GƏNCƏ -2019 Tərtib edənlərYüklə 24,33 Kb.
tarix25.10.2019
ölçüsü24,33 Kb.
AZƏRBAYCAN KƏND TƏSƏRRÜFATI NAZİRLİYİ
AZƏRBAYCAN DÖVLƏT AQRAR UNİVERSİTETİ

«Zondlama və deşifrləmə» fənnindən


P R O Q R A M
Magistr hazırlığı üçün

050705 – «Meliorasiya, rekultivasiya və torpaq mühafizəsiGƏNCƏ -2019


Tərtib edənlər:Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin «Yerquruluşu, torpaq və şəhər kadastrı» kafedrasının əməkdaşları: k.t.e.n. Ə.İ.Hüseynov, k.t.e.n. A.D.Babayeva, dos. Ə. Ə.İmamverdiyev, b/m Ə.M.Mehdiyev, b/m A.A.Xəlilov,

b/m A.M.MəmmədovaDüzəliş edilib: Yerquruluşu kafedrasının müdiri dosent A.D.Babayeva, baş müəllimi A.M. Məmmədova
Rəy verənlər: Gəncə Dövlət Universitetinin “Coğrafiya” kafedrasının dosenti.p.e.n.M.Q.Kərimov;
ADAU-nin «Ekologiya mühəndisliyi və me­şə­çi­lik» kafedrasının dosenti, k.t.e.n. M.M.MirsalahovI. İZAHAT BÖLMƏSİ
«Yaşayış məntəqələrinin planlaşdırılması» fənni müxtəlif funksional təyinatlı kənd yaşayış məskənlərinin layihələn­diril­məsi, yaşayış ərazisinin və istehsalat mərkəzlərinin kənd təsər­rüfatı istehsalına təsiri, kənd əhalisinin həyat səviyyəsinin yük­səldilməsi barəsində biliklər vermək üçün tədris olunur.

Tələbələrdə kənd məskənlərində yaşayış, mədəni-məişət və istehsalat binalarının sahələrinin seçilməsi, layihələn­diril­məsi bacarığını aşılamaqdır.

«Yaşayış məntəqələrinin planlaşdırılması» fənni yerquru­luşu mütəxəssislərinin tam formalaşdırılması üçün vacib fənlə­rdən birisi hesab olunur.
Kursun mənimsənilməsi üçün qoyulan tələblər
Tələbə aşağıdakıları bilməli və bacarmalıdır:

-fənn haqqında ümumi təsəvvürü olmalıdır;

-kənd məskənlərinin ərazilərinin təşkilinin əsas qaydaları və prinsiplərini bilməlidir;

-mənimsədiyi bilikləri layihələndirmədə tətbiq etməyi ba­carmalıdır.

Tədris planına uyğun saatların miqdarı 60 saat olmaqla, 30 saat mühazirə və 30 saat seminar məşğələsindən iba­rətdir.

II. KUSRUN MƏZMUNU
Mövzu1.Giriş. Kənd yaşayış məskənlərinin planlaşdırılmasının elmi əsasları.
Əhali, məskənləşmə sistemi və formaları. Kənd yaşayış məs­kənlərinin növləri, xüsusiyyətləri «Planlaşdırma» anlayışı. Kənd yaşayış məskənlərinin planlaşdırılması elmi, onun məq­sədi və məsələləri, planlaşdırma prinsipi. Planlaşdırma layihəsinin məsə­lələri, tərkibi və strukturu..
Mövzu 2. Planlaşdırma layihəsi

Layihələndirmə üçün ilkin mate­riallar və tikinti üçün ərazinin seçilməsi. Tikinti ərazisinin yara­lılıq şərtləri. Yaşayış məskən­lərinin planlaşdırılmasının və tikin­tisinin layihələndirilməsi ardıcıllığı, layihənin ilkin hesabatları.

Planlaşdırmanın prinsipləri .Planlaşdırma layihəsinin tərkibi.

Əhalinin qabaqcadan hesabatıMövzu 3. Kənd yaşayış məntəqələrinin ərazisinin təşkili
Layihələndirmə üçün dayaq planının hazırlanması, funk­sional zonalaşdırma. Yaşayış zonasının, istehsalat zonasının, sani­tar-mühafizə zonası ərazisinin təşkili. Xarici zona obyekt­lərinin yerləşdirilməsi. Yol və küçələrin təsnifatı. Küçə şəbəkəsi sistemi, kü­çə­lərin və meydanların layihələndirilməsi.
Mövzu 4. Kənd yaşayış evləri. İctimai təyinatlı ərazilər
Kənd yaşayış məskənlərinin yaşayış tikililəri. Binanın rel­yefdə yerləşdirilməsi. Evləryanı ərazinin təşkili. Təyinatına görə ictimai müəssisələrin təsnifatı, onların yerləşdirilməsi. İctimai ərazilərin planlaşdırılması və tikintisi.
Bölmə 5. Yaşayış zonasının planlaşdırılması və tikintisi
Yaşayış zonasının planlaşdırma strukturu. Məhəllələrin tip­ləri. Memarlıq-planlaşdırma kompozisiyası, onun üsulları.

Bölmə 6. İstehsalat zonasının planlaşdırılması və tikintisi
Kənd təsərrüfatı müəssisələri, onların komplekslərinin yer­ləşdirilməsi və tikilməsi. Heyvandarlıq, qoyunçuluq, atçılıq və quş­çuluq kompleksləri, tikinti kompleksi.
Bölmə 7. Kənd yaşayış məskənlərinin yenidən qurulması Planlaşdırma layihəsində abadlaşdırma işləri
Yaşayış ərazisinin yenidən qurulması, onun məsələləri, növ­ləri, ardıcıllığı. İstehsalat komplekslərinin yenidən qurul­ması, onun növləri, texniki məsələləri, memarlıq-planlaşdırma həlləri.

Ərazinin mühəndis hazırlığı. Məskənlərin mühəndis ava­danlıqları, onun növləri. Həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması təd­birləri. Yaşıllıqlar, ətraf mühitin mühafizəsi tədbirləri.


Bölmə 8. Planlaşdırma layihəsinin texniki-iqtisadi qiymətləndirilməsi və onun reallaşdırma planı
Planlaşdırma layihəsinin qiymətləndirilməsinin obyektiv­lilik şərtləri, layihənin yerinə yetirilməsinin ardıcıllığı. Tikinti­nin maliyyələşdirilmə mənbəyi. Layihənin naturaya köçürül­məsi.

Seminar məşğələlərində funksional zonaların yerləş­mə sxemlərinin çəkilməsi, yaşayış məntəqələrinin ümumi plan­laşdırma sxeminin tərtibi, ərazinin abadlaşdırma layihəsinin hazırlanması nəzərdə tutulur.Mövzuların saatlar üzrə bölgüsü
Mühazirə-30 saat

Seminar məşğələsi-30 saatS/s

Bölmələrin adları

Saatların miqdarı

ümumi

mühazirə

seminar

1

Giriş. Kənd yaşayış məskənlərinin planlaşdırılmasının elmi əsasları.

4

2

2

2.

Planlaşdırma layihəsi

4

2

2

3

Kənd yaşayış məntəqələrinin ərazisinin təşkili

4

2

2

4

Yaşayış zonasının strukturu və yaşayış məhəllələrinin tipləri

4

2

2

5

Kənd yaşayış evləri. İctimai təyinatlı ərazilər

4

2

2

6

Yaşayış zonasının planlaşdırılması və tikintisi

4

2

2

7

Memarlıq–planlaşdırılması kompozisiyası

4

2

2

8

İstehsalat zonasının planlaşdırılması və tikintisi

4

2

2

9

Heyvandarlıq komplekslərrinin planlaşdırılması

4

2

2

10

Qoyunçuluq, atçılıq və quş­çuluq komplekslərinin planlaşdırılması

6

2

4

11

Tikinti , istixana və anbar komplekslərinin planlaşdırılması

4

2

2

12

Kənd yaşayış məskənlərinin yenidən qurulması. Planlaşdırma layihəsində abadlaşdırma işləri

4

2

2

13

Ərazinin mühəndis hazırlığı

4

2

2

14

Yaşayış yerlərinin mühəndis hazırlığı

4

2

2

15

Planlaşdırma layihəsinin texniki-iqtisadi qiymətləndirilməsi və onun reallaşdırma planı

2

2

-
Cəmi:

60

30

30


KURSUN TƏDRİS-METODİKİ TƏMİNİ
1.Azərbaycan Respublikasının Torpaq qanunvericiliyi. Ba­kı, 2006.

2.Bələdiyyələrin statusu haqqında Azərbaycan Respublika­sı Qanununun Yozumu. Bakı, 2006.

3.Q.Məmmədov. Azərbaycanda torpaq islahatı: hüquqi və elmi-ekoloji məsələlər. Bakı, 2002.

4.Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsi. Bakı, 1999.

5.Torpaq bazarı münasibətlərini tənzimləyən normativ-hü­quqi aktlar toplusu. Bakı, 1999.

6.В.М.Богданов и другие. Планировка сельских насе­ленных мест. Москва, 1980.

7.В.С.Рязанов и другие. Планировка и застройка сель­ских населенных мест. Москва, 1971.

8.М.И.Тосунова. Планировка городов и населенных мест. Москва, 1986.

9.А.А.Старков, Р.А.Тихомиров. Планировка сельских на­селенных мест. Москва, 1970.

10.В.А.Кирсанов. Проектирование жилой зоны сельских поселков. Часть I, Харьков, 1976.11.В.А.Кирсанов. Проектирование жилой зоны сель­ских поселков. Часть II, III. Харьков, 1977.
Yüklə 24,33 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə