GivenName=TuruzYüklə 23,7 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə14/16
tarix17.04.2017
ölçüsü23,7 Kb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

 .
ا يريث
ر ٝ٘ؤ
 ,
يٌ ٝچيچ رلاؼاز يريث
 ,
ي غآ
يز ّٝسس ٛ٘ٚا تيٌّ ٗيچريؤ

٭٭٭
 
ريرئٚ يٌٛئس ٜسيث ير٘بس
 ,
هيريٛئس
 ,
ٛث
 ,
ريسيسيٌٛئس ٗيٙير٘بس
 ,
ٓيسيث بي
 .
س كيري٘لاؼبث
ٜزؤ
 ,
ٜزٚا
 ,
ي
ٝضٚرؤ
 ,
ٛث
 ,
ريسيسيٌٛئس ٗيٙير٘بس
 ,
ٓيسيث بي
 .
 
ٖٛيٛس
 ,
ٗيّئي
 ,
س
ريِ ٝجٙيا يسس ٖٚزؤ
 ,
ريِ ٝجٙيز لاطيذبث ريث يٍيّيِ ٜز
 .
قازٚا
 ,
ٗيذبي
 ,
ريِ ٝسٕيو يسيس ٝسٕيو
 ,
ٛث
 ,
ريسيسيٌٛئس ٗيٙير٘بس
 ,
ٓيسيث بي
 .
 
ي خٛچ ٛ٘ٛث ير٘بس
ٜرِسيث ٗيس ٝٔرؤ
 ,
ٜرِزٚا ريٌّ كيطيا ّٝيا ٖٛ٘ٚا
 .
س يّميطيدبي رٛ٘ٛل ٓيىچ
ٜرِزؤ
 ,
ٛث
 ,
ريسيسيٌٛئس ٗيٙير٘بس
 ,
ٓيسيث بي
 .
٭٭٭
 

 اتآ
(
سوپئا ـ امئوپ
)
   
                                                          Söhrab Tahir                                                           
  
رلايزاي هجيؤگ
 
 
163 
www.turuz.com
 
 
بٞاز ريث رلاريسييبل رلا٘اريمضاز
 ,
»
ا بي
يِ ِٕٝؤ
 ,
يِبٕسٛس يرئي ٛث بي
«
 .
رلازٛجدٛس ٖبياسّيملبض ريٙيز ٝٙئي
 ,
»
ا بي
يِ ِٕٝؤ
 ,
يِبٕسٛس يرئي ٛث بي

 
 
ز ٛث رّيّّئا ٗئ
رلاريضبچ ٜسضٛيؤ
 ,
رلاريضآ يٕيريضآ رلا٘بميجآ
 .
ن ن ٜري ٜروٛو
رِرٚرٛدؤ
 ,
رلاريضاز
 ,
»
ا بي
يِ ِٕٝؤ
 ,
يِبٕسٛس يرئي ٛث بي
«
 .
 
رٛضٚرٚٚ لاييسيچضبث ٗيرلا٘ٚا رٛس
 ,
رٛضٚرٛس ٛ٘ٛيٛس ـ زآ ٖٛ٘ٚا ٜزريث
 .
ريمضاز ٓيزآ ـ
 ,
ا
ٛضٛل شاز ٝسيا ْٚزؤ
 ,
»
ا بي
يِ ِٕٝؤ
 ,
يِبٕسٛس يرئي ٛث بي
«
 .
٭٭٭
 
ارلا٘ٚا ريذبث ئبٞ تييلاذبس َا
 ,
ا
َؤ
ٜ 
ٖ
ا 
ٖٛسِؤ
 ,
ٖٛ٘ٚا رئي ريسٕيو ٖلابل
 .
ريي ِٝرٛدٛس يريمضاز رٛس
 ,
ريريسِبل
 ,
ا
َؤ
ٜ 
ٖ
ا 
ٖٛسِؤ
 ,
ٖٛ٘ٚا رئي ريسٕيو ٖلابل
 .
 
رٚرٚٚ ٓچ رٛس
 ,
ريّيرس ٜرئي ريمضاز
 ,
ريّيرٌ يرلاربٔاز ٖٛيٛث ٜزرئي
 .
س ٛث
تييئز يرِزؤ
 ,
ريّيريز ٝٙئي
 ,

 اتآ
(
سوپئا ـ امئوپ
)
   
                                                          Söhrab Tahir                                                           
  
رلايزاي هجيؤگ
 
 
164 
www.turuz.com
 
 
ا
َؤ
ٜ 
ٖ
ا 
ٖٛسِؤ
 ,
ٖٛ٘ٚا رئي ريسٕيو ٖلابل
 .
 
ٛ٘ٛيٛث رٛوٛث يىيا ٗيريمضاز رٛس
 ,
ارييئز ئبٞ
رٚسِؤ
 ,
ا
رٛس رٚسِؤ
 ,
ٛ٘ٚا
 .
ا رٛس
رٛٔرٚسِؤ
 ,
ٛ٘ٛيٛس ريِآ غارٛس
 ,
ا
َؤ
ٜ 
ٖ
ا 
ٖٛسِؤ
 ,
ٖٛ٘ٚا رئي ريسٕيو ٖلابل

٭٭٭
 
ٗيي ٌّٕٝ ارٛث ٜزريث رّيِ ٜز يآ ـ
 ,
ٜزرئي ٛث راٚ يّّئا ٗئ يو رسل ٝ٘
 .
قبيبس ٛث سيسرلايؼاز تيّيزا سيس
 ,
ٜزرئي ٛث راٚ يّّئا ٗئ يو رسل ٝ٘
 .
 
سيٙيٌّ يٕيو قب٘ٛل ٜرِرئي ٛث
 ,
سيٙيّيس ٖ ٜزسيٌ ٜرٚا يؽيجآ ٛث
 .
سيٙيّيث زبِٕٚا قبٕسٛس يرِرئي ٛث
 ,
ٜزرئي ٛث راٚ يّّئا ٗئ يو رسل ٝ٘
 .
 
 ٗيرئي ٛث ٗٔ
ا
ٓي ي٘ ٜر
 ,
رٛس ٓيزآ
 ,
ٓيٌٛئس ٓيٙٔ غآ سيل
 ,
ْٛيٛس
 ,
رٚسٔٚزٚا
 .
رٚسٔٚزرٛي ب٘آ ٓيٙٔ ٚزرٛي ٖٛ٘ٚا
 ,
ٜزرئي ٛث راٚ يّّئا ٗئ يو رسل ٝ٘
 .
٭٭٭
 
ز
 شٛيؤ
ريشيث
 ,
قبج٘بسٚا رٚرٚز غآ سيل
 ,

 اتآ
(
سوپئا ـ امئوپ
)
   
                                                          Söhrab Tahir                                                           
  
رلايزاي هجيؤگ
 
 
165 
www.turuz.com
 
 
 ريٌّ ئبٞ
ا
 شبث ارٛس ٖ ٜر
ٜا
ريي 
 .
ٌٝ ّٕٝيس يٙيسيا ٖبل ريٙئا زِٛٛث
 ,
 ريٌّ ئبٞ
ا
 شبث ارٛس ٖ ٜر
ٜا
ريي 
 .
 
يچضبث يىيا
 ,
ٜزٚا زٚا ر ٜٛئس يىيا
 ,
رٛضٚز ياربٞ
 ,
ي ريّييبي سس
ٜزٚز يؤ
 .
»
ة ٖٛسِٚا ٗو ٜرٛو يٛل 
ٜسيث رٛس نٛيؤ
«
 
 ريٌّ ئبٞ
ا
 شبث ارٛس ٖ ٜر
ٜا
ريي 
 .
ريريسٙيز يٙيريمٙيز ريِآ ربضٛل
 ,
س ِٛ٘ٚٚٛآ ٗي٘ازبل ـ ٖبل
رٚرٚس٘ؤ
 .
ز
 يرّضٛيؤ
ز ٝ٘ٛيٚز ـ يٛس
رير ٜس٘ؤ
 ,
 ريٌّ ئبٞ
ا
 شبث ارٛس ٖ ٜر
ٜا
ريي 
 .
٭٭٭
 
يّّئا ٗئ يآ ـ
 ,
رّشيٍيا يّّئا يريز
 ,
هج ٌّٝ ٜزريث ارٛث رلا٘بميجآ
 .
ِٖٛٚا كييآ
 ,
ِٖٛٚا ريث َا
 ,
ا
ِٖٛٚا ر
 ,
هج ٌّٝ ٜزريث ارٛث رلا٘بميجآ
 .
 
ٖبيبِٕٚا ي٘بميجآ رِٛٚا بمسيس
 ,
ٝجٌٛ يضربل ب٘ٚا
 ,
ا
ٖبيبِٕٚز ٝجؤ
 .
ةٚرٚٚ
 ,
ٖبيبِٕآ يٙيؼاربي تيريي
 ,
هج ٌّٝ ٜزريث ارٛث رلا٘بميجآ
 .
 

 اتآ
(
سوپئا ـ امئوپ
)
   
                                                          Söhrab Tahir                                                           
  
رلايزاي هجيؤگ
 
 
166 
www.turuz.com
 
 
يّّئا ٗئ سيث
 ,
كيي ييبس ٗيرّّيا ٗئ
 ,
كيي ييبد ٜس٘ٚزٚا رئي ٗيرِ ٜزز
 .
ٗيؽيّضازربل
 ,
كيي ييبس ٗيؽيّضلادٛس
 ,
هج ٌّٝ ٜزريث ارٛث رلا٘بميجآ
 .
٭٭٭
 
س ٝٙس ٗيسسبچ ـ
ْٚزؤ
 ,
ٓيسس
 ,
ٓيزب٘بل
 ,
ٛضٛل هيِريز
 ,
قبضلابي ٕٝيٙييچ ٖٛل
 .
ٖ ٜرئٚ رٛؼٚا ٝٙٔ ٖ ٝسٙس
 ,
ٖ ٜرئٚ جٌٛ
 ,
ٛضٛل هيِريز
 ,
قبضلابي ٕٝيٙييچ ٖٛل
 .
ٓي ٜسٙس ٗٔ
 ,
ٓيؽيجراٚ ٗس ٜسٙٔ ٗس
 ,
ي ٛث
يرؤ
ٓيؽيجربؼاز ٜزرؤ
 ,
ٓيؽيجراز
 .
ْٛؼٛجزٚا ٖارٚسِٚز زٚا بٕيؽيِراٚ
 ,
ٛضٛل هيِريز
 ,
قبضلابي ٕٝيٙييچ ٖٛل
 .
 
كيربضبي ٜس٘ٚزٚا رئي ٌٝريث ُيا ٗئ
 ,
يٙٞبٔ
 ,
س
ج٘ ّٝيؤ
 ,
بٕضٛل
 ,
كيربضٛل ربٙيٚا
 .
رلاؼاز
 ,
رّىيز
 ,
رلاِبي
 ,
كيربضآ رلاِٛي
 ,
ٛضٛل هيِريز
 ,
قبضلابي ٕٝيٙييچ ٖٛل
 .
٭٭٭
 
ي ٝ٘ ـ
يؼآ سيل ٖٚرٛس ٓيچضبث ريسِ ٜزؤ
 ,
 ٖٛسِٚا ّٛؼٚا
ا
اسٙييبس رلالبٔربث َ
 .
ريسو ٜرٌ َٛؼٚا ٖ ٜزٌٛ ٚزرٛي ـ يرئي
 ,
 ٖٛسِٚا ّٛؼٚا
ا
اسٙييبس رلالبٔربث َ
 ,

 اتآ
(
سوپئا ـ امئوپ
)
   
                                                          Söhrab Tahir                                                           
  
رلايزاي هجيؤگ
 
 
167 
www.turuz.com
 
 
اسٙييبس رلالاردبي ٌَٛ ٖٛسِٚا يسيل
 .
 
ي
 ٜزؤ
ريسيراٚ ٗيرّّئا ٛث غآ سيل َ
 ,
 ٚا
ا
ّٝير
 ,
ٌِٛٛ ٖبل
ا 
ريسيربي ّٝي
 .
 ٖ ٜرئٚ يسيل
ا
رِر
 ,
ريسير٘بس ّٛؼٚا
 ,
 ٖٛسِٚا ّٛؼٚا
ا
اسٙييبس رلالبٔربث َ
 ,
اسٙييبس رلالاردبي ٌَٛ ٖٛسِٚا يسيل
 .
 
 غآ سيل
ا
ٖ ٜر
 ,
ريسو ٝچيچ يربس غآ سيل
 ,
ز ٚا
ز ٜسضٛيؤ
ريسو ٜريز ٝيٛچضٛيؤ
 .
ٚا رٚسِٛل ريث زبّٕيربٞبل
 ,
ريسو ّٝيث
 ,
 ٖٛسِٚا ّٛؼٚا
ا
اسٙييبس رلالبٔربث َ
 ,
اسٙييبس رلالاردبي ٌَٛ ٖٛسِٚا يسيل
 .
٭٭٭
 
ٗسرييئز ٝ٘ ـ
 ,
ِّْٛٛي
 ,
ربضٛل
 ,
ريسِبث غآ سيل
 ,
ي ُيز
ريز ٝٙيؤ

ي
 ٜزؤ
ي٘بٞ ييبس ٜسىيِّ
 ,
ريسِبث غآ سيل
 ,
ي ُيز
ريز ٝٙيؤ

 
ٖٛسِٚا ْبذٛي ٜسىيِ ٝجٙيا
 ,
ٖٛسؼٚز
 ,
ٖٛسِٚا ْبؼبچ ٝچئ٘
 .
ز
 ٜزرّضٛيؤ
ٖٛسِٚا ْبذرآ
 ,
ريسِبث غآ سيل
 ,
ي ُيز
ريز ٝٙيؤ


 اتآ
(
سوپئا ـ امئوپ
)
   
                                                          Söhrab Tahir                                                           
  
رلايزاي هجيؤگ
 
 
168 
www.turuz.com
 
 
 
يز ّٝئا َٛي يسيث رلاِٛي
 ,
يز ّٝئا َٛو يسسبچ قبجٚا
 .
يز ّٝئا ٌَٛ ٓيٌٛئس ٓيٙٔ
 ,
ريسِبث غآ سيل
 ,
ي ُيز
ريز ٝٙيؤ

٭٭٭
 
ي
 رؤ
ي
ريس٘ازبيٛث يىيا رؤ
 ,
غآ ٚزٚا ريث
 ,
اربل يريث
 .
ا
ِْٛؤ
ِْْٛٚا ـ 
 ,
سبي ّٝجٙيٛئس
 ,
غآ ٚزٚا ريث
 ,
اربل يريث
 .
 
ريسؼبس يريث
 ,
رٚسِٛس يريث
 ,
زآ يجٙيٛئس
 ,
رٚسِٛث يسبي
 .
رٚسِٛي ٖٚزٚا يّ٘بي يىيا
 ,
غآ ٚزٚا ريث
 ,
اربل يريث
 .
 
ٖاسٙيساربل لا غآ قازٚا
 ,
ٖاسٙيسيرؼآ
 ,
ٖاسٙيساربي
 .
اسٙيسارآ يس يىيا َبل
 ,
غآ ٚزٚا ريث
 ,
اربل يريث
 .
٭٭٭
 
ي يزرئٚ غارٛس
رّيچس ٜزؤ
 ,
ّٝئا ةِٛٚز ٗيؽچبل ٝچئ٘
 .

 اتآ
(
سوپئا ـ امئوپ
)
   
                                                          Söhrab Tahir                                                           
  
رلايزاي هجيؤگ
 
 
169 
www.turuz.com
 
 
كيريج ـ كيريج يربشِبد ـ َبد
 ,
ّٝئا ةِٛٚز ٗيؽچبل ٝچئ٘
 .
 
رلاضِٕٛٛيٛس نر ِٝٚرٛس
 ,
تي٘لااسدبس
 ,
ز
رّضِٕٛٛيؤ
 .
قارلابچِآ
 ,
 ٜا
رّطيّٕيي
 ,
ّٝئا ةِٛٚز ٗيؽچبل ٝچئ٘
 .
 
كيزبي ـ كيزبي يزريذبث رٛس
 ,
كيٙيس يِا
 ,
كيٙيس يچيل
 .
هيسيز ٓييئٌ
 ,
كيريج ربشِبد
 ,
ّٝئا ةِٛٚز ٗيؽچبل ٝچئ٘

٭٭٭
 
رلايچضبث يآ ـ
 ,
ُيث شبث
ٜ
رّ٘ 
 ,
ن
 ِٝؤ
كيطيٕچبل سيث ٖ ٜسىيِ
 .
يّّئا ٗئ يآ
 ,
يّّئا يريز
 ,
ن
 ِٝؤ
كيطيٕچبل سيث ٖ ٜسىيِ
 .
 
رلايچٔبل ٝ٘
 ,
رلايجآ ٝ٘
 ,
رلااربي ٝ٘
 ,
رلايج٘بس ٝ٘
 .
رلاّيج٘بل ٚا ريسو تيسبث
 ,
ن
 ِٝؤ
كيطيٕچبل سيث ٖ ٜسىيِ
 .
 

 اتآ
(
سوپئا ـ امئوپ
)
   
                                                          Söhrab Tahir                                                           
  
رلايزاي هجيؤگ
 
 
170 
www.turuz.com
 
 
ييبچ زٛملٚز هيسچئو ةٚزٚا
 ,
ييآ ٝچئ٘ كييازرلاِٛي

ٗييبٔربشيبل ٖازسيٙيدبل
 ,
ن
 ِٝؤ
كيطيٕچبل سيث ٖ ٜسىيِ
 .
٭٭٭
 
ريرئٚ غارٛس رلايچؼارٛس
 :
رلارٚٚٛل
 ,
ّٝجيز
 ,
يرّّئا اسٙيؼاريل رارف
 .
ن
 ِٝؤ
رلاريسبس بييج٘بثبي يٕيو
 ,
ّٝجيز
 ,
يرّّئا اسٙيؼاريل رارف
 .
 
ٜسٙيِا راٚ يجٙيّيل ٗيرلايچضبث
 ,
ريريل
 ,
زٚا ٓيو ريسبچ
ـ 
ٜس٘ ٌّٝ ٜزٚا 
 .
ٖ ٜسٙيّئث رييلابچربد ٜرئي يىيا
 ,
ّٝجيز
 ,
يرّّئا اسٙيؼاريل رارف
 .
ري٘لازٚا ٖاسؼارٛس ٛث يّّئا ٗئ
 ,
ري٘لالاربي ٌٝريث لارٛس
 ,
ري٘لاسآ

ي
 ٜرؤ
ٖبميجآ ٚا ريسٕيو ٖ
 ,
ري٘بس زبي
 ,
ّٝجيز
 ,
يرّّئا اسٙيؼاريل رارف
 .
٭٭٭
 
بجضاٚبي ٝشسٚا رٟي رٛ٘ٛل ريٌّ
 ,
ي رييئز ارٛس ٖ ٜزسئس رحس
ٗيچريؤ
 .
رلا٘ٚا ِٝسيس ريسيّّيز ريث ـ
 ,
س
ريي ّٝيؤ
 ,
ي رييئز ارٛس ٖ ٜزسئس رحس
ٗيچريؤ


 اتآ
(
سوپئا ـ امئوپ
)
   
                                                          Söhrab Tahir                                                           
  
رلايزاي هجيؤگ
 
 
171 
www.turuz.com
 
 
 
ّٝئا ٓيزربي
 ,
ريي ّٝيز ٓيزربي رلا٘ٚا
 ,
ن ٗيسّيريل يٛل
يٌ ّٝيث ٗيٍيِ ِٝؤ

ٗيي ّٝث ي٘بل لا٘بل ازرٚا ٗيسئٌ
 ,
ي رييئز ارٛس ٖ ٜزسئس رحس
ٗيچريؤ

 
رييارؼٚز يٙيٌّ ـ سيل جٙيّيل يشيا ـ
 ,
ريريمطيف ٖبل يرئي جٙيّيل
 ,
رييارؼآ
 .
رييارؼٚز يرّو ٜرٚا يسس ياربٞ
 ,
ي رييئز ارٛس ٖ ٜزسئس رحس
ٗيچريؤ

٭٭٭
 
يسشييبل تيِبس لاٛي ٚرٛس غآ سيل
 ,
ٗيؽچبل اسِٛي
 ,
ن اسِٛي
ٍٖٛچؤ
 ,
ٗيٌر ٜسيز
 .
ي٘لااٚبس يسچئو رلا٘ٚا
 ,
يسٟٙس
 ,
ٗيؽچبل اسِٛي
 ,
ن اسِٛي
ٍٖٛچؤ
 ,
ٗيٌر ٜسيز
 .
رّيسشئٌ ٗئ ـ ٗئ ارٛس رلاٚسِٛضٛل
 ,
ا ٜزريث ِٛٛي يرّىيسٌّ
رِٚسسؤ

ي َٛي
رلايچريذب٘ يزرشسؤ
 ,
رّيِسٙو
 ,
ٗيؽچبل اسِٛي
 ,
ن اسِٛي
ٍٖٛچؤ
 ,
ٗيٌر ٜسيز
 .
 
ةِٛٚٚٛل ٖازاٚٛي ـ زرٛي رلا٘اسييبل
 ,
تي٘بي يٍيطئا ـ ٛئا
 ,
ي
ةِٛٚرٚٛس ٝيؤ
 .
ا
 ِْٛؤ
ٓيشيا ـ
 ,
ةِٛٚرٛي ٖازازبل ـ ٖبل
 ,

 اتآ
(
سوپئا ـ امئوپ
)
   
                                                          Söhrab Tahir                                                           
  
رلايزاي هجيؤگ
 
 
172 
www.turuz.com
 
 
ٗيؽچبل اسِٛي
 ,
ن اسِٛي
ٍٖٛچؤ
 ,
ٗيٌر ٜسيز
 .
٭٭٭
 
رلاٚزرٚز ٜسىيِ ٝطئٔ تيچئو ييبچ
 ,
س بّ٘ٛٔٛدٛس يّّئا ٗئ رٛس
يز ّٝيؤ
 :
ا ريسيِبٕدبس قاربي ئبٞ ـ
ٝ٘ٚزؤ
 ,
س بّ٘ٛٔٛدٛس يّّئا ٗئ رٛس
يز ّٝيؤ
 .
 
ٖٚزٌٛ ٝجئٌ
 ,
ب٘بي رٞ ٗي٘ ِٝ ٝذس
 ,
ب٘بيٚا ي٘بميجآ يو ٗييبٕيٛل
 .
ٗيِآ يٙيؼاربي
 ,
ب٘بل َآ ٗيسبل
 ,
س بّ٘ٛٔٛدٛس يّّئا ٗئ رٛس
يز ّٝيؤ
 .
 
ريسلاربي سيٕيِٙآ ٖبل ّٝئث ٖاس٘ٛث
 ,
ريسلبيٚا ٖاسضٛل كييآ سيٕيّلاربي
 .
نِٛزٚز ٜسيث
 ,
ريسلبياز ير٘بس ٜزريث
 ,
س بّ٘ٛٔٛدٛس يّّئا ٗئ رٛس
يز ّٝيؤ

٭٭٭
 
يسِبذٛچ شاٚبي ـ شاٚبي رلايّلاربي
 ,
ٖ ٜسطيا ٛث رلابثٚا ـ ُئا ٚسسٛس غارٛس
 .
ّٝجيز
 ,
رارف
 ,
ن
بج٘ٛيٛث ٛيٛس سفرؤ
 ,
ٖ ٜسطيا ٛث رلابثٚا ـ ُئا ٚسسٛس غارٛس
 .
 
ي
 ٜزؤ
ي تيِبل رلاؼآ ٗيرِّ
يرِزؤ
 ,

 اتآ
(
سوپئا ـ امئوپ
)
   
                                                          Söhrab Tahir                                                           
  
رلايزاي هجيؤگ
 
 
173 
www.turuz.com
 
 
يرلاسيل ٜرّثرع رلايزريسبس

يطئث ارلاّٛٔٚر
 ,
ٛ٘ٚا
 ,
يرِزٛي
 ,
ٖ ٜسطيا ٛث رلابثٚا ـ ُئا ٚسسٛس غارٛس
 .
 
رلاٚسِٚز ٜرّيٌٕ ّٛٔٛدٛس رٛس
 ,
ن
 ِٝؤ
رلايسِآ ٖ ٜزرّثرع يرِ

ن
 سفرؤ
رلايسِبس ريطٞ ـ ياربٞ ٛيٛث
 ,
ٖ ٜسطيا ٛث رلابثٚا ـ ُئا ٚسسٛس غارٛس
 .
٭٭٭
 
ٖٚرٚٚ ـ
 ,
ٗيِآ
 ,
ي يٙيزبل ـ سيل
ٖٚرٛسؤ
 ,
قبٕسٛس َا بٙيزبل ـ سيل ريسميّير٘بس
 .
س سيٕيربٔاز ُيسيل ٓيسيث
ريي ّٝيؤ
 :
قبٕسٛس َا بٙيزبل ـ سيل ريسميّير٘بس
 .
 
يّّئا ٗئ يآ ـ
 ,
يّّئا يريز
 ,
يّّئا ريث
 ,
يِّا صئث ٖاسٙيزبؼٛث ٖٛ٘ٚرؼٚا رٛس
 .
ُيازٛي ػيي جٌٛ بٙيربٔاز
 ,
هيّّيا ٗئ
 ,
قبٕسٛس َا بٙيزبل ـ سيل ريسميّير٘بس
 .
ٖٚرٚٚ ي٘بميجآ
 ,

Yüklə 23,7 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə