HəRBİ Tİbb faküLTƏSİ TƏLƏBƏ elmi CƏMİYYƏTİNİN İlk konfransinda heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümü qeyd edildiYüklə 21,08 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/29
tarix30.12.2021
ölçüsü21,08 Mb.
#24682
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29


Təcrübəli müəllim, xeyirxah insan

HƏRBİ TİBB FAKÜLTƏSİ TƏLƏBƏ ELMİ 

CƏMİYYƏTİNİN İLK KONFRANSINDA

Heydər Əliyevin anadan olmasının 

92-ci ildönümü qeyd edildi

B Ö   Y Ü K   E L   M İ   Ş U   R A D A

 

  

 

                  Qəzet 1933 -cü ildən çıxır.                 № 09 (1606) 14 may  2015 - ci il                           Qiyməti 40 qəpik

İMTAHANLAR  BAŞLADI

BU  SAYIMIZDA

Həkim 

həmkarımızın 

maraqlı dilçilik 

tədqiqatı

3

4

2

5

Veteran əməkdaşlar mükafatlandırıldı

QANVERMƏ AKSİYASI

Kürdəmirdə əhali tibbi müayinədən 

keçirildi

Əməkdaşlarımız Kopenhagendə 

beynəlxalq konqresdə

ATU-nun prorektoru Avstriyada 

seminarda iştirak edib

7

6

7

8


http://www.amu.edu.az

14 may 2015-ci il

2

Göstərilən diqqət və qayğıya, ün-vanına  səslənən  xoş  sözlərə  görə 

dərin  ehtiramını  və  təşəkkürünü 

bildirən  professor  Zöhrab  Qarayev 

akademik  Əhliman  Əmiraslanov 

başda 

olmaqla 


universitet 

kollektivinə,  Böyük  Elmi  Şuranın 

üzvlərinə  sağlam  ömür,  firəvan 

həyat və xoşbəxtlik dilədi. 

Rektor  uzun  illərdir  ki,  universi-

tetin  kimya  kafedrasına  rəhbərlik 

edən professor Dilqəm Tağıyevi isə 

AMEA-nın kimya elmləri bölməsinin 

akademik-katibi 

vəzifəsinə 

seçilməsi  münasibətilə  təbrik  etdi 

və    gündəlikdə  duran  məsələləri 

diqqətə çatdırdı. 

Bundan  sonra  “Azərbaycan  Tibb 

Universitetində  2014/2015-ci  tədris 

ilində Buraxılış Dövlət Attestasiyası-

na və yaz semestrinin imtahan ses-

siyasına  hazırlığın  vəziyyəti,  imta-

hanların  mütəşəkkil  keçirilməsində 

kollektivin vəzifələri” barədə univer-

sitetin  tədris  işləri  üzrə  prorektoru, 

professor  Sabir  Əliyevin  məruzəsi 

dinlənildi. 

Азярбайcан  тящсилинин  щяртяряфли 

инкишафынын даим диггят мяркязиндя 

олмасынын ясасыны улу юндяр Щейдяр 

Ялийевin  гойduğunу,  бу  сийасятin 

möhtərəm  президентимиз  Илщам 

Ялийевин рящбярлийи иля уьурла давам 

етдирилdiyini  deyən  Sabir  Əliyev 

2012-cи  илин  декабрында  Ромада 

Авропа Ойунлары Комитясинин гябул 

етдийи  гярара  ясасян  Авропанын 

тарихиндя  биринcи  дяфя  кечириляcяк 

Авропа ойунларына Азярбайcанın ев 

сащиблийи едяcяyini  öлкямизин бюйцк 

тарихи  уьуру  kimi  dəyərləndirdi. 

Bildirdi  ki,  Илк  Авропа  Ойунларынын 

йцксяк  сявиййядя  гонагпярвярлик, 

хейирхащлыг, 

байрам 

аб-щавасы 

шяраитиндя  кечирилмяси  мягсядиля 

тящсил  сферасындан  12000  кюнцллц 

эянc  ишя  cялб  олунмушдур  ки, 

онлардан  да  1000  няфяря  йахыны 

Азярбайcан  Тибб  Университетинин 

тялябяляридир. 

Азярбайcан 

Республикасы 

Назир  ляр 

Кабинетинин 

müva-

fiq  Сярянcамына  уйьун  олараг  Ы Авропа  Ойунларынын  кечирилмяси  иля 

ялагядар  Бакы  шящяриндяки  тящсил 

мцяссисяляриндя  тядрис  просеси  вя 

имтащан  сессийасынын  cари  илин  май 

айынын  31-нядяк  баша  чатдырылмасы 

щамылыгла тямин едилмялидир. Бунунла 

ялагядар  олараг,  бцтцн  тящсил 

мцяссисяляри кими университетимиздя 

дя  2014/2015-cи  тядрис  или  цчцн 

академик  тягвими  дяйишдирилмиш 

вя  йаз  семестри  8  майда,  йаз 

семестринин  имтащан  сессийасы  ися 

29  майда  баша  чатдырылаcагдыр.  Бу 

илин Дювлят Аттестасийа сынагларыны да 

май айынын 25-дяк йекунлашдырмаьы 

планлашдырырыг. 

Bир  нечя  илдир  ки,  кредит  системи 

иля 


тящсил 

алан 


тялябялярин 

имтащанлары  университетдя  йара-

дылмыш  Виртуал  Тест  Мяркязинин  кю-

мяйи  иля  мяркязляшдирилмиш  шякилдя 

компйuтер  васитясиля  тест  цсулу 

иля  апарылыр.  Cари  тядрис  илинин  йаз 

семестринин  имтащан  сессийасы 

да  кредит  системи  иля  тящсил  алан 

тялябяляр  цчцн  щям  семестр, 

щям  дя  дювлят  имтащанлары  (тибби-

профилактика, 

тибби-биолоэийа 

вя 

стоматолоэийа ихтисаслары 

цзря) 


компйцтер  васитясиля  тест  цсулу 

иля  щяйата  кечириляcякдир.  Артыг 

яcзачылыг факултясинин 4-cц курсунда 

семестр  имтащанлары  баша  чатмыш, 

тибби-профилактика, 

тибби-биолоэийа 

вя  стоматолоэийа  ихтисасларынын  В 

курсларында имтащанлар давам едир.

Universitetimizdə  çalışan  pro-

fessor-müəllim  heyəti,  tələbələr, 

magistrlər,  rezident  və  dokto-

rantlar,  tədris-köməkçi  və  texniki 

işçilərin  də  ölkənin  ictimai-siyasi 

həyatında baş verən yeni keyfiyyət 

dəyişikliklərində    yaxından  iştirak 

etdiyini  söyləyən  prorektor  həkim-

mütəxəssis, həkim, hərbi həkim və 

feldşer,  əczaçı  kadrların  hazırlan-

masına  xüsusi  diqqət  yetirildiyini 

vurğuladı. 

S.Əliyev  tibb  təhsilinin  yaxşılaş-

dırılması  məqsədilə  qarşıya  qoyul-

muş  vəzifələri  müvəffəqiyyətlə  icra 

etmək  üçün  universitet  rektorluğu, 

tədris  hissəsi,  dekanlıqlar  və  ka-

fedralarımızın əvvəlki illərdə olduğu 

kimi  2014/2015-ci  tədris  ilinin  yaz 

semestrində  də  əllərindən  gələni 

etməyə  çalışdıqlarını  dedi:  “Артыг 

cари тядрис илиндян университетин клиник 

кафедраларынын  тядрис  базасынын 

имканлары    хейли  йахшылашмышдыр. 

Беля  ки,  университетин  4  мцасир 

клиникасы 

вя 

ясаслы 


тямирдян 

чыхмыш  вя  мцасир  технолоэийалара 

cаваб  верян  тибби  аваданлыгларла 

тямин  олунмуш  бир  сыра  шящяр 

хястяханаларында 

да 


тядрисин 

кейфиййятcя  йахшылашдырылмасы  цчцн 

мцвафиг шяраит йарадылмышдыр”. 

O, tələbələrin dərsə davamiyyətini 

gündəlik 

diqqətdə 

saxlamaq 

məqsədilə  tədris  binalarında  və 

klinik  bazalarında  vaxtaşırı  aparı-

lan  reydlərin  nəticələrinə  toxuna-

raq  qeyd  etdi  ki,  tələbələrin  dərsə 

davamiyyəti  dekanlıqların  və  rek-

torluq  şurasının  bütün  iclaslarının 

müzakirə  predmeti  olmuş,  ayrı-

ayrı  fakültələrin  elmi  şuralarında 

semestr  ərzində  bir  neçə  dəfə 

müzakirəyə  çıxarılmış  və  üzür-

süz  dərsburaxmanın  minimuma 

endirilməsi  üçün  əməli  tədbirlər 

həyata  keçirilmişdir.    Ümumilikdə 

universitetdə 

tələbələrin 

dərsə 

davamiyyəti  qənaətbəxşdir.  Birmə-nalı demək olar ki, kredit sistemi ilə 

təhsil alan tələbələrin dərsburaxma 

problemi yox idi. Lakin keçən tədris 

ilindən  bu  sistemlə  təhsil  alan 

tələbələr  Qaydaların  imkan  verdi-

yi  həddə  qədər-fənn  üzrə  30%-ə 

qədər dərs buraxmağa başlamışlar. 

Keçən tədris ilinin yaz semestrindən 

Nazirlər  Kabineti  tərəfindən  “Ali 

təhsil  müəssisələrinin  bakalavriat 

və magistratura səviyyəsində kredit 

sistemi ilə tədrisin təşkili Qaydaları” 

təsdiq  olunmuş  və  bu  Qaydaların 

3.2.23-cü  bəndinə  əsasən  “fənn 

üzrə  ayrılmış  auditoriya  saatlarının 

25 faizdən çoxunda iştirak etməyən 

tələbə  həmin  fəndən  imtahana  bu-

raxılmır” və beləliklə 30 faizlik hədd 

25 faizə endirilmişdir. Yeni Qaydala-

rin  tətbiqi  ilə  əlaqədar  olaraq  “Kre-

dit sistemi ilə təhsil alan tələbələrin 

biliyinin  qiymətləndirilməsi  haqqın-

da”  Əsasnamənin  (Təhsil  Nazirli-

yinin  11.09.2008-ci  il  tarixli  1060 

nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş) 4-cü 

bəndində rektorun əmri ilə dəyişiklik 

edilmişdir.  Tələbə  semestr  ərzində 

fənn  üzrə  bütün  dərslərdə  iştirak 

etdiyi  hallarda  ona  10,  fənn  üzrə 

dərsburaxma 8 %-ə qədər olduqda 

9,  8-16-%-ə  qədər  olduqda  8,  16-

25 %-ə qədər olduqda 7 bal verilir. 

Fənn  üzrə  ayrılmış  auditoriya  sa-

atlarının  25  %-dən  çoxunda  iştirak 

etmədiyi halda tələbə imtahana bu-

raxılmır.

Xариcи  вятяндашларла  тядрисин 

вязиййяти  вя  йаз  семестринин 

имтащан  сессийасы  цзяриндя  də 

дайанan  prortektor  bildirdi  ki, 

АТУ-да  16  юлкядян  679  няфяр 

тялябя,  13  юлкядян  164  динляйиcи 

(бунлардан  19  няфяри–ЙЮК),  20 

nəfəri  ихтисасартыран,  cями–863 

няфяр хариcи вятяндаш тящсил алыр. Бу 

тялябялярдян  6  няфяри  (Иорданийа) 

дювлят  хятти  иля,  96  nəfəri  ися 

Тцркийя  Cумщуриййяти  Сечмя  вя 

Йерляшдирмя Мяркязи (ЙЮК) йолу иля 

тящсилини давам етдирирляр. 

Yени 

Гайдалара ясасян 

тялябялярин  университетдян  хариc 

олунмаsının  надир  щалларда  баш 

верdiyini 

söyləyən 

məruzəçi 

2  няфяр  тялябяnin  юз  хащиши  иля 

университетдян  хариc  едилdiyini,  3 

няфяря  ися  академик  мязуниййят 

верилdiyini vurğuladı. 

Daha  sonra  2014/2015-ci  tədris 

ilinin  yaz  semestrinin  imtahan  ses-

siyasını və fakültələr üzrə buraxılış 

Dövlət  Attestasiyasını  mütəşəkkil 

keçirmək  məqsədilə  universitetdə 

imzalanan  müvafiq  əmrləri  şərh 

edən  natiq  imtahan  testlərinin 

ekspertizası  və  qəbulunda  bəzi 

dəyişikliklərin aparıldığını, fakültələr 

və  kurslar  üzrə  universitet  rektoru-

nun  təsdiqlədiyi  imtahan-məqbul 

şəbəkəsini də diqqətə çatdırdı. 

Çıxışında  istehsalat  müşavirələ-

rinə  də  kifayət  qədər  yer  ayıran 

S.Əliyev həmin iclaslarda kafedrala-

rımızı və tələbələri narahat edən bir 

sıra  məsələlərin  müzakirə  olundu-

ğunu  söylədi  və  sonda  imtahanla-

rın  mütəşəkkil  qaydada  keçirilməsi 

üçün  professor-müəllim  heyətinin 

bu  məsul  və  çətin  işin  öhdəsindən 

layiqincə  gələcəyinə  əminliyini  bil-

dirdi. 

Kafedra 


müdirləri 

akademik 

Dilqəm  Tağıyev,  professorlar  Eldar 

Qasımov,  Mirzə  Kazımov,  Elxan 

Kərimov  və  əczaçılıq  fakültəsinin 

dekanı, professor Tahir Süleymanov 

çıxışlarında  hesabatı  qənaətbəxş 

qiymətləndirərək  bu  sahədə  qaza-

nılan  uğurlardan,  həmçinin  həllini 

gözləyən problemlərdən söhbət aç-

dılar.

Məruzə  və  çıxışlarda  səslənən fikirlərə yekun vuran Ə.Əmiraslanov 

müzakirə olunan məsələnin vacibli-

yini önə çəkərək imtahan sessiyası-

nın daha yüksək səviyyədə keçməsi  

və tələbələrimizin biliklərinin obyek-

tiv, düzgün qiymətləndirilməsi üçün 

yeni  təkliflər  eşitmək  istədiklərini 

vurğuladı:    “Şübhəsiz  ki,  kredit 

sisteminə keçmək o qədər də asan 

bir iş deyildi. Mən də çıxış edənlərlə 

razıyam  ki,  bu  sistemin  hansısa 

həlqəsini  hələ  yaxşı  mənimsəyə 

bilməmişik,  müəyyən  boşluqlar 

var.  Deyirlər  ki,  dünyada  ən  kon-

servativ insanlar müəllimlərdir. On-

lar  öyrəndikləri,  adət  etdikləri  bir 

sistemdən digər sistemə keçməkdə 

çox  çətinliklər  çəkirlər.  Ancaq 

buna  baxmayaraq  bu  sistem  artıq 

qəbul  olunub,  nə  sizin,  nə  bizim, 

nə  də  tələbələrin  iradəsindən  ası-

lı  olmayaraq  ölkəmiz  bu  sistemə 

imza  atıbdır.  Bizə  isə  çatışmayan 

cəhətlərini 

dəqiqləşdirərək 

bu 


sistemdən  səmərəli  istifadə  etmək 

qalır.  Kafedralara  semestr  boyu 

qiymətləndirmədə  tam  sərbəstlik 

vermişik.  Amma  tələbələrin  bilik 

səviyyəsinin  yüksəlməsinə  kömək 

etməyən bir çox amilər hələ də qa-

lıbdır”.

Bir 


qrup 

xarici 


tələbənin 

məqsədyönlü  şəkildə  incidilmələri 

barədə 

müraciət 

etməsindən 

təəssüfləndiyini  dilə  gətirən  rektor 

neqativ  hallarla  barışmayacaqlarını 

bir daha vurğuladı. 

Qeyd  etdi  ki,  kredit  sistemi  elə 

bir  sistemdir  ki,  daim  dəyişməli, 

təkmilləşməlidir.  Gələn  ildən  imta-

hanların  klassik  üsulla  aparılması 

ləğv olunur. Yəni praktik vərdişlərin 

mənimsənilməsinin 

yoxlanılması 

çox  ciddi  bir  məsələdir.  Dövlət  at-

testasiyasının  vaxtı  da  uzanacaq, 

əməli  vərdişlərin  yoxlanılması  elə 

də az vaxt aparmayacaq. 

Universitetin  maddi-texniki  ba-

zasının  güclənməsi  istiqamətində 

görülən  işlərin  davamlı  olacağını 

bildirən  Ə.Əmiraslanov  müdafiə 

naziri 


general-polkovnik 

Zakir 


Həsənovun  operativ  reaksiyası  ilə 

qısa  müddət  ərzində  Hərbi  Tibb 

Fakültəsinin  tələbələri  üçün  mü-

asir,  yüksək  təchizatlı  bir  yataq-

xananın  istifadəyə  verildiyini  də 

şura  üzvlərinin  diqqətinə  çatdırdı 

və  yaxın  gələcəkdə  hərbi  kafed-

raların  hərbi  hospitalın  ərazisinə 

köçürüləcəyinin anonsunu verdi. 

Yekun  nitqində  dərsliklərlə  bağlı 

mövcud  problemlərə  də  toxunan 

rektor digər məsələlərin müzakirəsi 

zamanı ortaya çıxan suallara da ay-

dınlıq gətirdi.

Böyük  Elmi  Şura  müsabiqə 

məsələlərini  həll  etməklə  öz  işini 

yekunlaşdırdı.Yüklə 21,08 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə