fiiflli Etfal Hastanesi T›p Bülteni, Cilt: 44, Say›: 2, 2010Yüklə 129,75 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix21.01.2017
ölçüsü129,75 Kb.

66

fiiflli Etfal Hastanesi T›p Bülteni, Cilt: 44, Say›: 2, 2010 / 

The Medical Bulletin of fiiflli Etfal Hospital, Volume: 44, Number 2, 2010

Desfluran ve sevofluran›n elektif sezaryen

operasyonlar›nda kullan›m›: Anne ve yenido¤an

üzerindeki etkileri A. Banu Burguto¤lu

1

, Birsen Ekflio¤lu

2

, G. Ulufer Sivrikaya

3

, Melahat K. Erol

3

, Ayfle Hanc›

4

Araflt›rmalar / ResearchesÖZET:

Desfluran ve sevofluran›n elektif sezaryen operasyonlar›nda kullan›m›: Anne ve yenido¤an

üzerindeki etkileri 

Amaç: Çal›flmam›zda elektif sezaryen operasyonlar›nda sevofluran ve desfluran›n anne ve yenido¤an üzerindeki

etkilerinin karfl›laflt›r›lmas› amaçland›. Yöntem: Hastanemiz Etik Kurulu onay› ile genel anestezi alt›nda sezaryen operasyonu planlanan 40 sa¤l›kl›

gebe, bilgilendirilmifl onamlar› al›nd›ktan sonra rasgele iki gruba ayr›ld›. Anestezi idamesinde %50 nitröz oksit

ve oksijen kar›fl›m› içinde Grup D’de %3 desfluran; Grup S’de %1 sevofluran kullan›ld›. Sistolik, diastolik, ortalama

kan bas›nçlar›, kalp at›m h›z› ve periferik oksijen satürasyonu bafllang›çta ve peroperatif 5 dk aral›klarla

kaydedildi. Yenido¤anda 1 ve 5. dk APGAR skorlar›, umblikal kord kan gazlar› ile 2. ve 24. saat nörolojik adaptif

kapasite skorlar› de¤erlendirildi. Annenin ekstübasyon ve derlenme süreleri ile preoperatif ve postoperatif 24.

saat hemoglobin ve hematokrit de¤erleri kaydedildi.

Bulgular: Grup D ve Grup S’de kan bas›nc› ve kalp h›z› de¤ifliklikleri intraoperatif dönemde benzer bulundu.

Neonatal veriler Grup D ve Grup S’de benzer olarak de¤erlendirildi. Ekstübasyon ve derlenme süreleri Grup D’de

Grup S’e göre anlaml› olarak k›sa bulundu. Gruplar›n preoperatif ve postoperatif hemoglobin ve hematokrit

de¤erleri benzerdi. Sonuç: Çal›flmam›zda elektif sezaryen operasyonlar›nda uygulad›¤›m›z konsantrasyonlarda desfluran ve

sevofluran›n anne ve yenido¤anda etkilerinin benzer oldu¤u, desfluran›n erken ekstübasyon ve k›sa derlenme

süresi ile sevoflurana göre daha çok tercih edilebilece¤i sonucuna vard›k. 

Anahtar kelimeler: Sezaryen, sevofluran, desfluran, yenido¤an, APGAR

ABSTRACT:

Use of desflurane and sevoflurane for elective caesarean section: maternal and

neonatal effects

Objective: In our study we aimed to compare the maternal and neonatal effects of desflurane and sevoflurane

in women undergoing elective caesarean section.Methods: After the approval from Ethics Committee of our Hospital, 40 healthy parturients undergoing elective

caserean section were allocated randomly into two groups after their informed consent was taken. Desflurane

3% in Group D or sevoflurane 1% in Group S were used in a 50% nitrous oxide and oxygen mixture for

maintenance of anaesthesia. Systolic, diastolic, mean blood pressure, heart rate values and peripheral oxygen

saturation were recorded as baseline and followed up with 5 min intervals peroperatively. Neonatal status was

evaluated with APGAR scores at 1 and 5 min, umblical cord blood gas analysis, neurologic adaptive capacity

scores at 2 and 24 h. Extubation and recovery times of the mother, haemoglobin and haematocrit values were

recorded preoperatively and at postoperative 24.hours.Results: Blood pressure and heart rate changes were similar in Group D and Group S in intraoperative period.

Neonatal outcome was evaluated similar in Group D and Group S. Extubation and recovery times were shorter

in Group D than Group S. Haemoglobin and haematocrit values were similar between the groups preoperatively

and at postoperative 24 hours.Conclusion: We concluded that; the maternal and newborn effects of desflurane and sevoflurane were similar,

and desflurane can be preferred to sevoflurane with the conditions for early extubation and short recovery

period in elective caesarean operations in the concentrations that we have used.  

Key words: Caesarean section, sevoflurane, desflurane, newborn, APGAR 

fi.E.E.A.H. T›p Bülteni 2010:44;66-71

1

Uzm. Dr., 2

Klinik fief Muavini, 

3

Baflasistan,4

Klinik fiefi, 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Klini¤i, fiiflli Etfal E¤itim ve Araflt›rma

Hastanesi, ‹stanbul-Türkiye

Yaz›flma Adresi 

/ Address reprint requests to:

Uzm. Dr. G. Ulufer Sivrikaya, fiiflli Etfal E¤itim ve

Araflt›rma Hastanesi 2. Anesteziyoloji ve

Reanimasyon Klini¤i, ‹stanbul-Türkiye

Telefon / 

Phone: +90-212-231-2209/6225 

E-posta / 

E-mail: ulufers@gmail.com 

Gelifl tarihi / 

Date of receipt:

9 fiubat 2010 / 

February 9, 2010

Kabul tarihi / 

Date of acceptance:

21 Nisan 2010 / 

April 21, 2010


G‹R‹fi

Modern obstetrik anestezide sezaryen operasyon-

lar›nda rejyonal teknikler gerek annede gerekse yeni-

do¤anda sa¤lad›klar› avantajlar nedeniyle popüler

olmakla birlikte, koagülopati, ciddi enfeksiyon ve hi-

povolemi, a¤›r fetal distres, hastan›n rejyonal aneste-

ziyi kabul etmemesi veya kontrendikasyon oluflturan

durumlarda genel anestezi uygulamalar› önemli yer

tutmaktad›r (1,2). Sevofluran ve desfluran; düflük

kan/gaz eriyirlik katsay›lar› sayesinde h›zl› indüksi-

yon ve derlenme sa¤layan özellikleri nedeni ile ge-

nel anestezide tercih edilen inhalasyon anestezikle-

ridir (3-5). Sevofluran obstetrik anestezide uzun süre-

dir yayg›n olarak kullan›lmakla birlikte, desfluran da

son y›llarda bu alanda yerini alm›flt›r. 

Çal›flmam›zda; elektif sezaryen planlanan gebe-

lerde sevofluran ve desfluran›n perioperatif hemodi-

namik de¤ifliklikler, derlenme ve yenido¤an üzerin-

deki etkilerini karfl›laflt›rmay› amaçlad›k.

GEREÇ VE YÖNTEM

Prospektif, randomize ve çiftkör planlanan çal›fl-

maya, bilgilendirilmifl yaz›l› onamlar› al›nan Ameri-

can Society of Anesthesiology (ASA) I-II grubu, elek-

tif sezaryen operasyonu planlanan miad›nda 40 ge-

be dahil edildi. Ço¤ul ve preterm gebelikler, diabe-

tes mellitus, Rh uyuflmazl›¤›, hipertansiyon, antepar-

tum kanama, astma v.b antenatal risk faktörü tafl›yan

gebeler ile fetal anomali, mekonyum ve amniyotik

s›v› aspirasyonu, geliflme gerili¤i olan infantlara sa-

hip gebeler çal›flma d›fl› b›rak›ld›. Opak kapal› zarf

usulü ile desfluran (Grup D, n:20) veya sevofluran

(Grup S, n:20) gruplar›na ayr›lan olgularda premedi-

kasyon uygulanmad›. Servisten ameliyathaneye

transport esnas›nda ve ameliyat masas›nda sa¤ kal-

çalar› alt›na yast›k konarak vena kava kompresyon

sendromuna karfl› önlem al›nd›. El s›rt›ndan 20G in-

travenöz kanül ile damar yolu aç›larak 8 ml/kg/saat

dengeli elektrolit solüsyonu infüzyonuna baflland›.

Non-invaziv sistolik, diastolik ve ortalama arter kan

bas›nçlar› (SAB, DAB, OAB), kalp at›m h›z› (KAH) ve

periferik oksijen satürasyonu (SpO

2

) monitorize edi-lerek (Petafl KMA 365 B) bafllang›ç de¤erleri kayde-

dildi. Steril ar›t›m ve örtümden sonra olgularda

%100 O

2

ile 3 dk. preoksijenasyon sa¤land›. Aneste-zi indüksiyonunda IV 6 mg/kg tiyopental sodyum ve

0.6 mg/kg roküronyum bromür verilerek krikoid ba-

s› ile endotrakeal entübasyon yap›ld›. Tidal volüm 8

ml/kg, dakika solunum frekans› 10 olacak flekilde

ayarlanarak kontrollü ventilasyon (AMS JUNIOR

620, Türkiye) uyguland›. Anestezi idamesi Grup

D’de %50 azot protoksit (N

2

O), %50 oksijen kar›fl›-m› içinde %3 desfluran; Grup S’de %1 sevofluran ile

sa¤land›. Bebek do¤urtulduktan sonra 2 µg/kg fenta-

nil, 10 Ü oksitosin ve gere¤inde 0.15 mg/kg roküron-

yum tekrar dozlar› IV uyguland›. SAB, DAB, OAB,

KAH ve SpO

2

peroperatif 5 dk aral›klarla takip edil-di. Bebek do¤duktan sonra karfl›l›kl› olarak klemp-

lenmifl izole göbek kordonu parças›ndan 2 cc’lik he-

parinli enjektöre kan gaz› analizi için umblikal ven-

den kan örne¤i al›nd›. Al›nan kan gaz› örneklerinin

analizi (pH, pO

2

, pCO2

, BE) CIBA CORNNE Biobak

860 kan gaz› analizatörü ile yap›ld›. Yenido¤an›n

de¤erlendirmesi annenin hangi grupta oldu¤unu bil-

meyen bir pediatrist taraf›ndan yap›ld›. APGAR skor-

lar› (kalp ritmi, solunum, kas tonusu, deri rengi, ref-

leks irritabilite) 1. ve 5. dk ile 2 ve 24. saat Nöro

Adaptif Kapasite Skorlar› (NAKS) kaydedildi. NAKS,

adaptif kapasite ve nörolojik de¤erlendirmeyi (aktif

tonus, pasif tonus, primer refleksler, genel nörolojik

de¤erlendirme) kapsayan 20 alt parametreden olu-

flur. Skorlamada verilecek maksimum de¤er 40’d›r.

De¤erlendirmede 35 ve üzeri puan yenido¤an›n nor-

mal nörolojik durumunu gösterir.

Cilt alt› kapat›lmaya bafllarken volatil anestezik-

ler, cilt kapat›lmaya bafllarken N

2

O kesildi. ‹ndüksi-yon bafllang›c›ndan N

2

O kesilmesine kadar geçensüre anestezi süresi olarak kaydedildi. Anestezinin

sonland›r›lmas›ndan sonra spontan solunumu yeterli

olan hastalar (solunum frekans› /dk> 8, SpO

2

≥97)ekstübe edildi. Ekstübasyon süreleri, göz açma, par-

mak s›kma gibi komutlara yan›t verme, isim ve do-

¤um tarihi söyleme süreleri derlenme kriterleri ola-

rak kaydedildi.

Kan kayb›n› de¤erlendirmek için preoperatif dö-

nemde ve postoperatif 24. saatte hemogram kontro-

lü (Coulter micro Dift II cihaz› ile) yap›ld›.

Power 80 için 0.05 düzeyinde anlaml›l›kta, grup-

lar aras›ndaki fark›n %45 civar›nda oldu¤u düflünü-

lerek gerekli olgu say›s› 18 olarak belirlendikten son-

A. B. Burguto¤lu, B. Ekflio¤lu, G. U. Sivrikaya, M. K. Erol, A. Hanc›

fiiflli Etfal Hastanesi T›p Bülteni, Cilt: 44, Say›: 2, 2010 / 

The Medical Bulletin of fiiflli Etfal Hospital, Volume: 44, Number 2, 2010

67


Desfluran ve sevofluran›n elektif sezaryen operasyonlar›nda kullan›m›: Anne ve yenido¤an üzerindeki etkileri

68

fiiflli Etfal Hastanesi T›p Bülteni, Cilt: 44, Say›: 2, 2010 / The Medical Bulletin of fiiflli Etfal Hospital, Volume: 44, Number 2, 2010

ra toplam 40 olgu çal›flmaya dahil edildi. ‹statistiksel

analizler Graphpad Prisma V.3 paket program› ile

yap›ld›. Verilerin de¤erlendirilmesi tan›mlay›c› ista-

tistiksel metodlar›n (ortalama, standart sapma) yan›

s›ra gruplar›n tekrarlayan ölçümlerinde tek yönlü

varyans analizi, alt grup karfl›laflt›rmalar›nda Tukey

çoklu karfl›laflt›rma testi, ikili gruplar›n karfl›laflt›r›l-

mas›nda Student-t testi kullan›ld›. P<0.05 de¤eri ista-

tistiksel olarak anlaml› kabul edildi. Veriler ortalama

± standart sapma olarak verildi.

BULGULAR

Gruplar›n yafl, boy, a¤›rl›k, do¤um say›s› ve gebe-

lik haftalar› benzerdi (Tablo 1).

OAB gruplar aras› karfl›laflt›rmada tüm zamanlar-

da benzer bulundu. Grup içi karfl›laflt›rmada bazal

de¤er ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda Grup D’ de 5.dk’da,

Grup S’de 1.dk’da belirgin bir art›fl olmakla birlikte

bu fark istatistiksel olarak anlaml› bulunmad›

(p>0.05). Grup D’de 35. dk de¤eri 5.dk de¤erinden,

Grup S’de 35. dk ve ekstübasyon sonras› de¤erleri,

1. ve 5. dk de¤erlerinden anlaml› olarak düflüktü

(p<0.05). Ancak bu fark klinik olarak anlaml› de¤er-

lendirilmedi (Tablo 2). 

KAH gruplar aras› karfl›laflt›r›ld›¤›nda tüm zaman-

larda benzerdi. Grup içi karfl›laflt›rmada 1.dk de¤er-

leri her iki grupta da bazal de¤ere göre anlaml› ola-

rak yüksek bulundu (p<0.05). Grup D’ de 1.dk de¤e-

ri 5.dk de¤eri d›fl›nda tüm ölçüm zamanlar›na göre

anlaml› olarak yüksekti (p<0.05). Grup S’de ise 1.dk

de¤eri ile 35.dk ve ekstübasyon sonras› de¤erleri

aras›nda anlaml› fark vard› (p<0.05) (Tablo 2).

Anestezi süreleri her iki grupta benzerdi, ekstü-

basyon ve derlenme süreleri Grup D’de Grup S’e gö-

re anlaml› olarak k›sa bulundu (Tablo 3). 

Yenido¤anlar›n do¤um a¤›rl›klar›, 1 ve 5. dk AP-

GAR skorlar›, 2 ve 24. saat NAKS de¤erleri ile bebek

ç›k›fl süreleri gruplar aras›nda benzerdi (Tablo 4).

NAKS de¤erleri 2. saatte 24. saate göre Grup D

(p<0.05) ve Grup S’de (p<0.01) anlaml› olarak dü-

Grup D

Grup S

Yafl (y›l)                

25.60

±4.19


24.4

±4.14


A¤›rl›k (kg)              

67.20


±9.01

72.27


±10.37

Boy (cm)                  

162.20

±6.34


161.47

±5.85


Do¤um say›s›           

1.20


±1.37

1.20


±1.15

Gebelik haftas› (hafta)         38.40

±1.64

38.73


±1.44

De¤erler ortalama 

± standart sapma (X ± SS) olarak verilmifltir.

Tablo 1: Gruplar›n demografik özellikleri, do¤um say›s›

ve gebelik haftalar›OAB (mmHg)

KAH (vuru/dk)

Grup D

Grup S

p

Grup D

Grup S

P

Bazal


98.07

±7.92


95.07

±13.05


0.384

102.07


±17.15*

99.60


±18.05*

0.662


1.dk 102.47

±14.17


107.80

±14.66


0.248

119.60


±14.47

116.80


±15.90

0.563


5.dk

104.07


±8.36

103.87


±22.14

0.975


107.67

±19.29


112.53

±16.49


0.393

10.dk


99.2

±16.42


99.5

±15.19


0.952

100.4


±16.68**

104.8


±14.19

0.374


15.dk

95.45


±11.98

98.0


±14.52

0.548


97.95

±15.29**


102.7

±11.34


0.271

20.dk


94.13

±16.30


97.80

±16.75


0.489

96.27


±16.97***

103.10


±13.11**

0.161


25.dk

93.5


±14.16

92.75


±12.89

0.866


96.85

±15.08***

103.75

±12.41


0.122

30.dk


90.05

±13.71


93.15

±14.00


0.490

95.5


±14.28***

102.85


±11.22

0.078


35.dk

90.47


±14.11#

87.53


±13.20**/#

0.506


95.27

±15.22***

100.00

±11.48**


0.272

Ekst. sonras›

99.27

±14.62


88.33

±12.56**/#

0.826

99.53


±14.80**

99.00


±13.58**

0.903


p

0.0082


0.0005

<0.0001

0.0007


De¤erler X

±SS olarak verilmifltir. (*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001 1.dk ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda, #p<0.05 5.dk ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda)

(OAB: Ortalama arter bas›nc›, KAH: Kalp at›m h›z›, ekst: ekstübasyon)

Tablo 2: Gruplar›n hemodinamik verileri

Grup D

Grup S

Anestezi süresi (dk)

34.47

±6.12


36.80

±11.78


Ekstübasyon süresi (dk)

5.53


±2.07*

7.84


±2.97

Göz açma süresi (dk)

4.13

±2.07*


6.67

±3.24


Parmak s›kma süresi (dk)

5.13


±2.17*

7.53


±3.07

‹sim söyleme süresi (dk)

5.67

±2.16*


8.00

±3.16


Tarih söyleme süresi (dk)

5.80


±2.40*

8.07


±3.06

De¤erler X

±SS olarak verilmifltir. (*p<0.05 gruplar aras› karfl›laflt›rmada)

Tablo 3: . Gruplarda kaydedilen anestezi süreleri ve

derlenme parametreleriA. B. Burguto¤lu, B. Ekflio¤lu, G. U. Sivrikaya, M. K. Erol, A. Hanc›

fiiflli Etfal Hastanesi T›p Bülteni, Cilt: 44, Say›: 2, 2010 / 

The Medical Bulletin of fiiflli Etfal Hospital, Volume: 44, Number 2, 2010

69

flüktü. Umblikal ven kan gaz› de¤erlerinde gruplararas› anlaml› fark bulunmad› (Tablo 5). 

Gruplar›n operasyon öncesi ve operasyon sonra-

s› 24. saat hemoglobin ve hematokrit de¤erleri ben-

zerdi. Her iki grupta da operasyon sonras› 24. saat

hemoglobin ve hematokrit de¤erleri ile operasyon

öncesi de¤erler aras›nda istatistiksel olarak anlaml›

düflme saptand› (Tablo 6).

TARTIfiMA

Elektif sezaryen operasyonlar›nda %3 desfluran

ve %1 sevofluran›n anne ve yenido¤an üzerindeki

etkilerinin karfl›laflt›r›lmas›n›n amaçland›¤› çal›flma-

m›zda; intraoperatif maternal hemodinamik bulgula-

r› benzer ve stabil, yenido¤an›n APGAR, NAKS ve

umblikal ven kan gaz› de¤erlerini benzer ve normal

s›n›rlar içinde, derlenme süresini ise desfluran gru-

bunda daha k›sa bulduk. 

Gebelik esnas›nda oluflan fizyolojik de¤ifliklikler

nedeniyle kullan›lacak anestezik ajanlarda, anne-

nin kardiyovasküler sistemi ve fetusta minimal

de¤ifliklik yapmas›, uterin kan ak›m›n› bozmama-

s›, uyan›kl›¤a neden olmamas› gibi özellikler aran›r.

‹nhalasyon anestezikleri uterus relaksasyonu ile kan

ak›m›n› artt›r›rken, ayn› zamanda kan kayb›n› artt›r-

mak ve yenido¤anda depresyona neden olmak gibi

dezavantajlara sahiptir (6,7). 

Sevofluran obstetrik anestezide desflurana göre

daha uzun süredir kullan›lmaktad›r (4,5). Bu inhalas-

yon anestezikleri düflük kan/gaz ve yüksek lipid çö-

zünürlükleri sayesinde plasental bariyeri kolayl›kla

geçebilirler ve yenido¤anda dozla iliflkili olarak dep-

resyon meydana getirebilirler (8,9). ‹nhalasyon anes-

tezikleri 1 MAK’›n alt›nda dozda uyguland›klar›nda

yenido¤anda genellikle çok az fetal depresyon olufl-

tururlar (10). Çal›flmam›zda sevofluran ile desfluran,

0.5 MAK sa¤layacak de¤erleri olan %1 ve %3 kon-

santrasyonlarda kullan›ld› (11). Fizyolojik de¤ifliklik-

lerin sonucu olarak gebelikte inhalasyon ajanlar›n›n

MAK de¤erlerinde azalma meydana gelir. Bu neden-

le bu ajanlar›n düflük konsantrasyonlar› tercih edilir

(7,12,13). 

Gambling ve ark.’n›n %1 sevofluran ile genel

anestezi uygulanan sezaryen vakalar›n› kapsayan ça-

l›flmas›nda (14) kalp tepe at›m›, sistolik ve diastolik

arter bas›nç de¤ifliklikleri anlaml› bulunmam›flt›r.

%2.5, %3 ve %6 desfluran ile genel anestezi uygu-

lanan çal›flmalarda ise entübasyon sonras› hemodi-

APGAR

NAKS

Bebek ç›k›fl Süresi

1.dk

5.dk

2.saat

24.saat

Grup D


7.73

±1.71


9.40

±0.74


36.20

±4.52*


38.20

±3.51


5.73

±2.02


Grup S

8.07


±1.16

9.67


±0.62

36.13


±1.44**

38.93


±1.44

6.27


±2.09

De¤erler X

±SS olarak verilmifltir.  (*p< 0.05, **p< 0.01 grup içi 24. saat ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda)

Tablo 4: Gruplarda kaydedilen APGAR skorlar›, NAKS ve bebek ç›k›fl süreleri. 

Grup D

Grup S

pH

7.31±0.05

7.28


±0.06

PO2


28.73

±11.94


35.20

±20.37


PCO2

44.74


±7.22

50.16


±9.62

BE

-3.94±2.40

- 4.16


±2.25

BDA (gr)         

2902

±547.26


3110

±405.85


De¤erler X

±SS olarak verilmifltir.Tablo 5: Gruplar›n umblikal ven kan gaz› de¤erleri ve

bebek do¤um a¤›rl›klar› (BDA)Hb (gr/dl)                                      

Htc (%)

Preop

Postop 24 saat

Preop

Postop 24 saat

Grup D


11.73

±1.58*


11.02

±1.81


34.83

±4.01*


31.99

±4.61


Grup S

11.27


±1.03***

10.56


±1.18

33.82


±3.30**

32.21


±3.41

De¤erler X

±SS olarak verilmifltir. (*p < 0.05, **p<0.01 ***p<0.001 grup içi postop. de¤er ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda, preop: preoperatuar, postop: postoperatuar)  

Tablo 6: Gruplar›n preoperatif ve postoperatif 24. saat Hb ve Htc de¤erleri.


Desfluran ve sevofluran›n elektif sezaryen operasyonlar›nda kullan›m›: Anne ve yenido¤an üzerindeki etkileri

70

fiiflli Etfal Hastanesi T›p Bülteni, Cilt: 44, Say›: 2, 2010 / The Medical Bulletin of fiiflli Etfal Hospital, Volume: 44, Number 2, 2010

namide oluflan anlaml› de¤iflikliklerin 5. dk’da bazal

de¤erlere döndü¤ü ifade edilmifltir (8,15). Çal›flma-

m›zda bazal de¤erle karfl›laflt›r›ld›¤›nda ortalama ar-

ter bas›nc›nda Grup D’de 5. dk’da, Grup S’de

1.dk’da istatistiksel ve klinik olarak anlaml› olmayan,

kalp at›m h›z›nda her iki grupta 1. dk’da istatistiksel

olarak anlaml› art›fllar tespit edilmifltir. Grup D’de

kalp at›m h›z›nda oluflan anlaml› de¤ifliklik, operas-

yon süresinde anlaml› düzeyde devam ederken, di-

¤er hemodinamik de¤ifliklikler her iki grupta yukar›-

daki çal›flmalara benzer flekilde 5. dk’dan sonra ba-

zal de¤erle karfl›laflt›r›labilir düzeylere inmifltir. Kara-

man S ve ark.n›n sezaryen operasyonlar›nda desflu-

ran ve sevofluran›n maternal ve neonatal etkilerini

karfl›laflt›rd›klar› çal›flmalar›nda (11), maternal hemo-

dinami üzerine etkileri olarak desfluran grubunda

kan bas›nc›ndaki art›fl ve taflikardinin sevofluran gru-

buna göre daha fazla olufltu¤u sonucuna varm›fllar-

d›r. Çal›flmam›zda bu çal›flmadan farkl› olarak desf-

luran ve sevofluran›n maternal hemodinami üzerine

etkilerinin benzer oldu¤u sonucuna vard›k. 

Desfluran›, sevofluran (16,17), izofluran (8,14),

enfluran (15) ve propofol (18) ile karfl›laflt›ran çal›fl-

malarda ekstübasyon ve derlenme süresi desfluran

grubunda anlaml› olarak k›sa bulunmufltur. Desflu-

ran inhalasyon anestezikleri aras›nda azot protoksit-

ten sonra en düflük kan/gaz eriyirlik katsay›s›na sahip

oldu¤undan indüksiyon ve derlenme süresi k›sad›r.

Karaman S ve ark.n›n çal›flmalar›nda (11) sezaryen

operasyonlar›nda anestezi idamesinde desfluran ve

sevofluran kullan›lm›fl, derlenme her iki grupta ben-

zer bulunmufltur. Çal›flmam›zda bu çal›flmadan fark-

l›, ancak yukar›daki çok say›daki çal›flmaya benzer

flekilde ekstübasyon süresi ile derlenme kriterlerini

oluflturan göz açma, parmak s›kma, isim ve tarih

söyleme süreleri desfluran grubunda anlaml› olarak

k›sa bulunmufltur. 

APGAR skorlamas›n›n duyarl›l›¤› fazla olmamak-

la beraber, yenido¤anlar›n çok yönlü de¤erlendiril-

mesine olanak sa¤lar. Yenido¤an›n solunum yeter-

sizli¤i ve acil resüsitasyon gereksinimini belirlemede

1. dk APGAR skoru, hipoksik iskemi derecesini sap-

tamada 5. dk APGAR skoru önemlidir. Nöroadaptif

kapasite skorlamas› ise sa¤l›kl› yenido¤anlarda do-

¤um eylemi s›ras›nda anneden bebe¤e geçen ilaçla-

r›n oluflturdu¤u santral sinir sistemi depresyonunu,

asfiksi ve do¤um travmas›na ba¤l› olan depresyon-

dan ay›rmada, yenido¤an›n adaptasyonunun ölçü-

münde APGAR skorlamas›na göre daha duyarl› bir

sistemdir (11,18). %1 sevofluran ve %3 desfluran ile

yap›lan de¤iflik çal›flmalarda (8,11,14,15), 1 ve 5. dk

Apgar skorlar› ile 2 ve 24. saat nöroadaptif kapasite

skorlar› gruplar aras›nda benzer bulunmufltur. Çal›fl-

mam›z›n sonuçlar› literatür ile uyumlu bulundu. Çe-

flitli çal›flmalarda 2. saatteki NAKS de¤eri daha dü-

flük olmakta, 24. saatte anlaml› bir geliflme sa¤lan-

maktad›r (11,20). 2. saatle 24. saat aras›nda NAKS

de¤erlerindeki farkl›l›k ortam ›s›s›, oksijen konsan-

trasyonu ve yüksek gürültü gibi çevresel faktörlere

ba¤lanabilir (11). Bizim de çal›flmam›zda, benzer fle-

kilde 24. saat de¤erleri 2. saate göre anlaml› olarak

yüksekti. 

Umblikal arter kan› fetusun metabolik durumunu,

umblikal ven kan› ise plasental fonksiyonu ve anne-

nin metabolik durumunu yans›t›r (21). Bu nedenle

umblikal kord pH’n›n yenido¤an›n depresyonu ve

do¤um asfiksisini en iyi gösteren kriter oldu¤u savu-

nulmaktad›r (21). Sezaryen operasyonlar›nda sevoflu-

ran ve desfluran›n de¤iflik konsantrasyonlar› ile yap›-

lan çal›flmalarda (8,14,22) umblikal arter ve/veya ven

kan gaz› incelemelerinde yenido¤anda depresyon ve

asfiksi oluflturmad›klar› sonucuna var›lm›flt›r. Çal›fl-

mam›zda umblikal ven kan gaz› de¤erleri gruplar ara-

s› benzer ve normal de¤erler içinde bulunmufl, bu

konsantrasyonlarda sevofluran ve desfluran›n yenido-

¤anda depresyona neden olmad›¤› düflünülmüfltür.

Bununla birlikte anestezi indüksiyonu ile bebe¤in ç›-

k›fl› aras›ndaki sürenin uzamas› durumunda yenido-

¤anda depresyon oluflabilece¤i ak›lda tutulmal›d›r. 

‹nhalasyon ajanlar›n›n hepsi uterus kas tonusunu

ve kontraksiyonlar›n› doza ba¤›ml› olarak eflit dere-

cede deprese ettikleri gösterilmifltir (23,24). Yap›lan

çal›flmalarda %1 sevofluran ve %0.5 isofluran (8,14),

%6 desfluran ve %0.6 enfluran (15); %2.5 desfluran

ve %1.5 sevofluran›n (25) kanama miktar› üzerine

etkilerini karfl›laflt›rmak için preoperatif ve postope-

ratif 24. saat hemoglobin ve hematokrit de¤erleri

karfl›laflt›r›ld›¤›nda anlaml› fark bulunmad›¤› sonucu-

na var›lm›flt›r. Çal›flmam›zda da gruplar aras›nda an-

laml› bir fark bulunmam›flt›r. Her iki grupta da pos-

toperatif 24. saat hemoglobin ve hematokrit de¤erle-

ri preoperatif de¤erlere göre anlaml› olarak düflük


A. B. Burguto¤lu, B. Ekflio¤lu, G. U. Sivrikaya, M. K. Erol, A. Hanc›

fiiflli Etfal Hastanesi T›p Bülteni, Cilt: 44, Say›: 2, 2010 / 

The Medical Bulletin of fiiflli Etfal Hospital, Volume: 44, Number 2, 2010

71

bulunmufltur. Sonuç olarak, %50 O

2

-N2

O kar›fl›m› içinde %3

desfluran ve %1 sevofluran›n maternal ve neonatal

etkileri benzer bulunurken, ekstübasyon ve derlen-

me süresinin k›sa oldu¤u desfluran›n sezaryen vaka-

lar›nda tercih edilebilece¤i kan›s›nday›z.KAYNAKLAR

1. Reisli R. Anesthesia for  cesarean section. J Surg Med Sci 2006;

2: 50-62.

2. Reisner LS, Lin D. Anesthesia for Cesarean Section. In: Chesnut

DH, ed. Obstetric Anesthesia Principles and Practice. 2nd ed.

St.Louis: Mosby Inc, 1999: 465-92.

3. Altunkaya A, Yapakç› O, Ayo¤lu H. Volatile anesthetic agents. J

Surg Med Sci 2006; 2: 16-24.

4. Jones RM. Desflurane and sevoflurane: inhalation anaesthetics

for this decade? Br J Anaesth 1990; 65: 527-36. 

5. Yasuda N, Tang AG, Eger EI 2nd. Solubility of I-653, sevoflurane,

isoflurane and halothane in human tissues. Anesth Analg 1989;

69: 370-73.

6. Ghaly RG, Flynn RJ, Moore J. Isoflurane as an alternative to

halothane for Caesarean Section. Anaesthesia 1988; 43: 5-7.

7. Warren TM, Data S, Ostherman GW, Naulty JS, Weiss JB,

Morrison JA. Comparison of the maternal and neonatal effects of

halothan, enflurane and isoflurane for cesarean delivery. Anesth

Analg 1983; 62: 516-520.

8. Navarro EM. Desflurane-general anesthesia for cesarean section

compared with isoflurane and epidural anesthesia. Anasthesiol

Intensivmed Notfallmed Schmerzther 2000; 35: 232-236.

9. Shnider SM, Levinson G. Anesthesia for obstetrics. In: Miller RD,

ed. Anesthesia. 4th ed. USA: Churchill Livingstone Inc, 1990:

2031- 66.

10. Imarengiaye C, Littleford J, Davies S, Thapar K, Kingdom J. Goal

oriented general anesthesia for Cesarean section in a parturient

with a large intracranial epidermoid cyst. Can J Anaesth 2001;

48: 884-9.

11. Karaman S, Akercan F, Aldemir O, Terek MC, Yalaz M, F›rat V.

The maternal and neonatal effects of the volatile anaesthetic

agents desflurane and sevoflurane in caesarean section: a

prospective, randomized clinical study. J Int Med Res 2006; 34:

183-92.

12. Dwyer R, Fee JP, Moore J. Uptake of halothane and isoflurane by

mother and baby during caesarean section. Br J Anaesth 1995;

74: 379-83.

13. Schaut DJ, Khona R, Gross JB. Sevoflurane inhalation induction

for emergency cesarean section in a parturient with no

intravenous access. Anesthesiology 1997; 86: 1392-4.

14. Gambling DR, Sharma SK, White PF, Van Beveren T, Bala AS,

Gouldson R. Use of sevoflurane during elective cesarean birth. A

comparison with isoflurane and spinal anesthesia. Anesth Analg

1995; 81: 90-95.

15. Abboud TK, Zhu Y, Richardson M, Peres da Silva E, Donovan M.

Desflurane:a new volatile anesthetic for cesarean section. Acta

Anaesthesiol Scand 1995; 39: 723-26.

16. Eger EI 2nd, Bowland T, Ionescu P, Laster MJ, Fang Z, Gong D,

et al. Recovery and kinetic characteristics of desflurane and

sevoflurane in volunteers after 8 h exposure, including kineticsof

degradation products. Anesthesiology 1997; 87: 517-26.

17. Nathanson MH, Fredman B, Smith I, White PF. Sevoflurane

versus desflurane for outpatient anesthesia. A comparison of

maintenance and recovery profiles. Anesth Analg 1995; 81:

1186-1190.

18. Song D, Joshi GP, White PF. Fast-tract eligibility after ambulatory

anesthesia: A comparison of desflurane, sevoflurane and

propofol. Anest Analg 1998; 86: 267-73.

19. Amiel-Tison C, Barrier G, Shnider SM, Levinson G, Hughes SC,

Stefani SJ. A new neurologic and adaptive capacity scoring

system for evaluating obstetric medications in full-term

newborns. Anesthesiology 1982; 56: 340-50.

20. Abboud TK, Swart F, Zhu J, Donovan MM, Peres Da Silva E,

Yakal K. Desflurane analgesia for vaginal delivery. Acta

Anaesthesiol Scand 1995; 39: 259-61.

21. Zuckerman RL, Aucott SW. Neonatal assessment and

resuscitation. In: Chesnut DH, ed. Obstetric Anesthesia

Principles and Practice. 2nd ed. St.Louis: Mosby Inc, 1999: 135-

62.

22. Kayacan N, Bigat Z, Ye¤in A, Karsl› B, Akar M. A randomized

prospective study on the maternal and neonatal outcome of

epidural, combined spinal-epidural and general anesthesia for

elective caesarean sections. J Med Sci 2004; 24: 476-82.

23. Turner RJ, Lambros M, Kenway L, Gatt SP. The in-vitro effects of

sevoflurane and desflurane on the contractility of pregnant

human uterine muscle. Int J Obstet Anesth 2002; 11: 246-51.

24. Dogru K, Dalgic H, Yildiz K, Sezer Z, Madenoglu H. The direct

depressant effects of desflurane and sevoflurane on spontaneous

contractions of isolated gravid rat myometrium. Int J Obstet

Anesth 2003; 12: 74-8.

25. Aydin GB, Coskun F, Sahin A, Aypar U. Influence of sevoflurane

and desflurane on neurological and adaptive capacity scores in

newborns. Saudi Med J 2008; 29: 841-6.


Yüklə 129,75 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə