İntratekal izobarik levobupivakain, izobarik bupivakain ve hiperbarik bupivakainin etkilerinin karşılaştırılmasıYüklə 104,13 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix21.04.2017
ölçüsü104,13 Kb.
#14728

İntratekal izobarik levobupivakain, izobarik bupivakain 

ve hiperbarik bupivakainin etkilerinin karşılaştırılması

Havva SAYHAN (*), A. Esra SAĞIROĞLU (*), Meltem GÜL (*), Zeynep N. ORHON (*), 

Zeliha GÜRLEK (**), Hatice GÜLLÜ (**), Melek ÇELİK (***)

Geliş tarihi: 25.08.2010 

Kabul tarihi: 07.01.2011

S.B. Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Uz. Dr.*; Asist. Dr.**; Doç. Dr.***KLİNİK ARAŞTIRMA

ÖZET

Amaç: Çalışmamızda, % 0.5 izobarik levobupivakain, % 0.5 

izobarik bupivakain, % 0.5 hiperbarik bupivakaini hemodina-

mik parametreler, spinal anestezi kalitesi ve komplikasyonlar 

açısından karşılaştırılması amaçlandı.

Materyal ve Metod: Çalışmaya ASA I-II 120 olgu dahil edildi. 

Sistolik arter basıncı (SAB), diyastolik arter basıncı (DAB), 

ortalama arter basıncı (OAB), kalp atım hızı (KAH) ve perife-

rik oksijen satürasyonu (SpO

2

); spinal anestezi öncesinde ve 

sonrasında 5 dk.’lık, 10 dk.’lık ve 15 dk.’lık aralıklarla ölçül-

dü. Olgular üç gruba ayrılarak intratekal aralığa Grup L’de 

15 mg % 0.5 izobarik levobupivakain; Grup I’de 15 mg % 0.5 

izobarik bupivakain ve Grup H’de 15 mg % 0.5 hiperbarik 

bupivakain verildi. Duyusal blok başlama, gerileme ve T

12

’ye 

gerileme süreleri, maksimum duyusal blok seviyesi, motor blok 

başlama, gerileme ve sonlanma süreleri kaydedildi. Olguların 

ağrı şiddetleri vizüel analog skala (VAS) ile değerlendirildi. 

İlk analjezik gereksinim süresi, peroperatif ve postoperatif 

komplikasyonlar, hasta-cerrah memnuniyeti ve olguların tek-

rar aynı yöntemi tercih etme oranları değerlendirildi. 

Bulgular: Gruplar arasında demografik veriler ve SAB, DAB, 

OAB, KAH, SpO

2

 değerlerinde farklılık yoktu, grup içi karşı-

laştırmalarda  ise  başlangıç  değerlerine  göre  belli  ölçüm 

zamanlarında anlamlı farklılık vardı. Duysal blok başlama ve 

gerileme, motor blok sonlanma süreleri ve maksimum duysal 

blok seviyeleri açısından gruplar arasında fark yoktu. Duysal 

bloğun T

12

’ye gerileme ve motor blok gerileme süresi H gru-

bunda I grubuna göre, motor blok başlama süresi; H grubun-

da I ve L gruplarına göre kısa idi. Grupların VAS değerleri 

arasında  fark  yoktu.  I  grubunun  postoperatif  ilk  analjezik 

gereksinim süresi anlamlı uzun bulundu. Gruplarda perop ve 

postop komplikasyon gelişimi, hasta-cerrah memnuniyeti ve 

aynı yöntemi tercih etme oranları arasında ise anlamlı fark 

saptanmadı.

Yorum:  Sonuç  olarak  hiperbarik  bupivakain  ile  daha  kısa 

süreli olmakla birlikte, 3 lokal anestezik ajan ile konforlu ve 

güvenli spinal anestezi oluşturuldu.

Anahtar kelimeler: Spinal anestezi, levobupivakain, bupiva-

kain, anestezi kalitesi

SUMMARY

Comparison of the effects of intrathecal isobaric levobupicaine, 

isobaric bupivakaine and hyperbaric bupivacaine

Aim: In our study we aimed to compare the effects of 0.5 % 

isobaric levobupivacaine, 0.5 % isobaric bupivacaine and 0.5 

% hyperbaric bupivacaine on hemodynamic parameters, qua-

lity of spinal anaesthesia and complications.

Method: ASA I-II 120 cases were included in the study. The 

systolic arterial pressure (SAP), diastolic arterial pressure 

(DAP), mean arterial pressure (MAP), heart rate (HR) and 

peripheral oxygen saturation (SpO

2

) were measured before the 

spinal anaesthesia and 5 min, 10 min and 15 min intervals 

after the spinal anaesthesia. The cases were divided into three 

groups; 15 mg 0.5 % isobaric levobupivacaine in Group L ; 15 

mg 0.5 % isobaric bupivacaine in Group I and 15 mg 0.5 % 

hyperbaric bupivacaine in Group H was administered into int-

rathecal  space.  The  sensorial  block  onset  and  regression 

times, regression time to T

12

, maximum sensorial block level, 

motor block starting, regression and ending times were recor-

ded. The cases pain scores were evaluated with the visual ana-

log scale (VAS). Perioperative side effects, patient and surgeon 

satisfactions and the patients preferance for the same method 

again were evaluated. In the postoperative period, the first 

analgesic requirement time and the development of complica-

tions were recorded for 5 days.

Diagnosis: There were no differences between the groups in 

terms of the demographical data and in the values SAP, DAP, 

MAP, HR, SpO

2

, although some differences were observed in 

baseline values within groups. There were no differences bet-

ween the groups in values of the sensorial block onset and reg-

ression, the motor block ending times and maximum sensorial 

block level. The group H was found shorter than the group I 

for the sensorial block regression to T

12

 and motor block reg-

ression times, than the groups I and L for the motor block star-

ting time. There were no difference in VAS scores between the 

groups. The first postoperative analgesic requirement time of 

group I was siginficant longer. No differences were observed 

between groups in perop and postop complications, patient 

and surgeon satisfactions, prefering the same method again.

Conclusion: As a result, three local anesthetic agents provide 

a comfortable and safer anesthesia although more shorter 

effect with the hyperbaric bupivacaine.

Key words: Bupivacaine, levobupivacaine, spinal anaesthesia, 

quality of anaesthesia

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

63

Göztepe Tıp Dergisi 26(2):63-68, 2011

doi:10.5222/J.GOZTEPETRH.2011.063ISSN  1300-526X

Güvenli ve etkin bir spinal anestezi lokal aneste-

ziklerin doğru seçimine ve uygun kullanımına bağ-

lıdır. İzobarik ve hiperbarik bupivakainin değişik 

dozları ile çeşitli operasyon türlerinde karşılaştır-

malı çalışmalar yapılmıştır 

(1,2)


. Levobupivakain, 

rasemik  bupivakainin  saf  S(-)  enantiomeri  olup 

ülkemizde kullanıma yeni girmiştir. Levobupiva-

kainin kardiyovasküler ve merkezi sinir sistemi 

yan etkilerinin bupivakainden daha az olması ve 

benzer klinik etkiye sahip olması nedeniyle bupi-

vakaine alternatif bir ajan olarak gösterilmektedir 

(3)


. Çalışmamızda izobarik bupivakain ve hiperba-

rik bupivakain ile izobarik levobupivakaini vital 

parametreler, anestezi kalitesi ve komplikasyonlar 

açısından karşılaştırmayı amaçladık.GEREÇ ve YÖNTEM

Çalışma etik kurul onayı alınarak, spinal anestezi 

yöntemiyle opere olabilen ASA I-II grubu, 18-65 

yaş arası 120 olguda yapıldı. Rahat iletişim kurula-

bilen,  spinal  anestezi  hakkında  bilgilendirilmiş, 

operasyon süreleri 30 dk. ile 2 saat arasında olan 

olgular  çalışmaya  dahil  edildi.  Spinal  anestezi 

yapılmasında kontrendikasyon ve relatif kontrendi-

kasyon bulunan olgular çalışma dışı bırakıldı. 

Olgulara premedikasyon uygulanmadı. Demografik 

verileri kaydedilen olgulara rutin monitörizasyon 

ile 10 mL kg

-1

 izotonik NaCl solüsyonu uygulandı. Sistolik arter basıncı (SAB), diyastolik arter basın-

cı (DAB), ortalama arter basıncı (OAB), kalp atım 

hızı  (KAH)  ve  periferik  oksijen  satürasyonu 

(SpO


2

); spinal enjeksiyon öncesi ve sonrasında ilk 

20 dk. 5 dk.’lık, sonraki 40 dk. 10 dk.’lık ve sonra-

ki 60 dk. 15 dk.’lık aralıklarla ölçüldü.

Olgulara oturur pozisyonda, 25 G Quincke iğne 

(Spinocan, B.Braun®) ile orta hattan L

3-4

 veya L


4-5

 

aralığından girildi ve serbest BOS akışı gözlendik-ten sonra çalışma ilaçları verildi. Olgular üç gruba 

ayrıldı: İntratekal aralığa Grup LB’de 15 mg % 0.5 

izobarik  levobupivakain  (Chirocaine®,  %  0.5, 

Abbott), Grup İB’de 15 mg % 0.5 izobarik bupiva-

kain  (Marcaine®,  %  0.5, Astra  Zeneca),  Grup 

HB'da  15  mg  %  0.5  hiperbarik  bupivakain 

(Marcaine® spinal heavy, % 0.5, Astra Zeneca) 10 

saniyede uygulandı. Olgular ilaçlar uygulandıktan 

sonra supin pozisyona alındı, duyusal blok seviye-

leri T


10

’a ulaşınca başları 30° yükseltildi ve cerra-

hiye izin verildi. Cilt insizyonu sırasındaki ağrı 

şiddeti vizüel analog skala (VAS, 0-10 cm, 0=ağrı 

yok, 10=çok şiddetli dayanılmaz ağrı) ile belirlendi 

ve 0-4: iyi, 5-7: orta, 8-10: kötü olarak gruplandı-

rıldı. Olgularda VAS skoru ‘orta’ olduğunda i.v. 0,3 

mg kg


-1

 midazolam ile sedasyon uygulandı, ‘kötü’ 

olduğunda ise genel anesteziye geçildi ve çalışma 

dışı bırakıldılar. 

Duyusal  blok  seviyeleri;  pinprik  testiyle,  motor 

blok seviyeleri; modifiye Bromage skorlaması ile 

ilk 10 dakikada 15 saniyede bir, sonra 15 dakikada 

bir kaydedildi. Her grupta, intratekal enjeksiyonun 

yapıldığı an; 0. dk., intratekal enjeksiyonun yapıl-

dığı andan-T

10

 seviyesine kadar geçen süre; duyu-sal blok başlama süresi, maksimum duyusal blok 

seviyesi; duyusal bloğun en fazla yükseldiği der-

matom, duyusal blok seviyesinin 2 dermatom ve 

T

12’ye gerilediği süre; duyusal blok gerileme ve 

T

12’ye  gerileme  süresi,  intratekal  enjeksiyonun 

yapıldığı andan, Bromage skorlaması 2-3 olmasına 

kadar  geçen  süre;  motor  blok  başlama  süresi, 

Bromage skorlamasının bir basamak gerilemesine 

ve 0 olmasına kadar geçen süre; motor blok gerile-

me  ve  motor  blok  sonlanma  süresi  olarak kayıt 

edildi.

Postoperatif  dönemde  intratekal  enjeksiyonun yapıldığı  andan-ilk  analjezik  gereksinime  kadar 

geçen süre; postoperatif ilk analjezik gereksinim 

süresi olarak kaydedildi ve ağrı varlığında iv 8 mg 

lornoksikam uygulandı.

SAB’ın  intratekal  enjeksiyondan  önceki  değere 

göre % 30 düşmesi hipotansiyon kabul edildi; i.v. 

sıvı infüzyon hızı arttırıldı ve gerekirse i.v. 5 mg 

efedrin  yapıldı.  KAH'ın  50  atım  dk

-1

’nın  altına düşmesi bradikardi kabul edildi; i.v. 0.5 mg atropin 

uygulandı. SpO

2

’nin % 96’nın altına inmesi desa-türasyon olarak tanımlandı; maske ile 2 lt dk

-1

 O2

 

64Göztepe Tıp Dergisi 26(2):63-68, 2011

verildi, diğer komplikasyonlar takip edildi. Post-

operatif ilk 7 gün bel ve baş ağrısı gelişimi izlendi.

Operasyon sırasındaki olgu ve cerrah memnuniyeti 

çok  iyi,  iyi,  orta  ve  kötü  olarak  sınıflandırıldı. 

Olguların ‘tekrar aynı yöntemi tercih eder misi-

niz?’ sorusuna cevapları kaydedildi. BULGULAR

Çalışmamızda  olguların  demografik  verileri  ve 

ölçüm zamanlarındaki SAB, DAB, OAB, KAH, 

SpO


2

 değerlerinde istatistiksel açısından farklılık 

saptanmadı (p>0,05) (Tablo1).

Grup içi karşılaştırmalarda başlangıç değerlerine 

göre; SAB değerleri Grup LB’de 10. dk.’dan, Grup 

IB’da 30. dk.’dan ve Grup HB’da 5. dk.’dan itiba-

ren  olan  ölçümlerde  anlamlı  düşük  bulundu 

(p<0,05), DAB değerleri Grup LB’de tüm ölçüm-

lerde, Grup IB’de ve Grup HB’de 120. dk. dışında-

ki  ölçümlerde  anlamlı  düşük  bulundu  (p<0,05), 

OAB değerleri Grup LB’de tüm ölçümlerde, Grup 

IB’da 50., 75., 90. ve 105. dk. ölçümlerinde, Grup 

HB’da 0., 90., 105. ve 120. dk. dışındaki ölçümler-

de anlamlı düşük bulundu (p<0,05), KAH değerleri 

Grup LB’de 5. dk.’da, Grup I’da 0. ve 5. dk.’da 

anlamlı derecede yüksek; Grup LB’de 30. dk.’dan 

Grup IB’da 20. dk.’dan, Grup HB’ da 10. dk.’dan 

itibaren olan ölçümlerde anlamlı düşük bulundu 

(p<0,05). 

Grupların duyusal blok başlama ve gerileme süre-

leri ile maksimum duyusal blok seviyeleri arasında 

fark yoktu (p>0,05). Duyusal bloğun T

12

’ye gerile-me süresi HB grubunda IB grubundan anlamlı kısa 

bulundu (p=0,024) (Tablo 2).

HB grubunun, motor blok başlama süresi IB ve LB 

gruplarından anlamlı kısa (p<0,05) (Şekil 1), motor 

blok gerileme süresi IB grubundan anlamlı kısaydı 

(p=0,001) (Şekil 2), grupların motor blok sonlan-

ma süreleri arasında anlamlı fark yoktu (p>0,05) 

(Tablo 2).

Gruplar  arasında VAS  değerlerinde  fark  yoktu 

Tablo 1. Olguların demografik verileri ve operasyon süreleri.

Yaş (yıl)

Cinsiyet (K/E)

VKI (kg m

-2

)

ASA (I/II)Operasyon süresi (dk)

p

0.478


0.892

0.624


0.731

0.632


* p<0.05; HB grubu, IB grubuna göre p<0.05; HB grubu, LB ve IB grubuna göre

HB (n=40)

47.02±14.87

18/22

25.85±4.2328/12

61.75±19.4IB (n=40)

44.43±13.56

16/24

26.65±4.228/12

65.75±20.11LB (n=40)

48.1±12.89

16/24

26.6±3.8828/12

62.56±19.56Tablo 2. Grupların spinal anestezi özellikleri.

Duyusal blok başlama süresi (dk)

Maksimum duyusal blok seviyesi

Duyusal blok 2 segment gerileme süresi (dk)

Duyusal blok T12’e gerileme süresi (dk)

Motor blok başlama süresi (dk)

Motor blok gerileme süresi (dk)

Motor blok sonlanma süresi (dk)

Postop ilk analjezik gereksinim süresi

p

0.143


0.433

0.087


0.018

0.016


0.002

0.139


0.001

HB

3.12±1.26

T

6

-T7

76.38±23.09

128.88±29.73*

4.53±2.98

131±30.28*238.5±58.94

153,12±65,15IB

3.64±2.34

T

7

87.38±23.42145.37±31.35

6.28±3.26

157.88±28.03

262±54.11

196,25±26,52

LB

4.01±2.24

T

7

86.67±27.1143.08±20.79

6.47±3.54

144.36±39.19

245.64±47.38

177,95±31,39

†:HB grubu IB grubu ile karşılaştırıldığında p<0,05

*:HB grubu LB grubuyla karşılaştırıldığında p<0,05

Şekil 1. Grupların motor blok başlama süreleri.

0

12

3

45

6

71

2

3Series1

LB Grubu


IB Grubu

HB Grubu


Moıtor blok başlama süresi (dk)

†*

65H. Sayhan ve ark., İntratekal izobarik levobupivakain, izobarik bupivakain ve hiperbarik bupivakainin etkilerinin karşılaştırılması

(p<0,05). IB grubunun postoperatif ilk analjezik 

gereksinim süresi HB ve LB gruplarından anlamlı 

derecede uzundu (p<0,05) (Tablo 2).

Gruplarda görülen perop ve postop komplikasyon 

sıklığı  açısından  farklılık  saptanmadı  (p>0,05) 

(Tablo 3). Postop 2. ve 3. günlerde görülen baş 

ağrısı, LB grubunda 5. günden, IB ve HB grubla-

rında 1., 4. ve 5. günden anlamlı yüksekti (p<0,05). 

Postop 6. ve 7. günlerde hiçbir hastada baş ve bel 

ağrısı gözlenmedi. Diğer izlem parametrelerinde 

anlamlı bir farklılık saptanmadı (p<0,05).

Cilt insizyonuyla VAS≥ 5 saptanan her gruptan 2 

olguda sedasyon uygulandı, VAS≥ 8 saptanan L 

grubunda 2 olguda genel anesteziye geçildi.TARTIŞMA

Spinal  anestezi  günümüzde  üroloji,  alt  batın  ve 

ekstremite cerrahisinde tercih edilen, güvenli bir 

anestezi yöntemidir. Etkin bir spinal anestezi lokal 

anesteziklerin doğru seçimine bağlıdır. İyi bir lokal 

anestezik,  ameliyat  süresince  etkili  anestezi  ve 

analjezi  sağlamalı,  operasyon  sonrası  analjezik 

etkisi devam etmeli ve sistemik yan etkileri olma-

malıdır 

(4)


. Bupivakainle bilindiği gibi uzun süreli 

veya yüksek dozlarda kullanım ile toksik belirtiler 

görülebilmektedir 

(5)


. Levobupivakainin farmoki-

netik ve klinik özellikleri bupivakaine çok benzer 

olsa da, yüksek proteine bağlanma oranı toksisite 

riskini azaltmakta ve bupivakaine iyi bir alternatif 

oluşturmaktadır 

(1,6,7,8)

Glasser ve ark.(9)

’nın elektif kalça operasyonların-

da 3.5 mL, Fattorini ve ark.

(10)


’nın ortopedik majör 

cerrahi olgularında 3 mL % 0.5 izobarik levobupi-

vakain ve izobarik bupivakain kullanarak yaptıkla-

rı  çalışmalarda,  gruplar  arasında  OAB,  KAH 

değerleri bakımından anlamlı bir fark saptanma-

mıştır. Ulukaya ve ark.

(11)

 3 mL % 0.5 izobarik levobupivakain ve izobarik bupivakain ile levobu-

pivakain grubunda OAB’nda minimal düşme gör-

müşlerdir, Hallworth ve ark.

(2)


 hipobarik, hiperba-

rik ve izobarik 2.5 mL % 0.5 bupivakain ile yaptık-

ları  çalışmada,  hipotansiyon  görülme  sıklığının 

hiperbarik grupta daha düşük olduğunu bulmuşlar-

dır. Çalışmamızda, LB grubunda OAB’nın intrate-

kal enjeksiyonu takiben düşmeye başladığını, IB 

ve HB gruplarında ise düşmenin en erken 1 saat 

sonra başladığını saptadık. Bu düşüşler spinal anes-

tezinin oluşturduğu sempatik blokaja ve sonrasında 

gelişen periferik vasküler direnç düşüşüne bağlan-

dı. 

Vanna ve ark.(12)

 2,5 mL % 0,5 izobarik levobupi-

vakain ve 2,5 mL % 0,5 hiperbarik bupivakain ile 

yaptıkları çalışmada, duyusal blok başlama süresi-

ni 10 dk. ve 7,3 dk., maksimum duyusal blok sevi-

yesini her iki grupta T

9

, bloğun 2 segment gerileme süresini 101 dk. ve 111.7 dk., T

12

’e gerileme süre-sini 139.5 dk. ve 133.3 dk., motor blok başlama 

süresi  7.5  dk.  ve  4.9  dk.,  blok  sonlanma  süresi 

232.1 dk. ve 192.9 dk. olarak bulmuşlar ve gruplar 

arasında istatistiksel fark saptamamışlardır. Çalış-

mamızda  bu  çalışmadan  farklı  olarak  gruplarda 

duyusal blok, motor bloktan önce oluştu ve motor †:Gruplararası karşılaştırmalarda p<0,05

Şekil 2. Grupların motor blok gerileme süreleri.

Tablo 3. Grupların perop ve postop komplikasyonları.

Komplikasyonlar

Perop 


Hipotansiyon

Bradikardi

Desatürasyon

Bulantı


Kusma

Postop 7 gün 

Baş ağrısı

Bel ağrısıp

0.874


0.811

0.464


0.757

0.772


0.216

0.840


HB (n=40)

2

13

2

210

8

IB (n=40)

3

2

53

1

116

LB (n=40)

3

24

2

18

7

Motor blok gerileme süresi (dk)

0

20

4060

80

100120

140


160

1

23

Series1


LB Grubu

IB Grubu


HB Grubu66Göztepe Tıp Dergisi 26(2):63-68, 2011

blok başlangıç süreleri benzer iken, duyusal blok 

başlangıç  süreleri  daha  kısaydı. Ayrıca  izobarik 

bupivakaine göre hiperbarik bupivakain ile duyusal 

blok T


12

’e gerileme ve motor blok başlama süresi 

istatistiksel olarak daha kısaydı.

Fattorini ve ark.

(10)

 çalışmalarında gruplar arasında istatistiksel fark olmadan, levobupivakain ve bupi-

vakain ile duyusal blok başlama süresini 12±6 dk. 

ve9±5 dk., maksimum duyusal blok seviyesini her 

iki grupta T

8

, motor blok başlama süresi 11±6 dk. ve 8±4 dk., blok sonlanma süresi 256±86 dk. ve 

245±86 dk. olarak saptamışlardır. 

Glasser  ve  ark.

(9)


’ı  istatistiksel  fark  olmaksızın 

levobupivakain  ve  bupivakain  ile  duyusal  blok 

başlama süresini 11±6 dk. ve13±8 dk., maksimum 

duyusal blok seviyesini her iki grupta T

8

, 2 seg-


ment gerileme süresini 152±48 dk. ve 155±50 dk., 

motor blok başlama süresi 10±7 dk. ve 9±7 dk. 

blok sonlanma süresi 280±84 dk. ve 284±80 dk. 

olarak bulmuşlardır. 

 

Cuvas ve ark.(13)

 ise transüretral rezeksiyon ope-

rasyonu için kullandıkları 2.5 mL % 0.5 izobarik 

levobupivakain ve izobarik bupivakain ile duyusal 

blok süresi 7.9±3.3 ve 9.0±3.8, maksimum duyusal 

blok seviyesi T

9

 ve T


7

, 2 segment gerileme süresi 

94.0±26.5 dk. ve 100.8±44.1 dk., S

1

’e gerileme süresi 355±2 dk. ve 370.8±60 dk., motor blok son-

lanma süresi 257.6±42 dk. ve 280±78.9 dk. olarak 

saptamışlar  ve  sadece  maksimum  duyusal  blok 

seviyesinde istatistiksel fark bulmuşlardır. Levobu-

pivakaini  ilk  olarak  spinal  anestezide  kullanan 

Burke ve ark.

(14)

'nın alt ekstremite cerrahisi olgula-rında  karşılaştırma  grubu  olmadan  3  mL  %  0.5 

levobupivakain ile yaptıkları çalışmada, duyusal ve 

motor blok başlama süresi 2 dk. (2-10) ve 5 dk. 

(2-10), maksimum duyusal blok seviyesi T

8

, motor 


blok sonlanma süresi 266.5 olarak saptanmıştır. 

Yapılan  pek  çok  çalışmada  gözlenen  motor  ve 

duyusal blok başlama süreleri çalışmamızda gözle-

nenden  daha  uzunken,  maksimum  duyusal  blok 

seviyesi ve motor blok sonlanma süreleri benzer-

dir. Çalışmamızda bulunan motor ve duyusal blok 

başlama  süreleri  Burke  ve  ark.’nın  sonuçlarıyla 

benzerdir. Farklı olarak duyusal blok motor blok-

tan önce oluşmuştur. Glasser ve arknın çalışmasın-

da saptanan 2 segment gerileme süresi, Cuvas ve 

ark.'ları ile çalışmamızda saptanandan daha uzun-

dur; bunun nedeni kullanılan anestezik dozunun 

daha yüksek olması olabilir. 

Çalışmamızda görülen perop komplikasyonlar ve 

VAS değerleri ile analjezi kalitesi gruplar arasında 

fark olmadan literatürle uyumludur. İlk cilt insiz-

yonunda VAS>4 olduğu için her gruptan 2 olguya 

sedasyon uygulanırken, L grubunda VAS>8 olduğu 

için 2 olguda genel anesteziye geçildi. IB grubunda 

2, HB grubunda 1 olguya efedrin uygulandı. Olgu-

ların ilk analjezi gereksinim süreleri HB grubunda 

anlamlı kısa, IB grubunda anlamlı uzun bulundu. 

Esmaoğlu ve ark. 

(15)


 70 olguda hiperbarik bupiva-

kain ile 9 olguda (% 25) baş ağrısı; 5 olguda (% 14) 

bel ağrısı tesbit etmişlerdir. Rasmusse ve ark. 

(16) 


ise yaşlı olgularda % 7,8 ve genç olgularda % 12,6 

oranında  baş  ağrısı  saptamışlardır.  Literatürle 

uyumlu olarak çalışmamızda 5 gün boyunca Grup 

L’de 8 olguda (% 20), Grup I’da 11 olguda (% 28), 

Grup  H’da  10  olguda  (%  25)  baş  ağrısı,  Grup 

LB’de 7 olguda (% 17), Grup IB’da 6 olguda (% 15), 

Grup HB’da 8 olguda (% 20) bel ağrısı görülmüş-

tür. Bel ağrısı ve baş ağrısı yönünden gruplar ara-

sında fark yoktu. Her 3 grupta da başağrısı 2. ve 3. 

günlerde en yüksek oranda saptandı. 

Quayzar ve ark.

(17)


’ın yaptıkları çalışmada olgula-

rın % 100’ü yapılan işlemden memnun kaldıklarını 

belirtmiştir.  Cuvas  ve  ark.

(13)


'ın  %  0,5  izobarik 

levobupivakain ve bupivakain kullanarak yaptıkla-

rı çalışmada hasta ve cerrah memnuniyeti açısın-

dan fark bulunmamıştır. Çalışmamızda hasta ve 

cerrah memnunıyeti ve olguların "tekrar aynı yön-

temi  tercih  eder  misiniz?"  sorusuna  verdikleri 

yanıtlarda fark saptanmadı. Olguların % 88’i yön-

tem tekrarına "evet" derken, % 12’si "hayır" ceva-

bını verdiler. 

67

H. Sayhan ve ark., İntratekal izobarik levobupivakain, izobarik bupivakain ve hiperbarik bupivakainin etkilerinin karşılaştırılması


Sonuç olarak levobupivakain, izobarik ve hiperba-

rik  bupivakain  ile  aynı  derecede  konforlu  ve 

güvenli bir spinal anestezi oluşturdu, bununla bera-

ber hiperbarik bupivakainin operasyon süresi daha 

kısa olgularda tercih edilmesinin daha uygun ola-

cağını düşünmekteyiz.KAYNAKLAR

1. Huang YF, Pryor ME, Mather LE, et al. Cardiovascular 

and central nervous system effects of intravenous levobupiva-

caine and bupivacaine in sheep. Anesthesia and Analgesia 

1998;86:797-804.

PMid:9539605

2. Hallwarth S, Fernardo S, Colup M, Stocks G. The Efect of 

Posture and Baricity on the Spread of Inrathecal Bupivakain for 

Elektive Cesarean Delivery. Anest Analg 2005;100:1159-65.

http://dx.doi.org/10.1213/01.ANE.0000149548.88029.A23.  Göktuğ AO, Takmaz  SA, Türtyılmaz  EU,  Başar  H. 

İnguinal herni operasyonlarında % 0,5 bupivakain ile %0,5 

levobupivakainin anestezi kalitesi ve hemodinamik parametre-

ler yönünden karşılaştırılması. Türk Anest Rean Der Dergisi 

2007;35:194-9.

4. Valenzuela  C,  Delpon  E, Tamkun  MM, Tamargo  J, 

Snyders DJ. Stereoselective block of a human cardiac potas-

sium channel (Kv1.5) by bupivacaine enantiomers. Biophys J 

1995;69:418-27.

http://dx.doi.org/10.1016/S0006-3495(95)79914-35. Reiz S, Nath S. Cardiotoxicity of local anaesthetic agents. 

Br J Anaesth 1986;58:736-746.

http://dx.doi.org/10.1093/bja/58.7.736

PMid:24258366. Morrison SG, Dominguez JJ, Frascarolo P, et al. A com-

parison of theelectrocardiographic cardiotoxic effects of race-

mic bupivacaine, levobupivacaine, and ropivacaine in anesthe-

tized swine. Anesthesia and Analgesia 2000;90:1308-14.

http://dx.doi.org/10.1097/00000539-200006000-00009

7. Bardsley H, Gristwood R, Baker H, et al. A comparison 

of  the  cardiovascular  effects  of  levobupivacaine  and  rac-

bupivacaine following intravenous administration to healthy 

volunteers.  British  Journal  of  Clinical  Pharmacology 

1998;46:245-9.

http://dx.doi.org/10.1046/j.1365-2125.1998.00775.x

PMCid:1873676

8. Gristwuud RW. Cardiac and CNS toxicity of levobupiva-

kaceine: strengths of evidence for advantage over bupivacaine. 

Drug Saf 2002;25:153-63.

PMid:119451129. Glasser C, Marhofer P, Zimpfer G, et al. Levopupivacaine 

versus racemic Bupivacaine for spinal anaesthesia. Anaesth 

Anal 2002;94:194-198.

10. Fattorini F, Ricci Z, Rocco A, et al. Levobupivacaine 

versus racemic Bupivacaine forspinal anaesthesia in orthopae-

dic major surgery. Minerva Anestesiol 2006;72:637-644.

PMid:1686508211. Ulukaya S, Alper I, Bayraktaroğlu P, Balcıoğlu T, Uyar 

M. İzobarik formlarda levobupivakain ve bupivakain ile spi-

nal  anestezi  uygulaması.  Türt  Anest  Rean  Der  Dergisi 

2009;37:152-158.

12. Vanna O, Chumsang L, Thongmee S. Levobupivacaine 

and bupivacaine in spinal anesthesia for transurethral endos-

copic surgery. J Med Assoc Thai 2006;89:1133-1139.

PMid:1704842113. Cuvas O, Er AE, Organ E, Basar H. Spinal anesthesia 

for  transurethral  resection  operations;  bupivakaine  versus 

levobupivakaine. Minerva Anestesiologica 2008;74:697-701.

PMid:1903424914. Burke D, Kennedy S, Bannister J. Spinal anesthesia with 

0.5% S(-)-bupivacaine for elective lower limb surgery. Reg 

Anesth Pain Med 1994;24:519-523.

15. Esmaoğlu A, Karaoğlu S, Mızrask A Boyacı A. Bilateral 

vs. unilateral spinal anesthesia for outpatient knee arthrosco-

pies.  Knee  surgey,  Sports  Traumatology,  Arthroscopy 

2004;12:155-8.16.  Rasmusse  BS,  Bloom  L,  Hasen  P,  Mikkelsan  SS. 

Postspinal headache in young and elderly patients.Two rando-

mised, double-blind studies that compace 20 and 25 gauga 

needles. Anasesthesia 1989;44:571-3.17. Quayzar H, Corby M, Berg P. Spinal anaesthesia in day-

care  surgey  with  a  26  g  needle.  Br  J  of  Anaesthesia 

1990;65:766-9.

http://dx.doi.org/10.1093/bja/65.6.766PMid:2148264

68

Göztepe Tıp Dergisi 26(2):63-68, 2011


Yüklə 104,13 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə