Katı Besiyerinde Toplam Mezofil Aerob Bakteri SayımıYüklə 235,92 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/4
tarix05.05.2017
ölçüsü235,92 Kb.
#16866
  1   2   3   4

Katı Besiyerinde Toplam Mezofil Aerob Bakteri Sayımı 

10 g (mL) gıda, 90 mL MRD (Merck 1.12535) ile homojenize 

edilir. Gerekli seyreltmeler yapılır. Sıvı gıdalar doğrudan analize 

alınabilir. PCA (Merck 1.05463) besiyerine ekim yapılır.

1 mL

Petri kutuları amaca göre 28 ºC ya da 37 ºC'da 48 saat inkübasyona bırakılır.

İnkübasyon  sonunda  besiyerinde  oluşan  tüm  koloniler  sayılır, 

gıdadaki toplam mezofil aerob bakteri sayısı hesaplanır.

Not: Daha önce 30-300 arasında koloni içeren seyreltilerdeki ekimler dikkate alınır iken, artık ardışık iki 

seyreltiden yapılan ekim sonuçlarının ağırlıklı aritmetik ortalaması alınarak örnekteki sayı hesaplanır. Bu 

hesaplamada kullanılan formül; 

N= C / [V x (n + 0,1 x n ) x d] şeklindedir. Burada;

2

N = Gıda örneğinin 1 gram ya da 1 mL'sinde mikroorganizma sayısıC = Sayımı yapılan tüm Petri kutularındaki koloni sayısı toplamı

V = Sayımı yapılan Petri kutularına aktarılan hacim (mL)

n = İlk seyreltiden yapılan sayımlarda sayım yapılan Petri kutusu adedi

1

n = İkinci seyreltiden yapılan sayımlarda sayım yapılan Petri kutusu adedi2

d= Sayımın yapıldığı ardışık 2 seyreltiden daha konsantre olanın seyreltme oranıdır.

Petri kutuları otoklavlandıktan sonra yıkanır/atılır.

A01


A01

Katı Besiyerinde Toplam Mezofil Aerob Bakteri Sayımı

Toplam bakteri (jerm) sayımı -genel olarak- hijyen kontrolü amacıyla yapılır. Toplam bakteri ile “toplam 

mezofil aerob bakteri” kastedilir. Toplam psikrofiller, toplam termofiller ve diğer gruplarda da (anaerob) 

sayım aynı esas ile yapılır. Kimi kaynaklarda APS (Aaerobic Plate Count) ve AKS (Aerobik Koloni Sayısı) 

olarak  ifade  edilen  budur. Analiz  edilen  örnekte  PCA  besiyerinde  gelişebilen  mayalar  varsa  bunlar  da 

sayıma dâhil edilir. Küfler genel olarak 24-48 saat inkübasyonda gelişerek koloni oluşturamazlar. 

Çoğu kez Plate Count Agar olmak üzere, genel bir besiyerinde standart yayma ya da dökme yöntemiyle 

ekim  ve  inkübasyondan  sonra  bu  besiyerinde  oluşan  koloniler  sayılarak  bakteri  sayısı  belirlenir.  Plate 

Count Agar besiyeri, ISO 4833 ve FDA Form 2400a 3/01 ve daha pek çok uluslararası standarda uygun 

olarak toplam bakteri analizinde kullanılmaktadır. Not  01:  Günlük  ve  standart  uygulamada  inkübasyon  sıcaklığı  28 

o

C  ve  süresi  48  saattir.  Bu  şekilde genel hijyen ya da işletme sanitasyonu kontrol edilir. Avrupa ülkelerinde yaygın olarak 30-32 

o

C kullanılır. İnkübasyon sıcaklığı ABD’nde 35-37 

o

C ve inkübasyon süresi 24-48 saat olarak benimsenmektedir ve bu şekilde gıdanın potansiyel tehlikesi belirlenir. Bu nedenle inkübasyon parametreleri rapora yazılmalıdır. 

Benzer uygulama koliform grup bakteri analizinde de vardır.Not 02: Süt ürünlerinde toplam bakteri analizinde Plate Count Skim Milk Agar besiyeri kullanılması IDF 

(Uluslararası Sütçülük Federasyonu; International Dairy Federation) tarafından önerilmektedir. Kullanılan Malzeme 

Maximum Recovery Diluent (Merck 1.12535)

¼ Ringer Çözeltisi (Merck 1.15525)

Plate Count Agar (Merck 1.05463)

Plate Count Skim Milk Agar (Merck 1.15338)

Su Agar (bileşimi; %1 Agar-agar olan damıtık su)Analiz 

 -Gıda örneği, mikrobiyolojik analiz kurallarına uyularak laboratuvara getirilir. Katı gıda tartılır ve homojenize 

edilir. Sıvı gıda doğrudan analize alınabilir. 

 -Homojenizasyon ve/veya gerekli ise seyreltmeler için, süt ve ürünlerinde tercihen ¼ Ringer çözeltisi, 

diğer gıdalarda Maximum Recovery Diluent kullanılır. 

 -Beklenen ya da hedef alınan sayıya göre, sıvı örnekten ya da homojenizattan ve/ veya uygun seyrelti(ler)

den yayma ya da dökme yöntemi ile ekim yapılır. 

-Eğer  analiz  edilen  örnekte  Petri  kutusunun  yüzeyini  kaplayacak  şekilde  yayılma  yapan  bakteriler 

olduğundan kuşkulanılıyor ise ekimden sonra Plate Count Agar üzerine 45 

o

C’da tutulan 4-5 mL Su Agar besiyeri dökülür ve bu uygulama analiz raporunda belirtilir.

 -Seçilen inkübasyon sıcaklığında 48±2 saat inkübasyon sonunda PCA besiyerinde gelişen bütün koloniler 

“toplam  bakteri”  olarak  sayılır  ve  standart  şekilde  hesaplanarak,  sonuç  kob/g  (mL)  olarak  verilir.  Su 

analizlerinde inkübasyon 22 

o

C’da 72 saat ve ayrıca 37 o

C’da 48 saat olarak yapılmaktadır. 

 -Değerlendirme sonrası, mikroorganizma gelişmesi olmayanlar da dâhil olmak üzere inkübatörden çıkan 

tüm malzeme sterilize edildikten sonra yıkanır/ atılır.Katı Besiyerinde Toplam Koliform Grup Bakteri Sayımı

o

oPetri kutuları 30-32  C ya da 35-37  C'da 24 saat inkübasyona 

bırakılır.

1-2 mm çapında kırmızımsı bir presipitat zonu ile çevrili koyu 

kırmızı koloniler sayılır.

Sterilizasyondan sonra Petri kutuları yıkanır/atılır.

VRB Agar (Merck 1.01406) besiyerine ekim yapılıp, ikinci kat 

VRB ilave edilir.

10 g (mL) gıda, 90 mL MRD (Merck 1.12535) ile homojenize 

edilir. Sıvı gıdalar doğrudan analize alınabilir.

Not: Çoğu standartta Petri kutusunda 25-250, 30-300 gibi koloni sayıları dikkate alınmakla birlikte 

FDA, süt ve ürünleri için VRB Agar sayımlarında 1-154 sınırlarını esas almaktadır. 

A02


A02

Katı Besiyerinde Toplam Koliform Grup Bakteri Sayımı

Koliform  grup  bakteriler  denildiğinde;  37 

o

C’da  48  saat  içinde  laktozdan  asit  ve  gaz  oluşturan,  Gram negatif, sporsuz, çubuk şeklinde olan bakteriler anlaşılır. Bu tarife göre; Enterobacteriaceae üyeleri olan 

Escherichia  coli,  Enterobacter  aerogenes,  Ent.  cloacae,  Citrobacter  freundii  ve  Klebsiella  pneumoniae 

koliform grup bakteriler olarak tanımlanmış olur. Fekal koliformlar, ayrı bir gruptur. Not  01:  Koliform  grup  bakterilerin  analizinde  inkübasyon  sıcaklığı  yaygın  bir  şekilde  35-37 

o

C  olarak kullanılmakla beraber, bazı uluslararası kuruluşlar tarafından 30-32 

o

C inkübasyon sıcaklığı önerilmektedir. Bunlardan  30-32 

o

C  genel  olarak  proses  kontrolü,  35-37 o

C  ise  ürünün  potansiyel  sağlık  riski  taşıyıp 

taşımadığının  belirlenmesi  amacıyla  seçilir.  İlgili  talimatta  ve  analiz  raporunda  inkübasyon  sıcaklığının 

belirtilmesi kaydı ile bu sıcaklık derecelerinden herhangi birisi uygulanabilir. Not 02: Koliform bakterilerin laktozdan asit oluşturması sonucunda VRB Agar bileşimindeki pH indikatörü, 

kolonilerin koyu kırmızı renk oluşturmasına neden olur. Bazı gıdalarda -başta glikoz olmak üzere- laktozdan 

başka şekerler de vardır. Özellikle sıvı ve 1 mL ekim yapılan bu gıdalarda koliform grup olmayan bazı 

bakteriler laktoz dışındaki şekerlerden asit oluşturarak sahte pozitif sonuçlara neden olabilir. Bu nedenle 

atipik görünümde olan koloniler ayrı ayrı Brilliant Green Bile (BGB) Broth’a ekilerek, burada 30-32 

o

C’da 24 saat içinde gaz oluşumu kontrol edilmelidir. Bu kontrol, yöntemin doğruluğunu onaylamak için 3’er ay 

aralıklarla tipik kolonilere de uygulanmalıdır. 

Koliform grup bakterilerin katı besiyerinde sayımı için pek çok agarlı besiyeri bulunmakla birlikte, günlük 

uygulamada yaygın olarak VRB Agar (ISO 4832, FDA Form 2400a; 3/01), Chromocult Coliform Agar ve 

Chromocult Coliform Agar ES besiyerleri kullanılmaktadır.

Kullanılan Malzeme

Maximum Recovery Diluent (Merck 1.12535)

¼ Ringer Çözeltisi (Merck 1.15525)

VRB Agar (Merck 1.01406)

Brilliant Green Bile (BGB) Broth (Merck 1.05454)

Chromocult Coliform Agar (Merck 1.10426)

Chromocult Coliform Agar, Enhanced Selectivity ES (Merck 1.00850)

Analiz 

 -Gıda örneği, mikrobiyolojik analiz kurallarına uyularak laboratuvara getirilir. Katı gıda tartılır ve homojenize 

edilir. Sıvı gıda doğrudan analize alınabilir. 

 -Homojenizasyon ve/ veya gerekli ise seyreltmeler için, süt ve ürünlerinde tercihen ¼ Ringer çözeltisi, 

diğer gıdalarda Maximum Recovery Diluent kullanılır. 

 -Beklenen ya da hedef alınan sayıya göre, sıvı örnekten ya da homojenizattan ve/veya uygun seyrelti(ler)

den yayma ya da dökme yöntemi ile ekim yapılır. 

 -Dökme yönteminde tam jelleşmeden sonra, yayma yönteminde ise besiyerinin sıvıyı emmesinden sonra 

45-50 

o

C’da tutulan 4-5 mL kadar erimiş VRB Agar besiyeri ikinci kat olarak dökülür. İkinci katın da tam olarak jelleşmesinden sonra Petri kutuları kapakları üzerine çevrilerek, inkübatöre yerleştirilir. İnkübasyon 

sıcaklığı, ilgili talimatta ve analiz raporunda belirtilmelidir.

 -Seçilen inkübasyon sıcaklığında 24±2 saat inkübasyon sonunda VRB Agar’da 1-2 mm çaplı koyu kırmızı 

renkli koloniler koliform grup bakteri olarak sayılır. VRB Agar’da atipik koloni gelişimi olursa bunlar BGB 

Broth besiyerine aşılanır ve 30-32 

o

C’da 24 saat sonra gaz oluşumu izlenir.  -Koliform grup sayısı standart şekilde hesaplanır ve kob/g (mL) olarak verilir. 

 -Değerlendirme sonrası, mikroorganizma gelişmesi olmayanlar da dâhil olmak üzere inkübatörden çıkan 

tüm malzeme sterilize edildikten sonra yıkanır/ atılır.


EMS Yöntemiyle Toplam Koliform, Fekal Koliformlar ve E. coli Sayımı

o

Tüpler 35-37  C'da 24 saat inkübasyona bırakılır.LST  Broth  besiyerinde  bulanıklık  ve  gaz  oluşumu  görülen  tüpler 

koliform  grup  pozitif  olarak  değerlendirilir.  Bunlardan  EC  Broth 

besiyerine  ekim  yapılır.  45±0,5  °C'da  24  saat  inkübasyon 

sonrasında bulanıklık ve gaz oluşumu görülen tüpler fekal koliform 

olarak  işaretlenir.  Fekal  kloiform  pozitif  olan  tüplerden  Tryptone 

Water besiyerine ekim yapılır.  45±0,5 °C'da 24 saat inkübasyon 

sonrasında  bulanıklık  görülen  tüplere  indol  testi  uygulanır.  İndol 

pozitif olanlar E. coli olarak değerlendirilir. 

Sterilizasyondan sonra tüpler yıkanır.

10 g (mL), gıda 90 mL MRD (Merck 1.12535) ile homojenize 

-2 

-3 


edilir. 10 ve katı gıdalarda 10 seyreltiler hazırlanır.

İçlerinde  Durham  tüpü  bulunan  LST  Broth  (Merck  1.10266) 

-1 

-2 


-3 

0

besiyerinden; katı gıdalarda 10 ; 10 ve 10 , sıvı gıdalardan 10  ; -1 

-2 


10 ve 10 seyreltilerden olmak üzere 3'er tüpe 1'er mL ekim yapılır.

A03

A03

  EMS Yöntemiyle Toplam Koliform, Fekal Koliformlar ve E. coli Sayımı

Analiz, önce koliform grup bakteriler için selektif olan Lauryl Sulfate (LST) Broth besiyerinde inkübasyon 

ile başlar. Pozitif sonuç veren tüpler koliform grup bakteri olarak değerlendirilir. Pozitif tüpler, EC Brotha 

ekilir ve inkübasyon sonunda pozitif sonuç verenler fekal koliform grup bakteriler olarak değerlendirilip, 

bunlardan Tryptone Water besiyerine ekim yapılır. İnkübasyon sonunda indol testi uygulanır, indol pozitif 

olanlar E. coli olarak değerlendirilir. Not 01: EMS yönteminde kullanılacak  besiyerlerinde otoklav sonrası Durham tüpünde  hava kabarcığı 

kalmamış olmalıdır. Hava kabarcığı varsa, otoklavın yanlış kullanılması/ doldurulması sonucunda besiyeri 

yeterince steril olmamıştır. 

Not 02: EMS Yöntemi ile çalışılırken ekim sonrası kuvvetli karıştırmaya bağlı olarak Durham tüpüne hava 

girmemelidir. Kullanılan Malzeme

Maximum Recovery Diluent (Merck 1.12535)

¼ Ringer Çözeltisi (Merck 1.15525)

LST Broth (Merck 1.10266)

Brilliant Green Bile (BGB) Broth (Merck 1.05454)

EC Broth (Merck 1.10765)

Tryptone Water (TW) (Merck 1.10859) 

Kovacs’ İndol Çözeltisi (Merck 1.09293)

 

Analiz 

-Gıda örneği, mikrobiyolojik analiz kurallarına uyularak laboratuvara getirilir. Katı gıda tartılır ve homojenize 

edilir. Sıvı gıda doğrudan analize alınabilir. 

-Homojenizasyon ve/veya gerekli ise seyreltmeler için, süt ve ürünlerinde tercihen ¼ Ringer çözeltisi, diğer 

gıdalarda Maximum Recovery Diluent kullanılır. 

-En Muhtemel Sayı yöntemi ile analiz kurallarına uyularak LST Broth tüplerine ekim yapılır. Gerekiyorsa 

LST Broth besiyeri başlangıçta çift kuvvet olarak hazırlanır. 

-Seçilmiş inkübasyon sıcaklığında 24±2 saat inkübe edilir. Bazı standartlarda üreme (gaz) görülmemesi 

halinde ilave 24±2 saat daha inkübasyon önerilmektedir. 

-İnkübasyon  sonunda  bakteri  gelişmesine  bağlı  olarak  bulanıklık  ve  gaz  görülen  tüpler,  “koliform  grup 

pozitif” olarak değerlendirilir. EMS çizelgesinden yararlanılarak koliform grup sayısı hesaplanır ve sonuç 

EMS/g (mL) olarak verilir. 

-Bazı standartlarda LST pozitif tüplerden, BGB Broth’a inokülasyon ve burada da 30 

o

C’da 24 saat sonunda gaz oluşumunun incelenmesi önerilir. 

-Pozitif  sonuç  alınan  tüplerden,  içinde  Durham  tüpü  bulunan  EC  Broth  besiyerlerine  ekim  yapılır. 

İnkübasyon 45±0,5 

o

C’da 24 saat sürer ve mikroprosesör kontrollü su banyosu kullanılması gerekir. Bu süre sonunda Durham tüpünde gaz görülen tüpler pozitif olarak işaretlenir ve EMS çizelgesinden yararlanılarak 

fekal koliform grup bakteri sayısı hesaplanır ve sonuç EMS/g (mL) olarak verilir. Bazı standartlarda gaz 

görülmeyen tüplerin 24 saat daha inkübe edilmesi önerilmektedir. 

-EC Broth pozitif olan tüplerden Tryptone Water besiyerlerine ekim yapılır. İnkübasyon 45±0,5 

o

C’da 24 


saat sürer ve mikroprosesör kontrollü su banyosu kullanılması gerekir. Bu süre sonunda bulanıklık görülen 

tüplere birkaç damla Kovacs’ indol çözeltisi eklenir ve tüp yavaşça elle karıştırılır. En geç 1 dakika içinde 

(çoğu defa 5-10 saniye içinde) tüpün üstünde vişne çürüğü renkli halka oluşması indol testinde pozitif 

sonuçtur. EMS çizelgesinden yararlanılarak E. coli sayısı hesaplanır ve sonuç EMS/g (mL) olarak verilir. 

-Değerlendirme sonrası, mikroorganizma gelişmesi olmayanlar da dâhil olmak üzere inkübatörden çıkan 

tüm malzeme sterilize edildikten sonra yıkanır/ atılır.Sularda Koliform Grup Bakteri Analizi; Var/ yok testi

100 mL su örneği steril bir kaba alınır.

Üzerine 1 poşet Readycult Coliforms (Merck 1.01298) ilave 

edilir.


o

Çalkalanıp, 35-37  C'da 24 saat inkübasyona bırakılır.

Besiyeri renginin yeşile dönüşmesi koliform pozitif olarak 

değerlendirilir.

Sterilizasyondan sonra kullanılmış malzeme yıkanır.

Koliform pozitif olan örnek, loş bir yerde kısa dalga boylu UV 

lambası (Merck 1.13203) ile incelenir. Bunlardan floresan 

ışıma verenler E. coli olarak değerlendirilir.A04

A04

Sularda Koliform Grup Bakteri Analizi; Var/ yok testi

Günlük uygulamada içme, kullanma ya da işletme suyu gibi koliform grup bakteri “olmaması” gereken 

örnekler için kullanılır. 

Not: ReadyCult Coliforms; 50 ve 100 mL suda analiz yapılmak üzere 2 ayrı ambalajda pazarlanmaktadır. 

Burada yaygın olarak kullanılan 100 mL su için olan anlatılmaktadır. 50 mL için olan tercih edilirse burada 

verilen tüm bilgiler 50 mL için değerlendirilmelidir. 

Kullanılan Malzeme

ReadyCult Coliforms (Merck 1.01298)

UV El Lambası (Merck 1.13203)

Analiz 

 -Su örneği mikrobiyolojik analiz kurallarına uyularak laboratuvara getirilir, steril uygun bir kaba (erlen, şişe 

vb.) 100 mL olarak aktarılır. 

  -Önceden  ışınlanarak  sterilize  edilmiş  besiyerinin  ambalajı  aseptik  koşullara  uyularak  açılır,  dehidre 

besiyerinin tümü su örneğine aktarılır, tüm partiküller eriyinceye kadar elle ve yavaşça karıştırılır. Besiyeri 

oda sıcaklığındaki suda kolayca erir.

 -İnkübasyon sonrasında (37 

o

C’da 24±2 saat) besiyeri renginin mavi-yeşile dönüşmesi, analiz edilen suda koliform bakteri varlığını gösterir ve “100 mL suda koliform bakteri var” şeklinde sonuç verilir. Besiyeri rengi 

değişmezse “100 mL suda koliform grup bakteri olmadığı” anlaşılır. İnkübasyon sonunda orijinal sarı renk 

korunuyor -ancak bulanıklık varsa - koliform grup bakteriler dışında bakteriyel gelişmeye karar verilir ve 

analiz sonucu yine “100 mL suda koliform grup bakteri yok” şeklinde düzenlenir. 

 -Koliform pozitif çıkan örnekte E. coli analizi yapılabilir. Bu amaçla pozitif sonuç veren kap loş bir yerde UV 

lamba ile kontrol edilir. Floresan ışıma E. coli varlığını gösterir. Kabın önceden kendiliğinden floresan verip 

vermediği kontrol edilmelidir. Bazı erlenler kendiliğinden floresan ışıma verir. Bunlar, MUG reaksiyonuna 

dayalı E. coli analizinde kullanılmaz.

  -UV  lamba  ile  floresan  ışıma  olup  olmadığı  kesin  belirgin  değilse,  100  mL  su  için  10  mL  1  N  NaOH 

eklenip  karıştırılır  ve  tekrar  kontrol  edilir.  Bazı  bakterilerin  oluşturduğu  aşırı  asitlik  floresan  ışımayı 

maskeleyebilmektedir. NaOH ilavesi bu asitliği nötralize etmek için kullanılır. 

  -Değerlendirme sonrası, mikroorganizma gelişmesi olmayanlar da dahil olmak üzere inkübatörden çıkan 

tüm malzeme sterilize edildikten sonra yıkanır/atılır.


Katı Besiyerinde E. coli Sayımı

o

Her ikisi de 35-37  C'da olmak üzere Fluorocult VRB Agar 18 saat  ve  Chromocult  Coliform  Agar  24  saat  inkübasyona 

o

bırakılır.  Chromocult  TBX  Agar  ise  44  C'da  18-24  saat inkübe edilir.

Sterilizasyondan sonra Petri kutuları yıkanır/atılır.

10  g  (mL),  gıda  90  mL  MRD  (Merck  1.12535)  ile 

homojenize edilir. Sıvı gıdalar doğrudan analize alınabilir.

Fluorocult VRB Agar'a (Merck 1.01406) ya da Chromocult 

Coliform  Agar'a  (Merck  1.10426)  ya  da  Chromocult  TBX 

Agar'a (Merck 1.16122) ekim yapılır. VRB Agar ekiminde 

ikinci kat VRB Agar ilave edilir.U.V.

Fluorocult  VRB  Agar'da  1-2  mm  çapında  kırmızımsı  bir 

presipitat zonu ile çevrili koyu kırmızı ve kısa dalga boylu UV 

lamba  (Merck  1.13203)  ile  loş  bir  yerde  floresan  veren 

koloniler, Chromocult Coliform Agar'da 1-2 mm çaplı mavi-

menekşe  koloniler,  Chromocult  TBX  Agar'da  mavi-yeşil 

koloniler sayılır ve gıdadaki E. coli sayısı hesaplanır.

A05


A05

Katı besiyerinde E. coli Sayımı

Koliform grup bakterilerin analizinde olduğu gibi E. coli sayımında da pek çok besiyeri olmakla birlikte, 

VRB Agar+MUG,  Chromocult  Coliform Agar  ve  Chromocult  Coliform Agar  ES  besiyerleri,  günlük  gıda 

analizlerinde yaygın olarak kullanılan besiyerleridir. Chromocult TBX Agar ise ISO 16649’a göre gıda ve 

yemlerde E. coli sayımı için önerilmektedir. 

Kullanılan Malzeme

Maximum Recovery Diluent (Merck 1.12535)

¼ Ringer Çözeltisi (Merck 1.15525)

VRB Agar+MUG (Merck 1.04030)

Bactident E. coli (Merck 1.13303)

UV El Lambası (Merck 1.13203)

Chromocult Coliform Agar (Merck 1.10426)

Chromocult Coliform Agar ES (Merck 1.00850)

Chromocult TBX Agar (Merck 1.16122)

Analiz

 -Gıda örneği, mikrobiyolojik analiz kurallarına uyularak laboratuvara getirilir. Katı gıda tartılır ve homojenize 

edilir. Sıvı gıda doğrudan analize alınabilir. 

 -Homojenizasyon ve/ veya gerekli ise seyreltmeler için, süt ve ürünlerinde tercihen ¼ Ringer çözeltisi, 

diğer gıdalarda Maximum Recovery Diluent kullanılır. 

 -Beklenen ya da hedef alınan sayıya göre, sıvı örnekten ya da homojenizattan ve/ veya uygun seyrelti(ler)

den yayma ya da dökme yöntemi ile ekim yapılır. 

 -VRB+MUG Agar besiyerinde 37 

o

C’da 18 saat inkübasyon sonunda 1-2 mm çaplı koyu kırmızı renkli kolonilerin tümü toplam koliform grup olarak değerlendirilir. Bunlardan, UV el lambası ile floresan ışıma 

verenler E. coli olarak işaretlenir. VRB+MUG Agar besiyerinin 18 saatten uzun süre inkübasyon yapılması 

halinde  floresan  ışıma  yayılmakta  ve  tüm  Petri  kutusunu  kaplayarak  pozitif  ve  negatif  kolonilerin  ayırt 

edilmesini zorlaştırmaktadır. Bu nedenle VRB+MUG Agar besiyeri 18 saat süre ile inkübe edilir. 

 -Chromocult Coliform Agar ve Chromocult Coliform Agar ES besiyerinde 37 

o

C’da 24±2 saat inkübasyon sonunda 1-2 mm çaplı koyu mavi-menekşe renkli koloniler E. coli olarak sayılır. Diğer koliformlar, kırmızı-

somon renkli koloniler oluştururlar.

  -Chromocult  TBX Agar  besiyerinde  ISO  16649  dökme  yöntemi  ile  çalışılmasını  önermektedir. Analiz 

yapılan örnekte dondurma, kurutma, ısıtma, kimyasal madde uygulaması vb. gibi nedenlerle hasar görmüş 

bakteriler olduğundan kuşku duyuluyorsa inkübasyon önce 30-37 

o

C’da 4 saat, arkasından 44±1 o

C’da 


18-20 saat, aksi halde doğrudan 44±1 

o

C’da 18-24 saat yapılır. İnkübasyon sonunda mavi-yeşil renkli tüm koloniler E. coli olarak sayılır. Yüksek inkübasyon sıcaklığına bağlı olarak bu besiyerinde diğer koliform 

bakterilerin sayımı yapılamaz.  

 -E. coli (ve gerekli ise koliform grup bakteri) sayısı standart şekilde hesaplanır ve sonuç kob/g (mL) olarak 

verilir.


 -Değerlendirme sonrası, mikroorganizma gelişmesi olmayanlar da dâhil olmak üzere inkübatörden çıkan 

tüm malzeme sterilize edildikten sonra yıkanır/atılır.Membran Filtrasyon Yöntemiyle Sularda Koliform Bakteri Aranması

o

Petri kutusu tabanı üzerinde olacak şekilde 30-32  C ya da 35-o

37  C'da 24 saat inkübasyona bırakılır.

Sarı-portakal  renkli  koloniler  koliform  grup  bakteri  olarak 

değerlendirilir  ve  su  örneğindeki  koliform  grup  bakteri  sayısı 

hesaplanır.

VAKUM


100  mL  su,  membran  filtrasyon  sisteminden  geçirilir,  filtre 

Lactose  TTC  Agar  with  Tergitol  7  (Merck  1.07680)  üzerine 

yerleştirilir. 

100 mL Su

Filtrenin, bakterilerin tutulmuş olduğu üst kısmı, Petri kutusuna 

yerleştirmede yine yukarıda olmalıdır.

Tipik koliform kolonilerinin E. coli olup olmadığı Bactident E. 

coli kiti ile belirlenebilir.Yüklə 235,92 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə