Kripos Narkotika- og dopingstatistikk 2015 Generell saksutviklingYüklə 1,64 Mb.
Pdf görüntüsü
tarix28.01.2017
ölçüsü1,64 Mb.
#6640

1

Kripos – Narkotika- og dopingstatistikk 2015

Generell saksutvikling

Kripos’ narkotikastatistikk er en total nasjonal statistikk som inneholder både toll- og politibeslag. Etter en stadig saksøkning gjennom 

flere år, er det for første gang siden 2009 en liten nedgang i saksantallet. I 2015 er det knapt 30 000 saker, en nedgang på 3,8 % sam-

menlignet med fjoråret. Utviklingen i antall saker over tid gjenspeiler endringer i både innførselspress og tilgjengelighet og i politiets 

og tollvesenets aktivitet og prioriteringer. Fra et år til et annet vil det imidlertid være små naturlige variasjoner uten at det verken betyr 

endringer i narkotikamarkedet eller endringer i politiets og tollvesenets aktivitet på området.

NARKOTIKA- OG DOPINGSTATISTIKK 2015

...........................................................................................

 

Journalført oppdrag mottatt ved Kripos. Saksantallet er uavhengig av den påtalemessige bruk av begrepene bruk, 

besittelse, omsetning og innførsel. Det betyr at ett og 

samme forhold kun er registrert som én sak ved Kripos.

Definisjoner

 

Ved Kripos benyttes følgende definisjoner:.........................................................................................

 

I én sak kan det ofte være flere beslag. Det kan dreie seg om ulike stofftyper, eller at beslagene er gjort på  

forskjellige steder og på ulike tidspunkter. Delpakninger 

med en og samme stofftype regnes derimot som ett  

beslag dersom beslagene er gjort på samme tid og  

samme sted.

Sak:


Beslag:

Narkotikamarkedet har forandret seg mye i løpet av de siste fem, seks årene. Internett har blitt en viktig kanal for kjøp og salg av  

narkotika, spesielt for nye psykoaktive stoffer, men også tradisjonelle stoffer omsettes via internetthandel. Antall stoffer på narkotika-

markedet er doblet i løpet av de siste ti årene. 

En annen trend gjennom de siste årene er at det stadig beslaglegges flere forskjellige stofftyper i en og samme sak. Det gjelder både saker 

som omfatter omsetning, besittelse og bruk, men også i store innførselssaker. 

15 000

20 000


25 000

30 000


35 000

2015


2014

2013


2012

2011


2010

2009


2008

2007


2006

2005


2004

2003


2002

2001


2000

21 866


19 600

20 400


21 343

19 212


19 251

20 294


23 370

21 407


17 845

26 391


28 048

31 057


31 120

29 939


26 087

2

Kripos – Narkotika- og dopingstatistikk 2015

Beslagsutvikling for de enkelte stoffgruppene

Utvikling i antall beslag og beslaglagt mengde for enkelte stoffgrupper er kommentert i tekst og vist i diagrammer i det etterfølgende. 

Det gjøres oppmerksom på at tallene for 2015 er foreløpige, og at det er knyttet noe usikkerhet til tallene. Det er flere årsaker til dette.  

Ca. 70 % av narkotikasakene er mindre saker som blir avgjort med forelegg uten at stofftype er verifisert med analyse. I tillegg er  

en rekke narkotikasaker for 2015 ikke ferdig analysert. For de fleste slike beslag er foreløpig vekt og formentlig stofftype registrert og  

lagt til grunn for statistikken. I dagens narkotikamarked, med mange nye stoffer, er det imidlertid større feilkilder enn tidligere knyttet 

til disse opplysningene.

Generelt forventes det noen endringer i mengde og antall saker etter hvert som beslagene verifiseres med kjemisk analyse.  

Hovedtrendene forventes imidlertid ikke å bli vesentlig påvirket.

Cannabis – stabile beslagstall for hasj, 

færre beslag og mindre mengde  

marihuana/cannabisplanter

Til sammen for hasj, marihuana og cannabisplanter ble det beslag- 

lagt ca. 2 340 kg fordelt på ca. 14 900 beslag. Gjennom de siste 

seks, sju årene har antallet hasjbeslag ligget veldig stabilt omkring 

10 000 beslag årlig, mens det over flere år har vært en økning i 

antall marihuana-/plantebeslag. I 2015 er det ca. 10 500 hasj- 

beslag, noe høyere enn fjoråret. Antallet marihuana-/plantebeslag 

er betydelig lavere enn de to foregående årene, men likevel høyt 

sett i et 10-årsperspektiv. Det er beslaglagt vel 2 000 kg hasj, og 

det er omtrent på gjennomsnittet for de siste fem årene. Beslag-

lagt mengde marihuana/cannabisplanter er ca. 330 kg. Det er 

vesentlig mindre enn de to foregående årene, og den laveste 

mengden siden 2009. 

Som i Europa for øvrig har styrkegraden i cannabisprodukter 

økt betydelig de siste årene. I Europa vurderes hasj med normal 

styrkegrad å inneholde 10–15 % THC, mot 5–10 % bare et par år 

tilbake


1

,

2 . Analyser av norske beslag tilsier tilsvarende utvikling. 

Vi ser også jevnlig produkter med vesentlig høyere styrkegrad 

(over 20–30 % THC). Årsaker til økningen kan være innføring av 

intensive produksjonsteknikker i Europa og dyrking av planter 

med svært høy styrke i Marokko

3

.Amfetamin/metamfetamin – store mengder beslaglagt

Det er til sammen beslaglagt ca. 600 kg amfetamin og metamfetamin fordelt på knapt 6 600 beslag. Det har vært flere store beslag av 

amfetaminer i 2015, og beslaglagt mengde har aldri vært større. Antall beslag er imidlertid lavere enn de to foregående årene.

Amfetamin beslaglegges stadig hyppigere og i større mengder enn metamfetamin, som dominerte det norske markedet for amfetaminer 

få år tilbake. I 2015 er 69 % av antall amfetamin-/metamfetaminbeslag og 83 % av de beslaglagte mengdene amfetamin. 

Foreløpige resultater viser en gjennomsnittlig styrkegrad på 29 % for amfetamin og 37 % for metamfetamin i 2015.

1  Europeisk overvåkningssenter for narkotika og narkotikamisbruk. Europeisk narkotikarapport. Trender og utviklinger 2015.

2  Europeisk overvåkningssenter for narkotika og narkotikamisbruk. Europeisk narkotikarapport. Trender og utviklinger 2013.

3  Europeisk overvåkningssenter for narkotika og narkotikamisbruk. Europeisk narkotikarapport. Trender og utviklinger 2015. 

Cannabis


43 %

AAS


2 %

Khat


1 %

LSD


1 %

GHB/


GBL

2 %

MDMA


(ecstasy)

2 %

Opioidholdige 

medikamenter

3 %

Nye psykoaktive 

stoffer

3 %

Kokain


4 %

Metamfetamin6 %

Amfetamin13 %

Benzodiazepiner17 %

Heroin


3 %

Cannabis


43 %

AAS


2 %

Khat


1 %

LSD


1 %

GHB/


GBL

2 %

MDMA


(ecstasy)

2 %

Opioidholdige 

medikamenter

3 %

Nye psykoaktive 

stoffer

3 %

Kokain


4 %

Metamfetamin6 %

Amfetamin13 %

Benzodiazepiner17 %

Heroin


3 %

3

Kripos – Narkotika- og dopingstatistikk 2015

Kokain – antall beslag er tidenes høyeste

Det er beslaglagt ca. 85 kg kokain fordelt på vel 1 250 beslag. Det er ikke noe år tidligere foretatt flere kokainbeslag enn i 2015.  

For første gang er det gjort flere beslag av kokain enn heroin, og kokain er dermed det stoffet som beslaglegges fjerde hyppigst, etter  

cannabis, amfetaminer og benzodiazepiner. Kokain er beslaglagt i samtlige politidistrikter i 2015. Beslaglagt mengde er relativt høy  

sett i et 10-årsperspektiv, selv om det ble beslaglagt større mengder i 2013 og 2014 da det hvert av årene var ett spesielt stort beslag  

på henholdsvis ca. 130 og 100 kg. 

Foreløpige resultater viser en gjennomsnittlig styrkegrad på 32 % i 2015, det samme som i 2014.

Heroin – stabil beslagssituasjon

Det er beslaglagt ca. 60 kg heroin fordelt på 1160 beslag. Både når det gjelder mengde og antall beslag er dette omtrent på gjennom- 

snittet for de 10 siste årene. Foreløpige resultater viser en gjennomsnittlig styrkegrad på 17 % i 2015.

MDMA (ecstasy) – det er aldri beslaglagt større mengder

MDMA har igjen inntatt narkotikamarkedet for fullt. I 2015 har det vært ca. 810 beslag fordelt på tabletter og pulver. Antallet beslag  

er tilbake på samme nivå som i 2001/2002, da MDMA-beslagene var på sitt høyeste.

I 2015 er det beslaglagt 114 000 MDMA-tabletter, det høyeste antall tabletter som noen gang er beslaglagt på et år. I tillegg kommer 

beslag av vel 26 kg MDMA-pulver av svært høy renhet, tilsvarende ca. 222 000 tabletter av tradisjonell styrkegrad (100 mg). Til sammen 

utgjør dette mer enn tre ganger på mye MDMA som i 2002, da MDMA nådde sin foreløpige popularitetstopp i Norge, som i Europa for 

øvrig 

4

,5

.

MDMA ble så godt som borte fra markedet i 2009. Tabletter solgt som ecstasy inneholdt andre virkestoffer enn MDMA. Det skyldtes et vellykket internasjonalt samarbeid om regulering av PMK, utgangsstoffet for MDMA-produksjon. Når MDMA nå er tilgjengelig igjen som 

aldri før, skyldes det at illegale produsenter har funnet nye utgangskjemikalier og produksjonsmetoder slik at produksjonen er i gang 

igjen for fullt. Blant annet er det avdekket flere store produksjonslaboratorier i Belgia og Nederland de siste par årene 

6

.Benzodiazepiner – stor tilgjengelighet, men mindre mengder beslaglagt

I 2015 ble det beslaglagt 730 000 tabletter med benzodiazepiner fordelt på ca. 6 100 beslag. Antallet beslaglagte tabletter er det laveste 

siden 2009. Allikevel er det det ingen tvil om at tilgjengeligheten av benzodiazepiner i markedet er uforandret. Antall beslag er riktig nok 

noe lavere enn i 2014, men høyere enn årene før. Tabletter med klonazepam som virkestoff (hovedsakelig Rivotril) står for vel halvparten 

av benzodiazepinbeslagene og 2/3 av den beslaglagte mengden. 

GHB/GBL – ett rekordbeslag, for øvrig uendret beslagssituasjon

Totalt ble det beslaglagt ca. 970 liter GHB/GBL fordelt på ca. 490 beslag. Mengdene er rekordhøye sammenlignet med foregående år,  

men det skyldes ett rekordbeslag på ca. 600 liter. For øvrig ligger både antall beslag og beslaglagt mengde omtrent på gjennomsnittet  

for de fem siste årene.

Nye psykoaktive stoffer (NPS)  

– beslagene fordeler seg på svært mange forskjellige stoffer

Nytt psykoaktivt stoff defineres på følgende måte

7

: Et nytt narkotisk eller psykotropt stoff, i ren form eller som stoffblanding, som ikke er kontrollert i henhold til FNs Alminnelige narkotikakonvensjon av 1961 eller FN-konvensjonen om psykotrope stoffer av 1971, 

men som kan være like farlig for folkehelsen som stoffer som er oppført i disse konvensjonene (rådsbeslutning 2005/387/JIS). 

4  http://www.emcdda.europa.eu/attachements.cfm/att_212354_EN_EMCDDA_POD_2013_Synthetic%20drug%20production.pdf, hentet 07.01.16

5  http://www.emcdda.europa.eu/stats13/szrtab14a, hentet 07.01.16

6  http://www.emcdda.europa.eu/attachements.cfm/att_212354_EN_EMCDDA_POD_2013_Synthetic%20drug%20production.pdf, hentet 11.01.16

7  http://www.emcdda.europa.eu/attachements.cfm/att_145850_NO_EMCDDA_DiF22_NO.pdf, hentet 16.07.144

Kripos – Narkotika- og dopingstatistikk 2015

Fullstendig statistikk for utviklingen av NPS til og med 2014 er presentert i denne rapporten. Fordi mange beslag fra 2015 ikke er ferdig 

analysert, vil statistikken for 2015 komme på et senere tidspunkt. Etter å ha økt kraftig hvert år siden 2009, har antall beslag av NPS  

stabilisert seg noe de siste årene. I 2012–2014 er det årlig ca. 900 beslag av NPS fordelt på ca. 100 ulike stoffer, både stoffer som er 

regulert ved gruppeoppføring på narkotikalisten og stoffer som faller utenom regelverket. Stoffene varierer en del fra år til år. Noen blir 

borte fra markedet, og nye varianter kommer stadig til. De stoffgruppene som for tiden dominerer blant NPS-beslagene, er forskjellige 

syntetiske cannabinoider og flere benzodiazepin-lignende stoffer.  

Kripos’ foreløpige inntrykk er at NPS-beslagene i 2015 vil bli på samme nivå som de to, tre siste årene, både hva gjelder antall stoffer  

og antall beslag. 

Det er fortsatt stor grunn til å advare mot bruk av NPS. Stoffene er ofte veldig potente, og det skal svært liten mengde til for å gi rus  

(ofte 0,5–5 mg, men betydelige variasjoner fra stoff til stoff). Det er lett å overdosere og virkningene kan være fatale. 

LSD - stor økning i antall beslag

Gjennom en årrekke har det kun vært 10–30 LSD-beslag årlig inntil man plutselig fikk en stor økning både i antall beslag og beslaglagt 

mengde i 2012/2013. Deretter har beslagsøkningen fortsatt, og i 2015 er det beslaglagt ca. 8 300 enheter fordelt på ca. 390 LSD-beslag. 

Beslagene er typisk blotterpapir påført LSD som virkestoff. Blotterpapir kan imidlertid også inneholde ulike typer NPS. 

pMMA – få beslag de siste årene

pMMA forårsaket en rekke dødsfall i Norge i perioden 2009–2012. I samme periode ble det gjort både mange og store beslag av stoffet. 

pMMA er ikke borte fra markedet, men beslagshyppigheten er kraftig redusert. Foreløpige tall for 2015 viser 1,9 kg fordelt på 20 beslag.

Anabole androgene steroider (AAS)  

– høyere beslagstall etter at bruk og besittelse ble forbudt

I 2015 er det vel 800 beslag av anabole androgene steroider. Det er en nedgang i antall beslag sammenlignet med 2014, men høyere 

enn før bruk og besittelse av dopingmidler ble kriminalisert (01.07.13). Beslagene består dels av tabletter og kapsler, dels av løsninger i 

ampuller og hetteglass, ment for injeksjoner. Testosteron utgjør vel 1/3 av beslagene. Deretter følger trenbolon, stanozolol og nandrolon, 

hver med vel 10–12 % av beslagene.

Hasj


Marihuana/cannabisplanter

Cannabis antall beslag

0

2 0004 000

6 000


8 000

10 000


12 000

14 000


16 000

1 323


1 965

1 918


1 828

3 235


3 698

4 437


5 344 6 264

4 385


9 898

7 987


8 681

9 926 10 04910 262 10 147

10 885

9 584


10 527

2015


2014

2013


2012

2011


2010

2009


2008

2007


2006

Hasj


Marihuana/cannabisplanter

Cannabis belaglagt mengde (kg)

0

5001 000

1 500


2 000

2 500


3 000

85

186506

183


358

433


454

653


829

330


1459

667


1226

2405


823

2548


1630

2285


1919

2014


2015

2014


2013

2012


2011

2010


2009

2008


2007

2006


5

Kripos – Narkotika- og dopingstatistikk 2015

Amfetamin

MetamfetaminAmfetamin og metamfetamin antall beslag

0

2 0004 000

6 000


8 000

1 866


2 457

2 632


3 839

3 898


3 997

3 890


3 861 2 400

2 037


3 953

3 050


2 521

1 936


3 384

2 497 2 344

3 351

4 872


4 534

2015


2014

2013


2012

2011


2010

2009


2008

2007


2006

Amfetamin

Metamfetamin

Amfetamin- og metamfetaminbase*Amfetamin og metamfetamin belaglagt mengde (kg)

0

100200

300


400

500


600

700


29

22

267

69

169105

234


139

163


132

206


99

100


317

390


257

197


155

75

179335

312


491

2015


2014

2013


2012

2011


2010

2009


2008

2007


2006

0 %


10 %

20 %


30 %

40 %


50 %

60 %


2015

2014


2013

2012


2011

2010


2009

2008


2007

2006


2005

2004


2003

2002


2001

2000


1999

1998


1997

1996


1995

1994


Styrkegrad amfetamin/metamfetamin

45

5648

46

4455

45

5349

44

5350

46

4254

39

4434

39

2944

28

4425

38

2033

35

3036

35

3729

52

5447

Amfetamin

Metamfetamin

* Beslag av amfetamin- og metamfetaminbase er omregnet til mengde pulver av 

normal styrkegrad (30 % som var normal styrkegrad i 2013 er brukt for alle årene)


6

Kripos – Narkotika- og dopingstatistikk 2015Kokain antall beslag

0

300600

900


1 200

1 500


726

909


854

804


877

815


912

1 141


1 056

1 258


2015

2014


2013

2012


2011

2010


2009

2008


2007

2006


Kokain belaglagt mengde (kg)

0

50100

150


200

41

9577

61

9448

48

188150

85

20152014

2013


2012

2011


2010

2009


2008

2007


2006

0 %


10 %

20 %


30 %

40 %


50 %

60 %


70 %

80 %


2015

2014


2013

2012


2011

2010


2009

2008


2007

2006


2005

2004


2003

2002


2001

2000


1999

1998


1997

1996


1995

1994


78

75

6773

73

5262

62

4750

35

3937

25

3731

34

3432

32

6867

Styrkegrad kokain

7

Kripos – Narkotika- og dopingstatistikk 2015Heroin antall beslag

0

5001 000

1 500


2 000

1 087


1 204

1 145


1 430

1 575


1 314

1 262


1 179

1 237


1 164

2015


2014

2013


2012

2011


2010

2009


2008

2007


2006

Heroin belaglagt mengde (kg)

0

3060

90

120150

93

855

130


102

15

4555

44

602015

2014


2013

2012


2011

2010


2009

2008


2007

2006


0 %

10 %


20 %

30 %


40 %

50 %


60 %

2015


2014

2013


2012

2011


2010

2009


2008

2007


2006

2005


2004

2003


2002

2001


2000

1999


1998

1997


1996

1995


1994

Styrkegrad heroin

31

4340

40

3348

43

2327

26

3036

31

2521

15

1317

20

1733

40


8

Kripos – Narkotika- og dopingstatistikk 2015*Beslaglagt mengde pulver er omregnet til tabletter med 100 mg virkestoff. Det er tatt utgangspunkt i at beslaglagt pulver har en styrkegrad på 85 %. De siste årene har 

variasjonen ligget i området 85–95%.

MDMA (ecstasy) antall beslag

0

100200

300


400

500


600

700


800

900


12

94

133183

177


498

810 831


715

404 405


341

411


421

309


110

79

200283

410


511

812


2015

2014


2013

2012


2011

2010


2009

2008


2007

2006


2005

2004


2003

2002


2001

2000


1999

1998


1997

1996


1995

1994


MDMA (ecstasy) belaglagt mengde (antall tabletter*)

0

100 000200 000

300 000


400 000

2 0003 000

14 000

23 000


91 000

222 000


1 000 3 0009 0007 000

15 00024 000

48 000

49 000


102 000

89 000


54 000

16 000


29 000

79 000


31 00023 000

3 0005 000

7 000 7 000

54 000


114 000

2015


2014

2013


2012

2011


2010

2009


2008

2007


2006

2005


2004

2003


2002

2001


2000

1999


1998

1997


1996

1995


1994

Tabletter

Pulver (omregnet til tabletter)


9

Kripos – Narkotika- og dopingstatistikk 2015Benzodiazepiner antall beslag

0

1 0002 000

3 000


4 000

5 000


6 000

7 000


4 500

4 088


3 451

3 796


5 089 5 185

5 830


6 059

6 449


6 095

2015


2014

2013


2012

2011


2010

2009


2008

2007


2006

Benzodiazepiner belaglagt mengde (tabletter)

0

300 000600 000

900 000


1 200 000

1 500 000 

1 020 000

730 000


310 000

671 000


922 000

804 000


1 331 000

1 157 000

1 016 000

730 000


2015

2014


2013

2012


2011

2010


2009

2008


2007

2006


GHB/GBL antall beslag

0

200400

600


132

189


173

322


432

500


559

503


422

486


2015

2014


2013

2012


2011

2010


2009

2008


2007

2006


GHB/GBL beslaglagt mengde (liter) 

0

200400

600


800

1 000


51

101


257

213


493

533


425

191


302

966


2015

2014


2013

2012


2011

2010


2009

2008


2007

2006


10

Kripos – Narkotika- og dopingstatistikk 2015Nye psykoaktive stoffer – totalt antall beslag

0

200400

600


800

1 000


0

9

4623

8

92

7

21

23

2531

71

95301

473


628

886 901


960

2014


2013

2012


2011

2010


2009

2008


2007

2006


2005

2004


2003

2002


2001

2000


1999

1998


1997

1996


1995

1994


Antall ulike stoffer påvist i analyserte saker

0

50100

150


200

1

12

1

51

1

82

1

117

17

1119

27

3759

91

9267

70

7471

80

7981

80

8386

102


96

93

8989

91

9388

97

1032013

2012


2011

2010


2009

2008


2007

2006


2005

2004


2003

2002


2001

2000


1999

1998


1997

1996


1995

1994


Antall ulike stoffer påvist i analyserte saker

2014


2013

2012


2011

2010


2009

2008


2007

2006


2005

2004


2003

2002


2001

2000


1999

1998


1997

1996


1995

1994


0

1

32

6

11

7

10

11

716

11

1726

37

6393

93

11466

68

7469

79

8079

77

8184

100


95

94

8890

89

9184

92

10196

Tradisjonell narkotika, legemidler, doping

NPS (nye psykoaktive stoffer)

Tabellen viser tall t.o.m.  2014. Fordi mange beslag fra 2015 ikke er ferdig analysert, vil statistikken for 2015 for NPS komme på et senere tidspunkt.

Tabellen viser tall t.o.m.  2014. Fordi mange beslag fra 2015 ikke er ferdig analysert, vil statistikken for 2015 for NPS komme på et senere tidspunkt.


11

Kripos – Narkotika- og dopingstatistikk 2015LSD antall beslag

0

100200

300


400

11

3336

107


63

58

8052

15

3131

34

2813

15

2630

31

8597

226


379

2015


2014

2013


2012

2011


2010

2009


2008

2007


2006

2005


2004

2003


2002

2001


2000

1999


1998

1997


1996

1995


1994

LSD belaglagt mengde (antall enheter)

0

3 0006 000

9 000


12 000

4 759


1 323

587


7 049

2 825


485

923


423 172 224 616 139 226 26 245 510 173

885


1 404

5 782


11 955

8 316


2015

2014


2013

2012


2011

2010


2009

2008


2007

2006


2005

2004


2003

2002


2001

2000


1999

1998


1997

1996


1995

1994


12

Kripos – Narkotika- og dopingstatistikk 2015Anabole androgene steroider antall beslag

0

400800

1 200


551

475


514

719


1 032

808


2015

2014


2013

2012


2011

2010


pMMA antall beslag

0

50100

150


200

79

14847

14

2120

2015


2014

2013


2012

2011


2010

pMMA belaglagt mengde (kg)

0

1020

30

24,67,1

1,2


0,04

1,3


1,9

2015


2014

2013


2012

2011


2010

13

Kripos – Narkotika- og dopingstatistikk 2015

Politidistrikt

2006


2007

2008


2009

2010


2011

2012


2013

2014


2015

Oslo


4 798

4 686


4 241

4 933


5 763

5 817


6 584

6 681


6 489

5 786


Østfold

1 234


1 282

1 238


1 336

1 511


1 519

1 667


1 766

1 979


1 646

Follo


425

567


519

603


636

621


637

571


461

601


Romerike

1 348


1 352

1 147


1 403

2 218


2 280

2 516


3 376

3 110


3 731

Hedmark


433

459


489

594


601

614


626

545


713

665


Gudbrandsdal

151


117

84

131152

148


141

167


149

134


Vestoppland

204


196

225


257

336


322

257


256

326


287

Nordre Buskerud

277

223


292

249


288

278


293

296


258

275


Asker og Bærum

881


821

555


441

616


624

679


689

788


791

Søndre Buskerud

827

761


811

633


978

949


904

1 060


1 014

984


Vestfold

1 159


1 304

1 025


1 190

1 231


1 240

1 248


1 417

1 301


1 532

Telemark


745

744


795

795


875

860


918

974


1 190

1 125


Agder

1 569


1 253

1 483


1 570

1 723


1 656

1 484


1 923

1 977


1 875

Rogaland


1 257

1 230


1 164

1 348


1 670

1 903


1 950

2 295


2 441

2 129


Haugaland og Sunnhordland

508


464

443


408

666


783

749


795

733


907

Hordaland

2 131

1 955


1 910

2 203


2 578

2 682


2 947

3 054


3 211

2 669


Sogn og Fjordane

128


145

152


176

142


206

187


238

273


169

Sunnmøre


380

396


349

358


438

434


417

498


611

607


Nordmøre og Romsdal

214


246

329


299

439


367

265


446

448


447

Sør-Trøndelag

1 004

901


1 010

1 283


1 293

1 169


1 344

1 465


1 223

1 420


Nord-Trøndelag

189


209

228


261

351


333

351


447

421


337

Helgeland

208

211


190

254


308

324


316

344


301

329


Salten

331


232

205


347

318


318

389


574

591


462

Midtre Hålogaland

143

213


144

134


254

237


282

251


320

299


Troms

390


334

342


406

435


529

581


564

516


462

Vestfinnmark

169

128


146

135


167

102


204

193


143

160


Østfinnmark

54

4663

113


69

92

89147

104


80

Andre


21

6

028

23

2429

28

Totalt i landet21 356

20 475


19 600

21 866


26 087

26 446


28 048

31 056


31 120

29 937


Antall registrerte narkotika- og dopingsaker fordelt på politidistriktene i perioden 2006–2015

14

Kripos – Narkotika- og dopingstatistikk 2015

Politidistrikt

Cannabis 

Amfetamin/ 

metamfetamin

Kokain

Heroin


MDMA 

(ecstasy)

Benzo- 

diazepinerGHB/GBL/ 

1,4-BD


Oslo

3 149


1 082

472


553

124


1 080

117


Østfold

828


380

70

3932

397


22

Follo


351

165


22

21

9110

14

Romerike997

366


122

76

269346

38

Hedmark371

215


9

21

11100

2

Gudbrandsdal75

35

23

5

208

Vestoppland

149

57

87

14

7333

Nordre Buskerud

155

72

117

2

681

Asker og Bærum

466

164


41

61

16165

12

Søndre Buskerud546

215


51

42

12241

37

Vestfold865

358


87

30

16339

28

Telemark597

355


37

16

6260

7

Agder 1 033

595


76

26

22493

4

Rogaland1 027

554


75

11

71534

45

Haugaland og Sunnhordland469

219


9

4

23253

5

Hordaland1 172

677


68

192


60

795


79

Sogn og Fjordane

100

34

51

3

341

Sunnmøre


318

172


11

4

21114

12

Nordmøre og Romsdal205

107


5

7

872

15

Sør-Trøndelag769

276


49

14

40293

3

Nord-Trøndelag159

69

33

8

69Helgeland

221


40

6

37

44

Salten306

75

104

15

68Midtre Hålogaland

181


83

3

237

Troms


267

137


12

18

1153

1

Vestfinnmark77

47

11

4

24Østfinnmark

48

191

1

102

Andre


11

3

23

Antall narkotikabeslag fordelt på politidistriktene i 201515

Kripos – Narkotika- og dopingstatistikk 2015

Politidistrikt

Cannabis  

(kg)

Amfetamin/metamfetamin 

(kg)


Kokain  

(kg)


Heroin  

(kg)


MDMA 

(ecstasy) 

(antall tabl.)*

Benzo- 


diazepiner  

(antall tabl.)

GHB/GBL/  

1,4-BD  


(liter)

Oslo


384

215,9


7,202

17,220


222 771

146 144


32,2

Østfold


826

84,2


63,998

32,051


16 615

101 740


66,4

Follo


126

16,8


0,212

1,120


54

5 478


116,8

Romerike


83

7,2


4,072

6,484


19 402

31 624


27,1

Hedmark


294

67,6


0,086

0,133


52 731

67 496


18,5

Gudbrandsdal

4

1,3


0,004

0,007


134

1 214


1,2

Vestoppland

11

2,7


0,038

0,026


458

3 481


23,9

Nordre Buskerud

5

10,5


0,217

0,014


15

3 627


<0,1

Asker og Bærum

11

5,2


0,433

0,101


151

12 797


2,2

Søndre Buskerud

11

12,0


0,473

0,121


503

10 767


609,0

Vestfold


42

65,3


2,048

0,080


190

18 338


17,1

Telemark


107

5,7


0,499

0,027


464

21 340


1,1

Agder 


47

24,8


2,357

0,108


1 412

41 676


2,0

Rogaland


61

7,6


1,483

0,019


3 119

30 915


6,1

Haugaland og Sunnhordland

12

5,6


0,122

0,002


266

14 905


6,3

Hordaland

89

15,8


0,768

1,905


12 062

92 261


32,2

Sogn og Fjordane

8

0,4


0,009

0,001


12

1 264


1,1

Sunnmøre


7

1,6


0,150

0,021


902

4 996


1,3

Nordmøre og Romsdal

5

2,8


0,005

0,045


70

2 003


1,3

Sør-Trøndelag

71

12,7


0,268

0,024


2 961

82 807


0,4

Nord-Trøndelag

6

1,5


0,100

0,006


164

4 024


Helgeland

15

1,00,056

0,003


179

2 083


Salten

38

3,60,079

0,003


701

13 073


Midtre Hålogaland

17

3,70,023

97

2 187Troms

33

15,90,610

0,260


323

3 938


<0,1

Vestfinnmark

16

0,8


0,001

0,001


35

1 405


Østfinnmark

2

2,00,001

8

2 0390,3

Andre


13

<0,1

<0,001

1 769


Beslaglagt mengde fordelt på politidistriktene i 2015 (beslag er ført i det distriktet der beslaget er gjort)

*) 

Beslaglagt mengde pulver er omregnet til tabletter med 100 mg virkestoff. Det er tatt utgangspunkt i at beslaglagt pulver har en styrkegrad på 85 %.  

 

De siste årene har variasjonen ligget i området 85–95%.


Yüklə 1,64 Mb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə