Mal ve Hİzmet alim/satimina iLİŞKİn protokol amaç: madde 1Yüklə 28,49 Kb.
tarix03.04.2017
ölçüsü28,49 Kb.
#13380
MAL ve HİZMET ALIM/SATIMINA İLİŞKİN PROTOKOL

Amaç:
MADDE 1-
İş bu protokolün amacı; Tekirdağ İl Halk Sağlığı Müdürlüğünün hizmet sunumunda ihtiyaç duşduğu teşhise yönelik laboratuvar hizmetlerinin Tekirdağ Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği tarafından karşılanması ve bunların bedellerinin ödenmesine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesidir.

Kapsam:
MADDE 2- (1) İş bu protokol aşağıda belirtilen hizmetleri kapsar.
Teşhis ve tedaviye yönelik sunulan hizmetler; Tekirdağ İl Halk Sağlığı Müdürlüğünün (aile hekimleri dahil) ihtiyaç duyduğu testlerin Tekirdağ Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliğine bağlı Sağlık Tesislerinden Çerkezköy İlçe Devlet Hastanesi hariç diğer il/ilçe devlet hastaneleri laboratuvarlarında çalışılma şartlarını kapsar.

 1. Hukuki Dayanak:

MADDE 3- (1) İş bu protokol;

a) 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye,

b) 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyonu) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunun 3 üncü maddesine,

c) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (h) bendine,

d) Sağlık Hizmeti Sunan 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Kapsamında İdarelerin Teşhis ve Tedaviye Yönelik Olarak Birbirlerinden Yapacakları Mal ve Hizmet Alımları İlişkin Yönetmelik’e

dayanılarak hazırlanmıştır.Tanımlar

MADDE 4-(1) Bu protokolde geçen;

 1. Tedarikçi Birlik: Tekirdağ Kamu Hastaneler Birliğini,

 2. Hizmet Alıcısı : Tekirdağ İl Halk Sağlığı Müdürlüğünü,

 3. Fiyat Tarifesi: Sosyal Güvenlik Kurumunda yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliğinde veya Maliye Bakanlığınca yayımlanan Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliğinde belirlenen fiyatları yada bu kapsamda hazırlanan diğer resmi fiyatları,

İfade eder.

Taraflar:

MADDE 5- (1) İş bu protokolün tarafları;

 1. Tekirdağ İli Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği

 2. Tekirdağ Halk Sağlığı Müdürlüğü

Teşhis ve Tedaviye Yönelik Hizmetlerin Sunumuna İlişkin Esaslar

MADDE 6- GENEL ESASLAR:

 1. Halk Sağlığı Müdürlüğüne bağlı İl ve İlçe Aile Sağlığı Merkezleri Hekimlerinin ve diğer bağlı birinci basamak sağlık kuruluşlarının tanı ve tedavilerinde ihtiyaç duydukları laboratuvar testlerinin Çerkezköy Devlet Hastanesi hariç İl ve İlçe Devlet Hastaneleri Baştabipliklerine bağlı laboratuvarlarda çalışılması için gerekli düzenleme yapılacaktır.

 2. Çalışılacak test parametreleri: Devlet Hastanesinin yapmış olduğu tüm tetkik hizmetleridir. Bu tetkik hizmetleri Devlet Hastanesi laboratuvarı tarafından sonuçlandırılıp raporlanacaktır.

 3. Protokol kapsamındaki yapılan işlemlere ait sarf malzeme olarak kullanılan kan alma tüpleri Devlet Hastanesince sağlanacaktır.  Kan alma tüpleri aylık Aile Sağlığı Merkezlerinin kullanım miktarıyla birebir hesaplanarak temin edilecektir.

 4. İstenen tetkikler, otomasyon sistemi üzerinden (veya istem kağıdı ile) ve istenilen hizmetin SUT’da belirtilen işlem kodu ile hastalığa ait ön Tanı “ICD-10 tanı kodları” mutlaka belirtilerek yapılacaktır.

 5. Bu uygulamada materyallerin taşınması ile ilgili kurye organizasyonu Halk Sağlığı Müdürlüğü’ne ait olacaktır.

 6. Tekirdağ İli Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği hizmet satın almada uygulanacak prosedür:

 1. Aile Sağlığı Merkezinin hekimi istemini otomasyon sistemi üzerinden veya istem kağıdı ile yapacaktır. Yanlış giriş yapıldığında sorumluluk istemi yapan hekime aittir. ICD 10 kodu mutlaka belirtilecektir.

 2. Kanlar veya Materyaller Aile Sağlığı Merkezi hekiminin denetiminde veya onun sorumluluk verdiği hemşire tarafından alınacaktır.

 3. Biyokimyasal parametreler için sarı kapaklı jelli tüplere, Kan sayımı için mor kapaklı EDTA’lı tüplere çizgisine kadar hemoliz etmeden alınacaktır. (Enjektörün iğnesi çıkarılarak tüplere kan yavaşça boşaltılacaktır.) Hemoliz veya fazla ve az alımlardan doğabilecek hata sorumluluğu kan alımındaki sorumlu kişiye aittir.

 4. Tüp ÜZERİNDE MUTLAKA HASTA ADI VE SOYADI DÜZGÜN VE DOĞRU YAZILMALIDIR. Kan karışmasındaki hatanın sorumluluğu yine kanı alan kişiye aittir. Toplum Sağlığı Merkezleri tarafından barkod dağıtımı yapılacak ve dağıtılmış olan barkod hasta ile eşleştirilerek tüp üzerine yapıştırılacaktır. 1. Kan alımında çalışan kişi günlük toplanan kanların isim ve sıra numarası mevcut tutanağı imzalayıp kuryeye teslim edecektir.

 2. Teslim alan kurye teslim aldığı materyalleri tam olarak teslim aldığına dair tutanağı imzalayacak ve kanları uygun taşıma şartlarında hastaneye ulaştıracaktır.

 3. Teslim alan kurye, hastanede sorumlu bilgi işlem elemanı ve sorumlu teknisyene kanları tam teslim ettiğine dair tutanağı imzalayacak ve imzalatacaktır. Yoldaki kanlarla ilgili herhangi bir problemin sorumluluğu kuryeye aittir.

 4. Hastanede kanları teslim alan sorumlu bilgi işlem elemanı ve sorumlu teknisyen tutanaktaki teslim alınan kanların barkotlama işlemini gerçekleştirecek (eğer kan alınan birinci basamak sağlık tesisinde barkotlama yapılmadı ise) ve gereken çalışmayı yapacaktır. Veri girişinde hastane personelinin yetersizliği söz konusu durumlarda, imkânlar çerçevesinde TSM’ den yardım alınabilecektir. Sonuçlara ait herhangi bir hatadan ilgili teknisyen veya sorumlu uzman sorumludur.

 5. Laboratuvar günlük normal ve patolojik kontrol çalışmalarını her çalışma öncesi mutlaka yapmalıdır. Bu iç kalite kontrol serum çalışmalarının sonuçları ayrıca saklanmalıdır. Sonuçlarla ilgili herhangi bir itirazda iç kalite kontrol çalışmaları değerlendirilecektir.

 6. Numuneler en geç saat 12:00-12:30 arasında Devlet Hastanesine teslim edilecektir. Çalışılan test sonuçları aynı gün içinde 15:30 da otomasyon sistemi üzerinden alınabilmelidir. Otomasyon sistemindeki, arıza durumunda test sonucu Raporları kurye aracılığı ile verilecektir. Bu durumda hastane kayıtları rapor olarak kuryeye teslim edilen sonuçların aile hekimi tarafından teslim alındığına dair tablo kaşelenip imzalanması sonucu Müdürlüğümüze sunulması takdirinde bu tabloda belirtilen rakamlar üzerinden ödeme yapılabilecektir.

 7. Verilen hizmetlerin kayıtları, Devlet Hastanesi personelince yapılacak ve istatistikler alınacaktır. Her ay verilen hizmetlerin otomasyon kayıtları yeni ayın en geç 3’ ne kadar gelir tahakkuk birimine hizmet detay belgesi olarak test adı ve test sayısı içerikli olarak gönderilecektir. Bununla birlikte faturalandırma işlemi, hasta başı istem ve çıkan hasta başı test sayısına göre Devlet Hastanesi Baştabipliğince Halk Sağlığı Müdürlüğünün ilgili birimine yapılacaktır. Kesilen faturalar her iki tarafın kayıtları esas alınarak mutabakat sağlanan tutar üzerinden ödeme yapılacaktır.

Hizmet Alımlarına Yönelik Fiyatlandırma Esasları

MADDE 7- (1) Hizmetlerin Fiyatlandırılması;

 1. Fiyat tarifeleri ile fiyatları belirlenmiş olanların fiyatı; fiyat tarifeleri ile belirlenen fiyatı geçmemek ve maliyetinin altında kalmamak kaydıyla, maliyetinin üzerine sadece kanuni kesintiler ilave edilerek belirlenecektir.

 2. Fiyat tarifelerinde fiyatı olmayan ve hizmet alımı yolu ile üçüncü şahıslardan temin edilen hizmetlerin fiyatı; ihale bedelinin üzerine sadece kanuni kesintiler ilave edilerek belirlenecektir.

 3. Fiyat tarifelerinde fiyatı olmayan ve idarelerce üretilen hizmetlerin fiyatı; maliyet bedelinin üzerine sadece kanuni kesintiler ilave edilerek belirlenecektir.

Faturalandırma ve Ödeme Süreleri

MADDE 8- (1) İş bu protokol kapsamındaki mal ve hizmetlerin bedelleri bu protokolde belirlenecek fiyatlar üzerinden Tedarikçi Birlik tarafından aylık düzenlenecek fatura karşılığında Alan Birlikçe en geç 90 gün içinde ödenecektir.

(2) Ödemeler hizmet alınan Sağlık Tesisinin döner sermaye işletmelerine ait bütçe ve hesaplarından/hesaplarına yapılacaktır.

(3) Bu protokol kapsamındaki hizmetlerin bedelleri ilgili mevzuat dahilinde hizmet veren sağlık tesisi tarafından faturalandırılacaktır.

Genel Hükümler

MADDE 9- (1) Protokol maddelerinin uygulanmasında ve protokolde hüküm bulunmayan konularda ortaya çıkabilecek anlaşmazlıklar Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ile Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından çözülecektir.

(2) İş bu protokol ilgili mevzuatta yapılacak değişiklikler ve değişen şartlar dikkate alınarak her zaman karşılıklı olarak imza altına alınmak şartıyla değiştirilebilecektir.

(3) Protokol tek taraflı olarak fesih edilemeyecektir.

Diğer Hususlar

MADDE 10-

Yürürlük

MADDE 11- (1) 11 Maddeden İbaret bu protokol Tekirdağ Kamu Hastaneler Birliği Birlik Genel Sekreteri ve Tekirdağ İl Halk Sağlığı Müdürü tarafından imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

(2) Bu protokolün ekleri;

a)  Laboratuvar Tetkik çizelgesi

b) Tekirdağ Halk Sağlığı Müdürlüğü Laboratuvar Hizmeti Ücret Tahakkuk Fişi

dokümanından oluşmaktadır.

(3) İş bu protokol …/…/2013 tarihinde 2 (iki) nüsha düzenlerek imza altına alınmış olup, 1 (bir) nüshası Tedarikçi Birlik’e ve 1 (bir) nüshası da Hizmet Alıcısına verilmiştir. Her iki nüshada asıl niteliğindedir.

(4) Bu protokolün süresi imzalandığı tarihten itibaren 12 aydır. Protokolün bitmesine 1 (bir) ay kala tarafların yazılı bir talebi olmadığı sürece aynı şartlarda protokolde belirlenen süre kadar uzar.

(5) Bu protokol hükümleri Tekirdağ Kamu Hastaneleri Birliği Birlik Genel Sekreteri ve Tekirdağ İl Halk Sağlığı Müdürü tarafından yürütülür.Uzm. Dr. Yakup ÇAĞ Dr. Mahmut AKDAĞ Tekirdağ Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Tekirdağ İl Halk Sağlığı Müdürü …./…./20… 25/06/2013

İmza İmza

Yüklə 28,49 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə