Microsoft Word Арабов Дизайн 280613. docYüklə 4,71 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/60
tarix02.01.2022
ölçüsü4,71 Mb.
#1791
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   60


 
 
Ярябов Рафиг Байрам оьлу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
1
 
 
Ярябов Рафиг Байрам оьлу 
 
 
 
 
 
 
Техники  дизайн 
вя 
ергономика 
 
 
Техники ихтисасларын тялябяляри цчцн дярс вясаити 
 
 
 
 
Азярбайъан Республикасы Тящсил Назирлийинин 
17.04.13-ъу ил 582 сайлы ямри иля 
дярс вясаити кими тясдиг олунмуш 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бакы – 2013 


 
2
 
УТОЧ 621.314 
 
 
 
Р.Б.Ярябов. Техники дизайн вя ергономика. Техники ихтисасларын 
тялябяляри цчцн дярс вясаити. Бакы, 2013, 111 с. 
 
 
 
Елми редактор 
АДНА-нын «Машынларын динамикасы вя 
мющкямлийи» кафедрасынын досенти, т.е.н. 
Орхан Яли-Яшряф оьлу Мяммяд-задя 
 
 
Ряйчиляр: 
АДНА-нын «Машынгайырма вя метал емалы» 
кафедрасынын профессору, т.е.д. Ъащид Яли оьлу 
Кяримов 
 
 
 
«Нефтин, газын эеотехноложи проблемляри вя 
кимйа» елми тядгигат институтунун профессору, 
т.е.д. Наиб Ейнал оьлу Зейналов  
 
 
 
«Бакы Нефт-мядян аваданлыглары заводу» 
АСЪ-нын техники шюбясинин ряиси, т.е.н. Адыл 
Дахыл оьлу Нябийев 


Yüklə 4,71 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   60
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə