Mühazirə mətni plan sosial sfera və sosial struktur anlayışlarıYüklə 331,42 Kb.
səhifə1/49
tarix02.01.2022
ölçüsü331,42 Kb.
#39770
növüMühazirə
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   49
felsefe az


CƏMİYYƏTİN SOSİAL SFERASI”

mövzusunda mühazirə mətni

PLAN


1.Sosial sfera və sosial struktur anlayışları

2.Sosial stratifİkasiya təlimi

3.Bazar münasibətlərinin formalaşması və sosial strukturda dəyişikliklər

4.Sosial- etniki struktur

5.Cəmiyyətin demoqrafik strukturu
Cəmiyyətin sosial sferasını müxtəlif sosial birlik formaları (so­sial qruplar və etnik birliklər) arasında qərarlaşmış nisbi sabit əlaqələr sistemi təşkil edir. Sosial sfera konkret- tarixi xarakter da­şıyır, cəmiyyətin hər bir inkişaf mərhələsində ona uyğun sosial sferada qərarlaşır Bir ictimai quruluş digəri ilə əvəz olunduqda sosial sfera da dəyişilir və inkişaf edir. Lakin sosial sfera cəmiyyətin mövcudluğunun avtomatik nəticəsi deyildir. O, nisbi müstəqildir, onun inkişafında varislik əlaqələri özünü göstərir, ondan əvvəlkilərin müəyyən elementlərini özündə saxlayır. Eynilə də onda gələcək sosial həyatın rüşeymləri bu və ya digər dərəcədə mövcud olur.

İnsanlar fəaliyyət prosesində öz sosial əlaqələrini daim isteh­sal və təkrar istehsal edirlər. Sosial fəaliyyətin özünəməxsus xarakteri və insanların əlaqə və münasibətlərinin spesifik (sosial) növü əsasında sosial sfera yaranır.

Beləliklə, sosial sferanın spesifıkliyi aşağıdakı iki cəhətdə çıxış edir. Hər şeydən əvvəl, bu sferada insanların başqa fəaliyyət növlə­rindən fərqli sosial fəaliyyəti mövcud olur. Digər tərəfdən, sosial əla­qələrin və münasibətlərin xarakteri sosial sferaya müəyyən özü­nəməxsusluq verir. Sosial fəaliyyət bununla səciyyələnir ki, burada insanlar təkbaşına, ayrıca bir fərd kimi deyil, sosial birlik formasının, sinfin, sosial qrupun, sosial təbəqənin, etniki birliyin nümayəndəsi kimi çıxış edir. Hər bir cəmiyyətdə sosial birlik formaları, kollektivlər və sosial özəklər arasında, habelə, onların hər birinin daxili struktur elementləri arasında obyektiv əlaqələr formalaşır.

Cəmiyyətin sosial sferası, burada qərarlaşan sosial münasi­bətlər ilə ayrılmaz əlaqədədir. Bu özünün ən dolğun ifadəsini sosial struktur anlayışında tapır.Sosial struktur dedikdə sözün əsl mənasında sosial sis­tem kimi götürülən cəmiyyətin ayrı-ayrı sosial qruplara, kollektivlərə, etniki birliklərə differensiasiyası, onlar arasında qarşı­lıqlı təsir və funksional əlaqələr başa düşülür.

Beləliklə, sosial struktur inkişafın müəyyən pilləsində duran cəmiyyətin sosial birlikləri arasında qarşılıqlı münasibətləri, onların qarşılıqlı əlaqəsinin və qarşılıqlı təsirinin tarixən qərarlaşan nisbi sa­bit sistemini ifadə edir.

Sosial struktur aşağıdakı tərəfləri əhatə edir: 1) əhalinin sosial tərkibi (sosial birlin formalarının, qrupların və təbəqələrin ümumi əhali içərisində xüsusi çəkisi və bu münasibətdə bir- birilə nisbəti); 2) ayrı- ayrı sosial birliklərin ümumi sosial struktur daxilində yerləşməsi və rolu; 3) cəmiy­yəti təşkiledən sosial qrupların və birliklərin funksional baxımdan qarşılıqlı münasibətləri, 4) sosial strukturun dəyişilməsi və inkişafının əsas meyitləri.

Sosial tərkibin daxilində aşağıdakı əsas tərəflər əhatə olunur; a) sosial- sinfi birliklər, sosial qruplar və təbəqələr. Bu bölgünün əsasında işçilərin ictimai əmək bölgüsündə tutduğu yerin müxtəlifliyi durur.

b) işləyən əhalinin peşə tərkibi və kollektivlərə bölünməsi. Bu­nun əsasında işçilərin əmək bölgüsündə yeri ilə yanaşı digər amil­lər- peşə məşğuliyyəti, ixtisas dərəcəsi, mənsub olduğu kollektivlərin səciyyəsi durur

v) əhalinin sosial- ərazi tərkibi. Bu bölgü cəmiyyət üzvlərinin yaşayış məskənləri baxımından şəhərlərdə və yaxud kəndləıdə yerləşməsini ifadə edir.

q) sinif və sosial qrupun öz daxilində mövcud olan daxili struktur bölgüsü elementləri və təbəqələr.

s) işçilərin əməyinin xarakterinə və məzmununa görə bölgüsü (fiziki əmək işçiləri və əqli əmək işçiləri)

d) əhalinin sosial- etniki birlik formalarına bölgüsü (millət, xalq, tayfa, qəbilə)

e) əhalinin sosial- demoqrafik bölgüsü (ailə, cinsə görə və bölgü).

Əhalinin sosial tərkibində və bütövlükdə sosial strukturda ba­şlıca yeri sosial qrupda tutur. Bu anlayış ictimai fəaliyyət və ictimai münasibətlər sistemində keyfiyyətcə bir- birindən fərqli yer tutan insanlar birliyini ifadə edir. Məhz müəyyən sosial qrupa mənsub ol­ması sayəsində insanlar cəmiyyətdə özlərinin çoxtərəfli funksiyalarını daha dolğun yerinə yetirə bilirlər. Sosial qrupa daxil olan insanlar bır neçə ümumi sosial əlamət əsasında birləşirlər. O, bütövlükdə icti­mai həyatın, xüsusən də sosial sistemin başlıca subyektlərindən bi­ridir. Belə qruplar təkcə sırf sosial əlamətlərə görə deyil, həm də pe­şə, etniki, ərazi, demoqrafik və dini göstəriciər üzrə təşkil olunurlar. Şəxsiyyət eyni zamanda bir neçə sosial qrupun əlamətlərini özündə daşıya bilir. Məsələn, öz ictimai vəziyyətinə görə (əsas qrup yaradıcı əlamətə görə) fəhlə olan hər hansı bir insan həm də əlavə olaraq çilingər, gənc, azərbaycanlı, müsəlman və saıı əlamətlərə malik olmaqla müvafiq surətdə həmin əlamətlərə görə birləşən digər sosial qruplara da daxil olur.

Sosial qruplar bir- birindən fərqlənirlər. İctimai əməyin təşkilində yeri və rolu, həyat və məişət şəraiti, cəmiyyətin sosial- si­yasi həyatında, idarəçilikdə iştiıak etmə səviyyəsi, təhsil və mə­dəniyyət göstəriciləri, mənəvi fəaliyyət və şüurluluq dərəcəsi, ictimai psixologiya səviyyəsinə görə fərqlənirlər.

Cəmiyyətin sosial strukturunda ictimai əmək bölgüsü ilə şərtlənən sosial kateqoriyalar və təbəqələr əsas yeri tutur. İctimai əmək bölgüsü tarixi irikişaf gedişində insanların birgə istehsal fəaliyyəti prosesində baş vermişdir. Əmək bölgüsü o vaxt ictimai ma­hiyyət kəsb edir ki, əməyin bu və ya digər növləri insanların müəy­yən sosial- mütəşəkkil qruplarına təhkim olunur, yəni, işçilərin bir qrupu maddi istehsal sahəsində çalışır. (fəhlələr, aqrar işçiləri, istehsal -texniki ziyalılar). Digərləri qeyri- maddi sahələrdə (mənəvi istehsalda, elmdə, din ilə məşğul olanlar), üçüncülər isə sosial mövcudluq olan insanın yetişdirilməsi ilə məşğul olurlar. İcti­mai əmək bölgüsünün bir mühüm nəticəsi odur ki, insanların bəzi qrupları idarəçilik funksiyaları yerinə yetirir, digərləri isə onlara tabe olurlar.

İctimai əmək bölgüsü əhalini həm də şəhər və kənd əhalisinə ayırır (sosial- ərazi strukturu). Bununla sıx əlaqədə işçilərin sənaye, ticarət və əkinçilik məşğuliyyətlərinə görə ayrılması baş verir. Sosial- ərazi strukturu daha çox cəmiyyətin məkanca təşkili forması kimi çıxış edir. O, insanların yaşadıqları ərazi məskənlərinə münasibət­lərini, habelə bu səpgidə şəhər və kənd əhalisinin bir- birinə mü­nasibətini bildirir. Ümumiyyətlə şəhər və kəndin yaranması hər şey­dən əvvəl sənətrarlıq və ticarətin əkinçilikdən ayrılması nəticəsidir. Bu iki yaşayış məntəqəsi tipi arasındaxı əsas fərqlər aşağıdakılardır. Əhalinin peşə məşğuliyyəti (şəhərdə sənaye və qeyri- kənd təsər­rüfatı sahələri, kəndə isə aqrar sfera üstünlük təşkil edir); təhsil almağa və asudə vaxtın səmərəli təşkilinə yaratdığı imkanlara görə (şəhərdə bu imkanlar kəndə nisbətən daha genişdir); kənd ilə mü­qayisədə şəhərdə miqrasiyanın, mütəhərrikliyin, siyasi fəallığın və ümummədəni səviyyənin nisbətən yüksək olması və s.

Cəmiyyət inkişaf etdikcə şəhər ilə kənd arasında fərqlər tədricən azalır, onların əlaqələri daha da möhkəmlənir. Bu münasibətdə müasir cəmiyyətdə baş verən urbanizasiya (şəhərləşmə deməkdir) prosesləri, informasiya almağın yeni- yeni texniki vasitələrinin, internetin tətbiqi müstəsna dərəcədə böyük rol oy­nayır. Beləki, müasir texniki informasiya vasitələri hətta uzaq kən­ddə yaşayan insanların dünyanın hər yerindən operativ informasiya ala bilməsini təmin edir.

Nəhayət, işçilərin fiziki əmək işçiləri və əqli əmək işçilərinə bölünməsi də ictimai əmək bölgüsünün nəticəsidir. Lakin bu iki bö­lgü bir- birindən həm də ona görə ayrılır ki, birinci bütün əhalini etdiyi halda, ikinci bölgü fiziki və əqli əmək işçiləri yalnız aiddir.

Əmək işçiləri- ziyalılar ictimai əmək bölgüsü sistemində və cəmiyyətin sosial strukturunda özünəməxsus yer tutur. Onun başlıca əlamətini professional surətdə əqli əməklə məşğul olması və bir qayda olaraq ali və ya orta ixtisas təhsilinə rnalik olması təşkil edir, ziyalılar kateqoriyası daim öz tərkibini digər sosial qruplar hesabına tamamlayır. O, müxtəlif sosial qrupların mənafelərinə xidmət edir. Ziyalılar xüsusi müstəqil sosial təbəqə kimi məhz kapitalizmdə yarınmışdır (əlbəttə onun ayrı-ayrı nümayəndələri quldarlıq və feoda­lızmdə də vardı). Ziyalı (latınca intelliqens sözündən olub başa düşülür, düşünən, zəkalı deməkdir) təbəqəsi öz daxili məzmununa çox imişdir. O, əqli əməyin müxtəlif sahələrində fəaliyyət göstərən ins­anları əhatə edir. Onlardan maddi istehsalda (sənayedə və kənd təsərrüfatında) çalışanları, mühəndis-texniki işçiləri, nəqliyyat, rabitə və tikintidə, siyasi sferada və idarəçilikdə məşğul olan olan əqli əmək işçilərini göstərmək olar. Ziyalıların bir çox dəstələri bütünlükdə cəmiyyətin mənafeyinə xidmət edən sahələrdə işləyirlər. Bunlara misal olaraq elmi işdə, təhsildə, təbabət və səhiyyədə, ölkənin mü­dafiəsində çalışan əqli əmək işçilərini göstərmək olar. Nəhayət,ziya­lıların əhəmiyyətli tərkib hissəsini azad peşə sahibləri (incəsənət iş­çiləri, yazıçılar, sənətkarlar, rəssamlar, artistlər və sair) təşkil edirlər.

Ziyalılar yüksək peşə göstəricilərinə və təhsil səviyyəsinə malik olan sosial təbəqədir. Buna görə də o, cəmiyyətin əsas intellektual potensialını ifadə edir.

Quldarlıq cəmiyyətində, xüsusən də feodalizmdə sosial struktur özünün silki xarakteri ilə səciyyələnir. Silk dedikdə elə insan qru­pları nəzərdə tutulur ki, onların cəmiyyətdə müxtəlif iqtisadi və hü­quqi vəziyyəti yuridik qanunlar vasitəsilə təsbit olunur. Məsələn, quldarlıq dövründə azad vətəndaşlar arasında müxtəlif üstünlüklərə malik olan qruplar seçilirdi (Afinada tam hüquqlu vətəndaşlar, Romada patrisilər və sair). Feodalizm cəmiyyətində isə zadəganlar və dini Kahinlər yünsək silklər hesab olunurdu. Üçüncü silkə isə heç bir imtiyaza malik olmayan qruplar (məsələn kəndlilər və sənətkarlar) daxil edilirdi. Vətəndaşların silki mənsubiyyəti irsən keçirdi. Bir silkdən digərinə keçməyə demək olar ki, yol verilmirdi. Buna görə də silki quruluş qapalı xarakter daşıyırdı. Ən çox əlahiddəliyi və qapalılığı ilə kasta (portuqaliya dilində- qəbilə, nəsil deməkdir) qu­ruluşu seçilir. Qədim Hindistanda bu geniş yayılmışdı (brəhmənlər, kşatrilər, veyşlər və şudralar).

Kapitalizm quruluşunun yaranması prosesində əhalinin silklərə və kastalara bölünməsi tədricən öz əhəmiyyətini itirməyə başladı, burada fəhlələr, kapitalistlər, kəndlilər və ziyalılar təbə­qəsi əsas yeri tutdu.
Sosial stratifİkasiya təlimi

Yaxın vaxtlara qədər fəlsəfi ədəbiyyatda belə bir fixir hakim idi ki, sosial struıdurda həlledici yeri sinfi bölgü tutur. Marksizm - leninizm təlimi öyrədirdi ki, sinif istehsal sferasında yaranır. Onun əsas əlamətlərini istehsal vasitələrinə olan münasibət, ictimai əməyin təşkilindəki rol, ictimai sərvətdən pay almaq üsulu və bu payın miq­darı təşkil edir. Buradan belə bir nəticə çıxarılırdı ki, kapitalizmdə proletariat və burjuaziya, sosializmdə isə fəhlə sinfi və kolxozçu kəndlilər əsas siniflərdir. SSRİ dağıldıqdan sonra bütün ictimai elm­lərdə olduğu fəlsəfədə də köhnəlmiş ehkamçı müddəalar tədricən aradan qalxmaqdadır. Bu cür münasibət təbiidir ki, həm də sosial həyatda sinfin yeri və roluna aiddir. Odur ki, sosial strukturda sin­fin rolunu şişirdən marksist- leninçi müddəalar bu gün yaramır.

Kapitalizmdə Marksın siniflər haqqında irəli sürdüyü fikirlərdən təxminən əsr yaıım vaxt keçmişdir. Bu müddət ərzində onun sinfi tərkibi əsaslı dəyişikliklərə məruz qalmışdır (ənə­nəvi olaraq fiziki əməklə məşğul olanların sayı azalmış, onların əvə­zinə mürəkkəb texnika və texnologiyanı idarə etməklə məşğul olan işçilərin və müxtəlif xidmət sahələrində çalışanların sayı çoxa­lmışdır).

Lakin bu fakt siniflərin yox olması demək deyildir. Hərçənd son dövrlərin fəlsəfi ədəbiyyatında marksizmi tənqid etmək naminə sinif» anlayışından yan keçmək hallarına tez- tez rast gəlinir. Ümumilikdə götürdükdə nəzərə alınmalıdır ki, ictimai sinif haqqında təlim marksizmə qədər yaranmışdır. Belə ki, hələ klassik siyasi iqtisadın nümayəndələri (A.Smit və D.Rikardo) siniflə­rin iqtisadi anatomiyasını açmış, bərpa dövrü fransız tarixçiləri isə (Minyo, Gizo, Tyerri) siniflərin cəmiyyətdə rolunu göstərməyə çalı­şmışlar. Odur ki, marksizmin siniflərin rolunu şişirtmək təşəbbüsü sol ifrat həddi təşkil edirsə, həmin təlimin əsassızlığını göstərmək naminə digər ifıat mövqe tutmaq- sinfiliyi tam inkar etmək də doğru olmazdı. Belə ki, müasir cəmiyyətdə siniflər əhəmiyyətli rol oynayır. Doğrudur keçmiş SSRİ məkanında yaranan müstəqil respublikalar­da, o cümlədən Azərbaycanda bu münasibətdə əsaslı dəyişikliklər

baş vermişdir. Əvvəla, kolxozların ləğvi və torpağın özəlləşdirilməsi nəticəsində kolxozçu kəndli sinfi sıradan çıxmışdır. Sonra, dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsi gedişində fəhlə sinfi köklü dəyişiklərə məruz qalmışdır. Bununla belə bizim cəmiyyətimizdə fəhlə sinfi hələ də qalmaqdadır. Digər tərəfdən nəzəri fikir təkcə bu və ya digər ölkənın həyatını ümumiləşdirməklə məhdudlaşmır. O, həm də dünya­danı reallıqları nəzərə almalıdır. Bu münasibətdə müasir kapitalizm cəmiyyətində sinfin əhəmiyyətli yeri şəksizdir. Bununla əlaqədar mövcud cəmiyyətdəki sosial struıcturun hə­rtərəfli təhlil olunmasında qərbdə çoxdan dəbdə olan sosial stratifikasiya təlimi mühüm rol oynayır. Strata latınca lay, qat təbəqə deməkdir. Bu anlayış ictimai elmə geologiyadan keçmişdir. Həmin təlimin yaradıcılarından olan P.Sorokin yazırdı: Sosial stratifikasiya mövcud insanlar məcmusunu (əhalini) öz iyeraıxalı dərəcəliliyi ilə götürülən siniflərə parçalamaq deməndir. Onun əsa­sını və mahiyyətini hüquq və imtiyazların, məsuliyyət və öhdəlinlərin qeyri- bərabər bölünməsi, bu və ya digər cəmiyyətdə insanlar ara­sında sosial dəyərlərin, hakimiyyətə və cəmiyyətə təsirin səviyyəsi təşkil edir.

Əlbəttə, Sorokin sinif dedikdə təbəqələri başa düşürdü. Bu­nunla belə göstərilməlidir ki, sosial stratifikasiya hər bir cəmiyyətdə mövcud olur. Həm də cəmiyyət nə qədər çox mütəşəkkildirsə və normal fəaliyyət göstərirsə, onun stratifikasiya səciyyəsi də bır o qədər dolğun ifadə olunur. Stratifikasiya təlimi müasir cəmiyyətin sosial strukturunda aşağıdakı altı meyar üzrə bir- birindən fərqlənən stratları ayırır:Birincisi, peşə nüfuzu. Cəmiyyətdə müxtəlif peşələr və bu­na müvafiq olaraq həmin peşələrdə çalışan insan qrupları arasında nüfuza görə fərqlər vardır.

İkincisi, hakimiyyət və əzəmət. Bu meyar cəmiyyətdə in­sanların hakimiyyətdən istifadə olunmasına və öz əzəmətlərinə görə olan müxtəlifliyi ifadə edir.

Üçüncüsü, gəlir və sərvət. Məlumdur ki, gəlir və səıvətin miqdarına görə insanlar eyni deyildir. Onların əldə olunması üsulla­rından (irsən miras qalan və yaxud peşə sahibinin özünün əldə etdiyi gəlir və sərvət) asılı olmayaraq həmin göstəriciyə görə insan qrupları bir- birindən fərqlənirlər.

Dördüncüsü, təhsil və bilik səviyyəsi. Tarixən insanlar öz təhsil və biliyinə görə eyni olmamışlar. Bu əlamət onların sosial ro­luna və cəmiyyətdə yüksəlmə imranlarına ciddi təsir göstərir. Sə­ciyyəvi cəhət burasıdır ki, həmin əlamətin rolu getdikcə artmaqdadır.

Beşinci meyar, dini mənsubiyyət, dini mərasimlərin yerinə yetirilməsi dərəcəsidir.

Nəhayət, altıncı meyar insanların qohumluq əlamətlərinə gö­rə fərqləndirilməsidir.

Stratifikasiya təlimi sosial strukturun izahında çox vacibdir. O, cəmiyyətdə mövcud olan insan qruplarını hərtərəfli səciyyələndirmək imkanı verir. P.Sorokin göstərirdi ki, sosial stratifikasiya konsepsiyasında və ümumiyyətlə cəmiyyətin sosial strukturunun təhlilində çıxış nö­qtəsini sosial bərabəısizliK təşkil edir. Onun fikrincə sosial bərabərsizlik əbədidir və buna görə də sosial stıatifikasiya cəmiyyətin daimi səciyyəsidir.

Siniflərin və sosial qrupların müxtəlifliyi olmayan cəmiyyətin mövcudluğu ağ­lasığmazdır. Bu, birhüceyrəli mürəkkəb orqanizmin mümkün olacağı iddiası qədər gülüncdür. Odur ki, gələcək cəmiyyətdə də sosial hə­yatın mürəkkəb şəkildə şaxələnmiş olacağını güman etmək mən­tiqidir. Gələcək cəmiyyətdə də əmək bölgüsü qalacaqdır. Deməli, müxtəlif əmək növləri üzrə məşğul olan insan qrupları da qalmaqda davam edəcəkdir.

Cəmiyyətdə baş verən dəyişikliklər sosial sferada, sosial münasibətlərdə, sosial struktur göstəricilərində də tapır. Bunu sə­ciyyələndirmək üçün sosial mobillik (sosial yerdəyişmə) anlayışından istifadə olunur. Bu anlayış yerdəyişmənin şaquli və üfüqi istiqamətlərini (bir sosial səviyyədən digərinə yüksəlmə və ya enmə, yaxud da bir sosial qrupdan digərinə keçidi) izləməyə imkan verir.

Sosial stratifikasiya təlimi müasir Azərbaycan cəmiyyətinin sosial strukturunıın vəziyyətini hərtərəfli təhlil etməyə imkan verir. Müstəqillik əldə etdikdən sonra respublikamızın ictimai həyatının bütün tərəflərində əsaslı dəyişiklikər baş verməkdədir. Bütün bunlar koınpleks halda sosial sistemin ümumi səciyyəsində də əhəmiyyətli dəyişikliklərə və yeni meyllərə səbəb olur.
Bazar münasibətlərinin formalaşması və sosial strukturda dəyişikliklər

Müasir cəmiyyətdə sosial strukturun təkrar istehsalı prosesi getməkdədir. Bu, bir tərəfdən sosial strukturun ənənəvi element­lərinin və onlar arasındakı qarşılıqlı münasibətlərin yenidən istehsal edilməsi, digər tərəfdən isə yeni elementlərin və sosial münasibət­lərin yaranması deməkdir. Cəmiyyətimizdə yaranmaqda olan bazar münasibətləri hər iki prosesə çox güclü təsir göstərir. Bu öz ifadəsi­ni hər şeydən əvvəl onda tapır ki, sosial strukturda fəhlə sinfi, kəndlilər və ziyalıların sosial təbiəti və vəziyyətində ciddi dəyişikliklər baş verir. Belə ki, dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsi nəticəsində xüsu­si mülkiyyətin payı və rolu sürətlə artır. Mülkiyyətin yeni formaları ya­randıqca, onların daşıyıcıları olan müvafiq sosial qruplar (sahibkarlar. biznesmenlər, Kooperatorlar, fermerlər və sair) da formalaşır. Nəticədə, ümumilikdə fəhlə sinfinin sayı azalır, kolxozçu kəndlilər yox olur. Onların əvəzində orta təbəqələr sürətlə inxişaf edir. Onların sı­raları ənənəvi fəhlələrin, kəndlilərin və ziyalıların hesabına günbə­gün artır.

Respublikada özəlləşdirmə proqramı həyata keçirildikcə əha­linin dövlət müəssisələrində və qeyri- dövlət bölməsində çalışan hissələrinin nisbətində ciddi dəyişikliklər baş verir, qey­ri- dövlət bölməsi işçilərinin sayı və xüsusi çəkisi artır.

Ölkəmizdə bazar iqtisadiyyatının və azad sahibırarlığın inkişafı gedişində sosial qrupların və təbəqələrin sosial simasında yeni- ye­ni meyllər baş verir. Təkcə iqtisadiyyatda deyil, siyasi və mənəvi sahələrdə həyata keçirilən əsaslı islahatlar onların sosial vəziyyətində dəyişikliklər yaradır. Belə meyllərdən biri respublika əhalisi tərkibində bizneslə məşğul olanların, sahibkarların və iş adamlarının sayı və xüsusi çəkisinin çoxalmasıdır. Hazırda Azərbaycanda kiçik və orta biznesin inkişafı üzrə proqramlar tətbiq olunur.

Bazar iqtisadiyyatının formalaşması prosesində respublikamızda xarici sərmayə qoyuluşunun həcmi və miqyası durmadan genişlənir. 1994- cü ildə bağlanmış Əsrin müqaviləsi bu işə təkan verdi. Hazırda respublikamız dünyanın 20- dən çox qabaqcıl neft şirkəti ilə müqavilələrini reallaşdırmaqdadır. Xarici sərmayə qoyulu­şunun artmasının bir mühüm nəticəsi də şərikli müəssisələrin ço­xalmasıdır. Bu proses genişləndikcə tədricən həmin sahələrə cəlb olunan işçi qru­plarının sayı da artır. Müasir dövrdə Azərbaycan cəmiyyətinin sosial strukturunda diferensiasiya meyli güclənir. Bu, müxtəlif mükiyyət formalarının ya­ranması, bölgü münasibətlərinin dinamikası, habelə respublikanın siyasi və mədəni həyatında baş verən dəyişikliklərlə şərtlənir. Hə­min meylin əsas nəticəsi sosial tərkibin müxtəlifliyinin artması və buna uyğun olaraq sosial mənafelərdə rəngarəngliyin baş verməsidir. Cəmiyyətdə diferensiasiya çoxaldıqca əhalinin müxtəlif təbəqələri arasında qütbləşmə də dərinləşir. Nəti­cədə sosial qrupların və təbəqələrin nəinki təkcə sosial vəziyyətində və həyat şəraitində, habelə onların həyat ustanovkalarında və də­yərlər oriyentasiyasında müxtəliflik daha kəskin şəkildə özünü gö­stərir.

Formalaşmaqda olan bazar münasibətlərinin sosial sferaya fəsilindən danışarkən sosial ədalət məsələsindən yan keçmək olmaz. Sosial ədalətin səviyyəsi hər şeydən əvvəl cəmiyyətdəxi müxtəlif qruplar və ayrı- ayrı insanlar arasında gəlirlərin bölüşdürü­lməsi və yenidən bölüşdürülməsində təzahür edir. Bu sahədə no­rmal vəziyyətin yaradılması cəmiyyətdəki sosial sabitliyin və tarazlığın çox mühüm qarantı kimi çıxış edir. Bazar münasibətləri şəraitini sosial ədalətin yerinə yetirilməsi birinci növbədə bu prosesdə iştirak edən subyektlərin bərabər hüquqluluğunun qorunması deməkdir. Ümumilikdə sosial ədalətin bazar münasibətləri baxımından anlamı aşağıdaxı kimidir: cəmiyyətin malik olduğu sərvətin (gəlirlərin) bazar qiymətlərinin sərbəstliyinə, tə­ləb və təklifin rəqabət mexanizminə əsaslanan bölgüsü əda­lətlidir.

Deyilənlərdən aydın olur ki, bazar mexanizmində müxtəlif ictimai qruplar və ayrı- ayrı adamlar arasında gəlirlərdə müəyyən fərqlərin olması təbiidir. Bu fərqlilik iqtisadi inkişafa stimullaşdırıcı təsir göstərir. Lakin bu fərqliliyin müəyyən hədləri gözlənilməlidir. Əks halda əhalinin cüzi bir hissəsinin həddən artıq varlanması, əksər hissəsinin isə yoxsul, dilənçi vəziyyətinə düşməsi labüddür. So­sial ədalətin bu cür kobud surətdə pozulmasının qarşısının alı­nmasında dövlətin tənzimedici fəaliyyəti mühüm rol oynayır.

Müxtəlif sosial qruplar arasında gəlirlərin fərqli olması onların fiziki və əqli əmək qabiliyyətlərinin, mülkiyyətə sahibliyinin müxtə­lifliyi, təhsil və peşə- ixtisas səhiyyəsinin eyni olmaması ilə şərtlənir. Bu işdə bəzi hallarda bəxtin gətirib gətirməməsi də müəyyən rol oy­nayır. Buna görə də demokratiyanın inkişaf etdiyi ölkələrdə söh­bət gəlirlərdəki bərabərlikdən daha çox fəaliyyət imkanlarının bərabərliyindən gedir.

Beləliklə, həddən artıq bərabərsizlik cəmiyyətin sabitliyini po­zulmasına doğru aparır. Digər ifrat hədd, yəni gəlirlərin əsassız bərabərləşdirilməsi əməyə və sahibkarlıq fəaliyyətinə olan stimulları azaldır. Buna görə də sosial ədalətin real həddini qorumaq çox va­cibdir.
Sosial- etniki struktur
Cəmiyyətin sosial sferasında etniki birlik formaları çox mühüm yer tutur. Məhz etniki struktur (demoqrafik strukturla birlikdə) öz kökləri etibarilə insanın bioloji təbiəti ilə daha çox əlaqəlidir. Doğru­dur, müasir cəmiyyətdə etniki göstəricilər sözün əsl mənasında so­sial xaraxter kəsb edən əlamətlər ilə müqayisədə bəzən arxa plana keçir. Lakin bu vaxt heç də onların sosial sferada rol və əhəmiyyətini aşağı salmır.

Bəşəriyyətin tarixi gedişində aşağıdaı etniki birlik fo­rmaları olmuşdur: qəbilə, tayfa, xalqmillət.

İbtidai cəmiyyətdə insanlar qəbilətayfa halında yaşamış­lar. Müasir antropologiya, etnoqrafiya və arxeologiya elmləri sübut edir ki, ibtidai insanlar sürü halında yaşayırdılar. Çox keçmədən sü­rü qəbilə ilə əvəz olunmuşdur. Qəbilə- insanların qan qohumluğu, mənafe ümumiliyi, yaşayış məskəni, dil, adətlər və etiqadlar ümu­miliyi əsasında yaranan birlik formasıdır. Hər bir qəbilə öz tərkibındə təxminən 30- 50 nəfəri əhatə edirdi. Onlar vahid yaşayış məskəni- rıə, eyni fəaliyyət növlərinə (əsasən ovçuluq və balıqçılıq), məişətə və mədəniyyətə malik olmuşlar. Qəbilə qədim cəmiyyətin çoxfunksiyalı özəyi rolunu oynamışdır. Onun iqtisadi əsasını ov aparılan ərazilər, balıq hövzələri üzərində icma mülkiyyəti təşkill edirdi. Qəbi­lə icması üzəvlərinin mənşəyi əvvəllərdə ana xətti (matriarxat) ilə müəyyən olunurdu, sonralar isə o ata xətti (patriarxat) ilə əvəz edil­di.

İbtidai icma quruluşu inkişaf etdikcə qəbilələrin təıxibində in­sanların sayı aıtııdı. Sonralar onların ayrılması baş verdi və nisbətən yüxsək birlik forması olan tayfa təşəkkül tapdı. Bu prosesin əsasında bir- birilə qohum olan bir neçə qəbilənin birləşməsi dururdu. Tayfa­nın əsas əlamətləri aşağıdaxılardır: öz adının olması, dil və əra­zi ümumiliyi, ümumi adətlər və dini etiqadlar, vahid mədəniyyət ünsürləri. Hər bir tayfa iki və daha çox qəbilənin birləşməsindən yaranırdı. Onun tərkibində bir neçə yüz nəfərdən tutmuş, min nə­fərdən də çox adaın əhatə olunurdu. Tayfanın daxilində hər bir qə­bilə müstəqil sosial- istehsal vahidi funksiyasını davam etdirirdi. Qə­bilə kimi tayfa da insanların qan qohumluğuna əsaslanırdı. Bununla yanaşı tayfa ictimai həyat təşkilinin yeni formasını da yaratdı: bu tayfa mülkiyyətinin meydana gəlməsidir. Tayfa mülkiyyəti yaşayış məskənini, ov ərazilərini, ümumi otlaqları faydalı torpaq sahələrini və s. əhatə edirdi. Cəmiyyətdə idarə etmənin təkmilləşməsinə olan tələbat nəticəsində qəbilə rəhbəri, kahinlər, hərbi məmurlar, habelə qəbilə şurası yarandı.

Qəbilə və tayfa birlik formaları qədim insanların təsərrüfat fəaliyyəti və mədəniyyətinin inkişafına şərait yaradırdı. Bununla bir-biri ilə qan qohumluğu əlaqələri tayfa kollektivlərinin sayca artımını məhdudlaşdırıldı, ünsiyyəti və insanların gediş-gəlişini çətinləşdirilmiş, iqtisadiyyatın inkişafını ləngidirdi. Qəbilə- tayfa münasibətlərində baş verən ziddiyyətlər bu birlik formalarının yeni, daha mütərəq­qini ilə əvəz olunması zərurətini meydana gətirirdi. Təsərrüfat funkslyalarından ailə funksyalarının qopub ayrılması, ailə- nigah müna­sibətlərinin təkmilləşməsi gedişində bu zərurət daha artıq dərəcədə hiss olunurdu. İctimai əmək bölgüsünün dərinləşməsi, mübadilə nuınasibətlərinin meydana gəlməsi və əmlak bərabərsizliyinin artması gedişində tayfa öz yerini daha mütərəqqi birlik forması olan xalqa verdi.

Xalq insanların elə birlik formasıdır ki, , eyni ərazidə yaşayan, ümumi dilə, psixixi tərzə, mədəniyyətə və həyat tərzinə, adət və ənənələrə malik olan insanları əhatə edir. Yeni birlik forması olan xalq qan qohumluğu əlaqələrinə deyil, müxtəlif insanlar ara­sında təsərrüfat əlaqələrinə əsaslanırdı. Artıq xalq sırf etnix birlik forması deyildi, o, sosial- etniki birlik mahiyyəti kəsb edirdi. Xalq əsas etibarilə feodalizmin məhsuludur. Bununla yanaşı qeyd edi­lməlidir ki, o, müxtəlif cəmiyyətlərdə mövcud olur. Bir sıra xalqlar (bolqarlar, macarlar) müxtəlif etnik qruplardan təşkil olunurlar. Bəzi xalqlar (məsələn italyanlar) hətta müxtəlif irqləri də əhatə edirlər.

Əvvəlki birlik formalarına nisbətən xalq daha mütərəqqi rol oynamışdır. O iqtisadiyyatın, sosial əlaqələrin və mədəniyyətin inkişafına güclü təkan verdi. Laxin müəyyən vaxt keçdikdən sonra mə­lum oldu ki, bu forma da mübadilənin, müxtəlif növlü təsərrüfat fəa­liyyətlərinin genişləndirilməsi üçün kifayət deyildi. Əmtəə müna­sibətlərinin inkişafı və ayrı- ayrı təsərrüfat rayonları arasında iqtisadi pərakəndəliyin ləğvi gedişində insanların daha geniş miqyasda birləşməsinə tələbat yarandı. Bu tələbat yeni, daha sabit birlix forması olan millətin yaranmasına gətirib çıxartdı.Millət kapitalizm cəmiyyətinin formalaşması dövründə qərar­laşmışdır. Sonralar kapitalizmin inkişafı gedişində iqtisadi və mədəni əlaqələrin möhkəmlənməsi nəticəsində bir çox xalqlar millətə çevril­dilər. Lakin xalqlar millətə çevrilmədən, yəni xalq kimi qala da bilir­lər. Genetik baxımdan tayfa xalqdan və xalq isə millətdən əmələ gə­lir. Lakin bu heç də həmişə belə olmur. Elə konkret hallar mövcud­dur ki, bir ölkə daxilində (Afrika və Asiyada belə ölkələr xeylidir) on­ların hamısı bir- birilə yanaşı və sıx qarşılıqlı təsirdə mövcud olurlar.

Millət insanların elə nisbi sabit birliyidir ki, o vahid dilə, əra­zi və iqtisadi birliyə xalqın ictimai psixologiyasında və mədəniyyətin spesifik cəhətlərində ifadə olunan ümumiliyə əsaslanır. Millət hə­cmcə daha geniş birlik forması və keyfiyyətcə daha yüksək so­sial hadisədir. O, mürəkkəb daxili struktura malİKdir. Beləliklə, millət aşağıdakı dörd əsas əlamət ilə səciyyələnir:Birincisi, ərazi ümumiliyidir. Bu əlamətin mühüm rolunu on­dan görmək olar ki, böyük insan qrupları uzun illər ərzində məkan etibarilə bir- bilindən ayrılmış şəkildə yaşadıqda, onların eyni bir millətə mənsubiyyəti demək olar ki, aradan qalxır. Lakın eyni bir ərazidə yaşamaq da hələ özü- özlüyündə insanların vahid millət halında birləşməsi demək deyildir. Məsələn şərqi slavyan xalqları keçmiş SSRİ- nin ərazisində uzun müddət məskunlaşmalarına ba­xmayaraq burada rus və ukrayna millətlərinin formalaşması yalnız son əsrlərdə, kapitalizmin inkişafı nəticəsində baş vermişdir. Belorus millətinin təşəkkülü isə sovet dövründə olmuşdur.

İkinci əlamət dil ümumiliyidir. Milli dil dedikdə ümumxalq da­nışıq dili, millətin bütün üzvlərinin başa düşdüyü və ədəbiyyatda ınöhkəm qərarlaşmış dil başa düşülür. Yalnız bu səviyyədə götü­rülən dil ümumiliyi bir millətin tərkibini əhatə edən milyonlarla və on milyonlarla insanın birgə iqtisadi, siyasi və mənəvi həyatını təmin edə bilir. Lakin dil amilini mütləqləşdirmək doğru deyildir. Bəzən belə olur ki, bir neçə xalq eyni bir milli dildə danışır. Məsələn, ingilis dili ingiltərəlilərin, şimali amerikalıların və hətta, Yeni Zelandiya əha­lisinin vahid dilini təşkil edir. Yaxud da Almaniya və Avstriya xalqları alman dilində, ispanlar, meksikalılar və Kubalılar isə ispan dilində danışırlar. Deyilənlər sübut edir ki, millətin dil ümumiliyi ərazi ümu­miliyi ilə ayrılmaz vəhdətdə götürülməlidir

Millətin üçüncü və ən əsas əlaməti iqtisadi həyat ümumi­liyidir. Bu əlamət o demək deyildir ki, millətin bütün nümayədələri eyni bir məhsul istehsal edirlər. İqtisadi həyat ümumiliyi ölkənin müxtəlif rayonları arasında təsərrüfat fəaliyyətinin ixtisaslaşdırılması və onlar arasında ticarət- mübadilə əlaqələrinin möhkəmlənməsi əsasında əmələ gəlir. Buna görə də belə düşünmək doğru olar ki, kapitalizmin təşəkkülü və inkişafı prosesində həm də millətin iqtisadi cəhətdən birləşməsi baş verir.Dördüncü əlaməti xalqın milli mentalitetində təsbit olunan psixiki həyat tərzinin ümumi cəhətləri təşkil edir. Hər bir millətin psikiki tərzi onun milli məişət xüsusiyyətləıində, xislətin­də, vərdişlərində, maraqlarında, mahnı, rəqs və folklorunda təzahür edir.

Millətyaradıcı əlamətlərdən danışarkən milli mənlik şüuruna xüsusi diqqət yetirilməlidir. Onun məzmununda millətin şüurlu surətdə öz varlığını, etniki mənsubiyyətini dərk etməsi əsas yer tutur. Yuxarıda sadalananlardan fərqli olaraq bu əlamət öz təbiətinə görə subyektiv xarakter daşıyır. Bu səbəbdən də bəzən ona lazımi əhəmiyyət verilmir. Əslində, o, millətin çox mühüm göstəricisidir. Çünki, real mövcud olan və normal fəaliyyət göstərən əsl millətdən yalnız o vaxt danışmaq olar ki, həmin millətin obyektiv əlamətləri, onun dəqiq ifadə olunmuş milli mənlik şüuru ilə tamamlanmış olsun. Milli mənlik şüuru öz daxili məzmunu və strukturuna görə mürəkkəb hadisədir. Burada aşağıdakılar əsas yeri tutur: xalqın öz keçmişini bilməsi və ona hörmətlə yanaşması (buna bəzən tarixi yaddaş da deyilir); milli ənənələrin və dilin qorunmasına daim qayğı göstə­rilməsi; milli şərəf və milli ləyaqət hissinin yüksək tutulması.

Milli mənlik şüurunun formalaşması obyektiv və subyektiv amillərin birgə təsiri altında baş verir. Bu münasibətdə gö­stərilməlidir ki, müstəqillik əldə etdİKdən sonra Azərbaycan xal­qının milli mənlik şüuru keyfiyyətcə yeni sosial əsasda for­malaşmağa başlamışdır. Bu dövrdə yeridilən düzgün milli siyasət, xalqın tarixinin, mədəniyyətinin və dilinin qorunmasına daimi qayğı göstərilməsini ifadə edən tədbirlərin həyata keçirilməsi, xalqımızın milli mənlik şüurunun formalaşmasına sürətləndirici təsir göstərir. Respublikamızın milli dövlət quruculuğu yolunda atdığı ardıcıl ad­dımlar qeyd olunan prosesin intensiv getməsinə şərait yaradır.

Milli mənlik şüuru millətçilik ilə əlaqəlidir. Lakin bu əlaqələri bəsit anlamaq doğru deyildir. Milli mənlik şüuru mütərəqqi millət­çiliyi, yəni milli ləyaqətin və spesifik milli varlığın qorunmasına yö­nələn millətçiliyi qəbul edir. Lakin millətçiliyin ifrat səviyyəsi, milli əlahiddəlik təbliği, milli istisnalıq həqiqi milli mənlik şüuruna yaddır. Təsadüfi deyildir ki, millətçiliyin mənfi təzahürləri (şovinizm, irqi ayrıseçkilik, faşizm, soyqırım, milli münasibətlərdə plüralizmin və demokratizmin qarşısının alınması və sair) hazırda əksəriyyət tərə­findən pislənilir.

Müasir dövrdə dünyanın bir çox yerlərində müxtəlif milli proseslər gedir. Onların əsas istiqamətləri aşağıdakılardır: bir sıra xalqlar öz milli dövlətini yaratmaq uğrunda mübarizə aparırlar; iki dövlətə bölünmüş xalqlar birləşməyə doğru cəhd göstərirlər; bəzi unitar dövlətlərdə etnik prinsip üzrə federativ strukturlar yaranır; keç­miş federasiyalar müstəqil milli dövlətlərə parçalanırlar.
Cəmiyyətin demoqrafik strukturu
Cəmiyyətin sosial həyatı onun demoqrafik göstəricilərindən ayrılmazdır. Sosial- demoqrafik amillər sırasında birinci yeri əhali artımı tutur. Çünki insan nəslinin istehsalı və təkrar istehsalı olmadan nəinki təkcə sosial sferanın, həm də ümumilikdə cəmiyyətin möv­cudluğu ağlasığmazdır. Odur ki, ayrıca bir ölkədə, regionda və bütövlükdə Yer kürəsındə əhali artımı ilə bağlı problemlər çox mühümdür. Əhali artımının normal səviyyədə olması, cəmiy­yətin mövcudluğu və inkişafının zəruri şərtidir. Əhalinin ümumi sayı, sıxlıq dərəcəsi, artım göstəriciləri, cinsə və yaşa görə tərkibi, psixiki və fiziki sağlamlığı, “miqrasiya prosesləri» ictimai inkişafın sürətinə əhəmiyyətli təsir göstərir. Məsələn, ölkə əhalisinin sayının normal hədd daxilində olması onun iqtisadi, sosial və mənəvi həy­atının vahid orqanizm kimi nizamlı fəaliyyətini təmin edən amil­lərdəndir. Əhalinin sayı optimal göstəricilərdən aşağı olduqda isteh­salın ixtisaslaşdırılması və kooperasiyası, mübadilə və istehlakın aparılması üçün əlverişsiz şərait yaranır. Eynilə də əhalinin sayının həddən artıq çox olması arzuedilməzdir. Bu halda qida məhsulları ilə təminat, təbii və enerji ehtiyatları, əhalinin məşğuliyyəti və sair ilə bağlı problemlər qarşıya çıxır.

Əhalinin sıxlığı göstəriciləri də iqtisadiyyata və mədəniyyətin inkişafına mühüm təsir edir. Əhalisi lazım olduğundan seyrək olan yerlərdə əmək bölgüsünün həyata keçirilməsi çətinləşir, natural tə­sərrüfat üstünlük təşkil edir, informasiya və nəqliyyat infrastruırturunu inkişaf etdirmək əlverişli olmur.

Cəmiyyətin inkişafına ən güclü təsir göstərən demoqrafik amil əhali artımının sürətidir. Bu amil o dərəcədə mühümdür ki, onun həm aşağı səviyyədə olması, həm də həddən artıq səviyyədə olması cəmiyyətin normal inkişafına ciddi əngəl törədir. Birinci halda işçi qüvvəsinin təkrar istehsalı zəifləyir, milli məhsul və milli gəlir azalır. Belə vəziyyət fasiləsiz davam etdikdə daha ciddi nəticələr törədir: millətin depopulyasiyası (sürətlə azalması) və gələcəkdə məhv olmaq təhlüksi yaranır. İkinci halda, yəni əhali artımının həd­dən ziyadə yüksək tempdə olması da iqtisadiyyatı zəiflədir, çünki məcmıı məhsulun və milli gəlirin çox hissəsi yeni doğulanların fiziki cəhətdən saxlanılmasına sərf olunur.

Əhali artımının normal sürətinin təmin olunmasına cinsyaş göstəricilərinin nisbəti güclü təsir edir. Bu münasibətdə özünü göstərən əyintilər əhali artımı vasitəsilə cəmiyyətin həyat fəa­liyyətinin bütün tərəflərində əks olunur. Məsələn, kişilərlə qadınların say nisbətinin pozulması müvafiq olaraq ya kişilərin “artıqlığı, ya da qadınların artıqlığı” ilə nəticələnir. Hər iki halda cəmiyyətin normal inkişafı ləngiyir.

Demoqıafik amillərdən biri də əhalinin miqrasiyası (mütəhərrikliyi) hesab olunur. Əlbəttə əhalinin miqrasiyası bütövlükdə müsbət rol oynayır. Belə ki, o, əhalinin ölkə məkanında az çox bəra­bər səviyyədə yerləşməsini, əmək ehtiyatları artıq olan rayonlar ilə bu göstəricinin az olduğu rayonlar arasında tarazlıq yaradılmasını təmin edir. Bununla belə kortəbii miqrasiya arzuolunmaz nəticələr törədir. Məsələn, kənddən şəhərə köçənlərin sayı həddindən aıtıq olduqda “əhalinin nisbi qocalınası» deyilən təhlükə baş verə bilir. Yəni cavanlar, xüsusən də oğlanlar şəhərə gəlirlər, yerlərdə isə əsasən yaşlılar və qızlar qalır.

Nəhayət, ölkənin normal inkişafı baxımından əhalinin psikiki və fiziki sağlamlığı çox mühüm əhəmiyyətə malikdir. Əgər bu gö­stəricilər aşağı səviyyədə olarsa, onda millətin genofondu təhlükə qarşısında qalır. Yaxud da insanların orta ömür göstəricilərinin qısalması mənfi nəticələr törədir. Müasir elmi- texniki tərəqqi şə­raitində hər iki əyinti ictimai inkişafda ciddi əngəllər yaradır.

Yuxarıda deyilənlər sübut edir ki, sosial həyatın və bütövlükdə cəmiyyətin inkişafı üçün düzgün demoqrafik siyasət işləyib hazır­lamaq və həyata keçirmək çox vacibdir.

Hər bir cəmiyyətin özünün əhali artımı qanunları vardır. Bun­lara məhəl qoymamaq demoqrafik vəziyyətin pozulması ilə mü­şayiət olunur. Bu münasibətdə göstərilməlidir ki, XVIII əsrdə ingilis iqtisadçısı T.Maltusun irəli sürdüyü “əhali artımının əbədi qanunu» əsassızdır. Həmin qanuna görə əhali artımı yüksək sürətlə (həndəsi silsilə ilə), onlar üçün lazım olan qida məhsulları ilə ədədi silsilə ilə (zəif sürətlə) artır. Buna bənzəı mövqeyi müdafiə edən müasir neomaltusçuluq vəziyyətdən çıxış yolunu doğumun süni surətdə azal­dılmasında görür.

Cəmiyyətin sosial strukturunda ailə çox mühüm yer tutur. Hər şeydən əvvəl o. cəmiyyətin və onun strukturunun tənrar istehsalının əsas mənbəyidir. Ailə sosial varlığın zəruri tərəfi, cəmiyyətin ilkin özəyidir. O, ərlə arvad arasında, habelə onlarla uşaqlar ara­sında və bütövlükdə nəsillər arasındakı münasibətləıi əhatə edir. Cinsə və yaşa görə əmək bölgüsü, ev təsərrüfatının aparılması, məişətdə insanlar arasındanı münasibətlər, yeni nəslin tərbiyəsi və s. məsələlərin həlli də ailə ilə sıx bağlıdır. Bunlardan əlavə şəx­siyyətin fərdi innişafında da ailənin rolu böyükdür. Məhz burada uşaq dünyaya göz açır və ictimai həyata qədəm qoyur, dili, sosial normaları və dəyərləri mənimsəyir. Deyilənlərdən aydın olur ki, ailə sözün müəyyən mənasında tərbiyə ocağı, həyat təcrübəsinin və müdrikliyin qazanılması və toplanılması məktəbidir.

Ailə birdən- birə gəlib bu günkü səviyyəyə çatmamışdır. O, öz inkişafında bir neçə tarixi mərhələdən ke­çmişdir. Qədim zamanlarda insanlar arasında cinsi münasibətlər hey­vanlarda olduğundan çox az fərqlənirdi. O dövrdə ərlərin və arvad­ların ümumiliyi hökm sürürdü. Cinsi əlaqələrdə heç bir məhdudiyyət qoyulmurdu. Yalnız bir müddət keçdindən sonra bu münasibətlər tənzim olunmağa başlandı. Əvvəlcə yaxın qohumlar arasında, sonra isə öz qəbiləsinin daxilində cinsi əlaqələr qadağan edildi. Cəmiyyət formalaşıb inkişaf etdikcə bu sahədə yeni- yeni irəliləyişlər baş ver­di. İbtidai icma dövründə qrup nigahı əsas yer tuturdu. Ər ilə arvad qəbilə daxilində yaşayırdılar. Uşaqlar əsasən öz analarını və onların yaxın qohumlarını tanıyırdılar. Hətta bir müddət kişilər evləndikləri arvadın qəbiləsi daxilinə köçüb orada yaşayırdılar. Sonralar cüt (ikili) nigah yarandı. İlk dövrlərdə ailənin öz təsərrüfatı yox idi və o təsərrüfat funksiyası həyata keçirmirdi. Ər ilə arvad bərabər hesab olunurdu. Matriarxat (ananın hökmranlığı) dövründə qadın əməyi (əkinçilin), kişi əməyindən (ovçuluqdan) daha səmərəli hesab olu­nurdu Maldarlığın genişlənməsi, əkinçilikdə qoşqu qüvvəsinin tətbiqi, ağır əmək növləri və alətlərinin yaranması ilə əlaqədar ola­raq kişi əməyinə tələbat artdı. Bunun nəticəsində matriarxat patriarxat (atanın hökmranlığı) ilə əvəz olundu. Qadın ərə getdikdən sonra ərinin yanına köçüb yaşamağa başladı. Beləliklə uşaqlar atanın adını daşıdı. Monoqam (tən nigahlı) ailə formalaşdı. Bu hadisə cəmiyyətdə xüsusi mülkiyyətin meydana gəldiyi dövrə, qul­darluq qurluşuna təsadüf edir. Xüsusi mülkiyyət yarandıqdan sonra qadının ərinə sədaqəti məsələsi daha ciddi əhəmiyyət aldı. Bu döv­rdə hüquqi qanunlar, əxlaq normaları və dini ehkamlar ailədə kişinin ağalığını möhkəmləndirməyə, arvad tərəfindən nigahın pozulmasını qadağan etməyə yönəlmişdi. Əgər əvvəllər qız özünə ər seçməkdə müəyyən qədər müstəqil idisə, sonralar nigah münasibətləri də alqı- satqı obyektinə çevrilməyə başladı.

Bütövlükdə quldarlıq dövründə qullar ailə qurmaqdan məhrum idiləı. Quldarlar arasında isə təknigahlılıq çox vaxt çoxnigahlılığa çevrilirdi.

Feodalizmdə ailə münasibətləri və nigah cəmiyyətin silki qu­ruluşunun güclü təsiri altında mövcud olmuşdur. Bu dövrdə ailədə ərin hökmranlığı bır qədər zəifləyir, çünki ev təsərrüfatının aparı­lmasında və uşaqların tərbiyəsində qadının rolu artmağa başlayır. Kəndli ailəsində ümumən qadın hüquqsuzluğu özünü göstərsə də, bəzi hallarda zəhmətkeş anaya, evin xanımına rəğbətlə yanaşılırdı.

Kapitalizm cəmiyyətində monoqam ailə daha da inkişaf edir. Bu dövrdə ailədə qadının iqtisadi müstəqilliyi artmağa meyl edir.

Bütövlükdə götürdükdə cəmiyyət inkişaf etdikcə ailə müna­sibətləri də təkmilləşir, yeni mərhələyə yüksəlir.

Ailənin əsasını ər ilə arvad arasında rəsmi qaydada bağ­lanılmış nigah əlaqələri təşkil edir. Onlardan biri digərində öz həyatının tamamlayıcısını tapır. Nəticədə, ər ilə arvadın həqiqi uyğunlaşması baş verir. Ailədə şəxsiyyətlərarası uy­uşma çox çətin və incə məsələdir. Həyatda, əmək fəaliyyətində, təhsildə, kommunikasiya prosesində ünsiyyətdə olan insanların bir- birilə uyuşma səviyyəsi müxtəlif olur. Şəxsiyyətlərarası uyuşma ünsiyyətdə, birgə fəaliyyətdə və yaxud ailədə qarşılıqlı qəbuletmə deməkdir. O, dəyərlər oriyentasiyasının optimal əlaqələndirilməsinə, sosial və əxlaqi mövqelərə, zövq ümumiliyinə, temperament və xa­rakter göstəricilərinə, emosional və intellektual tərəflərə əsaslanır. Ailədə ər ilə arvadın bir- birilə uyuşması, qarşılıq razılıq və qane olma, psixoloji, fizioloji və digər incəliklərlə bağlıdır. Ailədə şəxsiyyətlərarası uyuşma olduqda qarşılıqlı rəğbət, hörmət və münasibətlərin gələcəkdə də etibarlı olacağına təminat yaranır.

Ailənin əsasını nigah təşkil edir. Nigah ər ilə arvad arasındakı münasibətləri və onların qarşılıqlı öhdəliklərini hüquqi yolla rə­smiləşdirən müqavilədir. Nigah sevgiyə və inama arxalandıqda da­ha möhkəm olur. Vaxtilə Hegel deyirdi ki, iki müxtəlif cinsin nüma­yəndəsi arasında nigah adlanan əlaqə sadəcə olaraq təbii heyvani əlaqə və hətta, mülki müqavilə də deyildir. O, hər şeydən əvvəl, ər ilə arvadın ikisini bir şəxsə çevirən qarşılıqlı sevgi və inam əsasında yaranan mənəvi ittifaqdır.

Nigahın emosional- psixoloji, mənəvi və estetik dayaqları sevgi münasibətləridir. Lakin nəzərdə tutulmalıdır ki, bəzən nigah sevgidən kənarda və sevgi isə nigahdan kənarda mövcud ola bilir. Sevgi qarşılıqlı səmimiyyətə və inama əsaslandıqda daha möhkəm olur. Arximed deyirdi ki, sevgi elə bir teoremdir ki, onun hər gün sübut olunmağa ehtiyacı vardır.

Sevgi- dərin və sabit yaşantılarda, fikrin və işin daim sevdiyin adama yönəlməsində, ona doğru azad, təmənnasız və fədakarcasına can atmaqda ifadə olunan fərdi seçim hissidir.

Sevgi cismani yaxınlıqdan daha çox mənəvi- emosional ülfətə ehtiyacdan törəyir. O, şəxsiyyətin formalaşmasına, onun özünü reallaşdıra bilməsinə və yaradıcı imkanlarının üzə çıxarı­lmasına güclü təsir göstərir.

Sevginin mənəvi və estetik əsasları bunda ifadə olunur ki, in­san özünə digər cinsdən mənəvi dayaq tapır. Bu isə onun həyat enerjisinin artmasına, uzun müddətli sevinc hissinin möhkəmlənməsinə müsbət təsir edir.

SOSİAL FƏLSƏFƏ”
Yüklə 331,42 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   49
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə