Neft-qaz-mədən üzrəYüklə 385,77 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix03.06.2022
ölçüsü385,77 Kb.
#60540


Rəy və təklifləriniz üçün 
elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz
 
Neft-qaz-mədən üzrə test tapşırıqları 
1. Quyuların mənimsənilməsi üsulları aşağıdakı hansı bənddə düzgün göstərilib? 
A) Quyuda maye sütununun yüngülləşdirilməsi, səviyyənin yuxarı qaldırılması, ani 
depressiya
B) Quyuda maye sütununun yüngülləşdirilməsi, səviyyənin aşağı salınması, ani depressiya
C) Quyuda maye sütununun ağırlaşdırılması, səviyyənin aşağı salınması, ani depressiya 
D) Quyuda maye sütununun yüngülləşdirilməsi, səviyyənin aşağı salınması, təzyiqvermə 
E) Quyuda maye sütununun yüngülləşdirilməsi, səviyyənin aşağı salınması, ani depressiya, 
süzgəclərin açılması 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: T.Ş.Salavatov, S.F.Əhmədov, B.A.Osmanov. Neftin quyu ilə çıxarılması texnalogiyası. 
Bakı, 2008 
2. Lay rejimləri aşağıdakı hansı bənddə düzgün göstərilib? 
A) Qaz papağı rejimi, həll olmuş qaz rejimi, qravitasiyarejimi, bağlı rejimlər
B) Qaz papağı rejimi, həll olmuş qaz rejimi, ekvivalent rejimlər, qarışıq rejimlər 
C) Həll olmuş qaz rejimi, qravitasiyarejimi, qarışıq rejimlər, qazlı rejimlər 
D) Qaz papağı rejimi, həll olmuş qaz rejimi, qravitasiyarejimi, qarışıq rejimlər 
E) Qaz papağı rejimi, həll olmuş qaz rejimi, qravitasiyarejimi, mənimsəmə rejimi 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: T.Ş.Salavatov, S.F.Əhmədov, B.A.Osmanov. Neftin quyu ilə çıxarılması texnalogiyası. 
Bakı, 2008 
3. İstismar üsulları aşağıdakı hansı bənddə düzgün göstərilib? 
A) Fontan, kompressor, jelonka 
B) Kompressor, dərinlik nasosu, plunjer 
C) Fontan, kompensator, dərinlik nasosu 
D) Aerasiaya, kompressor, dərinlik nasosu 
E) Fontan, kompressor, dərinlik nasosu 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 


Rəy və təklifləriniz üçün 
elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz
 
İstinad: T.Ş.Salavatov, S.F.Əhmədov, B.A.Osmanov. Neftin quyu ilə çıxarılması texnalogiyası. 
Bakı, 2008 
4. Konstruktiv quruluşuna görə qazlift klapanlarının təsnifatı aşağıdakı hansı bənddə 
düzgün göstərilib? 
A) Nizəli, Silfonlu, kombinasiya edilmiş 
B) Yaylı, Nizəli, kombinasiya edilmiş 
C) Yaylı, Silfonlu, konturlu 
D) Yaylı, Silfonlu, kombinasiya edilmiş 
E) Silfonlu, kombinasiya edilmiş, yivli 
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin 
İstinad: T.Ş.Salavatov, S.F.Əhmədov, B.A.Osmanov. Neftin quyu ilə çıxarılması texnalogiyası. 
Bakı, 2008 
5. İş xarakterinə görə qazlift klapanlarının təsnifatı aşağıdakı hansı bənddə düzgün 
göstərilib? 
A) Normal açılan, normal qəbul edən 
B) Normal qapayıcı, normal şarnirli 
C) Normal açıq, normal bağlı 
D) Normal bağlayıcı, hidravlik bağlayıcı 
E) Normal açılan, sürətli açan 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: T.Ş.Salavatov, S.F.Əhmədov, B.A.Osmanov. Neftin quyu ilə çıxarılması texnalogiyası. 
Bakı, 2008 
6. İşlənmə təzyiqinə görə qazlift klapanlarının təsnifatı aşağıdakı hansı bənddə düzgün 
göstərilib? 
A) Həlqəvari fəzada mövcud olan təzyiqdən işləyən klapanlar, nasos vasitəsilə yaradılan 
təzyiqdən işləyən klapanlar 
B) Həlqəvari fəzada mövcud olan təzyiqdən işləyən klapanlar, nasos kompressor 
borusunda mövcud olan təzyiqdən işləyən klapanlar 


Rəy və təklifləriniz üçün 
elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz
 
C) Nasos vasitəsilə yaradılan təzyiqdən işləyən klapanlar, nasos kompressor borusunda 
mövcud olan təzyiqdən işləyən klapanlar 
D) Həlqəvari fəzada mövcud olan təzyiqdən işləyən klapanlar, qazlift xətti ilə işləyən 
klapanlar 
E) Nasos kompressor borusunda mövcud olan təzyiqdən işləyən klapanlar, alçaq təzyiqdə 
işləyən klapanlar 
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin 
İstinad: T.Ş.Salavatov, S.F.Əhmədov, B.A.Osmanov. Neftin quyu ilə çıxarılması texnalogiyası. 
Bakı, 2008 
7. Quyuların yuyulmasının hansı növləri var? 
A) Düzünə, yana 
B) Əksinə, tərsinə 
C) Düzünə, əksinə 
D) Əksinə, şırnaqla 
E) Əksinə, maili 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: T.Ş.Salavatov, S.F.Əhmədov, B.A.Osmanov. Neftin quyu ilə çıxarılması texnalogiyası. 
Bakı, 2008 
8. Dərinlik nasos qurğusunun müxtəlif elementlərində pozulmaları özündə əks etdirən 
göstərici necə adlanır? 
A) Kartoqram 
B) Dinamoqram 
C) Radioqram 
D) Telefonoqram 
E) Triboqram 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: T.Ş.Salavatov, S.F.Əhmədov, B.A.Osmanov. Neftin quyu ilə çıxarılması texnalogiyası. 
Bakı, 2008 


Rəy və təklifləriniz üçün 
elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz
 
9. Ştuçer nədən hazırlanır? 
A) Keramik, şüşə, dolamit 
B) Pabedit, dəmir, dolamit 
C) Dolamit, şüşə, pabedit 
D) Keramik, pabedit, dolamit 
E) Keramik, dolamit, barit 
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin 
İstinad: T.Ş.Salavatov, S.F.Əhmədov, B.A.Osmanov. Neftin quyu ilə çıxarılması texnalogiyası. 
Bakı, 2008 
10. Fontan quyularında fazaların sürüşməsi sıfırdan fərqli, sürtünmə itkilərinin isə sıfıra 
bərabər olduğu halda qaldırıcı necə qaldırıcı adlanır? 
A) Yarım ideal qaldırıcı adlanır 
B) İdeal qaldırıcı adlanır 
C) Tam qaldırıcı adlanır 
D) Natamam qaldırıcı adlanır 
E) Yeni qaldırıcı adlanır 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: T.Ş.Salavatov, S.F.Əhmədov, B.A.Osmanov. Neftin quyu ilə çıxarılması texnalogiyası. 
Bakı, 2008 
11. Fontan quyularında fazaların sürüşməsi və sürtünmə itkilərinin sıfırdan fərqli olduğu 
halda qaldırıcı necə qaldırıcı adlanır? 
A) Yarım ideal qaldırıcı adlanır 
B) İdeal qaldırıcı adlanır 
C) Tam qaldırıcı adlanır 
D) Natamam qaldırıcı adlanır 
E) İşlənmiş qaldırıcı adlanır 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 


Rəy və təklifləriniz üçün 
elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz
 
İstinad: T.Ş.Salavatov, S.F.Əhmədov, B.A.Osmanov. Neftin quyu ilə çıxarılması texnalogiyası. 
Bakı, 2008 
12. Kompazisiya nədir? 
A) Bərk maddədir 
B) Müxtəlif cinsli mayedir 
C) Eyni cinsli mayedir 
D) Dispers sistemdir 
E) Alətin kombinə edilməsidir 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: T.Ş.Salavatov, S.F.Əhmədov, B.A.Osmanov. Neftin quyu ilə çıxarılması texnalogiyası. 
Bakı, 2008 
13. Sərt su basqı rejimində lay təzyiqinin qiyməti necə dəyişir? 
A) Əvvəlcə azalır sonra isə artır 
B) Əvvəlcə artır sonra isə sabit qalır 
C) Əvvəlcə azalır sonra isə kəskin artır 
D) Əvvəlcə artır sonra isə azalır 
E) Əvvəlcə azalır sonra isə sabit qalır 
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin 
İstinad: T.Ş.Salavatov, S.F.Əhmədov, B.A.Osmanov. Neftin quyu ilə çıxarılması texnalogiyası. 
Bakı, 2008 
14. Qaz papağı rejimində qaz-neft kantaktı necə hərəkət edir ? 
A) Əvvəlcə azalır sonra isə artır 
B) Yuxarı qalxır 
C) Aşağı enir 
D) Əvvəlcə artır sonra isə azalır 
E) Əvvəlcə azalır sonra isə sabit qalır 
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin 


Rəy və təklifləriniz üçün 
elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz
 
İstinad: T.Ş.Salavatov, S.F.Əhmədov, B.A.Osmanov. Neftin quyu ilə çıxarılması texnalogiyası. 
Bakı, 2008 
15. Konturu hərəkət edən qravitasiya rejimi özünü hansı şərtlər daxilində göstərir? 
A) Layın yatım bucağı və keçiriciliyi kiçik olduqda 
B) Layın yatım bucağı və keçiriciliyi böyük olduqda 
C) Layın yatım bucağı maili olduqda 
D) Layın keçiriciliyi normal olduqda 
E) Layın yatım bucağı və keçiriciliyi normal olduqda 
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin 
İstinad: T.Ş.Salavatov, S.F.Əhmədov, B.A.Osmanov. Neftin quyu ilə çıxarılması texnalogiyası. 
Bakı, 2008 
16. Darsi qanunu aşağıdakı hansı bənddə düzgün göstərilib? 
A) Məsaməli mühitdə mayenin süzülmə sürəti təzyiq qradiyenti ilə düz, özlülüyü ilə isə tərs 
mütənsaibdir 
B) Məsaməli mühitdə mayenin süzülmə sürəti təzyiq qradiyenti ilə tərs, özlülüyü ilə də tərs 
mütənsaibdir 
C) Məsaməli mühitdə mayenin süzülmə sürəti təzyiq qradiyenti ilə düz, özlülüyü ilə də düz 
mütənsaibdir 
D) Məsaməli mühitdə mayenin süzülmə sürəti təzyiq qradiyenti ilə tərs, özlülüyü ilə isə düz 
mütənsaibdir 
E) Məsaməli mühitdə mayenin süzülmə sürəti dəyişilməz qalır 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: T.Ş.Salavatov, S.F.Əhmədov, B.A.Osmanov. Neftin quyu ilə çıxarılması texnalogiyası. 
Bakı, 2008 
17. Fontan quyularının iş rejimi nə ilə tənzimlənir? 
A) Quyudibi ştuçerlərlə 
B) Klapanlarla
C) Quyuağzı ştuçerlərlə 


Rəy və təklifləriniz üçün 
elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz
 
D) Fontan armaturu ilə 
E) Manometrlə 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: T.Ş.Salavatov, S.F.Əhmədov, B.A.Osmanov. Neftin quyu ilə çıxarılması texnalogiyası. 
Bakı, 2008 
18. Yüksək quyuağzı təzyiqə malik quyuların atqı xətlərinin donmaması üçün nədən 
istifadə edilir? 
A) Sektornu krandan 
B) Əks klapandan 
C) Pilləli ştuçerlərdən 
D) Manometrdən 
E) Piknometrdən 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: T.Ş.Salavatov, S.F.Əhmədov, B.A.Osmanov. Neftin quyu ilə çıxarılması texnalogiyası. 
Bakı, 2008 
19. Kompressor quyularının iş rejimi nə ilə tənzimlənir? 
A) İkinci sıra borularının dərinliyi ilə 
B) Birinci sıra borularının dərinliyi ilə
C) İkinci və birinci sıra borularının dərinliyi ilə
D) İkinci sıra borularının dərinliyi və verilən qazın sərfi ilə
E) İkinci sıra borularının dərinliyi və maye sütununun hündürlüyü ilə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: T.Ş.Salavatov, S.F.Əhmədov, B.A.Osmanov. Neftin quyu ilə çıxarılması texnalogiyası. 
Bakı, 2008 
20. Qazlift quyusunda optimal rejim necə ifadə olunur? 
A) Maksimum qaz sərf etməklə fasiləsiz olaraq maksimum həcmdə mayenin çıxarılması 
B) Minimum qaz sərf etməklə fasilələrlə maksimum həcmdə mayenin çıxarılması 


Rəy və təklifləriniz üçün 
elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz
 
C) Maksimum qaz sərf etməklə fasilələrlə maksimum həcmdə mayenin çıxarılması 
D) Minimum qaz sərf etməklə fasiləsiz olaraq maksimum həcmdə mayenin çıxarılması 
E) Minimum qaz sərf etməklə mayenin çıxarılması 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: T.Ş.Salavatov, S.F.Əhmədov, B.A.Osmanov. Neftin quyu ilə çıxarılması texnalogiyası. 
Bakı, 2008 
21. Təzyiqi azaldarkən qazın mayedən ayrılması prosesi necə adlanır? 
A) Emulsiya 
B) Qarışıq məhlul 
C) Deqazasiya 
D) Depressiya 
E) Demulusasiya 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: T.Ş.Salavatov, S.F.Əhmədov, B.A.Osmanov. Neftin quyu ilə çıxarılması texnalogiyası. 
Bakı, 2008 
22. 1 Mpa neçə atmosferdir? 
A) 1,0 atm 
B) 100 atm 
C) 0,1 atm 
D) 0,01 atm 
E) 10 atm 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: T.Ş.Salavatov, S.F.Əhmədov, B.A.Osmanov. Neftin quyu ilə çıxarılması texnalogiyası. 
Bakı, 2008 
23. Neft vermə əmsalı nədir? 
A) Çıxarıla bilən ehtiyyatın geoloji ehtiyyata olan hasili 
B) Çıxarıla bilən ehtiyyatın geoloji ehtiyyata olan cəmi 


Rəy və təklifləriniz üçün 
elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz
 
C) Çıxarıla bilən ehtiyyat 
D) Çıxarıla bilən ehtiyyatın maksimum həddi 
E) Çıxarıla bilən ehtiyyatın geoloji ehtiyyata olan nisbəti 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: T.Ş.Salavatov, S.F.Əhmədov, B.A.Osmanov. Neftin quyu ilə çıxarılması texnalogiyası. 
Bakı, 2008 
24. Neft kəmərində axan mayenin sürət düsturu: 
A) V= F/S 
B) V= Q/K 
C) V= Q/S 
D) V= C/N 
E) V= G/N 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: T.Ş.Salavatov, S.F.Əhmədov, B.A.Osmanov. Neftin quyu ilə çıxarılması texnalogiyası. 
Bakı, 2008 
25. Xüsusi qaz sərfi nədir? 
A) Mayenin tərkibində çıxan qaz 
B) 1 m³ mayenin çıxarılmasına sərf edilən qaz
C) Mayenin çıxarılmasına sərf edilən qazın cəmi 
D) Qazın həcminin azalması 
E) Qazın həcminin kəskin azalması
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: T.Ş.Salavatov, S.F.Əhmədov, B.A.Osmanov. Neftin quyu ilə çıxarılması texnalogiyası. 
Bakı, 2008 
26. Təzyiq nədir? 
A) Səthə düşən ağırlıq 
B) Vahid səthə düşən enerji 


Rəy və təklifləriniz üçün 
elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz
 
C) Vahid səthə düşən güclər fərqi 
D) Vahid səthə düşən qüvvə 
E) Vahid səthin ağırlıqdan genişlənməsi 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: T.Ş.Salavatov, S.F.Əhmədov, B.A.Osmanov. Neftin quyu ilə çıxarılması texnalogiyası. 
Bakı, 2008 
27. Dozator nasosunun digər nasoslardan üstün cəhətləri hansılardır? 
A) Nasos kompressor borularında qumun yaranmasının qarşısını alır 
B) Döyüntüləri gücləndirir, nasos kompressor borularında qumun qalxmasını təmin edir 
C) Döyüntüləri zəiflədir, verimi artırır 
D) Döyüntüləri zəiflədir, süzgəcləri genişləndirir 
E) Nasos kompressor borularında qumun qalxmasını yaxşı təmin edir, döyüntüləri
əhəmiyyətli dərəcədə zəiflədir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: T.Ş.Salavatov, S.F.Əhmədov, B.A.Osmanov. Neftin quyu ilə çıxarılması texnalogiyası. 
Bakı, 2008 
28. Preventorun növləri aşağıdakı hansı bənddə düzgün göstərilib? 
A) Plaşkalı, universal, qapayan 
B) Plaşkalı, universal, fırlanan 
C) Şarnirli, universal, fırlanan 
D) Plaşkalı, plaşkasız, fırlanan 
E) Plaşkalı, hidravliki, oynaqlı 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: B.A.Quliyev, M.M.Şirinov. Neft və qaz quyularının qazılması. Bakı, 2009
29. Qazımada rotorun funksiyası aşağıdakı hansı bənddə düzgün göstərilib? 
A) Boruları açıb-bağlamaq üçün 
B) Burucu mamenti təyin etmək üçün


Rəy və təklifləriniz üçün 
elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz
 
C) Fırlanğıca fırlanma hərəkəti vermək üçün
D) Alətə fırlanma hərəkəti vermək üçün
E) Quyuları yumaq üçün 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: B.A.Quliyev, M.M.Şirinov. Neft və qaz quyularının qazılması. Bakı, 2009
30. Preventorun plaşkaları quyuda olan boruların hansı ölçülərinə uyğun gəlməlidir? 
A) Boruların xarici diametrinə uyğun gəlməlidir 
B) Boruların daxili diametrinə uyğun gəlməlidir 
C) Boruların muftalarının daxili diametrinə uyğun gəlməlidir 
D) Boruların muftalarının xarici diametrinə uyğun gəlməlidir 
E) Boruların yivlərinin diametrinə uyğun gəlməlidir 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: B.A.Quliyev, M.M.Şirinov. Neft və qaz quyularının qazılması. Bakı, 2009
31. Sement məhlulunun axıcılıq qabiliyyəti hansı cihazla təyin olunur? 
A) AZNİİ konusu 
B) Konsistometr 
C) Vik
D) Areometr 
E) Viskozimetr 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: B.A.Quliyev, M.M.Şirinov. Neft və qaz quyularının qazılması. Bakı, 2009
32. Sement məhlulunun tutuşma vaxtı hansı cihazla təyin olunur? 
A) Viskozimetr 
B) Konsistometr 
C) Vik


Rəy və təklifləriniz üçün 
elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz
 
D) Areometr 
E) AZNİİ konusu 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: B.A.Quliyev, M.M.Şirinov. Neft və qaz quyularının qazılması. Bakı, 2009
33. Sement məhlulunun struktur əmələ gətirməsi və qatılaşması hansı cihazla təyin olunur? 
A) AZNİİ konusu 
B) Viskozimetr 
C) Areometr 
D) Vik
E) Konsistometr 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: B.A.Quliyev, M.M.Şirinov. Neft və qaz quyularının qazılması. Bakı, 2009
34. Sement xəmiri neçə mm-dən az axıcılığa malik olmamalıdır? 
A) 75 mm-dən 
B) 180 mm-dən 
C) 220 mm-dən 
D) 150 mm-dən 
E) 100 mm-dən 
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin 
İstinad: B.A.Quliyev, M.M.Şirinov. Neft və qaz quyularının qazılması. Bakı, 2009
35. Hazırlanmış sement xəmiri 2 sutka ərzində 40x40x160 mm ölçüsündə bərkidikdən 
sonra soyuq quyular üçün əyilmə zamanı möhkəmlik həddi neçə qq/sm2 olmalıdır? 
A) 27 qq/sm2 
B) 14 qq/sm2 
C) 11 qq/sm2 
D) 9 qq/sm2 


Rəy və təklifləriniz üçün 
elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz
 
E) 35 qq/sm2 
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin 
İstinad: B.A.Quliyev, M.M.Şirinov. Neft və qaz quyularının qazılması. Bakı, 2009
36. Hazırlanmış sement xəmiri 2 sutka ərzində 40x40x160 mm ölçüsündə bərkidikdən 
sonra isti quyular üçün əyilmə zamanı möhkəmlik həddi neçə qq/sm2 olmalıdır? 
A) 15 qq/sm2 
B) 95 qq/sm2 
C) 62 qq/sm2 
D) 112 qq/sm2 
E) 42 qq/sm2 
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin 
İstinad: B.A.Quliyev, M.M.Şirinov. Neft və qaz quyularının qazılması. Bakı, 2009
37. İsti quyular üçün sement məhlulu hazırlandıqdan sonra tutuşma başlanğıcı nə qədər 
olmalıdır? 
A) 0,5 saatdan tez olmamaqla 
B) 1 saat 45 dəqiqədən tez olmamaqla 
C) 2 saat 45 dəqiqədən tez olmamaqla 
D) 3 saat 45 dəqiqədən tez olmamaqla 
E) 4 saat 45 dəqiqədən tez olmamaqla 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: B.A.Quliyev, M.M.Şirinov. Neft və qaz quyularının qazılması. Bakı, 2009
38. Kanduktor kəmərindən aşağıda həlqəvi fəzada mayenin qalxma sürəti neçə m/san-dən 
az olmamalıdır? 
A) 1,8 m/san-dən az olmamalı 
B) 1 m/san-dən az olmamalı 
C) 1,5 m/san-dən az olmamalı 
D) 2,5 m/san-dən az olmamalı 


Rəy və təklifləriniz üçün 
elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz
 
E) 2,0 m/san-dən az olmamalı 
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin 
İstinad: B.A.Quliyev, M.M.Şirinov. Neft və qaz quyularının qazılması. Bakı, 2009
39. Qazıma məhlulunun sıxlığını artırmaq üçün hansı ağırlaşdırıcılardan istifadə edilir? 
A) Barit, FXLS 
B) Kaustik soda, hematit 
C) Barit, hematit 
D) Barit, KMS 
E) Nişasta, hematit 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: P.Quliyev, H.Məcidov, S.Cəlalov. Qazıma məhlulları. Bakı, 2003 
40. Qazıma məhlulunun sıxlığını neçə q/sm³ qədər artırmaq olar? 
A) 2,5 q/sm³ 
B) 2,8 q/sm³ 
C) 2,2 q/sm³ 
D) 2,9 q/sm³ 
E) 1,9 q/sm³ 
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin 
İstinad: P.Quliyev, H.Məcidov, S.Cəlalov. Qazıma məhlulları. Bakı, 2003 
41. Qazıma məhlulunda həll olunan maddə necə adlanır? 
A) Dispers kontur
B) Dispers mühit
C) Normal məhlul
D) Ağırlaşdırıcı
E) Dispers faza


Rəy və təklifləriniz üçün 
elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz
 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: P.Quliyev, H.Məcidov, S.Cəlalov. Qazıma məhlulları. Bakı, 2003 
42. Qazıma məhlulunda həlledici necə adlanır? 
A) Dispers inhibitor 
B) Dispers mühit
C) Normal məhlul
D) Ağırlaşdırıcı
E) Dispers faza
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: P.Quliyev, H.Məcidov, S.Cəlalov. Qazıma məhlulları. Bakı, 2003 
43. Qazıma məhlulunun digər adı nədir? 
A) Dispers inhibitor 
B) Gilli məhlul
C) Normal məhlul
D) Ağırlaşdırıcı
E) Dispers faza
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: P.Quliyev, H.Məcidov, S.Cəlalov. Qazıma məhlulları. Bakı, 2003 
44. Gilli məhlulun disperslik dərəcəsi nəyə deyilir? 
A) Baritin su içərisində müxtəlif ölçülü hissəciklərə bölünməsi 
B) Gilin su içərisində müxtəlif ölçülü hissəciklərdən əmələ gəlməsi
C) Suyun içərisində müxtəlif ölçülü gillərin xaotik hərəkəti 
D) Gilin su içərisində müxtəlif ölçülü hissəciklərə bölünməsi 
E) Gilin baritlə qarışması 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 


Rəy və təklifləriniz üçün 
elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz
 
İstinad: P.Quliyev, H.Məcidov, S.Cəlalov. Qazıma məhlulları. Bakı, 2003 
45. Plastik özlülük hansı cihazla ölçülür? 
A) Aerometr 
B) Barometr
C) Viskozimetr 
D) Plastik özlülüyü cihazla ölçmək mümkün deyil 
E) Taxometr 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: P.Quliyev, H.Məcidov, S.Cəlalov. Qazıma məhlulları. Bakı, 2003 
46. Statik sürüşmə gərginliyi nəyə deyilir? 
A) Gilli məhlulun strukturunu dağıtmaq üçün tələb olunan maksimal gərginlik 
B) Gilli məhlulun strukturunu yaratmaq üçün tələb olunan minimal gərginlik 
C) Gilli məhlulun strukturunu yaratmaq üçün tələb olunan maksimal gərginlik 
D) Gilli məhlulu qarışdırmaq üçün tələb olunan mimimal gərginlik 
E) Gilli məhlulun strukturunu dağıtmaq üçün tələb olunan minimal gərginlik 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: P.Quliyev, H.Məcidov, S.Cəlalov. Qazıma məhlulları. Bakı, 2003 
47. Kinematik özlülüyün ölçü vahidi necə iadə olunur? 
A) Sm 
B) Kq 
C) Stoks 
D) Puaz 
E) m² 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: P.Quliyev, H.Məcidov, S.Cəlalov. Qazıma məhlulları. Bakı, 2003 


Rəy və təklifləriniz üçün 
elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz
 
48. Gilli məhlulun özlülüyünü hansı cihazla ölçmək olar? 
A) Aerometr 
B) VM-6 
C) Viskozimetr 
D) Barometr 
E) Çəki indiqatoru 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: P.Quliyev, H.Məcidov, S.Cəlalov. Qazıma məhlulları. Bakı, 2003 
49. Gilli məhlulun xüsusi çəkisini hansı cihazla ölçmək olar? 
A) Aerometr 
B) VM-6 
C) Viskozimetr 
D) Barometr 
E) Çəki indiqatoru 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: P.Quliyev, H.Məcidov, S.Cəlalov. Qazıma məhlulları. Bakı, 2003 
50. Gilli məhlulun suverməsini hansı cihazla ölçmək olar? 
A) ÇC-8 
B) VM-6 
C) Viskozimetr 
D) KT-7 
E) Aerometr 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: P.Quliyev, H.Məcidov, S.Cəlalov. Qazıma məhlulları. Bakı, 2003 


Rəy və təklifləriniz üçün 
elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz
 
51. Yüngülləşdirilmiş qazıma məhlulunun xüsusi çəkisi aşağıdakı hansı bənddə düzgün 
göstərilib? 
A) 1,05 q/sm³-dan aşağı 
B) 1,0 q/sm³-dan aşağı 
C) 1,18 q/sm³-dan aşağı 
D) 1,20 q/sm³-dan aşağı 
E) 1,08 q/sm³-dan aşağı 
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin 
İstinad: P.Quliyev, H.Məcidov, S.Cəlalov. Qazıma məhlulları. Bakı, 2003 
52. Qazıma məhlulunun qazımada əsas funksiyaları hansı variantda düzgün ifadə olunub? 
A) Baltanı soyudur, qazılmış suxurları yer səthinə qaldırır, quyu lüləsinin əyiməsinin 
qarşısını alır 
B) Qazıma borularını yağlayır, qazılmış suxurları yer səthinə qaldırır, quyu lüləsini şirələyir 
C) Baltanı soyudur, qazılmış suxurları yer səthinə qaldırır, quyu lüləsini şirələyir 
D) Baltanı soyudur, qazımanı sürətləndirir, quyu lüləsini yağlayır 
E) Baltanı soyudur, qazılmış suxurları yer səthinə qaldırır, quyu lüləsini şirələyir, qazıma 
borularının bağlanmasına kömək edir 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: P.Quliyev, H.Məcidov, S.Cəlalov. Qazıma məhlulları. Bakı, 2003 
53. 1 Paskal neçə bara bərabərdir? 
A) 10ˉ⁶ bar
B) 10ˉ⁵ bar 
C) 10⁺⁴ bar 
D) 10ˉ² bar
E) 10ˉ⁸ bar 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: P.Quliyev, H.Məcidov, S.Cəlalov. Qazıma məhlulları. Bakı, 2003 


Rəy və təklifləriniz üçün 
elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz
 
54. 1 bar neçə atmosferə bərabərdir ? 
A) 0,966 atm. 
B) 0,887 atm. 
C) 0,932 atm. 
D) 0,767 atm. 
E) 0,987 atm. 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: P.Quliyev, H.Məcidov, S.Cəlalov. Qazıma məhlulları. Bakı, 2003 
55. 1 düymə neçə metrəyə bərabərdir? 
A) 2,54 x 10ˉ³ m 
B) 2,54 x 10ˉ⁶m
C) 2,34 x 10ˉ² 
D) 2,54 x 10ˉ²m 
E) 2,54 x 10ˉ³m 
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin 
İstinad: P.Quliyev, H.Məcidov, S.Cəlalov. Qazıma məhlulları. Bakı, 2003 
56. Rotorlu qazma qurğusunun əsas tərkib hissələri hansı bənddə düzgün göstərilib? 
A) Güç sistemi, yaşayış evciyi, qazma məhlulunun dövranı sistemi 
B) Qaldırma endirmə sistemi, qazma məhlulunun dövranı sistemi, şarnirli oymaq sistemi 
C) Güç sistemi, qaldırma endirmə sistemi, sement bunkeri sistemi 
D) Güç sistemi, qaldırma endirmə sistemi, qazma məhlulunun dövranı sistemi 
E) Güç sistemi, qaldırma endirmə sistemi, torpedləmə sistemi 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: C.C.Azar, Q.Robello Samuel. Qazma mühəndisliyi. Bakı, 2014 
57. Rotorlu qazma qurğusu əsas hansı hissələrdən ibarətdir? 


Rəy və təklifləriniz üçün 
elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz
 
A) Rotor stolu, nasoslar, torpeda, qazma bucurqadı 
B) Rotor stolu, nasoslar, qüllə, torpeda 
C) Kalibr, nasoslar, qüllə, qazma bucurqadı 
D) Rotor stolu, nasoslar, qüllə, zond
E) Rotor stolu, nasoslar, qüllə, qazma bucurqadı 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: C.C.Azar, Q.Robello Samuel. Qazma mühəndisliyi. Bakı, 2014 
58. Dəniz qazma qurğularının ağırlığı, yerüstü qurğulardan fərqli olaraq özülün üzərinə 
düşür, bu dayaq səthləri hansı qruplara bölünür? 
A) Mobil qurğular, dəniz stasionar özülləri 
B) Mobil qurğular, yarım mobil qurğular 
C) Dəniz stasionar özülləri, quru stasionar qurğuları 
D) Dəniz stasionar özülləri, molped tipli qurğular 
E) Mobil qurğular, molped tipli qurğular 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: C.C.Azar, Q.Robello Samuel. Qazma mühəndisliyi. Bakı, 2014 
59. Rotor qazmasında qaldırma endirmə siteminin əsas hissələri hansı bənddə düzgün 
göstərilib? 
A) Tal bloku, qarmaq, tal kanatı, qazma baltası 
B) Tal bloku, qarmaq, tal kanatı, kəlləcarx 
C) Qarmaq, tal kanatı, kəlləcarx, rotor 
D) Tal bloku, qarmaq, preventor, kəlləcarx 
E) Tal bloku, qarmaq, tal kanatı, quyudibi mühərrik 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: C.C.Azar, Q.Robello Samuel. Qazma mühəndisliyi. Bakı, 2014 
60. Qazma bucurqadı əsas hansı hissələrdən ibarətdir? 


Rəy və təklifləriniz üçün 
elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz
 
A) Baraban, dartici diyircək, ötürücülər 
B) Baraban, əyləc, dartıcı diyircək 
C) Baraban, əyləc, ötürücülər 
D) Əyləc, ötürücülər, rotor 
E) Rotor, əyləc, ötürücülər 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: C.C.Azar, Q.Robello Samuel. Qazma mühəndisliyi. Bakı, 2014 
61. Qaldırmada istifadə olunan mühərriklərin nominal gücü qazma bucurqadının nominal 
gücünün neçə faizinə bərabər olan faydalı iş əmsalına bölünməsindən alınan ədədə bərabər 
olmalıdır? 
A) 65 faizinə 
B) 95 faizinə 
C) 75 faizinə 
D) 45 faizinə 
E) 85 faizinə 
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin 
İstinad: C.C.Azar, Q.Robello Samuel. Qazma mühəndisliyi. Bakı, 2014 
62. Qazma bucurqadında şkifdəki tellərin sayı 8 olduqda səmərəlilik əmsalı neçə 
götürülməlidir? 
A) 0.841 
B) 0.754 
C) 0.962 
D) 0.534 
E) 0.462 
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin 
İstinad: C.C.Azar, Q.Robello Samuel. Qazma mühəndisliyi. Bakı, 2014 


Rəy və təklifləriniz üçün 
elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz
 
63. Qazma bucurqadında şkifdəki tellərin sayı 6 olduqda səmərəlilik əmsalı neçə 
götürülməlidir? 
A) 0.462 
B) 0.964 
C) 0.874 
D) 0.236 
E) 0.635 
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin 
İstinad: C.C.Azar, Q.Robello Samuel. Qazma mühəndisliyi. Bakı, 2014 
64. Məhlul dövranı sisteminin əsas hissələri hansılardır? 
A) Məhlul nasosları, kabel xətləri, məhlul çənləri 
B) Məhlul xətləri, məhlul çənləri, aerometr 
C) Məhlul nasosları, viskozimetr, məhlul çənləri 
D) Məhlul nasosları, məhlul xətləri, məhlul çənləri 
E) Aerometr, məhlul xətləri, məhlul çənləri 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: C.C.Azar, Q.Robello Samuel. Qazma mühəndisliyi. Bakı, 2014 
65. Qazma məhlullarından bərk hissəciklərin ayrılması üçün hansı avadanlıqlardan istifadə 
edilir?
A) Hidrosiklon, sentrifuqa, qapalı sistem 
B) Titrəyici ələk, hidrosiklon, sentrifuqa 
C) Qapalı sistem, hidrosiklon, sentrifuqa 
D) Titrəyici ələk, hidrosiklon, odarizator 
E) Titrəyici ələk, odarizator, sentrifuqa 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: C.C.Azar, Q.Robello Samuel. Qazma mühəndisliyi. Bakı, 2014 


Rəy və təklifləriniz üçün 
elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz
 
66. Sentrifuqalar dəqiqədə neçə qalon məhlul buraxa bilir? 
A) 50-60 qalon 
B) 20-40 qalon 
C) 10-35 qalon 
D) 130-180 qalon 
E) 60-80 qalon 
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin 
İstinad: C.C.Azar, Q.Robello Samuel. Qazma mühəndisliyi. Bakı, 2014 
67. Rotorlu qazma qurğularının məhlul nasoslarının növləri hansı bəndə düzgün göstərilib? 
A) İki porşenli iki-istiqamətli nasoslar, üç porşenli bir istiqamətli nasoslar 
B) İki porşenli iki-istiqamətli nasoslar, üç porşenli üç istiqamətli nasoslar 
C) İki porşenli bir-istiqamətli nasoslar, üç porşenli iki istiqamətli nasoslar 
D) İki porşenli iki-istiqamətli nasoslar, üç porşenli iki istiqamətli nasoslar 
E) İki porşenli üç-istiqamətli nasoslar, üç porşenli iki istiqamətli nasoslar 
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin 
İstinad: C.C.Azar, Q.Robello Samuel. Qazma mühəndisliyi. Bakı, 2014 
68. Qazma alətinə əsas nələr daxildir? 
A) İçlik, qazma boruları və AQB daxildir 
B) İşlək boru, qazma boruları və DDQ daxildir 
C) İşlək boru, qazma boruları və AQB daxildir 
D) Qazma boruları, NKB və AQB daxildir 
E) İşlək boru, qazma boruları və averşot daxildir 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: C.C.Azar, Q.Robello Samuel. Qazma mühəndisliyi. Bakı, 2014 
69. Topdrayv sisteminin ənənəvi rotor sitemindən üstünlüyü hansı bənddə düzgün 
göstərilib? 


Rəy və təklifləriniz üçün 
elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz
 
A) Sement məhlulunun vurulmasını tezləşdirir 
B) Boruların açılmasını tezləşdirir 
C) Boruların avtomatiq yağlanmasını təmin edir 
D) Yuma işlərini daha sürətlə yerinə yetirməyə imkan verir 
E) Boruların yağlanmasını təmin edir 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: C.C.Azar, Q.Robello Samuel. Qazma mühəndisliyi. Bakı, 2014 
70. Topdrayv sisteminin çatışmazlıqları hansı bənddə düzgün göstərilib? 
A) Asta sürətlə işləməsi 
B) Yuma əməliyyatının geç icra edilməsi 
C) Qazma əməliyyatının gec icra edilməsi 
D) Qurğunun tez sıradan çıxması 
E) Qazma kanatının daha çox yeyilməsi 
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin 
İstinad: C.C.Azar, Q.Robello Samuel. Qazma mühəndisliyi. Bakı, 2014 
71. Quyunun işləməsinin aşkar və onlara nəzarət edilməsi üçün lazım olan avadanlıqlar 
hansılardır? 
A) Trip-tank, mim, preventor 
B) Trip-tank, məhlul çənindəki səviyyənin göstəricisi, preventor 
C) Mim, məhlul çənindəki səviyyənin göstəricisi, preventor 
D) Trip-tank, məhlul çənindəki səviyyənin göstəricisi, mim 
E) Trip-tank, məhlul çənindəki səviyyənin göstəricisi, ştuçer 
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin 
İstinad: C.C.Azar, Q.Robello Samuel. Qazma mühəndisliyi. Bakı, 2014 
72. Sıxaclı preventorların növləri hansı bənddə düzgün göstərilib? 
A) Boru və ya qoruyucu kəmər üçün sıxac, kor sıxac, kəsici sıxac 


Rəy və təklifləriniz üçün 
elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz
 
B) Boru və ya qoruyucu kəmər üçün sıxac, yarım sıxac, kəsici sıxac 
C) Yarım sıxac, kor sıxac, kəsici sıxac 
D) Boru və ya qoruyucu kəmər üçün sıxac, kor sıxac, yarım sıxac 
E) Boru və ya qoruyucu kəmər üçün sıxac, eksentrik sıxac, kəsici sıxac 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: C.C.Azar, Q.Robello Samuel. Qazma mühəndisliyi. Bakı, 2014 
73. Qazma makarasının təyinatı hansı bəndlərdə düzgün göstərilib? 
A) Quyuların yuyulmasında istifadə edilir 
B) İşçi borunun altına bağlanır 
C) Preventor yığımında istifadə edilir 
D) Sementləmə əməliyyatlarında istifadə edilir 
E) Qazma baltasının üzərinə bağlanır 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: C.C.Azar, Q.Robello Samuel. Qazma mühəndisliyi. Bakı, 2014 
74. Dənizdə üzən qazma qurğuları ilə qazma işləri aparıldıqda, əsas hansı xüsusi sistem 
tələb olunur? 
A) Üzən qurğular üçün dayaq blokları 
B) Üzən qurğular üçün ayırıcı kameralar 
C) Üzən qurğular üçün dayaq blokları 
D) Üzən qurğular üçün hərəkət kompensatorları 
E) Üzən qurğular üçün fiksə edicilər 
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin 
İstinad: C.C.Azar, Q.Robello Samuel. Qazma mühəndisliyi. Bakı, 2014 
75. Pnevmatik qazma məhlullarından hansı zonalarda daha çox istifadə edilir? 
A) Gilli suxurların qazılması zamanı 
B) Dövranın itmə təhlükəsi olan zonalarda 


Rəy və təklifləriniz üçün 
elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz
 
C) Qumlu layların qazılması zamanı 
D) Lay təzyiqi yüksək olan zonalarda 
E) Anomal lay təzyiqi olan zonalarda 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: C.C.Azar, Q.Robello Samuel. Qazma mühəndisliyi. Bakı, 2014 
76. Pnevmatik qazma məhlullarının bölgüsü hansı bənddə düzgün göstərilib? 
A) Quru hava, nəm hava, brayn 
B) Quru hava, brayn, köpük 
C) Brayn, nəm hava, köpük 
D) Quru hava, nəm hava, silikat 
E) Quru hava, nəm hava, köpük 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: C.C.Azar, Q.Robello Samuel. Qazma mühəndisliyi. Bakı, 2014 
77. Qazlaşdırılmış qazma məhlulundan hansı hallarda istifadə edilir? 
A) Hidravliki yarılma qradiyenti qazma məhlulunun minimum sıxlığına uyğun 
qradiyentindən az olan zəif laylarda
B) Hidravliki yarılma qradiyenti qazma məhlulunun minimum sıxlığına uyğun 
qradiyentindən çox olan güclü laylarda
C) Lay təzyiqi hidrostatik quyudibi təzyiqdən çox olan quyularda 
D) Perforasiya zamanı fontan quyularında 
E) Perforasiya zamanı qazlift quyularında 
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin 
İstinad: C.C.Azar, Q.Robello Samuel. Qazma mühəndisliyi. Bakı, 2014 
78. Maye qazma məhlullarının təsnifatı hansı bənddə düzgün göstərilib? 
A) Keçidli qazma məhlulları, inhibitorlu qazma məhlulları, azot əsaslı qazma məhlulları 
B) Keçidsiz qazma məhlulları, inhibitorlu qazma məhlulları, neft əsaslı qazma məhlulları 


Rəy və təklifləriniz üçün 
elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz
 
C) Şəffaf su qazma məhlulları, inhibitorlu qazma məhlulları, neft əsaslı qazma məhlulları 
D) Şəffaf su qazma məhlulları, inhibitorlu qazma məhlulları, azot əsaslı qazma məhlulları 
E) Şəffaf su qazma məhlulları, lubriqatorlu qazma məhlulları, neft əsaslı qazma məhlulları 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: C.C.Azar, Q.Robello Samuel. Qazma mühəndisliyi. Bakı, 2014 
79. Kompensator sisteminə hansılar daxildir? 
A) Lövbər, qıfıl dayağı, üzgəc 
B) Lövbər, fırlanğıc, üzgəc 
C) Rotor, fırlanğıc, üzgəc 
D) Lövbər, fırlanğıc, balta 
E) Lövbər, ağırlaşdırılmış qazma borusu, üzgəc 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: C.C.Azar, Q.Robello Samuel. Qazma mühəndisliyi. Bakı, 2014 
80. Qazma məhlulunun suverməsi hansı cihazla ölçülür? 
A) Piknometr 
B) VM-6 
C) Aerometr 
D) Exalot 
E) Barometr 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: C.C.Azar, Q.Robello Samuel. Qazma mühəndisliyi. Bakı, 2014 
81. İnhibitorlu qazma məhlullarına hansı məhlullar daxildir? 
A) Kalsium əsaslı, kalium əsaslı və polimer qazma məhlulları daxildir 
B) Kalsium əsaslı, bromid və polimer qazma məhlulları daxildir 
C) Su əsaslı, kalium əsaslı və nitrit qazma məhlulları daxildir 


Rəy və təklifləriniz üçün 
elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz
 
D) Kalsium əsaslı, kalium əsaslı və alkan əsaslı qazma məhlulları daxildir 
E) Kalsium əsaslı, hibrit əsaslı və polimer qazma məhlulları daxildir 
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin 
İstinad: C.C.Azar, Q.Robello Samuel. Qazma mühəndisliyi. Bakı, 2014 
82. Hidrodinamikanın öyrənilməsi fizikanın əsas hansı qanunlarına əsaslanır? 
A) Enerjinin saxlanılması, təzyiqin saxlanılması, kütlənin saxlanılması 
B) Təzyiqin saxlanılması, impulsun saxlanılması, kütlənin saxlanılması 
C) Enerjinin saxlanılması, impulsun saxlanılması, təzyiqin saxlanılması 
D) Enerjinin saxlanılması, impulsun saxlanılması, özlülüyün saxlanılması 
E) Enerjinin saxlanılması, impulsun saxlanılması, kütlənin saxlanılması 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: C.C.Azar, Q.Robello Samuel. Qazma mühəndisliyi. Bakı, 2014 
83. Qazma baltasının hidravlik xüsusiyyətinin hesablanması ilə əlaqədar olaraq, optimal 
axın sürətinin və baltanın yuyucu ucluğunun müvafik optimal diametrinin seçilməsi lazım 
olan parametrlər sırasına hansılar daxildir? 
A) Qazma baltasının hidravlik gücü, axının yerdəyişməsi, yuyucu ucluqdan axın sürəti 
B) Qazma baltasının hidravlik gücü, axının quyu dibinə təsir gücü, axının yerdəyişməsi 
C) Qazma baltasının nəmlik faizi, axının quyu dibinə təsir gücü, yuyucu ucluqdan axın sürəti 
D) Qazma baltasının hidravlik gücü, axının quyu dibinə təsir gücü, yuyucu ucluqdan axın 
sürəti 
E) Qazma baltasının hidravlik gücü, axının quyu dibinə təsir gücü, qazma baltasının nəmlik 
faizi 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: C.C.Azar, Q.Robello Samuel. Qazma mühəndisliyi. Bakı, 2014 
84. Maye dövranının itməsi gözlənilən zonalar neçə xarakterizə edilir? 
A) Yüksək dərəcədə keçirici, tipik, təbiətən yarılmış 
B) Tipik, kavernalı, təbiətən yarılmış 


Rəy və təklifləriniz üçün 
elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz
 
C) Yüksək dərəcədə keçirici. kavernalı, təbiətən yarılmış 
D) Yüksək dərəcədə keçirici. kavernalı, seysmik 
E) Yüksək dərəcədə keçirici, seysmik, təbiətən yarılmış 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: C.C.Azar, Q.Robello Samuel. Qazma mühəndisliyi. Bakı, 2014 
85. Xüsusi quyuların qazılmasında məqsəd nədir? 
A) Yatağın işlənməsinə tələb olunan suyun vurulması üçün 
B) Yatağın işlənməsi üçün tələb olunan müxtəlif tədqiqatların aparılması üçün 
C) Yatağın işlənməsi üçün tələb olunan yana qazma işlərinin aparılması üçün 
D) Yüksək təzyiqli su layının işlənməyə mənfi təsirini azaltmaq üçün 
E) Qaz layının işlənməyə təsirini azaltmaq üçün 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: B.Ə.Bağırov. Neft -qaz mədən gealogiyası. Bakı, 2011 
86. Köməkçi quyuların qazılmasında məqsəd? 
A) Yatağın işlənməsi üçün tələb olunan müxtəlif tədqiqatların aparılması üçün 
B) Yatağın işlənməsinə tələb olunan suyun vurulması üçün 
C) Yatağın işlənməsi üçün tələb olunan yana qazma işlərinin aparılması üçün 
D) Yüksək təzyiqli su layının işlənməyə mənfi azaltmaq üçün 
E) Qaz layının işlənməyə mənfi təsirini azaltmaq üçün 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: B.Ə.Bağırov. Neft -qaz mədən gealogiyası. Bakı, 2011 
87. Quyu fondu hansı qrup quyulardan təşkil olunur? 
A) İstismar, vurucu, xüsusi, dərin 
B) İstismar, qazılan, xüsusi, köməkçi 
C) İstismar, vurucu, ümumi, köməkçi 


Rəy və təklifləriniz üçün 
elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz
 
D) İstismar, vurucu, dayaz, köməkçi 
E) İstismar, vurucu, xüsusi, köməkçi 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: B.Ə.Bağırov. Neft -qaz mədən gealogiyası. Bakı, 2011 
88. İstismar quyu fondu öz növbəsində hansı növlərə bölünür? 
A) İşlək quyular, fəaliyyətsiz quyular 
B) İşlək quyular, fəaliyyətdə olan quyular 
C) İşlək olmayan quyular, fəaliyyətsiz quyular 
D) Dərin quyular, fəaliyyətsiz quyular 
E) Dayaz quyular, fəaliyyətsiz quyular 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: B.Ə.Bağırov. Neft -qaz mədən gealogiyası. Bakı, 2011 
89. Maye və bərk maddələrlə udulmuş müxtəlif komponentlərin adsorbent və ya 
absorbentlərdən ayrılması necə adlanır? 
A) Regenerasiya 
B) Absorbsiya 
C) Desorbsiya 
D) Faza müvazinəti 
E) Adsorbsiya 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: A.M.Rəsulov. Təbii qazların yığılması, nəqlə hazırlanması və istifadəsi. Bakı, 2008 
90. Hansı qanuna əsasən, bərabər həcmdə olan müxtəlif ideal qazlarda eyni təzyiq və 
temperaturada olan malekulaların sayı eyndidir? 
A) Boyl-Mariott qanununa əsasən 
B) Huk qanununa əsasən 
C) Termodinamikanın 1-ci qanununa əsasən 


Rəy və təklifləriniz üçün 
elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz
 
D) Termodinamikanın 2-ci qanununa əsasən 
E) Avaqadro qanununa əsasən 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: A.M.Rəsulov. Təbii qazların yığılması, nəqlə hazırlanması və istifadəsi. Bakı, 2008 
91. Hansı qanuna əsasən, sabit temperaturda verilmiş qazın həcmi təzyiqlə tərs 
mütənasibdir? 
A) Termodinamikanın 1-ci qanununa əsasən 
B) Huk qanununa əsasən 
C) Boyl-Mariott qanununa əsasən 
D) Termodinamikanın 2-ci qanununa əsasən 
E) Avaqadro qanununa əsasən 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: A.M.Rəsulov. Təbii qazların yığılması, nəqlə hazırlanması və istifadəsi. Bakı, 2008 
92. Hansı qanuna əsasən, qaz qarışığında hər bir komponent öz fiziki keyfiyyətini saxlayır? 
A) Termodinamikanın 1-ci qanununa əsasən 
B) Huk qanununa əsasən 
C) Boyl-Mariott qanununa əsasən 
D) Dalton qanununa əsasən 
E) Avaqadro qanununa əsasən 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: A.M.Rəsulov. Təbii qazların yığılması, nəqlə hazırlanması və istifadəsi. Bakı, 2008 
93. Hansı qanuna əsasən,məhlulun tərkibindəki komponentlərin parsial təzyiqi, maye 
qarışığının mol qatılığı və həmintəmiz komponentin buxar təzyiqi arasında aslılıq yaradır? 
A) Raul qanununa əsasən 
B) Huk qanununa əsasən 
C) Boyl-Mariott qanununa əsasən 


Rəy və təklifləriniz üçün 
elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz
 
D) Dalton qanununa əsasən 
E) Avaqadro qanununa əsasən 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: A.M.Rəsulov. Təbii qazların yığılması, nəqlə hazırlanması və istifadəsi. Bakı, 2008 
94. İdeal qazlar üçün Z-in qiyməti hansı bənddə düzgün göstərilib? 
A) Z=0,1 
B) Z=1 
C) Z=2 
D) Z=0,2 
E) Z=3 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: A.M.Rəsulov. Təbii qazların yığılması, nəqlə hazırlanması və istifadəsi. Bakı, 2008 
95. Təbii qazlarda metanın miqdarı neçə faiz arasında dəyişir? 
A) 65-85% 
B) 45-75% 
C) 25-85% 
D) 15-65% 
E) 75-99% 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: A.M.Rəsulov. Təbii qazların yığılması, nəqlə hazırlanması və istifadəsi. Bakı, 2008 
96. Neft qaz yataqlarındakı böyük kapillyarlı məsamə kanallarının ölçüsü hansı bənddə 
düzgün göstərilib? 
A) 0,3 mm-dən böyük 
B) 0,5 mm-ə qədər 
C) 0,5 mm-dən böyük 
D) 1,5 mm-dən böyük 


Rəy və təklifləriniz üçün 
elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz
 
E) 2,5 mm-dən böyük 
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin 
İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və Qaz çıxarma işçiləri ücün məlumat kitabı. Bakı, 2014 
97. Effektiv məsaməlilik əmsalının ifadəsi hansı bənddə düzgün göstərilib? 
A) m2=V2/V 
B) m2=V2/2V 
C) m2=2V2/V 
D) m2=V2-V 
E) m2=V2+V 
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin 
İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və Qaz çıxarma işçiləri ücün məlumat kitabı. Bakı, 2014 
98. Dinamiki məsaməlik əmsalının ifadəsi hansı bənddə düzgün göstərilib? 
A) m3=V3-V 
B) m3=V3/V 
C) m3=3V3/V 
D) m3=V3/4V 
E) m3=V3+2V 
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin 
İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və Qaz çıxarma işçiləri ücün məlumat kitabı. Bakı, 2014 
99. Mexaniki qazma üsulu öz növbəsində hansı növlərə bölünür? 
A) Vurma üsulu və bas-boş üsulu 
B) Bas-boş üsulu və fırlanma üsulu 
C) Vurma üsulu və dinamiki üsul 
D) Vurma üsulu və fırlanma üsulu 
E) Hidrodinamiki üsul və fırlanma üsulu 


Rəy və təklifləriniz üçün 
elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz
 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və Qaz çıxarma işçiləri ücün məlumat kitabı. Bakı, 2014 
100. Pərli baltalar hansı ölçülərdə hazırlanır? 
A) 48-73 mm diametrlərdə 
B) 89-121 mm diametrlərdə 
C) 121-166 mm diametrlərdə 
D) 640-970 mm diametrlərdə 
E) 420-640 mm diametrlərdə 
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin 
İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və Qaz çıxarma işçiləri ücün məlumat kitabı. Bakı, 2014 
101. Kern nümunəsi hansı balta ilə götürülür? 
A) Nizəvari balta ilə 
B) Şaroşkalı balta ilə 
C) Sütuncuqlu balta ilə 
D) Almazlı balta ilə 
E) Bir şarlı balta ilə 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və Qaz çıxarma işçiləri ücün məlumat kitabı. Bakı, 2014 
102. Kristallik qəfəslərinin quruluşuna görə gil mineralları hansı qruplara bölünür? 
A) Montmorillonit qrupu, illitlər qrupu, kaolinit qrupu 
B) Montmorillonit qrupu, sistitlər qrupu, kaolinit qrupu 
C) Montmorillonit qrupu, illitlər qrupu, kaoquliyasiya qrupu 
D) Fosfatlar qrupu, illitlər qrupu, kaolinit qrupu 
E) Hidrolinit qrupu, illitlər qrupu, kaolinit qrupu 
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin 


Rəy və təklifləriniz üçün 
elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz
 
İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və Qaz çıxarma işçiləri ücün məlumat kitabı. Bakı, 2014 
103. Hidroqumşırnaqlı perforator quyuya nə ilə endirilir? 
A) Kanat vasitəsilə 
B) Borular vasitəsilə 
C) Buraz vasitəsilə 
D) Kəndir vasitəsilə 
E) Skrinşot vasitəsilə 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və Qaz çıxarma işçiləri ücün məlumat kitabı. Bakı, 2014 
104. Tətbiq edilən kumulyativ perforatorlar hansı siniflərə bölünür? 
A) Gövdəli, yivsiz 
B) Yivli, gövdəsiz 
C) Gövdəli, şarnirli 
D) Gövdəli, gövdəsiz 
E) Oymaqlı, oymaqsız 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və Qaz çıxarma işçiləri ücün məlumat kitabı. Bakı, 2014 
105. PKO-73 tipli perforator endirilən quyularda buraxılabilən maksimal temperatur hansı 
bənddə düzgün göstərilib? 
A) 90 dərəcə C 
B) 145 dərəcə C 
C) 220 dərəcə C 
D) 280 dərəcə C 
E) 180 dərəcə C 
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin 
İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və Qaz çıxarma işçiləri ücün məlumat kitabı. Bakı, 2014 


Rəy və təklifləriniz üçün 
elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz
 
106. PKO-85-2 tipli perforator endirilən quyularda buraxılabilən maksimal temperatur 
hansı bənddə düzgün göstərilib? 
A) 60 dərəcə C 
B) 120 dərəcə C 
C) 150 dərəcə C 
D) 200 dərəcə C 
E) 220 dərəcə C 
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin 
İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və Qaz çıxarma işçiləri ücün məlumat kitabı. Bakı, 2014 
107. Fontan istismar üsulunda mövcud olan enerji mənbələri hansılardır? 
A) Layın hidrostatik təzyiqi, lay qazının potensial enerjisi 
B) Layın hidrostatik təzyiqi, lay qazının kinetik enerjisi 
C) Lay qazının kinetik enerjisi, lay qazının potensial enerjisi 
D) Layın hidrostatik təzyiqi, layın öz enerjisi 
E) Layın öz enerjisi, lay qazının kinetik enerjisi 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və Qaz çıxarma işçiləri ücün məlumat kitabı. Bakı, 2014 
108. Yüksək təzyiqli kompressorun atqı xəttində təzyiq neçə atmosferə qədər olur? 
A) 30 atmosferdən 200 atmosferədək 
B) 60 atmosferdən 250 atmosferədək 
C) 90 atmosferdən 275 atmosferədək 
D) 120 atmosferdən 320 atmosferədək 
E) 160 atmosferdən 350 atmosferədək 
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin 
İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və Qaz çıxarma işçiləri ücün məlumat kitabı. Bakı, 2014 


Rəy və təklifləriniz üçün 
elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz
 
109. Orta təzyiqli kompressorun atqı xəttində təzyiq neçə atmosferə qədər olur? 
A) 15 atmosferdən 35 atmosferədək 
B) 60 atmosferdən 90 atmosferədək 
C) 45 atmosferdən 120 atmosferədək 
D) 35 atmosferdən 50 atmosferədək 
E) 75 atmosferdən 150 atmosferədək 
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin 
İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və Qaz çıxarma işçiləri ücün məlumat kitabı. Bakı, 2014 
110. Alçaq təzyiqli kompressorun atqı xəttində təzyiq neçə atmosferə qədər olur? 
A) 5 atmosferdən 15 atmosferədək 
B) 10 atmosferdən 25 atmosferədək 
C) 8 atmosferdən 35 atmosferədək 
D) 25 atmosferdən 50 atmosferədək 
E) 20 atmosferdən 75 atmosferədək 
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin 
İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və Qaz çıxarma işçiləri ücün məlumat kitabı. Bakı, 2014 
111. Dərinlik nasoslarında verim əmsalı nəyə deyilir? 
A) Dərinlik nasosunun faktiki debitinin nəzəri məhsuldarlığına olan hasilinə verim əmsalı 
deyilir 
B) Dərinlik nasosunun faktiki debitinin planlaşdırılmış məhsuldarlığına olan fərqinə verim 
əmsalı deyilir 
C) Dərinlik nasosunun planlaşdırılmış debitinin nəzəri məhsuldarlığına olan nisbətinə 
verim əmsalı deyilir 
D) Dərinlik nasosunun planlaşdırılmış debitinin nəzəri məhsuldarlığına olan hasilinə verim 
əmsalı deyilir 
E) Dərinlik nasosunun faktiki debitinin nəzəri məhsuldarlığına olan nisbətinə verim əmsalı 
deyilir 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 


Rəy və təklifləriniz üçün 
elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz
 
İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və Qaz çıxarma işçiləri ücün məlumat kitabı. Bakı, 2014 
112. Dərinlik nasosu işləyən zaman ştanq kəmərinə hansı qüvvələr təsir edir? 
A) İş prosesində yaranan akustik qüvvələr, hərəkət zamanı yaranan müqavimət qüvvələri 
B) İş prosesində yaranan statik qüvvələr, hərəkət zamanı yaranan müqavimət qüvvələri 
C) İş prosesində yaranan statik qüvvələr, iş prosesində yaranan akustik qüvvələr 
D) İş prosesində yaranan ağırlıq qüvvələr, hərəkət zamanı yaranan statik qüvvələri 
E) İş prosesində yaranan statik qüvvələr, hərəkət zamanı yaranan kombinəedilmiş 
qüvvələri 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və Qaz çıxarma işçiləri ücün məlumat kitabı. Bakı, 2014 
113. Mədənlərdə tətbiq olunan nasos qurğularının ötürücüləri hansı bənddə düzgün 
göstərilib? 
A) Fərdi, qoşalaşmış və torpedalı 
B) Fərdi, torpedalı və qrup iniqalı 
C) Torpedalı, qoşalaşmış və qrup iniqalı 
D) Fərdi, qoşalaşmış və qrup iniqalı 
E) Vintli, qoşalaşmış və qrup iniqalı 
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin 
İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və Qaz çıxarma işçiləri ücün məlumat kitabı. Bakı, 2014 
114. Mancanaq dəzgahı dəstində, pazşəkilli qayışın maksimal buraxıla bilən hərəkət sürəti 
nə qədərdir? 
A) 35m/san 
B) 10m/san 
C) 15m/san 
D) 45m/san 
E) 25m/san 
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin 


Rəy və təklifləriniz üçün 
elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz
 
İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və Qaz çıxarma işçiləri ücün məlumat kitabı. Bakı, 2014 
115. Quyuağzı ştok hərəkətdə olanda, kipləşdiricinin sıxılmış paketində işçi təzyiq neçə Mpa 
qədər ola bilər? 
A) 8 Mpa 
B) 2 Mpa 
C) 4 Mpa 
D) 10 Mpa 
E) 12 Mpa 
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin 
İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və Qaz çıxarma işçiləri ücün məlumat kitabı. Bakı, 2014 
116. Quyuağzı ştok hərəkətsiz olanda, kipləşdiricinin sıxılmış paketində işçi təzyiq neçə 
Mpa qədər ola bilər? 
A) 10 Mpa 
B) 3 Mpa 
C) 5 Mpa 
D) 7 Mpa 
E) 11 Mpa 
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin 
İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və Qaz çıxarma işçiləri ücün məlumat kitabı. Bakı, 2014 
117. Boruda maye və qazın sürətləri, xüsusiyyətləri və dispersləşmədən asılı olaraq 
müxtəlif qaz maye strukturları hansılardır? 
A) Qabarcıqlı, tıxaclı, oxvari struktur 
B) Qabarcıqlı, neftli, oxvari struktur 
C) Qabarcıqlı, tıxaclı, yayvari struktur 
D) Yayvari, qabarcıqlı, tıxaclı struktur 
E) Qabarcıqlı, yivli, oxvari struktur 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 


Rəy və təklifləriniz üçün 
elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz
 
İstinad: T.Ş.Salavatov, S.F.Əhmədov, B.A.Osmanov. Neftin quyu ilə çıxarılması texnalogiyası. 
Bakı, 2008 
118. Quyular hansı səbəblərdən ləğv edilir? 
A) Geoloji və geofizki 
B) Geofiziki və texnogen 
C) Texnogen və texniki 
D) Geoloji və texniki 
E) Geoloji və layla əlaqədar 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: T.Ş.Salavatov, S.F.Əhmədov, B.A.Osmanov. Neftin quyu ilə çıxarılması texnalogiyası. 
Bakı, 2008 
119. Konstruksiyasına görə polad neft çənlərinin növləri hansı bənddə düzgün göstərilib? 
A) Kombinəedilmiş dairəvi 
B) Şaquli silindrik, şaquli yarımsferik 
C) Şaquli silindrik, horizontal silindrik 
D) Dairəvi, trapesional 
E) Skod tipli, trapşəkilli 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: R.F.Abasov, K.M.Məmmədov, Z.S.Musayev. Dəniz hidrotexniki qurğuları, neftin-
qazın saxlanılması və nəqli. Bakı, 2010 
120. Metalda korroziyanın növləri hansı bəndlərdə düzgün göstərilib?
A) Kimyəvi və kombinəedilmiş 
B) Elektrokimyəvi və kalsiləşdirilmiş 
C) Kombinəedilmiş və elektrokimyəvi 
D) Kimyəvi və elektrokimyəvi 
E) Sinkləşdirilmiş və elektrokimyəvi 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 


Rəy və təklifləriniz üçün 
elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz
 
İstinad: R.F.Abasov, K.M.Məmmədov, Z.S.Musayev. Dəniz hidrotexniki qurğuları, neftin-
qazın saxlanılması və nəqli. Bakı, 2010 
121. İsti neft məhsulunu nəql edən nasoslar işə başlamazdan əvvəl 8 saata yaxın müddət 
ərzində neçə dərəcə C-dək olan maye ilə qızdırılmalıdır? 
A) 20 dərəcə C-dək 
B) 55 dərəcə C-dək 
C) 60 dərəcə C-dək 
D) 80 dərəcə C-dək 
E) 40 dərəcə C-dək 
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin 
İstinad: R.F.Abasov, K.M.Məmmədov, Z.S.Musayev. Dəniz hidrotexniki qurğuları, neftin-
qazın saxlanılması və nəqli. Bakı, 2010 
122. Nəql olunan neft məhsulunun temperaturuna görə, nasosun vurduğu mayenin 
temperaturu neçə dərəcə C-dək olduqda soyuq qrupa aiddir? 
A) 220 dərəcə C-dək olduqda 
B) 180 dərəcə C-dək olduqda 
C) 300 dərəcə C-dək olduqda 
D) 120 dərəcə C-dək olduqda 
E) 90 dərəcə C-dək olduqda 
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin 
İstinad: R.F.Abasov, K.M.Məmmədov, Z.S.Musayev. Dəniz hidrotexniki qurğuları, neftin-
qazın saxlanılması və nəqli. Bakı, 2010 
123. Nəql olunan neft məhsulunun temperaturuna görə, nasosun vurduğu mayenin 
temperaturu neçə dərəcə C intervalında olduqda isti qrupa aiddir? 
A) 90-160 dərəcə C 
B) 30-90 dərəcə C 
C) 220-400 dərəcə C 
D) 180-300 dərəcə C 


Rəy və təklifləriniz üçün 
elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz
 
E) 260-500 dərəcə C 
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin 
İstinad: R.F.Abasov, K.M.Məmmədov, Z.S.Musayev. Dəniz hidrotexniki qurğuları, neftin-
qazın saxlanılması və nəqli. Bakı, 2010 
124. Neftlər, tərkibində üzvi birləşmələrin olmasına görə hansı qruplara bölünür? 
A) Parafinli karbohidrogenlər, naftenli karbohidrogenlər, ağır karbohidrogenlər 
B) Parafinli karbohidrogenlər, parafinsiz karbohidrogenlər, aromatik karbohidrogenlər 
C) Parafinli karbohidrogenlər, naftenli karbohidrogenlər, aromatik karbohidrogenlər 
D) İysiz karbohidrogenlər, naftenli karbohidrogenlər, aromatik karbohidrogenlər 
E) Parafinli karbohidrogenlər, üzvi karbohidrogenlər, ağır karbohidrogenlər 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: H.F.Mirələmov, Q.Q.İsmayılov. Neftin və qazın boru kəmərləri ilə nəqli. Dərslik. 
Bakı, 2010 
125. Dinamiki özlülüyün ölçü vahidi aşağıdakı hansı bənddə düzgün göstərilib? 
A) Puaz 
B) Stoks 
C) Dəqiqə 
D) m³ 
E) m2 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: H.F.Mirələmov, Q.Q.İsmayılov. Neftin və qazın boru kəmərləri ilə nəqli. Dərslik. 
Bakı, 2010 
126. Neftlər tərkibində üzvi birləşmələrin olmasına görə hansı qruplara bölünür? 
A) Parafinli karbohidrogenlər, neftli karbohidrogenlər, qazlı karbohidrogenlər 
B) Parafinli karbohidrogenlər, neftli karbohidrogenlər, aromatik karbohidrogenlər 
C) Sulu karbohidrogenlər, neftli karbohidrogenlər, aromatik karbohidrogenlər 


Rəy və təklifləriniz üçün 
elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz
 
D) Parafinli karbohidrogenlər, qeyri aromatik karbohidrogenlər, aromatik 
karbohidrogenlər 
E) Sulu karbohidrogenlər, neftli karbohidrogenlər, qazlı karbohidrogenlər
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: H.F.Mirələmov, Q.Q.İsmayılov. Neftin və qazın boru kəmərləri ilə nəqli. Dərslik. 
Bakı, 2010 
127. Qazın qramlarla ifadə olunmuş kütləsi necə adlanır? 
A) Kq 
B) Həcm 
C) Kütlə 
D) Mol 
E) m/san 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: H.F.Mirələmov, Q.Q.İsmayılov. Neftin və qazın boru kəmərləri ilə nəqli. Dərslik. 
Bakı, 2010 
128. Dərinlikdən asılı olaraq lay temperaturunu tapmaq üçün hansı anlayışlardan istifadə 
edilir? 
A) Geotermik pillə və geotermik padus 
B) Eksentrik pillə və geotermik qradient 
C) Geotermik pillə və induktiv pillə 
D) İnduktiv pillə və geotermik qradient 
E) Geotermik pillə və geotermik qradient 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, M.Ə.İskəndərov, M.Ə.Abdullayev. Neft və Qaz yataqlarının 
istismarı və işlənməsi. Bakı, 1960 
129. Ağırlıq rejimləri yatağın maililiyindən asılı olaraq hansı növlərə bölünür? 
A) Neftlilik konturu hərəkət edən ağırlıq rejimi, neftlilik konturu hərəkət etməyən ağırlıq 
rejimi 


Rəy və təklifləriniz üçün 
elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz
 
B) Neftlilik bucağı genişlənən ağırlıq rejimi, neftlilik bucağı genişlənməyən ağırlıq rejimi 
C) Qazlılıq bucağı genişlənən ağırlıq rejimi, qazlılıq bucağı genişlənməyən ağırlıq rejimi 
D) Kontur arxası rejim bucağı, kontur yanı rejim bucağı 
E) Kombinə edilmiş rejim, yarım sferik rejim 
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin 
İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, M.Ə.İskəndərov, M.Ə.Abdullayev. Neft və Qaz yataqlarının 
istismarı və işlənməsi. Bakı, 1960 
130. Dinamiki səviyyəni hansı cihazla ölçürlər? 
A) Aerometr 
B) VM-6 
C) Exalot 
D) Viskozimetr 
E) Barometr 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, M.Ə.İskəndərov, M.Ə.Abdullayev. Neft və Qaz yataqlarının 
istismarı və işlənməsi. Bakı, 1960 
131. Lay boyu olan keçiriciliyin quyudibi zonası keçiriciliyindən fərqli olması necə adlanır? 
A) Skrinşot 
B) Skineffekt 
C) Boven effekti 
D) Tomson effekti 
E) Güzgü effekti 
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin 
İstinad: A.X.Mirzəcanzadə, M.Ə.İskəndərov, M.Ə.Abdullayev. Neft və Qaz yataqlarının 
istismarı və işlənməsi. Bakı, 1960 
132. Realogiya nəyə deyilir ? 
A) Cismlərin bərkimə və deformasiyaya uğramaq xüsusiyyətlərinə realogiya deyilir 


Rəy və təklifləriniz üçün 
elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz
 
B) Cismlərin deformasiyaya uğramaq və əyilmə xüsusiyyətlərinə realogiya deyilir
C) Cismlərin axma və yumşalma xüsusiyyətlərinə realogiya deyilir 
D) Cismlərin axma və deformasiyaya uğramaq xüsusiyyətlərinə realogiya deyilir 
E) Cismlərin axma, ərimə və deformasiyaya uğramaq xüsusiyyətlərinə realogiya deyilir 
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin 
İstinad: P.Quliyev, H.Məcidov, S.Cəlalov. Qazıma məhlulları. Bakı, 2003 
133. Dərinlik nasoslarının iş prosesində yaranan statik qüvvələrə hansılar aiddir? 
A) Ştanq kəmərinin öz çəkisi, nasosun plunjerinə və ştanqlarına mayenin göstərdiyi yatım 
bucağı 
B) Ştanq kəmərinin uzunluğu, nasosun plunjerinə və ştanqlarına mayenin göstərdiyi 
hidrostatik təzyiq 
C) Ştanq kəmərinin öz çəkisi, nasosun plunjerinə və ştanqlarına mayenin göstərdiyi 
hidrostatik təzyiq 
D) Ştanq kəmərinin öz çəkisi, nasosun plunjerinə və ştanqlarına mayenin göstərdiyi axıcılıq 
dərəcəsi 
E) Ştanq kəmərinin diametri, nasosun plunjerinə və ştanqlarına mayenin göstərdiyi 
hidrostatik təzyiq 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: D.Ə.İskəndərov. Neft və Qaz çıxarma işçiləri ücün məlumat kitabı. Bakı, 2014 
134. Qazımada rejim parametrləri aşağıdakı hansı bənddə düzgün göstərilib? 
A) Baltaya verilən oxboyu yük, qazıma məhlulunun miqdarı, qazıma baltasının dövrlər sayı, 
quyunun dərinliyi 
B) Qazıma məhlulunun miqdarı, qazıma baltasının dövrlər sayı, qazıma borularının miqdarı 
C) Baltaya verilən oxboyu yük, qazıma məhlulunun miqdarı, qazıma baltasının dövrlər sayı 
D) Baltaya verilən oxboyu yük, qazıma məhlulunun sıxlığı, qazıma baltasının növü 
E) Baltaya verilən oxboyu yük, qazıma məhlulunun xüsusi çəkisi, qazıma baltasının 
diametri 
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin 
İstinad: B.A.Quliyev, M.M.Şirinov. Neft və qaz quyularının qazılması. Bakı, 2009


Rəy və təklifləriniz üçün 
elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz
 
135. Doyma təzyiqi nədir? 
A) Mayenin təzyiqini artırarkən onda həll olmuş qazın qabarcıqlar formasında ayrıldığı 
andakı təzyiq 
B) Mayenin təzyiqini azaldarkən qazın sabitləşməsi 
C) Mayenin təzyiqini artırarkən qazın ayrıldığı təzyiq 
D) Mayenin təzyiqini azaldarkən onda həll olmuş qazın qabarcıqlar formasında ayrıldığı 
andakı təzyiq 
E) Mayenin temperaturunu azaldarkən qazın ayrıldığı təzyiq 
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin 
İstinad: T.Ş.Salavatov, S.F.Əhmədov, B.A.Osmanov. Neftin quyu ilə çıxarılması texnalogiyası. 
Bakı, 2008 
136. Parafin çökməsinə qarşı tətbiq edilən mübarizə üsulları necə adlanır? 
A) Mexaniki üsul, fiziki üsul, biokimyəvi üsul 
B) Fiziki üsul, kimyəvi üsul, qarışıq üsul 
C) Kimyəvi üsul, termiki üsul, mexaniki üsul 
D) Mexaniki üsul, fiziki üsul, kimyəvi üsul 
E) Kimyəvi üsul, termiki üsul, fiziki üsul 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: T.Ş.Salavatov, S.F.Əhmədov, B.A.Osmanov. Neftin quyu ilə çıxarılması texnalogiyası. 
Bakı, 2008 
137. Eksentrik kameralar nədə istifadə edilir? 
A) Qazlift klapanlarının çıxarılması üçün nəzərdə tutulub 
B) Qazlift klapanlarının yerləşdirilməsi üçün nəzərdə tutulub 
C) Qazlift klapanlarının endirilməsi üçün nəzərdə tutulub 
D) Qazlift klapanlarının açılması üçün nəzərdə tutulub 
E) Qalift klapanlarının bağlanması üçün nəzərdə tutulub 
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin 


Rəy və təklifləriniz üçün 
elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz
 
İstinad: T.Ş.Salavatov, S.F.Əhmədov, B.A.Osmanov. Neftin quyu ilə çıxarılması texnalogiyası. 
Bakı, 2008 
138. Ekstraktor nədə istifadə edilir? 
A) Qazlift klapanlarının yuyulması üçün nəzərdə tutulub 
B) Qazlift klapanlarının yoxlanılması üçün nəzərdə tutulub 
C) Qazlift klapanlarının endirilməsi üçün istifadə edilən alətdir 
D) Qazlift klapanlarını mandrelə salmaq üçün istifadə edilən alətdir 
E) Qazlift klapanlarının qaldırılması üçün nəzərdə tutulub 
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin 
İstinad: T.Ş.Salavatov, S.F.Əhmədov, B.A.Osmanov. Neftin quyu ilə çıxarılması texnalogiyası. 
Bakı, 2008 
139. Dərinlik nasosu ilə işləyən quyularda quyu ağzından mayenin dinamik səviyyəsinə 
qədər olan məsafəni nə ilə təyin etmək olar? 
A) Hidravliki indiqator 
B) Manometr 
C) Exalot 
D) Taxometr 
E) Viskozimetr 
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin 
İstinad: T.Ş.Salavatov, S.F.Əhmədov, B.A.Osmanov. Neftin quyu ilə çıxarılması texnalogiyası. 
Bakı, 2008 
140. Quyuların mənimsənilməsinin fiziki əsasları hansı variantda qeyd edilib? 
A) Quyudibinə düşən təzyiqin lay təzyiqinə nisbətən tədricən yuxarı qaldırılması 
B) Quyudibinə düşən təzyiqin lay təzyiqinə nisbətən kəskin aşağı salınması 
C) Quyudibinə düşən təzyiqin lay təzyiqinə nisbətən tədricən aşağı salınması 
D) Quyudibinə düşən təzyiqin dayandırılması 
E) Quyudibinə düşən temperaturun lay temperaturuna nisbətən kəskin qalxması 


Rəy və təklifləriniz üçün 
elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz
 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: T.Ş.Salavatov, S.F.Əhmədov, B.A.Osmanov. Neftin quyu ilə çıxarılması texnalogiyası. 
Bakı, 2008 
141. Fontan armaturunun əsas hissələri hansılardır? 
A) Fontan yolkası, ştuçerlər 
B) Boru başlığı, fontan yolkası 
C) Boru başlığı, ştuçerlər 
D) Boru başlığı, fontan yolkası, birinci sıra boruları 
E) Qoruyucu kəmərI, klapan 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: T.Ş.Salavatov, S.F.Əhmədov, B.A.Osmanov. Neftin quyu ilə çıxarılması texnalogiyası. 
Bakı, 2008 
142. Mayenin hidrostatik təzyiqi nədən asılıdır? 
A) Mayenin həcmindən və özlülüyündən 
B) Mayenin sıxlığından və hündürlüyündən 
C) Mayenin sıxlığından və özlülüyündən 
D) Mayenin özlülüyündən və tərkibindən 
E) Mayenin temperaturundan və təzyiqindən 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: T.Ş.Salavatov, S.F.Əhmədov, B.A.Osmanov. Neftin quyu ilə çıxarılması texnalogiyası. 
Bakı, 2008 
143. Lay şəraitində neftin özlülüyü neftvermə əmsalına necə təsir edir? 
A) Özlülük nəqədər çoxdursa neftvermə əmsalı bir o qədər çox olur 
B) Özlülük nəqədər çoxdursa neftvermə əmsalı bir o qədər kiçik olur 
C) Özlülük neftvermə əmsalına təsir etmir 
D) Özlülük nəqədər azdırsa neftvermə əmsalı bir o qədər az olur 
E) Özlülük nəqədər azdırsa neftvermə əmsalı bir o qədər çox olur 


Rəy və təklifləriniz üçün 
elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz
 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: T.Ş.Salavatov, S.F.Əhmədov, B.A.Osmanov. Neftin quyu ilə çıxarılması texnalogiyası. 
Bakı, 2008 

Yüklə 385,77 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin