NÁzev přÍpravkuYüklə 103,5 Kb.
tarix21.01.2017
ölçüsü103,5 Kb.
#6149
Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls217696/2009
SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU
  1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Sevoflurane Baxter 100%, tekutina k přípravě inhalace parou
    1. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Sevofluranum 100%

Úplný seznam pomocných látek viz bod. 6.1.

          1. LÉKOVÁ FORMA

Tekutina k přípravě inhalace parou

Popis přípravku: Čirá, bezbarvá tekutina


4KLINICKÉ ÚDAJE4.1 Terapeutické indikace
Úvod a vedení celkové anestezie u dospělých a dětí.
4.2 Dávkování a způsob podání
Sevofluran je nutné podávat pomocí odpařovače speciálně kalibrovaného pro použití sevofluranu, aby bylo možné přesně kontrolovat podávanou koncentraci přípravku. Hodnoty MAC (minimální alveolární koncentrace) pro sevofluran se snižují s rostoucím věkem pacienta a při přidání oxidu dusného. Dávkování musí být individualizováno a titrováno pro dosažení požadovaného účinku s ohledem na věk a klinický stav pacienta.
Hodnota MAC sevofluranu podle věku

Věk pacienta (roky)

Směs sevofluranu (%) s kyslíkem

Sevofluran (%) v

60% N2O/40% O2

0 – 1 měsíc #

3,3

neuvádí se

1 – <6 měsíců

3,0

neuvádí se

6 měsíců – <1 rok

2,8

neuvádí se

1 rok – <3 roky

2,6

2,0

3 – <5

2,5

neuvádí se

5 – 12

2.4

neuvádí se

25

2,5

1,4

35

2,2

1,2

40

2,05

1,1

50

1,8

0,98

60

1,6

0,87

80

1,4

0,70

#: Novorozenci dosáhli plného gestačního věku.

Hodnoty MAC u předčasně narozených dětí nebyly stanoveny.


Úvod do anestezie

Lze podat krátkodobě působící barbituráty nebo jiné intravenózní indukční látky s následným inhalačním podáním sevofluranu.


Úvodu do anestezie samotným sevofluranem lze dosáhnout inhalací 0,5 – 1,0 % sevofluranu ve směsi s kyslíkem (O2) s nebo bez oxidu dusného (N2O), se zvyšováním koncentrace v krocích po 0,5 – 1,0 % sevofluranu až do maximální hodnoty 8 % u dospělých a dětí do dosažení požadované hloubky anestezie.


U dospělých obvykle vyvolá inhalovaná koncentrace až 5 % sevofluranu chirurgickou anestezii za méně než dvě minuty. U dětí obvykle vyvolá inhalovaná koncentrace až 7 % sevofluranu chirurgickou anestezii za méně než dvě minuty.
Vedení anestezie


Chirurgickou úroveň anestezie je možné udržovat inhalací 0,5 – 3 % sevofluranu v O2 s nebo bez N2O.
4.3 Kontraindikace
Známá přecitlivělost na sevofluran nebo jiná halogenovaná anestetika.
Anamnéza neobjasněné střední až závažné jaterní dysfunkce se žloutenkou, horečkou a eosinofilií po anestezii pomocí sevofluranu.
Známý nebo suspektní sklon k maligní hypertermii.
4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití
Sevofluran mohou podávat pouze osoby náležitě vyškolené v podávání celkové anestezie. K dispozici musí okamžitě být prostředky pro udržování průchodných dýchacích cest, umělou plicní ventilaci, obohacování kyslíkem a kardiopulmonální resuscitaci. Všichni pacienti uspávaní sevofluranem musí být nepřetržitě monitorováni: sledován musí být mj. jejich elektrokardiogram (EKG), krevní tlak (TK), saturace kyslíkem a exspirační koncentrace oxidu uhličitého (CO2). Sevofluran je nutné podávat pomocí odpařovače speciálně kalibrovaného pro použití sevofluranu, aby bylo možné přesně kontrolovat podanou koncentraci přípravku. Při prohlubování anestezie dochází k zvýšení hypotenze a depresi respirace.
Během vedení anestezie má zvýšení koncentrace sevofluranu za následek snížení krevního tlaku v závislosti na dávce. Nadměrný pokles krevního tlaku je možné korigovat snížením koncentrace sevofluranu. Probuzení z celkové anestezie je nutné pečlivě zhodnotit před propuštěním pacientů z pooperační péče.
Zvláštní pozornost je nutné věnovat volbě dávky u hypovolemických, hypotenzních a oslabených pacientů.
Vzhledem k tomu, že zkušenosti s použitím přípravku u pacientů se zhoršenými renálními funkcemi (sérový kreatinin ≥ 1,5 mg/dl nebo 135 μmol/l) jsou omezené, podávejte sevofluran této skupině pacientů opatrně. Je potřeba pooperačně sledovat renální funkce.
V porodnické anestezii je nutné postupovat opatrně s ohledem na relaxační účinky sevofluranu na dělohu a zvýšené riziko děložního krvácení (viz část 4.6).
Při opakovaném použití je nutné postupovat opatrně.
Udržování hemodynamické stability je důležité pro prevenci ischémie myokardu u pacientů s onemocněním koronárních cév.
U pacientů s rizikem zvýšení intrakraniálního tlaku (ICP) je nutné sevofluran podávat opatrně ve spojení s postupy pro snížení ICP, jako je např. hyperventilace.
Maligní hypertermie:

U citlivých jedinců může sevofluran vyvolat hypermetabolický stav kosterního svalstva, který vede k vysokým nárokům na kyslík a ke klinickému syndromu známému jako maligní hypertermie. Při použití sevofluranu byly hlášeny vzácné případy vzniku maligní hypertermie (viz také část 4.8). Léčba zahrnuje přerušení podávání vyvolávajících látek (např. sevofluran), podání intravenózního dantrolenu sodného a použití podpůrné léčby. Později se může objevit renální selhání, a proto je nutné monitorovat a udržovat tvorbu moči (je-li to možné).


Dystonické pohyby, které vymizí bez léčby, byly pozorovány u dětí, kterým byl podán sevofluran v úvodu do anestezie. Vztah k sevofluranu je nejasný.
Probuzení je po anestezii sevofluranem obvykle rychlé. Z tohoto důvodu může být po operaci nutné zajistit analgezii.
Rychlé probuzení u dětí může vyvolat krátkodobý stav agitovanosti a sníženou spolupráci (přibližně u 25 % dětí po anestezii).
Použití sevofluranu bylo spojeno s výskytem záchvatů. Většina záchvatů se objevila u dětí a mladých dospělých, u nichž se ve většině případů nevyskytovaly žádné predisponující rizikové faktory. Použití sevofluranu u pacientů s rizikem rozvoje záchvatů je nutné klinicky zvážit. U dětí je proto důležité hloubku anestezie omezit. Široké použití monitorování mozkových funkcí (elektroencefalografie, EEG) může umožnit optimalizaci dávky sevofluranu a pomoci potlačit propuknutí a významných epileptiformních známek u citlivých pacientů, zvláště u osob velmi mladých či osob v pokročilém věku (viz část 4.8.).
Byly hlášeny vzácné případy lehké, střední či závažné pooperační jaterní dysfunkce či hepatitidy (s nebo bez žloutenky). Při použití sevofluranu u pacientů s přidruženými jaterními problémy, nebo u pacientů užívajících léky, způsobující jaterní dysfunkce, doporučujeme zvýšenou opatrnost. U pacientů s poraněním jater, žloutenkou, neobjasněnými horečkami nebo eosinofílií po podání jiných inhalačních anestetik se podávání sevofluranu nedoporučuje, je-li možné vést anestezii intravenózní cestou nebo pomocí lokální anestezie (viz část 4.8).
Náhrada vyschlé náplně absorbentu CO2

Exotermická reakce mezi sevofluranem a absorbentem CO2 se zvyšuje vyschnutím absorbentu CO2, např. po delší době proudění suchého plynu přes láhev s absorbentem CO2. Byly hlášeny vzácné případy tvorby nadměrného tepla, kouře a/nebo spontánního vznícení anesteziologického odpařovače během použití sevofluranu spolu s vyschlou nádobou absorbentu. Neočekávané zpoždění ve zvýšení vdechované koncentrace sevofluranu nebo neočekávané snížení koncentrace vdechovaného sevofluranu v porovnání s nastavením odpařovače může být příznakem přehřátí láhve s absorbentem CO2. Má-li ošetřující lékař podezření na vyschnutí absorbentu CO2, musí před podáním sevofluranu nádobu vyměnit. Barevný indikátor na většině nádob s absorbentem CO2 se při vyschnutí nemusí nezbytně změnit. Z tohoto důvodu není možné brát fakt, že nedošlo ke změně barvy, jako bezpečnou známku dostatečného zvlhčování. Nádobu s absorbentem CO2 vyměňujte pravidelně bez ohledu na barevný indikátor (viz část 6.6).


4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce
Současná inhalace N2O (oxidu dusného) zvyšuje účinek sevofluranu (viz také část 4.2).
Sevofluran zvyšuje zejména účinek nedepolarizujících svalových relaxancií. Dávkování těchto látek je při podávání sevofluranu nutné upravit.
U benzodiazepinů a opiátů se očekává snížení hodnoty MAC pro sevofluran ve stejném rozsahu jako u jiných inhalačních anestetik.
Sevofluran může zvyšovat negativní ionotropní, chronotropní a dromotropní účinky betablokátorů blokádou kardiovaskulárních kompenzačních mechanismů.
Sevofluran má podobné účinky jako isofluran na senzbilizaci myokardu k arytmogennímu účinku exogenně podávaného adrenalinu. Prahová dávka adrenalinu vyvolávající vícečetné komorové arytmie byla stanovena na 5 μg/kg.

Léčivé přípravky a látky zvyšující aktivitu cytochromu P450, izoenzym CYP2E1, jako např. isoniazid a alkohol, mohou zvyšovat metabolismus sevofluranu a vést k výrazně vyšším plazmatickým koncentracím fluoridů.


Při současném použití sevofluranu s nepřímými sympatomimetiky (amfetaminy, efedrin) existuje riziko akutních hypertenzních epizod.
Porucha atrioventrikulárního vedení byla pozorována při současném podávání verapamilu a sevofluranu.
4.6 Těhotenství a kojení
Nejsou k dispozici údaje o použití sevofluranu během těhotenství a porodu u lidí. Studie na zvířatech prokázaly reprodukční toxicitu, ale nikoliv teratogenní účinky (viz část 5.3). Potenciální riziko pro člověka není známé.

Sevofluran lze u těhotných žen podávat pouze v případě, že přínos použití anestetika jasně převažuje možná rizika pro plod.


Vzhledem k farmakologickým účinkům má sevofluran relaxační účinky na dělohu. Během klinické studie při ukončení těhotenství bylo hlášeno zvýšení četnost děložního krvácení.
Existují omezené údaje prokazující bezpečnost sevofluranu pro matku a dítě při císařském řezu.
Bezpečnost použití sevofluranu během porodu nebyla zkoumána.
Není známo, zda je sevofluran vylučován do mateřského mléka. Proto je nutné postupovat opatrně při podávání sevofluranu kojícím ženám a u dětí je nutné sledovat možné nežádoucí účinky.
4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje
Sevofluran má výrazný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Po dobu, kterou určí anesteziolog, nesmí pacienti po anestezii sevofluranem řídit. Provádění činností vyžadujících plnou pozornost, jako např. obsluha strojů, může být narušeno po určitou dobu po celkové anestezii.
4.8 Nežádoucí účinky
Stejně jako jiná inhalační anestetika, může sevofluran vyvolávat kardiální a respirační útlum v závislosti na dávce. Většina nežádoucích účinků má mírnou až střední závažnost a přechodnou povahu. V pooperačním období byla hlášena nauzea a zvracení, časté symptomy po chirurgickém zákroku v celkové anestezii, které mohou být způsobeny reakcí na inhalační anestetikum, na jiné přípravky podávané během nebo po chirurgickém zákroku nebo vlivem reakce pacienta na operaci.
Poruchy krve a lymfatického systému

Méně časté (≥1/1000 až <1/100) leukocytóza, leukopenie
Poruchy metabolismu a výživy

Méně časté (≥1/1000 až <1/100) hyperglykémie
Psychiatrické poruchy

Velmi časté (≥1/10) agitovanost (23 % pediatričtí pacienti)

Časté (≥1/100 až <1/10) agitovanost

Méně časté (≥1/1000 až <1/100) zmatenost
Poruchy nervového systému

Časté (≥1/100 až <1/10) somnolence, bolesti hlavy, závratě, třes

Vzácné (≥1/10000 až <1/1000) dystonické pohyby

Velmi vzácné (<1/10000) epileptiformní křeče
Srdeční poruchy

Velmi časté (≥1/10) bradykardie (starší pacienti)

Časté (≥1/100 -<1/10) bradykardie, tachykardie

Méně časté (≥1/1000 -<1/100) srdeční arytmie (včetně komorových arytmií), fibrilace síní, extrasystoly (komorové, supraventrikulární, spojené s bigeminií), kompletní AV-blok

Velmi vzácné (<1/10000) plicní edém
Cévní poruchy

Velmi časté (≥1/10) hypotenze

Časté (≥1/100 -<1/10) hypertenze
Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Velmi časté (≥1/10) kašel (pediatričtí pacienti)

Časté (≥1/100 -<1/10) kašel, respirační útlum, laryngospasmus

Méně časté (≥1/1000 - <1/100) apnoe, astma, hypoxie
Gastrointestinální poruchy

Velmi časté (≥1/10) nauzea (24 %), zvracení (17 %)

Časté (≥1/100 - <1/10) hypersekrece slin
Poruchy jater a žlučových cest

Vzácné (≥1/10000 - <1/1000) poškození jater, hepatitida
Poruchy ledvin a močových cest

Méně časté (<1/100 - ≥1/1000) retence moči, glykosurie

Velmi vzácné (<1/10000) akutní renální insuficience
Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Časté (≥1/100 - <1/10) horečka, zimnice

Vzácné (≥1/10000 - <1/1000) maligní hypertermie
Vyšetření

Časté (≥1/100 - <1/10) zvýšená hladina AST

Méně časté (≥1/1000 - <1/100) zvýšená hladina LDH, ALP a ALT

zvýšený sérový kreatinin


Poranění, otravy a procedurální komplikace

Časté (≥1/100 - <1/10) hypotermie
Postmarketingové studie:
Byly hlášeny vzácné případy alergických reakcí, jako např. vyrážka, kopřivka, svědění, bronchospasmus, anafylaktické a anafylaktoidní reakce.
Postmarketingová hlášení ukazují, že použití sevofluranu bylo spojeno s výskytem záchvatů. Většina těchto případů byla u dětí a mladých dospělých, z nichž většina neměla žádný výskyt záchvatů v anamnéze. Několik případů neuvádí žádnou souběžnou medikaci a minimálně jeden případ byl potvrzen pomocí elektroencefalografie (EEG). Ačkoli mnoho případů byly ojedinělé záchvaty, které odezněly spontánně nebo po léčbě, byly rovněž hlášeny případy vícečetných záchvatů. Záchvaty se objevily během nebo těsně po úvodu do anestezie sevofluranem, během probouzení a během pooperační péče až do doby jednoho dne po anestezii.
4.9 Předávkování
Symptomy předávkování zahrnují respirační depresi a oběhovou nedostatečnost.
Podání sevofluranu je nutné přerušit a zavést podpůrná opatření: je nutné zajistit průchodné dýchací cesty a umělou nebo řízenou ventilaci čistým kyslíkem spolu s opatřením pro zajištění stabilních kardiovaskulárních funkcí.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI
5.1 Farmakodynamické vlastnosti
Farmakoterapeutická skupina: anestetika, celková; halogenované uhlovodíky.

Kód ATC: N01AB08
Sevofluran je halogenované metyl-izopropyl éterové inhalační anestetikum s rychlým úvodem a ukončením anestezie. Hodnota MAC (minimální alveolární koncentrace) závisí na věku (viz část 4.2).
Sevofluran způsobuje ztrátu vědomí, reverzibilní odstranění bolesti a motorické aktivity, potlačení autonomních reflexů, depresi kardiorespiračních funkcí. Tyto účinky jsou závislé na dávce.
Sevofluran má nízký koeficient krev/plyn (0,65) vedoucí k rychlému probuzení z anestezie.
Kardiovaskulární účinky: Sevofluran může vyvolávat snížení krevního tlaku závislé na koncentraci. Sevofluran vyvolává senzitizaci myokardu k arytmogenním účinkům exogenně podávaného adrenalinu. Tato senzitizace je podobná jako u isofluranu.
5.2 Farmakokinetické vlastnosti
Sevofluran je slabě rozpustný v krvi a ve tkáních, což má za následek rychlé dosažení dostatečné alveolární koncentrace pro vyvolání anestezie a následnou rychlou eliminaci až do ukončení anestezie.
U lidí je < 5 % absorbovaného sevofluranu metabolizováno v játrech na hexafluoroisopropanol (HFIP) s uvolněním anorganického fluoridu a oxidu uhličitého (nebo jednoho uhlíkového zbytku). Po vytvoření se HFIP rychle konjuguje s kyselinou glukuronovou a eliminuje ledvinami do moči.
Rychlá a rozsáhlá plicní eliminace sevofluranu minimalizuje množství látky dostupné pro metabolizaci. Metabolismus sevofluranu není indukován barbituráty.
5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti
Předklinické údaje o toxicitě jedné a opakované dávky sevofluranu neprokazují žádnou specifickou orgánovou toxicitu.
Studie vlivu na reprodukční systém: Studie vlivu na fertilitu provedené na potkanech ukázaly snížení četnosti implantace a březosti po opakované expozici anestetickými dávkami. Studie vývojové toxicity provedené na potkanech a králících neodhalila žádné teratogenní účinky. V subanestetických koncentracích během perinatální fáze bylo u potkanů prokázáno prodloužení gestace.
Rozsáhlé in-vitro a in-vivo studie mutagenních účinků sevofluranu přinesly negativní výsledky. Studie kancerogenních účinků nebyly provedeny.

Účinky na oběhové funkce a spotřebu kyslíku: Výsledky studií prováděných na psech prokazují, že sevofluran nezpůsobuje coronary steal syndrom a neprohlubuje dříve přítomnou ischemii myokardu. Studie na zvířatech prokázaly, že byl zachován oběh v játrech a ledvinách během podání sevofluranu.


Sevofluran snižuje rychlost mozkového metabolismu kyslíku (CMRO2) ve formě podobné jako isofluran. Přibližně 50% snížení CMRO2 bylo pozorováno při koncentracích blížících se 2,0 MAC. Studie na zvířatech prokázaly, že sevofluran nemá významné účinky na průtok krve mozkem.
Účinky sevofluranu na centrální nervový systém: u zvířat sevofluran výrazně potlačuje elektroencefalografickou (EEG) aktivitu srovnatelnou se stejně účinnými dávkami isofluranu. Neexistuje žádný důkaz, že by použití sevofluranu bylo spojeno s epileptiformní aktivitou během normokapnie nebo hypokapnie. Narozdíl od enfluranu pokusy o vyvolání záchvatům podobné aktivity na EEG během hypokapnie s rytmickými zvukovými stimuly byly negativní.
Substance A: Substance A je degradační produkt sevofluranu, tvořený v absorbentu CO2. Její koncentrace se normálně zvyšuje při zvyšování teploty absorbentu, koncentrace sevofluranu a snižování průtoku čerstvého vzduchu.
Studie prováděné na potkanech ukázaly reverzibilní nefrotoxicitu (nekrózu jednotlivých buněk v proximálních tubulech ledvin) závislou na dávce a době podání. U potkanů byla nefrotoxicita prokázána při koncentraci 25-50 ppm po 6 až 12 hodinách expozice. Význam pro lidi není znám.
V klinických studiích byla nejvyšší koncentrace substance A (pomocí natronového vápna jako absorbentu CO2 v okruhu) 15 ppm u dětí a 32 ppm u dospělých. U systémů využívajících jako absorbent CO2 barium byly zjištěny koncentrace až 61 ppm. Ačkoli jsou zkušenosti s nízkoprůtokovou anestézií omezené, aktuálně nejsou žádné důkazy o narušení ledvinných funkcí vlivem substance A.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE
6.1 Seznam pomocných látek
Žádné
6.2 Inkompatibility
V klinickém prostředí při přímém kontaktu s absorbenty CO2 (natronové vápno nebo hydroxid baria) se může sevofluran rozkládat za tvorby nízkých hladin substance A (pentafluoroisopropenyl fluorometyl éter (PIFE)), a stopových množství substance B (pentafluoromethoxy isopropyl fluorometyl éter (PMFE)). Interakce s absorbenty CO2 není unikátní pro sevofluran. Tvorba rozpadových látek v anesteziologických okruzích vzniká vlivem extrakce kyselého protonu v přítomnosti silné zásady (hydroxid draselný (KOH) a/nebo hydroxid sodný (NaOH)) za tvorby alkenu (substance A) ze sevofluranu. Při použití okruhů s opětovným vdechováním není nutná žádná úprava dávky nebo změna klinického postupu.
Vyšších hladin substance A je dosaženo při použití hydroxidu baria ve větší míře než při použití natronového vápna.
6.3 Doba použitelnosti
2 roky
6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
6.5 Druh obalu a velikost balení
Hliníkové láhve o objemu 250 ml, potažené vnitřním ochranným lakem z epoxyfenolové pryskyřice a s plastovým šroubovacím uzávěrem s vnitřní vložkou z polytetrafluroetylénu (PTFE).
Velikost balení je 1 a 6 lahví.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
6.6 Návod k použití přípravku a k zacházení s ním
Sevofluran je nutné podávat pomocí odpařovače kalibrovaného speciálně pro sevofluran a s použitím plnicího systému s klíčem, který je navržen pro speciální sevofluranový odpařovač nebo s jinými plnicími systémy vhodnými pro speciální sevofluranový odpařovač. Pro podání tohoto léčivého přípravku je možné používat pouze odpařovače s prokázanou kompatibilitou. U sevofluranu byla zjištěna degradace v přítomnosti silných Lewisových kyselin, které se mohou tvořit na kovových nebo skleněných površích za ztížených podmínek a je nutné se vyhnout použití odpařovačů obsahujících silné Lewisovy kyseliny, příp. při jejich tvorbě za podmínek normálního použití.

Absorbenty oxidu uhličitého se nesmí nechat vyschnout při podávání inhalačních anestetik. Pokud máte podezření na vyschnutí absorbentu CO2, vyměňte jej.7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI
BAXTER CZECH spol. s r.o., Praha, Česká republika
8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA
05/283/10-C
9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE
7.4.2010
10. DATUM REVIZE TEXTU
7.4.2010/10Yüklə 103,5 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə