Optik atrofi nedenleri ve ayirici tanisi uzm. Dr. Sİbel karacaYüklə 13,52 Mb.
tarix07.01.2017
ölçüsü13,52 Mb.


OPTİK ATROFİ NEDENLERİ VE AYIRICI TANISI

 • UZM. DR. SİBEL KARACA

 • BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

 • ADANA ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

 • NÖROLOJİ A.B.D


OPTİK SİNİR ANATOMİ VE FİZYOLOJİSİ

 • İkinci kafa çifti olan optik sinir çevresinde beyin kılıflarının olması (dura, araknoid ve pia) schwann kılıfı ve hücrelerinin bulunmaması nedeniyle diğer kafa çiftlerinden ayrıdırANATOMİ VE FİZYOLOJİ 1

 • Embriyoloji ve anatomik yapısı göz önüne alındığında, optik sinir; gerçekte bir kafa çifti siniri olmayıp beynin uzantısıdırANATOMİ VE FİZYOLOJİ 2

 • Optik sinir;

 • Göz içi ya da optik disk ( 1mm)

 • Orbita içi ( 25-35 mm)

 • Optik foramen içi ( 7 mm)

 • Kranium içi ( 10-15 mm)

 • olmak üzere dört bölümden oluşurANATOMİ VE FİZYOLOJİ 3

 • Papilla ya da optik disk olarak bilinen göz içi bölümü 1mm uzunluğunda ve 1.5 mm çapındadır

 • Soluk pembe renkte ve dikine oval şekildedir

 • Ortasında daha soluk renkte fizyolojik çukurluk görülürANATOMİ VE FİZYOLOJİ 4

 • Optik disk önden arkaya doğru

 • Sinir lifleri katı

 • Prelaminar bölge

 • Lamina kribroza

 • olmak üzere üç bölümden oluşur

ANATOMİ VE FİZYOLOJİ 5

 • Lamina kribroza skleranın devamıdır, içindeki çok sayıdaki delikten sinir lifleri geçer

 • Optik sinir, lamina kribrozadan sonra miyelinli hale gelir, bu nedenle çapı da artar (3-4 mm)

 • Göz küresi ile optik foramen arasındaki orbita içi bölümü rektus kas konisi içinde olup sinirin en uzun bölümüdür (25-35 mm)

 • Optik foramende ilerleyen sinir lifleri ( 7 mm) kraniuma geçerek, 10-15 mm’lik son kısmı oluştururlarOPTİK SİNİR BESLENMESİ

 • Göz içi bölümü, retina arteriyollerinden ve arka kısa siliyer arterin dallarından beslenir

 • Orbita içi bölümü pial damarlar ve retina santral arterinin dallarıyla beslenir

 • NOT: Optik sinir iletim hızı göz içindeki liflerde saniyede 1 m iken göz dışında saniyede 8 m’ye ulaşır

OPTİK SİNİR HASTALIKLARI

 • PRİMER

 • -Konjenital optik disk anomalileri ( megalopapilla, aplazi, hipoplazi, tilte disk sendromu, çift papilla, kolobom, optik pit, optik disk druzenleri, hyalinoz, miyelinli sinir lifleri gibi )

 • -Primer optik atrofiler

 • SEKONDER

 • -Papil ödemi

 • -Optik nöropatiler ( inflamatuar, demiyelinizan, iskemik, kompresif, toksik nedenlerle)

 • -Optik sinir tümörleri

 • -Optik sinir yaralanmaları

OPTİK SİNİR HASTALIĞININ KLİNİK BULGULARI

 • Görme keskinliğinde azalma ( yakın ve uzak görme düzeyi azalır )

 • Aferent pupil defekti

 • Tam ya da kısmi görme kayıpları ( alan defekti)

 • Diskromatopsi ( özellikle kırmızı ve yeşil görme etkilenir)

 • Işık parlaklığında azalma

 • Azalmış kontrast sensitivitesiMUAYENE BULGULARI

 • Direkt bakıda pupil asimetrisi, ışık refleksi ve yakın refleksi değerlendirmesi, aferent pupil defekti

 • Görme keskinliğinde azalma

 • Görme alanı defekti

 • Fundoskopik değerlendirme ( Ödem, atrofi ve retinal değişiklikler)FUNDOSKOPİDE OPTİK DİSKTE GÖRÜLEBİLECEK DEĞİŞİKLİKLER

 • Normal disk ( Tipik olarak retrobulber nevritte izlenir, ayrıca erken dönem Leber’in optik nöropatisi ve kompresif lezyonlarda da görülür )

 • Disk ödemi ( Papil ödemi, anterior iskemik optik nöropati (AİON), papillit, Leber’in akut döneminde)

 • Optosiliyer şant damarları

 • Optik atrofiOPTİK ATROFİ 1

 • Optik sinir liflerinin dejenerasyonu, aksonlarının kaybolması ve demiyelinasyonun meydana gelmesi ile karakterize duruma denirOPTİK ATROFİ 2

 • Daima görme kaybı eşlik eder, papillada tam veya kısmi soluklukla kendini gösterir

 • Atrofi tanısı papillanın görünümünden çok görme keskinliği ve görme alanı değişiklikleri ile konur

 • Oftalmoskopik görünümlerine göre atrofi primer ve sekonder olarak ikiye ayrılırOPTİK ATROFİ 3

 • Primer tipte, optik disk sınırları belirgindir ve rengi sedef beyazlığındadır

 • Sekonder tipte ise, optik disk sınırları düzensiz olup, rengi daha kirli beyaz görünümdedirOPTİK ATROFİ

 • 1-Primer ( hastada sadece optik atrofi olup, nörolojik veya sistemik bulgu saptanmaz )

 • Heredofamilyal optik atrofiler

 • 2- Sistemik ve/veya nörolojik bulgularla beraber optik atrofi vardır :

 • -Familyal progresif polinöropati ( CMT)

 • -Friedreich ve diğer herediter spastik ataksiler

 • -Depo hastalıkları

 • -Adrenolökodistrofi

 • -Menkes

 • 3-Sekonder

   • -İnflamatuar optik nöropatiler
   • -Sistemik ve Granülomatöz hastalıklar
   • -Toksik ve nutrisyonel nedenler


OPTİK SİNİR HEREDODEJENERATİF HASTALIKLARI

 • DOMİNANT HDOA

 • İnfantil (konjenital)

 • Juvenil

 • RESESİF HDOA

 • Erken infantil (konjenital,basit)

 • Behr tipi (komplike)

 • Dm+- sağırlık

 • SİTOPLAZMİK HDOA

 • LeberHEREDODEJENERATİF OPTİK ATROFİLER

 • İnsidans 1/10-50 bin arasındadır

 • Sinsi, bilateral, simetrik santral görme kaybında akla gelmelidirDOMİNANT HDOA

 • Dominant optik atrofi en sık görülen heredofamilyal optik atrofidir

 • Önceleri Leber ile karıştırılmıştır

 • Bu grupda en sık görüleni juvenil başlangıçlı olanıdır ve prognozu Leber ile resesif tipe göre daha iyidir

 • Kural olarak progresyon minimaldir

 • Aile içi ve aileler arsında görme kaybı derecesi değişkenlik göstermektedirDOMİNANT HDOA

 • Tanı için 8 majör klinik manifestasyon vardır:

 • Otozomal dominant kalıtım

 • 4-8 yaş arasında sinsi başlangıç

 • Genellikle ılımlı görme azlığı

 • Optik diskte temporal solukluk

 • Kör noktanın sentroçekal genişlemesi

 • Beyaz objelere karşı periferal görme alanının tam olması

 • Renkli görmenin santralde iyi olması

 • Sarı yeşil renk körlüğünün patognomonik olmasıDOMİNANT HDOA

 • Patolojik olarak retinada ve genikulat cisimde ganglion hücre kaybı mevcuttur

 • Bazen 7. ve 8. sinir kompleksinde aksonal kayıp gözlenebilmektedirDOMİNANT HDOA

 • Hastaların hiçbirinde ışık persepsiyonu veya el hareketleri seviyesinde ağır kayıplar bulunmaz

RESESİF HDOA

 • BASİT TİP:

 • Hasta 3-4 yaşındayken semptomlar farkedilir

 • Ciddi bilateral görme kaybı kuraldır

 • Beraberinde nistagmus gözlenebilir

 • Optik disk oldukça soluktur ve arterlerin incelmesi retinal dejenerasyonu düşündürebilirRESESİF HDOA

 • KOMPLİKE (BEHR TİPİ):

 • Bu durum Behr sendromu veya infantil resesif atrofi olarak adlandırılır

 • Hafif mental gerilik

 • Spastisite

 • Hipertoni

 • AtaksiRESESİF HDOA

 • KOMPLİKE (BEHR TİPİ):

 • 1-9 yaşlarında başlar

 • Hızlı progresyon döneminden sonra stabil hale gelir

 • Optik diskte temporal solukluk

 • %50 hastada nistagmus

 • 2/3’ünde strabismusRESESİF HDOA

 • DM+OPTİK ATROFİ (WOLFRAM SENDROMU )

 • Erken çocukluk döneminde DM ve optik atrofi ile karakterizedir

 • Optik diskin solukluğu diyabetik retinopati ile direk ilişkili değildir

 • Diabetes insipitus

 • Sensörinöral işitme kaybı

 • Pitoz

 • AtaksiRESESİF HDOA

 • WOLFRAM SENDROMU devam

 • Nistagmus

 • Konvülsiyon

 • Mental retardasyon

 • Anormal elektroretinogram

 • BOS’da protein ve hücre artışı

 • Kısa boySİTOPLAZMİK HDOA

 • LEBER’İN HEREDİTER OPTİK ATROFİSİ:

 • Bu durum 2. veya 3. dekatta ani santral görme kaybı ile karakterizedir

 • Primer olarak genç erkekleri, %14 oranında da kadınları etkiler

 • Hastalık mendelian kalıtıma uymazSİTOPLAZMİK HDOA

 • LEBER’İN HEREDİTER OPTİK ATROFİSİ:

 • Anne hasta ise erkeklerin %50’si, kızların %24-35’i etkilenecektir

 • Taşıyıcı anne klinik olarak etkilenmemişse erkeklerin %50’si, kızların %8-15’i klinik olarak etkilenecektir

 • Taşıyıcı annelerin tüm kız çocukları taşıyıcı olacaktırSİTOPLAZMİK HDOA

 • LEBER’İN HEREDİTER OPTİK ATROFİSİ:

 • Aile bireylerinin göz dibinde telenjiektatik mikroanjiopati bulgularının olması optik nöropati gelişim riskine delalet eder

 • Genetik geçiş annedeki bozuk sitoplazmik mitokondrial DNA’nın kalıtımı ile açıklanır

 • Bu olay nükleotid mutasyonuna sebep olarak Arginin’in histidin’e çevrilmesine neden olur

 • Sonuçda ATP sentez kapasitesi azalırSİTOPLAZMİK HDOA

 • LEBER’İN HEREDİTER OPTİK ATROFİSİ:

 • Simetrik tutulum ve iyileşmenin hemen hiç olmaması ayırıcı tanıda önemlidirSİTOPLAZMİK HDOA

 • LEBER’İN HEREDİTER OPTİK ATROFİSİ:

 • Kalp kasında preeksitasyon sendromu

 • Progresif distoni ve striatonigral dejenerasyon

 • Serebellar ve piramidal bulgularSİTOPLAZMİK HHOA

 • LEBER’İN HEREDİTER OPTİK ATROFİSİ:

 • 5-65 yaşlarında görülebilir

 • Simetriktir ancak gözlerin etkilenmesi arasında günler ya da haftalar olabilir

 • Unilateral vaka çok nadirdir

 • Başağrısı

 • Meningeal bulgularSİTOPLAZMİK HDOA

 • LEBER’İN HEREDİTER OPTİK ATROFİSİ:

 • Haftalar sonra progresif atrofi

 • Görme alanında geniş, yoğun santral skotom

 • Görme kaybı bir süre sonra stabilize olur veya geriler

 • Spontan iyileşme %32 dolayındadır

 • B12 tedavisinin ispatlanmış yeri yoktur

HEREDOFAMİLYAL OPTİK ATROFİLERDİĞER HEREDİTER SEBEPLER

 • DOMİNANT PSEUDOGLOKOM:

 • Başlangıç 20-35 yaşlarda

 • Glokom tipi görme alanı defekti olması ve DHOA’de izole temporal ekskavasyon gözlenmesi bu iki antiteyi ayırmada yardımcıdırDİĞER HEREDİTER SEBEPLER

 • Değişken derecelerde serebellar, piramidal sistem bozuklukları,sağırlık ve optik atrofi kombinasyonundan oluşur.

 • CMT

 • Friedreich ataksisiDİĞER HEREDİTER SEBEPLER

 • SEROİD LİPOFUSCİNOZİS:

 • Otozomal resesif geçiş

 • Mikroskopik olarak karakterstik Curvilinear cisimcikleri

 • Rod ve koni hücrelerinin makuladan başlayarak dejenerasyonu

 • Retinal damarların daralması

 • Pigment epitelinin atrofisi

 • Ganglion hücreleri sayıca azalır,sinir lifi tabakası incelir ve optik atrofi oluşurNADİR HEREDİTER SEBEPLER

 • SEROİD LİPOFUSCİNOZİS:

 • 2-5 yaşlarda

 • Gelişme geriliği

 • Epileptik nöbetler

 • Motor ve vizüel semptomlarNADİR HEREDİTER SEBEPLER

 • MUKOPOLİSAKKARİDOZ:

 • Bir tür papil ödem ve optik atrofiye sebep olur

 • Hidrosefali sık görüldüğü için gerçek papilödem oluşabilir

 • Papil ödem olmadan da optik atrofi gelişebilirDİĞER HEREDİTER SEBEPLER

 • BİOTİNİDAZ YETMEZLİĞİ:

 • Optik atrofi görülebilir

 • Tanı idrarda organik asit analizi

 • Kanda biotinidaz assay tetkikiPEHO SENDROMU VE OPTİK ATROFİ

 • Progresif Ensefalopati ve Ödem

 • Hipsaritmi

 • Optik atrofi

 • Hayatın ilk ayında ağır-ciddi ensefalopatiye ilerler.Genetik bazlı nörogelişim defekti olduğu düşünülürSTRUMPELL LORRAİN HASTALIĞI

 • Herediter spastik parapleji de denir

 • Progresif alt ekstremite spastisitesi

 • Patolojik refleks varlığı

 • Optik nöropati

 • Diskromatopsi

 • Görme alanında süperior bitemporal etkilenme

 • Fundoskopide optik atrofi

 • Görme kaybı derecesi ve yürüme bozukluğunun şiddeti ters orantılıSEKONDER OPTİK ATROFİ SEBEPLERİ

 • Papil ödem

 • İnflamatuar

 • İskemik Optik Nöropati ( Arteritik, nonarteritik)

 • Toksik ve nütrisyonel (İlaçlar ; kloramfenikol, etambutol, vigabatrin, tütün- alkol)

 • Travmatik

 • Kompresif veya infiltratif (lenfoma,RES Hast)

 • Granülomatöz ve tüm sistemik hastalıklar

 • Glokomatöz optik disk atrofisi

 • Septooptik Displazi(konj ??)SEKONDER OPTİK ATROFİLERE GENEL BAKIŞ

 • Kural olarak monokülerdir (binoküler de olabilir)

 • Herediter, nutrisyonel ve toksik olanlar bilateraldir

 • Optik nevrit nadiren bilateraldir ve bu formu daha çok çocuklarda görülürSEKONDER OPTİK ATROFİLERE GENEL BAKIŞ

 • Santral görme defektleri

 • Görme keskinliğinde azalma

 • Diskromatopsi

 • Parlaklığın azalmış olduğu hissi

 • Direkt ışık refleksinde azalmaSEKONDER OPTİK ATROFİLERE GENEL BAKIŞ

 • Görme alanı defektleri santral skotom ve sinir yumağı defektleridir

 • Altitudinal defektler genelde vasküler kökenlidir

 • Optik disk hastalıkları (Glokom, İON) tipik olarak inferior nazal görme alanı defekti yapar

 • Kazanılmış optik sinir hastalıkları akut veya subakut, progresif santral görme kaybıyla başlar.PAPİL ÖDEM

 • Venöz bası gelişimine bağlı ortaya çıktığı

 • kabul edilmektedir .Serebrospinal sıvı basıncının yükselmesi optik sinir kılıfları yoluyla sinir basısına neden olur.

PAPİL ÖDEM

 • Baskı, sinirin en dar yeri olan lamina kribrozada en fazladır. Vena sentralis retinaya basının olması dolaşım bozukluğuna yol açar. Ayrıca yüksek basınç sinir fibrillerindeki aksoplazmik akımın durmasına neden olur, dokunun şişmesi papil ödem görünümünü ortaya çıkarır.PAPİL ÖDEM

 • A) OKÜLER NEDENLER:

 • Göz içi basıncında ani düşme

 • Perforan göz yaralanmalarından sonra

 • Katarakt ameliyatını takiben

 • Glokom operasyonundan sonra

 • Akut açı kapanması glokomuPAPİL ÖDEM

 • B) ORBİTAL NEDENLER:

 • Neoplazmlar

 • Oftalmik arter anevrizması

 • Orbita iltihapları ve apseler

 • Endokrin ekzoftalmusPAPİL ÖDEM

 • C) İNTRAKRANİAL NEDENLER:

 • Kafa içi basıncını arttıran tüm nedenler

 • Kafa içi yer kaplayan oluşumlar

  • Neoplaziler ( Primer, Metastatik)
  • Beyin absesi
  • SSS enfeksiyonları ( menenjit, ensefalit) ve Granülamatöz hastalıklar ( Tbc, Sifiliz)
  • Kistler(parazitik enfestasyonlar)
  • _ İntra ve ektra aksiyal hematom ve serebral infarkt
 • Pseudotümör serebri

 • Anevrizmalar

 • Sinovenöz hastalıklarPAPİL ÖDEM

 • D) EKSTRAKRANİYAL NEDENLER

 • SİSTEMİK HASTALIKLAR:

 • Hipertansiyon

 • Kalp yetmezliği

 • Kan diskrazileri (Lösemi, İTP, PA, makroglobulinemi)

 • Endokrin bozukluklar

 • Diğer sistemik hastalıklar (sarkoidoz, SLE, PAN)

 • Siyanotik konjenital kalp hastalığı

 • PolisitemiPAPİL ÖDEM

 • KLİNİK SEYİR:

 • Oftalmoskopik olarak dört evreye ayrılır

 • Erken evre

 • Tam gelişmiş evre

 • Kronik evre

 • Atrofik evre

PAPİL ÖDEM

 • Bir gözde papil ödem diğer gözde optik atrofi varlığı Foster Kennedy sendromunu akla getirmelidirPAPİL ÖDEM

 • SAK ve İSH’de saatler içinde papil ödem gelişebilir

 • İntrakranial basıncın düzelmesinden 6-10 hafta sonra papil ödem bulguları düzelmeye başlarPAPİL ÖDEM

 • İntrakranial orjinli papil ödemini, kazanılmış

 • diğer papil ödem nedenlerinden ayıran majör

 • bulgular:

 • Görme alanı

 • Görme keskinliği

 • Pupiller reaksiyon

 • korunmuş olmasıdır. İON ve Papillit de bu

 • fonksiyonlar hemen daima bozulmuşturPAPİL ÖDEM

 • Pseudotümör Serebri

 • 10-50 yaşlarında, doğurgan çağda, hormonal

 • olarak aktif kadınlarda görülen PTS; bulantı-

 • kusma, başağrısı ve bilateral rektus

 • tutulumunda mutlaka akla gelmelidirPAPİL ÖDEM

 • PTS Tedavi:

 • Asetozolamid

 • Furosemid ve tiazid diüretikleri

 • Kortikosteroidler

 • Kilo verme

 • Tekrarlayan LP’ler

 • Lumboperitoneal şantOPTİK NÖROPATİLER

 • Oftalmolojik sınıflama:

 • Retrobulber nevrit (MS)

 • Papillit (optik sinir başı etkilenmiştir,disk hiperemik ve ödemlidir, peripapiller hemorajiler,çocukluk çağında sık)

 • Nöroretinit (makulada yıldız şeklinde sert eksuda)OPTİK NÖROPATİLER

 • İltihabi

 • Demiyelinizan

 • Dejeneratif

 • Vasküler

 • Metabolik

 • nedenler ile ortaya çıkarlarOPTİK NÖROPATİLER

 • Neden ne olursa olsun klinik olarak

 • birbirinden farklı iki görünüm ortaya çıkar

 • Anterior ON

 • Posterior ONOPTİK NÖROPATİLER

 • OFTALMOSKOPİ

 • Anterior optik nöropatide :

 • Papillada ödem, sınırlarda silikleşme

 • Damar kıvrımlarında artış

 • Peripapiller retinada ödem

 • Bazen mum alevi şeklinde kanama ve eksudalar

GÖRÜNTÜ SLAYTI EKLE

 • GÖRÜNTÜ SLAYTI EKLE

OPTİK NÖROPATİLER

 • OFTALMOSKOPİ

 • Posterior optik nöropatide:

 • Başlangıçta fundus normal görünümdedir ancak optik atrofi geliştiğinde papilla soluk renkte izlenirOPTİK NÖROPATİLER

   • Klinik bulgular:
 • Ani tek taraflı görme kaybı.

 • Nadiren, genelde çocuklarda, viral enfeksiyona bağlı bilateral olabilir

 • Globda hassasiyet

 • Göz hareketleri ile ortaya çıkan derin orbital ağrıOPTİK NÖROPATİLER

 • Klinik bulgular:

 • Disk 2/3 olguda normal (retrobulber nörit)

 • Tüm görme alanında görüş netliği azalır ancak en çok santral 20 derece etkilenir

 • Renkli görme ve kontrast sensitivitesi azalır

 • Görme keskinliği normal ya da azalır

 • AFD

 • Perimetrik bulgularda santral veya çekosantral skotom , altitudinal defektler ve genel daralmaOPTİK NÖROPATİLER

 • Vakaların çoğunda 2. ve 3. haftadan sonra vizüel fonksiyonlar iyileşmeye başlar

 • 4 ve 5. haftalarda nerdeyse normale döner

 • Ender vakalarda görme fonksiyonel seviyeye gelmezOPTİK NÖROPATİLER

 • Renkli objelerin farkına varılamaması

 • Işık yoğunluğunun farkına varılamaması

 • Derinlik persepsiyonunun bozulması

 • Egzersizle ve vücut ısısı artışıyla görme kaybında artışOPTİK NÖROPATİLER

 • Papillitin ve komplike olmayan nöroretinitin prognozu iyidir

 • Ancak tedaviye rağmen optik atrofi gelişebilir

 • Asemptomatik hastalıkta nörolojik muayene, LP ve ileri laboratuvar çalışmaları yardımcı olur

 • %75’inde tama yakın düzelme gözlenir

 • Rekürrens %20-30’dur (DH riski 4 kat artar)

 • Steroidin tedaviye etkisi tartışmalıdırİSKEMİK OPTİK NÖROPATİ

 • 60-70 yaşlarında pik yapar

 • Monoküler ağrısız görme kaybı

 • Simultane bilateral disk infarktı nadir (kranial arterit, renovasküler HT)

 • Arteritik(Dev Hücreli Arterit) ve non arteritik (HT, DM) olmak üzere 2’ye ayrılabilir

İSKEMİK OPTİK NÖROPATİ

 • Altitudinal ve diğer görme alanı defektleri ani başlar

 • Görme keskinliği azalır

 • Optik disk ödemlidir

 • Ağrı ve diğer belirtiler atipiktir

 • Optik atrofi disk ödemi çözüldükten sonra ortaya çıkar

 • İskemik orjinli optik atrofinin retrospektif tanısında arteryel incelme patognomoniktir

 • Sentral retinal arter kalibrasyonunun %17-24 oranında daraldığı gösterilmiştir

 • Bir gözde İON gelişirse diğer gözde gelişme olasılığı %30-40’dırİSKEMİK OPTİK NÖROPATİ

 • ARTERİTİK ANTERİOR İSKEMİK OPTİK

 • NÖROPATİ ( Dev Hücreli Arterit )

 • Hastalık büyük ve orta büyüklükteki arterleri etkilerİSKEMİK OPTİK NÖROPATİ

 • Dev Hücreli Arterit:

 • 70-80 yaş

 • Saçlı deri hassasiyeti

 • Başağrısı

 • Çene kladikasyosu

 • Polimiyalji

 • Boyun ağrısı

 • Kilo kaybı

 • İştahsızlık

 • Ateş

 • Gece terlemeleriİSKEMİK OPTİK NÖROPATİ

 • Dev Hücreli Arterit:

 • Monoküler ani görme kaybı

 • Perioküler ağrı

 • Işık çakmaları

 • Göz bulguları birkaç hafta sonra ortaya çıkar

 • Optik disk soluk ve ödemlidir

 • Disk etrafında hemorajiler izlenebilir

 • Takipte 1-2 ay içinde ödem geriler ve optik atrofi gelişirİSKEMİK OPTİK NÖROPATİ

 • Dev Hücreli Arterit Laboratuvar Bulgusu

 • Sedim yüksekliği

 • CRP artışıİSKEMİK OPTİK NÖROPATİ

 • Dev Hücreli Arterit:

 • Temporal arter biyopsisi histolojik tanı için gereklidir ( segmental tutulum olduğu için uzun bir arter parçasının patolojik incelenmesi uygun olacaktır )

 • Tedavide KSDİĞER NEDENLER

 • Sarkoidoz:

 • Sistemik sarkoidoz ile ilişkili optik atrofi görülebilmektedir

 • İntraoküler bulguları:

 • %35 Anterior üveit

 • %25 Posterior üveit

 • %20-30 oranında her iki durumun komplikasyonları

 • Bir Alman çalışmasında %60 oranında post. segmentin etkilendiği görülmüş, 38 hastadan 22’sinde geç komplikasyon gelişmiş ve bunların 3 tanesinde de optik atrofi gösterilmiştirDİĞER NEDENLER

 • TOKSİK NEDENLER

 • Tütün-Alkol Ambliyopisi:

 • Tipik olarak alkolik ve tütün bağımlılarında izlenir

 • Protein ve Vit B alım bozukluğu belirgindir

 • Ağrısız, yavaş seyirli, progresif, bilateral görme keskinliğinde ve renkli görmede azalma

 • Erken dönemde çoğunlukla optik disk normaldir veya minimal disk ödemi görülebilir

 • Erken tedavi ile prognoz iyidir

 • Geç dönemde başvuran olgularda optik atrofi ve kalıcı görme kaybı gözlenirDİĞER NEDENLER

 • TOKSİK NEDENLER

 • İlaçlar:

 • Kloramfenikol prototip ilaçtır

 • Etambutol

 • İsoniazid

 • Streptomisin

 • Vigabatrin

 • Amiodaron

 • Klorpropamid
Yüklə 13,52 Mb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə