Polyen grubuYüklə 104,92 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix18.04.2017
ölçüsü104,92 Kb.
#14505

POLYEN GRUBU 

ANTİFUNGALLER

Dr. Gülşen Mermut

İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi

BAMÇAG Mantar Simpozyumu 12

-

13 Aralık 2009 ÇeşmeMantarlar

Ökaryot hücre yapısıHücre duvarı 

kitin


Hücre zarı 

ergosterolHücre duvarı 

% 80 - 90 karbonhidratKapsüllü mantarlar (Criptococcus neoformans, Trichosporon beigei, Rhodotorula spp.)

Mantar İnfeksiyonlarının Sınıflaması

1.

Yüzeyel Mikozlar2.

Subkutan Mikozlar

3.

Derin Mikozlar4.

Fırsatçı mantarlar

Kandida


Kriptokok

AspergillusJeotrikum

ZigomiçesSiyah küfler

Cornmeal-

Tween 80 agar’da

Candida albicans 


Fırsatçı Mantar İnfeksiyonları

Özel konakta gelişebilen, morbidite ve mortalite yönünden önemli enfeksiyon 

grubudur 

Fırsatçı mantar enfeksiyonlarında:-

Görülme sıklığında artış

-

Etken spektrumunda değişim Özel Konak

NötropeniTransplantasyon

HIV infeksiyonuDiyabet


Alkolizm


Siroz


Splenektomi

YenidoğanYaşlılık


Özel Konakta Etkenler

KandidaAspergillus

Zigomiçes

Criptococcus neoformansFusarium spp.Pneumocystis jiroveciiScedosporium spp.Antifungal İlaçlar

PolyenlerAzoller


Primidinler

EkinokandinlerPolyen Grubu Antifungaller

Etki mekanizması:Ergosterole 

bağlanma 

hücre içeriğinin sızması hücre ölümü (

Fungisid

)Hayvan hücresinde ergosterol yerine 

kolesterol olduğu için bu ilaçlara daha 

az duyarlıdır


Polyen Grubu Antifungaller

Kimyasal yapıHidroksillenmiş hidrokarbon iskeletinden 

oluşan bir 

hidrofilik

bölge ve 4 

- 7 adet 

konjuge çift bağ serisi içeren 

polyen


hidrokarbon zincirinden oluşan 

lipofilik

bölgeden ibarettir.


Polyen Grubu Antifungaller

NistatinAmfoterisin B

Pimarisin (Natamisin)Nistatin

Mantarlara karşı kullanılan ilk antibiyotik

Streptomyces noursei - 1950

Topikal polyenOral


→ 

100 000 IU/ ml Lipozomal Nistatin (Nyotran

®

)Dimiristol fosfotidil kolin ve Dimiristol 

gliserol içeren lipozom

Nistatine benzer etki spektrumu:Trichosporon                Zygomycetes

Candida                       Fusarium

Aspergillus                   C.neoformans

Lipozomal Nistatin

0.25 -4 mg/ kg/ gün

Diğer antifungallere cevap vermeyen kandida ve aspergillus

enfeksiyonlarında 2.

-

3. seçenekYan etki:

Hipokalemi (% 25), nefrotoksisite, 

infüzyon ilişkili reaksiyonlar, ateş, döküntü

Geç dönem Faz III çalışmaları devam Amfoterisin B’ye yanıtsız ya da tolere edemeyen invaziv 

aspergillozlu  hastalarda liposomal nistatin 

Kesin ya da olası invaziv aspergilloz tanılı 26 hasta% 53.8’inde hematolojik malignite

% 23’ü hemopoetik kök hücre nakli% 61.5’i nötropenikti

% 92.3’ü ortalama 16.5 gün (5-

64 gün) verilen amfoterisin B’ye yanıtsız olgular

Lipozomal nistatin 4 mg/ kg/ gün7 hastada (% 28) yanıt (1’inde tam, 6’sında kısmi yanıt)

En sık görülen yan etkiler; üşüme, titreme, ateş10 hastada (% 30,3) böbreklerde Grade 1 bozulma (2 hastada tedaviyi kesmeye 

götüren)

13 hastada (% 39.4) hipokalemiSonuç: İnvaziv aspergilloz kurtarma tedavisinde etkili olabilir. Ancak yan 

etkileri takip edilmeli

Offer F et al.Antimicrob Agents Chemother. 2004 Dec;48(12):4808-12Amfoterisin B

1955 -Streptomyces nodosus

1956  - Antifungal aktivite1960  - Sistemik fungal enfeksiyon tedavisiAmfoterisin B

Etki Mekanizması

Ergosterole bağlanma ve porların açılması

Membran bütünlüğünde bozulma

ve  geçirgenliğinde artma 

Hücre içi K, Mg, şeker ve metabolitlerin 

hücre dışına çıkışı

Mantar hücresi ölümü     Amfoterisin B

Amfoterisin B

En 


geniş 

spektrumlu antifungalCandida spp.Cryptococcus neoformansAspergillus spp.ZygomycetesHystoplasma capsulatumBlastomyces dermatitidisCoccidioides immitisParacoccidioides brasiliensAmfoterisin B

Direnç ya da azalmış duyarlılıkCandida lusitaniaeCandida cruseiCandida guillermondiiCandida glabrataCandida rugosaAspergillus terreusAspergillus untusAspergillus lentulusFonsecaea pedrosoi


Amfoterisin B

Dirençli mantarlarFusariumPseudallesheria boydiSporothrix schenckii


Amfoterisin B

Direnç Testi: CLSI referans mikrodilüsyon 

yöntemi


Duyarlı suşları dirençlilerden ayırmada yetersiz 

MİK ve MFK değerlerinin birbirine yakın olmasıİnvitro sonuçlarla invivo sonuçların uyumsuzluğuAmfoterisin B

Oral ve intramüsküler emilim yetersiz intravenöz kullanım

Plazmada proteinlere (lipoprotein) bağlanma

Elektrolitten zengin sıvılarla çökelti % 5 Dekstroz  2 -

4 saatlik infüzyon 


Amfoterisin B ve Lipid Formülasyonları

Amfoterisin B deoksikolat(Fungisone®

)Amfoterisin B lipid kompleks(Abelcet

®

)Amfoterisin B kolloidal 

dispersiyon(Amphocil 

®

, Amphotec ®

)Lipozomal Amfoterisin B(Ambisome 

®

)yegdhdsdhdhjdkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

AMFOTERİSİN B 

PREPARATLARIAmfoterisin B Deoksikolat

50 mg amfoterisin B, 41 mg Na deoksikolat ve 25,2 mg Na fosfat buffer

0,5 -1,5 mg/ kg/ gün, 2 

-

4 saatte infüzyonKaraciğere 

% 14 - 41Akciğere 

% 1 - 6


Böbreklere 

% 0,3 - 2 Plevra, periton, eklem sıvısı ve humor aköze 

geçiş az

SSS, vitreus ve amniyon sıvısına minimalAmfoterisin B Deoksikolat

Klinik kullanım

İnvaziv AspergillozKandidemi ve diğer sistemik kandida infeksiyonları

Febril nötropeni ampirik tedavisiKriptokok menenjiti

ZigomikozHistoplazmoz

BlastomikozLayşmanyazAmfoterisin B Deoksikolat

Özofajiyal kandidoz0.3 mg/ kg/ gün

BlastomikozDissemine histoplazmoz

Ekstrakutanöz sporotrikoz Kriptokok menenjiti

→ 

0.6 -


0.8 mg/ kg/ gün

0.5 mg/ kg/ günAmfoterisin B Deoksikolat

Mukormikozİnvaziv aspergilloz 

Nötropenik hasta ampirik antifungal tedavisi 

0.5 - 1

mg/ kg/ gün

1 - 1.5

mg/ kg/ günAmfoterisin B Deoksikolat

Fungal endoftalmit → 

10 


μg intraoküler

Fungal keratit → 

1 mg/ mL steril su

içinde kornea banyosu 

Kandida sistiti → 

50 


μg/ mL steril su içinde 

mesane irrigasyonu

Koksidioidal menenjit İntratekal, 

nörotoksisite nedeniyle kullanımı kısıtlı 


Gebelik ve Çocukta Kullanım

FDA→ Kategori B

Collaborative Perinatal Projesi:50.282 anne - bebek / retrospektif

9 kadın ilk trimestır - Amfoterisin B

Herhangi bir anomali izlenmemişAnne sütüne geçiş ???

Emzirme sonlandırılır ya da ilaç kesilirÇocukta erişkin dozunda kullanım güvenliAmfoterisin B Deoksikolat

Yan etkilerAkut reaksiyonlar

Nefrotoksik yan etkilerKronik toksik yan etkilerAmfoterisin B Deoksikolat

Akut reaksiyonlar: Sitokin salınımı

Ateş, titreme, hipotansiyon, taşikardi, takipne

KVS, akciğer hastalığı varlığında hipoksemi

İlacın verilmesini etkiliyorsa premedikasyon; 30 dk önce 25 

- 50 mg 


fenoksibenzamin/ 25 - 50 mg 

hidrokortizon/ 25 - 50 mg meperidin

Ciddi allerjik reaksiyonlar çok nadirAmfoterisin B Deoksikolat

Nefrotoksik yan etkiler: % 30 - 50

Afferent renal arteriyol üzerine direk vazokonstrüktif 

→ 

glomerül ve tubuler kan akımında azalma

K, Mg ve HCO3

kaybı


Eritropoetin üretiminde azalmaAmfoterisin B Deoksikolat

Nefrotoksisite Risk FaktörleriErkek cinsiyet

Kilo ≥ 90 kgYüksek doz Amfoterisin B (≥ 35 mg/gün)

Diüretik kullanımıNefrotoksik ilaç kullanımı

Renal fonksiyon bozukluğu2 risk faktörü

varsa nefrotoksisite insidansı Kontrendikasyon yoksa tedavi öncesi ve 

sırasında oral veya IV % 0.9 NaCl kullanımı 

nefrotoksisiteyi 

Fisher MA, Talbot GH, Maislin G, McKeon BP, Tynan KP, Strom BL. Risk factors for amphotericin B-associated nephrotoxicity. Am J Med. 1989;87:547

52. Amfoterisin B Deoksikolat

Nefrotoksik yan etkiler: Aminoglikozidler

VankomisinSisplatin

SiklosporinTakrolimus ile artarAmfoterisin B Deoksikolat

Nefrotoksik yan etkilerBöbrek tranplantasyonu 

Böbrek hastalığıHipotansiyon

İntravasküler volüm açığı ile artarAmfoterisin B Deoksikolat 

Nefrotoksik yan etkilerHipopotasemi  

K replasmanıBöbrek yetmezliği  

→  

Kreatinin 2 - 3 mg/ dL’nin üstünde ise tedaviye ara ver, 3 

mg/ dL’nin altına inince ilk dozun % 50

-

75’i ile devamAmfoterisin B Deoksikolat

Kronik toksik yan etkilerBulantı, kusma, iştahsızlık

Periferik ven kateteri varlığında flebitAnemi, lökopeni, trombositopeni, hemoliz

Aritmi


Koagülopati

Hemorajik enteritKulak çınlaması, vertigo

Ensefalopati, konvülsiyonlarAmfoterisin B Deoksikolat

Doz ve Uygulama0.5 -


1.5 mg/ kg/ gün %5 dekstroz içinde 

2 -


4 saatlik infüzyon

Böbrek yetmezliğinde  hızlı infüzyon, ciddi hiperkalemi ve ventriküler fibrilasyon

Amfoterisin B Lipid Kompleks

Amfoterisin B’nin dimiristoylfosfatidilkolin ve 

dimiristoylfosfatidilgliserol ile şeritler 

şeklinde oluşturduğu kompleks bileşik

5 mg/ kg/ gün dozunda İVDoz artınca karaciğer,dalak ve böbrek 

konsantrasyonu artar ancak serum 

düzeyi etkilenmezAmfoterisin B Lipid Kompleks

Yan etki:İnfüzyona bağlı ve 

nefrotoksik yan etkiler 

amfoterisin B deoksikolattan anlamlı şekilde daha 

düşüktür


Amfoterisin B Kolloidal Dispersiyon

Amfoterisin B’nin Kolesterol sülfat ile 1/1 oranındaki disk benzeri kompleksi 

(122 


± 48 nm çapında)

İnfüzyon ilişkili reaksiyonlar Kandidoz 3 mg/ kg/ gün

Aspergilloz 4 -


6 mg/ kg/ gün

Lipozomal Amfoterisin B

Amfoterisin B’nin soy fosfatidilkolin ve distearoyl fosfatidilgliserol ile uniform 

ve sferik yapıda bileşiği

55 -


75 nm çapında unilameller 

veziküllerden oluşurLipozomal Amfoterisin B

Farmakokinetik özellikler:

Küçük partikül yapısı nedeniyle dolaşımda uzun süre kalarak yüksek 

plazma konsantrasyonu oluşturur

Lipozomal AmB’nin tepe konsantrasyonu (Cmax) çok yüksek

(diğer lipid bileşiklerin  Cmax AmB 

deoksikolata benzer)


Lipozomal Amfoterisin B

Konvansiyonel amfoterisin B’e göre daha

güçlü invivo

etki RES hücrelerine giren lipozomal amfoterisin 

B’nin makrofajlardan sürekli ve yavaş 

salınımı


Lipozomal Amfoterisin B

Lipozomal amfoterisin B immunomodülatör etkili 

→ 

Mekanizması tam anlaşılamamışYarılanma ömrü 7 saat

Yaşla veya renal bozuklukta doz ayarı gerekmez

AİDS hastalarında dissemine histoplazmoz tedavisinde amfoterisin B deoksikolattan çok

daha etkin (% 88 - % 64)

Moen MD,et al.Drugs 2009;69(3):361-92


Lipozomal Amfoterisin B

Febril nötropeni ampirik tedavisinde mg/ kg/ günHIV infekte hastada kriptokok menenjitinde 

4 -


6 mg/ kg/ gün

AspergillozKandidoz                  3 -

5 mg/ kg/ gün

Kriptokokkoz

Visseral layşmanyazda 3 -


4 mg/ kg/ gün

Lipozomal Amfoterisin B

Yan etki:

Yan etkiler konvansiyonel amfoterisin B’den düşük

İnfüzyona bağlı yan etkiNefrotoksisite

Hipokalemi 10 mg/ kg/ gün dozunda tedavi etkinliğinde 

artış olmadığı halde nefrotoksisite artmıştır 

Moen MD,et al.Drugs 2009;69(3):361-92Kombine Antifungal Tedavi

Sinerjik etki elde etmekAntifungal etki spektrumunu 

genişletmek

İlaç toksisitesini azaltmakDirenç gelişimini önlemekKombine Antifungal Tedavi

1970’ lerde kriptokok menenjiti tedavisinde kullanılmış

Özellikle hematolojik maligniteli hastalar ve Kİ alıcılarında monoterapi 

ile yanıtsızlık oranlarında artışİnvaziv Aspergilloz tanılı hematolojik maligniteli hastaların 

başlangıç ve kurtarma tedavisinde lipozomal amfoterisin B ve 

kaspofungin kombinasyonun  etkinlik ve toksisitesi

Retrospektif, karşılaştırmasızN= 48 (23’ü kesin, 25’i olası İA)

% 65’i kurtarma tedavisiToplam yanıt 

→ 

% 42


Önemli toksik etki Ø

İlerleyici İA’da başarı oranı (% 18)


Kontoyiannis DP, Hachem R, Lewis RE, et al.Efficacy and toxicity of caspofungin in combination with 

liposomal amphotericin B as primary or salvage treatment of invasive aspergillosis in patients with 

hematologic malignancies. Cancer2003 Jul 15;98(2):292-9


Gelecekteki Alternatifler

Oral biyoyararlanımı artmış yeni formulasyonlar*

Başarılı hayvan deneyleri**Nanosfer / mikrosfer ile

KC ve dalakta Böbrek ve AC’de konsantrasyon

*Thornton SJ, Wasan KM. The reformulation of amphotericin B for oral administration to treat systemic fungal infections and 

visceral leishmaniasis. Expert Opin Drug Deliv. 2009;6:271

84. 


**Wasan EK, et al.Development and characterization of oral lipid-based Amphotericin B formulations with enhanced drug 

solubility,stability and antifungal activity in rats infected with Aspergillus fumigatus or Candida albicans. 

Int.J.Pharm.2009;372: 76

84.Gelecekteki Alternatifler

Nanosfer ve mikrosfer formunda serbest ilaç halinde ulaşılamayan organ ve dokulara (Kİ) 

ulaşma kolaylığı*

ABLC’nin rekombinant insan Apolipoprotein A-

1 ile enkübasyonu ile ABLC’nin 

çözünürlüğünün 

(biyolojik aktivite ve nefrotoksisite korunarak)**

*Torrado JJ, Espada R, Ballesteros MP, Torrado-Santiago S. Amphotericin B formulations and drug targeting. J. 

Pharm Sci. 2008;97:2405

25. 


**Tufteland M, Ren G, Ryan RO. Nanodisks derived from amphotericin B lipid complex. J. Pharm Sci. 

2008;97:4425

32. 


SONUÇ

Polyen grubu antifungaller fungisidal etkilidir ve geniş antifungal etki 

spektrumuna sahiptir

Lipozomal amfoterisin B güvenlik ve tolerabilite açısından diğer lipid 

bileşiklerden ve konvansiyonel amfoterisin B’den üstündür

Uzun ince bir yoldayım…

Aşık Veysel

Kataloq: images -> dosya -> haber
haber -> İnvazif aspergillozun mikrobiyolojik tanisinda karşilaşilan sorunlar dr. Şebnem Şenol celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi
dosya -> Anesteziden derlenme: Anesteziden derlenme
dosya -> No fire department personnel responding to the fire blazing next door to your house. No fire department personnel responding to the fire blazing next door to your house
haber -> Subkütanöz mikozlar dr. Şebnem Şenol celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Manisa
haber -> Subkütanöz mikozlar
haber -> KRİptokok infeksiyonlari dr. Onur Kaya Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi
haber -> Antifungal profilaksi Dr. Nur Yapar Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
haber -> Dr. Hüsnü Pullukçu Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
haber -> Gastro-intestinal sistemin kandida enfeksiyonları

Yüklə 104,92 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə