TarġXĠ ən qədimdən bizim eranın III əsri yeddġ CĠlddəYüklə 3,9 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə37/37
tarix26.02.2017
ölçüsü3,9 Mb.
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   37

MÜNDƏRĠCAT 

 

İnstitutdan ........................................................................................................................................... 5 

Giriş.................................................................................................................................................... 6 

Fəsil I 


və paraqrafların müəllifləri..........................................................................................................39 

Azərbaycanın 

təbii-coğrafi şəraiti........................................................................................................43 

 

BĠRĠNCĠ BÖLMƏ 

 

DaĢ dövrü. Ġbtidai icma quruluĢu 

 

Ifəsil.Paleolitdövrü. İbtidai ovçular-yığıcılar...................................................................................53 II   fəsil. Mezolit və Neolit dövrü. Azərbaycan sakinləri   

istehsaledicitəsərrüfatı meydana çıxması dövründə..........................................................................81 IIIfəsil.AzərbaycandaEneolitdövrününəkinçi-maldartayfaları...................94 

 

ĠKĠNCĠ BÖLMƏ 

 

Azərbaycan ərazisində Tunc dövrü. 

Ġbtidai icma quruluĢunun dağılması 

 

IVfəsil. İlk Tunc dövrü. Kür-Araz mədəniyəti ..............................................................................109 Vfəsil.OrtaTuncdövrü...................124 

VI fəsil. Son Tunc və Erkən Dəmir dövrü. İbtidai icma  

quruluşunun dağılması. Erkən sinifli cəmiyyət ərəfəsində Azərbaycan tayfaları ....... ...................150 VII fəsil. Er. əv. II minilliyin sonu-I minilliyin başlanğıcında  

Azərbaycan ərazisində əhalinin tərkibi ...................................................................... ....................176 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLMƏ 

 

Azərbaycan ərazisində ilk dövlətlər 

 

VIII fəsil. Azərbaycan ərazisində ilkin siyasi qurumlar. 

Manna dövləti ............................................................................................................ ..................187 

IX fəsil. Kimmer və Skif (Şkuda) tayfalarının Azərbaycan və Ön Asiya ərazisinə basqınları.  

Midiya (Mada) və Skif çarlıqlarının yaranması.............................................................................229

   

X fəsil. Cənubi Azərbaycanın Midiyalılar (madalılar) tərəfindən işğalı. 

Manna çarlığının süqutu .......................................................................... . ................ ..................243 XI fəsil. Azərbaycan torpaqları fars Əhəmənilər (Haxamanişilər)  

dövlətinin tərkibində ....................................................................................................................257 

 

 

 

 

 

 


413 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLMƏ 

 

Hellinizm dövründə Azərbaycan ərazisində dövlət qurumları 

 

XII      fəsil. Mada-Atropatena dövləti ........................................................................ ...............273 XIII

 

fəsil. Atropatenanın maddi mədəniyyəti və dini .............................................. ...............328 

XIV

 

fəsil. Antik Albaniyanın ərazisi və əhalisi. Təsərrüfat həyatı.  

   İctimai münasibətlər və siyasi quruluş....................................................................... ...............357 

XVfəsil. Antik Albaniyanın siyasi həyatı ................................................................... ...............420 

XVI fəsil. Antik Albaniyanın mədəniyyəti ................................................................. .............433 

Xronologiya göstəricisi ................................................................................................ .............453 

Ədəbiyyat .................................................................................................................... .............458 

Xülasə (rus dilində).....................................................................................................................503 

 

 


414 

 

"ELM" REDAKSİYA-NƏŞRİYYAT VƏ POLİQRAFİYA MƏRKƏZİ 

 

Mərkəzin direktoru 

Şirindil ALIŞANLI 

 

Baş redaktor: Teymur KƏRİMLİ 

 

Kompüter tərtibçisi: Nasir ALIŞANLI 

 

 

 

Yığılmağa verilmişdir 29.03.2007. Çapa imzalanmışdır 21.09.2007. Formatı 60x90  

1

/16

. Fiziki çap vərəqi 32,5+2,5 illüstr. Ofset çap üsulu. 

Tirajı 25000. Sifariş 202. 

 

DÜST 5773-90, DÜST 4.482-87  

 

  

Kitab "CBS-PP" MMC mətbəəsində çap olunmuşdur. 

Bakı, Şərifzadə küçəsi, 3. 


415 

 

  

 

  

 

 

 

XƏRĠTƏLƏR 

ġƏKĠLLƏR 

416 

 

  

417 

 

 418 

 

  

419 

 


420 

 


421 

 


422 

 


423 

 


424 

 


425 

 


426 

 


427 

 


428 

 


429 

 


430 

 


431 

 


432 

 


433 

 


434 

 


435 

 


436 

 


437 

 


438 

 


439 

 


440 

 


441 

 


442 

 


443 

 


444 

 


445 

 


446 

 


447 

 


448 

 


449 

 


450 

 


451 

 


452 

 


453 

 


454 

 

 
Yüklə 3,9 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   37
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə