Tədris Terapevtik Klinikanın HƏKİm rezidenti Mirzəyeva ZinyətYüklə 1,37 Mb.
Pdf görüntüsü
tarix07.01.2017
ölçüsü1,37 Mb.
#4826

Tədris Terapevtik Klinikanın 

HƏKİM Rezidenti Mirzəyeva Zinyət

1


2

Metabolizm       karbohidrat

lipid

amin turşu və zülalbilirubin

hormonal


Ekskreksiya        öd turşuları

xolesterol

bilirubin

Hemotoloji         laxtalanma faktorlarının sinteziDetoksikasiya     bilirubin(birləşdirmə)

ammonium(zərərsizləşdirmə)

alkoqol(etil spirti)

dərman maddələri

Depo                      qlikogenlipidlər

amin turşu  və zülal

dəmir və mis

vitaminlər

İmmunoloji                faqositoz(bakteriya və xarici substratlar)sekresiya(İgA)

humorol müdafiə

3


Qlikogenin depolaşdırılması və parçalanması 

Qlükoneogenez Qlükozanın pentoza mono fosfat yolunda 

parçalanması

Qalaktoza və fruktozanın qlükozayaçevrilməsi 

Qlükozanın digər monosaxaridlərə və yağa çevrilməsi

4


5

Yağ turşularının sintezi və oksidləşməsi

Yağ turşularından triqliseridin əmələ gəlməsiFosfolipidin sintezi

Lipoproteinlərin sinteziKeton cisimlərinin sintezi

Xolesterolun biyosinteziÖd turşularının və ödün əmələ gəlməsi

6


7

Dezaminləşmə

TransaminləşməEndogen amin turşuların sintezi

Plazma zülallarının sinteziSidik cövhəri sintezi

Sidik turşusu sinteziKreatinin sintezi

Porfirin sinteziÖd turşuları sintezi

8


9

bilirubinin əmələ gəlməsi

bilirubinin qəbulubilirubinin birləşdirilməsi

bilirubinin ifrazı10

11

Laxtalanma

faktorlarından

faktor


I

(fibrinogen), II (protrombin), və V, VII, IX ,

X.in sintezi

Hemoglobinin parçalanmasıDöldə eritrositlərin əmələ gətirilməsi

12


Amin turşular qaraciyərdə dezaminə edilir və

əmələ gələn amin qrupu ammonyaka çevrilir, 

ammonyak da sidik cövhərinə çevrilir.

Xolesterol dəyişmədən vəya öd turşusuna çevrilərək ödə ifraz edilir.

Steroid hormonlar qaraciyərdə metabolizməuğrayır.

Bir çox dermanlar P450 sisteminə daxilendoplazmik redikulyar fermentlər

tərəfindən metobolizmə uğrayır və inaktivə

edilir.

13


14

15

16

Qlikogen


Dəmir və Mis

Vitamin D və B12

17


Kupffer hüceyrələri- faqositoz, anticism

əmələ gətirmə və humoral müdafiə rol 

oynayır.


18

19

 HÜCEYRƏ ZƏDƏLƏNMƏSİ 

Zədələnmiş hepatositlərdən fermentlərin

ifrazıyla bağlıdır.

• Xolestaz

Birləşmiş bilirubin və ALP retansiyonu ilə 

əlaqədardır.

• Funksiyonal hüceyrə kütləsinin azalması

Protrombin və albumin sintezində azalmayla 

nəticələnir.Hepatitlər

Sirroz


Kəskin qaraciyər nekrozu

20

Şok vəya ürək çatişmazlığı nəticəsində əmələ gələn uzun müddətli billiyar tıxanma da 

qaraciyərin hüceyrə zədələnməsinə səbəb ola bilir.İntrahepatik xolestaz

Ekstrahepatik xolestaz21

Qanda xolesterolun artmasıyla ksantomatozis, 

bilirubinin artmasıyla sarılıq, 

Öd turşusu artmasıyla qaşıntı meydana gəlir.

Yağda həll olan vitaminlər isə sovrulmur

22

Virus hepatitlərində

Xlorpromazin və halotan kimi dərmanların 

təsiriylə

Alkoqolun təsiriylə

Hamiləlikdə

Qaraciyər infiltrasiyalarında 

İntrahepatik billiyar atrezi, xolangit və billiyar 

sirrozda ortaya çıxır

Çox vaxt hüceyrə zədələnməsiylə birlikdə inkşaf edir

23

Qaraciyərdən xaric öd yollarında daş, şiş, kista, 

parazit və xaricdən təzyiq

Öd yollarının atreziyası

Ödün qatılaşma sindromu 

Öd kanallarının fibrozu zamanı meydana çıxırQaraciyər hüceyrə zədələnməsini təyin 

edən testlər 

Xolestazı aşkarlayan testlər Qaraciyər disfunksiyasını təyin edən

testlərQaraciyər xəstəliklərinin etiologiyasını müəyyənləşdirən testlər 

İnfiltrasiyaBiokimyəvi olmayan testlər(müayinələr)

24


Serumda transaminazların (ALT və AST) 

təyini Serumda laktat dehidrogenazanın (LDH, LD) təyini

Serumda qlutamat dehidrogenazanın (GLDH) təyini 

İzositrat dehidrogenazanın (ICDH) təyini Malat dehidrogenazanın təyini 

Alkol dehidrogenazanın təyini 25

Kəskin viruslu hepatitlərdə

klinik simptomlardan 1-2 gün vəya bir neçə həftə

əvv əldən yüksəlməyə başlayır

7-12ci  günündə normadan 20-50 və bəzən 100 qat

yüksək olur 

2ci həftədən etibarən  isə düşməyə başlayır .

Ağırlaşma yoxdusa 3-5ci həftədə normal səviyyəyə

enir.


Fermentin qanda miqdarının 6 aydan sonra da

yüksək olması prosesin xronikləşdiyini göstərir 

26
Fulminan hepatitdə ilk 1-2 gün serumda

transaminazalar yüksək olur.Sonra sarılıq

artır ,lakin transaminazaların aktivliyi düşür .Toksik hepatitdə və qaraciyərə təsirgöstərən infeksiyon mononukleozda da 

serumda transaminazalar yüksəlir. Sirrozda və qaraciyər karsinomalarında AST 

daha çox olmaqla qanda transaminazalar 4-

5dəfə artır, lakin ALT/AST nisbəti 1’dən kiçik 

qalır


27

28

Kəskin virus hepatitdə ALT və ASTa görə daha az olmaqla

qanda  LDH.ın aktivliyi artır; ən çox da LDH

5

izofermenti artır

Kəskin toksik qaraciyər zədələnmələrində  həddən yüksək 

LDH aktivliyinə rast gəlinirİnfeksiyon mononukleoz nəticəsində yaranan hepatik zədədə 

LDH


2

və LDH


5

izofermentləri birlikdə yüksəlir.Xronik qaraciyər xəstəliklərində isə LDH aktivliyində cüzi

dəyişikliklər olurQaraciyərə metastaz vermiş karsinomalarda çok yüksək 

LDH aktivitliyinə rast gəlinirSerumda alkalen fosfotaza (ALP) aktivliyinin 

təyini  

Serumda qamma qlutamiltransferaza( -GT, GGT)  aktivliyinin təyini

Serumda 5'

-Nukleotidazanın (5'

-NT) 


aktivliyinin təyini 

Serumda leysin aminopeptidazanın (LAP) aktivitliyinin təyini 

Bilirubin29

30

Qaraciyər xəstəliklərində, öd kanallarını 

örtən hüceyrələrin ferment sintezi həddən 

çox olduqda serumda ALP aktivliyi 

yüksəlir ...31

Sirroz, metastatik xərçəng və hepatik 

infiltrasiyanın rast gəlindiyi qaraciyər 

xəstəliklərində çox əhəmiyyətli bir göstəricidir .Xolestazda serumda GGT səviyyəsi normadan 5-

30 qat yüksək olurAlkoqol mənşəli qaraciyərdə -xronik hepatit və

alkoqol mənşəli olmayan sirroz göstəricilərinə 

nisbətən serumda GGT səviyyəsi daha yüksək 

olur.


Virus mənşəli hepatitlərdə də GGT.in artması 

xarakterdi.32

Qaraciyər xəstəliklərinin bütün 

növlərində,xüsusən qaraciyərin paranxim 

xəstəliklərində artır. 33

Xolestazda və hepatitdə artması 

xarakterdir.Qaraciyərin qəbul, birləşdirmə və sekresiya 

disfunksiyalarını təyin edən testlər

Qaraciyərin əmələ gətirmə disfunksiyasınıtəyin edən  testlər

Qaraciyərin müxtəlif metabolik funksiyalarında pozulmanı göstərən testlər

Qaraciyərin detoksifikasiya funksiyasının inc

ələmə


testi

34


35

Serumda öd piqmentlərinin (bilirubin, öd duzları) 

səviyyə təyini

Sidikdə bilirubin və bilirubinin parçalanma 

məhsulu olan urobilinogenin təyini

BSP testi 

 İndosiyanin yaşılı testi


36

Serumda zülalların təyini 

Qaraciyərin flokulasiya(presipitasiya) testləri

Qanama ve laxtalanma zamanı 

təyini(koaqulyasyon testlər)

Xolinesterazanın təyini

Lesitin Xolesterol Asil Transferaza (LCAT)təyini 


37Serumda albuminin səviyyəsi-Xroniki qaraciyər

zədələnməsi, Portal sirroz və Billiyar sirrozda

azalır..Serumda1

-globulinin səviyyəsi-, hepatoselülyar

çatışmazlıq və

1

-antitripsin azlığında azalır..Toxuma

zədələnməsinin

olduğu

infeksiyon,qızdırmalı xəstəliklərdə,iltihabi və maliqnizasiya

proseslərində isə artır..Serumda

2

-globulinin

səviyyəsi-fulminan

qaraciyər nekrozunda azalır..Xolestaz, iltihabi və

maliqnizasiya proseslərində isə artır..
Serumda

-globulinin

səviyyəsi-

hepatoselülyar çatışmazlıqda azalır; Xolestaz,

iltihabi və maliqnizasiya proseslərində isə

artır..Serumda -globulinin səviyyəsi-bütün 

qaraciyər xəstəliklərində artar. Xroniki aktiv 

hepatitdə IgG , Alkoqol mənşəli sirrozda IgA 

Billiyar sirrozda isə IgM.in artması 

xarakterdi..

38


39

Serumda qlükozanın səviyyə testi

Oral qlükozanın tolerans(şəkər yüklənməsi) testi

Qalaktoza və fruktozanın tolerans testləri

Serumda NPN birləşmələrinin təyini 

Serumda total xolesterolun səviyyə testi

Serumda dəmirin səviyyə testi


40

Hippürik asit testi

(C6H5CONHCH2COOH)HB

s

Ag və digər hepatitlərin antigen və anticism

markerlərinin təyini,..BU test hepatit növünün

təyini üçün önəmlidi.AFP yüksəkliyi,..Bu

isə karaciyər şişlərində

xarakterdiANA, antimitoxondriyal anticism, saya əzələanticismləri  isə Xroniki hepatitdə pozitivdir.

ɑ1 antitripsin çatışmazlığı 

böyüklərdə 

xroniki qaraciyər zədələnməsində,uşaqlarda isə 

neonatal hepatit və infaltil sirroza xarakterdir.

41


İmmunoqlobulinlər (İgM,İgG)

Total qlobulinProtein elektroforezi

CRP,Revmotoid faktoru,Haptoqlobin42

Qaraciyər sintiqrafiyası

Ultrasonoqrafiya43

Biokimyəvi bölmədə

olunan testlər

ALT,AST,GGT,ALP,LDH,CRP,Total bilirubin,Dirək 

bilirubin,indirək bilirubin,kreatin,amilaza

İmmunologiya bölmədəolunan testlər

Hepatit A(HAVM ,HAVT),Hepatit B(HBS,AHBS,HBCT, 

HBCM,HBE,HBET),HCV,AFP

PZR bölməsindəolunan testlər

HBV HCV(virus yükü) (ROSH TaqMan)

Hemostaziologiya bölməsindəolunan testlər

Protrombin zamanı (CORMAY KG1

)

44


HBsAg


-Virusun səthində yaranan komplex 

antigendi..Pozitiv olması xəstədə HBV 

antigenlərinin olduğunu göstərir.

HBcAg-Virusun özək hissəsiylə əlaqəli 

antigendi.Bu antigenə qarşğı 3 növ anticism əmələ

gəlir.HBCM,HBCG,HBCT(İgM+İgG)

HBeAg-Virusun nukleokapsidiylə sıx 

əlaqəlidi.Pozitiv çıxması xəstənin kəskin yayıcı 

olduğunu göstərir.

Anti HBeAg(HBET),

Anti HBsAg

(HBST),

Anti 


HBcAg(HBCT

)  her 3ü orqanizmdə antigenlərə qarşı 

immun cavab nəticəsində ə/g anticismlərdi. 

45


ALT


(10-60)     U/L

AST(10-37)     U/L

GGT(7-60)       İU/L

ALP(50-136)   U/L

LDH(100-190)U/L

CRP(0-5)          mg/L

BILIRUBIN TOTAL(0,3-1)       mg/dL

BILIRUBIN DIRƏK              (0-0,2)      mg/dLBİLİRUBİN İNDİRƏK         (0-0,8)       mg/dL  

KREATİN                                (0,6-1,3)    mg/dLAMİLAZA                               (10-100)     İU/L

PROTROMBİN ZAMANI  (10-14,3)    san.46

NÖVLƏR

NEQATİV

ŞÜBHƏLİ

POZİTİV

HBsAg


<

0,13


-

>= 0,13


Anti HBsAg

<8

8-12


>12

HCV


<1,0

-

>=1,0HBeAg

<0,10

-

>=0,10Anti HBeAg

>=0,50


0,4-0,5

<0,4

HBcT


>=1,4

1,0-1,4


<1,0

HBcM


<5

5-10


>=10

HAVT


<15

15-20


>=20

HAVM


<0,4

0,4-0,5


>0,5

47


Klinik biokimya əl kitabı. Prof.Dr.İdris 

Mehmetoğlu

Tibbi mikrobiologiya immunologiya və klinik mikrobiologiya təcrübə məşğələlərinə

rəhbərlik.. Zakir Qarayev,Ramin Bayramlı

Клиническая оценка результатов лабораторных 

исследований.Г.И.Назаренко,А.А.КишкунDoç.Dr. Mustafa ALTINIŞIKADÜTF Biyokimya AD 2004

48


Yüklə 1,37 Mb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə