Təsdiq edirəm” “fh və hft” kafedrasının müdiri Prof. İ.İ. Mustafayev “ ” 2016- cı IL



Yüklə 90,74 Kb.
tarix23.02.2017
ölçüsü90,74 Kb.
#9496
Təsdiq edirəm”

FH və HFT” kafedrasının müdiri



______________ Prof. İ.İ. Mustafayev

“ ____”_____________ 2016- cı il

FH-ın monitorinqi və proqnozlaşdırılması” fənnindən



imtahan sualları


 1. Əsas anlayış və təriflər

 2. Proqnozlaşdırma probleminin meydana çıxmasını şərtləndirən amillər. Proqnozlaşdırılacaq obyekt haqqında məlumat.

 3. Proqnozlaşdırmada istifadə olunan terminlər və anlayışlar.

 4. Proqnozlaşdırıcı sistem.

 5. Müşahidə və Qabaqlama intervalı.

 6. Proqnozlaşdırılma vaxtı.

 7. Fövqəladə hallarda ətraf mühitin sistemli monitorinqi

 8. Monitorinqin aparılması məqsədi.

 9. Təbii mühitə və iqtisadiiyat obyektlərinə müşahidə və nəzarət sistemi.

 10. Mövcud müşahidə və laboratoriya nəzarəti sistemlərinin fəaliyyətindəki əsas problemlər.

 11. Monitoring sistemləri haqqında məlumat.

 12. Monitoring sistemlərinin xüsusiyyətləri və növləri.

 13. Monitorinqin növləri və təsnifatı.

 14. Təsir faktorlarına görə monitorinq növləri.

 15. Ətraf mühitdəki yerinə görə monitorinqin növləri.

 16. Məqsədinə görə monitorinqin növləri.

 17. Azərbaycandakı ekoloji vəziyyət.

 18. Ekoloji monitoringin məqsədi və məsələləri.

 19. FH proqnozlaşdırılmasının məqsədi.

 20. FH proqnoz-laşdırmasının əsas məsələləri.

 21. FH-ın nəticələrinin yumşaldılmasında və aradan qaldırılmasında proqnoz-laşdırmanın rolu. Proqnozlaşdırmanın tətbiq sahələri.

 22. Proqnozlaşdırmada əsas sistemlər.

 23. Proqnozlaşdırıcı sistemin təsviri və əsas ünsürləri.

 24. Proqnozlaşdırıcı sistemin elementləri

 25. Proqnozlaşdırma üçün lazımi informasiya

 26. Proqnozlaşdırma üçün əsas məlumat.

 27. Proqnozlaşdırılan obyekt haqqında informasiya.

 28. İnformasiyanın tamlıq dərəcəsinin müəyyən edilməsi.

 29. Natamam, tam və izafi informasiyalar.

 30. Proqnozlaşdırılan proseslərin fasiləli və fasiləsizliyi.

 31. Proqnozlaşdırıcı sistemə qoyulan tələblər.

 32. Proqnozlaşdırıcı sistemə qoyulan başlıca və konkret tələb.

 33. Proqnoz nəticələrinin dəqiqliyi.

 34. Keyfiyyət və kəmiyyət proqnozlarının dəqiqliyi.

 35. Proqnozlaşdırılan obyektdəki dəyişikliklərdə dərhal reaksiya vermək qabiliyyəti.

 36. Proqnozlaşdırma meyarları

 37. FH-ın proqnozlaşdırılmasında əsas meyarlar.

 38. Proqnozlaşdırma meyarlarını təyin edərkən proqnozlaşdırıcı sistemə qoyulan tələblər.

 39. Riyazi modelləşdirmə yolu ilə proqnozlaşdırma meyarının təyini.

 40. Fövqəladə hadisələrin proqnozlaşdırmasının xüsusiyyətləri

 41. FH-ın miqyasından və xüsusiyyətlərindən irəli gələn proqnozlaşdırmanın mürəkkəbliyi.

 42. Fh-rın proqnozlaşdırma prosesini müşayiət edən qeyri-müəyyənliklərin çox saylı və cürbəcür xarakterli olması.

 43. FH-rın baş verməsinin qeyri-müəyyənliyi.

 44. FH-rın proqnozlaşdırmasında vaxt məhdudluğu.

 45. FH-rın proqnozlaşdırılmasında rəhbər şəxs faktoru və onun rolu.

 46. Proqnozlaşdırma metodları.

 47. Proqnozlaşdırmada istifadə olunan metodlar, üsullar və qaydalar.

 48. Evristik proqnozlaşdırma metodu.

 49. Riyazi proqnozlaşdırma metodu.

 50. Kombinə edilmiş proqnozlaşdırma metodu. Statistik metod.

 51. Evristik proqnozlaşdırma metodu.

 52. Evristik proqnozlaşdırmadan istifadə sahələri.

 53. FH-rın proqnozunda evristik metodun rolu.

 54. Evristik metodun üstün cəhətləri və çatışmamazlıqları.

 55. Evristik proqnozlaşdırma metodunun mərhələləri.

 56. Zehni həmlə üsulu.

 57. Qrup həmrəyliyi üsulu.

 58. Yaradıcı əməliyyat üsulu.

 59. Anketləşdirmə üsulu.

 60. Riyazi proqnozlaşdırma metodu.

 61. Riyazi proqnozlaşdırma metodunun üstün cəhətləri.

 62. Riyazi proqnozlaşdırmanın əsas mərhələləri.

 63. Riyazi proqnozlaşdırmada informasiyanın dəqiqliyi, elektron- hesablayıcı maşınlarla hesablama əməliyyatlarının avtomatlaşdırılması.

 64. Proqnozlaşdırılan prosesin riyazi modelinin seçilməsi və əsaslandırılması.

 65. Kombinə edilmiş proqnozlaşdırma metodu

 66. Kombinə edilmiş proqnozlaşdırma üsulunun üstün cəhətləri.

 67. Kombinə edilməklə alınacaq pronozun seçilməsi.

 68. Kombinə edilmiş proqnoz metoduna qoyulan tələblər.

 69. Qabaqlama intervalı.

 70. Kombinasiya edilmiş pronozun mürəkkəbliyi və dəqiqliyi.

 71. Qərar qəbul etmək üçün proqnozdan istifadə olunmasınını müəyyən edən amillər.

 72. Qərar qəbul etmək üçün ilkin informasiya.

 73. Qərar qəbul edən şəxs tərəfindən proqnoz nəticələrinin vacibliyinin və dəqiqliyinin qiymətləndirilməsi.

 74. Qərar qəbul edilməsi prosesi.

 75. Proqnozun nəticələrinin tərtibinin qərara təsiri.

 76. Proqnozlaşdırma və qərar qəbul edlməsi

 77. Qərar qəbul edən şəxsin lazımi informasiyadan istifadə etməsi.

 78. Qərar qəbul edilməsində lazım olan kəmiyyət məlumatları.

 79. Optimallaşdırma aparılan meyarların seçilməsi.

 80. Əməliyyatın modelinin yaradılması.

 81. Riyazi metodların köməyi ilə optimal qərarın tapılması.

 82. Planlaşdırmanın və idarəetmənin şəbəkə üsullarından istifadə və obyektiv qərarın qəbulu.

 83. Texnogen və təbii xarakterli fövqəladə hadisələrin proqnozlaşdırılmasının xüsusiyyətləri

 84. Texnogen və təbii xarakterli fövqəladə halların proqnozlaşdırılmasının məqsədi və həll olunmalı məsələləri.

 85. Təbii FH-rın mənbələrinin təyin olunması.

 86. Təbii təhlükələr baş verə biləcək obyektlərdə monitorinqin təşkili məsələləri. Vacib texnoloji proseslərin göstəricilərinə nəzarət.

 87. Kimyəvi, radiasiya təhlükəli obyektlərdə nəzarət olunmalı göstəricilər.

 88. Təbii və texnogen xarakterli FH-rın proqnozlaşdırılmasının iqtisadi əhəmiyyəti.

 89. Texnogen xarakterli FH-rın proqnozlaşdırılmasının əsasları

 90. Texnogen xarakterli FH-rın proqozlaşdırılması məsələləri.

 91. Texnogen təhlükənin baş vermə vaxtının və koordinatlarının proqnozu.

 92. Təkrar təhlükələr yarada biləcək parametrlərin təhlili.

 93. Texnogen FH yüksək riskinə malik rayonlara və obyektlərə nəzarətin təşkili.

 94. Radioaktiv zəhərlənmənin proqnozlaşdırılması

 95. Radioaktiv zəhərlənmənin yaranma səbəbləri.

 96. Radioaktiv zəhərlənmənin əsas mənbələri.

 97. Radioaktiv zəhərlənmənin xüsusiyyətləri.

 98. Radioaktivlik və onun nəticələri haqqında məlumat.

 99. Radioaktiv zəhərlənmənin proqnozlaşdırılması məsələləri və məqsədi.

 100. Nüvə silahının tətbiqi nəticəsində yaranan radioaktiv zəhərlənmənin proqnozlaşdırılması

 101. Nüvə partlayışından yaranan radioaktivlik.

 102. Radioaktiv zəhərlənmənin xüsusiyyətləri.

 103. Radioaktiv zəhərlənmə zonaları və dozaları.

 104. Əhalinin radioaktiv zəhərlənmə dərəcəsi.

 105. Radioaktiv zəhərlənmənin proqnozlaşdırılma yolları.

 106. Proqnoz üçün lazımi göstəricilər və onların təhlili.

 107. Radioaktiv şəraitin proqnozu və qiymətləndirilməsi.

 108. Atom elektrik stansiyasında qəza nəticəsində yaranan radioaktiv zəhərlənmənin proqnozlaşdırılması

 109. AES-də qəzalara səbəb olan ilkin göstəricilərin proqnozu.

 110. Atom reaktorlarının növləri.

 111. AES-də qəza nəticəsində yaranacaq radioaktiv şəraitin proqnozu və qiymətləndirilməsi.

 112. Kimyəvi zəhərlənmənin proqnozlaşdırılması

 113. Kimyəvi zəhərlənmənin proqnozlaşdırılmasının xüsusiyyətləri, məqsədi və üsulları.

 114. Kimyəvi zəhərlənmənin proqnozu üçün vacib olan ilkin göstəricilər.

 115. Zəhərləyici maddələrin tətbiqindən kimyəvi zəhərlənmənin proqnozlaşdırılması

 116. Tipik kimyəvi qəzalar və onların xarakteristikalarının təsnifatı.

 117. Havanın zəhərlənmə miqyasının proqnozu.

 118. Zəhərli maddələrin təsir müddətinin təyini.

 119. Zəhərli havanın obyektə çatma vaxtının və zəhərlənmənin proqnozu.

 120. Kimyəvi zədələnmə ocaqlarında yaranan şəraitin proqnozlaşdırılması.

 121. Kimyəvi təhlükəli obyektlərdə qəzalar nəticəsində yaranan kimyəvi zəhərlənmənin proqnozlaşdırılması

 122. Güclü təsirli zəhərli maddələrin (GTZM) ətrafa atılması ilə müşayiət edilən qəzalar zamanı çirklənmə zonalarının miqyasının proqnozlaşdırılması.

 123. GTZM-rin fiziki xassələrindən və aqreqat halından asılı olaraq kimyəvi zəhərlənmənin miqyasının hesabatı.

 124. GTZM ilə zəhərlənmənin miqyasının proqnozlaşdrılması üçün ilkin məlumatlar.

 125. GTZM-lə zəhərlənmə zonasıınn eninin birinci və ikinci bulud üzrə proqnozu. Kimyəvi zədələnmə ocağında ola biləcək insan itkilərinin proqnozlaşdırılması.

 126. Qəza partlayış nəticələrinin proqnozlaşdırılması

 127. Qəza partlayışı nəticələrinin proqnozlaşdırılmasının məqsədi.

 128. Qəza partlayışının nəticələrinin proqnozalaşdırılma ardığıllığı və proqnozlaşdırma üçün ilkin məlumatlar.

 129. Qəza partlayışı nəticələrinin proqnozlaşdırma qaydası.

 130. Qəza partlayışından sonra tikinti obyektlərinin vəziyyətinin qiymətləndirilməsi.

 131. Tikinti obyektlərinin zədələnmə dərəcələrinə görə qiymətləndirilməsi.

 132. Qəza partlayışı nəticələrinin qiymətləndirilməsinin kompleks metodikası.

 133. Qəza partlayışı nəticələrinin qiymətləndirilməsi üçün ilkin məlumatlar və metodikanın tərkibi.

 134. Qəza partlayışının proqnozlaşdırma ardıcıllığı və nəticələrinin qiymətləndirilməsi.

 135. Hidrotexniki qurğularda bəndlərin yarılmasının proqnozlaşdırılması

 136. Dağıdıcı dalğanın digər amillərinin proqnozu və subasma ərazisinin təyini. Bəndin yarılmasından yaranan selin baş vermə vaxtının proqnozu.

 137. Zəlzələlərin proqnozalaşdırılması.

 138. Zəlzələlərin proqnozlaşdırılması mərhələləri və proqnozlaşdırma üçün ilkin məlumat.

 139. Zəlzələlərin proqnozlaşdırılması metodları.

 140. Seysmik aktivliyin qiymətləndirilməsi üsulu.

 141. Zəlzələ nəticələrinin qiymətlənləndirilməsi və proqnozlaşdırılması.

 142. Hidroloji təhlükəli halların proqnozlaşdırılmasının ümumi müddəaları.Hidroloji hadisələrin proqnozlaşdırma metodları, məqsədi.

 143. Hidroloji hadisələrin proqnozalşdırılma mərhələləri.

 144. Təbii hidroloji FH-rın proqnozu üçün ilkin məlumatları və onların proqnozlaşdırılması.

 145. Subasmaların, daşqınların və sellərin proqnozlaşdırılması.

 146. Daşqınların qisamüddətli və uzun müddətli proqnozlaşdırılmasının metodikası.

 147. Subasma və daşqın nəticələrinin proqnozlaşdırılması.

 148. Proqnoz üçün sellərin əsas xarakteristikaları.

 149. Yağış sularından yaranan sellərin proqnozu məsələləri.

 150. Sel axınlarının əsas parametrlərin təhlili və sel nəticələrinin proqnozlaşdırılması.

Fənn müəllimi: dos. Q.N. Hacımətov

2016/2017-ci tədris ilində qış imtahan sessiyası(yazılı imtahanlar)
Fakültə. İnşaat-texnologiya.

Kafedra. Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi.

Qrup.644a. Tələbələrin sayı.-22

Blok

Fəsillərin(mövzuların)

adları


Sualların

№ ləri


Ağırlıq dərəcələri

Sadə

orta

Çətin

1

2

3

4

5

6

I

Əsas anlayış və təriflər.


1.2.3.4.5.6.


1.3.


2.6.


4.5


Fövqəladə hallarda ətraf mühitin sistemli monitorinqi.


7.8.9.10.11.12

13.14.15.16.17.18



7.8.11. 13.

9.10.

12.17


14.15.16.18

Proqnozlaşdırmanın məqsədi və onun tətbiq sahələri.

19.20.21

19


20

21

Proqnozlaşdırıcı sistem.

22.23.24


24


22


23


Proqnozlaşdırma üçün lazımi informasiya.

25.26.27.28.29.30

27.30

26.29

25.28

II


Proqnozlaşdırıcı sistemə qoyulan tələblər.

31.32.33.34.35

31.32

34.


33.35

Proqnozlaşdırma meyarları

36.37.38.39

36


37.38


39


Fövqəladə hadisələrin proqnozlaşdırılma-

sının xüsusiyyətləri



40.41.42.43.44.45

41.42

43.45

40.44


Proqnozlaşdırma metodları.

46.47.48.49.50

47.50

48.49

46.

Evristik proqnozlaşdırma metodu.

51.52.53.54.55.56.

57. 58.59.



52.53.56

57.58.

59


51.54.55.

Riyazi proqnozlaşdırma metodu.

60







60

III


Riyazi proqnozlaşdırma metodu.

61.62.63.64.

61

62

63.64

Kombinə edilmiş proqnozlaşdırma

metodu.


65.66.67.68.69.70.

66.67

68.69

65.70

 1. Qərar qəbul etmək üçün proqnozdan istifadə olunmasınını müəyyən edən amillər.

71.72.73.74.75.

72.73

74.75


71.

Proqnozlaşdırma və qərar qəbul edlməsi.

76.77.78.79.80.81. 82.

77.78.81

79.80

76.82

Texnogen və təbii xarakterli fövqəladə hadisələrin proqnozlaşdırılmasının xüsusiyyətləri

83.84.85.86.87.88.

84.85

86.87

83.88

Texnogen xarakterli FH-rın proqnozlaşdırılmasının əsasları.


89.90.




90

89

IV


Texnogen xarakterli FH-rın proqnozlaşdırılmasının əsasları.

91.92.93.


91


93

92

Radioaktiv zəhərlənmənin proqnozlaşdırılması

94.95.96.97.98.99

95.96

97.99

94.98

Nüvə silahının tətbiqi nəticəsində yaranan radioaktiv zəhərlənmənin proqnozlaşdırılması.

100.101.102.103.

104.105.106.107



101.

102.


104

105.

106


100

103


107

Atom elektrik stansiyasında qəza nəticəsində yaranan radioaktiv zəhərlənmənin proqnozlaşdırılması.

108.109.110.111.

109.

110.

111


108

Kimyəvi zəhərlənmənin proqnozlaşdırılması

112.113.114.115.

116.117.118.119.

120


113

114


116

117

118


119

112

115


120

V


Kimyəvi təhlükəli obyektlərdə qəzalar nəticəsində yaranan kimyəvi zəhərlənmənin proqnozlaşdırılması.

121.122.123.124.

125.


125

122



123

124


121.

Qəza partlayış nəticələrinin proqnozlaşdırılması.

126.127.128.129.

127.

128


129

126


Qəza partlayışından sonra tikinti obyektlərinin vəziyyətinin qiymətləndirilməsi.

130.131.




130

131


Qəza partlayışı nəticələrinin qiymətləndirilməsinin kompleks metodikası.

132.133.134.

133


134

132


Hidrotexniki qurğularda bəndlərin yarılmasının proqnozlaşdırılması.

135.136.




136

135

Zəlzələlərin proqnozalaşdırılması.

137.138.139.140.

141.


138.

139


140


137

141


Hidroloji təhlükəli halların proqnozlaşdırılmasının ümumi müddəaları.

142.143.144.

143

144


142


Subasmaların,daşqınların və sellərin proqnozlaşdırılması

145.146.147.148.

149.150.


146.

148


147.

149


145.

150


Kafedra müdiri: Prof. İ.İ. Mustafayev


Fənn müəllimi: Baş müəllim. S. Səbzəliyev

Yüklə 90,74 Kb.

Dostları ilə paylaş:




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə