Turuz söZLÜGÜ 15-01-2017 1395- III 18 400 Başlıq Bey Hadi


sıvaş sıypaş. sıpaş. sıvazlayış. oxşaş. sevəş. sıvaşıqYüklə 13,47 Mb.
səhifə117/171
tarix25.04.2017
ölçüsü13,47 Mb.
#15753
1   ...   113   114   115   116   117   118   119   120   ...   171

sıvaş sıypaş. sıpaş. sıvazlayış. oxşaş. sevəş.

sıvaşıq sırnaşıq. sıva. cıva. cıvık. sıvık.

sıvaşmaq sivişt, sirişt, sıvışt olmaq. sıvışmaq. sıvaşmaq. suvaşmaq. əl çəkməmək. yapışmaq. - bilməm nə istir, sivişt olub qopmur.

sıvaştırmaq sıvaşdırmaq. suvaşdırmaq. sırvatmaq. sırıştırmaq. sızvatmaq. sızışdırmaq. sıvşıtmaq. sıvışdırmaq. süvüşdürmək. süvşütmək. 1. yaymaq. bulaşdırmaq. - ləkəni silərkən sırışdırdım. 1. bəlşdirmək. yapışdırmaq. 1. kimsəni bir nərsiyə, işə yollamaq, qoymaq, girdirmək.

sıvatlamaq sıvazlamaq. sıyazlamaq. sıyatlamaq. sığazlamaq. sığatlamaq. sığəçləmək. sıvazlamaq. sivəzləmək. sivətləmək. siğəzləmək. siğətləmək. 1. oxşamaq. nazlamaq. sımarlamaq. şımarlamaq. tımarlamaq. tumarlamaq. 1. düzənləmək. yapırlamaq. yasırlamaq. hamarlamaq. 1. avutmaq. ovutmaq. təsəlli vermək. 1. nərsəni qayğırmaq. nərsiyə baxmaq.

sıvatlıq suvatlığ. yuvatlığ. 1. hamam. 1. hər nəyin yuğulan yeri. - xalça sıvatlığı. - araba sıvatlığı. - paltar sıvatlığı.

sıvatmaq çırpıp əzmək. tapdatmaq. çeğnəmək. əzib yerə sərmək.

sıvayan -erkən erkən, erik erik, dan ertə, sabah sabah əsən oxşac (oxşayıcı), sıvayan, yumşaq yel: saba. sıba. sıva. sıya. (< sıyamaq: sığamaq: oğub, sürərək yağlamaq, oxşamaq). - sıya əssə açar qunçə könül.

sıvazlama sıyvazlama. sığaş. sıyğaş. sıypaş. (>sipas (fars) sepas (fars)}. oxşama. oyxşama.

sıvazlamaq 1. sıvatlamaq. sıyazlamaq. sıyatlamaq. sığazlamaq. sığatlamaq. sığəçləmək. sıvazlamaq. sivəzləmək. sivətləmək. siğəzləmək. siğətləmək. oxşamaq. nazlamaq. sımarlamaq. şımarlamaq. tımarlamaq. tumarlamaq. 1. sıvatlamaq. sıyazlamaq. sıyatlamaq. sığazlamaq. sığatlamaq. sığəçləmək. sıvazlamaq. sivəzləmək. sivətləmək. siğəzləmək. siğətləmək. düzənləmək. yapırlamaq. yasırlamaq. hamarlamaq. 1. sıvatlamaq. sıyazlamaq. sıyatlamaq. sığazlamaq. sığatlamaq. sığəçləmək. sıvazlamaq. sivəzləmək. sivətləmək. siğəzləmək. siğətləmək. avutmaq. ovutmaq. təsəlli vermək. 1. sıvatlamaq. sıyazlamaq. sıyatlamaq. sığazlamaq. sığatlamaq. sığəçləmək. sıvazlamaq. sivəzləmək. sivətləmək. siğəzləmək. siğətləmək. nərsəni qayğırmaq. nərsiyə baxmaq. 1. sıvamaq. sıypamaq. sıpamaq. oxşamaq. sevmək. 1. silmək. siləmək. siğmək. siğəmək. sığallamaq. parıldatmaq. tərbiyət, ədəb edmək.

sıvazlayış sıypaş. sıpaş. sıvaş. oxşaş. sevəş.

sıvcılaq sıvsılaq. suvsılaq. (< sıv. suv) simcilaq. cimcilaq.

sıvcın sıvcın. 1. mum. şəm. 1. mum kimi yumuşaq olan. uysal.

sıvı 1. sıv. suy. suvuy. sıvıl. sıvıs. sıvış. sıyı. sıy. suv. suyuv. sıyıl. sıyıs. sıyış. maye'. 1. siyri. sıyı. siri. sivi. qayqan.

sıvıl sıvı. sıv. suy. suvuy. sıvıs. sıvış. sıyı. sıy. suv. suyuv. sıyıl. sıyıs. sıyış. maye'.

sıvılmaq 1. savulmaq. sevilmək. sevrilmək. səğrilmək. sərğilmək. əğrilmək. sevməyə başlamaq. süzmək. üz tutmaq. axmaq. yenğimək. yenimək. yenismək. yensimək. sağınmaq. meyl edmək. - gün batmağa savuldu. - könlüm ona savuldu. 1. sırılmaq. suvulmaq. bulaşmaq. - əlim yağ sırıldı.

sıvımaq 1. sıvınmaq. (cıvımaq) suvunmaq. sulanmaq. 1. sıvınmaq. sırtılmaq. şımarımaq. 1. sırımaq. suvumaq. bulamaq. - it sırıdı: tıxladı, sıçdı. - keçə sırımaq. - yorqan sırımaq.

sıvınmaq sıvımaq. 1. (cıvımaq) suvunmaq. sulanmaq. 1. sırtılmaq. şımarımaq.

sıvıq 1. cıvıq. zıvıq. suvuq. suyuq. sulu. 1. suvuq. suyuq. axıcı. qayılğan. 1. səlis. rəvan. 1. subatsız. güvənsiz. iradəsiz. mütəzəlzil. naustuvar. 1. maye'. 1. kefli. məst. 1. qolay. silik. sadə. rahat. - suvuq iş. 1. qolay satılan, alınıb mal, nərsə. 1. cıvık. sırtıq. sürbet. sırbit. qırnac. qırcanıq. qırnaşıq. sırnaşıq. sürnaşıq. çırnaşıq. qıynaşıq. yılışıq. bayıq. qaşqa. güctax. güstax. qoçtax. qurtax. gürtax. üzə girən. dürtük. sulu, boş, yüngül şakalar yapan kimsə. qapıdan. üzü bərk. qıycıva. qıcıva. çındırqayış. sürtük. qoycan. quycan. tərs. qatuvaz. qatavuz. qatvaz. qısıq. qısıqçı. qısqaç. qısnaş. qıtnaş. girtiş. kitriş. inad. simic. < sinic. sinicən. sinitən. simitən. əl çəkməyən. əl üzməyən. - qırnacın biridir yenilməz, qarşındakın caydırır. 1. sıvık. cıvık. sıva. cıva. sıvaşıq. sırnaşıq. 1. sıvık. ərik. ərim. ərip. əriç. əris. silik. sulu. ağkönül. nazik. yalxı. yalxoy. lətif. kibar. mehriban. məhəbbətli. nərm. mulayim.

sıvıqa -nərsəni bir sıvığa bulğamaq:sılağamaq. bulamaq. bələmək.

sıvıqmaq sıvığmaq. sıvırıqmaq. sıvırıqmaq. sırışmaq. sürüşmək. gizlicə qaçmaq, aradan çıxmaq.

sıvırıqmaq sıvırıqmaq. sıvığmaq. sırışmaq. sürüşmək. gizlicə qaçmaq, aradan çıxmaq.

sıvırmaq 1. sıvamaq. sıpatlamaq. çıpatlamaq. sırıtlamaq. çırmamaq. çırmalamaq. qətləyib yana çəkmək. qaldırmaq. 1. sıyırmaq. sivirmək. siyirmək. (qayırmaq: züvdürmək) .

sıvırtlamaq sıyırtlamaq. sıfırtlamaq. siyirtləmək. arıtlamaq. təmizləmək. saylamaq. paklamaq.

sıvıs sıvış. sıvı. sıv. suy. suvuy. sıvıl. sıyı. sıy. suv. suyuv. sıyıl. sıyıs. sıyış. maye'.

sıvış 1. sıvıs. sıvı. sıv. suy. suvuy. sıvıl. sıyı. sıy. suv. suyuv. sıyıl. sıyıs. sıyış. maye'. 1. siviş. sıyış. qeyb. ğeyb.

sıvışıq 1. sırışıq. sarışıq. yapışqan. 1. bulaşıcı. bələşici. 1. rahatsız edən. 1. sırışıq. sıvnaşıq. sırnaşıq. sırınığ. sırıtığ. sırtığ. sürtük. yılışıq. 1. sıvşıq. süyüşük. yılışıq. yapışqan, dadlı olan. 1. sıvşıq. suvşuq. şeh. nəmli. ıslaq. ritubətli.
-sıvışıq, sızışıq nərsə ilə bulamaq, bələmək, pisətmək, batırmaq: sırımaq. - uşağ özün sırıyıb. - yağ əlimi sırıdı.

sıvışmaq 1. süzmək. süzüşmək. 1. sıyrılmaq. qaçışmaq. yavaşca axıb aradan çıxmaq. 1. sıvaşmaq. sivişt, sirişt, sıvışt olmaq. sıvaşmaq. suvaşmaq. əl çəkməmək. yapışmaq. - bilməm nə istir, sivişt olub qopmur. 1. sivişmək. sıyışmaq. qeyb olmaq. ğeyb olmaq. 1. sıyvışmaq. sıpıqmaq. sıypıqmaq. sürvüşmək. gizlicə qaçmaq.

sıvışqan -sıvışqan, yapışqan, əsnək öznə, maddə: yağız. sarğız. sağız. sağaz.

sıvışqı sivişgi. sivşik. sıvşık. sıyşqı. sıyşık. qeyb ilə bağlı.

sıvışt -sivişt, sirişt, sıvışt olmaq: sıvaşmaq. sıvışmaq. sıvaşmaq. suvaşmaq. əl çəkməmək. yapışmaq. - bilməm nə istir, sivişt olub qopmur.

sıvıştırmaq sıvışdırmaq. sıvşıtmaq. sırvatmaq. sırıştırmaq. sızvatmaq. sızışdırmaq. sıvaşdırmaq. suvaşdırmaq. süvüşdürmək. süvşütmək. 1. yaymaq. bulaşdırmaq. - ləkəni silərkən sırışdırdım. 1. bəlşdirmək. yapışdırmaq. 1. kimsəni bir nərsiyə, işə yollamaq, qoymaq, girdirmək.

sıvıtmaq sıvdırmaq. sıvqırmaq. süvdürmək. süvütmək. sıratmaq. sırıtmaq. sızıtmaq. sızdırmaq. suvutmaq. sulandırmaq. suya salmaq.

sıvlamaq sıvamaq. sılamaq. (sıv!. sıva!. sıla!) saypalamaq (özəlliklə duvarı, nərsənin üzərin kağazla qapalamaq) (kirəcləmək: ağartmaq. gəcləmək) laymanlamaq. boyamaq. (boya, lay, incə qatla) nərsə üzərin örtüksəmək, qaplamaq. -təməldən dağıq yapın sıvayıb, sırıtladılar bizə.

sıvnaşıq sıvışıq. sırışıq. sırnaşıq. sırınığ. sırıtığ. sırtığ. sürtük. yılışıq.

sıvortqa sırqavul. sırqa. çırqa. arabaların ged gəlin dəngələyib, yolüsdə göydən aslağ, yerə tikilən çırağlar, ışıqlar. çiraği rahnəmayi.

sıvqa sıvğın. sırğın. < sürgə. 1. səğə. savağ. sapağ. sağaq. 1. incə, uzun olan. - sıvqa boylu. 1. dal. çıpqa. qələmə.

sıvqarlamaq sıvqarmaq. çıpqarmaq. çıpqarlamaq. siyirmək. sırqıtmaq. sıyrıtmaq. sıyıtmaq. sızqıtmaq. tükətmək. (tökətmək). nərsəni işlədib qurtarmaq. - pulu sıvqarıb geddi.

sıvqarmaq 1. çıpqarmaq. sırqıtmaq. sıyrıtmaq. sıyıtmaq. sızqıtmaq. tükətmək. (tökətmək). süzmək. - son damlasına dək çıpqarıb. - qoy suyu sıvqarsın. 1. sıvqarlamaq. çıpqarmaq. çıpqarlamaq. siyirmək. sırqıtmaq. sıyrıtmaq. sıyıtmaq. sızqıtmaq. tükətmək. (tökətmək). nərsəni işlədib qurtarmaq. - pulu sıvqarıb geddi.

sıvqın sıvğın. sırğın. sıvqa. < sürgə. 1. səğə. savağ. sapağ. sağaq. 1. incə, uzun olan. - sıvqa boylu. 1. dal. çıpqa. qələmə.

sıvqırmaq sıvıtmaq. sıvdırmaq. süvdürmək. süvütmək. sıratmaq. sırıtmaq. sızıtmaq. sızdırmaq. suvutmaq. sulandırmaq. suya salmaq.

sıvrılmaq sıyrılmaq. savrılmaq. 1. itmək. itinmək. təpinmək. yoxalmaq. savılmaq. qeyb olmaq. 1. yaxasın, kəndini nərsədən qurtarmaq, uzaqlatmaq, ayırmaq. 1. çəkilib ayrılmaq. dalqınmaq.

sıvrınmaq sıyrınmaq. sıyrışmaq. sıvrışmaq. sıfrınmaq. sıfrışmaq. siyinmək. siyişmək. 1. arınmaq. təmizlənmək. saylanmaq. paklanmaq. 1. tovbə edmək.

sıvrışmaq sıyrınmaq. sıyrışmaq. sıvrınmaq. sıfrınmaq. sıfrışmaq. siyinmək. siyişmək. 1. arınmaq. təmizlənmək. saylanmaq. paklanmaq. 1. tovbə edmək.

sıvsavlamaq səğmək. səğimək. səğdələmək. səndələmək. basqallamaq. dərdüşləmək. gah öylə gah böylə olmaq.

sıvsılaq sıvcılaq. suvsılaq. (< sıv. suv) simcilaq. cimcilaq.

sıvsıt bulaşıq. bələşik. kirli. şirə şırtıq.

sıvşıc sırvac. sırıc. sızıc. sıvac. suvac. süvəc. süvüc. sayıc. sıyıc. sayac. sıyac. sığəc. sivəc. siğəc. 1. sapadan. safadan. safaldan. düzəldən. yapırladan. yapınladan. hamarladan. 1. itidən. 1. sürlüc. təşviqnamə. 1. müşəvviq. mühəyyic. 1. silcə. mala.

sıvşınmaq (züvşünmək) zivməlmək. zivrəlmək. sikrəlmək. sızvalmaq. süvşünmək. süzüb gedmək, qaçmaq, yox olmaq. sırmalmaq. sızralmaq. cırmalmaq.

sıvşıq 1. sıvışıq. süyüşük. yılışıq. yapışqan, dadlı olan. 1. sıvışıq. suvşuq. şeh. nəmli. ıslaq. ritubətli. 1. sıvşık. sivşik. sivişgi. sıvışqı. sıyşqı. sıyşık. qeyb ilə bağlı.

sıvşıtmaq sıvışdırmaq. sırvatmaq. sırıştırmaq. sızvatmaq. sızışdırmaq. sıvaşdırmaq. suvaşdırmaq. süvüşdürmək. süvşütmək. 1. yaymaq. bulaşdırmaq. - ləkəni silərkən sırışdırdım. 1. bəlşdirmək. yapışdırmaq. 1. kimsəni bir nərsiyə, işə yollamaq, qoymaq, girdirmək.

sıvtıran -sıvdıran, süzdürən asac: sıvalağ. sıvalqaq. sumaqbalan. sıvağalan. süzgəç.

sıvtırmaq sıvdırmaq. sıvıtmaq. sıvqırmaq. süvdürmək. süvütmək. sıratmaq. sırıtmaq. sızıtmaq. sızdırmaq. suvutmaq. sulandırmaq. suya salmaq.

sıy 1. siy. ehsas. hiss 1. 1. saya. sayağ. sıya. sıyağ. dur. duruğ. tür. türük. bur. buruğ. bür. bürük. sifət. üz. - sıy sığat: üz iç. - sıyın atmış, sığın yox: üzün, donun dəğişmiş, için yox. - sıy atılır, sığ yox: üz, don dəğişir, iç yox. - sıylı sıysız: durlu dursuz. türlü ttürsüz. burlubursuz. sifətli sifətsiz. - sıxıylı: qalın durlu, türlü, burlu, duruğlu. türüklü, buruğlu, bürlü, bürüklü, sifətli. - sıyı sıyrılmış: üzü tökülmüş. - sıyıva lə'nət: üzüvə tüpürüm. 1. ad. ünvan. - ustalıq sıyın almış. 1. tanıtış. tanıt. tovsif. tə'rif. - sıya sığmaz: sözə, tə'rifə gəlməz. 1. tanıtav. tə'rif hərfi. 1. arxa. yarqa. keyfiyyət. 1. ərməğan. . 1. sığ. ödül. öğlətiş. iftixari verilən nərsə. 1. sığ. yalam. yalama. yeməcə. gəvik. gəvinc. gəvic. gəviş. qırvıt. qırtıq. kirtik. rüşvə. rüşvət. kisə. 1. sıya. sığ. sığa. sevinc. yoğuşq. xoş. şad. kef. dinək. ləzzət. 1. sıyğın. sığ. törək. yörək. bəsit. qolay. yalın. saf. düz. süssüz. açıq. incə. yalxı. yalxoy. nazik. ilkəl. əsil. təməl. 1. > sığ. sıyız dayaz. sayaz. dərinliyi az olan. (# sıx. sığ. dar. qatı. yoğun. bükük) 1. > sıv > sığ. sırnaq. sıyvan. sıyağ. sıyaz. sayağ. sayaz. dayaz. sıxrığ. sıyrığ. dərin olmayan su. - bir sıyrığ bulseydik suyu aşardığ. 1. siy. yumurta ağının qabığı. 1. sıyıq. sırıq. çox arıq, uzun boylu. 1. sıyıq. sırıq. yonulmuş, incə, uzun, düz olan nərsə. 1. sıy!. sıt!. sızıt!. sıyıt!. işə!. 1. ərməğan. -. sıylı qonaq, üzlü olur. 1. sırat. sırıt. sünnət. - sıy toyu: sünnət toyu.
- sıy görmək: sayqı, hörmət görmək.

sıya 1. saba. sıba. sıva. (< sıyamaq: sığamaq: oğub, sürərək yağlamaq, oxşamaq) erkən erkən, erik erik, dan ertə, sabah sabah əsən oxşac (oxşayıcı), sıvayan, yumşaq yel. - sıya əssə açar qunçə könül. 1. sıyağ. saya. sayağ. sıy. dur. duruğ. tür. türük. bur. buruğ. bür. bürük. sifət. üz. - sıy sığat: üz iç. - sıyın atmış, sığın yox: üzün, donun dəğişmiş, için yox. - sıy atılır, sığ yox: üz, don dəğişir, iç yox. - sıylı sıysız: durlu dursuz. türlü ttürsüz. burlubursuz. sifətli sifətsiz. - sıxıylı: qalın durlu, türlü, burlu, duruğlu. türüklü, buruğlu, bürlü, bürüklü, sifətli. - sıyı sıyrılmış: üzü tökülmüş. - sıyıva lə'nət: üzüvə tüpürüm. 1. sığa. sıyğa. sağa. səfa. - sığa gətirdiz. - sizi gördükdə sıya taparız. - gəlib çatdım könlüm sağaldı (sağa buldu) 1. sıy. sığ. sığa. sevinc. yoğuşq. xoş. şad. kef. dinək. ləzzət. 1. sıya. sıyağ. saya. sayağ. silət. yalıt. dur. duruğ. tür. türük. bur. buruğ. bür. bürük. sifət. vəsf. 1. siyə. olaraq. üzrə. - maq üçün. - kəsəsiyə: kəsmiş olaraq. - öləsiyə: ölmüş olaraq. - gedəsiyə: gedəsi olaraq. gedmək üzrə. - gələsiyə: gələsi olaraq. - tutasıya: tutmuş olaraq. - çıxasıya: çıxmış olaraq.
- sıya göz: arıt, təmiz, ilahi baxış.

sıyac sırvac. sırıc. sızıc. sıvşıc. sıvac. suvac. süvəc. süvüc. sayıc. sıyıc. sayac. sığəc. sivəc. siğəc. 1. sapadan. safadan. safaldan. düzəldən. yapırladan. yapınladan. hamarladan. 1. itidən. 1. sürlüc. təşviqnamə. 1. müşəvviq. mühəyyic. 1. silcə. mala.

sıyalı sıylı. sığlı. sığalı. sevindirən. yoğşadan. yoğşayan. yoğuşluq. xoşalladan. şadladan. suladan. sulum, kef, ləzzət, huzur, səfa verici. əğləndirici.

sıyalıq 1. sıylıq. sığalıq. sığlıq. sayılıq. ışığlıq. arınlığ. duruluq. xalislik. bərraqlıq. saflıq. 1. sıylıq. sığalıq. sığlıq. əğləncə. 1. sıylıq. sığalıq. sığlıq. dinək. huzur. rahatlıq. 1. sıylıq. sığalıq. sığlıq. yoğşuluq. yoğuşluq. xoşluğ. şadlığ. xurrəmlik. inanılmaz ''xoşluğu, sevinci'' göstərən söz. - çox sıya gəldiniz. - sığa gördük siz hara bura hara. - biz çox sığaldığ: şad olduğ. - sıya göz: arıt, təmiz, ilahi baxış. - sığayla: sevinərək. sulumuqla. məmnuniyyətlə. səfayi xatirlə. 1. sıylıq. sığalıq. sığlıq. sevinc. seviş. sulum. səfa. - çox sıyağ gətirdiniz. 1. . sıylıq. sığalıq. sığlıq. sevinc. seviş. sulum. səfa. - çox sıyağ gətirdiniz. 1. sayalıq. yaxcılıq. arxallıq. yarqallıq. keyfiyyətlilik. (səlahiyyət. mənfəətli) .

sıyalmaq sıymaq. sığmaq. sığalmaq. sevinmək. yoğşunmaq. xoşallanmaq. şadlalanmaq. əğlənmək. keflənmək. ləzzətlənmək.

sıyam 1. çıplaq. çırılçıplaq. lüt. 1. düz. yaza. 1. sınam. sıman. sıdırqa. sıyırqa. sırqa. tapın. sadiq. sadə. silik. düz. bərbəzəksiz. süssüz. 1. siyə. sövəm {- bir sökəm: bir süyəm . (sox: işarə). : baş barmaqla işarə barmağı arasındaki uzunluq).

sıyamaq 1. sığamaq. oğub, sürərək yağlamaq, oxşamaq1. . sıyğamaq. sığamaq. oxşamaq. nazlamaq. təltif edmək. 1. sımaq. sıymaq. sınmaq. sıyınmaq. sıyanmaq. oxşamaq. nərsənin sayağın, sıyağın tutmaq. - ona sımağa çox çalışdı, amma olmadı. - özün atasına sıydırır. 1. sımaq. sıymaq. sıramaq. simək. siymək. siyəmək. istəmək. sivmək. sevmək. sevəmək. - susıramaq: su istmək. susuzlamaq. 1. sımaq. sıymaq. sıramaq. simək. siymək. siyəmək. (sıy: siy: ehsas, hiss) sıyımaq. siyimək . sezmək. seymək. ehsas, hiss edmək. - bunu eşidəndə nə sıydınız. - bir nərsə sıtmadan: heç nə bildirmədən.

sıyamla sınamla. sımanla. tapınla. sadiqanə. sədaqətlə. sadəliklə. silgitlə. düzlüklə.

sıyan 1. çəkən. mənyetik. 1. qıran. -şəpə, dalqa sıyan, sındıran: şəpəbasan. şəpəsiq. şəpəqıran. şəpəkəsən. dalqabasan. dalqakəsən. dalqaqıran. salpaqıran. yalpaqıran. 1. qırxan. - çiğ yumurtanı sıyan: yumurtadan tük qırxan. çox köpöyoğlu. (soymaq:sıymaq). 1. səyən. istəyən. (issəmək: isləmək. istəkmək. səmək. səymək. sələmək. sımaq. sılamaq. sıylamaq. sevmək).

sıyanıtmaq sınıtmaq. sıynıtmaq. sıynıtmaq. sıyınıtmaq. oxşatmaq. bir nəyi nərsə sayağın, sıyağın tutmuş kimi görsətmək.

sıyanmaq 1. sıyğanmaq. sığanmaq. oxşanmaq. nazlanmaq. qırcanmaq. 1. sımaq. sıymaq. sıyamaq. sınmaq. sıyınmaq. oxşamaq. nərsənin sayağın, sıyağın tutmaq. - ona sımağa çox çalışdı, amma olmadı. - özün atasına sıydırır. 1. sınmaq. sıyınmaq. sınınmaq. sıyınmaq. sıyanmaq. oxşanmaq. nərsənin sayağın, sıyağın tutunan kimi görünmək, meyillənmək. 1. sınmaq. sıyınmaq. sıyanmaq. sınınmaq. sıyınmaq. oxşanmaq. nərsənin sayağın, sıyağın tutunan kimi görünmək, meyillənmək.

sıyap səpik. səvik. yüngül. yumuşaq. xəfif. ərik. ərim. ərip. əriç. əris. mulayim. - səpik müzük. (# çapıq: iti. gur. oynaq). 1. sıyıp. sığap. sap. saf. düz. 1. silik. ərik. ərim. ərip. əriç. əris. mulayim. 1. səyək. sələk. sılağ. səkə. istək. (issəmək: isləmək. istəkmək. səmək. səymək. sələmək. sımaq. sılamaq. sıylamaq. sevmək).

sıyaq sıyağ. . 1. sağday. sayaq. sağqoy. sağsov. dimdik. dosdoğru. 1. sağday. sayaq. doğru. sağ. sağat. düz. - sağqoy söz. 1. sağday. sayaq. doğru. gerçəkdən. ciddən. 1. sağday. sayaq. müstəqim. səhih. 1. sağday. sayaq. səlim. 1. sağday. sayaq. yəmin. əmin. güvənilir. 1. sağday. sayaq. arqıc. münsif. adil. - arqıc qurul: münsifə heyə't. juri heyə'ti. 1. sağday. sayaq. həqiqət. 1. sağday. sayaq. vəfa. 1. sağday. sayaq. sədaqət. 1. sağday. sayaq. əfzəl. 1. sağday. sayaq. yaraşqan. yaraşay. yarşaq. munasib. 1. sağday. sayaq. filvaqe'. vaqeən. 1. sağday. sayaq. əlhəq. 1. sağday. sayaq. tanığ. tanğı. həqq. sidq. 1. sağday. sayaq. salman. salaman. ərgin. sırvaş. sırvat. ciddi 1. sağday. sayaq. səhihən. 1. sağday. sayaq. əsasi. 1. sağday. sayaq. qaim. dürüst kar. 1. sağday. sayaq. sağçı. 1. sağday. sayaq. sağdaki. 1. sağday. sayaq. yaraşıq. şayistə. 1. sağday. sayaq. zihəq. 1. sağday. sayaq. tamam. tamı tamına. kəsinliklə. kəsin, tam olaraq. eynən. - buyruqlayız sağqoy yerinə yetirildi. 1. sağday. sayaq. rahat. 1. sağday. sayaq. tetiz. narın. yarıcın. dəqiq. 1. sağday. sayaq. müvəssəq. 1. sağday. sayaq. umurla. diqqətlə. 1. sağday. sayaq. açıqca. sərihən. sərahətən. sərrast. aşgara. 1. sağday. sayaq. dəğişsiz. təkişsiz. təbii. içdən. taarifsiz. - dəğişsiz. söylürəm bizədə gəlin. 1. sağday. sayaq. normal. 1. sağday. sayaq. açıq. sərih. 1. sağday. sayaq. səviyyəli. 1. sağday. sayaq. adilanə. 1. sağday. sayaq. tuş. musavi. (mürəbbə') 1. sağday. sayaq. qaimə zaviyə. 1. sağday. sayaq. düz hesab kitablı. 1. sağday. sayaq. istandar. 1. sağday. sayaq. şərif. şərafətli. 1. sağday. sayaq. yaxboy. boyqalı. xoş boy, heykəl. 1. sağday. sayaq. saytağ. pakdamən. 1. sağday. sayaq. nikukar. 1. sağday. sayaq. saleh. 1. sağday. sayaq. mürəttəb. 1. qunya. 1. mutabiqi rəsm. 1. sağday. sayaq. raşid. 1. sağday. sayaq. mütəssib. 1. sağday. sayaq. pərhizkar. 1. sağday. sayaq. iyi. yaxcı. 1. sağday. sayaq. məntiqli. mə'qul. 1. sağday. sayaq. kəstirmə. ələlfəda'. muxlis. 1. sağday. sayaq. imanlı. mö'mün. 1. sağday. sayaq. net. 1. sağday. sayaq. tuştay. mütəarif. 1. sağday. sayaq. mubaşir. 1. sağ. sıraq. sik. siyək. (< sımaq) söz ardına gələrək ''istəmək, sivmək, sevmək, sevəmək'' anlamın artırır. - susıraq: susağ: su istmə. susama. - suvsaq: susaq: susaq: susuz. təşnə. 1. sırnaq. sıyvan. sıyaz. sayağ. sayaz. dayaz. sıxrığ. sıyrığ. sıy > sıv > sığ. dərin olmayan su. - bir sıyrığ bulseydik suyu aşardığ. 1. sıya. saya. sayağ. sıy. dur. duruğ. tür. türük. bur. buruğ. bür. bürük. sifət. üz. - sıy sığat: üz iç. - sıyın atmış, sığın yox: üzün, donun dəğişmiş, için yox. - sıy atılır, sığ yox: üz, don dəğişir, iç yox. - sıylı sıysız: durlu dursuz. türlü ttürsüz. burlubursuz. sifətli sifətsiz. - sıxıylı: qalın durlu, türlü, burlu, duruğlu. türüklü, buruğlu, bürlü, bürüklü, sifətli. - sıyı sıyrılmış: üzü tökülmüş. - sıyıva lə'nət: üzüvə tüpürüm. 1. sıya. saya. sayağ. silət. yalıt. dur. duruğ. tür. türük. bur. buruğ. bür. bürük. sifət. vəsf.

sıyaqan sıyağan. sıymınc. sıymıc. sıynac. sırtlan. sırtığ. simitən. simic. üzlü. dirəgən. öcət. ləcuc.

sıyaqanlıq sıyağanlıq. sıynaclıq. sıymıclıq. sıymınclıq. sırtlanlıq. sırtığlıq. sürbetlik. sırbitlik. simitənlik. simiclik. üzlülük. dirəgənlik. öcətlik. səmacət. ləcacət.

sıyaqın -bir nəyi nərsə sayağın, sıyağın tutmuş kimi görsətmək: sınıtmaq. sıynıtmaq. sıynıtmaq. sıyınıtmaq. sıyanıtmaq. oxşatmaq.
-nərsənin sayağın, sıyağın tutmaq: oxşamaq. sımaq. sıymaq. sıyamaq. sınmaq. sıyınmaq. sıyanmaq. - ona sımağa çox çalışdı, amma olmadı. - özün atasına sıydırır.
-nərsənin sayağın, sıyağın tutunan kimi görünmək, meyillənmək: sıyınmaq. sıyanmaq. sınınmaq. sıyınmaq. sıyanmaq. oxşanmaq.


Yüklə 13,47 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   113   114   115   116   117   118   119   120   ...   171
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə