Zako n o potvrđivanju regionalne konvencije o pan-evro –mediteranskim preferencijalnim pravilima o poreklu član 1Yüklə 3,37 Mb.
səhifə33/35
tarix28.04.2017
ölçüsü3,37 Mb.
#15935
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35

Član 11.

Slobodne zone

1. Evropska unija i Tunis će preduzeti sve neophodne korake da omoguće da proizvodi kojima se trguje, a obuhvaćeni su dokazom o poreklu, i koji tokom transporta koriste slobodne zone na svojim teritorijama, nisu zamenjeni drugom robom i da se nad njima vrše samo uobičajene radnje koje su predviđene da bi se sprečilo njihovo propadanje.

2. Izuzetno od odredbe sadržane u tački 1, kada se proizvodi sa poreklom iz Evropske unije ili Tunisa uvoze u slobodnu zonu i obuhvaćeni su dokazom o poreklu, a podvrgavaju se dovoljnoj obradi ili preradi, nadležni organi izdaće novo uverenje o poreklu robe EUR.1 na zahtev izvoznika, ukoliko su obrada ili prerada kojoj je roba podvrgnuta u skladu sa odredbama ove konvencije.

ANEKS V

CEUTA I MELILjAČlan 1.

Primena ove konvencije

1. Pojam „Evropska unija” ne podrazumeva Ceutu i Melilju.

2. Kada se uvoze u Ceutu ili Melilju proizvodi poreklom iz strane ugovornice osim Evropske unije, uživaće u potpunosti isti carinski režim kao onaj koji se primenjuje na proizvode poreklom sa carinske teritorije Evropske unije u skladu sa Protokolom 2 Akta o pridruženju Kraljevine Španije i Republike Portugalije Evropskoj uniji. Strane ugovornice osim Evropske unije odobriće uvoz proizvoda na osnovu određenog sporazuma i sa poreklom iz Ceute i Melilje po istom carinskom režimu koji se primenjuje i za proizvode koji se uvoze i sa poreklom su iz Evropske unije.

3. U svrhu primene tačke 2. koji se odnosi na proizvode sa poreklom iz Ceute i Melilje, ova konvencija će primenjivati princip mutatis mutandis koji je predmet posebnih odredbi člana 2.Član 2.

Posebni uslovi

1. Pod uslovom da su direktno transportovani u skladu sa odredbama člana 12. Priloga I dole navedeno smatraće se:

(1) proizvodima sa poreklom iz Ceute i Melilje:

(a) proizvodi u potpunosti dobijeni u Ceuti i Melilji;

(b) proizvodi dobijeni u Ceuti i Melilji u čijoj proizvodnji su korišćeni proizvodi nepomenuti pod (a), pod uslovom:

1) da su pomenuti proizvodi bili predmet dovolje obrade ili prerade u skladu sa članom 5. Priloga I; ili:

2) da su ti proizvodi sa poreklom strane ugovornice uvoznice ili Evropske Unije, pod uslovom da su bili predmet obrade ili prerade koja prevazilazi postupke koji su navedeni u članu 6. Priloga I.

(2) proizvodi poreklom iz strane ugovornice izvoznice, osim Evropske unije:

(a) proizvodi u potpunosti dobijeni u strani ugovornici izvoznici;

(b) proizvodi dobijeni u strani ugovornici izvoznici u čijoj proizvodnji su korišćeni proizvodi nepomenuti pod (a), pod uslovom:

1) da su pomenuti proizvodi bili predmet dovolje obrade ili prerade u skladu sa članom 5. Priloga I; ili:

2) da su ti proizvodi sa poreklom strane ugovornice uvoznice ili Evropske Unije, pod uslovom da su bili predmet obrade ili prerade koja prevazilazi postupke koji su navedeni u članu 6. Priloga I.

2. Ceuta i Melilja smatraju se jedinstvenom teritorijom.

3. Izvoznik ili njegov ovlašćeni predstavnik u rubriku 2 uverenja o kretanju robe EUR.1 ili EUR-MED ili u tekstu izjave o poreklu ili EUR-MED izjave o poreklu unosi ime strane ugovornice izvoznice ili uvoznice i „Ceuta i Melilja” u rubriku 2 uverenja o poreklu robe EUR.1 ili EUR-MED ili u tekstu izjave o poreklu ili izjave o poreklu EUR-MED. Pored toga, ukoliko su u pitanju proizvodi sa poreklom iz Ceute i Melilje, to se naznačava u rubrici 4 uverenja o poreklu robe EUR.1 ili EUR-MED ili u tekstu izjave o poreklu ili izjave o poreklu EUR-MED.

4. Carinski organi Španije odgovorni su za primenu ove konvencije u Ceuti i Melilji.

ANEKS VI

ZAJEDNIČKA DEKLARACIJA

koja se odnosi na Kneževinu Andoru

1. Proizvodi poreklom iz Kneževine Andore u skladu sa Glavama 25 do 97 Harmonizovanog sistema biće prihvaćeni od strana ugovornica osim Evropske unije kao proizvodi poreklom iz Evropske unije, u skladu sa ovom konvencijom.

2. Konvencija se primenjuje mutatis mutandis u svrhu definisanja statusa porekla za gore pomenute proizvode.

ANEKS VII

ZAJEDNIČKA DEKLARACIJA

koja se odnosi na Republiku San Marino

1. Proizvodi poreklom iz Republike San Marino u skladu sa Glavama 25 do 97 Harmonizovanog sistema biće prihvaćeni od strana ugovornica osim Evropske unije kao proizvodi poreklom iz Evropske unije, u skladu sa ovom konvencijom.

2. Konvencija se primenjuje mutatis mutandis u svrhu definisanja statusa porekla za gore pomenute proizvode.

ANEKS VIII

Trgovina između Republike Turske i učesnica u procesu stabilizacije i pridruživanja sa EU

Član 1.


Proizvodi navedeni u tekstu ispod biće isključeni iz kumulacije predviđene članom 3. Priloga I, ako je:

a) zemlja odredišta Republika Turska, i ako su:

(1) materijali korišćeni u proizvodnji ovih proizvoda poreklom iz bilo koje učesnice u procesu stabilizacije i pridruživanja sa EU; ili ako su

(2) ovi proizvodi stekli svoje poreklo na osnovu obrade ili prerade izvršene u bilo kojoj učesnici procesa stabilizacije i pridruživanja sa EU; ili

b) zemlja odredišta bilo koja učesnica u procesu stabilizacije i pridruživanja sa EU, i ako su:

(1) materijali korišćeni u proizvodnji ovih proizvoda poreklom iz Republike Turske; ili ako su

(2) ovi proizvodi stekli poreklo na osnovu obrade ili prerade izvršene u Republici Turskoj;

Tarifna oznaka

Naimenovanje

1704 90 99

Ostali proizvodi od šećera koji ne sadrže kakao

1806 10 30

1806 10 90Čokolada i ostali prehrambeni proizvodi koji sadrže kakao:

- Kakao u prahu sa dodatkom šećera ili drugih materija za zaslađivanje:

- - koji sadrži od 65% do 80% saharoze po masi (uključujući invertni šećer izražen kao saharoza) ili izoglikozu izraženu kao saharoza

- - koji sadrži 80% i više po masi saharoze (uključujući invertni šećer izražen kao saharoza) ili izoglikozu izraženu kao saharoza1806 20 95

- Ostali proizvodi u blokovima, tablama ili šipkama mase veće od 2 kg ili u tečnom stanju, pasti, prahu, granulama ili u drugim oblicima u rasutom stanju, u sudovima ili neposrednim pakovanjima, sa sadržajem preko 2 kg:

-- ostalo:

--- ostalo


1901 90 99


Ekstrakt slada; prehrambeni proizvodi od brašna, prekrupe, griza, skroba ili ekstrakta slada bez dodatka kakaoa ili sa dodatkom kakaoa u količini manjoj od 40% po masi kakaoa, računato na potpuno odmašćenu osnovu, na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni; prehrambeni proizvodi od roba iz tar. brojeva 0401 do 0404 bez dodatka kakaoa ili sa sadržajem kakaoa manjim od 5% po masi, računato na potpuno odmašćenu osnovu, na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni:

- Ostalo:

- - ostalo: (osim ekstrakta slada)

- - - ostalo2101 12 98

Ostali preparati na bazi kafe

2101 20 98

Ostali preparati na bazi čaja ili mate-čaja

2106 90 59(1)

Prehrambeni proizvodi na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni:

- Ostalo:

- - ostali:

- - - ostali:

- - - - ostali


2106 90 98


Prehrambeni proizvodi na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni:

- Ostalo (osim koncentrata belančevina i teksturirane belančevinaste materije):

- - ostali:

- - - ostali3302 10 29

Mešavine mirisnih materija i mešavine (uključujući alkoholne rastvore) na bazi jedne ili više tih materija, koje se upotrebljavaju kao sirovine u industriji; ostali preparati na bazi mirisnih materija, koji se upotrebljavaju u proizvodnji pića:

- Koji se upotrebljavaju u industriji hrane i pića:

- - za upotrebu u industriji pića:

- - - preparati koji sadrže sva aromatična sredstva, karakteristična za pića:

- - - - stvarne alkoholne jačine, po zapremini, preko 0,5%

- - - - ostalo:

- - - - - koji ne sadrže mlečne masti, saharozu, izoglikozu, glikozu ili skrob ili koji sadrže, po masi, manje od 1,5% mlečne masti, 5% saharoze ili izoglikoze, 5% glikoze ili skroba

- - - - - ostalo

  1. ovaj proizvod neće biti isključen iz kumulacije predviđene članom 1. ovog aneksa u preferencijalnoj trgovini između Republike Turske i Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije

ANEKS IX

Trgovina između Republike Turske i Kraljevine Maroko

Član 1.

Roba koja je stekla poreklo primenom odredbi predviđenih ovim aneksom neće biti obuhvaćena kumulacijom iz člana 3. Priloga I.Član 2.

Kumulacija u Turskoj

U cilju primene odredbi člana 2. tačka 1. pod b), Priloga I, obrada ili prerada sprovedena u Alžiru, Maroku ili Tunisu smatraće se sprovedenom u Turskoj onda kada dobijeni proizvodi budu podvrgnuti kasnijoj obradi ili preradi u Turskoj. Kada, u skladu sa ovom odredbom, proizvodi sa poreklom budu dobijeni iz dve ili više određenih država, smatraće se da vode poreklo iz Turske samo ako obrada ili prerada prevazilaze radnje iz člana 6. Priloga I.Član 3.

Kumulacija u Maroku

U cilju primene odredbi člana 2. tačka 1. pod b), Priloga I, obrada ili prerada sprovedena u Alžiru, Tunisu ili Turskoj smatraće se sprovedenom u Maroku onda kada dobijeni proizvodi budu izloženi kasnijoj obradi ili preradi u Maroku. Kada, u skladu sa ovom odredbom, proizvodi sa poreklom budu dobijeni iz dve ili više određenih država, smatraće se da vode poreklo iz Maroka samo ukoliko obrada ili prerada prevazilaze radnje iz člana 6 Priloga I.Član 4.

Dokazi o poreklu

1. Ne dovodeći u pitanje član 16. tač. 4. i 5. Priloga I, uverenje o kretanju robe EUR.1 izdaje se od strane carinskih organa Turske ili Maroka ukoliko se može smatrati da dati proizvodi vode poreklo iz Turske ili Maroka, uz primenu kumulacije u skladu sa članovima 2. i 3. ovog aneksa i ispunjavaju druge zahteve Priloga I.

2. Ne dovodeći u pitanje član 21. tač. 2. i 3. Priloga I, izjava o poreklu može se izdati ukoliko se za date proizvode može smatrati da su to proizvodi koji vode poreklo iz Turske ili iz Maroka, primenom kumulacije u skladu sa članovima 2. i 3. ovog aneksa, i ukoliko ispunjavaju druge zahteve Priloga I.

Član 5.

Izjava dobavljača

1. Kada se izdaje uverenje o poreklu robe EUR.1, ili je izjava o poreklu data u Turskoj ili Maroku za proizvode sa poreklom, korišćene u proizvodnji robe koja dolazi iz Alžira, Maroka, Tunisa ili Turske, a koji su podvrgnuti obradi ili preradi u ovim zemljama bez dobijenog statusa robe sa preferencijalnim poreklom, uzima se u obzir izjava dobavljača za ovu robu u skladu sa ovim članom.

2. Izjava dobavljača iz tačke 1. služi kao dokaz obrade ili prerade sprovedene u Alžiru, Maroku, Tunisu ili u Turskoj za date robe sa svrhom određivanja da li se proizvodi u čijoj su izradi korišćene ove robe, mogu posmatrati kao proizvodi sa poreklom iz Evropske unije ili Maroka i da li ispunjavaju ostale uslove iz Aneksa I ove konvencije.

3. Zasebne izjave dobavljača se, osim u slučajevima opisanim u tački 4, daju za svaku pošiljku robe u formi predviđenoj u Aneksu V na listu papira koji će biti priložen uz fakturu, dostavnicu ili bilo koji drugi komercijalni dokument koji opisuje datu robu sa dovoljno detalja koji omogućavaju identifikaciju.

4. Kada dobavljač redovno snabdeva određenog korisnika robom čija je obrada ili prerada sprovedena u Alžiru, Maroku, Tunisu ili Turskoj, i očekuje se da ostane konstantna za znatan vremenski period, dobavljač može obezbediti jedinstvenu izjavu dobavljača koja će pokriti i naredne pošiljke iste robe (u daljem tekstu: „dugoročna izjava dobavljača”).

Dugoročna izjava dobavljača prosečno može biti važeća za period do godinu dana od dana davanja izjave. Carinski organi države u kojoj je data izjava, postavljaju uslove pod kojima se mogu koristiti i za duže periode.

Dugoročnu izjavu dobavljača izdaje dobavljač u formi predviđenoj Aneksom G i opisuje robu sa dovoljno detalja kako bi se mogla identifikovati. Izjava se dostavlja korisniku pre nego što mu je isporučena prva pošiljka robe koju pokriva ova izjava ili će biti isporučena zajedno sa prvom pošiljkom.

Dobavljač će odmah obavestiti svog korisnika ukoliko se dugoročna izjava dobavljača više ne može primeniti na robu kojom ga snabdeva.

5. Izjava dobavljača iz tač. 3. i 4. će biti otkucana ili odštampana na jednom od jezika na kojem je sastavljen sporazum, u skladu sa odredbama nacionalnih zakona u državi u kojoj je izdata i imaće originalni potpis dobavljača u originalnom dokumentu. Izjava takođe može biti napisana rukom; u tom slučaju, će biti ispisana mastilom i štampanim slovima.

6. Dobavljač koji izdaje izjavu mora biti spreman da u svako doba, na zahtev carinskih organa države u kojoj je izjava data, podnese svu odgovarajuću dokumentaciju kojom će dokazati da su informacije pružene u deklaraciji tačne.Član 6.

Prateći dokumenti

Izjava dobavljača koja dokazuje da je obrada ili prerada sprovedena u Turskoj, Tunisu, Maroku ili Alžiru, sa korišćenim materijalima, data u jednoj od ovih država, biće tretirana kao dokument u skladu sa odredbama čl. 16. tačka 3. i 21. tačka 5. Priloga I i člana 5. tačka 6. ovog aneksa za svrhu dokazivanja da se proizvodi koji su obuhvaćeni uverenjem o kretanju robe EUR.1 ili izjavom o poreklu mogu smatrati proizvodima poreklom iz Turske ili Maroka i proizvodima koji ispunjavaju ostale zahteve iz Priloga I.Član 7.

Čuvanje izjave dobavljača

Dobavljač koji daje izjavu dobavljača čuvaće najmanje tri godine kopije izjava i faktura, dostavnica ili drugih komercijalnih dokumenata koji su priloženi uz izjavu, kao i dokumente iz člana 5. tačka 6. ovog aneksa.

Dobavljač koji daje dugoročnu izjavu dobavljača će najmanje tri godine čuvati kopije svih izjava i svih faktura, dostavnica ili drugih komercijalnih dokumenata koja se odnose na robu za koju je izdata izjava i koja je poslata korisniku, kao i dokumente iz člana 5. tačka 6. ovog aneksa. Ovaj period će početi od datuma isteka važenja dugoročne izjave dobavljača.

Član 8.

Administrativna saradnja

Sa ciljem obezbeđenja pravilne primene ovog aneksa, Turska i Maroko će uzajamno sarađivati, preko nadležnih carinskih organa, u proveravanju autentičnosti uverenja o poreklu robe EUR.1, izjave o poreklu ili izjave dobavljača i ispravnosti informacija pruženih u tim dokumentima.Član 9.

Provera izjava dobavljača

1. Naknadne provere izjava dobavljača ili dugoročnih izjava dobavljača mogu se sprovoditi nasumice ili kada god carinski organi države, u kojoj se takva izjava uzima u obzir za izdavanje uverenja o poreklu robe EUR.1 ili izjave o poreklu, imaju osnovane sumnje u pogledu autentičnosti dokumenta ili istinitosti informacija pruženih u tim dokumentima.

2. U svrhu primene odredbi iz tačke 1, carinski organi država iz tačke 1. će vratiti izjave dobavljača, fakturu(e), dostavnicu(e) ili druge komercijalne dokumente koji se odnose na robu praćenu izjavom, carinskim organima države u kojoj je izjava izdata, dajući gde je prikladno, razloge ili obrazac zahteva za proveru.

Oni će proslediti, kao prilog zahtevu za naknadnu proveru, bilo koji dokument i informaciju koju su dobili i na taj način sugerisati da informacije pružene u deklaraciji dobavljača nisu tačne.

3. Provera će biti sprovedena od strane carinskih organa države u kojoj je izdata izjava dobavljača ili dugoročna izjava dobavljača. U tu svrhu, imaće pravo da zatraže bilo kakav dokaz i izvrše kontrolu računa dobavljača ili bilo koju proveru za koju smatraju da je potrebna.

4. Carinski organi koji zahtevaju proveru biće informisani o rezultatima provere što je pre moguće. Rezultati provere će jasno ukazati na to da li su informacije sadržane u izjavi dobavljača ili dugoročne izjave dobavljača tačne i omogućiće im da utvrde da li i u kojoj meri izjava dobavljača može biti uzeta u obzir za izdavanje uverenja u poreklu robe EUR.1 ili za izdavanje izjave o poreklu.Član 10.

Sankcije

Kazniće se svaka osoba koja izradi ili uzrokuje izradu dokumenta koji sadrži netačne informacije sa ciljem sticanja preferencijalnog tretmana za proizvode.Član 11.

Slobodne zone

1. Turska i Maroko će preduzeti sve neophodne korake da omoguće da proizvodi kojima se trguje, a obuhvaćeni su dokazom o poreklu, i koji tokom transporta koriste slobodne zone na svojim teritorijama, nisu zamenjeni drugom robom i da se nad njima vrše samo uobičajene radnje koje su predviđene da bi se sprečilo njihovo propadanje.

2. Izuzetno od odredbe sadržane u tački 1, kada se proizvodi sa poreklom iz Turske ili Maroka uvoze u slobodnu zonu i obuhvaćeni su dokazom o poreklu, a podvrgavaju se dovoljnoj obradi ili preradi, nadležni organi izdaće novo uverenje o poreklu robe EUR.1 na zahtev izvoznika, ukoliko su obrada ili prerada kojoj je roba podvrgnuta u skladu sa odredbama ove konvencije.

ANEKS X

Trgovina između Republike Turske i Republike Tunis

Član 1.

Roba koja je stekla poreklo primenom odredbi predviđenih ovim aneksom neće biti obuhvaćena kumulacijom iz člana 3. Priloga I.Član 2.

Kumulacija u Turskoj

U cilju primene odredbi člana 2. tačka 1. pod b), Priloga I, obrada ili prerada sprovedena u Maroku, Alžiru ili Tunisu smatraće se sprovedenom u Turskoj onda kada dobijeni proizvodi budu podvrgnuti kasnijoj obradi ili preradi u Turskoj. Kada, u skladu sa ovom odredbom, proizvodi sa poreklom budu dobijeni iz dve ili više određenih država, smatraće se da vode poreklo iz Turske samo ako obrada ili prerada prevazilaze radnje iz člana 6. Priloga I.Član 3.

Kumulacija u Tunisu

U cilju primene odredbi člana 2. tačka 1. pod b), Priloga I, obrada ili prerada sprovedena u Turskoj u Maroku ili Alžiru smatraće se sprovedenom u Tunisu onda kada dobijeni proizvodi budu izloženi kasnijoj obradi ili preradi u Tunisu. Kada, u skladu sa ovom odredbom, proizvodi sa poreklom budu dobijeni iz dve ili više određenih država, smatraće se da vode poreklo iz Tunisa samo ukoliko obrada ili prerada prevazilaze radnje iz člana 6 Priloga I.Član 4.

Dokazi o poreklu

1. Ne dovodeći u pitanje član 16. tač. 4. i 5. Priloga I, uverenje o kretanju robe EUR.1 izdaje se od strane carinskih organa Turske ili Tunisa ukoliko se može smatrati da dati proizvodi vode poreklo iz Turske ili Tunisa, uz primenu kumulacije u skladu sa članovima 2. i 3. ovog aneksa i ispunjavaju druge zahteve Priloga I.

2. Ne dovodeći u pitanje član 21. tač. 2. i 3. Priloga I, izjava o poreklu može se izdati ukoliko se za date proizvode može smatrati da su to proizvodi koji vode poreklo iz Turske ili iz Tunisa, primenom kumulacije u skladu sa članovima 2. i 3. ovog aneksa, i ukoliko ispunjavaju druge zahteve Priloga I.

Član 5.

Izjava dobavljača

1. Kada se izdaje uverenje o poreklu robe EUR.1, ili je izjava o poreklu data u Turskoj ili Tunisu za proizvode sa poreklom, korišćene u proizvodnji robe koja dolazi iz Alžira, Maroka, Tunisa ili Turske, a koji su podvrgnuti obradi ili preradi u ovim zemljama bez dobijenog statusa robe sa preferencijalnim poreklom, uzima se u obzir izjava dobavljača za ovu robu u skladu sa ovim članom.

2. Izjava dobavljača iz tačke 1. služi kao dokaz obrade ili prerade sprovedene u Alžiru, Maroku, Tunisu ili u Turskoj za date robe sa svrhom određivanja da li se proizvodi u čijoj su izradi korišćene ove robe, mogu posmatrati kao proizvodi sa poreklom iz Turske ili Tunisa i da li ispunjavaju ostale uslove iz Aneksa I ove konvencije.

3. Zasebne izjave dobavljača se, osim u slučajevima opisanim u tački 4, daju za svaku pošiljku robe u formi predviđenoj u Aneksu V na listu papira koji će biti priložen uz fakturu, dostavnicu ili bilo koji drugi komercijalni dokument koji opisuje datu robu sa dovoljno detalja koji omogućavaju identifikaciju.

4. Kada dobavljač redovno snabdeva određenog korisnika robom čija je obrada ili prerada sprovedena u Alžiru, Maroku, Tunisu ili Turskoj, i očekuje se da ostane konstantna za znatan vremenski period, dobavljač može obezbediti jedinstvenu izjavu dobavljača koja će pokriti i naredne pošiljke iste robe (u daljem tekstu: „dugoročna izjava dobavljača”).

Dugoročna izjava dobavljača prosečno može biti važeća za period do godinu dana od dana davanja izjave. Carinski organi države u kojoj je data izjava, postavljaju uslove pod kojima se mogu koristiti i za duže periode.

Dugoročnu izjavu dobavljača izdaje dobavljač u formi predviđenoj Aneksom G i opisuje robu sa dovoljno detalja kako bi se mogla identifikovati. Izjava se dostavlja korisniku pre nego što mu je isporučena prva pošiljka robe koju pokriva ova izjava ili će biti isporučena zajedno sa prvom pošiljkom.

Dobavljač će odmah obavestiti svog korisnika ukoliko se dugoročna izjava dobavljača više ne može primeniti na robu kojom ga snabdeva.

5. Izjava dobavljača iz tač. 3. i 4. će biti otkucana ili odštampana na jednom od jezika na kojem je sastavljen sporazum, u skladu sa odredbama nacionalnih zakona u državi u kojoj je izdata i imaće originalni potpis dobavljača u originalnom dokumentu. Izjava takođe može biti napisana rukom; u tom slučaju, će biti ispisana mastilom i štampanim slovima.

6. Dobavljač koji izdaje izjavu mora biti spreman da u svako doba, na zahtev carinskih organa države u kojoj je izjava data, podnese svu odgovarajuću dokumentaciju kojom će dokazati da su informacije pružene u deklaraciji tačne.Član 6.

Prateći dokumenti

Izjava dobavljača koja dokazuje da je obrada ili prerada sprovedena u Evropskoj uniji, Tunisu, Maroku ili Alžiru, sa korišćenim materijalima, data u jednoj od ovih država, biće tretirana kao dokument u skladu sa odredbama čl. 16. tačka 3. i 21. tačka 5. Priloga I i člana 5. tačka 6. ovog aneksa za svrhu dokazivanja da se proizvodi koji su obuhvaćeni uverenjem o kretanju robe EUR.1 ili izjavom o poreklu mogu smatrati proizvodima poreklom iz Evropske unije ili Tunisa i proizvodima koji ispunjavaju ostale zahteve iz Priloga I.Član 7.

Čuvanje izjave dobavljača

Dobavljač koji daje izjavu dobavljača čuvaće najmanje tri godine kopije izjava i faktura, dostavnica ili drugih komercijalnih dokumenata koji su priloženi uz izjavu, kao i dokumente iz člana 5. stav 6. ovog aneksa.

Dobavljač koji daje dugoročnu izjavu dobavljača će najmanje tri godine čuvati kopije svih izjava i svih faktura, dostavnica ili drugih komercijalnih dokumenata koja se odnose na robu za koju je izdata izjava i koja je poslata korisniku, kao i dokumente iz člana 5. tačka 6. ovog aneksa. Ovaj period će početi od datuma isteka važenja dugoročne izjave dobavljača.


Kataloq: upload -> archive -> files -> lat -> doc
upload -> Fakültə İxtisas qrup Kurs fənn tarix baslanma vaxti otaq
upload -> Oitsning ma’nosi – Orttirilgan Immunitet Tanqisligi Sindromi. Bu dahshatli va bedavo kasallik hozirgi zamonning “vabosi” deb yuritiladi
upload -> 4 İstehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi Son istehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi
upload -> UŞaq anatomiyasi, FİZİologiaysi və GİGİyenasi analizatorlar- duyğU ÜzvləRİ
upload -> Uşağın fərdi psixoloji hazırlığı 20 azn ağız boşluğunun kompleks peşəkar gigiyenası 80 azn
upload -> Мisvak вя онун XXI ясрдя истифадяси
upload -> Klinik protokol Az ərbaycan Respublikas
doc -> Republika srbija
doc -> Privremene republika srbija stenografske belešKE

Yüklə 3,37 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə