Защир ялясэяровYüklə 1,28 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/26
tarix16.02.2017
ölçüsü1,28 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

ЗАЩИР   ЯЛЯСЭЯРОВ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ИНСАНЛАР ЦЧЦН ТЯЩЛЦКЯЛИ  
ЩЕЙВАН ХЯСТЯЛИКЛЯРИ 
 
 
 
 
 
 
 
Азярбайъан Дювлят Няшриййаты 
Бакы — 2006 

 

BBK 37.6 
Я-18 
ЕЛМИ РЕДАКТОР: 
Азярбайъан Тибб Университетинин Микробиолоэийа вя Иммунолоэийа  
кафедрасынын профессору, б.е.д. Емма Мцзяффяр гызы Аьайева 
 
РЯЙЧИЛЯР: 
 
М.Я.Салманов  
Азярбайъан Милли Елмляр Академийасы,  Микробиолоэийа институтунун  директору.  
Азярбайъан Милли Елмляр Академийасынын мцхбир цзвц, б.е.д. профессор 
Я.А.Ясэяров  
Азярбайъан Кянд тясяррцфаты Академийасынын кафедра мцдири,  
ямякдар елм хадими, б.е.д. профессор 
И.М.Язимов  
Азярбайъан Дювлят Байтарлыг Препаратларына Елми Нязарят  
Институтунун директору, б.е.д., профессор 
 
МЯСЛЯЩЯТЧИ: 
Р.П.Ясэяров  
Эянъя шящяри Сящиййя Идарясинин баш педиатры,  
Эянъя шящяри 1 сайлы Ушаг хястяханасынын баш щякими 
 
Азярбайжан Республикасы Тящсил Назиринин 17.03.2006-жы ил тарихли 
158 №-ли ямри иля дярс вясаити  кими тясдиг едилмишдир 
 
Я-18    Защир Ялясэяров. Инсанлар цчцн тящлцкяли щейван хястяликляри.  Бакы, 
Азярняшр, 2006, 296 сящ. 
Ясярдя  инсанларын саьламлыьы цчцн реал тящлцкя йарадан, щейванларын вя гушларын 
инфексион хястяликляри щаггында эениш мялумат верилир. Китабда хястяликлярля инсанларын 
йолухма мянбяляри вя йоллары, онларда хястяликляря хас олан характерик клиники яламятляр 
шярщ едилмякля, инсанларын тящлцкясизлийинин тямин едилмяси мягсядиля щяйата кечириляъяк 
тядбирляр планы ишыгландырылыр. 
Ясяр эениш охуъу кцтлясинин маарифлянмяси мягсядиля ваъиб сайылмагла, байтарлыг 
факултясинин тялябяляри цчцн гиймятли бир дярс вясаитидир. 
     3706000000
    
грифли няшр
 
  М-651(07)2006 
 

 Ялясэяров, 2006

 

 

 

 

 

ЭИРИШ
 
 
Республикамыз  юз  Дювлят  Мцстяэиллийини  ялдя  етдикдян  сонра, 
бир  Дювлят олараг, 1993-жц илдян етибарян Дцнйа юлкяляри сырасында 
юзцня  лайигли  йер  тутмуш  вя  щяр  сащядя  олдуьу  кими, 
игтисадиййатымызын  бцтцн  сащяляриндя  дя  сурятли  инкишаф  тямин 
едилмишдир. 
Бцтцн  бунлар,  цмумилли  лидеримиз  Щейдяр  Ялийевин  узагэюрян 
мягсядйюнлц уьурлу дахили вя харижи сийасятинин мянтиги нятижясидир. 
Юлкямиздя  апарылан  Аграр  ислащатлар,  сащибкарлыьын  инкишаф 
динамикасынын тянзимлянмяси цчцн реал шяраит йаратмышдыр. 
Мцстягил  Республикамызда  фермерляря,  сащибкарлара,  иш 
адамларына  Дювлят  тяряфиндян  эюстярилян  диггят  вя  гайьы,  Аграр 
сащянин  интенсив  инкишафы  цчцн  мцщцм  ящямиййят  кясб  едян 
периспективляр ачмышдыр. 
Республикамызда  Щейвандарлыьын  вя  гушчулуьун  инкишаф 
периспективляринин  эцнцн  тялябляри  сявиййясиндя  гурулмасы,  диггят 
мяркязиндя олмушдур. 
Бу сащялярин инкишаф етдирилмяси, ящалинин щейван мяншяли ярзаг 
мящсулларына  олан  тялябатынын  юдянилмяси  бахымындан  мцщцм 
ящямиййят  кясб  едир.  Бязян  бу  сащялярин  инкишаф  етдирилмясиндя  бир 
чох чятинликлярля растлашылыр. 
Щейвандарлыьын вя гушчулуьун инкишаф етдирилмясиня мане олан 
бир  чох  сябябляр  вардыр  ки,  бунларын  сырасында  да  инфексион 
хястяликлярин баш вермяси даща жидди проблемляр йарадыр. 
Щейвандарлыг  вя  гушчулуьун  инкишаф  перспективляринин  дцзэцн 
мцяййян олунмасы мягсядиля, инфексион хястяликляря гаршы мцбаризя 
тядбирляринин щяйата кечирилмяси, еколоъи тямиз щейван мяншяли ярзаг 
мящсулларынын ялдя олунмасына тяминат йарадыр ки, бу да эяляжякдя 
инсанлар  цчцн  реал  ола  биляжяк  тящлцкянин  гаршысынын  алынмасы 
бахымындан олдугжа важибдир. 
Бу  проблемин  щяллиндя  Байтар  мцтяхяссисляринин  ющдясиня 
бюйцк вя щяйаты важиб мясяляляр дцшцр. 
Бюйцк  Зяка  сащибляринин  дедийи  кими  «Тибб  щякимляри  йалныз 
инсанлары, байтар щякимляри ися бцтцн бяшяриййяти мцалижя едир». Чох 

 

бюйцк  вя  мянтигли  кяламдыр.  Чцнки  щяля  антик  дюврлярдя  бир  чох 
щейван  мяншяли  инфексион  хястяликляр  (гара-йара,  гудузлуг, 
лептоспироз,  тулйаремийа,  бруселлйоз,  вярям,  салмонеллйоз  вя  с.) 
Бяшяриййят цчцн жидди фялакятя чеврилмишдир. 
Байтар  щякимляри  щямишя  бу  хястяликляря  гаршы  жидди  мцбаризя 
апармыш, хястяликлярин йайылмасынын гаршысынын алынмасы цчцн тятбирляр 
планы  щяйата  кечирмиш  вя  бяшяриййяти  реал  ола  биляжяк  тящлцкядян 
горумаьа жан атмышлар. 
Тяжрцбяляр эюстярмишдир ки, инсанларын инфексион хястяликлярдян 
горунмасы  вя  щейванларда  баш  веря  биляжяк  тяляфатын  ашаьы 
салынмасында  спесифик  горуйужу    васитялярин  тятбигиндян  ялавя,  щям 
дя  дювлят  вя  бязи  щалларда  дцнйа  мигйасында  мцщцм  тяшкилаты 
тятбирлярин щяйата кечи-рилмяси  ян  мцщцм мясялядир. 
Дцнйанын  яксяр  юлкяляриндя,  айры-айры  ясрлярдя  олдугжа 
тящлцкяли  епидемийалар  вя  епизоотийаларын  баш  вермяси  нятижясиндя, 
бюйцк  шящярлярин  харабалыьа  чеврилмяси,  щейванлар  арасында  кцтляви 
гырьынларын баш вермяси,  Гядим дюврлярин материалларында юз яксини 
тапмышдыр. 
Епизоотийалар  кцтляви  тяляфатлара,  бюйцк  мябляьдя  игтисади 
зийана  сябяб  олдуьуна  эюря,  ону  щал-щазырда  сийаси,  игтисади  вя 
сосиал  дцшмян  кими  гейд  едирляр.  Мцяййян  едилмишдир  ки,  инфексион 
хястяликлярин  бюйцк  бир  групу  инсан  вя  щейванлар  цчцн  цмумидир, 
йяни антропозооноз йахуд зооантропоноздур. 
Беля хястяликляр баш  верян заман щям щейванларда вя  щям дя 
инсанларда  кцтляви  йолухма  нязяря  чарпыр,  епизоотийа  ялейщиня 
тядбирлярин  апарылмасы  эежикдирилдик-дя,  няинки  щейванларда  щям  дя 
инсанлар арасында да юлцм баш верир. 
Она  эюря  дя  байтарлыг  тябабяти  мцтяхяссисляри  бу  сащядя 
олдугжа айыг-сайыг олмалы, инсанларын щейван хястяликляриля йолухма 
тящлцкясини  арадан  галдырмаг  цчцн  ямяли  тядбирляр  щяйата 
кежирилмялидирляр. 
Мящз инсанларын саьламлыьынын тямин олунмасы чох вахт байтар 
щякимляринин,  байтарлыг  тябабяти  мцтяхяссисляринин  эцндялик  ямяли 
фяалиййятиндян асылыдыр. 

 

Епизоотийаларла 
мцбаризя 
мягсядиля, 
байтарлыг-тябабяти 
мцтяхяссисляринин  гаршысында  дуран  ян  мцщцм  вя  важиб  проблемляр 
илкин олараг ашаьыдакы принсипляр ясасында щяйата кечирилмялидир. 
 
Ы.  Епизоотик  план  ясасында  инфексион  хястяликляря  гаршы  спесифик 
профилактик тятбирляр вахтында щяйата кечирилмялидир. 
 
ЫЫ.   Тясяррцфатларда 
олан 
щейванлар 
(гушлар) 
вахтында 
мцайинядян кечирилмяли, термометрийа апарылмалыдыр. 
 
ЫЫЫ.  Хястялийя  тутулмуш  щейванлар  тяжили  олараг  айрылараг, 
изолйаторларда сахланылмалы вя диагноз дягигляшдикдян сонра 
дцзэцн мцалижя тятбирляри щяйата кечирилмялидир. Щейдарлыг вя 
гушчулуг  тясяррцфатларында  инфексион  хястяликляр  баш  верян 
заман, щяким-епизоотологларын ян башлыжа вязифяси, комплекс 
диагностика  методларындан  истифадя  етмякля,  хястяликлярин 
диагнозуну дягигляшдирмякдян ибарятдир. 
 
 
 
Инфексион хястяликлярин комплекс  
диагностика методу 
1.Епизоотолоъи мцайиня 
2.Клиники 
3.Патоморфолоъи: 
а)Патолоъи анатомики  
б)щистолоъи 
4.Бактериолоъи: 
а)микроскопийа (ишыг, лйуминисент) 
б)тюрядижинин айрылмасы 
в)Биолоъи сынаг. 
5.Вирусолоъи: 
а)Микроскопийа (лйуминисент, електрон) 
б)вирусун айрылмасы 
в)биолоъи сынаг 

 

6.Щематолоъи: 
7.Иммунолоъи: 
а)аллекэийа сынаьы: (дяридахили, эюз, дяриалты) 
б)серолоъи  (АР;  ЩАР;  ЩАЛР,  ГЩАР;  КБР,  КУБР,  1ФР,  ПР; 
ДПР;  ЩАЛП;  НР;  Жящрайы  бенгал  антигени  иля  АР;  ЫДР,    Сцдля 
щялгя реаксийасы вя с.) 
 
ЫВ.  Хястяликдян  юлмцш  щейванлар  мцвафиг  байтарлыг  гануну  вя 
байтарлыг-санитарийа  гайдаларына  уйьун  мцвафиг  цсулларла 
зярярсизляшдирилиб,  яразидя,  ятраф  мцщитдя  жидди  дезинфексийа 
тядбирляри щяйата кечирилмялидир. 
В.  Хястялик  гейдя  алынан  тясяррцфатларда  карантин  гойулмалы  вя 
саьламлашдырма  тятбирляри  баша  чатдыгдан  сонра,  тялимата 
уйьун олараг эютцрцлмялидир. 
 
 Инфексион  хястяликлярин  о  жцмлядян,  инсанлар  цчцн  тящлцкяли 
олан  щейван  хястяликляринин    гаршысынын  алынмасы  мягсядиля  игтисади 
бахымдан  даща  ялверишли  комплекс  мцбаризя  тятбирляри  планынын 
щазырланараг щяйата кечирилмяси олдугжа важибдир. 
Щазырда Йер  кцрясиндя  мювжуд  олан щейванлар 20 тип вя 1,5 
милйон нювдя бирляшдирилир. 
1,5  милйон  нюв  жанлы  варлыьын  тягрибян  50  мини  паразит  щяйат 
кечирир. 
Паразит  щяйат  тярзи  кечирян  жанлыларын  минлярля  нцмайиндяси 
микроалямя мяхсусдур. 
Цмуми  гябул  едилмиш  консепсийайа  эюря,  паразитизм 
микроорганизмлярдя тякамцл нятижясиндя мейдана чыхмышдыр. 
Мялум олдуьу кими, инфексион хястяликлярин тюрядижиляри  Паразит 
щяйат тярзи кежиририрляр. 
Паразитлик  дяряжясиня  эюря  инфексион  хястяликлярин  тюрядижиляри 
3(цч) группа бюлцнцр. 
1.Метаболик 
паразитляр-бунлар 
щцсейрясиз 
субстратларда 
гидаланма  вя  чохалма  хцсусиййятиня  маликдир.  Бу  група 
бактерийалары, микоплазмалары аид етмяк олар. 

 

2.Енерэетик  паразитляр-  гида  факторларына  уйьун  олараг,  енеръи 
мцбадилясинин щцжейряви ферментляриндян истифадя едир. Бунлар йалныз 
щцжейря дахилиндя чохалмаг хцсусиййятиня маликдирляр. Хламидийалар 
вя риккетсийалар бу группа аиддир. 
3.  Эенетик  паразитляр-  гида,  енерэетик  вя  эенетик  факторлара 
ещтийажы  олмагла,  мцтляг  щцжейрядахили  паразитлярдир.  Вируслар  бу 
группа аид едилир. 
Гейд 
олунан 
паразитляр 
(патоэен 
микроорганизмляр) 
инсанларын,  щейванларын  вя  гушларын  инфексион  патолоэийасында 
мцщцм рол ойнамагла, ялверишли мцщит шяраитиндя характерик эедишли 
инфексион  хястяликляр  ямяля  эятиря  биляр.  Байтарлыг  вя  Тибби  нюэтейи 
нязярдян  илк  нювбядя,  щейван-(инсан)  паразитляри  –  хястялик 
тюрядижиляри,  инфексийа  мянбяйи,  хястялик  тюрядижиляринин  кежирижи 
факторлары  вя  инфексийа  тюрядижисинин  резервуары  диггят  мяркязиндя 
олмалыдыр. 
Инфексион  хястяликлярин  патоэенези,  хястялик  тюрядижисинин 
спесифик тясири вя организмин жаваб реаксийасы иля тяйин олунур. Бу ися 
макроорганизмля  микроорганизмин  гаршылыглы  ялагяси  олдуьу 
шяраитдян асылыдыр. 
Хястялик  тюрядижиляринин  организмя  дахилолма  вя  йайылма 
йоллары  бу  бахымдан  мцщцм  ящямиййят  кясб  едир.  Патоэен 
микроорганизмлярин  организмя  дахилолма  йери,  инфексийанын  эириш 
йолу адланыр. 
Дяри  юртцйц,  конйуктива,  щязм  цзвляри,  тяняффцс  аппараты, 
сидик-жинсиййят  органларынын  селикли  гишасы,  ембрионал  дюврля  ися 
пласента инфексийа тюрядижиляринин эириш йолларыдыр. 
Яэяр  патоэен  (паразит)  микробун  организмя  дахилолма  йолу 
гейри-мцяййяндирся, беля инфексийа криптоэен инфексийа адланыр. 
Хястялик  тюрядижисинин  йем  (гида)  амили  вя  су  иля  щязм  цзвляри 
системиня  дахил  олмасы  нятижясиндя  баш  верян  инфексийайа  алиментар 
инфексийа дейилир. 
Патоэен факторун тяняффцс органларына дцшмяси нятижясиндя баш 
верян инфексийа, аероэен йахуд респиратор инфексийа адланыр. Тоз вя 
щава-дамла инфексийасы  респиратор инфексийалара аиддир. 

 
10 
 
 
ЙОЛУХУЖУ   ХЯСТЯЛИКЛЯР 
 
Хястя щейванларын (инсанларын), саьлам щейванларла (инсанларла) 
билаваситя  контакт  йолу  иля  баш  верян  инфексийалар  контакт 
инфексийалар адланыр. 
Патоэен  микробларын  дярин  йаралара  дцшмясиндян  сонра  баш 
верян инфексийалар, йара инфексийалары адланыр. 
Щейванлар вя гушлар арасында мювжуд олан бир груп инфексион 
хястяликлярин  тюрядижиляри  гейд  олунан  йолларла  инсанлара  сирайят 
едяряк, онларын йолухмасы цчцн жидди  тящлцкя йарадыр.  
Хястялик  тюрядян  микроблар,  эириш  йолундан  щематоэен, 
лимфоэен,  нейроэен  йолларла  организмя  йайылыр,  инфексион  просес 
инкишаф едир вя щяр бир инфексион хястялийя хас олан клиники яламятляр 
мейдана чыхыр. 
Инфексион  хястяликляр  антропонозлара  (йалныз  инсанлара  мяхсус 
хястяликляря- 
инфексийа 
тюрядижинин 
мянбяйи 
инсанлардыр); 
зооантропонозлара  (щейванлар  вя  инсан  цчцн  цмуми  олан 
хястяликляря,  инфексийа  тюрядижисинин  мянбяйи  щейванлар  вя  бязян 
инсанлардыр)  вя  зоонозлара  (йалныз  щейванлара  мяхсус  хястяликляря- 
инфексийа тюрядижисинин мянбяйи щейванлардыр) бюлцнцр.  
Важиб  олараг  нязяря  алынмалыдыр  ки,  зооантропонозлар  
инсанларын саьламлыьы цчцн жидди тящлцкя йарадыр.  
Щейванлар вя гушлара мянсуб олан бцтцн хястяликляр сырасында 
йолухужу хястяликляр важиб  йер тутмагла, ашаьыдакы принсип ясасында 
тясниф олунур. 
 
 
 
 
 
        Инфексион  
                                     Инвазион (Паразитар) 
 
Вирозлар 
 
 
 
    
Щелминтозлар  
Бактериозлар (Риккетсиозлар, 
     
Птозоозлар 
Хламидиозлар, Микоплазмозлар 
   
Арахно-ентомозлар 
дахил олмагла) 
Микозлар вя микотоксикозлар 

 
11 
 
Инвазион  хястяликлярля  мцгайисядя  даща  мцщцм  ящямиййят 
кясб  едян  инфексион  хястяликляр  инфексийанын  бир  формасы  олмагла  6 
(алты) ясас яламятля характеризя олунур. 
1.  Спесификлик-Хястя  макроорганизмдян  спесифик  хястялик 
тюрядижисинин айрылмасы. 
2. Контаэиозлуг (Лат.жонтагиосис-йолухан)- Хястялик тюрядижиси-
нин орган вя тохумалардан ифраз олунмагла, йени щяссас щейванлары 
(инсанлары) йолухдурма хцсусиййяти. 
3. Чизли (инкубасийа)- дюврцня малик олмасы. 
4.  Хястялийин  хцсуси  мярщяляли  дяйишиклик  характериня  малик 
олмасы. 
5.  Хястялик  тюрядижисиня  Макроорганизмин  спесифик  жаваб 
реаксийасы (ясасян иммунолоъи вя с.) 
6.  Кцтляви  йолухма,  эениш  йайылма  ареалына  малик  олмасы 
(бцтцн хястяликлярдя гейдя алынмыр). 
Мялум  олдуьуна  эюря  Щейванларын  инфексион  хястяликляринин 
сайы  200-дян артыгдыр.  
Цмумдцнйа сящиййя Тяшкилаты (ЦСТ) вя Бейнялхалг Епизоотик 
Бцро  (БЕБ)  1984-жц  илдя  бу  груп  хястяликляри  ящямиййятиня  эюря  3 
групда (А,Б,Ж) бирляшдирмяйи мягсядя уйьун щесаб етмишдир. 
Гейдя  алынан  сийащы,  Бейнялхалг  Епизоотик  Бцронун  иллик 
сессийаларында  Епизоотик  вязиййятин  дяйишилмясиня  мцвафиг  олараг 
корректя едилир. 
2002-жи  илин  мялуматына  ясасян,  йцксяк  интенсив  сявиййядя 
йайылма характериня малик олан  15 хястялик «А» групуна, бу групла 
мцгайисядя  характерик  йайылма  интенсивлийи  иля  сяжиййялянян  88 
хястялик «Б» групуна; йердя галан диэяр хястяликляр ися («Ж» групу) 
Бейнялхалг    сявиййядя  важиб  ящямиййят  кясб  етмяйян  хястяликляр 
сырасына дахил едилмишдир. 
Цмумдцнйа  Сящиййя  Тяшкилатынын  (ЦСТ)  мялуматына  ясасян, 
йер кцрясиндя йолухужу хястяликляр сырасында,инсанлар цчцн тящлцкяли 
щейван хястяликляринин (инфексион вя инвазион) сайы  150-дян чохдур. 
Бу груп хястяликлярля инсанларын йолухмасы, ясасян гейд олунан 
щалларда мцмкцндцр. 

 
12 
1.Хястя  щейванларла  (гушларла)  тямасда  олан  заман  – 
Щейвандарлыг сащясиндя чалышан ишчиляр, зоотехникляр, практики-байтар 
щякимляри,  тядгигатла  мяшьул  олан  лабораторийа  ямякдашлары, 
Байтарлыг-тибб  вя  биолоъи  тяйинатлы  елми-тядгигат  институтларында, 
щабеля  вивариум,  зоопарк  (щейванхана)  вя  сирклярдя  чалышан 
ямякдашлар, щейванлара клиники бахыш кечирян вя онлары мцалижя едян, 
диагностик  мцайиня    вя  тядгигатлар,  еляжя  дя  пейвяндлямя  щяйата  
кечирян,  лабораторийа  анализи  мягсядиля,  жямдяйин  йарылмасы  вя 
патолоъи-материалын  эютцрцлмяси  заманы  санитарийа-эиэийена  вя 
тящлцкясизлик  техникасы  гайдаларына  риайят  етмядикдя  инсанлар 
зооантропонозларла йолуха билир. 
2.Щейван  мяншяли  ярзаг  вя  гейри-ярзаг  мящсулларынын  емалы, 
истещсалы  иля  мяшьул  олан  мцяссисялярдя  (ят  вя  гуш  яти  комбинатлары; 
консерв вя сцд заводлары; хяздяри фабрикляри; базар ишчиляри) фяалиййят 
эюстярян инсанлар. 
3.Хястялик  тюрядижиляри  иля  йолухмуш  ярзаг  мящсулларындан 
истифадя едян щалда инсанлар зооантропоноз хястяликляря тутула биляр. 
Инсан  вя  щейванлар  цчцн  цмуми  олан  инфексион  хястяликляр, 
мялум олан бцтцн инфексион хястяликляр сырасында мцщцм йер тутур. 
Бу  хястяликлярин  профилактикасы  вя  онлара  гаршы  мцбаризя 
байтарлыг  вя  санитар-епидемиолоъи  нязарят  системиндя  башлыжа  рола 
малик олмагла, щямишя диггят мяркязиндя дайанмалыдыр. 
Гейд  олунан  бу  мцряккяб  проблемин  щялли,  йалныз 
мцтяхяссислярдян  дейил,  щямчинин  ящалидян  мцкяммял  бильи  тяляб 
едир. 
Азярбайжанда 
щейванларын 
вя 
гушларын 
инфексион 
хястяликляринин,  о  жцмлядян,  инсанлар  цчцн  тящлцкяли  щейван 
хястяликляринин 
етиолоэийасы, 
епизоотолоэийасы, 
патоэенези, 
диагностикасы  вя  хястяликлярин  профилактикасынын  юйрянилмяси 
М.Г.Гянийев, 
К.М.Сяфяров, 
М.Я.Мусайев, 
Й.Б.Сяфяров, 
М.М.Фярзялийев,  И.А.Фярзялийев,  Р.А.Гядимов,  Ф.Б.Ширинов, 
Я.А.Ясэяров, И.М.Язимов, Р.К.Сяфяров, Е.М.Аьайева, Е.А.Ялийев, 
Н.А.Ялийева, Г.Я.Сарыйев  кими эюркямли алимлярин ады иля баьлыдыр. 
Мющтярям Президентимиз Жянаб Илщам Ялийевин 31 май 2005 жи 
ил 
тарихдя 
имзаладыьы 
«Байтарлыг 
щаггында» 
Азярбайжан 

 
13 
Республикасынын  Гануну,  Азярбайжан  Республикасында  Байтарлыг 
фяалиййятинин  щцгуги  вя  тяшкилаты  ясасларыны  мцяййян  едир,  юлкянин 
Байтарлыг  (Байтарлыг-Санитарийа)  саьламлыьыны  Дювлят  Байтарлыг 
нязарятиндя  олан  йцклярин  тящлцкясизлийини,  ящалинин  щейван  вя 
инсанлар  цчцн  цмуми  олан  хястяликлярдян  мцщафизясини  тямин  едян 
субйектляр арасындакы мцнасибятляри тянзимляйир.  
Бу бахымдан китабын йазылмасы эцнцн тялябидир, Елми вя Практики 
нюгтейи-нязярдян мцщцм ящямиййят кясб едир. 
Ясярдя инсанлар цчцн тящлцкяли олан щейван вя гуш хястяликляринин 
башвермя  сябябляри,  хястяликлярин  епизоотолоэийасы,  патоэенези, 
характерик  клиники  яламятляри,  патолоъи-анатомик  дяйишикликляр, 
диагнозу,  тяфриги диагнозу, иммунитет вя  хястяликляря  гаршы спесифик 
вя цмуми мцбаризя тядбирляри, ейни заманда хястяликлярля инсанларын 
йолухма  мянбяляри  вя  йоллары,  инсанларда  хястяликлярин  ясас 
характерик  клиники  яламятляри,  еляжя  дя  инсанларын  йолухмазлыьынын 
тямин  олунмасы  цчцн  щяйата  кечириляжяк  мцбаризя  тядбирляри 
ишыгландырылмышдыр. 
Китабда 
Бактериозлар 
(Риккетсиозлар, 
хламидиозлар 
вя 
микоплазмозлар 
дахил 
олмагла), 
Вирозлар, 
Микозлар 
вя 
микотоксикозлар щаггында Ян йени мялуматлар верилир. 
Ясяр байтарлыг ихтисасы цзря тящсил алан бакалавр вя маэистрляр, бу 
сащядя  тядгигат  апаран  елми  ишжиляр  цчцн,  файдалы  олмагла,    китаб 
щейвандарлыг  вя  тибб  сащясиндя  чалышан  мцтяхяссисляр,  эениш  охужу 
кцтляси цчцн важиб вясаит кими нязярдя тутулмушдур. Ясярдян   Тибб 
Университети  вя  Тибб  Техникумунда  (Литсейиндя)  тящсил  алан 
тялябялярин истифадяси дя мягсядяуйьундур. 
Китаб  Ана  дилимиздя  илк  дяфя  йазылдыьына  эюря,  мювжуд  ола 
биляжяк    гцсурлара  эюря  ирадыны  билдирян  вя  файдалы    мяслящятлярини 
ясирэямяйян  алим  вя  мцтяхяссисляря  габагжадан    сямими 
миннятдарлыьымы билдирирям. 
 
Мцяллиф 
 

 
14 
БАКТЕРИОЗЛАР  
(Риккетсиозлар, хламидиозлар вя микоплазмозлар дахил олмагла) 
 
ГАРА ЙАРА (Anthrax) 
 
Гара  йара  кяскин  эедишли  инфексион  хястялик  олуб,  септисемийа, 
организмин  аьыр  интоксикасийасы,  дахили  бядян  температурасынын 
кяскин  йцксялмяси,  шишкинликляр  вя  карбункулларын  ямяля  эялмяси, 
баьырсагларын, аь жийярлярин зядялянмяси иля сяжиййялянир. 
Хястялийя  Дцнйанын  бцтцн  юлкяляриндя  тясадцф  олунур.  Гара 
йарайа яввялляр епизоотийа  щалында тясадцф олунурдуса, щал-щазырда 
хястялийя спорадийа формасында раст эялинир.  
Тарихи мялумат. Гара йара щаггында бизим ерадан чох габаг 
гейдляр  олмушдур.  Щяля  гядим  дюврлярдя  бу  хястялик  «Мцгяддяс 
од»,  «Фарс  оду»  вя  с.  адларда  мялум  иди.  Бу  хястялийя  даир  илк 
тядгигатлар 
Л.Пастер, 
Р.Кох, 
К.Давен, 
Л.Тсенковски, 
Ж.Андрейевски вя башга мяшщур алимлярин ады иля баьлыдыр.  Илк  дяфя 
Брауел  (1857)  Гарайара  тюрядижисини  айырмыш  вя  амилин  бязи  биолоъи 
хцсусиййятлярини юйрянмишдир. Гара –йара тюрядижисинин ясаслы сурятдя 
тятгиг  олунараг  юйрянилмяси,  Р.Коха  мянсубдур.  Мяшщур  алман 
алими  Р.Кох  (1876)  хястялик  тюрядижисинин  тямиз  културасыны  ялдя 
едяряк, онун дцшдцйц мцщитдян асылы олараг спор вя капсула ямяля 
эятирмяк хцсусиййятини мцяййян етмишдир. 
Дащи  франсыз  алими  Л.Пастер  (1881)  илк    дяфя    спесифик 
профилактика 
мягсядиля, 
хястялик 
тюрядижисинин 
зяифлядилмиш 
културасындан ваксин щазырламыш вя бунунла да хястялийин гаршысынын 
алынмасынын тямялини гоймагла, буна наил олмушдур. 
Русийада Гара йара 978-жи  илдян мцшащидя едилмишдир. 
Ж.Ж.  Андрейевски  хястялик  тюрядижиси  иля  юзцнц  йолухдурараг, 
Гара  йаранын  инсанлар  цчцн  тящлцкяли  олан  щейван  хястялийи 
олдуьуну    сцбут  етмишдир.  Эюркямли  рус  алимляриндян 
Л.Ж.Тсенковски  (1883)  Русийада  хястялийя  гаршы  илк  дяфя  ваксин 
щазырламышдыр.  Хястялийин  гаршысынын  алынмасында  мцщцм  рол 
ойнайан СТИ ваксини 1944-жц илдя Н.Н. Эинзбург вя А.А. Тамарин, 

 
15 
1956-жы  илдя  С.Г.Колесев,  Н.А.Михайлов,  Й.Ф.Борисовиж  тяряфиндян 
ися ДЕНИ алиминиум щидроксидли ваксини ялдя олунмушдур. 
 Гара  йаранын  бир  хястялик  олараг  бир  чох  хцсусиййятляринин 
юйрянилмясиндя И.Н.Ланэе, П.Н. Андрейев, Н.А. Михин, Р.А.Тсион, 
С.Н.Вишелевски,  Й.А.Колйаков,  С.Г.Колесов  вя  с.  кими  эюркямли 
алимлярин хцсуси хидмятляри вардыр.  


Yüklə 1,28 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə