AZƏrb ay can miLLİ elmlər akademiy asi folklor institutuYüklə 7,79 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə2/15
tarix09.02.2017
ölçüsü7,79 Mb.
#7966
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

ш я в п ш
I  BÖLMƏ 
TÜRK  ETNİK-MƏDƏNİ SİSTEMİ  KONTEKSTİNDƏ 
MİFOLOJİ OBRAZLARIN 
FUNKSİONAL SEMANTİKASI
Etnik-mədəni  ənənənin  sistemliliyi. 
Mifologiya etnik-mədəni  ənənənin  özülü  kimi. 
Türk  mifopoetik dünya  modelinin 
başlıca xüsusiyyətləri
Öz  adət-ənənəbri,  inam  və  etiqadlan  ilə  ayrılıqda  hər  bir  etnos  bəlli 
üsluba  vo  yalnız  bu  etnosda  rast  gəlinə  bibn  əlamətlərə  görə  seçilir  ki, 
bunlar  da  həıııin  etnosun  mədəni  ənənəsinin  -   etnik-modəni  sistemin 
özülüııdə  dayanır.  Əslindo  işarəbr  sistemiııin  məcmusu  olaraq  hər 
ıracbniyyət  özünə  xas  tərzini  və  onu  tanıdan  üslubunu  da  özü  yaradır.  Bu 
günədək  bilinən  mədəniyyətbıdən  həb  elə  biriııə  rast  galiııməyibdir  ki, 
bütövliikdə özündə sadəcə şəkilsiz, nizamsız və biri-biriylə olaqosi/ mətnlər 
yığınmı təcəssüm etdirsin.
Dinamik  və  miirokkəb  sistem  kimi  mədəniyyət  arxaik  olduqca 
yaıatdığı  həmin  mətnlər  arasındakı  bağlılıqda  da  formal  deyil,  məhz 
fıınksional  əlamətbr  daha  çox  rol  oynayır.  Onlar  isə  hamısı  bəlli  şəkildə 
biri-biriyb  əlaqəli  olub,  yaxın  bağlıhq  içərisindədir.  Beb  ki,  hər  hansı 
mədəni  onənənin  tərkib  hissəbri  bir-biriyb  bağhdır,  bir-birini  doğurur  və 
biri  digərini  «yaşadır».  Bu  mənada  mədəniyyət  hər  addımında  sistemlilik 
niimayiş  etdirir  və  hər  bir  эпэпэ  də  özlüyündə  biitöv  mətndir  ki,  sənət 
tarixçibri  məhz  həmin  mədəni  ənənələrin  iislub  tərzləri  arxasında  gizlin 
qalan  ruhu  təhlil  etməyə  çalışırlar.  Bebcə,  hor  etnik-mədəni  əııənə 
özlüyiində sistem təşkil edir.
Sistem  parçalardan  yaranmış  yox,  parçalarda  yaşayan,  parçaları 
yaşadaıı  və yalnız bu mənada parçalarm yaratdığı bir bütündür.  Həm  də e b  
bir  bütiindiir  ki,  öz  aralannda  bu  parçalardan  hər  biri  digərinə  ilkin  dərin 
köklərdən  gəbıı  bir  qiivvətb  üzvi  bağlılıqdadır.  Bir-biriyb  əlaqəsiz
parçalardan  «fıkirsiz  toplanmış  olanlann  quruluşu  da  olmur  və  beb  toplu 
sistem  ola  bilməz»  [76,  s.10].  Struktur  bağlı  olduğu  sistemin  başlıca 
özəllikbrini  saxlayan  əlaqələr  məcmusudur.  Hər  пэ  qədər  vahid  bir  sistem 
anlayışı  işlənib  hazırlanmasa  belə  [394,  s.170],  yenə  də  aydmdır  ki, 
sisteralilik dünyanm mahiyyəti kimi hər an özünü göstərir.
Məhz  etnik-mədəni  ənənənin  elementbıi  arasmda  simmetriyalı 
münasibətbrdir  ki,  bütöv  bir  orqanizm  kinıi  doğulan  vo  yaşayan  etnik- 
mədəni  sistemin  də  struktur  əsasım  təşkil  edir.  Bu  baxımdan  etnik 
modəniyyətin  «energetik  qaynaqlan»  qıraqda  deyil,  elə  mədəııiyyətin  öz 
içərisində  olmalıdır  [276].  «Energetik qaynağı» bebcə,  öz  içərisində  olan 
bir  sistemin  özülündə  dayanaraq  onun  özünəcə  oxşarlığım  təmin  edən 
struktur  elementbri  arasmdakı  bağhlıq  güclü olduqca ondakı  bütövlük  və 
кэпаг  təsirbrə  göstərilən  reaksiya  da  bir  о  dərəcədə  güclü  olur.  Нэг  bir 
milli  mədəni  ənənənin  öz  daxili  qanunauyğunluqları  isə  həmin  etnik- 
mədəni  sistemin  elementbri  arasmda  эп  ümumi  və  invariant  bağlıhğm 
ifadəsidir.
Sistem  nəzəriyyəçibri  bir  bütöv  kimi  sistemin  təbiətini  araşdırmaq 
üçün onun ayrı-ayrı  elementbrinin öyrənilməsi yoluyla deyil,  bu elementbr 
arasındakı  bağhlıqların  üzə  çıxarılması  yolu  ib   gedilməsinin  doğru 
olduğunu  qeyd edirlər  [181,  s.28].  Yəni  bütün  olanm  ayrı-ayrı  elementbıi 
yalnız daxibn və məna cəhətdən  bir-biriyb  bağhhqda olmalıdır.  Əks  halda 
beb bir tamın hissələri  bir-biriyb  münasibətdə olsa da,  bu, onlaıa  bütövlük 
verməyəcək  ki,  nəticə  etibarib  həmin  hissəbr  уепэ  vəhdət  təşkil 
etməyəcəkdir  [178].  Elementbri  tamlığı  olan  sistemə  çevirən  qarşılıqlı 
bağlılıqlann da xarakteri  son nəticədə уепэ sistemin öz təbiətindən  gəlir ki, 
ona  tamhq  verən  də  daxili  quruluşuyla  bağlı  bu  hadisədir.  Çiinki  quruluş 
elementbrdəki imkanlann gerçəkbşməsinin özüdür.
Mədəniyyətin  sistem olaraq  canlı  orqanizmə  bənzəri  var,  onuıı  dəıki 
bu  üzdən  prosesbrin  dərkinə  əsaslanmalıdır,  çünki  orqanizmi  də  ayaqda 
saxlayan  ayrı-ayrı  parçalan  deyil,  özünii quran sistem kimi  təşkil olunduğu 
elementlər  arasmda  bağlılığı  təmin  edən  kompleks  şəbəkədir.  Sistem 
parçalanarsa,  xüsusiyyətləri  də  ortadan  qalxar.  İstənilən  sistemdə  ayn-ayrı 
hissəbrin  fərqbndirilməsi  mümkündür,  bununla  beb  bütöv  olan  öz  təbiəti 
etibarib hənıişə onu təşkil edən parçaların ümumuııdan fərqbnəcəkdir.
Mədəniyyotin  diqqət  yetirilməsi  gərək  olan  bir  miihüm  aspekti  də 
dinamik  xarakteridir.  Bu  isə  sistembrin  ümumi  nəzəriyyəsinə  yaxın 
butstrep  modelin  də  xüsusi  dəyər  verdiyi  bağhlıqlann  dinamik  təbiətinin 
özünüqurma prinsipinə  uyğun nəzərdan keçirilməsini  mümkün  edir  [231].

Əsasında  mifologiyanm  və  dinin  dayandığı  əski,  eləcə  də  ənənəvi 
mədəniyyətbrdəki qarışıq kütlə təsəvvürbrinin də qaynağı eynilə bu şokilcb
-   hər  hansı  topluluğa  məxsııs  individin  öz  varlığında  deyil,  topluluğun 
ictimai miinasibətbrb bir-birinə bağlanan fərdbri arasmdadır [318, s.10].
Arxaik  mifoloji  dünyaduyumlu  cəmiyyətbrdə  yaşayışı  təmin  edən 
vasitələr  əsasəıı  fərdlərarası  münasibətbr  iizərində  qurulmuşdur  ki,  buna 
görə  şəxsiyyətlərarası  kommunikasiya  da  kollektiv  düşüncəsinə  dayanan 
xalq  mədəniyyətinin  əsası  sayıla  bilər.  Bütiin  təcriibə  burada  şifahi  yolla, 
göz yaddaşı  vasitəsilo v.s.  ötiirülmüş,  bu  isə  eyni  informasiya  dili  üzərində 
quruhnuş  həmin  münasibətlər  şəbəkəsini  özü-özünü  təşkil  və  tənzim  edən 
vahid  sistemə  çevirmişdir ki,  эпэпэ  ilə  nizamlanan  həmin  sistemdə  də  hər 
bir davranış tərzi sistemin elementi kimi  digər davramş tərzbri  ilo qarşılıqlı 
təsirdədir  [322].  Nəticədə  şifahi  mədəniyyətdə  individin  fəaliyyətinin  hor 
hansı  şəkli  yiiksək  dərəcədə  reflektiv  olmuşdur  ki,  həmin  reflektivliyə  də 
səbəb уепэ dinamik və canlı sistem kimi etmk-mədəni ənənənin daxilindəki 
tamlığın özüdiir.
Bütün  halqalan  bir-birinə  bağlı  olub  biri  digərini  doğuran  və 
doğuraraq  yaşadan  etnik-mədəni  ənənənin  Ьэг  hansı  kənar  təsirlərə  cavabı 
isə biitövlüyündən gəlir. Çünki sistemin başlıca xassəsi məhz kənar təsirlərə 
cavabıdır  [76,  s. 10].  Özü-özünü  spontan  şəkikb  yeııidən  qurmağa  qadir 
olmayan  bir  etnos  təbii,  tarixi  kataklizmbr  sonu  məhv  olur.  Təbiətin 
qaydalarmı  doğru-düzgün  əks  etdirən  bir  sistem  struktur,  fuııksional 
baxımdan  özünü  içəridən  yalnız  yenidən  qura  bilməyi  sayəsində  ona 
kənardan  göstərilən  təsirə  bir  bıitün  haiında  müqavimət  göstərmək  iiçün 
özündə giic tapır. Düşünca və davramş eynilikbrində bir-birinə bağlananları 
birbşdirən  bağlardan  hər  hansı  birinin  qopmasına  qarşı  olan  ənənənin 
yaşatmaq  giicü və istəyini  göstərən  saysız belə cavab reaksiyasmın bir tipik 
nümunəsi  kimi  atalar  sözbri  və  məsəllərdən  ibarət  «Oğuzuamə»də  rast 
gəlinən:  «Yad  fəriştədan  biliş  Albız  yegdür»  [83,  s .l97]  misabnı  və  b. 
göstormək olar.
Hər  mədəniyyət  tipi,  əsasmda  özüniin  ənənələr  sistemi  dayanan 
öztinə  xas  dünyasım  yaradır.  Ənənəvi  mədəniyyətin  ülviyyət  dərəcəsində 
müqəddəs  dəyərbriııdən  çağdaş  dünyamn  birdəfəlik  qopub  aynldığmı 
söybyən  Y.Evolaya  görə,  «эпэпэ  məzmununa  görə  insan  üçün  yalmz 
inisiasiya  yoluyla  anlaşıla  bibn  fövqəlboşər  səviyyədəki  bilgiləri  öziindo 
təcəssiim  etdirir...  Formanm  deyil,  məzmunun  vacib  olduğu  e b   ənənəvi 
dəyərlər  ki,  varlığm  sakral  əsasmın  heç  kim  tərəfindən  şübhə  altma 
almmadığı bir zamanda yaradılmışdı»  [393, s.282].
Hər hansı dil yad bir dildən ilk növbədə öz qəlibinə uyğun və fonetik, 
qrammatik  quruluşunu  pozmayan  sözlər  alır.  Eyni  bir  qanunauyğunluq 
eləcə  də  mifoloji  ənənədə  özünü  göstərir.  Etnik-mədəni  ənənədə  yeni 
element  həmin  ənənəniıı  təbiətinə  uyğun  olduğu  təqdirdə  onunla  üzvi 
vəhdət  təşkil  edir.  Bu  baxtmdan  mədəniyyət  özünün  dünya  mənzərəsini 
həmçinin ifadəsini bəlli yasaqlar sistemində tapan yaddaşa görə qurur [357], 
yoni  nələrisə öz  içərisinə  buraxır,  nələrəsə yox  deyir.  Az vaxtda çox  sayda 
yeni  element  daxil  olan  zaman  etnik-mədəni  ənənənin  tarazlığı  təhlükə 
altrnda qala bilir. Çünki sistemin bir elementindəki dəyişıklik о deməkdir ki
bütünlükdə о sistemin  struktur özəlliyində də dəyişiklik baş vermişdir.  Ona 
görə də sistemin öz ilkin kökbriyb bağlılığmı qoruya bilməsi üçün ona həm 
də  dəyişkən  ola  bilmək  -   mütəhərriklik  уэ  dinamizm  kimi  bir  özəllik  xas 
olmalıdır.  Şübhəsiz,  dəyişkənlik  gücü  ifrat  həddə  çatırsa,  bu,  sistemi 
içəridən  dağılmağa  gətirə  bilir.  Ənənənin  isə  özəlliyi  köhnəlməyəniıı  əski 
çağdan  yeni  zamana  adlamasıdtr;  эпэпэ  dəyişkənlikb  stabilliyin  mütə- 
hərriklik  deyilən  şəkildə  tam  vəhdətidir  ki,  sistemin  dinamik  inkişafmı 
təmin edən də budur [74, s.179].
Eyni  zamanda  mədəni  эпэпэ  invariantlannm  hər  hansı  doyişıkliyə 
uğrama  mərhəbsində,  etnosun  həyatınm  bütün  transformasiyalarmda  belə 
ənənəvi  cəmiyyətdəki  dəyişikliklərin  xarakteri  başlı-başma  deyil  və  bu 
dəyişməbr  yenə  ənənənin  öz  içərisindən  qaynaqlanır  [275].  Canlı  эпэпэ 
fərdi  olanla  kollektiv  olan  arasındakı  Ьэг  cür  ziddiyyəti  ortadan  qaldıran 
hədsiz  spontan  mənəvi  gücüyb  həm  də  şəxsiyyətin  tamam-kamal 
mövcudluğunu təmin  etməyin  yeganə  formasıdır  [250].  Bəlkə  bu  mənada 
N.S.Trubetskoy  hələ  1927-ci  ildə  şəxsiyyət  anlayışınm  mədəniyyətin 
araşdırdmasında  olduqca  vacibliyi  fikrini  vurğulayır  və  qeyd  edirdi  ki, 
şəxsiyyət yalnız ayrıhqda götürübn bir insan deyil, həm də xalqdır [316].
Эпэпэ  haqda  bir  vaxtlar  onun  mumiyalanmış  meyidə  bənzəri 
olduğuna  dair  fikir  də  elmdə  dərin  kök  salmışdı.  Lakin  stabilliyi  və  eyni 
zamanda  mütəhərrikliyi  ib   seçibn  ənənənin  təbiətinin  dərindən 
araşdınlması  nəticəsində  sübuta  yetirilmişdir  ki,  onun  öyrənilməsi  işi  ilk 
öncə özünütəşkiletmənin köklü prinsiplərinə uyğun olmalıdır [273]. Çünki 
эпэпэ  sonsuz  yeni  şəkilbr  yaradan  təbiət  kimi  daim  spontan  yaradıcıhq 
içərisində  olub,  davamlı  özü  özünü  törədib  də  quran  və  tənzim  edən, 
proses  halmda  bir  hadisədir.  Adət-ənənə  insanlann  yaddaşmda  dəyişməz 
şəkildə  qorunub qalmır;  insanlar fərqinə varmadan  belə  onu  yaradırlar və 
уепэ də onun uzaq keçmişbrdən, çox qədim əyyamlardan qalma olduğuna 
əmindirbr [235, s.39].

Ənənəvi  mədəniyyətin  bir  başlıca  cizgisi  təbiətlə  harmoniyaya, 
uyum içində olmağa intuitiv can atmağıdır.  Məhz özü-özünü qura bilib də 
özünücə tənzimləməsi həmin prosesin başlı-başına olmadığmm bir sübutu, 
hadiso  kimi  ənənənin  təbiətin  öz  qanunlarma  uyğunluğu  və  canlıhğmın 
göstəricisidir.  Bu  baxımdan  türk  etnik-mədəni  ənənəsinin  araşdmlması 
onun  özü-özünü  tənzimləyən  bir  sistem  olduğu  qənaəti  doğurur.  Bununla 
bağlı ilk öncə qeyd etməyə dəyər ki, təbii sistemlərin keçdiyi yola yaxın bir 
yol  keçmiş  olan  türk  cəmiyyətiııin  tarixini,  məsolən,  Avropa  millətlərinin 
tarixi  kimi  və  ya  müsəlmanlığm  qəbulundan  əvvəlki  və  sonrakı  dövrlər, 
eləcə  də  digər  adlar  altmda  dövrləşdirmək  özünü  doğrultmur.  Çünki  bu 
tarixi  başqa  millətlərin  tarixlərindən  fərqləndirən  çox  sayda  özəlliktarindən 
biri həmin etnosun tarixinin coğrafl baxımdan yayğmlığıdır. Həmin yayılma 
dairasi о dərəcədə genişdir ki, hətta bir çoxlannın büsbütün yanlışlıqla dolu 
«tiirklorin  tarixi  kökləri  kimi  yurdlan  da  bəlli  deyil»  [143,  s.16]  və  b. 
şəklində  iddialanna  yol  açmışdır.  Halbuki  türk  yurdlannm  beta  bir 
yayğmlığmı  əslində  türk  etnosunun  öz  təbii  tarixini  yaşama  şəkliylə  izah 
etmək  olar  [137,  s.348].  Bu  qədər  geniş  və  rəngarəng  landşafta  yayılmağı 
türk  cəmiyyətinin,  ştibhəsiz,  günlük  həyatı  və  estetik  düşüncəsiylə  yanaşı, 
dini-mifoloji  dünyaduyumuna  da  təsirsiz  qalmamışdır.  Çünki  etnosun 
yerləşmiş  olduğu  landşaft  da  özlüyündə  etnik  sistemin  bir  parçasıdır  [204, 
s.366]. Təsadtifi deyil ki, türk xalqlan da köç dalğalanmalan zamanı çoğrafi 
şəraiti  atayurdlannı  andıran  landşaftı  seçməyə  çalışırdılar.  Etnolandşaftm 
əldə  olunmuş  tarazlığının  qorunub  saxlanması  üçün  də  gərəkdir  ki,  gələn 
nəsillər  heç  olmazsa  onlan  əhatə  edən  təbiətə  münasibətdə  əcdadlann 
əməllərini təkrarlasmlar. Tarix elmində buna ənənə deyilir [203, s.98].
Ənənədə bu mənada əcdadların həyatı yaşanır.  Din düşüncəsi  ilə də 
iç-içə  olan  həmin  ənənə  təbiətin  özündən  gələn  bir  yaradıcılıq 
ıçərisindədir.  Onda dəyişməz olan yoxdur. Yeni  kimi  görünən hər пэ varsa 
da  hamısı  köhnədən  olandır.  Bu  üzdəndir  daşıyıcılan  açıqdan-açığa 
olmasa belə,  şüuraltı  olaraq  ənənənin  və ənənəvi  olan  пэ  varsa  hamısmm 
эп  uzaq  keçmişlərdən  bu  yana  elə  beləca  də  mövcudluğuna  inanmışlar. 
Ənənəvi cəmiyyət dindənkənar yaşayış tərzi təsəwür etmir, qaynağı dindən 
gələn  dəyərlərə  böyük  qiymət verirdi.  Bu  cəmiyyəti  yaşadan  da həmin  din 
və  əxlaq  idi.  Buna  görə  də  mədəniyyəti  inamşlarla  əlaqəli  olan  belə 
cəmiyyətdə  yalnız  dinlə  mədəniyyətin  ahəngdarlığından  danışmaq  lazım 
gəlir.  Kökləıi  varlığın,  təbiətin  özündə  olan  bu  ahəngdarlığm  arxasında 
kainatı bir bütöv şəklində qavramaq kimi yüksək anlayış dayanırdı.
Millətlərin  müqəddəratında  böyük  rol  oynayan  taıixlə  bərabər 
coğrafiyamn  da  təsirinin  danılmaz  olduğu  düşünülərsə,  bu  baxımdan 
yaşadığı  torpaqlarm  belə  coğrafi  rəngarəngliyi  və yayğınlığı  da  tiirk milli 
mədəniyyətinə  əsla  təsirsiz  ötüşməmişdir.  Bununla  yanaşı,  tiırk  ulusları 
yazılmamış qanunları olan törələrində və yaşayış tərzlərindəki  sadəliyi  lıər 
bir  halda  qoruyub  saxlamış,  məhz  həmin  sadəliyin  verdiyi  çeviklik  və 
qıvraqlığm  gücünə  mürəkkəb  sıxlığa  malik  ağırlaşmış,  ləngləşmiş  başqa 
mədəniyyət  dünyalarına  qarşı  asanca  dayana  bilmişlər  [66,  s.63].  Buııu 
cəmiyyətdə,  fızikadakı  ifadə  ilə,  «fluktuasiyalar»m kifayət qədər azadlığı, 
dəyişikliklərə  hazırolma  imkanlarınm  çoxluğu  təmin  etmiş,  bu  isə  öz 
növbəsində  türk  cənıiyyəti  və  milli  mədəniyyətinin  vahid  orqanizm  kiıni 
daha böyük ölçüdə dinamikliyi və eyni zamanda stabilliyinə gətirmişdir.
Tarixi  boyunca  dağmıqmış  kimi  bir  təəssürat  oyadacaq  qədər  geniş 
coğrafı  məkanda  «öz  milli  varlığmın  böyüklüyünə  sonsuz  inam»  duyaraq 
yayılan  türk  etnosu  ayrı-ayrı  dinlərlə,  dini  inanış  sistemləri  ilə  təmasda 
olmuşdur.  Bu  mənada  fikir  dolambaclanndan  uzaq  olub  aydınlıq  sevən 
ənətıəvi  türk  düşüncəsinə'  buddizm,  manixeizm,  xristianlıq  vo  ya  islamm 
hansı  ölçüdə  təsir  göstərdiyini  söyləınək  çətindir.  Lakin  həmin  təsir  пэ 
dərəcədə olur olsun, türk  etnik-mədəni ənənəsinə və onun da bünövrəsində 
dayanan  dini-mifoloji  düşüncə  sisteminin  təməlinə  əsla  onu  sarsıdacaq 
dərəcədə  toxıına  bilməmişdir.  Ona  görə  ki,  tiirk  etnik  mədəııi  əııənəsi  öz 
təbii  halıyla  yaşayan  sistem  kimi  olduqca  stabil  və  mühafizəkar  deyibcək 
qədər dayamqlıdır.
Bütün  böyük mədəniyyətlər  öz dünyaduyımuı,  yaşama tərzinə  görə 
özünəxas  üslubunu  yaradır  və  həmin  üslublarıyla  da  dərhal  seçilib 
tanınırlar  [139,  s. 165].  Bu mənada qədiın türklər da öz mədəniyyətləri,  öz 
üslubları  ilə  tanmıb  seçilmişlər.  Bir  etnik-mədəni  sistem  kiıııi  isə  bıı 
mədəniyyətdə  folklor  həmişə  aparıcı  yerə  sahib  olubdur.  Bıı  üzdən  türk 
folklorunu öyrənmək hər an canlı  эпэпэ ilə qarşı-qarşıya olmaq deməkdir. 
Daim  yaradıcılıq  içərisində  olduğundan  yemdən  yeniyə  axıb  hər  an
1  Tiirk  təfəkkür  tərzindəki  bu  aydınlıqla  tlirk  dillərində,  о  cümlədən  Azərbaycaıı  dilində 
olan  heca  quruluşlarının  yaratdığı  simm etrik  sistem  arasında  dərin  bağlılıq  var.  Belə  ki, 
heca  m odelhrinin  çoxluğu  dildə  simmetriyalı  sistem  yaranmasına  ancaq  mane  olur.  Prof. 
F.A ğasıoğluya  görə,  ilmumtürk  dillərinin  mikroproyeksiyası  sayılan  Azərbaycaıı  dilində 
cəmi  7  heca  modeii  var  ki,  onun  da 6-sı  timumtürk  mahiyyətlidir.  Heca  modellərinin  sayı- 
nın  b e b   azlığı  bu  dilin  arxitektonikasında hecalanmanın  ritm ik-nıelodik  bölgülərini  elə  ııi- 
zanıa  salm ışdır  ki,  hecalanmadakı  qanunauyğunluq  və  heca  düzümləri  simmetriya  şəkli 
alm ışdır [32,  s.47-48].

dəyişən,  dəyişə-dəyişə  də  özünü  qoruyan,  bununla  belə  hər  dəfəsində 
təzələnən  təbiət  hadisəsində  olduğutək  folklor  mədəniyyəti  canlı  sistem 
kimidir2.
Sistemin  öz  təbiətindən  gəbn  bir  özəllikdir ki,  inkişafı  boyu  iki  əks 
teııdensiyam  öziində  birləşdirir.  Bu  meyillərdən  biri  daim  yeni  nəyinsə 
yaranmasma  can  atır,  о  biri  isə  dəyişik  şəkildə  olsa  beb,  köhnədən  olana 
qayıtmağa  çalışır.  Lakin  canlı  varlıq  aləıni  təbiətin  imkan  verdiyi  bəlli 
həddəcəıı azad davıana biləcəyi kimi ona zamanm hor hansı  sürəti,  ritmi və 
dinamikası  qarşısmda  dayanıqlıq  verən  də  eləcə  hər  an  yaradıcılıq 
prosesində  olmağı  və  həmin  proses  boyunca  özü  özünü  qurub  təşkil  vo 
təiizim  eləyə  bilməyidir.  Özliiyiində  içəridən  bir  nizam  qaynağı  olan  bu 
yaradıcılıq  prosesi  həm  də  mövcudluğunun  başhca  şərti  kimi  folklor 
ımdəniyyətinin  öz  daxili  qanunauyğunluğudur.  Bu  üzdən  canlı  эпэпэуэ, 
yaşayan bir sistemə onu anlamaq üçün donuq mexanistik baxış çorçivəsində 
yanaşma  mümkün  deyil.  Yoxsa  hər  hansı  bir  fakt  ümumi  hadisanin, 
prosesin  əvəzi  olaraq  qavranıla  bilir  və  deməli,  hissə  haqqında  təsəvvür 
bütöv haqda  olan təsəvvl'ırün yerini  tutur ki, yaradıcıhq prosesində  olan bir 
hadisəyə də bu baxış tərzi əsla özünü doğrultmur [74, s.l 80-181].
Elmin  bütün  olanı  tikə-parça  eləməkdə  görünməmiş  zirvələr  fəth 
etmiş  çağdaş  Qərb  sivilizasiyasmdakı  şəkliyb  çox  sayda  «izm»lərindəki 
paıçalayıcı  nıhundan  gələn  belə  yanaşma  tərzi  sistemdəki  hadisəbrin 
mahiyyətini  görməyə,  onu  kompleks  halında  öyrənməyə  və  köklü 
qavramağa  imkan  vennir.  Çünki  onun  mahiyyətində  diinyanı  daim 
yeniləııən  halıyla  bir  bütöv  olaraq  görən,  az  qala  mistik  təbiətli  deyiləcək 
həmin birləşdiıici ruh yoxdur. Нэг nəsnənin hər an dəyişdiyi təbiətin özündə 
iso  birləşdiıici  mh  qərar  tutubdur və  burada  hər  şey,  gerçəkdən  də  «cəzbə 
bağlıdır».  Etnik mədəni  эпэпэуэ  bütövlük  və tamlıq  verən  bu  rııh  cləcə  də 
hər  bir  milli  mifologiyadakı  dəyişik  mifoloji  (mistik)  varlıqlar,  insan  və 
təbiət  münasibətləri,  mifık  görüşbr  və  rituallar  arasmda  köklərdən  gəbn 
bağlıhq şəkilbı ində özünü göstərir.
г  Belə  yaşarı  sisten ıb rə  isə,  K.Lorensin  sözbri  ib   deyibrsa,  əkslikbrdən  birinin  digərini 
qarşılıqlı  inkan  tizorindo  qurıılu  təfəkkiir  forması  tətbiq  oluna  bilməz  [172].  Üstəlik, 
miiasir  elmdən  ötrü,  «эп  yeni  fizikanm  görkəmli  niim ayəndəbrindən  V.Heyzenberqiıı  də 
söybdiyi  kim i,  təbiət  tədqiqat  obyekti  deyil,  təbiətin  bəşəri  araşdırılmasıdır»  [393,  s.270] 
və  bıına görədir  ki,  «indən  b e b   insan  nə yana üz çcvirirsə hər  yanda e b   ancaq  özü-özünü 
görür»  [уепэ  orada,  s.270].  Mtlasir  elm  heç  bir  halda  bizimçün  dünyanm  mahiyyətini 
aşkara  çıxarm ır  və  dünyanın  həqiqi  dərkiylo  də  onun  heç  hansı  ortaq  yönü  yoxdur  [уепэ 
orada, s.282].
Etnik-mədəni  эпэпэ  təbiət  aləmində  olduğu  kimi  canlı  varlığa 
bənzər şəkildə öz-özünü qurur,  tənzim edir;  hərəkətlilik dinamik  səciyyəli 
bu  sistemin  öz  canında  var.  Təkamtil  canlı-cansız  пэ  varsa  bütün 
səviyyəbrdə  hamısmm  mahiyyətinə  işbyibdir.  Mürəkkəb  strukturlarm 
təkamülü  prosesbrində  keçmiş  yox  olmur.  Əlbəttə,  elementləıi  bir-biriyb 
пэ  qədər  zəif  bağhdırsa,  struktur  bir  о  qədər  tez  dağılıb  parçalamr. 
Sistemin  keçmişi  gəbcəyini  birbaşa  тйэууэп  etmir,  lakin  təsirsiz  də 
ötüşməyərak onun həmçinin  indisinə təsir edir ki, mürəkkəb strukturlar da 
həmin «yaddaş» vasitəsib birbşir, bir bütiin şəklində bağlamr [246].
Canlı  orqanizm  öz  individual  inkişafı  boyunca  эп  uzaq  əcdadların 
təkamülü  yolunu  эп  qısa  bir  şəkildə  keçdiyi  və  özündə  yaşatdığı  kimi 
təbiətdə  də  beləcə  olub  keçənlər  yadda  saxlamlır,  yaddaşdan  yaddaşa 
ötürülür.  Yaddaş  yadda  saxlamlan  və  həm  də  yadda  saxlayandır.  Etnik- 
mədəni  эпэпэ  də  məhz  beb  geniş  bir  anlamda  yaşayan  və  yaşadan 
yaddaşdır.  Onun  hər  anı  intəhasız  hərəkətdəymiş  kimi  yaradıcıhq 
impulsları 
ib  
müşayiət 
olunur. 
Hadisələrin 
burada 
bəlli 
qanunauyğunluqlar  üzrə  cərəyan  etməyi  isə  təməldəki  bağhlıqdan  gəbn 
özəllikdir.  Həmin bağlılıq struktur elementlərdən  birinin mövcudluğundan 
ötrü 
digərlərinin  də  varlığmı 
şərtbndirir. 
Çünki 
sistem 
iiçün 
qanunauyğunluq toşkil edən  пэ varsa,  sistemin  tərkib hissəbı i  üçün  də  bir 
aksiomdur.  Təsadüflərdən  fərqli  olaraq,  etnik-mədəni  ənəııənin  struktur 
elementbri  üçün sistem daxiliııdəki qanunauyğunluq təkrarlanan  haldır ki, 
sistemin  gözəlliyi 
də 
ilk 
baxışda  görünməyəıı 
qatdakı 
lıəmin 
qanunauyğunluqlarda üzə çıxır.
Dini-mifoloji ənənədə bu mənada hər hansı bir hadisənin  mahı'yyətini 
doğru-düzgün  anlaya  bilmək  üçiin  onu  bütünlüklə  dinamik  səciyyəli  etnik- 
mədəni  sistem  çərçivəsinə çıxarmaq  və öz təbii  tarixi  axarmda  araşdırmaq, 
bunun  üçün  isə  arxaik  mədəni  ənənəbri  öyrənən  etnoqrafiya,  dinşünaslıq, 
milli  musiqi  mədəııiyyəti,  folklorşünaslıq  və digər sahəbr aıasında  ənənəvi 
elmdəıı qalma maneəbri dəf ebmək gərəkdir [320]. Çünki  mifoloji diişiincə 
etnik-mədəni 
həyatın 
bütün 
qatlanna 
təsir 
göstərir. 
Etnoqrafik 
gerçəkliklərin,  dini-mənəvi  dəyərbrin  həqiqi  elmi  yozumu  mifologiyadan 
qıraqda  mümkün  deyil.  Etnik-mədəni  эпэпэ  isə  onun  folklor  kimi  arxaik 
mərhəbdə ictimai  və dini qurumlarla,  inanışlar və mərasimbrb six bağlılığı 
olan  sinkretik təbiətli  hər bir hadisəsinin  kompleks  şəklində  araşdırılmasını 
təbb  edir.  Bununla yanaşı,  dünya  və  yaradılış  haqqında  əski  tiirk  diişiincə 
sistemi  də  tam  bərpa  olunmadan  ənənəvi  türk  mədəniyyətinin  ayrılıqda

götüriilmüş  hər  hansı  faktmın  simvolikasmı  açmaq  mümkün  deyil.  Bu 
baxımdan mifologiyanm müstəsna bir yeri var.
Mifoloji  sistem  özlüyündə  etnik-mədəııi  ənənənin  özülünü,  onun 
tarixi  inkişafınm  başlıca  meylini  təşkil  edir.  Bir  sözlə,  mifologiya  etnik- 
mədəni  sistemin  öz  ifadəsini  tapdığı  dildir.  Etnik-mədəni  эпэпэ  haqda 
irıfonnasiya əslində bu ənənənin təməlində dayanan milli mifoloji düşüncə 
sisteminin  hər  bir  struktur  elementində  qərar  tutubdur.  Etnik-mədəni 
əııənənin  də  mifologiyada  müəyyənbşən,  kodlaşan  və  proqramlaşan 
başlıca cizgiləri  həmin  xalqm var olduğu  müddət boyu  qüvvədə  qalır  [10, 
s.3].  Bu  isə  о  deməkdir  ki,  türk  mifoloji  dünyagörüşü  ilə  birbaşa  bağlı 
aıılayış-obıazlar, ruh adları, mifik varlıqlar və s.  hörümçəyin  bağladığı tor 
rrtisalı  və  ya  biıi-birindən  xəbərdar  bütün  hüceyrələr  kimi  öz  aralannda 
əiaqələnir.
* * *
Arxaik  folklorun  həm  genezisdo,  həm  də  struktur-semantik  olaraq 
bağlandığı  mifologiya  milli  mentalitetlə  birbaşa  bağlı  hadisədir  və 
bütövlükdə  tarixi-milli  mentalitetin  meydana  çıxardığı  bəlli  dünya 
modelinin  yaranma,  yaşama  və  işbmə  mexanizmini  oks  etdirir.  Bəşər 
tarixinin  эп  ilkiıı  qaynağı  olan  mifologiya  [180,  s.64]  heç  də  tarixin 
dərinlikləri  ilə,  uzaq  keçmişlə  bağlı  əski  milli-mənəvi  dəyərlər  sistemi 
olaıaq  qalmır.  O,  folklorla  dərin  və  sistemli  bağlılıq  içərisində  olub  hər 
hansı  etnik  mədəııiyyətin  «energetik»  qaynağı  kimi  sistemin  özülündə 
dayaııaraq onun  strukturunu müəyyən  edir.  Eyni  bir etnik-mədəni  ənənənin 
daşıyıcısı  olan  insanlann  düşüncə  və  davramş  steıeotiplərini  nizama  salan 
da odur.  Verbal sistem kimi mifologiya zəminində formalaşdığından folklor 
[343,  s. 127]  hər  zaman  özündə  mifologiyanm  эп  dərin  izlərini  də  yaşadır. 
Arxaik  mifoloji  eposlardan başlayaraq sehirli nağıllara, mərasim folkloruna 
və  tapmacalara  qddər  bütün  əski  folklor janrlan  qaynağmı  mifologiyadan 
alır.
Milli  mentalitetin mahiyyətini  ifadə  etməklə  qalmayıb həmçinin  onu 
formalaşdıran  da  məhz  milli  mifologiya  və  əsasında  dayanan  dünya 
modelidir.  Bu  üzdən  də  hər  hansı  dünya  modeli  hər  yerdo  hər  zaman 
milliliyi ilə səciyyəbnir. Kəııar təsirlərə reaksiyası da, yabançı amilbrin ona 
əsaslı təsir göstərə bilməməsi də büsbütün milliliyindən gəlir. Təsadiifı deyil 
ki, dil və ənənəvi  mədəniyyət hər zaman qarşılıqlı münasibətdədir.  Ənənəvi 
mədəniyyətin  öyrənilməsinin  bir  başlıca  qaynağı  bu  mənada,  şübhəsiz,
dildir.  O,  mifoloji  dünya  modelinin  milliliyini  səciyyələndirən  ən  ilkin 
amildir.  Milli  duyğu  və  din  düşüncəsi  ib   enerji  yüklü  dil  arasmdakı 
bağlılığm qüwətlilik dərəcəsini də bu amil şərtləndirir.
Milli mentalitetin formalaşdırdığı milli xarakterin təşəkkttlü problemi 
ib   bağlı  nə  Qərb,  пэ  də  rus  elmində  sabit  bir  flkir  yoxdur.  Bəzibri  milli 
xarakterin  elitanm  xarakteri  ib   тйэууэп  olunduğu  konsepsiyasmı  irəli 
sürür,  digərbri  isə  «milli  xarakter»  anlayışını  ümumiyyətb  qeyri-elmi  və 
əsası  olmayan  bir  hipoteza  sayırlar.  Əlbəttə,  hər  hansı  milli  xarakter 
anlayışmın  özündə  də  ziddiyyətbr  ola  bilməsi  mümküıı  haldır.  Lakin 
gerçəklik budur ki,  hər xalqın yalnız onun özünə məxsus milli  obrazlan var 
və  həmin  obrazlarm  davranış  stereotiplərini  də  milli  mentalitet  тйэууэп 
edir.  Xalqm ruhu deyibn  milli  mentalitet  isə məhz bu  xalqm bütün tizvbri 
üçün eyni  inam və etiqadlar toplusu ib,  mifologiya və onda  ifadəsini  tapan 
dünya modeli ib  тйэууэп olunur.
Milli-mənəvi  mədəniyyətin  qaynağı  və  tarixən  эп  ilkin  şəkli  olaıı 
mifolologiya  yaradılışı  özünəməxsus  qanunlarla  izah  edəıı,  etnik-mədəni 
эпэпэ  daşıyıcılannm  düşünco  qəlibbrinə  və  davranış  biçimbrinə  nizanı 
verən  dinamik  işarəbr  sistemidir.  Bu  gün  bizə  bəlli  mifoloji  sistembr  əsas 
etibarib  protodil  dövründə  formalaşmış  və  ilk  tarixi  dövrbrdə 
sistemləşmişdir  [10,  s.4].  Mifologiyanm  başlıca  mənasmı  xaosun  kosmosa 
çevrilməsi  təşkil  edir.  Milli  varlığm  ilkin эп  saf və  büllur çağmı -  mifoloji 
düşiincə  çağmı  əks  etdirən  mətnbrin  məzmunu  semiotik  anlamda 
«nizamlayıcı kosmik başlanğıcla dağıdıcı xaotik başlanğıcın mtibarizəsi»niıı 
təsvirindən  ibarətdir [372, s.9].  Mifologiya bu mənada yalnız miflər sistemi 
yox,  mahiyyətdə həm  də tarixi  və elmi düşüncə tipinə  qarşı  dayanan xiisusi 
təfəkkür  tipi  kimi  səciyyəbndirilir.  Lakin  milbtin  fikir  və  diişüncə  tarixi 
kimi  mifoloji düşüncə  mifopoetik şüura yaxm olsa b eb   onun  eyııi  də deyil. 
Avropasentrist  şüur  «primitiv»  və  «geridə  qalmış»  saydığı  cəmiyyətbıdə 
uzun  müddət  ibtidai  mədəniyyətə  xas  mifoloji  düşüncənin  canlı nümunəsini 
görmüşdür ki, bu da, əlbəttə, yanlışdır.
Bəlli bir informasiyanı eyni vaxtda bir neçə dillə ifadə etıııək kimi bir 
özəlliyə  malik  mifologiya  arxaik  folkloruıı  da  öziilündə  dayanır.  Miiasir 
elıni-nəzəri  fikirdə  «mifologiya»  deyibn  zaman  эп  əvvəl  bu  və  ya  digər 
mifoloji  düşüncə  sistemi,  ebcə  də  həmin  sistemb  təmsil  və  ifadə  oluııan 
dünya  modeli  başa  düşülür.  Bəlli  etnik-mədəni  эпэпэ  daxiliıub  dünya 
haqda  bu  təsəw ürbr  toplusunıın  bir  sistem  kimi  bərpası  mümkündür. 
Mifoloji  düşüncə  ayn-ayrı  mətnbrdən  heç  birində  bütüıı  lıalmda  təsvirini 
tapa  bilmir.  Sistemin  elementbri  bəlli  mədəni  ənənənin  dünya  modelinin

təsvirini  verətı mətnlərə bəzəıı  açıq, bəzən qapalı ifadə olunaraq səpəbnmiş 
kimidir,  ona  görə  də  məhz  bu  mətnlər  əsasmda  sistemli  Ьэфа  oluna  bilir. 
Eyni  zamanda  etnoqraflar  həb  ki  öziində  mifoloji  sistemin  dəyişik 
fraqmentlərini,  süjet  və  parçalanm  öziində  az-çox  tam  və  sahmanlı  şəkildə 
birləşdirən  biitöv  mifoloji  sistem  fenomeııinə  təsadüf  etməyiblər  [265, 
s.170]3.
Mifologiya  yalmz  mif və  genezisdə  ona  bağlı  folklor  mətniərində 
arxaik  çağ  insanlannm  düşüncələrinin  izləri  kimi  yaşamaqla  qalmır,  о 
hənı  də  hər  bir mədəniyyətin  özülünii  müəyyən  edən  diişünco  hadisəsidir. 
Etııik-madəni  ənənənin  dəyərlərini»  daşıyıcısı  olan  insanların  düşüncə  və 
davranış  qəlibləri  də  məhz  mifologiya  ilə  müəyyənlik  qazanır.  Bu  gün 
belə  bəlli  bir  topluluğun,  etnik-mədəni  birliklərin  düşüncə  və  davi'anış 
tərzlərinin  əsasında  mifologiyadan  gələn  stereotiplər,  mifık  dünya 
modelinin  qolibbıi  dayamr.  Bu  mənada  «etnik-modoni  ənənənin 
mifologiyada  müəyyənləşən,  kodlaşan  və  proqramlaşan  başlıca  cizgiləri 
həıııin  xalqm  var  olduğu  müddət  boyu  qüvvədə  qalır».  Konkret  etnik- 
mədəni  birliklər də e b  həmən  cizgiləri  ilə  digərlərindoıı  forqbnir.  «Başqa 
zamanm  və  başqa  mədəniyyətin  adamının  dünyadərkinin  bizimkındon 
fərqli  bir  psixoioji  bilməcə  olduğunu,  о  zamanm  insanlarınm  öz 
davranışlarmı  məhz  о  zamanlara  xas  dünya  mənzərəsi  əsasında  da 
qurduqlarım  söyləyən  A.Qureviç  «Tarix  və  psixologiya»  yazısında  qeyd 
edir  ki,  «mentallığm  dərkinə  aparan  yol  mədəniyyətin  psixoloji  «əsas»mı 
təşkil  edəıı  dünya  mənzərəsinin  təhlilindən  keçir.  Zaman  vo  məkan, 
insanlann  təbiətə  münasibəti,  о  biri  diinya  anlayışı,  nəhayət,  şəxsiyyətin 
psixoloji  statusu  -   həmin  dünya  mənzərəsinin  aspektbrindən  yalmz  bir 
neçəsidir.  Adətən  insanm  öz  məxsusi  dünya  ımnzərəsi  haqda  aydın 
təsəvviirü  olmur.  Ancaq  məhz  belə  düşünülməmiş  olmasıdır  ki,  onun
3  Bu  kontckstcb  folklor  эпэпээтэ  sinergetika  nöqteyi-nszərindən  yanaşılması  da 
folklorşünaslığın  эп  ümdə  problemlərinin  həllinə  kömok  etmiş  olardı.  Çünki  təbiətin  öz 
qanunlarından  yaranan  sinergetika  folklor  ənənasində  süjet,  janr  və  obrazların  varlığını 
mcxaııiki  vo  donuq  halda  deyil,  aralıqsız  lıərnkət  və  doyişm əbr  halmda,  üstəlik  hər 
variantıyla  «yenidən  doğulma»sım  görmək  imkam  veıir.  İmprovizasiyanm  verdiyi  imkanlar 
sayəsində  şifalıi  mətnlərin  yaşamaq  gücündə  olan  yeni  variantları  meydana  çıxır,  bu  da 
folklor  ənənəsinin  özünütəşkil  güciinə  sahib,  öz-özünü  quran  bir  proses  olduğunu  göstərir. 
Mifoloji  material  isə  daimi  aralıqsız hərəkətdən  ibarot  seçim  və yenibnm ə  halındadır  [280]. 
Bıı  baxımdan  sinergetik  fərziyyə  folklor  və  hom  də  mifoloji  ənənənin  varlığında  süjet 
fondunun transfortnasiyalarını və obrazlann  fasibsiz təşəkkülünti görnıok imkanı verir.
təsirliliyini  artınr.  Həmin  dünya mənzarəsi əsasında fərdlər və birlikbr də 
öz ictimai davramş tərzlərini qururlar [207, s.8-9].
Dünyanın  mifoloji  dərki  rasional  yox,  emosional-hissi  səciyyə 
daşıyır  və  özündə  əski  çağ  insanmın  bütün  varlıq  aləmiyb  üzvi  bağlı 
olduğu düşüncəsini yaşadır.  Kulturoloji baxımdan mədəniyyətin  nailiyyəti 
sayılan  mif  həm  də  antropoloji  fenomendir  və  sonrakı  çağlarm  fəlsəfı- 
antropoloji  görüşlərinə  də  güclü  təsir göstərmişdir.  Əski  mədəniyyətbrdə 
gerçəkliyin  rəmzi-obrazh  şəkildə  yeganə  doğru  bilinən  izahı  olan  mif 
yaradılışın  ayn-ayrı  elementlərinin  mənşəyi  haqda  hekayətlər  yoluyla 
dünya modelinin simvolik təsvirindən  ibarətdir [287, s.23].
Aydındır  ki,  mifin  dəyərinə  hətta  эп  pis  tərcümədə  belə  xələl 
gəlmir.  Mifi  yaradan  xalqm  dilini  və  mədəniyyətini  nə  qədər  pis  bilsəniz 
belə,  dünyanın  har yerində  Ьэг  bir  oxııcu  onu  m if kimi  qavrayacaqdır.  İş 
ondadir  ki,  mifin  mahiyyətində  üslııb,  təlıkiyə  tərzi  yox,  məhz  damşılan 
hadisə dayanır [36, s.8].
Texnologiyadan  doğan  qorxulan  durmadan  artan  çağdaş  insanm 
düşüncə tərzindən bir çox göstəricilərinə görə fərqlənərək təbiət qanunlanna 
əməl  etməyin,  təbiəti  prinsip  səviyyəsində  yamsılamağın  və  ondan 
öyrənməyin  öndə  olduğu  mifoloji  çağ  düşiincəsi  etnik-mədəni  ənənəni 
təşkil  edən  mürəkkəb  bir  yarımsistem  kimidir.  Miflər  folklor  mətnlərinin 
özündə  dünya  və  insan  haqda  arxaik  görüşbr  şəklində  yer  alır 
уэ
  ibtidai 
folklora açar da məhz mifdir [287, s.25-26].
Ən  əski  cəmiyyətdə  hakim  mədəniyyət  forması  mifdir;  etnosu 
içəridən  bağlayan  simvollar  onda  qərar  tutııbdur.  Ona  görə  də  mifsiz  bir 
mədəniyyət  olduğunu  düşünmək  bu  mədəniyyəti  hər  hansı  anlamdan 
məhrum  etmək deməkdir.  Dünya,  yaradılış və s.  haqda  ibtidai təsovvürbrin 
aynlmaz parçası olan m if düşiincədə dünyam xaosdan kosmosa çevirib onu 
bir  bütün  şəklində  qavramaq  imkam  verir.  O,  gerçəkdə  də  dünya  və 
yaradılış haqda bəlli metaforik təsəvvürlər sistemidir. Mifoloji təsəwürlərin 
zəngin  simvolikası, 
ənənəvi  rəmzlər  dünyası  əski  sivilizasiyalan 
indikibrdən fərqləndirən başlıca əlamətdir [75, s.87-88].
Mənəvi-ruhani  olanm  beb  maddi  qavrandığı  arxaik  эпэпэ  ilə  bağlı 
m if bir janr hadisəsi  də deyil,  idrak prosesinin ta özüdiir.  Janryaıadıcı  amil 
kimi  təxəyyüb  meydan  verən  «klassik»  folklor  ənənəsi  ilə  mtiqayisədə 
«arxaik»  folklorla  bağlı  mif  ilkin  halında  heç  hansı  Ьекауэ  funksiyası 
daşımır  [382,  s.28],  lakin  o,  həm  də  məcazi  təfəkkür  tərzi  kimi 
emosionalhqla  dolu  olub  əski  düşüncəyə  təpər  verir.  İzah  etmək  birbaşa 
funksiyası  olmasa da,  arxaik düşüncə sistemində  idrakm  əsas vasitəsi  kimi

gerçəkliyi  intuitiv  dark  [372,  s.34],  mistik  qavrayış  tərzi  kimi  эп  mühüm 
cizgisi  emosionallıq  və  obrazlıhq  olan  bu  fenomen  dünyara  dərk  etməyin 
əski  formasıdır.  Mifik  çağın  intuitiv  idrak  sahibi  olan  insam  yaradılışın 
sirlərini  ehnin  uğurları  ilə  lovğalanan  bir  rasionalistə  nisbətən  daha  dərin 
duymuş  və  bilmişdir.  Arxaik mif mətnlərindən  bəlli  olan  mifoloji  görüşlər 
çağdaş  elmi-nəzəri  konsepsiyalarla  bıı  üzdəıı  də  bir  sıra  hallarda  açıq- 
açığına səsləşmokdədir.
Əskilərə  getdikcə  -   «ilkin  çağında  yığcam,  lapidar  və  azstrukturlu» 
olan  (A.F.Losev)  m if inancla,  etiqadla  iç-içə yoğrulubdur.  Bununla yanaşı, 
etnik  birliyin  öz  keçmişini,  özü-özünü  və  əhatəsində  olduğu  ətraf aləmin 
mənşəyini  canlandırmağına  köməklik  göstərən  uzunmüddətli  mədoniyyət 
yaddaşı  kimi  mif  özünəməxsus  bir  tərzdə  həm  də  tarixəqədərki  tarixdir 
[348, s.l 10].
Özltiyündə  bir  «enerji  olan  və  ona  görə  də  içindən  aramsız 
düşüncələri saynşdıran» mif həm diaxronik (keçmiş haqda hekayətlər), həm 
də sinxronik (indiyə və gələcəyə miinasibət) olmaqla,  dünya modelinin  bir- 
birindən  aynlmaz  bu  iki  aspektini  özündə  ehtiva  edir  [372,  s.12;  371, 
s.162].  Beləcə,  mifin  yardımı  sayəsində  keçmişlə  indi  və  gələcək  arasında 
bağhlıq qurulmuş olur ki, bu da nəsilbrin öz aralanndakı ıranəvi  bağhlığını 
təmin edir.
Ən əski çağlann ilkin miflərinə, о cümlədən türk miflərinə gəlincə  isə, 
təbii  olaraq  yazıya  alına  bilmədiyindən  onlann  arxaik  şəklinin  bərpası  da 
mümkün  deyildir.  Bir  çoxlannm  haqlı  olaraq  «metaforik  məna»,  məcazilik 
gördükləri  mifləri,  etnoqraflann  verdikbri  bilgilərə  əsasən,  öz  inkişafımn 
ilkin  çağını  yaşayan  cəmiyyətlərdə  daha  çox  hərfı  mənada  qavrayırdılar. 
Bilginin başlanğıc şəkli kimi  o,  cəmiyyət həyatı və təbiət hadisəbri  haqqında 
sinkretik təsəvvürdür. Nə zamansa yaşanılmış bir gerçəklik olan  ınifdə  bəşər 
mədəniyyətinin эп erkən şəkli kimi  ilkin bilgibr, dini iııanışlar öz əksini tapır. 
Mifdəki  «idrak»  anlayışı ənənəvi  mənada başa düşülən bilgi  qazanma deyil, 
bir dünya duyumudur.
M if  nəzəriyyəsinin  zəngin  taı ixinə  baxmayaraq,  mifııı  пэ  olduğu 
haqda  h ə b   də  ümumun  az-çox  qəbul  edə  bibcəyi  ortaq  bir  mif  anlayışı 
yoxdur.  K.Levi-Stross  yazırdı  ki,  «mif»  anlayışı  düşüncəmizin  keyfuniz 
istədiyi  kimi  istifadə  etdiyimiz bir kateqoriyasıdır [259,  s.45].  Bəlkə  bir  də 
bu  üzdəndir  miflə  bağlı  daha  dəriıı  bilgibr  əldə  olunduqca  о  qədər  də 
qarmaşıq  məsələbr  meydaııa  çıxmış,  bu  isə  bəlli  zamanadək  mübahisə 
doğurmayanların  özünü  beb  şübhə  altında  qoymuşdur.  Mahiyyətinə  görə 
mif  həqiqətən  ziddiyyətlidir  və  burada  «hər  addımbaşı  formal  məntiqin
qanunlarını  pozur»  [286,  s.142],  yoııi  əslində  mifoloji  düşüncəniıı  müasir 
insanm  «çox  vaxt  elə  eybəcərlikbrə  apanb  çıxaran  məntiqi»ndən 
(A.Puankare)  fərqlənən  öz  daxili  məntiqi  var.  Mifoloji  təxəyyüldə  həmişə 
inam  aktı  yer  alır ki,  bu  mənada  о  eb   başlanğıcdan potensial  dindir  [238, 
s.402].  M if əslində  özü-özünü  quran,  özünü  təşkil  və  tənzim  edən  sistem 
kimi canlı təbiətdəki genetik yaddaş mexanizmini yada salır [75, s.90].
Sonrakı çağlarm dünyagörüşbrindən məhz keyfıyyətcə fəıqli  seman­
tik strukturu ib   seçibn,  qarşılıqlı  bağlılıqda tasəvviirbr kompleksi  yaradan 
və  metaforik  səviyyədə  mündəricəsi  elmi  təsəvvürlərb  səsbşon  əsrarengiz 
təbiətli  mifoloji  təsəvviirbr  [201,  s.89,  93,  95]  yaradılışın  məzmununu 
ehtiva  edərək  bütöv  halmda  «mifoloji  dünya  mənzərəsi»nin  əsasında 
dayanır. Türk mif süjetləri  də  alt qatda qətiyyən  dağmıq deyil, bəlli  mövzu 
ətrafmda  birbşən  informasiya  yüklü  mətnbi'  silsibsidir.  Mifin  ritualla 
birgəliyi,  ritual-mifoloji  invariantın  mifoloji  düşüncənin  struktur  əsasında 
dayandığı  пэгэгэ  almarsa,  tiirk  kosmoloji  dünya  modelini  əks  etdiron 
mətnbrin tipoloji zənginliyi haqda bəlli təsəwür əldə edilə bilər [88, s.86].
Arxetip  strukturlann  ifadəsi  olan  mifın  başlıca  mövzusu  xaosuıı  dəf 
olunması,  kosmosun  bərpası,  dünyanın  nizama  düşməsi,  yaradılışın 
sahmana  salınmasıdır.  Bu  mənada  ilkin  yaradılış  çağmdan  damşan  mif 
etioloji  məzmun  daşıyır;  o,  dünyanm,  zamanın  yaranmasmı,  daşqmı, 
kainatın sonunu, eləcə də insan soyunun necə meydana gəlməsini, öltimü və 
ümumən  mədəni  sayılan  пэ  varsa  hamısmı  izah  edir.  Arxaik  ənənələrdən 
ötrü mifm gerçək gücü var və omın gerçəkliyino inam mifoloji personajların 
həqiqətən  var  olduğu  düşüncəsində  do  özünü  göstərir.  K.Levi-Stıosa  göıə, 
mif eyni dərəcədə keçmişi, indini və gələcoyi  izah edir [258,  s. 186].
M.Eliadeyə  görə,  mifin  ənəııovi  anlamda  başlıca  funksiyası  insan 
davramşınm  qəlibbrini  -   «model-obraz»larmı  formalaşdırmaqdır.  Mif 
ümumən  insanların  davranış  qaydalarını,  stereotipləri  шйэууэп  edir, 
həmçinin  ictimai  dəyərbr  sisteminin  şərtləndirici  amili  kimi  şəxsiyyətə 
təbiətdən,  cəmiyyətdən  və  e b   onun  öz fərdiyyətindən gəbn  böhranlı  anları 
yüngül  keçirə  bilməsində  kömək  olur.  ()z-özünü  quran  şifahi  ənənənin 
tebiətinin araşdırılması  ib  о da siibuta yetirilir ki, mifbrin dili rəmzbndirmə 
potensialı  baxımından  son  dərəcə  güclüdür  [75,  s.92].  Lakin  başlanğıcda 
onun məzmununda alleqoriyanın  açıq-aydm  izbri  olmadığına baxmayaraq, 
iimumən  arxaik  düşüncədə  mücərrəd  anlayışlann  yoxluğu  fıkri  də  həddən 
artıq şişirdilmişdir [321].
Psixoanalitik  mədəniyyətşünaslığm  nümayəndəbrinin  araşdırmalan 
göstərir  ki,  artıq  inkişaf etmiş  cəmiyyətbrdə  nıədəniyyətin  hakim  forması

olmaqdan  qalan  m if  istonibn  halda  уепэ  do  tam  yox  olmur,  şüuraltı 
strukturlarda  arxetiplər  şəklində  yaşamaqda  davam  edir.  Bu  isə  dünyanm 
mifoloji  dərkinin  insan psixikası  və  bəşər  mədəniyyətinin  ayrılmaz parçası 
oldtığımdan  gəlir  [395,  s.83].  Miflər,  bu  mənada  təkcə  yazısız  ənənəbrin 
uzaq  keçmişdəıı  bu  günlərə  qalan  adi  bir  mirası,  quru  yadigarı  deyil.  0, 
mənəvi  fıəyatın  sadocə  bir parçası  olmayıb,  modəniyyotin  bütövlüklə  canı- 
na,  qanına  hopmuşdıır.  Türk  mifoloji  düşüncəsinin  də  тэп а  vahidi 
anlayışlar  deyil,  hətta  etnik  sistemi  yaşadan  mövcud  ənənələrdə  belə 
bütünliiklə  yoxa  çıxmamış  olan  kollektiv  təsəvvürlərdir.  Yetıi  mədəni 
formalara  пэ  qədər  uyğunlaşsa  belə,  mifoloji  düşüncə  sonacan  yox  olub 
gedə bilməz [395, s.80].
Mifoloji  düşüncə,  Tartu-Moskva  semiotik  məktəbinin  lüğətində  də 
qeyd  olıınduğu  kimi,  mifoloji  təsvirləri  doğuran,  onu  özündə  əks  etdirən 
diişüncədir [357].  Həmin təsvirbr gizlin tobiət qüwələri və onlarla ünsiyyət 
saxlamaq  mənasında  etiqad  kimi  mistik  bir  məzmun  daşıyır  və  bıırada 
cisimlə  cismin  özü  haqda  təsəvvürlər  fərqbndirilmir.  Etnoqraflyaya  dair 
araşdırmalar  bu  qənaətə  gətirmişdir  ki,  mərasim  və  folklor  ononəsinin 
yaxmlığıyla  seçilən  arxaik  cəmiyyətbrdəıı  başlayaraq  bütün  etnoslar,  о 
cümlodən  də tiirklər diinyam эп əw əl mifoloji modellər əsasmda düşünmüş 
və  yaşamışlar.  Həmin  mifoloji  dünya  modelinin  özəyini  kosmos  vo  xaos 
haqqmda təsəwürlər təşkil edir.
Mifm daim fəal  olması  sayəsində mifoloji  düşüncə  indiki  insanm  da 
günlük həyatında öz varlığmı hiss etdirir və ona təsir göstərə bilir. Mücərrəd 
anlayışlann  az qala yox  dərəcəsində  olmağı  ilə  səciyyələnən  türk  mifoloji 
düşiincəsinin bir başqa səciyyəvi cəhəti də zamanın dövrəvi qəbul olunması 
ilə  bağhdır.  Ölüb  dirilməyə  inamın  osasında  zamana  məhz  belə  bir 
münasibət dayanır.
Maddi  aləmdə  olan  dağ,  çay,  ağac  və  b.  təbii  obyektlər türk  mifoloji 
düşiincəsinin qanunauygunluqları baxımmdan öz simvolik özəlliklərinin  də 
maddi  ifadəçisinə  çevrib  bilirbr.  Bu  mənada  ətraf aləmdə  olan  hər  hansı 
ağacm Dünya  ağacı  və  ya hər axar suyun  ilkin  su  simvolikası daşımağımn 
bəlli şərtlər daxilində gerçək ola bilməsi məsələsi də mifoloji araşdırmaların 
predmetini təşkil etmişdir.
Mifoloji  diışüncədə gerçəkliyə özünəməxsus yanaşma torzi  var vo bu 
düşüncə  dünyamn  təsnifındə  həmin  gerçəklik  faktlannın  keyfıyyət 
səciyyəsiııə  əsaslanır.  Türk  mifoloji  düşüncəsində  türk  cəmiyyətinin 
psixologiyası,  təcrübəsi,  duyğu  və  düşüncəsi  əksini  tapmışdır.  Bu  mənada
türk  mifoloji  ənənəsi  əsla  fərdi  duyğuların,  düşüncə  vo  təsəvviirbrin 
ifadəçisi deyil.
Arxaik  cəmiyyət  başqa  cəmiyyətlərb  münasibət  baxımından  yox, 
özünün daxili strukturu etibarib bizi gözbııilməz monzərə qarşısmda qoyur: 
həmin  struktur  uyğunsuzluq  və  ziddiyyətbrlə  doludur  [258,  s.102]. 
Başlanğıcı  bilinməyənə  bir məna venmyən  və onu  məhvə  məhkum  sayan 
mifoloji  düşüncədən  ötrü  özlüyündə  hər  hansı  bir  nəsııə  və  ya  hadisə 
deyil,  onlann  yaranma  şəkli  və  dəyişməsi  prosesi  əsasdır.  Özünün  daxili 
məııtiqi  olan  mifoloji düşüncənin  tobiotinin  araşdırılması bu düşüncə tərzi 
ib   yaşayan  insanm  dünyanı  anlamaqda  bu  günün  insanmdaıı  bir  çox 
baxımdan  daha  üstün  olduğu  qənaətini  doğurur.  İbtidai  mədəniyyətin 
araşdırılması yönündə  isə  elm  dərinbrə  işbdikcə  daha çox  aydın  görünür 
ki,  ibtidai  insan  əvvəlbr  güman  edildiyindən  də  aıtıq  mirasa  malik 
olmuşdur  [382,  s .l 8].  Bu  baxımdan  Levi-Strosun:  «Ola  bilsin,  gözol 
günbrin  birində  biz  başa  düşəcəyik  ki,  mifoloji  təfəkkürdə  do  elmi 
təfokkürdəki  məntiq  işbmişdir  və  insaıı  həmişə  eyııi  dərəcədə  yaxşı 
düşünmüşdür» [258, s.207]  sözbri də olduqca mənalıdır.
Çağdaş  dünyagörüşündən  fərqli  olaraq,  dinin  və  elnıin,  mıısiqinin, 
poeziyanın,  rəqsin,  mifin  vo  tarixin,  adət-ənənəylə  əxlaqm  qaynayıb 
qarışmış  olduğu  oski  türk  mifoloji  düşüncəsinə  görə  dünyada  siikunət 
halında  olan  heç  nə  yoxdur.  Hər  ııə  varsa  -   başlanğıcdan  ta  sonacan  və 
yenidəıı  başlanğıca  doğru  -   hamısı  hərəkət  hahndadır  ki,  onlaıın  da  lıər 
birinin  biri-birinə və bir о qədər dünyaya bənzəri var [229, s.40-44].
Mifologiya  isə  dünya  modelinin  yaranması,  strukturu  və  yaşama 
mexanizmini  əks  etdirir,  açıqlayır,  nizamlayır.  Milli  mentalitetin 
mahiyyətini  həm  ifadə edəıı  vo həm  də şəkilbndirən dünya  modeli,  diinya 
düzümü  həmişə  lıər  yerdə  tamamib  millidir  və  kənardan  ona  əsaslı  təsir 
göstərib bilınir [10].
Bəlli  etnik-mədəni  эпэпэ  daxilində  insanlann  dünya  haqqındakı 
intuitiv  təsovviirbrinin  toplıısu  olan  dünya  modeli  [386]  dünyanı 
obrazlaşdırma  yoluyla  monimsoyərək  işarəbr  sisteminə  çevirən  mifoloji 
düşüncə  tipi  ilə  bağlı  hadisədir.  Bütün  əski  mədəniyyətlər,  о  cümbdən  də 
türk  mədəııiyyəti  molız beb  bir dünya  modeli  prinsipinə  uyğun  «quı ulmuş 
və boya-başa çatmışdır».
Ayrı-ayrı  tarixi  morhələlərdo  hər  hansı  bəlli  bir  etnosa  xas  olan 
dünya  mənzərəsinin  dəyişməz  ana  xəttini  «xeyir  qüvvəbr»b  «şərir 
qüvvəbr»  arasındakı  nisbot  təşkil  edir.  Həmin  nisbətdir  ki,  əksərən  etnik 
dünya mənzərəsiniıı do «xəritəsi»ni toyiıı edir [276].

Mifopoetik  dünya  modeli4  özlüyündə  dünyamn  obrazı  kimi  bir 
işarələr sistemidir.  Ənənə daşıyıcısı antropoloqlardan belə  geri  qalmayacaq 
qədər  mənsııb  olduğu  etnik  dünya  mənzərəsinin  məntiqi  izahını  vermək 
gücünə  sahibdirsə  də,  müəyyən  əsaslan  bünövrədən  yaddaşlarda  yer  almış 
olan həmin işarolər sisteminin farqinə bəzən bütünlüyü ilə varmaya da bilir.
Mifoloji  dünya  modelinin  universal  və  ya  bəlli  bir  эпэпэуэ  bağlı 
mümkün  əhatəli  təsvirləri  ayn-ayn  tədqiqatlarda  yer  almaqdadır.  Bununla 
belə,  dünya  modeli  folklor-mifoloji  mətnləriıı  təhlili  prosesində  kifayət 
qədər  effektiv  də  işlədilməyən  bir  konseptdir.  Məsala  bundadır  ki, 
gündəlik  həyatda  dünya  modeli5  izaha  və  əsaslaııdırmaya  ehtiyac  hiss 
etdirmayarak  yolverilən  qaydalarla  yolverilməz  olanlar  arasmdakı 
münasibət  şəklində  özünü  göstərir  [386].  Mifoloji  diinya  modelinin 
özülündə ikili qarşıdurmalar (binar oppozisiyalar) sistemi dayanır ki, kifayət 
sayda  olan  həmin  qarşıdurmalar  da  əsas  etibarilə  məkan  və  zamanla 
bağlıdır.
Sistemliliyi  ila  səciyyələnən  dünya  modeli  etnik-mədəni  sistemin 
ətraf  aləmlə  hər  hansı  əlaqəsini  tənzim  edir.  Mifoloji  motn  süjetlərinin 
əsasında  dayanan  həmin  dünya  modeli  həmçinin  dünyanm  obrazınm 
düşüncədəki  inikasıdır.  Ən  üımırni  cizgiləriylə  diinya  modeli  bəlli  əııənə 
daxilində  dünya  haqda  təsəvvürlər  toplusudur  [371,  s.161].  Praktik  olaraq 
bu və ya digər xalqa xas dünya obrazınm təsvirini verən bütün tədqiqatçılar 
da  elə  əslində  xalqlann  dünyanı  necə  dark  etdiyini  deyil,  bu  dərkin 
nəticələri olan kosmoloji, ontoloji, esxatoloji sistemləri araşdınrlar [275].
Mifologiya  deyilən  zaman  müasir  elmi-nəzəri  fıkirdə  də  bəlli  bir 
mifoloji  diişüncə  sistemi  və  həmin  sistemlə  təmsil  olunan  dünya  modeli 
başa  düşülür  [10,  s.l].  Diaxroniya  və  sinxroniyanm  qırılmaz  vəhdəti  isə 
mifopoetik dünya modelinin daimi özəlliyidir. Mifopoetik dünya modelində 
makıokosm  və  mikrokosm,  təbiət  və  insan  biri-biriylə  ən  azı  qarşılıqlı 
bağhhqdadır.  Burada  hər  şey  kosmosla  əlaqələnir.  Bu  baxımdan  hər  bir 
mədəniyyətdə  diinya  modeli  bir-biriylə  qarşılıqlı  bağlılıqda  olan  zaman, 
məkan,  insan və təbiət,  hissənin  tama münasibəti  və  b.  universal  anlayışlar
4  Ona görə  «mifopoetik»  deyilir ki,  arxaik çağın  düşüncə tipi  m ənasında xüsusi  bədii  şüur 
tipinin  mövcudluğundan  deyil,  ictinıai  şüurun  daha  çox  təhtəlşüur-bədii,  mifopoetik 
səciyyəli olmasından danışmaq lazım gəlir [290, c.55].
s  «Dünya  modeli»  anlayışı  strukturalizmdən,  struktur  antropologiyadan  alınmadır.  Bir 
çoxları  tərəfındən  «ruhsuz  strukturalizm»in  xüsusən  də  folklor  kimi  canlı  və  zangin  bir 
hadisəni  özünün uydurm a qəliblərinə oturtmaq  cahdi  kimi qiym ətləndirildiyi  iiçün  ənənəvi 
olaraq qınaqla qarşılanıbdır [386].
məcmusıından  ibarətdir  ki,  buradakı  dünya  mənzərəsi  də  konkret semiotik 
sistemlərdə gerçəkləşir  [278]. Hər bir insan topluluğu özünün dünya haqda 
tasavvürlər sisteminə malik olur ki,  bu da ifadəsini həmin diinya modeliııda 
tapır.  Dünya modelinin bərpası  anlayışı  har hansı mifoloji sistema  xas  olan 
daxili  struktura,  eləcə  də  lıamin  strukturu  təşkil  edən  tarkib  elementləri 
arasındakı  funksional-semantik  bağlılığa  aydmlıq  gətirilməsini  bildirir. 
Mifik dünya modeli bütün bunlarla yanaşı,  öz tam ifadəsini,  mifşünaslıqda 
dafalərla qeyd olunduğu kimi, heç də hansısa ayrıca bir mətndə təbii  olaraq 
tapa  bilmir.  Ona  görə  də  bu  modelin  həmin  ayn-ayrı  mətnlər  asasmda 
yalnız  sonradan  bərpası  mümkündür  [10].  Çünki  mifologiya  özlüyündə 
bərpası  sonradan da mümkün görünən  bir sistemdir.  Ənənəvi  bilgilərin  özü 
sayılan  folklor  mədaııiyyati  mifologiya  ilə  tam  bir  bağlılıq  içərisində 
olduğundan mifoloji dünya modelinin elementləri açıq va ya gizli şəkildə də 
olsa,  çeşidli  folklor  janrlarında,  marasimlardo,  maddi  madaııiyyat 
nümunələrində qorunur.
Mifoloji  dünya  modelini  şərtləndirən  təfəkktir  tipi  elmi  ədəbiy- 
yatlarda  «məntiqəqədərki»6  (Levi-Brül),  «mifopoetik»7,  «kosmoloji»  (To- 
porov) və başqa adlar altında qeyd olunur. Qəbul olıınmuş fıkra görə, dünya 
modelinin  etnik-mədəııi  sistem  baxımından  nisbətən  vahid  və  stabil 
mənzərə nümayiş etdirdiyi dövr kosmoloji və ya mifopoetik çağ adlandırılır 
[299, s.161]. Hər hansı milli mifologiyaya məxsus dünya modeliııin bərpası 
bir sistem kimi həmin  mifologiyanin  struktur əsasını taşkıl  edaıı  clementlar 
arasındakı  funksional-semantik  bağhlıqlara  da  aydmlıq  gətirilınəsini  bir 
zarurot olaraq ortaya çıxarır. N.Mehditıin etnoqrafık ataşdımıalara ıstinadla 
sciybdiyi  kimi,  demək  olar ki,  arxaik sosiumdan  başlayaraq biitün  etnoslar
6 L.Levi-Briil  ibtidai tafəkkürdə fövqəltəbii olanla  bağlı  klassik tndqiqatında qeyd edirdi  ki, 
məntiqəqədərki  (pralogik)  təfəkkür  biziın  əqlimizin  heç  vəchlə  qəbul  ebmədiyi  əksliklərə 
biisbütün  etinasızdır,..  mistikdir  və  bu  yönilmüyb  də  bizim  təfəkkiir  tərzimizdən  seçilir.  O, 
tez-tez  ııəsnəbrə  xas  obyektiv  xüsusiyyətlərə  tam  laqeydliklə  yanaşır  va,  oksinə,  onların 
əsrarangiz,  sirli-sehirli  ö zəllik b riy b  maraqlanır [257,  c.8,  161].  Buradakı  «ibtidai» terınininə 
gəldikdə  isə  Levi-Stros  bu  miinasibətlə  söybyirdi  ki,  bütünlilkb  alayarımçıq  olmağma  və 
haqlı  tənqidbrə maruz qalmağına baxmayaraq, daha yaxşı  tərifi  olmaması  üzündən  «ibtidai» 
anlayışı  müasir etnoloji və sosioloji lüğətbrə birdəfəlik daxil olmuşdur [258,  s.9 1].
7  Arxaik  folklor mifoloji  tasəvvürlərin  daşıyıcısıdır ki,  mifopoetik düşüncə  bu  təsavviirbrə 
söykonir.  Digər  tərəfdən,  mifoloji  sistem  müəyyən  mənada  bədii  folkloru  «özündə  əks 
etdirən  çevrə»dir.  Bədii  obrazlarla  uyğun  mifoloji  təsəvvürbr  arasında  birbşdirici  həlqə 
var  ki,  о  da  mifopoetik  şüur  və  ya  düşüncədir.  O,  mifoloji  təfəkkilrb  müqayisəyə  gətirilə 
b ib r,  ancaq ona tən deyil  [306, c.65-66].

эп  əvvəl  dünyanı  mifoloji  modeller əsasmda düşünmüş  və  yaşamışlar  [65, 
s.239].
Türk mədəniyyəti tarixi  ilə  bağlı 
U2xın 
bir dövrün  araşdırmaları  artıq 
bu  qənaətə  gətirmişdir ki,  ənənəvi  türk cəmiyyəti  təbiətdəki  nizama  uyğun 
qurulmuşdu  va  burada  dünya  haqda  bilgilər  gerçəkliyə  söykənirdi.  Türk 
kosmik  dünya  modeli,  Wrk  dünya  nizamı  ilə  hətta  türk  dövlət  təşkilatı 
arasmda belə bağlılıq vardı. Qədim türklər də kosmoloji (mifopoetik) dünya 
modelinin  təsvirini  verərkən  ikişər  qarşıdurmalardan  istifadə  etmişlər. 
Mədəni  sistembrdə  dəyişməyən  bu  universal  işarə  kompleksləri  -   ikişər 
qarşıdurmalar  arxaik  düşüncənin  ilkin  mərhələsi  olaraq  dünyaııı  anlamaq 
üçün onu təsnif etməyə çalışmağm yoludur [7, s.17-18].
Нэг  hansı  kosmoqoniya  hadisəsinin  başlanğıc  məqamı  xaos  sayılır. 
Kosmoqoniyalarda  xaos  aləmi  heç  nəyin  oimadığı  bir  boşluq,  yoxluq, 
qaranhq  dolu  heçlik  olmaqdan  başlamış  xtonik  varhqlardan,  ya  da  yer 
üzünün başdan-ayağa sulardan ibarət olmağma qədər эп  müxtəlif şəkilbrdə 
təsvir  olunmuşdur.  Hənıin  xaosun  kosmosa  çevrilməsi  prosesinin  isə 
mərhələ-mərhəb  getdiyini  düşünmək  olar  [351,  s.63].  Нэг  bir  mifoloji 
ənənənin  yaradılış,  kosmogenez  haqda  özünəməxsus  təsəvviirbr  sistemi 
vardır.  Tiirk  mifoloji  ənənəsinə  görə  da,  məsələn,  əvvəlcə  ilkin  sudan  lil 
yaradılır,  sonra  qurudulub  torpaq  edilir,  daha  sonra  bu  torpaqdan  bitkibr 
ciicərdilir,  ondan sonra həmin torpaqdan  palçıq düzəldilib  insanlar yaradılır 
və  эп  nəhayət,  onlara  nıh  verilir  [41,  s.26]  və  s.  Yaxud  göy  yerdən 
uzaqlaşdırılır,  ilkin  insan  yaranır,  ilk  insanın  cismindən  ayn-ayn  təbii 
obyektlər  yaradılır,  ilk  mədəni  simvollar  meydana  gətirilir.  Mədəni 
qahrəmanlar  meydana  çıxır  ki,  bir  çox  kosmoqoniyalarda  həmin  ilkin 
varlıqlar xaosu  təmsil  edən qüvvotbrb,  xtonik varlıqlar olan  əjdahalarla və 
b.  çarpışırlar  [71,  s.73].  Bu  süjetlər  içərisində  çox  yayılanlanndan  biri  də 
göy-ata  və yer-ana  ilə  bağlı  təsəwürlərdir.  Türklərin  yaradılışla bağlı  dini- 
mifoloji təsəwürlərində isə yerb göy bir-birini tamamlayan iki ünsürdür.
Türk  mifologiyasmda  yaradılış  aktını  əks  etdirən  kosmoqonik  mif 
mətıılərinin sayı  azdır. Əldə olan  mətnlərdə  isə yoxdan var olma, heçlikdən 
yaradılma aktma rast gəlitımir.  Burada yaradılışın başlanğıcı  olaraq  ilkin su 
təsvir  edilir;  yəni  hər  yam  başdan-başa  tutan  əzəli  dəniz  və  dənizin 
dibirıdəki  torpaq  ilk  əzəli  maddədir.  Bununla  beb  yaradılışın  bu  biçimdə 
təsvirini  verən  mətnləri  mifoloqlar  heç  də  türk  kosmoqonik  mifinin  ən 
arxaik  forması  deyil,  yalnız  daha  əski  bir  modelin  traıısformasiyası  olaraq 
qəbtıl edirlər. Yaradılış aktı ib  bağlı başlıca kosmoqonik hadisələr sırasmda 
kosmik  məkanm  yaradılması,  göyün  yerdən  ayrılıb  aralanması,  məkanın
konkret  obyektbrb  doldurulması  və  biitün  yaradılanın  əsasında  tək  bir 
yaradamn  olması  fıkri  dayanır  [72,  s.93].  Dünyamn  yaradılması  hadisəsi 
özü nizam Lizrə baş verir.  Başlanğıcda xaos var.  Bundan  sonra yer yaradılır 
və onunla eyni zamanda yerin göydən aynlması baş  verir,  daha sonra Gün, 
Ay,  ulduzlar,  ondan  sonra  isə  zaman,  bitkibr,  digər  canlılar  və  b.  kimi 
meydana  gətirilir.  Kosmoqonik  miflərda  dünyanm  yaranması  başlıca  ikili 
qarşıdurmalarm  ardıcıl  yerləşdirilməsi  nəticəsidir  [72,  s.92],  Mifoloji 
sistembrin  çoxusunda  göyb  sular  abminin  başlanğıcda  eyniyyət  təşkil 
etdiyi  fikri  hakim  olmuşdur.  Yerin  sular  aləmindən,  daha  sonra  isə  göyiin 
yerdan  aralanması  noticəsində  yeraltı  dünya,  yer  üzü  və  göy  olmaqla  üçRi 
dünya  yaranmış,  Tann  və  mədəni  qəhrəmanların  bu  dünyalaıdakı 
fəaliyyətbri nəticəsində varlıq abmi nizama salınmışdır8.
Miflərin, əsatirlərin canlı olduğu çağlarda kainat,  ictimai abırı  sözb 
nizama  salınırdı.  Söz  fonosemantik  yük  daşıyır,  о  çağlarda  gerçəklikdən 
xüsusi  işarələrlə,  semiotik  məsafə  ilə  ayrılmırdı.  Levi-Stros  qeyd  edir  ki, 
ibtidai  adı verdiyimiz mədəniyyətlərin əksəriyyəti  dildən  olduqca elıtiyatlı 
və  çox  böyük  qənaətcilliklə  istifadə  edirbr  [258,  s.65].  Mifoloji-magik 
dünyaduyumu  baxımından  sözlə  söziin  işarəbdiyi  cisim  arasında  heç 
hansı  boşluq  yoxdu,  həmin  işarə  ib   cisinı  arasmda  yalmz  birgəlik  vardı. 
Abm  sözlə  yaradıldığma  görə  söz-ad  orıun  əsasına  çevrilmişdi.  Arxaik 
mədəniyyətdə söz metafora kimi  görünsə  də,  həqiqətdə  bir macaz deyildi. 
Əski  oğuzun  özündə  suyla,  dağla  danışıq  b eb   bir  metafora  yox,  gerçək 
söhbot  olaraq  qavranılır.  Sayan-Altay  türkbrində  kosmoqonik  miflərin  bir 
variantma  görə,  kainat  adlandırma  yolu  ib ,  sözb  mənalandırılaraq 
yaradılıbdır  [375].  Lakin  bu  tip  mətnlardə  yaradılış  haqda  aski  türk 
düşüncasinin tam əks olunduğunu söybmak da çatindir.
Bütövlükdə, 
dünyanın 
kosmoloji 
modelinin 
təsvirini 
verən 
kosmoqonik  mif  mətnbrinin  başlıca  məzmununu  «nizamlayıcı  kosmik 
başlanğıcla  dağıdıcı  xaotik  başlanğıcm  mübarizəsi»  [372,  s.9],  abmbrin 
yaradılması, tabiat obyektbrinin meydana gəlməsi və b. taşkil edir.  Dünyanın 
sonuna dair anənavi türk dini-mifoloji dünyagörüşünü aks etdirən təsəvvürlər 
haqda  isə  açıq-aydın  bilgi  yoxdur.  Esxatologiya  ib   bağlı  düşüncabri  geııiş
*  Çox  əski  çağlarla  səsbşən  və  dünyanın  sudan  yaradılması  şəklində  yaşayan  bu  mifoloji 
düşüncə  sonralar  lürk  təsəvviif  şcrində  də  əksini  tapmışdır.  Seyyid  Nəsiminin:  «Daıyayi- 
mühit  cuşa  gəldi, // Kövn  i b  məkan  xilruşa gəldi»  və ya Şah  Xətayinin:  «Yer yox  ikən,  gök 
yox  ikən  ta  əzəldən  var  idim.  //  Gövhərin  yekdanssindən  ib ri  pərgar  idim.  //  Gövhori  ab 
eybdim ,  tutdu  cahanı  sərbəsər...»  -   sözbri  kosmoqonik  miflərə  əsasən  dllnyanın 
strukturyaradıcı  ilkin başlanğıcma dair nski inancın başqa bir kod altında təqdimidir.

əks  etdirən  türk  mif mətnlərinə  rast gəlinmir ki,  bu  da türk mifşünaslığında 
varlığm  ölüb-dirilmələr  zənciri  kimi  qavranıldığı  tannçılıq  dini  inancı 
içərisində yaşayan qədim türklərin düşüncəsiııi yaradılış  hadisəsinə  nisbətan 
dünyanm  sonu  fikrinin  bir  о  qədər  də  məşğul  etmədiyi  qənaətini 
doğurmuşdur.  Dünya  nizammm,  tarazhğın  pozulması  türk  esxatoloji 
miflərində  bu  mənada  yalnız  ictimai  əxlaqi  dəyərbrin  pozulması  şəklində 
öz  əksitıi  tapir.  Türk  esxatoloji  modelini  dünyanm  sonu  ilə  bağlı  digər 
mətnbrlə  müqayisədə  geniş  əks  etdirən,  onu  müəyyəıı  ölçüdə  bərpa etmək 
imkam verən mətnlər içərisində Qorqut Atanm adıyla bağlanan mətn xüsusi 
əhamiyyət  kəsb  edir.  Mətndə  Dədə  Qorqudun  gəbcəyi  görməyindən 
damşılır ki, bu raətnin  də başlıca  məzmununu qeybdən  xəbərlər təşkil  edir. 
Qam-şamamn  gələcəkdən  verdiyi  xəbərlərdən  heç  nə  ilə  fərqlənməyən  bu 
mətııdə  [124]  Dədə  Qorqud  Oğuz  cəmiyyətiniıı  ənənəvi  dəyərləri 
baxımından  əxlaqa,  tərbiyəyə  zidd  sayıla  bilən  bütün  davranışları  bir-bir 
sadalayır, bunlann gələcək bəlalann xəbərçisi olduğunu söybyir.
Dünyanın  sonunu,  türk  mifoloji  düşüncəsinə  görə,  hansısa  kosmik 
kataklizmlər deyil, məhz sosial nizamm pozulması gətirir. Anadolunun yaşlı 
yörüklərinin  təsəwürlərində  diinyanın  sonunu,  qeyri-müəyyən  gəbcəyi 
səciyyələndirən:  «...Qiyamət  yaxınlaşan  zaman  bina  ilə  zina  artacaq. 
Dağlardakılar  kəndlərə,  kəndlərdəkilər  də  şəhərlərə  doluşacaqlar»  [122, 
s.85-86]  sözləri  də  qiyamət  anlayışma,  ənənəvi  türk  mədəniyyətində 
esxatologiya ilə bağlı təsəwürlərə aydınlıq gətirə bilir.
Kosmosun  xaosdan  təşəkkül  tapması  fıkri  dünyamn  daim  yaramş 
halında  olduğu  gerçəyini  də  ifadə  edir.  Varlıq  hər  an  təzəbnir  və  dəyişir. 
Нэг  an  yeni  bir  yaradılış  var.  Bu  təzələnmə  varlığın  əsasıdır.  Həmin 
təzələnmə  özü  isə  bir  var  olma  və  bir  yox  olma  kimidir.  Daimi  surətdə 
zəncirvari  bir hərəkət var və həmin  hərəkət varlığa  daim bir yenilik gətirir. 
Buııların heç bin  bir an əvvəlki  deyil.  Birinin yerini  daim  о  biri  alır.  Həyat 
bir su kimi yeniliyə doğru axır. Varlıq hər an ölüb hər an da yenidən dirilir. 
Bizim  bir  an  əvvəl  köhnə  gördiiklərimiz  da  bir  an  sonra  əslində  təzələnir, 
lakin  bir  yandan  da  hər  şey  уепэ  əzəli  yaradılış  çağmda  olduğu  kimi 
qalmaqdadır.
Xaosdan  kosmosun  песэ  meydana  çıxdığım  əks  etdirən  bu  mistik 
düşüncə  baxımmdan  isə  mifologiyanm  və  təsəvvüfün  cızdığı  mənzərə  bir- 
birinə çox yaxındır [71, s.72]. Mövləvi təriqətinə mənsub dərvişlərin səmah 
oyıınu  yaradıhşı,  bütün  kainatm  песэ  qurulmağmı  simvollaşdınr. 
Səmaxanaya  girən  dərvişlərin  cübbələrinin  qaralığı  heçliyi,  qaranlığı,  xaos 
halını  təmsil  edir.  Səmah  üçün  oturub  sonra  üstlərindən  onu  ataraq  ağ
geyimlə ayağa qalxmaları isə artıq varlığın yaradılmağım, xaosdan kosmosa 
keçidi rəmzləndirir [111, s. 101].
Xaos  anlayışmm  da  kökü  düşüncənin  mifoloji  qaynaqlı  çağlarından 
gəlir.  Mifoloji  şüurda  dünya  nizamı  kosmosun  xaosdan  yaranması, 
kosmogenez,  təşəkkül  prosesinin  özüdür.  Xaosun  «yaradıcı  və  dağıdıcı» 
olmaqla ikili təbiəti var. Onıın heç bir zaman yox olmadığı, nizamın öziiniin 
dərinliyində  belə  qərar  tutub  var  olduğuna  dair  kosmoqonik  ideyaya  görə 
dünya  ilkin  xaosdan  yaranıbdır.  Mifologiyaya  görə  də  kosmosun  özüııii 
törədən  xaos  kosmosun  e b   özündə  də  gömülüdür.  Mifoloji  sistembrdə 
yaradılış  çağından  danışılan  zaman  xaosun  ilkin  su  ib   bağlılıqda 
düşünülməsi  də  kosmosun  əsasında  xaosun  dayandığından  xəbər  verir. 
Xaosun  mifologiyada  bu  şəkliyb  mənalandınlması  çağdaş  elmin  xaosla 
bağlı  gəldiyi  son  qənaətbrb,  demək  olar,  üst-iıstə  düşür  [71,  s.71-77]. 
Arxaik  mifoloji  görüşbri  əks  etdirən  bütün  kosmoqoııik  miflərdə  ilkiıı 
yaradıcı  başlanğıc  kimi  xaos  götürülür.  Mifoloji  mətnlərdən  anlaşıldığma 
görə,  türk tanrıçı  mifoloji  dünyagörüşündə yaradılışm  salıınana  diişməzdən 
öncəki  xaos  halma  «tenqiz//teniz»  deyilmişdir  ki,  semantikası  baxımmdan 
su,  ümman,  dərya,  dəniz  ib   bağlı  bu  anlayış  struktursuzluğu  aydın  ifacb 
edir. Çünki əzəli yer üzii, dünya başlanğıcda bir sular abmi,  başdan-başa bir 
tək dənizdən  ibarot xaos olaraq düşünülmüşdür.
Əski  türk  dini-mifoloji  sisteminin  bərpasına  dair  tədcıiqatmda 
İ.V.Stebleva  beb  qənaoto  golir  ki,  qədim  tiirkbrin  dəyişık  xarakterli 
mətnbrdə  oksini  tapınış  dini-mifoloji  modeli  onun  başqa  xalqlarm  dini- 
mifoloji  sistembrinin  modelləri  ib  tipoloji yaxmlığım üzə çıxarmaq  imkanı 
verir.  Müəllifin  fikrincə,  bu  əski türk dini-mifoloji  sisteminin  təlılili  zamanı 
başlıca  semantik qarşıqoymaların  universal xarakterinin тйэууэп  olıınması 
ümumbəşəri  diinya  mənzərəsinin  miiəyyənlik  qazanmasımıı  başlıca 
məsəbbrindən biridir [362, s.226].
Lakin dünya haqda hər bir topluluğun öz sisteminə uyğun mifopoetik 
düşüncə  modeli,  öz  etnik  işarələr  sistemi  və  dünya  mənzərəsi  var.  Həmiıı 
dünya  mənzərəsi  öz təcəssümünü  tapdığı bütün  tam olmayan  variantlarıyla 
birlikdə  yenə  də  bir  bütövlük  nümayiş  etdirir.  Onu  isə  sistem  kimi  tərkib 
hissəbri  arasındakı  uyğunluq və obrazlar abminin  vəhdəti  xarakteıizə edir. 
Yaradılış  mifləri  universal  diinya  modeli  təsəwürii  yaratsa  da,  həıııin 
modelin  mərkəzində  bəlli  etnik-mədəni  эпэпэ  dayanır.  Milli  meııtaliteti 
тйэууэп  edəıı,  onun  meydana  çıxmasını  şərtbndiron  lıəmin  nıodelsə  hər 
yerdə  hər  zaman  milli  olmasıyla  səciyyəbnir.  Etnik-mədəni  эпэпэ  kənar 
təsirbrdən məhz onun gücii sayəsində qoruna bilir [36, s.3].

Hər  bir  mifologiya  bütövlükdə  diinya  modelinin  yaranmasım, 
qııruluşunu izah edir. Nəticə etibarilə Шгк dünya modeli  də təmsil  etdiyi və 
ifadoçisi  oldıığu  Шгк  mifologiyasımn  Özü  və  özülüdür.  Bir  sıra 
araşdınnalarda  türk  mədəniyyətiııdəki  dünya  modellərinin  varlığından 
danışılır.  Halbuki  ayrı-ayrı türk xalqlarında  eyni  zamanda bir neçə modelin 
mövcud olduğunu söyləmək doğru deyil. Нэг hansı türk mif mətnində və ya 
mərasimlərdə  də  müxtəlif sayda türk dünya  modelinin  varhğma  işarə  edilə 
bilməz.  Yəni  ayrı-ayn  türk  boylarında,  soylannda  ləheə  xüsusiyyətbri, 
qismən də  etnososial  davıanış  tipləri  kimi тйэууэп  özünəməxsusluqlarıyla 
bozi  yeıli  cizgilərinə  görə  seçilməsinə  baxmayaraq,  türk  etnik-mədəni 
sistemi  vahid  tamlıq  nümayiş  etdirir  və  bütöv  bir  diinya  modelinin 
dıışıyıcısıdır.  Bu  mənada  ümumtürk  mifoloji  dünya  modeli  birdir.  Onun 
hansısa  elementinə  bu  və  ya  digor  türk  xalqmda,  təbiidir  ki,  rast 
golinməməsi  mümkün  haldır.  Bununla  belə,  ayrı-ayn  türk  xalqlannda 
təsadüf edilən  dünya modelləri başlıca modelin variantı sayıla bilər.  Başhca 
model  isə  lıəm  bütöv  halında,  həm  də  elementləriylə  ayrı-ayn  №rk 
x-.ılqlannda  bir  elə  ciddi  dəyişikliyə  uğramadan  bu  çağadək  yaşayan 
dayamqlı ümumtürk mifoloji dünya modelidir.
Beləliklə,  hər  hansı  halda  bəlli  bir  эпэпэ  çərçivosində  bütün  folklor 
mətnləri  tək  vahid  diinyanın  təsvirini  verir  [260,  s.77j.  Türk  etnik-mədəni 
ənəııəsi də tərkib hissələri içəridən dərin bağlılıqda olan bir bütövdür.
Yüklə 7,79 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin