AZƏrb ay can miLLİ elmlər akademiy asi folklor institutu


II  BÖLMƏ  TÜRK TƏKTANRIÇILIĞI  (GÖYTANRI  DİNİ)Yüklə 7,79 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə6/15
tarix09.02.2017
ölçüsü7,79 Mb.
#7966
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
II  BÖLMƏ 
TÜRK TƏKTANRIÇILIĞI  (GÖYTANRI  DİNİ) 
VƏ ŞAMAN  KOSMOLOGİYASI  İLƏ BAĞLI 
OBRAZLARIN SİMVOLİKASI
Türk dini-mifoloji  düşüncə  sisteminin  mahiyyəti  - 
tanrıçılıq  haqqında. 
TürkTanrısı  və  simvollarmm  semantikası
Milli  mədaniyyətin  qaynağı  olan  mifologiya  elmi,  dini,  fəlsəfı 
düşüncənin  də  beşiyi  başmda  dayanır.  Odur  ki,  miflə  dinin  qarşı-qarşıya 
qoyulması mifoloji düşüncə ilə yaşayan bir topluluğun ruh həyatını anlamaq 
imkam  vermir.  Çünki  cəmiyyətin  inkişafmm  ilkin  çağlannda  mif(ologiya) 
və  din  bütövlük  içərisində  olub,  bir-birindən  aynlmayacaq  şokildə  etnik- 
mədəni düştincəyə güc verəıı enerji qaynağı kimi vəhdət təşkil etmişdir.
Kult sisteminə bağlı olduğundan hər bir mifın özəyində dini  məzınun 
var.  Bəşər modəniyyəti tarixinin yetirdiyi  bütiin  пэ vaısa,  onların  içərisində 
adi  məntiqi  analizin  ölçülərinə  bəlkə  ən  az  sığanı  mif  və  bir  də  din 
hadisəsidir.  İlahi  hikmət  fÖvqəltəbiidir  və  fövqolşüur  olduğuna  görə  də 
yalnız  ağlın,  zəkanm  giiciinə  sc-укэпэгэк  inam  və  etiqadın  gizli  yönbrini 
üzə  çıxarmaq  mümkün  deyil.  Lakin  imanm  həmin  gizlin  yönləri  sağlam 
zəka ib  /iddiyyət də təşkil etmir.
Təktannlı  inane  sistemi  olan tanrıçılıqdan  həm  türk  mifologiyasmın 
təməli,  həm də əski tiirk dini  sistemi  kimi  bəhs edilməkdədir.  Şübhəsiz,  bu, 
bir  ziddiyyət  olmayıb,  mifologiya  ilə  din  sisteminin  ortaq  mənşəli 
olmağmdan,  mif  və  dinin  kökdəki  bağlılığmdan  gəlir.  Maraqlıdır  ki, 
islamiyyətdən əvvəl tiirklərda təktann  inancmdan danışarkən  prof.  H.Tanyu 
türk  mifologiyasıyla  türklərin  dini  əsaslarının  bir-birinə  qarışdınlmış 
olmağmdan  şikayətbnirdi  [152,  s.213].  Lakin  sistemli  «diinya  dinləri»nin 
mifologiya ilə  «dolub daşması»  da elmdə sübuta yetirilmiş bir  gerçəklikdir. 
Dinlər  tarixinin  günümüzdəki  эп  tanınmış  biliciləri  din  fenomenindən 
danışarkən  oııu  insan  varlığının  ayrılmaz  bir  parçası  sayır,  mədəniyyətləri
anlamağın  yolunun  dinləri  anlamaqdan  keçdiyini  aynca  vurğulayırlar. 
Etııik-mədəııi  birliyə  daxil  insanlann  davranış  və  düşüneə  birliyinə  təpər 
veıən  isə  məhz  etnosun  öz  yaddaşındaıı  süzülüb  gələn  enerji  dolu 
(energetik) milli, arxetipik dini-mifoloji anlayışlardır.
Din  araşdıncılanmn  qənaətinə  göra,  dini  düşüncə  və  anlayışlan  da 
hansısa  bəlli  bir  dövrlə,  tarixin  müəyyən  bir  çağıyla  məhdudlaşdırmaq 
mümkün  deyil  [130,  s.324].  «Dinəqədərki  dövr»  anlayışı  da  bu  mənada 
elmi  baxımdan  düzgün  səslənmir.  Dinin  olmadığı  bir  çağdan  bəhs  etmək 
cəhdləri  hələlik  heç  bir  arqumentə  söykənmir.  Buna  görə  də  «qədim» 
sözünün  «din»  anlayışı  ilə  yan-yana  işbdilməsi  yalnız  şəıti  olaraq  qəbıtl 
edilə bilir. Çünki о özlüyündə «din» hadisəsinə zidd gəlir və «dini düşüncə» 
anlayışım  qaranlıqlaşdınr.  Нэ1э  tarix  meydanına  çıxdığı  zaman  cəmiyyət 
«böyük bir əxlaq sərmayəsinə sahib» idi və həmin əxlaq sərmayəsində dinin 
öz  ayrı  yeri  vardı.  Dini  inamş,  ayin  və  nıorasimbr  də  bu  və  ya  digər 
mədəniyyətin əsla ikinei dərəcəli əlamətini deyil, onun məhz nüvəsini təşkil 
edən  elementlər  sırasında  dayamr.  Arxaik  dini  fenomenbr  əski 
cəmiyyətlərdə  ictimai  təsisatlarla  bağlı  olmuş,  burada  inanışlar  nəiııki 
sakral,  üstəlik  də  dünyəvi  funksiya  daşıyaraq,  məsələn,  ictimai  davranışı 
nizamlamışdır.
Türk  cəmiyyətində  də  dinin  yerinin  anlaşılması  baxımından  bu 
gerçəkliyin olduqca böyük əhəmiyyəti var.  Araşdmcılar qədim türkbrin  öz 
dinbrinə  aynca  bir  ad  vermədikbrini  yazır,  bunu  türk  cəmiyyətində  dinin 
xüsusi  ictimai  quruma  çevrib  bilməməsi  ilə  izah  etməyə  çalışırlar. 
Həqiqətən,  ənənəvi  türk  cəmiyyəti  din  ib   iç-iça  bir  həyat  yaşadığmdan 
dinin ayrıca ictimai  qurum,  sosial təsisat şəkli  almağma da heç hansı  gərək 
qalmamışdı.  Din  özlüyündə  mifoloji  dünyaduyumu  ib   yaşayan  bu 
cəmiyyətin  gündəlik  həyatmın  aynlmaz  bir  parçasıydı.  Buna  görə  də  oski 
türk  cəmiyyətindən  danışılan  zaman  hansısa  şovinist  bir  duyğu  ilə  bu 
cəmiyyətdə yaşayanlarm bir elə  də dindar ruhlu  olmadıqlannı,  heç  bir dinə 
iman gətirmədiklərini və heç nəyə ibadət etmədikbrini, üstəlik etiqadlarınm 
əxlaqi yönü olmadığmı iddia etmək büsbütiin yanlışdır.
Ənənəvi türk cəmiyyətində xristianlıq və ya  lamaizmdəkindən  fəıqli 
olaraq  təsvirə  və  ya  insana  tapmılmamış,  lakin  miiqəddəs  bilinən  təbiət 
qüwətbriııə iman gətirilmişdir. Ənənədə yaşayan bu düşüncə təbiətb ahəng 
içində  bir  həyat  sürən  türk  cəmiyyətinin  də  nizam  qaynağıydı.  Göytürk 
çağınm  dini  inanışlan  yüksək  bir  din  anlayışı  üzərində  dayanırdı.  Qədim 
türk  cəmiyyətində  xaqan  Tanrı  adma  keçirilən  mərasimin,  tanrıçılıq 
kultunun  icraçısıydı.  Ənənəvi  türk  cəmiyyətində  dini  dünyagörüşünün

yerini anlamaq baxımmdan bu faktm mühüm əhəmiyyəti  var. Türk mifoloji 
sistemi,  bu  mənada  tanrıçılıq  anlayışmdan  da  göründüyü  kimi,  türk  din 
düşiincəsi sistem indon ayrılmazdır.
Arxaik  dünya  qavrayışı  özünün  bütövlüyü  və  spontanlığı  ilə 
fərqlənmişdir,  Təhtəlşüur keyfiyyətli  bu эп əski təfəkkür tərzinin  əsasında 
insanın  təbiət  aləmiylə  iç-içəliyi,  onun  içərisində  kosmik  proseslərin 
davamı,  tarkib  hissəsi  kimi  qaynayıb  qarışmış  olması  dayanmışdır  [245, 
s.120].  Mifık düşiincodə  isə həmişə  inam aktı yer alır. Mifın gerçək əsasmı 
düşüncə,  təfəkkürdən  çox  hissi  yön,  duyğu  yönü  təşkil  edir.  Mif va  ibtidai 
din heç bir halda biri-biriylə bağlılığı olmayan iki ayrı hadısə kimi  götürülə 
bilməz.  Bunlann  biri  digərindəıı  ayn  deyil  və  bu  bağlılıq  məntiqin  qayda- 
qanımlan ilo müəyyən olunmur.
Mif və aynca olaraq da ibtidai  din anlayışlan  arasmda bağhlıq arxaik 
düşüncənin  müəyyənedici  amilidir və  bu,  təbiət  hadisələrində  olduğu  kimi 
içəridən  bir bağhlıq halıdır. Burada hər пэ varsa bir bütöv olaraq qavramlır, 
parçalar  arasmda  sadlar varsa  belə,  bu  sədlər aşılmaz deyil,  onlardan  hətta 
birinin  digərinə keçməsi təkamtilün zəruri  şərtidir də. Burada durğun, statik 
halda olan heç пэ yoxdur,  пэ varsa hamisi  dəyişir, hər an təzələnir,  bir yeni 
şəkil  alir.  Lakin  bu  şəkildəyişmələr  də,  əlbəttə,  sonsuz  deyildir.  Mifoloji 
düşüncə  hay atm  bütün  şəkillərini  bağlılıqda  götürür.  Ancaq  пэ  dini 
diişüncədən,  пэ  da  mifoloji  şüurdan  ötrü  insan  əlahiddə  bir  özəlliyə  sahib 
deyil.
M if  mərasimdan  ayrılmazdır.  Mərasim  isə  özliiyündə  dinin  bir 
təzahürii  sayılmışdır. Bu mənada miflə din arasmda inkarolunmaz qarşılıqlı 
bağlılıq  vardır.  Qədim  tiirklərin  dini  inanış  sistemi  tannçılıq  olaraq  qəbul 
edilir.  Е1эсэ  türk  mifologiyasmm  da  özülündə  onun  başlıca  mazmununu 
təşkil edən tannçılıq dayamr.
Hətta  ən  ibtidai  şakliylo  belə  əxlaqi  qiivvaya  malik  din  qorxunuıı 
övladı  deyil.  İlkin  ibtidai  dini  düşüncə  ilə  mifoloji  şüur  arasında  isə 
əhəmiyyətli  sayıla  bilacək  hansısa  fərq  yoxdur.  Bəşar  madaniyyətinin 
inkişafı  tarixində  ela  bir  nöqta  tapmaq  mümki'ın  deyil  ki,  din  diişüncasi 
həmin  nöqtədən  başlayır  va  hansı  bir  nöqtədə  isə  onun  sonu  gəlir.  Tarixin 
biitün  inkişaf  dövrləriııda  mifoloji  elementlər  dini  düşüncənin  ayrılmaz 
özəlliyini  taşkil  etmişdir.  Çünki  mif hələ  əzəli  yaranış  çağmdan  potensial 
din olaraq meydana çıxıbdır [238, s.402].
Bütün  bunlar  пэгэгэ  alınmaqla  türk  mifoloji  dünya  modelinin  эп 
ciddi  biçimdə  araşdırılması  bu  qənaətə  gətirir  ki,  bütöv  bir  dünya  baxışı, 
mifık  görüşlər  sistemi  kimi  türk  mifologiyasınm  özülünü  və  başlıca
mazmunımu  məhz  tannçılıq  təşkil  etmişdir.  Tannçılıq  əski  tiirklərin  dini- 
mifoloji  görüşlərinin  ifadəsi  olub  türk  mifologiyası  zaminində  təşəkkül 
tapan,  türk  mifoloji  düşüncəsinin  əsasmda  dayanan  inane  sistemidir  [16, 
s.41].  Qadim  və  müasir  türk  xalq  inanclarınm  özülünü  təşkil  edən,  daha 
dərin  kökləri  kosmoqonik  mifbrda  əksini  tapan  [159]  bu  inanc  sistenıiniıı 
başlıca  özəlliyi  kainatm  bir  bütöv  olaraq  qavramlmasıdır.  Burada  эп  ulu 
varlıq  olan  Tanrı  müqəddəs  bilinir  və  bütün  hallarda  göylə  bağlanır.  Iurk 
mifoloji  sistemi  çarçivəsində  meydana  çıxan  inanc  sistemi  kimi  [10,  s.3] 
tannçılıqda Ulu  Yaradanla birbaşa  təmasda  olan  hansısa  bir  varlıqdan  əsla 
söz  açılmır.  Əski  çağlardan  bari  mövcud  olan  bu  din  ənaııəsi  monoteist 
inane  sistemi  kimi  orta  əsr  qaynaqlan  ilə  də  təsdiqlaııir.  Bir  çoxlan, 
ehtiyatla olsa da, tannçılığm ilkin dualist dünyagörüşündən təkamül etdiyini 
belə  söyləyirlər.  Böyük  köçəba  türk  sivilizasiyasmın  dini  diinyagöriişüniin 
bu  təmal  sütunu  bəzən  hətta  büsbütün  fərqli  etnokonfessional  эпэпэ1эг1э 
qanşdırılır.  Bozi araşdırıcılardan ötrü hətta şaman mifologiyası  da tanrıçılıq 
manəvi irsinin bir parçasıdır.
Bir  sıra  araşdırmalarda  Tann  anlayışmm  mahiyyətinə  ümıımən 
aydmlıq  gətirmayən  «Tenqri  allahı  yalnız  türk  xalqlannm  mənəvi 
mülkiyyəti  deyil...  Tenqri  Şərqin  ən  qədiırı  mifoloji  obrazlan  sırasındadır», 
«Şərq  üçün Tenqrinin  sadəca  ilalıilar arasında yerlaşdirilməsi  deyil,  həın  da 
ilahilərin  məcburi  iyerarxiyası  saciyyəvi  idi»  [35,  s.100]  -   qabilindan 
konkret  məzmun  və  məna  ifada  etməyən  mühakimələra  də  yer  veribrək, 
«tanrıçılıqda ilahılarin iyerarxiyası, ruhanibr, vaizlər, эп  mühiimü  isə, tasbit 
olunmuş şifahi kanonlar var idi...» -  şəklində türk tanrıçılığmm mahiyyatini 
qaranlıq edən fikirlər irəli sürülmüşdür [уепэ orada, s. 101].
Eyni  zamanda  эп  ulu  varlıq  olan  Tanrıdan  başqa  hami  ruhlarm  da 
tann  sayılmasıyla  tanrıçılığa  çoxallahlıq  tipində  din  göriiniişü  belə 
verilmiş,  ədəbiyyatlarda bir türk tanrılar panteonu yaradılmış, «o qədər da 
zəngin  olmayan tiirk  mifoloji  panteonıı»ndan  danışılmışdır2  .  S.Klyaştornı 
Orxon  abidələrinda  tanrılan  tosnif etmək  imkanı  veran  alamatlara  birbaşa
26  M əlum dur  ki,  XVIII  əsrdə,  etnoqrafik  araşdırmaların  yeni-yeni  meydana  goldiyi  ilk 
çağlarda  tədqiqatçılara  elə  gəlirdi  ki,  biltün  milli  mifologiyalar  qədim  yıman  və  ya  rom a 
m ifologiyasına  oxşamalıdır.  Çünki  m ifologiya  deyərkən  özləri  üçiln  onları  meyar  qabul 
etm işdilər.  Antik  dilnya  modelinə  meyillənən  klassisizm  dövrilndə  belə  düşünürdıibr  ki, 
hər  b ir  xalqın  mifoloji  sistemində  Zevso,  Heraya,  Poseydona,  Aidə  və  b.  yunan  ilahlarına 
bənzər  varlıqlar  olmalıdır.  Onların  nəzərində  belə  varlıqların  olm adığı  bir  ım dəniyyət 
alayarım çıq  sayılırdı,  [263].  Görüniir,  eyni  diişüncə  qəlibi  türklərdə  də  tanrılar 
panteonunun «yaradılmasına» təsirsiz ötüşməmişdir.

ışarə  vurıılmadığını  qeyd  edirsə  də,  az sonra yeııə  «əski  türk  panteonıınun 
ulu  ilahı  Tanrıdır»  deyir  [244,  s. 124-131],  hətta  ilahi  Tenqri-Umaym 
cütlüyü  haqda  mifə  işarə  vurulduğunu  belə  «sezir»  [уепэ  orada,  s. 133]. 
Halbuki  bütün  hallarda  həmin  ruhlar  bu  və  ya digər  dərocədə Tanrı  qatma 
nisb;>tdə  daha  aşağı  səviyyədə  idilər.  Olsa-olsa  bu  mənada  şərq  tiirkla- 
rindəki  «tanrılar» təktaıırıçılıqla ciddi ziddiyyət təşkil etməmişdir [10, s.9].
Türk Tanıısı  «təkdir  və  şəriki  yoxdur».  Hətta  bir sıra  hallarda  Tanrı 
vəsfləri  daşıyan  Ülgen,  Kuday  özü  də  əbədi  göy  oğulları  yerində  çıxış 
edirlər  vo  s.  Buııa  görə  də  ənənovi  türk  mədəniyyətindən  danışarkən  bu 
mədoniyyətin  təbiətinə zidd  gələn  «yer allahı»,  «göy allahı»,  «Tann  oğlu», 
«su  tanrısı  (və  ya  ilahəsi)»,  dağ  tamısı»,  «torpağın  rəbbi»  və  b.k.  ifadələr 
öziinü  doğmltmur.  Эпэпэvi  türk  mədoniyyotinin  öz  təbiətindən  gəlməyən 
və  din  düşüncəsini  doğru-düzgün  oks  etdirmək  gücü  olmayan  lıəmin 
ifadəbrb  bilorok  ya  bilməyərəkdən  türk  dininə  çoxallahh  bir  təkallahlılıq 
donu geydirilir. Əski Orxon yazılarınm sirrini açan V.Tomsen beb türkbrin 
çoxtanrıh 
olduğuna 
inanmış, 
dıgər 
qonşu 
ölkəbrdəıı, 
məsəbn, 
Monqolustanda  şamanizmdəıı  qalma  inanclarda  əsason  əski  türkbrin 
çoxtnnnlı  şamanizminin  izbrini  görmüşdür  [153,  s.173].  «Qədim  ttirk 
panteonu  və  Azərbaycan  mifologiyasmda  panteonçuluğun  davamı»  deyə 
«başqa  xalqlardakı  qədər  idarəedicilik  funksiyasma  malik allahlarla zəngin 
olmayan qədim tüık panteonu»ndan,  «göyün əski türk təsəvvüründə allahlar 
məcınuu  kimi  dərk  olunmağından»,  «baş  allalı  Tenqrinin  (Göy-Tanrınm) 
ətrafında  idarəçilik  funksıyaları  yerinə  yetirəıı  allahlar  sisteminin 
yoxhığu»ndan  bəhs  edən  müəllif də  həmin  «türk  panteonu»nda  dünya  mif 
modelinin  təhrif edildiyini  söyləyir,  «Altay  mifologiyasmda  qədim  yunan, 
zərdüşt  və ya  lap  elə yəlıııdi  panteonunda  gördüyü  allahlararası çəkişmə  vo 
vurıışmaları  buıada  görmədiyi»  üçiın  onu  passiv  panteon  adlandırır  və 
fıkriııə:  «Yəni  allahiarın aktiv həyatını  və  mübarizəsini təsvir edən nağıl  vo 
tnifbrə  bıırada təsadüf olıınmur.  Allahlar arasmda xeyrin təntənəsi  uğrunda 
mübarizə  gözə  çarpmır.  Ona  görə  də  türk  panteonu  «ölü  və  passiv 
pantcondur».  Bu  panteonda  irəliyə  doğru  inkişafı  göstərən,  ebcə  də  şərin 
qarşısım alan motivbr yoxdur» -  şəklində aydınlıq gotirir [81, s.26-30].
Yanlış  olaraq  bir  deyil,  bir  çox  tanrıdan  bəhs  edib  «allahlar»  admı 
verdikbri  həmin  gözəgörünməz  qtivvətbr  heç  də  yunanların  və  ya 
romahların  diniııdə  təsvir  olunduğu  kimi  panteon  təşİcil  ebyərək  vahid 
ümumi  bir  sistemdə  birbşmir.  «Qədim  türk  panteonu»  ifadəsi  də  hər  cür 
şərtiliyi  ib   bərabər  heç  bir  halda уепэ  də  əııənəvi  türk  cəmiyyətində  etnik 
mədəniyyətin  ayrılmaz parçası  olan din anlayışım  səciyyələndirmir,  əksinə,
ona  bütpərəstlik  tipində  çoxtanrılı  bir  din  görünüşü  verir,  dini-mifoloji 
sistemi  bir-birinə  bağlanmayan,  biri  digəri  ib  ziddiyyət təşkil  edən  inaııclar 
toplusu kimi səc iyyə bnd i rməyə yol açır.
Türk dini-mifoloji düşüncəsinin mahiyyətində olub  onun  struktunınu 
müəyyən  edən  tannçılıq  «yazılıb-düzülüb  göydən  епэп  Tann  elmi»  -  
kanonik  mətnli  göydən  enma  kitabı,  eləcə  də  peyğəmbəri  olmayan  bir 
dindir.  Əlbəttə,  heç  hansı  dini  sistem özlüyündə  tək  bir  Tanrıya  etiqaddan 
ibarət  də  deyil  və  bu  baxımdan  türk  dini-mifoloji  diinyagörüşündə  эп  ulu 
varhqdan  başqa  -   O-ndan  aşağı  qatda  bilinən,  lakin  O-nun  varlığına, 
qudrətinə  heç  bir  halda  kölgə  salmayan  digər  müqəddəs  varlıqlar  -   əyəbr 
(ruhlar),  övliyalar  vo  b.  da  daima  yer  alıbdır.  Bir  fıkrə  görə,  yerb  göyün 
birliyi  şəklində  təsəwür  edibn  ilahi  nizamla  və  bu  ilahi  nizamı  yaıadıb 
yaşadan gücb  bağlı  «tanrı» sözü zaman keçdikcə tək Tann  anlayışım  ifadə 
etməkdən  türk  monoteizmiııin  mahiyyətini  təhrif  edə  bilməyəcək  ölçüdə 
uzaqlaşaraq  «tannlar»  deyibn  bir  çox  ilahi  varlıqlan  ifadə  etməyə 
başlamışdır  [16,  s.42].  Sonralar  şamanizm  yayıldığı  zatnanlarda  tanrıçtlıq 
dini-mifoloji sistemi  ib   bağlı bir sıra mərasimbr məhz  həmiıı  səviyyəbrdə 
şamanizm  mərasimbrinə  transformasiya  olunmuşdur  ki,  bu  da  məhz  türk 
təfəkküriində  gedən  prosesbrlə  əlaqəbnir.  Yakutlarda  tannçılığm  bir  izini 
yaşadan  Tanqara  Kayra  xanla,  məsələn,  şamanxn  bir  e b   bağlıhğı  yoxdur. 
Sibirin  türk  xalqlarınm  keçirdıkbri  bəzi  mərasimbrə  şamanlann 
buraxılmaması  isə  həmin  ritualların  уепэ  şamanizmb  deyil,  məhz 
tanrıçılıqla bağlı olduğunun bir sübutudur.
Ümumiyyətb,  türk  dini  inanış  sistemindən  damşılan  zaırıan  ən 
müxtəlif yozumlara  yer  verilmişdir.  Bunlardan  biri  də  Erlikb  Bay  Ülgeni 
qarşılaşdırmaqla  əski  türk  dini  sisteminə  bəzən  dualist  bir  din  xarakteri 
verilmasi,  bəzən  isə  xristian  monoteizmi  tətbiq  edilməsi  şəklində  özünii 
gösteribdir.  İslamı  qəbul  edən  türkbrin  müsəlınanlığa  qədərki  dini 
inanışlarından  bütpərəstlik  deyə  bəhs  olıınması  da  bu  kimi  yanlışlıqlar- 
dandır. Əslində isə türkbrin cəmiyyət həyatındakı nizamının özü də «dtinya 
nizammm bağlı olduğu Tanrı» inanışmdan gəlirdi. Əski türkbr Tannnm hər 
şeyo  qadir güc  olduğuna  inamrdılar.  Başlanğıcını yerlə  göyiin  bir bütövlük 
bşkil  etdiyi  din  düşüncəsindən  alan  Göy-Tanrı  inanışı  -   tanııçılıq  idi  ki, 
ənənəvi  türk  cəmiyyətindəki  din  anlayışmı  təməlində  maddiyyat  dayaııan 
əski  yunan  və  eləcə  də  öz  qidasmı  möcüzoyə  inanmaqdan  alan  digər  dini 
düşüncə sistemlərindən ayırırdı.
Türk  xalqlannm  dini-mifoloji  inamşlarmın  geniş  təsvirini  verən 
araşdırmalann  meydana  çıxmasım  indilik çətinləşdirən  bir  səbəb  əski  türk

dini ilə bağlı başhca mənbələrin əldə edilməsindəki çətinlikdən qaynaqlamr. 
Həmiıı  bilgilər  qonşu  xalqlardan  olanlann  yazdıqları  salnamələrdən, 
xronikalardan  öyrənib  bilir.  Lakin  onlar  da  çox  vaxt  milli  ya  dini 
təəssi'ıbkeşlik duyğusuyla yazddığından mübahisələrə yol açır.
Türk  dini  dünyagörüşü  эп  müxtəlif təsirbrə  məruz  qaldığmdan  bu 
sistemlə  bağh  tenninoloji  aparat  da  lazunmca  qoruna  bilmənıiş,  zaman- 
zaman  alınmalara  üz  tutulmuşdur.  Hətta  tanrıçılığm  ibadət  üsulları  haqda 
sistemlilik göstərən aydın bir bilgiyə rast golinmir.  Bu üzdən  bütöv bir dini- 
mifoloji  sistemi,  din  düşüncəsini  də  yalnız  «Tenqri»,  «Yer  sub»,  «Iduk», 
«Umay», «Kut»  vo s.  kimi anlayışlarla ifadə etmək çətindir [130, s.20]. Ona 
görə  də  Tannnm,  Umaym  təsviri  olduğu  və  b.  şəkildə  iddialar ortaya  çıxır. 
Altay  vo  yakııt  şamanizmini  iso  əski  türk  dini  sistemiylə  eyniləşdirmək  эп 
azı  ona  görə  doğru  olmazdı  ki,  türk  xalqları  heç  bir  zaman  bu  şəkildə  bir 
dini  birlik içərisindo  yaşamayıblar.  Halbuki  tanrıçılıq  bir kult  olaraq  bütün 
türk boyları vo soyları arasmda universal səciyyə daşımışdır.
Tanrıçıhğı  daha  çox  «fəlsəfi,  ezoterik  aspekt»dən araşdıran digər bir 
mitellifə  göıə  isə,  «şaman  mifologiyası  ...  Mərkəzi  Asiya  şamanizmiylo 
tanrıçıhğm  dəriıı  dünyagörüşü  bağhlığıdır»  [159].  Şamanizm,  əlbəttə  ki, 
türk  dini  düşüncə  sisteminə  yabançı  bir  hadisə  deyildir.  Lakin  türk  dini 
düşüncəsi  çoxölçülü  bir  sistem  kimidir  və  şamanizm  də  həmin  ölçübrdən 
mütbq  biridir.  Mani  diııinə  gəldikdə,  savaşmağı,  qan  tökmoyi  qətiyyətlə 
rodtl  etdiyindən  bu  dini  dtişüncə  döyüşkən  və  axınçı  olan  köçəri  ruhlu 
tiirkün  həyat tərzi  və fəlsəfəsinə uyğun golmoyon  bir sistem kimi onun  milli 
mədəni  inkişafı yolunda sadəcə bir mərhələdir [130, s.136-137].
Qədim  türkbıin  öz  diniərinə  ad  verməməbri  ona  «toyonizm», 
«şarnanizm»,  «qara  inamş»  vo  b.  taxma  adlarla  adlandmlmasına  yol 
açmışdır.  Tannçılığı  bir  yana  qoyub  türklərin  əski  dinlərinə  dualist  bir 
səciyyə verildiyi  də tiirk din  tarixinə kölgə salır.  Əski  türk diııinə dair digər 
araşdırmalarda  hətta  xalqm  Göy-Tanrıya,  yüksək  təbəqəninsə  əcdadiara 
tapmdıqlaıı  fıkrinə  beb  rast  golinir  ki,  etııik-modoni  sistemin  təbiətini 
anlamaq baxımmdan da belə bir mvilahizə qəbul oluna bilməz.
Dinlə  iç-içə  yaşayan  əski  türkbrin  inanış  sistemi  bəzi  tədqiqatlarda 
monqol  təsiriylə  yenidən  canlandırılmış  olan  bir  şamanizm  şokli  kimi  də 
qiymətbndirilmişdir.  Ümumən,  əski  türk  dini  ib   bağlı,  mifologiyanı  da 
əlaqələndirən  bir  çox  problem  vardır.  Əski  türk  dininə  şamanizm  deyilo 
bilməzsə,  о  zaman  bu  dini  песэ  adlandirmaq  olar?  Bir  din,  əlbəttə,  onun 
özüııə  məxsus  olan  anlayışlarla deyil,  başqa bir  dinin  terminoloji  aparati  ib 
izah edildiyi zaman həmin dinin anlayışlan qəiibinə salmmış olur vo  bununla
da  anlaşılmaz bir  şəkil  alir.  Tiirk  dini  inanış  sisteminin  mahıyyəti  də  başqa 
dini  sistemlərə məxsus anlayışlarla açıla bilməz.  Bir çox müəllifbr hətta əski 
türklərdə  tək  və  ulu  Taıın  inancmm  açıq-aydm  olub-olmadığının  bilin- 
mədiyini söyləmişlər [152, s.9].
Türk  tannçılığı  tək  Tanrt  inanışı  -   Göy-Tann  anlayışı  ətrafında 
təşokkül  tapmış özünəməxsus  monoteistik bir dindir.  Tann  tiirkbrdo  mənəvi 
gücün  tək  bir  qaynağıdır.  Bu  inanış  sisteminə  görə  Göy-Tannnın  təsviri  və 
heykəli  olmadığmdan  eləcə  onlann  qorunması  moqsədilə,  məsəbn, 
göytürklər çağına aid hansısa bir tapmağın varlığından bəhs  etmək də  doğru 
deyil27 [136, s.310].
Ənənəvi türk cəmiyyətində din düşüncəsi  həqiqətən do bir sistem  kimi 
Göy-Tann adı ətrafmda təşokkül  tapmışdır. Buna görə də əski tiirk dini  bəzə/ı 
do Göy-Tann dini  adlandırılır.  Belə ki,  burada göy və Tann  adlan  biri-birini 
tamamlayırdı.  Göyün  onginliyi  və  sonsuzluğu  anlammda  göyə  bənzəri  olan 
Göy-Tannnm пэ  rəsmini  çəkər,  nə  də  heykəlini  düzoldərdilər.  «Göy-Tann» 
adındakı  «göy»  tərkibi  isə  heç  do  sadəcə  göyün  rəngini  deyil,  onun 
müqəddəsliyini,  ucalığını  anladan  səma  rongino  büriinməyi,  əngiııliyi, 
sonsuzluğu  və  dərinliyi,  Tannnın  göybrlə  bağlılığını,  ululuğu,  ucalığı  və 
ozəmətini bildinnişdir. «Göy-Tann» -  Uca Tann, Ulu Tann deməkdi. Ulu Ağ 
Ana  admdakı  «Ağ»  torkibi  rongi  yox,  məhz  ulu  varlığm  miiqoddosliyini, 
ucalığmı  ifadə etdiyi  kimi  «Göy-Tann»  (Kök Tenqri) məfhumundakı  «göy» 
də  eyııi  mənanı  daşımışdır.  Bu  monası  ilə  yanaşı,  buradakı  «göy»  sözü 
sadəcə,  gözlə  görünən  göyün  rəngi  demək  deyildi.  Onun  yeri  rəngləriıı  ən 
gözəli  kimi  xəyallarda  və  qəlblərdəydı.  Çünki  hər  cür  gözəllik  və 
müqəddəslik də onda qərar tırtmuşdu28.
Türk  tanrıçıhğı  türk  dini  inanış  sistemi  kimi  osla  çoxtanrdı  bir 
təktanrıçıhq  da  deyildi.  Əski  tiirk  dinindən  danışan  zaman  dünyanm  ilahi 
varlıq  tərəfindən  yaradılması  ideyasının  «Altay  xalqlaıı  aıasında  yalmz 
monqol  çağında»  təsdiqini  tapmağa  başladığmı  söybyən  müəlliflər  türk 
düşüncəsini  bütövlükb  monqol  düşüncəsino  uyğunlaşdırmağa  çahşmaqla 
yanaşı, bu dini-mifoloji düşüncə tipini  geniş panteona malik paqanizm kimi 
də  səciyyəbndirmişlər  [131,  s. 18-19,  121].  Lakin  bu  söz  əslində  ilk
27  Hətta  Altay  şamanizmində  b e b   göyün  qatlarınm  şəkli  çəkilirdisə  də,  hər  halda  təsvirə 
sığmadığı  üçün Tanrının rəsminin olduğuna dair hansısa dəlil-sübuta rast gəliıınıir.
28  Tanrı  elçisi  mübarok  tlzlü  Boz  Qurda  da  ilahi  mənşəli  olduğunu  bildimıəkçün  bu  iizdən 
«kökbörü» deyilmişdi.

xristianlann  yıman  və  roma  dinləri  haqqında  işlətdikləri  bir  ifadə  idi  və 
yalnız  həmiıı  xarakterli  yuııan  və  roma  dinlərindən  danışılan  vaxt  işlədilə 
bilərdi.  Halbuki  əski  türk dini  пэ yıınan,  nə  də  roma  dini  səciyyəsi  daşıyan 
bir din deyildir [130, s.60].
Buddizmin  təsiri  altında  qalan  manixeist  sistemdon  gəlım  Ot tenqri, 
su  tanrı,  işıq  tann  anlayışlanna  əlavo  olaraq  yol  tannsı  [362,  s.217-218], 
ildınm  tanrısı  yaxud  bənzər  ifadə  və  anlayışlarla  tüık  dininə  əslində 
çoxtaıuılı  bir  din,  politeizmlə  iç-içə  girmiş,  bütpərəstlik  tipində  bir 
monoteizm  [129;  130,  s.23]  və  b.k.  görünüşü  verilir.  Bir  inamş  sistemi 
olaraq  tanrıçdıqdakı  dağ,  ağac  və  su  üçlüyünü  də  heç  bir  şəkildə  xristian 
monoteizmi qəlibbriııə sığdmnaq mümkün deyil. Е1эсэ «Tenqer» (Göy) vo 
«Etugen» (Yer), yaxud «Tanrı» ib   «Umay» anlayışlarma sistemyaradıcı rol 
ayımıaqla  tannçılığa  duallıq  donu  geyindirmək  də  doğru  olmazdı  [165, 
s.269-273; 362, s.215].
Tarixən  bir çox türk xaqanmm başqa dinbrə tapma bilmələri də qara 
camnatın etiqad etdiyi  həqiqi tlirk tannçılığınm mahiyyətini  dəyişməmişdir. 
Lakin türk dini-mifoloji sisteminə müxtəlif kənar təsirbr ııəticəsində forma- 
laşmış  eklektik  inanclar  toplusu  kimi  qiymot  vermək  doğru  olmazdı.  Türk 
tanrılar panteonu deyilməsi tanrıçılıqla ziddiyyət təşkil edir [10, s.9-10].
Tanııçılıq  ilahi  qanımlarıyla  aləmbri  nizama  salan  Yaradan  Ulu 
Tanııya  ruhu  təmiz duyğularıyla  dolu  bir cəmiyyətin  dini  inanış  sistemidir. 
Özüııəməxsııs  iııanc  və  davranış  qəlibbri  olan  türk  tanrıçılığmın  başlıca 
mahiyyəti  doğum,  ölüm,  zəncirvari,  silsiləli ölüb-dirilməbr və b.  şəkildə öz 
ifadəsini tapan əbədi həyat düşüncəsidir.
Tonyukuk  abidəsində  aynca  «Türk  Tanrısı»  anlayışı  var.  Lakin  bu, 
digər  anlayışları  da  yarıdini  görmək  üçlin  əsas  vermir.  Tannçılıq  bir  dini 
inanış  sistemi  kimi  bu  cəmiyyətin  həyatının  ayrılmaz parçasıydı.  Onun  bu 
cəmiyyətdə ayrıca bir quruma çevrilməməsinin səbəbi də din  ib  iç-içə həyat 
yaşamağm özt'ındon  gəlirdi və  buna görə aynca dini təsisat olmağma da heç 
hansı gəıək qalmırdı.
Türk  dini-mifoloji  düşüncə  sisteminin  öyıənilməsini  пэ  qodər 
çətinbşdiıirsə çətinləşdirsin, milli  mədəniyyət tarixinin araşdınlması sübuta 
yetiıir  ki,  hər  hansı  ayrı  yeni  bir  dini  və  ya  diişüncəni  qəbul  edən 
zamanlarda  da  türk düşüncəsi  öziində  olanı  itirməmiş,  эп  çətin  hallarda  isə 
onuııla  uyuşa  bilmişdir.  Türklərin  müsəlman  olmalarmı  guya  ancaq  tək 
Tanrvya  inanmalarmm  asanlaşdırdığı  fıkrinə  gəlincə,  burada  müsəlman 
olmayan  türk  xalqlarmm  inanclarmın  hansı  məntiqb  izah  edib  biləcəyi 
sualı  öz-özliiyündən  meydana  çıxır.  Tannçthq  dini  inamşmın  kökləri
gerçəkdə  türkbrin  cəmiyyət  həyatındakı  əski  nizamma  bağlanır. 
Tanrıçılıqda  üstün  cəhət  bir  də  ondan  ibarətdi  ki,  iıısanla  Tanrı  arasında 
hansısa  vasitəçi,  bir  sözb,  peyğəmbərlik  ya  ruhani  institutu  yox  idi. 
Şamanizm yayıldığı  dövrlərdə  də  türk dünyagörüşündə  tannçılıq  inanışlan 
onunla  paralel  şəkildə  yaşamış,  türk  dini  dünyagörüşü  və  təfəkküründə 
ayrıca  yer  tutmuşdur.  Bu  təfəkkiirün  pıaktik  tərəfini  əgər  şamanizm  toşkil 
etmişdirsə,  onun  ideoloji  cəbhəsində  yenə  tannçılıq  dayanmışdır.  Həmin 
tapımşlar  bir  sıra  şaman  ayin  və  mərasimlərində  ciddi  transformasiyaya 
uğramışdırsa,  bir  çox  tannçılıq  mərasimbri  də  əski,  arxaik  icra  şəkillərini 
qorumuşdur.29
Əski  türk  tanrıçılığmdan  danışılan  zaman  bununla  əlaqədar  olaraq 
«panteon»  anlayışmın  işbdilməsi  yolverilməzdir.  Çünki  burada  tanrılar 
deyil,  tək  bir Ulu  Yaradıcı  qüw ət  olan Tann  var və  bu  qtivvətlə  «ilahlar», 
«tanrılar»  kimi  uydurma  adlarla  adlandırılan,  əslində  isə  biıər  hami  rııh  -  
əyə  və  ya  övliyalar  olan  gizli  təbiət  gücbri  arasında  hansısa  iyerarxik  bir 
bağlılıq  yoxdur.  Pir  və  ocaq  inanışı  isə,  prof.  F.Ağasıoğlunun  qeyd  etdiyi 
kimi,  bu  dünyagörüşünün  ayrılmaz  hissəsini  təşkil  etmiş,  mayasını  da 
təbiətdən  aldığı  üçün,  sonralar  кэпаг  dinbrin  təsirina  məruz  qalsa  da, 
transformasiyaya uğrasa da, yaşantısmı itirməmişdir [12, s.230].
Kainatı bir bütün şəklində qavrayan türklərin taıırıçı dünyagörüşündə 
Tann  heç  bir  antropomorfik  özəllik  daşımamışdır.  Tannçılığm  özü  isə 
tarixin  bəlli  bir çağıyla  sərhədbndirilməsi  mümkün  olmayan  dini  düşüncə 
sistemidir.  Tannçılıqda  dünya  nizamı  türk  Tannsma  bağlıdır.  Dolaşıqhq 
sevməyən,  miicərrədçilikdən  uzaq  olan  tannçılıq  kimi  açıq-aydın  tiirk  din 
düşüncə  sistemi, əsasında  maddiyyat dayanan qədim  yuııan  və  ebcə  də  öz 
qidasmı  möcüzəyə  inanmaqdan  alan  sanıi  düşüncə  sistembrindəıı  açıqca 
seçilir,  ayrılır.  Bu  dində  əsas  anlayış  Tanndır.  Bu  anlayışda  assıır,  babil, 
yunan  və  roma  tanrılarında  olan  iyeroqamiya  yoxdıır  [130,  s.23].  O, 
cəmiyyətin  nizamı  pozulduğu  zaman bu nizamı  qorusunlar  deyə  xaqanlara 
yardım  göstərmişdir. Görünür, bir  sıra tədqiqatçılar yalmz bu cəlıotə diqqət 
yetirdikləri  üçün  hesab  etmişbr  ki,  hərbi  aristokratiya  tanrıçılıqda  dövbt 
hakimiyyəti  və  hərbi  qüvvənin  başlıca  qaynağmı  və  etibarlı  dayağını
19 Xakaslarla bağlı  1905-ci  ildə  işıq  üzil görmilş əsərində D.Lappo yazır ki,  onlar « X ııd a y -
tək  Allah  kultu  va  inancmı  şaman  kultundan  koskin  fərqləndirirlər.  Qam-şaman  Xudaya 
qurban  gətirilməsi  mərasim ində  iştirak  belə  edə  bilməz.  X akaslar  özləri  təsdiq  eləyirdilər 
ki,  ulu  Tanrıya,  Xudaya  xidm ətlə  qamlıq  elornəyi  heç  vaxt  qarışdırmazlar;  hamısı  da  bir 
ağızdan deyir ki, qurbangətirmənin şamaıılıqla heç hansı bağlıİığı yoxdur, bu -  otıların  əski 
inancıdır [190].

gördükləri  üçün  bu  dini  sistem  fəal  şəkildə  qorunmuş,  nəticədə  tannçıhq 
orta  yüzilliklərin  rnonqol  və  tiirk  cəmiyyətbrində  hakim  din  olmuşdur 
[159].
Avrasiyanm  tən  ortasmdakı  köçəbə  sivilizasiyasmın  mənəvi-ruhani, 
mədəni  əsasmda  dayanan  bütöv bir  dini  dünyagörüşü  sistemi  kimi  tannçılıq 
heç  bir  zaman  başqa  dinlərə,  inanış  sistembrinə  qarşı  aqressivlik 
göstonnəməklə  yanaşı,  öz  mahiyyətini  də  heç  vaxt  chyişməyibdir.  Digər 
dinbrdəki  ilahi  varhqlan  abb  sistemli  olaraq  öz  içərisində  əritmək  və 
demonik  gticlər  sırasma  qatmaq  hesabına  alınmalarla  demonologiyanın 
zənginbşdirilməsi kimi bir эпэпэуэ də taıınçılıqda rast gəlinmir.
* * *
Tann  tüık  din  düşüncəsi  tarixi  boyunca  bilinən  və  prototürkbrin 
etnik-modoni  tarixinin  эп  alt  qatında  beb  var  olan  əski  anlayışdır.  Türk 
xalqlannm эп  qədim  mifoloji  fonduna aid  olunan  və dini-mifoloji  sistemin 
mərkəzində  dayanıb  mənəvi-ruhani  gücün  tək  bir  qaynağmı  bildirən  bu 
aıılayış  göy  ruhu  Uea  Varlıq  haqqmda  animistik  təsəvvürbrb 
əlaqəbndirilir.  Tannçılıqda  kainatın  ilk  səbəbi,  yəni  yaradıcısj  olaraq 
bilinən  Tanrı  türk  cəmiyyətinin  mənəvi  güeünün  də  tək  bir  qaynağı 
sayılmışdır. Tann somavi allah anlayışı olub, bütün türkbrə xas milli bir din 
sisteminin  özəyini  taşkil  etmişdir  [16,  s.41].  Bu  anlayışa  görə  Tann 
yaradılmamışdır  və  bütün  abm   «anadan  toğmayan,  atadan  olmayan», 
«ucəlaıdan  ııea  əziz»  Tanrımn  (yurdu)  sayılmışdır.  Mifoloji  motivbri  daha 
çox  qoruyııb  saxlayan  arxaik  türk  dastanlarında  da  tanrıçılıq  görüşbriniıı 
izbri yaşayır30.
Türk dininin nə əski yunan,  пэ roma səciyyəsi daşımaması türk Tann 
anlayışından  da  aydm  görünməkdədir.  Əsliııdə  «özbri  yaradılmış  olan  vo 
heç  nə  yarada  bilməyən  bütbr»ə  yaxm  bir  mənanı  heç  bir  zaman  ifadə 
etməyən  bu  anlayışın  tək  7’ann  məzmununu  ifadə  ebrmkdən  çıxıb 
«tanrılar»  şəkliııdə  bir  ilahi  varlıqlar  kateqoriyasmı  bildirməsi  də  sonrakı 
dövrbrdə baş vermişdir. Lakin bir çox ilahi varlığm «tannlar» adi ib  ortaya 
çıxmağı,  gizliıı  təbiət  gücbrino  -   hami  (qoruyucu)  ruhlara  «tenqri» 
deyilməyi,  türk  xalqlarının  əski  inanış  sistemini  araşdıran  müəlliflərə  göro,
30 Araşdırıcıların  doğru  qənaotinea,  orta əsr  ım tn b ri oğuznamələrda haqqında danışılan  vs 
tutalım,  tiirk  etııoqonik  miflərinin  aparıcı  obra/.ı  Oğuz xanın  islamı  qabul  ebdiyi  şəklindn 
göstəribn  təkallahlığın  özü  da  gerçak  islarn  dcmak  deyildir  və  burada  monoteist  sistem 
kimi  nəzərdə tutulan  əslində türk tanrıçılığıdır.
heç  də  çoxtannlı  bir  sistemə  keçiddən deyil,  semantik  genişbnmədən  gəlir 
və  daha  aşağı  səviyyəli  ilahi  varlıqlara  aid  olunaraq  türk  tanrıçıhğının  heç 
də həqiqi mahiyyətina kölgə salaraq onunla ziddiyyət təşkil edəcək bir şəkil 
almır, bir sözb,  «heç zaman  bu  şəkildəki  çoxtannçılıq nə təktannlığı, пэ də 
göyün  üstünlüyünü  unutdurur  [148,  s.102].  Burada  «tann»  adı  «ülgenbr», 
«erlikbr»,  «xudaylar»,  «yayıklar»,  «albıslar//albıstaar»,  «teyrilər»də olduğu 
kimi,  sadəcə olaraq  eyni  səviyyədon olan  digər varlıqlara da aid edilmişdir. 
Araşdıncılar  tenqribr  haqda  buryat-monqollardakı  mifoloji  və  folklor 
süjetbrini birbaşa tannçılıqla bağlayırlar.
Türk  mifologiyasına  dair  son  araşdırmalar  genezisinə  göıə  «Tanrı» 
anlayışmm  göylə  yerin  birliyi  şəklində  təsəvvür  edibn  ilahi  nizam  və  bıı 
nizamı  yaradıb  yaşadan  ulu  qüvvətb  bağlı  olduğu  qənaətinə  gətirmişdir. 
«Tanrı» sözündə türk kosmoqonik mifiyb bağlı, dünyamn sudan yaranması 
və ya yerin ilkin sudan  bir quru parçasmın ayrılmasıyla yaranması, sonra isə 
yerb  göyıin  ayrılaraq  kainatı  meydana  gətirməsi  şəklindaki  kosmik  nizam 
öz  ifadəsini  tapmışdır  [16,  s.41-42].  Bu  ifadə  tərzində  isə  mifşünaslığa, 
mifin  poetikasma  dair  эп  mötəbər  əsərbrdə  [286,  s.207]  əksiııi  tapan 
kosmoqonik konsepsiya -  mifoloji  düşüncənin  xiisusiyyətbri  vo diinyanın 
kosmoloji modeli ib  yaxın bağlılıq görünür.
Qədim  türkcədə  «Tenqri»  şəkliıxb  olub,  «gözb  göriinan  göy»  və 
«Allah» mənaları ifadə edən bu  məfhum ilkin  ilahi başlanğıcı bildirir31. Göy 
kultu  ilə  bağlı  mərasimin  şamansız  keçirildiyini  qeyd  edən  İ.V.Steblevaya 
görə,  ən  ali  ilah  -   göy  əski  türk  mətnbriııdə  gözb  görünməz  vo  insanın 
gündəlik  həyatı  ib   bağlı  hadisəbrdə  iştirakı  olmayan  bir  varlıq  kimi
31  Xunnularda  «çenli»  şəklində  rast  gəlinən  'l'ann  («Tenqıi»)  anlayışı  «Dinqir»  şəkliyb 
«Allah»  mənasında  şumcrcodo,  «Tar»  şəkliyb  isə  «göy,  göy  allahı»  rmnasmda  «Avcsta»da 
işbnmişdir.  Mifoloji  və  dilçilik  yozumlan  baxımındaıı  cyniyyət  toşkil  etdiyi  şübhə 
doğurmayan  bu  tconimin  şum crbrin  diütıdə  varlığı  qsdim   şıımcr-türk  dil  olaqəbıi  ib   izah 
olunur (Həmin əlaqələrin tarixi  isə miladdan öncə IV minilliya və hətta daha əvvalki dövrbrə 
aid olunur).  Bütövlükdə göyü vo onun sahibini bildirərək çincəyə də «Tyan» biçimində keçan 
bu  söz  bülün  türkcələrdə  var;  Azərbaycan  türkcəsində  Tanrı  və  Taıı  şəkilbıiııdədir. 
Yakutlardakı  Azərbaycan türk ağızlarmda işbnmokdadir.  Azərbaycan dili  şivələrində «ac Tarı» ifadəsinn rast 
gəliııir ki, buradakı «ac» sözü «acıqlı, qəzəbli» anlammda olub Ta(n)rmın bir vəsfmi bildirir. 
Məlumdur ki, türk dillərində «sağır nun» səsi  «n» ünsürüııü itirdikdən sonra «q» foneminin «y»- 
уэ dönə bilməsi  ib  yanaşı, bu səsin uzun  «a»-ya çevrilməsi hadisəsi  də müşahidə olunur.  Məhz 
dialekt  fərqlilikləri  ib   meydana  çıxan  belo  səs  dəyişmələrindən  biri  kimi  «Tanrı»  sözünün 
«Tan//Ta:rı» (cloca do «Teyri, Teqri.. .») variantlan ortaya çıxmışdır.

səciyyəlonir  [362,  s.214].  Aləmdə  hər  şey  O-nunla  bağlıdır  və  O-nun 
ayrılmaz parçasıdır. Bu, əlbəttə ki, bir panteizm də deyildir. Görünən aləmin 
suları, dağlan, ağaclan özlərinin simvolik özəllikbrinin və deməli, Tannnın 
funksiyalarmın  ifadəçibridir.  Dünyanın  kosmoloji  modeli  ilə  çox  six 
bağlanan  «Tanrı»  anlayışmın  hərfən  həm  də  «göy,  səma»  anlamı 
bildirməsiııə əsaslanan  bir çox müəllifbr onun «Göy-Tanrı» demək olduğu 
mülahizəsini  ortaya  atmışlar.  Əski  türk  düşüncəsində  «ucalardan  uca» 
Tannmn ululuğunu anladan bir çox vəsfləri vardı.
Türk  etnik-mədəni  ənənəsində  Tannnı  rəmzləndirən  anlayışlardan 
biri  olaraq  «Uqan»  anlayışı  diqqəti  çəkir.  Araşdıncılara  görə,  «qadir, 
müqtədir»  anlamlı  «Uğ»  kökündən  gəbn  bu  ada  XI  asr  abidəsi  «Qutadqu 
biliq»də təsadüf olunur:  «Oğan bir Allahdır,  о hamıdan əvvəldir» -  deyilir. 
M.Kaşqarh  «Divanü  lüqatit-türk»də  «hər  şeyə  qadir,  güclü,  qüdrətli» 
mənalannda «Uğan Tenqri» ıfadəsini  işlədir ki,  bu da türk Tanrı anlayışmm 
öz  ölçüləri  olduğunu  bildirməkb  yanaşı,  «Oğan»ı  ulu  varlıq  olaraq  yalmz 
giiclülük, hər şeyə qadir qüvvət baxımmdan vəsf edib səciyyabndirir.
«Uğan»  adı Xarəzminin «Məhəbbətnamə»sində (XI1I-XIV  əsrlər) də 
eyni  anlamda  işlədilmişdır.  Həmçinin  XIV  əsr  müəllifi  İbn  Mühənna 
tüıkbrdə  «Uğan»ın  «Allah»  mənası  daşıdığmı  yazır.  Çox  sayda  digər 
sonıakı  qaynaqlarda  bu  sözün  qarşılığı  «Allah»  olaraq  verilmişdir. 
V.Radlovun qeydinə görə, «Oğan» uyğur və cığatay söziidür. О da digər bir 
sııa tədqiqatçılar kimi sözü «Allah» deyə tərcümə etmişdir. Z.Göyalp isə bir 
vaxtlar  Altay  türklərinin  dini  sistemindən  danışan  zaman  ayrıca  «Uqan» 
admda tanrıdan bəhs etmişdi. Lakin sonrakı dövrün tədqiqatları, о cümbdən 
Altay  türkbrinin  dini  sisteminə  dair  araşdırmalan  bu  fıkrin  doğru 
olmadığını  — «altayların  tanrılar  panteonunda  «Uqan»  deyibn  bir tannnm 
təsbit olunmadığı gerçəyini ortaya çıxardı [133, s.171].
Altaylarm  Tann  anlayışında rast gəlinməməsi  və  bir sıra digər faktlar 
«Hayat»  və  ya  «Ülgen»  qədəı-  «Uğan»ı  da  bir  Tann  adı  saymağm  yanlış 
olduğunu,  onun  yalnız  Tannmn  bir  vəsfı  kirni  işləndiyini  söyləməyə  əsas 
verir. M.Kaşqarlının xatırlanan qeydi «Uğan»m məhz «qadir, güclü, qüdrətli» 
anlamları  olduğunu,  bu  vəsflərin  isə  Qadir  Tannnı  səciyyəbndirdiyini 
göstərir.
«Divanü  lüqatit-tiirk»də  «Bayat»  sözlinün  Oğuz  boylarmdan  birinin 
adı  olduğunu  qeyd  etməkb  yanaşı,  onun  arğu  dilində  «Ulu  Tanrının  adı» 
mənası da verdiyini yazırdı. Y.Balasaqunlu «Kutadğu biliq»ində Tann,  İdi, 
Uqan və ara-sıra da ərəbin «Rəbb» sözləri  ib  yanaşı, «Bayat tanrı» ifadəsini 
işbdir.  «Bayat»  da  əskidən  çox  sayda  digər  türk  xalqlan  ilə  yanaşı,
Azərbaycan  türklərinin  də  tapmıb  iman  gətirdikləri  Ulu  Tanrmm 
«Kayrakan»,  «Uqan»,  «İzi»  və  b.  kirtıi  əski  vəsflərindən  biri  olmuşdur. 
Adın  semantıkası  da onun mifoloji  simvolikasınm məhz Tanrı  vəsfloriııdən 
biri olduğunu göstərir.
Altay türkbrinin Tenqri-Kayraqan dedikləri varlıq da ulu Tanndır vo 
buradakı «Kayraqan//Kayrakan» sözü «qorumaq, saxlamaq, himayə etmək» 
mənasında  olub  türk  dilbrində  geniş  yayılmış  «kayramab>  felindən 
yaranmışdır  ki,  həmin  vəsf  müsəlmanlığm  qəbulundan  sonra  da  Yaradan 
Allah-a  aid  olunmuşdur.  Yaradılış  dastamnda  «Tanrı  Karaxan»  deyibn  və 
yer  üzünün  yaradıcısı  sayılan  Tanrı  Ülgenb  eyııibşdiribn  ilkin  yaradılış 
çağmdakı dini-mifoloji varlığm da əslində «Tenqıi  Kayıakan»m özü olduğu 
düşünülə bibr.
Altay türkbrinin  «Tenqeri-Kayraqan»ınm  admdakı  «kayraqan»  sözü 
ib də Yaradan Tanrınm bir atributu -  vəsfi  olaraq O-nun qoı uyucu  giiciinə, 
lıifzedici  qüdrətinə  işaro  edilməkdədir.  Şamanist  dünyagörüşü  ib   yaşayaıı 
Altay  türkbrinin  mifoloji  təfəkküründə  Kaarqan  (Kaqır-qan)  deyibn  bir 
varlıq  yer  almaqdadır;  on  yeddi  yolun  ayrıcmda  yaşayır  və  Ülgenb  Eıiik 
arasında  vasitəçi  oian  da  odur.  Tanrınm  miijdəçisi  olan  Kayrakaıı  -   Kayıa 
xan  ib   bağlı  Tuba  türkbrinin  dualannda:  «Tannmm  yaxını!..  Gök  börü 
ərənim  Kayraxaıı!..  Boz  QurdumL»  -   deyilir.  Araşdıııcılara  görə  isə, 
yakutlarda  Göy-Tannmn  izi  olan  Tanqara  Kayrakan  ib   şamanm  arasmda 
birelə əlaqə yoxdur [136,  s.309].
Qazaxlar  arasında  Kayırxan  baksı  deyibn  və  soıısuzluğa  çarə  edəıı 
şamanm  «Kayrakan»  adı  da  diqqəti  çəkir.  Çünki  AI  baxşı  və  b.  adlar kimi 
«Kayrakan»  adını  da baxşımn  daşıması  şamanların  ruh  adlarım  daşımaları 
kontekstində  özünü  sistem  daxilində  göstorir.  Bununla  yanaşı,  qazaxlarda 
Novruz  bayramı  ib   bağlı  mətnbrdo  Kayrakan  deyibn  bir  rulıun  adının 
çəkilməsi  də  mənalıdır.  Yeri  gəlmişkən,  Erlik  özü  Altay  şaman  dualarında 
«Kayra  xan» adı  ib  amlır  [136, s.20J.  Hami  ruh,  övliya  Umay ananm  Sibir 
şaman dualarmdakı bir adı isə «Imay içe xayraxan»dır [189, s.97].
Qədim  tuvalılar  ən  böyük  yaradıcı,  ulu  qüvvət  olaraq  bilinən  göyə 
tapımr, onun ululuğunu «xayırakan» deyə vəsf edirdilər. Xakasların ənənəvi 
görüşbrindəki  «kayrakan»  anlayışı  bütün  göy  ruhlannın  adlanna  qoşulan 
bir epitet  idi.  Bu mənada Kayrakan ruhlann,  ulu müqəddəs varlıqlann vəsfi 
olub  onlara  veribn  adlar  və  ya  bu  adiann  təyinbrindən  idi.  Bu,  İslamda 
Qadir  Allahın  «Rəhman»,  «Rəhim»,  «Xaliq»  vəsflərinə  uyğuıı  gəlir,  bir 
fikra görə isə «təala» anlayışına yaxm bir məııa da ifadə edir.

Tonyukuk yazısmda millilik vəsfi də olan bir «Türk Tanrısı» anlayışı 
var.  Mənşə  etibarilə  türk  yaradılış  miflərinə  bağlanılan  bu  teonimin32  əski 
türklərdəki  adına  «Kök  menqi  Tenqir»  (əbədi  Göy-Tanrı)  şəklində  də  rast 
gəlinir. Göytiirk yazılannda «tenqri teq Tenqri» sözləri «göyə bənzər Tann» 
inanışmm  ıfadosi  olaraq  yozulur.  Yenisey  yazılannda  isə  «tenqri  el» 
deyilmişdir  ki,  buradakı  «tenqri»  Ulu  Tanrınm  bir  vəsfı  olan  «əbədi» 
atılamma uyğun gəlir.
«Tenqri  xan»  adı  onun  qərb  türkbrindo  ən  ulu  varlıq  olaraq 
bilindiyini  göstərir.  Xəzərlər  эп  böyük  ilahlanna  Tenqri  xan  deyirdilər. 
Lakin  bunun  heç  də,  bir  çox  araşdırmalardan  da  göründüyü  kimi,  tanrılar 
panteonunda hakim mövqe tutmaq kimi bir anlayışla bağlılığı yoxdur.33
İbn  Fədlana  görə,  hər  hansı bir  zorakıhğa  və  incikliyə  qarşı  oğuzlar 
başlarını  göys  qaldınb:  «Bir Tənqri»  -   deyirdilər.  Sonrakı  dövrlərin yazılı 
qaynaqlannda da hər zaman  ilk öncə  «Uluq Tənqri»nin -  Ulu Tannnm adı 
anıldıqdan  sonra  sözə  başlanılmışdır.  M.Kaşqarlı  «Tenğri»  sözünü  təbii 
olaıaq  «Ulu  Tanrı»  kimi  mənalandınr  və  miisəlman  olmayan  türklərin  din 
xadiminin  Tanrıya  (Tenğri’yə)  tapınsa  da,  onun  bu  işindən  ulu  Tannnın 
(Tonğri’nin)  məmnun  olmadığmı  anladan  bir  sav  örnək  gətirdikdən  sonra 
yazırdı ki, «Başı batmış kafirbr göyə «Təıığri» deyirlər. Bu adamlar yüksək 
bir dağ,  böyük bir ağacdan  nə  görsələr adma  «Tənğri»  deyərlər.  Bu üzdən 
də  belə  bu  kimi  nəsnələrə  səcdə  edərlər.  Bunlar  bilikli  adamlara
32  «Protoazər  teonim bri»  yazısında  F.Ağasıoğlu  Göy  Tanrm ın  protoazər  tayfalannın 
dilində  kulta  çevrilmiş  vasflərini  aks  etdirən  müqəddəs  varlıqlar  və  anlam larla bağlı  qeyd 
edir  ki,  hamin  «teonim br tarixi  marıbələrdə,  yer-yurd  adlarında,  dildəki  derivatlannda, bir 
də  xalqm  mifoloji  yaddaşında qalmışdır»  [12,  s.239-240].  Teonim   deyərkən  Göy  Tanrımn 
atributlarını  əks  etdiran  müqəddəs  varlıq  və  anlamların  düşünülməli  olduğunu  söylayən 
miiallifin  haqlı  qənaətinə  görə,  mifoloji  dünyagörüşün  mahiyyətindən  xəbər  verən  bu 
teonimlərin  т э п а   dəyişm əbri  bəlli  qanunauyğunluq  çərçivəsində  baş  vermiş,  sistemlilik 
təşkil  etmişdir,  bu  baximdan  e.ə.  m inilliklərdə  Kür-Araz  mədəniyyətini  yaradan  boylar 
baradə məlumat əldə etmək üçün onların tapm dığı tanrı  adları maraqlı  faktlar verir.
33  Вэгэп  «tenqrilər»  deyilməsi  bu m anada çoxallahlılığı deyil,  bu  ad  altında düşünülən mi­
foloji  varlıqların  göy ruhlarından bir kateqoriya təşkil etdiyini bildirir.  Monqol  inanışlarma 
göra  tenqri  deyilan  həmin  varlıqlar  başda  xanları  olm aqla  göyün  on  yeddinci  qatmda 
yaşayardılar.  M onqol  şamanizminda  həmçinin  Xan  Monxe-tenqri  (əbədi  Göy-Tanrı), 
Ataqa-tenqri  va  b.  am orf obrazlar  qorunmuşdur.  Bəzi  variantlarda  isə  Tenqrinin  Etugen 
ana  ilə  dənizdən  meydana  gəldiyindən  danışılır  və  s.  «Tənqri»  orta  əsrlərdə  monqolların 
dilində  «Monxe  Tenqri»  (əbədi  g'ly)  şakliylə  də  işbnm işdir.  Əslində  monqolcadakı  Teqri 
də  aski  çağlarda,  balkə  Altay  dil  birliyi  çağm da törkcədən  almmış  olan  kult  səciyyaü  bir 
anlayışdır.
«Tenğrigen»  deyirlər.  Bunlarm  azğınhqlarmdan  Tannya  sığmanq»  [120, 
s.377].
Heç bir zaman şəxsləndirilməyəıı görklü türk Tannsmm yalnız özünə 
bəıızəri  vardı.  Göytürk  yazılarındakı  «Tenqri  teq  Tenqri»don  anlaşılan  da 
budur.  Tanrınm  görünüşü,  şəkli,  biçimi  olduğu  haqda  əski  ttirkbrin  dini 
düşüncəiərindən  qalma  heç  hansı  bir  iz  yoxdur.  Çünki  türk  Tanrısı 
başlanğıcdan mənəvi  bir ruh  anlamı  qazanmışdı.  «Dədə  Qorqud kıtabı»nda 
da  məhz  həmin  inanışın  izi  olaraq:  «Yucalardan  yucasan!  Kimsə  bilməz 
necəsən!  Görklü Tanğn!» -  deyilir [54, s.81, 83]. Tanrmın yeri göybrdədir. 
Hər zaman tək bir Tanrıya inanmış türkbr bu üzdən göyə də «tenqri» (və ya 
«tenri») deyirdibr.  «Kök tenqri»  mavi  göydü.  Maddi  bir varlıq olan  göy və 
«yeri, göyü yaradan Tanrı» haqda buna görə də bəzoıı eyııi deyim  işbdilirdi. 
Əski  türkbrin  nə  zaman  yaradıcı  Tanrı,  пэ  zamansa  «mavi  göy»  demək 
istədikbrini  anlamaq  bu  üzdən  araşdıncılar  üçün  тйэууэп  çətinlikbr  də 
törətmişdir.
And içibn zaman əski türklərdə göyə də, yere də and  içilirdi.  Bıı yeri, 
bu  göyü  yaradan  olaraqsa  tək  Taıın  düşüniilürdü.  Тэк  Tanrıya  iııanıldığı 
üçün  inane  УЭ  diişüncədə  də  birlik  vardı.  Göytiirk  yazılarmm  sirrinin 
açılması  da  «Tann»  (Təııqri)  sözünün  oxunmast  ib   mümkün  olmuşdur  ki, 
bu  e b   bəlka  Taıırı  inayətidir.  Türk  mifoloji  düşüncəsində  sonsuzluq  və 
ölümsüzlük  yalnız  Tanrıya  yaraşdırılırdı.  Bu  düşüncəyə  görə  O-ııda 
yaradılmışlara xas olan doğmaq-doğulmaq kimi bir özəllik do yoxdur; Tanrı 
пэ  doğmuş,  пэ  doğulmuşdur.  Türk  Tanrısı  yaradılış  etibarib,  məsələn,  bir 
hind  mifologiyasmdaki  Brahmaya  da  bu  baximdan  əsla  bənzədib  bilməz. 
Əski  tiirk  mətnlərindən  göründüyü  kimi,  Tanrı  gözb  görönməzdir  və 
insanların  günlük  həyatmın  adi  məsəblərinə  də  heç  bir  halda  qanşacağı 
yoxdur. Adına «Qadir Tanrı»,  «Ulu Tanrı» və s. do deyibn Taıınya tiirk din 
düşiincəsiııdo aııcaq sevgi  var.  Tanrıçılıqda Ulu Yaradana  üsyan cləmokdon 
osor-əlamot beb yoxdur.
Bəzi  tədqiqatlarda  Üç  Kurbustaıı,  Yol  tenqri,  Od  ana  və  Yer-su 
ruhlannm  Tanrı  övladları  olduğu  fikrinə  gəünco,  bu,  türk  dini-mifoloji 
sisteminin ölçübrinə uymur və ona görə də пэ  mifoloji yozuına gəlir, пэ də 
ki hər hansı etnoqrafik faktlarla tosdiqini tapır. «Kün Tenqri», «Ay Teııqri», 
«Kün-Ay  Tenqri»  tipində  deyimbrə  isə  yalmz  Mani  dinini  qəbul  ebyən 
uyğurlarda  rast  goliııir  [130,  s. 123-127]  ki,  həmin  ifadələrin  ənənəvi  türk 
dini-mifoloji düşüncəsində aydm yeri, yozumu yoxdur. Türkbrin günəş, ay, 
ulduz,  ildınm  və  b.  ib   bağlı  inanclan  isə,  əlbəttə  Tann  kultu  ib   əlaqolidir. 
Bəlkə  bu  üzdəndir  ki,  bir  çox  müəlliflər  Tann  kultunun  başlanğıcda  tobiot

kultu  olduğu  qənaətindədirlər  [324].  «Tanrı  Allah  demək  deyildir»  -   kimi 
zaman-zaman  ortaya  atılmış  iddialarm  isə  heç  bir  elmi  əsası  yox,  üstəlık 
türklük  elminə  də  büsbütün  yabançıdır.  Müsəlmanlığı  qəbul  eləyən  türklər 
əski  Tanrı  adım  və  O-nun  vəsflərini  yeni  dinlərinin  Tannsı  monasında  da 
çəkinmədən  .  işlədirdilər.  Tanğri//Tenğri  (Tanğn//Tanrı//Tarı)  sözünü 
Qurani-Kərim  tərcüməçisi  olaıı  bütün  ttirk-müsəlman  alimləri  haqlı  olaraq 
Allah  anlayışınm  qarşılığı  kimi  qəbul  etmişlər.  Allah  və  Tənqri 
anlayışlarmın,  «cümlə  abmləri  yaradan  Allah-Tənqri  görklü»  kimi  yan- 
yana  gəb  bildiyi  «Dədə  Qorqud  kitabı»nda  Quran  bu  üzdən  Tann  elmi 
adlandınlır:  «Yazıhb-düzilib gögdən endi Tənqri elmi Quran görklü» (D-6) 
[54])  -   deyilir.  Türk  Tann  anlayışmın  və  ümumiyyətlə,  tannçılıqla  bağlı 
miflərin  bərpası  zamanı,  bir  sıra  tədqiqlərdə  təsadiif edildiyi  kimi,  az  qala 
«Riqveda»  mətnlərindən  istifadə  olunmasına  gəldikdə,  bu,  sadəcə,  elmiıı 
montiqindən kənardır.
Qədim  türk  cəmiyyəti  эпэпэvi  bir  cəmiyyət  idi  və  bu  cəmiyyətdə 
başçımn  özü  əbədi  güc-qüdrət  qaynağı  olan  Tanrınm  adına  keçiribn 
morasimin  icraçısıydı.  Əski  türklərin  dini  də  məhz  Tann  fikrindən 
doğmuşdu.  Son dövrlərə qədərsə Altay-Sayanda kütləvi qurban mərasimbri 
yalnız Tanrı  adma keçirilirdi.  Yaradılışın nizammı  davamlı olaraq saxlayan 
türk Tanrısı xaqanlan və bəyləri yüksəİtməsi üçün deyil, məhz türk millətini 
yiiksəltsinlər deyə xaqanlara «kut» (qut) göndərirdi.
Əski  türk  təfəkküründəki  Tann  anlayışı  bir  qədər  yanlışlıqla  bəzi 
aıaşdırmalarda  «cəzanı  axırotə  saxlamayan  və  эп  kiçik  bir  xətaya  da  göz 
yummayan  ilahi varlıq» olaraq  səciyyəbndirilir.  P.Karpini  isə tatarların tək 
Tanrım  görünən  və  görünməyən  hər  şeyin  yaradıcısı  olaraq  qəbul 
etdikbrini,  O-nun  dünyaya  cəzadan  çox  bəxtiyarhq  bəxş  etdiyinə 
inandıqlarını  h əb   çox  əvvəlbr  yazırdı.  Həqiqətdə  də  türk  Tannsı  insana 
dtişüncə  və davranışlannda шйэууэп  sərbəstlik,  bolli  bir səddə  qədər  iradə 
azadlığı  verirdi.  Burada  davranış  tərzi  insanm  özünə  bağlı  idi.  Onun bütün 
davramşınm qiymətinisə tərzinə uyğun olaraq Tanrı özü verəcəkdi.
İran mifologiyasmda göyün öz sahibi və yaradıcısı, yerin də öz sahibi 
və  yaradıcısı  olduğu  halda  (üstəlik  də  hər  ikisi  arasmda bitib  tükənməyən 
bir  dava  gedir)  türk  dini-mifoloji  düşüncəsində  Tann  yerin,  göyün  tək  bir 
yaradıcısı idi. Əski türkbr təktaıırıçı idilər. VI əsrdə Menandr yazırdı ki, hər 
nə  qədər  torpağa,  suya  və  oda  sayğı,  ehtiram  göstərsələr  belo,  уепэ  də 
kainatm  yaradıcısı  olan  tək  Tannya  inanırlar.  Bizans  tarixçisi  Feofılakt da 
deyir ki,  türklər yerbrin,  göylərin həqiqi  sahibi olan tək bir Tannya inanır, 
O-na tapmır, O-nun üçün qurban kəsirlər.
Dinin qaynağı ilə bağlı  эп mühüm  fikirlərdəıı  biri də budur ki, эп əski 
belə  bir qaynaq  məhz tək Tanrı  («bir Tenqri»)  etiqadıdır.  Ən  böyük  səmavi 
ruh  kimi  türk  Tanrısının  göyün  эп  üst  qatında  qərar  tutmuş  insan  şəklində 
təsəvvür  cdildiyino,  hətta  çadm  olduğuna  dair  iddialar  yalmz  кэпаг 
sistemlərin  təsiri  ilə  gəldiyindən  adda-budda  olub,  etnik-mədəni  sistemin 
faktlan  ilə  təsdiqlənmir.  Tanrıçıhğm  b.e.-nın  I  mimlliyinin  ortalanndan 
etibarən  türk  təfəkküriindo  artıq  xüsusi  sistemi  olan  din  səviyyəsinə 
yüksəldiyini  yazan  ınüəllifin  isə  yanlış  fikrinə  göıə,  «Tann  anlayış-ideyası 
tannçılıq dininin osası kimi formalaşana, yaxud mükəmməlləşənə qədər xeyli 
dərəcədə  konkret,  hətta  antropomorf  səciyyə  daşımışdır.  Hənıin  dövrdə 
türklər  Tannnı  hər  şeyə  qadir  qəhrəman,  yenilnıəz  bir  igid  saymışlar... 
Doğum ilahəsi olan Umay isə Tanrının xammı imiş» [58, s.15-16].
Əski  tiirkün  «Tanrı»  anlayışı  allahlarmı  ürəkləriyb  deyil,  gözləriylə 
idrak eyləyən yunanhların və ya dini  iııanışlanmn təməlini  qorxu  və  təhdid 
təşkıl  edətı  bir  sıra  digar  xalqlarm  «Tanrı,  Allah»  anlayışlarmdan 
fərqlənirdi.  Heç  bir  antropomorfık  özəllik  daşımayan  bu  anlayışın  öz. 
ölçüləri  vardı.  Bu  baxımdan  Əbülqazi  Bahadır  xanm  «Tüık  şəcorəsi» 
osəriııdəki  bir  səhnə  olduqca  səciyyəvidir:  Çingiz  xan  Buxaraya  хэЬэг 
göndərir  ki,  onun  yaııına  bir  elmli-bilikli  adam  göndorsiıılər,  ondaıı 
soruşacağı  bir  çox  şeylər  var.  Buxara  camaatı  da  Qazi  Əşrəf adlı  biı isini 
yanına  da bir vaiz qoşub  xanın yanına yollayır.  Xan soruşur ki,  sizlor  песэ 
(bilmək  olar)  nıüsəlmansımz.  Onlar  dcyirlər  ki,  biz  müsəlmanlar  Xudanm 
bəndələriyik.  Xuda  birdir  və  bənzəri  yoxdur.  Çingiz  xan  deyir:  «Мэп  də 
Tanrını  bir  bilirəm».  Oıılar:  «Peyğəmbər  Tanrmın  elçisidir.  Tanıı-taala 
buyruqlarmı  yetirmək  üçün  onu  göndəribdir»  -   deyirlər.  Çingiz  xaıı  bu 
sözləri  də  qobul  edir.  Axırda  onlar  deyəndə  ki:  «Xudanm  Мэккэ  adlı  yeri 
var, ogər qüvvəmiz yetərsə oraya gedərik», Çingiz xan artıq bu sözləri qobul 
eləmir  və  deyir:  «Bütün  aləm  Xudanın  yurdudur.  Bir  yer  ayırıb  oraya 
getımk nədir?» [400, p. 139].
Türk Tanrısı hoırı  maddi  «göy», həm  də «göy tannsı» kimi  konkret və 
mücərrəd  anlayışlarm  sintezidir.  «Tann» sözü  də  dünyanm  sudan yaranması 
nəticəsində meydana çıxan kosmik nizamı əks etdirir. Ве1эсэ, «Tanrı» göy və 
göydəki  ilalıi  varlıq ilə deyil, yer və göyün birliyi  olaraq təsəvvür edilən  ilahi 
nizam,  eləcə  də  bu  ııizamı  yaradan  və  yaşadan  yaradıcı  güclə  bağlıdır  [10, 
s.8].  Qaynaqlardan,  məsələn, Əbıı  Duləfin  «Səyahətnamə»sindən də (X əsrin 
II  yansı)  Oğuzlarda  bütlərin  oldıığu  deyil,  olmadığı  anlaşılır.  Yəni  əski 
türkbrdə  bütlər,  ilahəbr  yox,  tək  bir  Tann  var.  Əmin  əl-Razi  xəzərbıdən 
bəhs ebdiyi zamaıı: «...fəqət göyüıı tannsı digor tannlardan daha böyükdür» -

deyir. Buradakı  «digər tannlar» anlayışmm ölçüləri, olbəttə, forqli olub,  daha 
çox əyə//yiyə olaraq bilinon hami-ruhlara, övliyalara uyğun gəlir.
Göytürk  yazılarmda  ısə  Tann  əzəli,  obədi  olan  qiidrət,  hər  şeyin 
yaradıcısı  olan  bir  qüwətdir  vo  cismani  monada  göy  deyildir.  Bir  baxşı 
duasında:  «İlk  önco  göyü  yaradan  Tanrım!  Ondan  sonra  yeri  yaradan 
Tannm!..»  -   deyilir.  Qədim  türklərdə  hər  şeyin  yaradıcısı  olan  bir  Tann 
inancı  olduqca  qüwotli  idi.  Onlar  Günəşə  və  Aya  deyil,  onlan  yaradan 
Tanrıya səcdə edirdilor. Türklərdə göyün nıhu sayılan, göyü vo yeri yaradan 
ulu bir qüw ət biiinən Göy-Tannnm adına böyük vo ya kiçik olsun, heç vaxt 
tapmaq  və  b.  k.  do  ucaldılmamışdır.  Çünki  bütün  bu  yerlorin,  göylərin 
oslindo  hər  zaman  inananlann  könlündo  qərar  tutan  Tannnın  (buyruğu 
altda)  olduğuna  inanılmışdır.  Qurd,  ağac,  işıq,  dağ...  isə  olsa  olsa  O-nunla 
Adorn övladı arasmda ancaq ilahi körpü yaradacaq rəmzi görüntülər idi.
«Alban 
tarixi»ində 
hunlann 
Tenqrixan 
adında 
tapınaqları 
olduğundan,  eləcə do onlann homin  adda azman vo  bodheybot bir bütünün 
olmasmdan  söz  açılır.  Türk  dini  düşüncəsində  etnik-modoni  doyorlər 
sistemində  yeri  nozərə  almmadığmdan  və  adındakı  «xan»  komponentinin 
yanlışıqla Tenqrixanm  antropomorfizminin  tozahürü  sayıldığı  todqiqatlarda 
onun  sonradan  tannya  çevrilmiş  oski  hun  başçılarından  biri  olub-olmadığı 
sualı  meydana  çıxmışdır34  [195,  s.50].  Buradakı  «xan»  anlayışını,  olbətto, 
türklordo  bir  deyil,  çox  sayda  «tanrı»lar  və  üstolik  do  onlann  «iyerarxik 
sistemi»  olmadığı  halda  Tannnın  «iyerarxik  tannlar  sistemindoki  hakim 
mövqeyi» şoklində izah etmək doğru olmazdı.
XII osr müolliflorindən  Suriyalı Mixailin  verdiyi bilgiyo görə, türklər 
V-VII  yüzillordən  «bir  göy  Tanrısı»na  inamrdılar  və  «...bu  gün  belə 
oıılardan məlumatsız birindən  soruşsalar,  cavabmda deyor ki,  Qan  Tanqri». 
«Qan»  onlann  dilindo  «göyün  rongi,  göyün  göylüyü»  deməkdir,  «Tanqri» 
isə  «Allah,  Tann»dır.  Suriyalı  Mixailin  «Qan  Tanqri»  haqda  verdiyi  bu
Yeı i  gəlmişkən,  «xan//kan»  tərkibinə yakut dili  dialektlərindəki  meşə ruhunun  «Utuqeıı 
xaan»  adında,  elaca  də yakut  şamanlarının  «llbis  xaan»  dedikləri  və  şərəfinə  döyilşqabağı 
marasim  keçirdikləri  savaş  (qırğın)  ruhunun  admda  va  s.  təsadüf  olunur.  Şübhasiz,  bu 
adlardakı  «xan»  titulları  qeyd  olunan  ruhlarm,  dem onlann  mifoloji  səciyyələri  i b   bağlıdır 
və  həmin  obrazlarin  struktur-semantik  özəlliklərini  əks  etdirir.  Türk  xalq  demonoloji 
təsəvvilrlariııdə  эп  acıqlı  ruhlardan  sayılan  Erlik  Altay  türkbrində  «Erliq  xaan»  adı  ih  
bilinir.  «Xan//Kan»  ilə  bir  kökdən  gələn  «Kanım»  da  ümumiyyətlə,  Sibirin  şamanist 
inanclı  türk  xalqlarının  dini  praktikasında  boyları,  soyları  hi maya  elayən  ruhların 
başçılarına  verilən  bir  ad  idi.  Sibir  şamanları  dua  elərkən  Umay  ananın  adına  hnm  də 
«Imay içe xayraxan» deyərdilər [189, s.96].
məlumat  «Alvan  tarixi»ndo  «Tanqri  xan»la  bağlı  verilon  bilgilorlə  tam 
uyğunluq  təşkil  edir.  Lakin  burada  adındakı  «xan»  komponentmi  düııyəvi 
anlamda  «xan,  xaqan»  kimi  yozaraq,  buna  əsasəıı  də  xəzərloriıı 
«Tanqrixan»  dedikləri  ulu,  ilahi  varlığa  antropomorf  cizgilor  vermiş 
olduqlan  kimi  bir  iddiaya  haqq  qazandırmaq  da  yanhşdır.  Bir  başqa  sohv 
fıkir  iso  bundan  ibarotdir  ki,  guya  ilk  türk  xaqanlanndan  biıi  bu  adı 
daşımışdır  vo  homin  xaqanın  adı  ona  göıo  do  sonradan  Tann  adı  ilə 
assosiasiya doğura bilibdir. Halbuki  Altay şamanizmiııin özündə belə göyiiıı 
qatlanmn  şəkli  çəkildiyi  halda  lıeç  vaxt  Tanrının  tosviri  verilo  bilmirdi. 
Xozor  türklərindo  Tann  xanin,  bonzori  olmayacaq  qodor  nohong  bir  varliq 
kimi tosovvür ohınması  oslindo  «Göy Tannsinin kosmik miqyaslanm,  onun 
göyo borabor olduğu» düşüncosini oks etdirmokdoydi».
Mifoloji  «Tanrı  xan»  tiirk  etnik-modoni  ononosinin  qanuna- 
uyğunluqları  baximmdan hoqiqotdo  kainatm  straktur-semantik bütövliiyünü 
göstoron  bir  anlayışdır.  «Xan»  məfhumunun  «Tann»  adıyla  bu  şəkildo 
yanaşı  işlodilmosindən  iso  kainatm birliyi, bütövlüyü  vo  ıılulıığıı  anlaşılmış 
olur  ki,  bu  da  oslindo  tiirk  tannçılığmın  bir  sistem  kimi  özülündo  dayanan 
şərtlordondir35.
Əski  türk  düşüncosi  vo  dini  inanış  sistemindo  Tannnın  bir  simvolu 
kimi  göyo  tapınma  böyiik  bir  yer  tuturdıı.  Həlo  Ç.Volixanov  soma  kııltıı 
ononosinin  türk-monqol  «şamanizm»indo  ınühüm  yeri  okluğıınu  söyloyirdi 
(Yeri golmişkon, tuvalardakı inama göro do göy  insan oğlunun ulu ocdadıdır 
və  yerdo  bütün  bitki,  heyvan,  canlı  adma  no  varsa  hamısının  osli-kökii,
35  Qaraçay-balkarlardakı  inanıa  göra  isa  har  bir  nosnani  yaradan  va  har  şeya  qadir  tak  ıılu 
varlıq,  kainatın,  yaradılışın  ilk  sababi  olan  Teyridir.  Folklor anənasindo  bazan  da  «ıılu  leyri, 
xan  Teyri»  şaklindo  işlədilon  bu  uca  varlığm  adma  daha  çox  alqışlarda,  ovsıııı  ınalıılari  va 
marasim  nağmabrinda  tasadüf olunur.  liu  vasfla  tanmması  «Xaıı  reyri»nin  lıar  şcya  qadir 
giic olmağıyla yanaşı, claca da birar ruhlar olan digor teyrilardan  farqini gftstarir.
Teonim  qaraçay-balkarlarda  Teqri//tcyıi  şaklinda  qonıyııcu  (hami)  nıh  va  ya  aya  ma/.ıııuıııınu 
da saxlamışdır.  Masalan, suu (sıı) teyrisi, jel  (yel) tcyrisi, jer (yer) tcyrisi  va b.  IJlu  Yaıadatıa  iiz 
tutularkan  da:  «Göy tcyrisi -  bir teyri, //  Qalan  teyri -  mill teyri» sözləri  da  «lcyri»nin  « lan tı»  
va eyni  zamanda tabiatdaki  göza  görünmayan  gizli  qüvvatlari  bildiran  «rtıh»  anlamlarini  aydin 
saciyyalandirir.  Lakin  göylarin  yaradıcısı  olan  tak  ulu  varliq  kimi  fcyri  daha  aıxaik  manşali 
sayılır.  Universal  kosmik  funksiyalar  daşıyan  va  har  yanda  var  olduğuna  inamlan  ulu  varliq 
olaraq, o, olbatta, hcç bir tasvira da galmir.  Xalqin  etiqadınca hcç na  I eyri  xandan  xabarsiz va 
O-nun iradosi xaricinda olmur.
Teyri  obrazında  dünyanı  yaradan  va  ona  şakil  veran  ilkin  madani  qahrainan  cizgilaii  bela 
görmiişlar.  Xalqm  etiqadınca  keçmiş  ayyamlarda  «Teyıi»  adini  dualarda  anmaqla  har  bir 
qaraçaylı  guya  diladiyina  yeta  bilardi.  Ənənə  daşıyıcılarının  Teyri  admda  Allahm  «asmayi- 
hiisna» d e y ib n  99 adından birini g ö n m b ri  isa, tabii ki,  musalmanlığın tasirindan galir.

başlanğıcı  guya  göylərdə  imiş.  Tuva xalq  inanışlanna  görə  тйэууэп  qisim 
şamanm da mənşəyi göyə bağlıydı).
Türk  mifoloji  düşüncəsində  göy  universal  nizamm  arxetipı  kimi 
sadəcə  tobiətin,  kosmosun  bir  parçası  deyildi.  Burada  göy  və  bütövlükdə 
sonsvız  göylə  eyniləşdirilən  Tanrı  adları  bir-biıini  tamamlayırdı. 
İnamlmışdır  ki,  insana  qut  göndərən  -   can  bəxş  edəıı  də  göydür.  Göyün 
iradəsi  ən  üstiin  sayılmışdır.  Əkiııçi 1 iklo  məşğul  olan  xalqların  gözü 
yerdəydiso,  atlı-köçəbə  türkbrin  gözləri  və  düşüncələri  göylərdəydi. 
Özlərinə  və  göylərə həmin  sevgilərindəndir ki,  türklər dağlarda,  düzənbrdə 
azad yaşamağı üsttin tutardılar. Qəlbindəki azadlıq duyğusu yaşayış tərzi ib 
şərtbnən  qədim  tiirkün  düşüncəsini  məşğul  edən  də  yalmz  göybrin 
dərinliyi,  yalnız sonsuz mavilik idi.  Həmin düşüncəyə görə  bu  sonsuz mavi 
göy  qübbəsinin,  onun  üzərində  dolaşan  günəşin,  Aym  və  ulduzların  bir 
yiyəsi  vardı. Нэг пэ var hanıısmı О yaratmışdır. Göyün hər şeyi gördüyünə
bildiyinə  iman  gətirilmiş,  Göy  Tanrısı  dünyanm  sahibi  bilinmiş,  insan 
cəmiyyətində  olanlarm  hamısınm  göybrin  iradəsiyb  baş  verdiyinə 
inamhruşdır.  Bir  sııa  xalqlar  öz  mifık  əcdadlarmı,  əsilbrini-kökbrini 
göy brb  bağladıqlaıı  kimi  türklər  də  əcdadlanııın  səma  mənşəli  olduğuna 
inanmışlar.
Əski  türk təsəvvürbrində göyün  maddi  olaraq  qavramlması  ilə onun 
mənavi  giic-qüwət  qaynağı  olması  şəklində  təcəssümü  arasmda  bir  elə 
fərqlilik yox  idi, yəııi göy maddi olduğu qədər də dini-ruhani mahiyyətliydi. 
Göyün  rəngi  müqəddəs  sayılmışdır.  Təsadüfı  deyil  ki,  türk  mifoloji 
sistemində  göyün  rəngini  daşıyan  obrazlar  səmavi  mənşəli  və  sakral 
varlıqlardı.  İdrakın  yetə  bilməyəcəyi  intəhasız  yüksəklikdə  olması  onu 
«Göy-Tanrı»  (kök Tenqri)  şəklində  türk Tanrısının  da  vəsfinə  çevirmişdir. 
İlkin  əcdad,  mədəni  qəhroman  Boz  Qurda  da  «Gök  börü»  deyilmişdir. 
Müsolman  olmayan  türkbrdə  isə  Xızırın  bənzəri  sayılan  müqəddəs  varlıq 
«göy  saqqalh  ixtiyar qoca»  idi.  Türk  milbtinin  yaratdığı,  milli  vicdanlı  bir 
dövbtin  «Göy  Türk»  adı  isə  dövbtin  эп  uca  və  güclü  çağının  bir 
yadigarıdır.  Göytürklərdə  xaqanlıq  «kut»unun  «Tenqri  tək»  göydoıı 
gəldiyiııə  inanılırdı.36  L.Potapov  yazır  ki,  qodim  türklərdə  göyə  yalvarış 
mərasiminə  kimin  başçılıq  etdiyinə  dair  əldə  dəqiq  bilgi  yoxdur...  Güman 
etmək olar ki, əsas mərasimə xaqan başçılıq ebmişdir [335, s.274].
36  Göytürk  çağında  Tanrı  ilə  xaqan  arasmda,  xaqanın  Tanrı  buyruqlarına  uymasıyla  əlaqəlı 
olaraq Tann ilə ulus arasmda sürəkli birbağın varlığma inanılmışdır [158,  s.l 15].
Тэк Tannya inanıldığı üçün qədim türk  inanc və düştincəsində  birlik 
vardı  və  bu  düşüncədə  göyb  yer  və  insan  üçlüyü  vəhdətdə  götürülürdii. 
Dini  mərasimbrini  də  üzü  gündoğana,  günəşin  hərəkəti  yönündə  icra  edən 
qədim türkbrin kainat haqda düşüncəbrinin əsasmı da bu biitünbşdirici ruh 
təşkil  edirdi.  Əski  türkbrə  görə,  başlanğıcda  göylə  yer  böKinməz  bir 
bütövlük  təşkil  etmişdir.  Mif  mətnbıində  göyün  qabaqlar  yerə  yaxm 
olduğunun  söybnməsi  göyb  yerin  bir  bütövlük  içərisində  olduğu 
düşüncəsinin  ifadəsidir. Bu diişüncəyə göıə göyb yer heç özləri də ayrılıqda 
yaradıcı deyildibr.  Göyb yerin,  yəni  Hürmüzün  və  Əhriməniıı  daimi  savaş 
halmda  olduğu  düşünübn  İran  düşüncəsindən  fərqli  olaraq,  tiiık 
təfəkküründə  göy,  yer  və  insanlıq  vücud  kimi  bir  olub  ahongdarlıq 
ıçindəydi.
Göytürkbr  xaqanlannı  çox  zaman  «Tenqridə  bolmuş»,  yoni  «göydə 
olmuş»  kimi  göstərirdilər.  Əski  türkbrə  görə  Gıinəşin,  Ayın  və  uldıızlanıı 
dolaşdığı  ayrı  göy  qatları  vardı.  Lakin  bir  ayrıca  göy  qatı  vardı  ki,  Uca 
Tannnm  о  qatda  qərar  tutdıığu  dtişünülürdü.  Bu  mənada  «Tcnqriteq 
Tenqri»nin  «göyo  bənzər  göy»  kimi  izalıı  qaıanhqdır.  Bəzi  miiolliflər 
(B.Ögel və b.) onu «Uca Tanrı» anlamında qəbul edir.
Göy kultunun erkən çağlarda əski Yer Ana kultıı  ib  bağhlığını stibuta 
yetiron  çoxlu  sayda  mifoloji  va  etnoqrafik  qeydbr  var.  Göy  kııltıı  digor 
torəfdon  dağ,  ağac  kultu  ib   əlaqəlidir.  Türk  xalqlannın  əski  göriişbıini 
yaşadan  mifoloji  mətnbrdən  anlaşıldığma  görə  də  başlanğıcda  göy  уегэ 
yaxın  olubdur,  lakin  insanlar  qanlar  tökdiiyündən,  borokotiıı  qodıini 
bilmədikbrindən Tanrı qəzəbbnib göyü yerdən uzaqlaşdırıbdır...
Göy  kultu  sonrakı  çağlarda  da  türk  xalqlarınm  itıanc  sistemimb 
mühüm  yer tutmuşdur.  «Tanrı»  və  «göy»  məfhumlarmın  eyni  sözlo  ifadosi 
bu  monada  göy  kultunun  türk  inanc  sistemindəki  alıomiyyətli  yeriııi  aydın 
sociyyəbndirir.  Tann  sakral  tobiətli  göyb  bağlıdır,  yoııi  yüksokdir  vo 
uludur.  Lakin  bbii  ki,  göy  də  sadəcə  Tanrının  özii  dcyə  qobııl  edilınəmiş, 
yalnız göyü deyil, bütün kainatı əhatə etmişdir.
Türk  düşüncəsində  Taıın  («Təııqri»)  anlayışı  «ulıı  ağac»  vo  «ıılu 
dağ»  («tenqri  taq»)  kimi  məfhumları  da  özündə  ehtiva  edibdiv.  I iirkbrdə 
Tanrı  dağı  miiqəddəs  sayılırdı,  çünki  ulu  dağlar  Tanrının  ilahi  vəslbrini 
daşıyır,  buna  görə  də  həmin  adla  anılırdı.  «Tanrı»  adı  Azərbaycaııdakı 
«Cingirdağ»  (Tanrı  dağı)  adında  qorunmuşdur.  «Tenqri  kaqan»,  «tenqri 
elim»  kimi  ıfadəbr  iso  anlayış  olaraq  «Tanrı»nın  məlız  ulııluğunu 
vəsfləndirir.  Kainat  bir  bütün  olaraq  Tanrı  kimi  düşiintildiiyündən  tiirk 
mifoloji  təfəkküründə  ulu  dağlar,  ağaclar  da  hər  biri  özliiyündə  Гаппт

vəsflaııdirən  ilahi  dəyər  daşımışdır.  Sakral  məzmun  daşıyan  «tenq(e)ri» 
(taruı)  anlayışmın  Oıxon  türk  yazdı  abidələrində  «soıısuz  göy»ü 
bildirməyin  yanı  sıra,  «yüksək  dağ»  və  «böyük  ağac»  anlayışlarım  da 
özündə  ehtiva  etınəsi  bu  fıkri  bir  daha  təsdiq  edir.  Məsələn,  Sayan  dağlan 
tuva  türklərinin  dilində  «Xan  tenqır»dır.  Tyan-Şamn  Qırğızıstanla 
sərhoddəki  əıı  yüksok  zirvəiərindən  biri  «Xan-Tenqri»  adını  daşıyır  və  ya 
уепэ  Qazaxıstanda  Çingis  dağlannm  mərkəzi  hissəsi  «Xançingis»  adı  ilə 
bilinir.  Dərbənd  yaxınlığmdakı  Qayakəııddə  isə  yerli  camaatın  Tenqrixan 
adım veıdiyi toxunulmaz, müqəddəs bir ağac vardı.
Türk  tannçılıq  sistemində  Göy-Tanrımn  rəınzlərindən  biri  olan  ulu 
ağacın Tannnı  vəsfbndirməsi  baxımmdan Azərbaycandakı Tanrıaltı pirinin 
adı  da  mənalıdır.  Bıırada,  əlbəttə,  ağacm  özü  deyil,  onun  maddi  ifadəçisi 
olduğu 
anlam 
görklü  Tanrmı 
rəmzləndirir. 
İnsanların  bir-birinə 
münasibətləri,  həmçinin  cəmiyyətb  təbiət  arasmdakı  bağlıhqlar  türklərin 
ənənəvi  dünyagörüşündə  bir  ayrı  yeri  olan  bu  universaliyanın  yardımı  ib  
təsvirini  tapmışdır.  «Bay  terek»  [168,  s.94],  «Temir  kavak»  və  ya  «Həyat 
(Dünya)  ağacı»  deyibn  mübarək  üzlü  «övliya  ağac»  inanışma  tək  bir  türk 
mifologiyasında deyil, bir çox digər mifoloji sistembrdə də rast gəlinir.
Mifoloji  çağ  türk  düşüncəsində  müqəddos,  «övliya  ağac»  Tanrıya 
qovuşmağm  yoluydu.  İnamşa  görə  ulu  dağlar  kimi  müqəddəs  ağaclarm 
başları  gözb  görüııə  bilməyəcək  qədər  göybrə  doğru  yüksəlir  və  göydə 
olduğu  sandaıı  işıq  dolu  cənnət  abminə  yetişir.  Həmin  mediativ  təbiətli 
övliya  ağaclar  zaman  keçdikcə  Tanrının  gözb  görünə  bibn  rəmzinə 
çevrilmişdir.  B eblikb,  «övliya  ulu  ağac»  türk  düşüncəsində  Tanrının  ilahi 
vəsflərinin  maddi  dünyadakı  simvolu  halma  gəlmiş,  bir  sözb,  O-nu 
ramzbndirmişdir.
Türk  xalqlarının  ənənəvi  dünya  görüşlərində  ağac  insanlarm  biri- 
biıiyb,  təbiətin  cəmiyyətb  bağhhğınm  bir  rəmzi  ifadəsiydi.  Xakaslarda 
yaşblar  qayın  ağacının  yerin  dərinlərinə  işbmiş  köklərində  yeraltı 
dünyasmdakı  əcdadlar abmi  ilə  bağlayan  gücün  ifadəsini  görürdübr.  Türk 
xalqlarmda ulu ağaclarm övliya adları  ib   anılması  da geniş yayılıbdır.  Hər 
halda Tannnm birliyini rəmzbndirdiyi üçüıı xüsusən də yalqız ağaclar mifık 
inanışlaıda  mühüm  yer  tutmuşdur.  «Övliya  ağac»  mifologiyaya  dair 
ədəbiyyatlarda 
mifopoetik 
dünya 
modelinin 
эп 
geniş 
yayılmış 
simvollarmdan  olan «dünya ağacı» [299,  s. 162-163],  «şaman ağacı»,  «bay- 
terek»...  kimi  adlarla  bilinir.  Dünya  xalqlannm  mifologiyalannda  «Həyat 
ağacı»,  ayrıca  Altay  türk  mifologiyasmda  isə  «Bay-Kaymq»,  nağıllarda 
«Temir  terek»  də  deyilir.  Ulu  ağacların  övliya  adı  ib   amlması  türk
kosmologiyasmda  kosmik  ağac  simvolundan  qalan  əski  inamşların 
yadigarıdır.  Dünyanm  təıı  ortasmda  yüksələn  həmin  ağacın  kökbri  yer 
altma,  qol-budaqları  isə  Dünya  dağınm zirvəsiııə  ıızanırdı  ki,  bebcə,  lıəmin 
müqəddəs  ağac  kainatm  hər  üç  qatını,  hər  üç  kosmik zoııanı  -  göy,  yer  və 
yeraltı  dünyaları  bir-birinə  bağlayırdı.  Ayin  və  mərasimlərinin  başlıca 
ünsürü olan qayın  ağacma  şamanlar öz ilahilərində  «bay  qayın» deyirdibr. 
Qayın  ağacı  Tanrı  ib   bəndəsi  arasmda  ilahi  bir  köıpii  kimi  düşünüliirdü. 
Şorlarda  dağ  və  su  ruhlarının  şərəfinə  birgə  ayiıı  də  qaym  ağacınm  altında 
keçirilirdi.  M.Kaşqarlınm  «Bay  yığaç»ı  [120,  III,  158]  bir  yer  adı  olaıaq 
qeydə  almasından  başlamış,  Qazaxıstandakı  bir çox təbii  obyektbrin  -- yer 
adlanmn  da  «Aulie  aqaş»  (Övliya  ağac,  nuiqoddəs  ağac)  biitvin  hallarda 
ağacm türk mədəniyyətindəki  simvolikasma işarə edərək omm  miiqəddoslik 
vəsfini  bildirməklə əslində bir-birini  tamamlayır. Ağacla bağlı bu yer adları 
maddi  abmin  həmin  obyektbrinin  dini-mifoloji  anlamda  sinıvolik 
özəlliklərinin ifadəsidir.
Qazax  baxşılarmın  təsəvvürbrinə  görə  dünyamn  hər  iiç  qatını  -  
göylər  abmini,  aralıq  dünyam  və  yeraltı  abm i  birbşdirən  müqəddəs  ağac
-   Bay-Terek Dünya  ağacını  rəmzbııdirir.  Baxşıların  yaradılış  lıaqqırıdakı 
təsəvvürbrina əsasən,  dünyamn  tən  ortasında  əzəldəıı yaranmış  Göy  Təpə 
ucahr.  Bay-terek (Bay  Diıək)  isə  həmin  Göy Təpənin  zirvəsində  boy  atır. 
Bıı  Bay-terekin  dörd  budağı  göy  qübbəsinin  bütün  qatlanm  yaııb  keçir. 
Göyün  qatlarım  saxlayan  da  Bay  Dirəyitı  budaqlarıdır.  Onun  kökü  Yeı in 
biitün  qatlarından  keçib  suların  dərinliklərinə  qədər  işbyir...  [229,  s.40- 
44].  Bu  mənada Bay-Terek eyni  zamanda aralıqsız ölüb dinlmolər şəklində 
əbədi var olmanı -  kainatdakı dövriliyi simvolizə edir.
Tanrını 
vəsfləndirən 
miıbarək 
üzlü 
övliya 
ağacların 
lüık 
mifologiyasınm  qanunauyğunluqları  baxımmdan  bir  sııa  özəllikləri  vardı. 
Гэк  və  bənzərsiz  olması,  ölümsüzlüyii  rəmzbndirməsi,  sığınılacaq  yer 
olması  və b.  kimi hənıin vosflər də başlıca olaraq Ulu Göy-Tanrmın daşıdığı 
vosflərdir.  Bu  üzcbn  yalqız  ağac  müqəddəs  bilinmiş,  onu  kəsınək  güııah 
sayılmışdır.  Beblikb,  «Tann  dağı»  kimi  «övliya  ağac»  da  tiirk  mifoloji 
düşüncə dünyasmda Tannm simvolizə etməkdədir.


Yüklə 7,79 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin