AZƏrb ay can miLLİ elmlər akademiy asi folklor institutu


ill  BÖLMƏ  TƏBİƏT VƏ ƏCDAD KULTLARI ÇEVRƏSİNDƏYüklə 7,79 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə8/15
tarix09.02.2017
ölçüsü7,79 Mb.
#7966
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   15
ill  BÖLMƏ 
TƏBİƏT VƏ ƏCDAD KULTLARI ÇEVRƏSİNDƏ 
TƏŞƏKKÜL TAPMIŞ 
TÜRK MİFOLOJİ OBRAZLARI
Təbiətin  dövrəviliyi  ideyasından  gələn 
mərasim  qaynaqlı  bir sıra obrazların 
mifopoetik funksiyası
Etnoslann  bir-birindən  fərqinin  nə  irq,  nə  dil,  nə  din,  nə  də 
savadlılıq  deyil,  yalnız  davranış  stereotipinə  görə  müəyyənləşdiyi,  bunun 
isə  insanın  (demək  ki,  həm  də  etnosun)  landşafta  fəal  uyğunlaşmasmm 
yiiksək  şəklindən  ibarət  oldıığu  gerçəyi  artıq  sübuta  yetirilmişdir  [205, 
s.7].  Dinin  ekologiyasınm  araşdırılması  todqiqatçıları  bu  qənaətə 
gətirmişdir  ki,  ətraf ınühit,  təbii  şərait  mədəniyyətin  bir  çox  aspektlərinə, 
eloco  də  dini  inanışlara,  mərasim  və  ayinlorə  əhəmiyyətli  dərəcədə  təsir 
göstərir.  Yəni  əski  dini-mifoloji  dünyagörüşü landşaftla, təbii  şərthılə çox 
doriıı  bir  bağlılıqdadır.  Mıfoloji  təfəkkiirün  bəzi  xüsusiyyətləri  elə 
«ibtidai»  insanın özünü  ətraf aləmdən  kəskin  ayırmamasmın  və özünə aid 
xüsusiyyətləri  təbii  obyektlərin  iizərinə  köçiirməsinin  noticəsidir  [286, 
s.164].  Buna  görə  də  ətraf mvihitdə  baş  verən  dəyişikliklər  mədəniyyətin 
nüvəsində  dayanan  elementlərə  birbaşa  və  ya  dolaylı  yolla  öz  təsirini 
göstərir.  Bir  mənada  təbiətdən  daha  çox  uzaqlaşmağın  özü  demək  olan 
mədəniyyət  пэ  dərəcədə  təbiətlə  yaxm  bağlılıq  içərisində  isə, 
modoniyyotşünaslara görə,  onun üçün tarix və tarixilik amili  о dərəcədə az 
əhəmiyyətlidir.
Əslində  etnos  özü-özünü quran  dinamik  sistem  olduğundan  onunla 
canlı  göziində  gördüyü  təbiət  aləmi  arasında  sərhədi  müəvyən  etınək  də 
çətindir.  Belə  ki,  əski  və  eləcə  də  ənənəvi  mədəniyyətlər  təbiəti  bir  canlı
olaraq  görmüşlər43.  Ənənəvi  cəmiyyətə  mənsub  bir  iıısanın  düşiincə 
mexanizmi  bu  üzdəndir  ki,  texnogen  sivilizasiya  insanımn  düşünmə 
tərzindən  fərqlənir.  Elmi-texniki  tərəqqinin  həlledici  rol  oynadığı, 
«avropalaşmış»  elmi  təfakkiirün  inkişaf  etdiyi  bir  cəıniyyətdən  fərqli 
olaraq  təbiət  və  əcdad  qanıınlarıyla  yaşayan  ənənəvi  cəıııiyyətin  iıısanı 
sillogizm  məntiqinə  əsaslanan  mühakiınəniıı  mücərrəd  sxemi  üzrə 
düşünmür;  о  öz  dünyasında  düzgün  fıkirləşir,  yəni  düşündükləri  sağlam 
montiqlə  uyğunluq  təşkil  edir.  Lakin  bu,  postindustrial  cəıniyyətdo  təlim- 
tərbiyə  prosesi  zamanı  kütlə  şiiunına  yeridilərək  fonmlaşdınlmış  olan 
dünya  mənzərəsinin  əsaslarına  və  texnogen  tipli  sivilizasiya  insaııınm 
varlığa  baxışlarma  uyğun  gəlmir.  Yeni  Avropa  ilə  gələn  bıı  elm  anlayışı 
bizim  təsəvviiriimüzdə  dünyamn  obrazmı  yaratmaqla  qalmıi',  axı  həın  də 
təfəkkür  tipini  formalaşdırır,  onu  mədəııiyyətin  də  üzəıinə  köçiirərək 
insanların  şüuruna  rasionallığın  öz  strukturlarmı  pərçimləyir.  Bıı  lıənıin 
təfəkkür tipidir ki, təbiətə artıq bir canlı varlıq kimi baxmır [363].
Təbiətə  iimumən  dost  münasibəti  ilə  seçiləıı  əski  mifoloji  diişüncə 
tipini  L.Levi-Brül  «montiqoqədərki»  təfəkkür  və  ya  şüur  tipi  kimi 
səciyyələndirir. 
Bu  təsəwürlərin  hakim 
olduğu 
şüıır  «mifopoetik 
dünyagörüşü»,  həmin  şüur  çağı  iso  «mifopoetik»,  «kosmoloji  çağ» 
adlandırılır.  Məntiqi  təsnifatdan  fərqli  olaraq  mifoloji  düşüncənin  osasında 
sadə  tııtuşdurma  və  ikili  (ikişər)  qarşıdurma  dayanır.  Kosmoloji  çağın 
mifopoetik  dünyagörüşü,  rəmzi-məcazi  təbiətli  mifoloji  məntiq  do 
mıkrokosmla makrokosm arasında olduqca yaxın bağlılıqdan çıxış edir  [370, 
s.l 15].  Dünyanı  və təbiəti dərkin  başlıca üsulu kimi ziddiyyətlorin lıəllinin də 
əsas yolunun  mif olduğu bu çağ düşüncəsinə görə Iıər ııəsnə  bir ayrı  nəsnədə 
qərar tııtubdıır44.  Sonralar türk tosovviif şerində -  dərvişlərin diliııdə  ifadəsini 
«on  səkkiz min abmi  bir zərrədə görmək»  şəklində tapan  mistik  düşüncənin 
kosmoloji şüur çağından gəloıı öz qaynağı var.
43  T abbti  catılı  bilməyin,  onunla  dialoq  qurmağın  bir  nümunnsini  v ax tib   akad.  II.Araslı 
Azarbaycan  kəndbriııdə ziro akənbrin  ad.ıti  timsalında qələm ə  alıııışdır.  I bıııin  adota gnrn, 
zira  okmino  su  vermok  olınaz,  lakiıı  b e b   inam  var  ki,  ngor  ziro  sıı  içocoyimbn  ııaiiıııid  olsa, 
quıuyar.  Odııi'  ki,  zirə  okon  kandli  har  axşamüstü  gəlib  cıkinm  yanm da  dayanar  vn  dcyar: 
«İnşallah  sabah  zirəyə  su  vcrncnynm».  О  bu  cümləni  hnmişo  tnkrar  e b r   vn  gııya  / i n   dn  bıı 
ünıidb yaşayar, yannıaz yctişər [15,  s.185].
44  liu.  matcriyanın  strukturu  i b   bağlı  müasir təsəvvürləra  göra zam anın  har  anmın  bir  ayrı
anla  identikljyi  və  ım kaıım  hsr hansı  nöqtəsinin  onun  bir  başqa  ııöqtssiyb  cyniyyat  ləşkil
ctdiyi  fik riy b  də üst-iista düşür [233].

Mifolqji  düşüncə  ilə  yaşayan  çağm  insanı  üçün  təbiətin  sirləri  tarix 
şüuru  ıb   yaşayan  soıırakı  çağlann  insanlan  üçün  olduğu  qədər  gizli  və 
qapalı deyildi. Bəlkə də bu  üzdən təbiətdə mifın izah edə bilmədiyi, ona heç 
olmazsa,  bu  və  ya  digər  şəkildə  aydmlıq  gətirmədiyi  hadisə  yoxdur. 
Günümüzün  insanı  ilə  müqayisədə  bir  çox  baxımdan  daha  gözəl  düşünən 
«ilk  insanlar  üçün  hər  şeyin  aydın  olduğu,  təbiətin  sirlərinin  onlardan  ötrü 
bizlər üçiin oldıığu qədər də gizliıı olmadığı» fıkrində həqiqət var. Ştibhəsiz, 
saf bir  «mifoloji  düşüncə»  nə  dərəcədə  miicərrəd  anlayış  olsa  da,  aydındır 
ki,  həmin  arxaik  düşüncəni,  diffuz  təbiətli  mifoloji  tofəkkürü  [287,  s.23; 
290,  s.50]  səbəb-nəticə  əlaqələrinin  qanşıqlığı,  sözto  nəsnə arasında  kəskin 
səddin  olnıaması,  insanın  təbiətdən  ayrılmazlığı  və  b. 
cəhətlər 
səciyyələndirirdi.  Arxaikanın  daha  dəriıı qatlannda  insam  təbiət aləmindən 
ayıran sorlıəd yox kimidir və yaxud düşünüldüyündən çox-çox şəffafdır.
Varlığa münasibətdə antroposentrik duyğu qədim  insana yabançı  idi. 
О öziinü təbiətin aynlmaz parçası sayırdı [180, s.91]. Türk mifoloji düşüncə 
dünyasında  da  iıısan  mövcudatm  digər  mərtəbələrindən  «varlığın  əşrəfi» 
deyə  xiisusi  olaıaq  ayrıhb  üstün  tutulmamışdır.  Bu  mənada  bir  çox  dünya 
xalqlaıında  olduğu  kimi  türk  folklorunun  da  əıı  arxaik  nümuııələri  təbiət 
kultıından  törəmişdir.  Təbiotiıı  təzolənınəsi  və  ölüb  dirilmə  mifologemi45 
ətralmda  təşəkkül  tapmış  bir  sıra  obrazlarm  funksional-semantik 
səciyyələrinə  toxunmazdan  əvvəl  isə  bayram,  ritual  və  onlann  arxaik 
semantikasına qısaca da olsa diqqət yetirmək gərəkdir.
Diııi-mıfoloji,  arxaik  mifopoetik  ənənədə  sakral  sferaya  maksimum 
dərəcədə  bağhlığı  ilə  seçilən  zaman  kəsimi  kimi  bu  baxımdan  bayramlar 
xüsıısi  əhnmiyyət  kəsb  edir46.  Bayramm  əski  ritual  semantikası  var  və 
başlanğıcda  o,  mhani-dini  ayin  mahiyyətliydi  [140,  s.51 ].  Öz  strukturu  ilə 
kosmosun xaosdan meydana gəldiyi situasiyamn sərhədlərini müəyyən edən
45  Türk  tanrıçılıq  sistemiııin  başlıca  məzmunuııu  yaradılışın  tıizamı  va  həyatın 
soıısıızluğadək  davamlı  olması  fıkri  təşkil  etmiş,  bu  isə  bütün  hallarda  ölüb  dirilmalar 
zanciri  kimi  qavranılm tşdır  [10,  s.46].  Y aradılışa belə  bir  yanaşma tərzi  özlüyütıdə  ölümə 
də  spesifik  münasibat  doğurmuşdur.  Folklor  ım tnlarinda  rast  gəliııən  «Qabaqlar  insana 
ölüm  yoxuymuş,  ölüm  dağa-daşa  gəlirm iş»  [41,  s.46]  və  ya:  «Deyir  bizim  peyğəmbsr 
alcyhisalam  dünyaya  galanə  qədar  ölüm   olm ayıb...»  [18,  s.46]  sö/lori  do  mifoloji 
senıantikasına  görə  tabiətdəki  öliib  dirilmələrə  paralcl,  lıoyatın  dövrəviliyi  idcyasının,  nn 
əski  çağlarda insanlarm ölümstiz olduqları  inamının  izini  yaşadır.
46 Elmi  ədəbiyyatlarda «bayram»  sözünün manşəymin «Baq//Bay»  kökü ilə bağltlığı  haqda 
fıkirlər  mövcuddur.  Mifoloji  düşüncadən  ötrtl  bayramın  daşıdığı  sakral  mazrnun  bu  fıkrin 
doğıvluğu  ehtimahnı  artırır;  «bay»  kökıinün  do sakraliıqla,  qüdsiyyətlə bağlı  məzmunu  var 

və  sakral  zamanlarda  keçiriloıı  bayramlarda  təbiətlə  birgəliyin  ilkin 
çağlanna  qayıdılaraq  mifik  zamanın  yenidən  canlandırıldığı  düşiinül- 
müşdür.  Türk  mifologiyası  çorçivəsindəki  bayramlar  içərisində  yazda  və 
payızda  keçirilon  iki  böyük  bayram  aynca  qeyd  olunmuşdur.  Çin 
qaynaqlarma  görə,  Göytürklərdə  əsilsoylular  hər  il  Ötükəndə  əcdadlanm 
yad edərək müqəddəs mərasim  keçirərdilər.  Hərnin qaynaqlara asason, Göy- 
Tannya və yer ruhlanna qurbanlar kəsir, böyük bayram edirdilər.
Təbiətin  dainı  yeııilənməsi  hadisəsi  ilə  bağhlıqda  başlıca  mövzıısu 
yaradılış  aktım  canlandırmaq  olaıı  arxaik  və  ənənəvi  mədəniyyət  lıadisəsi 
kimi  ritualdan  bəhs  etmək  lazım  gəlir.  Belə  ki,  etnosun  vaılığımn  dəıin 
mənası  məhz ritualda aktuallaşdınlır.  Mifopoetik çağda  dinin  əsasım,  onun 
özəyini  və  tam  təcəssümümi  ritııal  təşkil  etmişdir.  Mifopoetik  diinya 
modelində  ilkin  dərəcəli  yer  də  oııa  aiddir  [373,  s. ] 7].  I;özünəməxsusluğun bir ifadosi  olan arxaik ritual başlıca dəyərlərini  ınüəyyəıı 
etdiyi  etnik-mədəni  ənənənin  həm  də  yaddaşıdır.  Y.Meletinskiyə  görə, 
miflə  mərasim  (ritual)  ibtidai  və  qədim  ınədəniyyatlərdə  priıısipcə 
(dünyagörüşü,  funksional,  struktur  baxımdan)  məlum  volıdot  təşkıl  edir  ki, 
rituallarda da sakral keçmişin mifık hadisələri canlandırılır [286, s.37].
Insanm  və  onıı  əhatə  edən  təbiət  aləminin  dalıa  çox  işarovilik 
qazanmağı  sayəsindo  işarələr  sistemi  ilo  zəngin  ritual  ənənəvi  nıodəniyyət 
daşıyıcılarmın  nəzoıində  əcdadlardan  qalan  эп  böyük  miras  sayılmışdır. 
Yaradılışı  mifık əcdadlar çağına  aid  olunaraq nəsillərdoıı-nosilloro  ötünilon 
ritııal  öz  məııasına  görə  yaşamaqda  olan  etnosun  təmsilçisi  kinıi  lıər  insan 
üçün  bir  həyat  tərzi,  davranış  stereotipidir47.  Kosmoqonik  ritual  etnosun 
ilkin  təbii  lıahna  qayıtmaq  yolu  ilə  tükənıniş  eneıjini  yenidon  bərpa  etınəsi 
məqsodi  daşımışdır.  Yox  olmaq  təlılükəsi  qarşısmda  qalan  clnoslar  nıaddi 
rifahın  artırılmasım  deyil,  molı/.  əcdadlar  çağından  qalma  ayiu  vo 
mərasimlərin  icrasma  qeydsiz-şərtsiz  omol  olunmasını  mövcudlııqlannın, 
yaşayıb varola bilmələrinin təminatı bilmişlər.
Etnosun  gözündə  təbiətlə  nizam  içində  var  oimağı  tom in  etmoyin 
yolu yaradıhş mifiylə bağlanan ritual  [299,  s.165]  idi.  Arxaik coıniyyətlərdə 
mərasim  və folklor ənonəsi  arasmda olduqca dərin  bir yaxınlıq  vaı dı  [320J.
47  Kosmoloji  çağın  insanı  bir  topluluq  halında  yaşaınağm  ınəııa  va  ıııaqsadini  ritualda 
görürdü  [370,  c. 115].  Həmin  ritualda  isə  başlıca  fiqur  xaqan  (hökmdaı  və  s.)  ö/.ii  idi  ki,  ilk 
çağlar  о  ham  da  qam-şamaıı  yerinda  çıxış  edirdi.  «Dədə  Qorqııd  kitabı»ııııı  qahramanı  xan 
Qazan  bir şaman  misab  «can  yaycığın  əyib  ox  atjb» gəbcəyin  badisalariııi  ımioyyoııloşdiroıı 
qüdratli şoxsiyyat haqda uzaq asrlərin xatirələrini yaşadır [104, s.36-39].

Əııənə  ilə  gəlib  ritualda  yaşayan  davranış  formalanndan  qırağaçıxmalar 
ənənəvi  ımdəııiyyət  daşıyıcılannın  nəzərində  öz  ardınca  hansısa  fəlakət, 
bədbəxtlik və ya bir bəla gətirə bilərdi48.
A.Qureviç orta əsrlər «xronotop»undan  bəhs edərkəıı deyir ki,  ibtidai 
insanın  zaman  və  məkan  düşüncəsi  müasir  insandan  ötrü  qatmaqanşıq, 
nizarnsız göriino bilər... məhz dövran eləyib təkrarlanan zamandır ki, ibtidai 
insanın  dimyagörüşünü  təcəssüm  etdirən  mifoloji  təsəvvürlərin  əsasmda 
dayamr [206]. Əski cəmiyyətlərin nəzorində təbiətin ritıni və ahənginə uyan 
həmin  dövranetmə,  geridönərlilik  və  ya  əbədi  dönüşdür  ki,  rituallar 
vasitəsilə  topluluğun  həyatım  təşkil  edib  onun  gedişini  nizamlamışdır. 
Bununla  əslində  arxaik  mifologiya  təbiəti  və  cəmiyyəti  bir-biri  içərisində 
əritmişdi.  İbtidai  cəmiyyətin  bütün  yaşayışı  dövri  zamanın  kökləndiyi 
biokosmik  ritmlərin  vaxtaşın  təkrarlanınası,  həyatın  dövran  etməsi  ilə 
müəyyən  olunur.  Ona görə də əski  cəmiyyət öz həyatına ritmdon  daha artıq 
hakim  olan bir  qüvvət  tanımır.  Bütün bunlar  isə  öz  ifadəsini  mərasitnlərdə 
tapmışdır.
Türk milli  mədəniyyətində  belə  mərasimlərin  ilk  sırasında  эп  qədim 
zamanlardan  bəri  milli-dini  bayram  kimi  эп  yüksək  təntənə  ilə  keçirilən 
Yeni  Giin  (Bahar,  Novruz)  bayramıdır.  Təbiətə  bağlılıqdan  gələn,  ona 
duyulan sevgidən təşəkkül  tapan  bu  bayramla bağlı mifık görüş və  inanclar 
sisteminiıı  etnik-mədəni  ənənənin  dəyərlər  diizUmündə  özünün  ayrıca  yeri 
və tüık mifoloji  ənənəsi  axarında təşəkkül tapdığından hər birinin də arxaik 
ritual semantikalı öz yozumu var.
Tüık  millətiniıı  də  öz  həyat  fəlsəfəsindən,  təbiət  düşüncəsindən 
doğmuş  yaz  bayrammın  hər  gəlişi  olduqca  böyük  coşqunluq  içərisində 
qarşılanmışdır.  Çünki  təbiətdəki  dəyişiklik  taıix  boyu  eləcə  etnosun 
lıəyatmda  da  bir  dönüş  və  təzələnmə  nöqtəsi  olaraq  düşünülmüşdür.  Əski 
türk imperatorluqları  çağında ilk bahar vo son bahar bayraınlarınm dövbtin 
rəsmi  bayramlan  olduğu  haqda  bilgilər  Çin  qaynaqlarmda  da  yer  alır. 
«Təqvimbri  olmayan»  tukyularda  illəri  ağaclann  yaşıllanmağma  görə  he- 
sablıırdılar.  Mifopoetik  düşiinco  hadisəsi  kimi  xaosdan  kosmosa  keçidi 
simvolizə edəıı yeni il, onlann təsovvürüncə, təbiətin yaşıllığa biirünməsi  ib  
başliiıdı.  «Divanü lüqatit-türk»də  bahann  gəlişi  «sellərin-suların çağlaması,
41  Rilualm  variativliyi  mərasim  ənənəsirıin  varlığmın  zəruri  şarlidir.  Mərasim  və  ya  ritual 
konkıet  şəraitdən  asılı  olaraq  təbiətən  variativliyə  meyillidir.  Sakral  rmzmun  daşıyan 
poeziyada  isə  variativlik  minimal  həddədir.  İdeyaca  ayin  və  mərasimlərə  bağlanmayan 
mətnlərdə də variativliyin  miqyası çox-çox  genişdir [290, c.55].
qarlann  əriyib  dağ  zirvələrinin  görünməyə  başlaması,  dünyanın  nəfəsinin 
isinməsi,  rəng-rəııg  çiçəkbrin  açılması,  yer  üzünə  yamyaşıl  ipok  qumaşın 
sərilməsi, heyvanların balalaması» deya təsvir olunur.
Yaradılış  aktının  yenidəıı  caıılandınlmasını  təmiıı  ctmək  üçün 
dünyanın  mərkəzi,  yaranışın  başlanğıc  nöqtəsinin  ıniiəyyən  olıınması 
şərtdir.  Bununçün də profan zaman  kəsintisi baş verir,  sanki zaman dayanır, 
hər  şey  bir  anlığa  durur,  sular  bir  an  dayanıb  sonra  axır,  ağaclar  başlanm 
əyib  уегэ  dəyir  və  zamanları  özünə  sığdıran  həmin  anda  «diinyanın  ozəli 
çağdakı  ilk  mənzəıəsi,  yaradılışın  ilk  anı»,  «başlanğıc  an»  bir  atılığa 
yenidən  caıılanır.  Bu  üzdən  də  il  təhvil  olan  zaman,  inanca  görə,  axar  su 
təzələnib  dəyişsin  deyə  bir an  dayanıb  durur.  Müqəddəs  Novııız  gecəsi  bir 
anlığa  sularm  dayanması  xaosdan  kosmosa  əbədi  keçiş  anının  rom/idir. 
Yəni  köhnədən,  köhnə  ildən  və  ona  bağlı  olan  nə  varsa  qalanlann  hamısı 
simvolik  olaraq  yaddaşlardan  silinir.  Hər  il  beləcə  dünyanın  yaıadılışı  bu 
bayramda canlandırılır.  Əski  dünya nizamı  dağılır,  yenisi  yaranır.  Zaırıanın 
kölınə  ilin  nəfəsi  toxunan  nəyi  varsa,  hanıısı  xaosun  dərinliyində  sanki 
əriyib  yox  olur.  Bütün  bunlar  yaradılışın  təzələnib  yeııidən  Novrıızda 
canlanmasını simvolizə edir. Yoni  hər gələn  ili diinya sanki  yenidən yaıanır. 
Əsliııdə  do  hər  gələn  an  yaradılışın  başlanğıc  anıdır,  yenidən  yaradıldığı 
andır.  Və  dünya  hər  an  yenidəıı  yaradılmaqdadır.  Yaradılışın  başlanğıc 
anından bu yana  heç пэ dəyişməyibdir.  Özlüyündə bir rom/ olaıı  Novnı/.da 
il  təlıvil  olduğundan  köhnə  ildən  çıxmaq  üçün  evlordə  yır-yığış  elonər, 
uçuq-sökiik  təmir  olıınar,  həyət-bacalar  təınizlənər,  lıor  yan  olıəngloııib 
ağardılar.  Çünki  kosmoloji  soviyyədo  həmiıı  kölınə  olanlarm  hamısı  bir 
vaxtlar xaosla eyniləşdirilmişdir.
Üzərindən  atlamağm  bədnəzəıdən  və  azar-bezardaıı  qıııtıılma  yolu 
olduğuna  inanılan  tonqalın  [279,  s.67]  bayramlarda  qalanması  da  ilkin 
mayasında  Yaradılışı  romzbndirmişdir.  Həyatın  biittin  təzalıiir  Ibrmaları  bir 
biitün  halında  birloşir.  Somoni  tobiotiıı  oyanmasını,  balıatııı  gəlişini  vo 
yaşıllığı bu baxımdan mənalandırmışdır. Bayramda yıımurtanın göyçək-güllü 
boyanması  ıso yumurtamn həyatın əmolo golınəsi,  yoııi  mənşoyi  vo canlıların 
yaranmasmın  simvolu  kimi  qəbul  edilməsi  ilə  bağlı  olmuşdur.  Bütün  bıınlar 
Novruz bayramının kökbrinin oski  düşünco  ib  yaşayan  insanın tobiotin  ölüb- 
dirilməsi  lıaqda  təsəvvürbri  ib   bağlandığını  göstorir.  Novnız  bayraını 
günündə  baharın  gəlişi  münasıbəti  ib  oynanan,  qışın  ölümünü  vo  yazm

gəlişini  gülməli  şəkildə  canlandıran  oyunlar  zənginliyi  və  əlvanlığı  ilə 
seçilir49.
Qışda  sanki  yııxuya  gedib  yazda  yenidən  canlaııan  təbiət,  ilin 
fəsilləriniıı  dövri  olaraq  dəyişilmosi,  gecə  ib   gündüzün  növbələşməsi 
üzərindəki  ilkin  müşahidələri  təbii  olaraq  əski  çağ  insanında  başlanğıcdan 
sona  doğru  hərəkət  edən  tarix  şüuru  deyil,  başlanğıcıyla  sonu  bir  nöqtədə 
birləşib  yenidən-yenidəıı  təkrarlanan,  təbiətin  ritminə  köklənmiş  olan 
dövıəvi zaman düşüncəsi doğurmuşdur.
Baharm  gəlişi  эп  əski  çağlardan  bəri  türklərin  gözündə  эп  böyük 
hadisələrdən  biriydi  və  oııa  görə  də  ulusun  bu  ulu  günü  ilə  bağh  türk 
xalqlannda  çox  sayda  inamlar  vardır.  Əski  türklərdə  təzə  il  ilk  baharm 
gəlişiylə  başlardı.  Bahann  gəlişini  isa  ilk  göy  gurultulan  xəbər  verirdi. 
Türkbr  yaşlannı  da  gördükləri  balıar  sayına  görə  hesablardılar.  Çin 
salnamolorino  görə  hunlarla türkbr  ilin  5-ci  aymda böyük bir bayram keçi- 
rərdilər.  Bu  balıar  bayramlarmm  эп  miihüm  hadisəsi  iso  qurban 
mərasimbriydi. Qurultaylan da göyffirklər Bahar bayramı şənlikbri çağmda 
keçirərdilər.  «Altay  dağları  ətrafmda  Oğuz  türklərinin  məskunlaşması 
haqqmda tiirk xalq  əfsanəsi»nə əsasən,  Altay dağlannm  sıldırtm qayalıqları 
arasından  Boz Qurdun Türkə xilas yolu  göstərıııəyi  sayəsində qurtulduqlan 
böyıik  günü  türklər  эп  böyük  bayramlan  kimi  keçirirlər.  Əski  türk 
dastimlanna  görə  türklərin  Ergenekoııdan  çıxdıqlan  qurtuluş  günü  Novruz 
bayramınm ilk gününə -  təbiətin о ən ədabtli güniinə təsadüf edir.
İnanışa  görə,  Ulu  Tanrı  dünyanı  gecə  ib   gündiizün  bərabər  olduğu 
Novruzda  yaıadıbdır.  İnsanhğm  əcdadı  (ulu  atası)  sayılan  Adəmin  palçığı 
Novtuz  giinündə  yoğrulubdur.  Ona  görə  də  «Bıırhane-Qate»də:  «Cənabi 
Həqq  aləmi  və  adaıııi  ol  giindo  xolq  elədi»  -   deyilir.  Əvvəlbr  cannətdə 
yaşayırkon yasağı pozaraq haram buyurulan meyvəııi уеуэп və buna görə də 
cəzalaııdırılan,  lakin  sonradan  peşmançıhq  duyduqlarmdan  Tannnm  əfv 
etdiyi  Adənı  ilə  Həvva,  inama  görə,  məlız  Novruz  güııü  Ərəfatda 
görüşdürülübdür.  Həzrət  Nuhun  уегэ  ayaq  basdığı  giin  Novruz  günüydü. 
Tann  bütün  ulduzlara  öz  çevrələrində  dolanmalarını  da  Novruz  günündə 
əmr  eləmişdi.  Müqəddəs  biiinən  Novnız  gününün  ayrı-ayrı  əfsanəvi
49  Novruz  bayramı  ilə  bağlı  Azərbaycanda  axır  çərşənbə  gllnü  havanın  necə  olmağmdan 
asılı  olmayaraq,  camaat  tarlaya  çıxar,  əkino  əl  qoyub  cüt  qoşardı.  Bunu  еЬ у э  bilm əyanlər 
toıpağı  heç olmasa  iki-üç bel  çevirməliydilər.  Əvvəllər  bir çox  yerbrdə Novruz bayramını 
adam lar bu  şəkildə  sahələrdə  keçirərdilər  [200, s.300].  Azarbaycanlılar oskidəıı  bu  bayram 
çağı  ailədə  olanlartn  sayı  qədər  ağac əkməliydilər  [48,  s.14].  Bayram  stlfrəsina  səməniniıı 
yannıa şanı qoyıılardı.  О şam köhnə  ilin təhvil olub təza  ilin daxil  olduğu anda yandırılırdı.
varlıqlarm,  sonralar  isa  eləcə  do  tarixi  şəxsiyyətbrin  adlan  ib  
bağlanmasımn, mosəlon, Həzrət Əliııin doğulduğu  və (ya) taxta  çıxdığı  gün 
kimi  qələmə verilmosinin də  əsasmda bayrama dini  roııg verınək cəhdindən 
çox о günün ən  əziz bir  gün  olduğuna  şüuraltı  inamı  ifado  cdətı  əski  ənənə 
dayanmaqdadır.
Novruz  bayramı 
tobiətin 
öHib 
dirilməsini 
rəmzbndirməkb 
biitövlükdə  tannçılığa  bağlılığı  baxımından  da  araşdırıcılaıda  doriıı  nıaraq 
doğurur  ki,  məlız  beb  bir  yanaşma  torziylo  öyronilon  zatrıan  Yaz 
bayramlarmm  arxaik  ritual  semantikasmm  türk  tanrıçılığı  işığmda  daha 
geniş bir biçimdə anlaşılmış olacağı şübhəsizdir. Uno  Harva yakııtlarda çox 
qədim  zamanlardan  bəri  bahar ayinbrinin  icra  olundıığunu,  bıınıın  da  Göy 
Tann adma keçirildiyini qeyd edir [157, s. 138].
Bir  neçə  aspekti  olan  vo  əsasən  do  yerb,  torpaqla  identifikasiya 
olunan Ulu (Yer) Ana kompleksinin yaradıcı,  qunıcıı  fimksiyası  ondan  irəli 
gəlir ki,  torpağa əskilərdən  bitib-tükanməz həyat qiivvəsi,  öliimsüzliiyiin эп 
ali  ifadəsi  gözüylə  baxılmışdır.  Ulu  ilkin  başlanğıc  olan  yer  hoyatın  və 
yaşayışm  fasibsiz  dövraviliyi  ideyasmın  osasmda  dayaıımışdır.  Hər  пэ 
varsa yerdoıı  golir deyo  diişünülürdü.  Altay dastanlarında  mifoioji  Ana Yer 
bahadırlara  kömək  göstərən  ayrıca  obrazdır.  Yakut  əfsaııələrində  də 
torpağm  sahibi «Yer Ana»  özü canlı  varhq olaraq  təsəvvür edilmişdir.  Hər 
şeyə  can  veron  də  əslində  «kainat  nıhu»  həmin  Yer  Ana,  о  yer  rıılnı  idi. 
Bütün  bolluq-bərnkot  e b   ondan  golirdi.  Türk  xalq  iııamlarına  görə,  Yer 
Anası  yaxşılıq  elomək  ııiyyotiııdo  olan  zaman  torpağa  bol-bol  taxıl  verir, 
adamlar  da  bolluq,  var-dövlət  içində  iizərlər.  Azərbaycaııın  bir  sıra 
bölgabrində  Novruz  bayramı  şonlikbri  vaxtı  torpağı  hor  iki  tərofdən 
qazıyıb,  altından  kcçid  yeri  düzoldib  ordaıı  keçib  gedordibr.  Bu,  yer 
kııltunun  bir  yadigart  kimi  torpaqdan,  Yer  Ana  ruhundan  yeııidon 
doğulmağı  raınzlandirirdi.  Ümumiyyətlə,  oski  türk  çağında  təbiətin 
dırçolmosi  şorafıno keçiribn yaz bayramları  ilo yaııaşı  molısııl  bayıamları da 
Yer kultu ib  bağlı idi  [308, s.190].
Qodim  türklordo  tobiatlə  bağlı  iki  эп  böyük  bayramdan  digəri 
«Mehrikan»  admı  daşıyır.  O,  türk  mifoloji  düşüncə  sistcmi  çorçivəsində 
kcçiribn  və  etnik-mədəni  ənənədə  təqviın  ilini  zanıan  valıidi  kimi 
işaroloyəıı  oski  mohsul  bayramıdır.  Türk  xalqlan  arasmda  dayişik  adlar 
altında  bilinən  bu  bayramm  Bahar bayramı  qədər qodim  oldıığu  söybnilir. 
Orta  əsr  ırıtiəllifbri  Mehrikan  bayramınm  yaranmasmdan,  onunla  bağlı 
adət-ənənətardən geniş bəhs etmişbr [33, s.l 19-128].

Mehrikan//Mıhrican 
bayramı 
bağ-bağçanm 
xəzan 
dövrünə 
düşdüyündən  adma  qaynaqlarda  bəzən  «xəzan  bayramı»  şəklində  də  rast 
gəlinir.  Məhsııl  yığımı  başa  çatan  zamanlarda,  payız  fəslinin  əvvəlində 
keçıribıı  bu  bayram,  məlumatlara  əsasən,  qədim  Azərbaycanda  Novruz 
bayramı  qədər geııiş və böyük təntənə ib  qeyd  olunardı  [yenə orada,  s.126- 
128].  Toy-düyün  mərasimləri  də  əııənəvi  olaraq  həmin  bu  dövrlərdə 
gerçokləşdiriliıdi.
Adı  yazılı  qaynaqlarda  «Mehrikan//Mihrican»  şəklində  qeydə  alman 
bu  bayram  zərdüşti  təqvimdəki  Mitra  ilə  -   günəşlə  və  bu  əsasda  da 
zərdiiştilikb əlaqoləndirilmişdir. Adm türk mədəniyyətinə bu  mənada kənar 
sistemdən  gəlmə  oldıığu  aydmdır.  Lakin  necə  adlanmasmdan  asılı 
olmayaraq,  qədinı  Çin  manbələri  hunlarda  da  beb  bir bayramm  olduğuna, 
onlann  yer  ruhuna  qurban  verdikləri  zaman  ibadət  yerlərinə  gəldiklərinə 
dair  bilgibr  verir.  Tədqiqatçılara  görə,  həmin  bayram  payız  gecə-gündüz 
bərabərliyi  giiniində keçiribrmiş. Bir neçə gün  davam edən bayram  zamanı 
mərasim-oyunlar  oynanar,  haxıştalar  çağırardılar.  Mehrikan  bayrammda 
icra  olunan  ayinbr onıı  Ulu  Yer  Anaya  etiqadla  da  əlaqəli  edir.  Mehrikan 
bayrammdan  sonrakı  mərhələdə  başlayan  vo  gobıı  yaz  başmacan  sürən 
miiddət  türkbıin  tanrıçılıq  görüşbrində  geniş  yer  tutan  ödüb-dirilmə 
(zamansızlıq)  mifologemi baxımmdan xüsusi mifoloji-semantik məna yükü 
daşıyır [16, s.62].
Beblikb,  türk  xalqlannm  əski  mifoloji  dünyaduyumunu  əks  etdirən 
inamlanııa  əsasən  təbiətin  fəallığı  yazda  başlar,  yayda  davam  edər,  payızda 
məhsul  yığımı  və  qış  hazırhqları  ib   sona  çatardı.  Həyati  funksiyalann 
minimum  həddə  endiyi  qış  mövsiimü  buna  görə  də  inamşlarda  təbiətin 
ölümü,  yəııi  «zamansızlıq»  kimi  dərk  olunınuşdur.  Qış  mövsümünün 
başbnmasmdan  ta  sona  yetənodək  olaıı  dövr  bütövlükdə  təbiətin  ölüb  və 
öldükdən  sonra  da  yenidəıı  dirilməsi  dövrü  kimi  qavramlmışdır.  Həmin  üç 
aylıq  «ölüb  dirilım»  dövrü  kimi  bilinəıı  zaman  kəsiminə  -   qış  mövsümünə 
Anadolunun  dəyişik  bölgəbrində  «çib//çıb  ayı»  deyilmiş,  Azərbaycan 
türkləri  də ona  «çilb//çilə»  dövrü  adını  vermişbr.  İlin  ən  uzun  gecəsi  olaraq 
bilinən  və  «çillə  gecəsi»  deyibn  gecəııi  Azərbaycanda  xüsusi  mərasim  -  
kütbvi  şənlikbrb  xalq  bayramı  kimi  keçirərdibr.  Çəkiiən  məhrumiyyətin  -  
çilənin  soııa  yetməsi  ib   təbiət,  inama  görə, yenidən  cana  gəlir  və  bərəkətini 
qışdan alan bahann  gəlişiylə yeni  ilə qədəm  qoyulurdu.  Yazın  öz bərəkətini 
qışdan  aldığı  qənaətində  olan  Azərbaycan  türkünün  ənənəvi  düşüncəsində
qış Böyük çillə, Kiçik çillə və  Boz çilb admda üç çilbsi -  övladı olan bir 
qoca qan obrazmda təsəw ür edilmişdir50 [21, s.55].
Türk  mifologiyasmda  ölüb  diribn  təbiəti  simvolizə  edəıı  varlıq 
olaıaq  Xızır  obrazı  diqqəti  xüsusi  cəlb  edir.  Əfsanəbrə  göra  o,  qaranhq 
dünyadakı dirilik suyunu içib daim yaşayan və əbədiyyətin rəmzinə çevribn 
bir  varhqdır.  Hələlik  son  qənaətə  görə,  tannçılıq  görüşbri  çərçivəsində 
peyğəmbər  statııslu  olmayan  Xızınn  funksiyaları  əbədi  (beııgü)  Tannnm 
bütün  kainatı  əhatə  eləyən  varlığından  qaynaqlamr.  Türk  folklorunda  о  da 
eynib  Yer-su,  Umay  kimi  bir  övliya,  bir  ərəndir,  hami  ruh  statusuna  aid 
edilməsi mümkün olan mifoloji varhqlardandır 
[10,  S.15-16J.
Sufi  inanclarmda da Xızınn bir vəli (övliya)  olduğu düşünülür. Xalq 
etiqadma  görə  isə  hər  dövrün  bir  Xızın  var.  Bir  sıra  tədqiqatlarda  Xızır 
kultu  ibtidai  dinbrdə  rast  gəlinən  bitki  tannsı  (?)  ilə  əlaqələndirilir,  lakin 
hətta  müsəlmanlıqdakı  Xızınn  beb  onunla  dərindən  gəbn  bir  bağlılığı 
olmadığı haqda fikirbr var.
İslam  qaynaqlannda  doğruluğu həb  ki  mübahisəli  olan  rəvayətbrə 
istinadla  Xızmn  şəxsiyyəti  haqda  müxtəlif  fikirbr  irəli  sürülməkdədir. 
Hətta  bir  neçə  yerdə  Xızınn  məzarmın  olduğu  söylənir  [237,  s.102],  bu 
isə,  əlbəttə,  onun  mifik  təfəkkürdə  real  varlıq  kimi  qavramlan  qoruyucu 
ruh, övliya olmağmdan gəlir.
Xızırın  ta  qiyamətə  qədər  yaşayacağmı  söyləyənbr  də  var.  Bəzi 
obvi-bəktaşi  şairbrinin  şeirbrində  Xızırın  adı  Əli  ib   birgə  çokilir.  Bəzi 
Qızılbaş rəvayətbrində Xızınn rolunun Həzrat Əliyə verildiyi açıq göriinür. 
Şiəlikdə  mühüm  yeri  olan  Xızır  guya  Həzrət  Əlinin  ölümünə  görə  Əhli- 
Beytə  başsağlığı  dibmiş,  Həzrət  Hüseyn  şəhid  olan  zaman  ardmca 
mərsiyə  oxumuşdur  [157,  s.70].  Ə bvibrə  göra  Əlinin  adlanndan  biri 
Xızırdır və bu adla da dünyada yaşayır. Pir Sultana isnad olunan bir şeirdə: 
«Min bir adı vardır, bir adı Xızır»,- deyilir [115, s.468].
50  Inanılmışdır ki, qışda hər şey yatıb donur.  Yaz isə gəlib  bunları  dörd  dəfəmə,  yəni  dörd 
h n fb y ə  ayıldır  ki,  bunların  ayılması  da  Novruz  bayramında  olur.  Beləliklə,  ilç  və  bəzən 
hətta iki çillo (Böyük çilləylə Kiçik çillə adında bacılar) oldıığu göstərilsə də,  qış dövrü bir 
bütöv  olaraq  düşünülmüşdür.  «Çilə»  mənşəyinə  görə  çox  vaxt  zahiri  bənzərlik  əsasmda 
sözün  semantik  tutumuna  aydmhq  gətirməyən  «qırx»  kimi  mənalandırılır.  Halbuki  əksər 
türk  xalqlarında  «çilə»  sözll  «əziyyət  çəkmə»,  «məhnımiyyst,  sıxıntı»  mənaları  da  bildirir 
[36,  s.7-8].  Sözün bu anlamı  əslinda qaynağını  mifoloji  dilşüncənin mistik təbiətindən alaraq 
türk  mifologiyasımn  başlıca  məzmununu  təşkil  edən  və  ölttb  dirilməyə  həqiqi  inamı  əks 
etdirən  tanrıçılıq  görllşbrindən  gəlir.  Qış  aylarınm  «çilə»  adlandınlmasının  kökləri  mifoloji 
kontekstdə  onu  tasəvvüf qatma  aparıb  çıxardığından  tədqiqatçılar  haqlı  olaraq  sözün  əski 
sem antikasını hnmin qatda məhz orta əsrlərin təsəvvüf snənəsi i b  də bağlayırlar [10;  36, s.8].

Bir  çox  mütəsəvvifbr Xızmn  onlara  görünüb  yol  göstərdiyini,  hətta 
ismi-əzəmi  öyrətdiyini  söyləmişlər.  Ümumilikdə  islam  dini  sistemindəki 
bütiin peyğombərbr ölümlüdürlər. Lakin Xızır ölüb dirilməyə həqiqi  inamı 
əks  etdirən  obraz  kimi  öliimsüz  təsəvvür  edildiyindən  ölümün  Haqdan 
gəldiyi  qəbul  olıınan  islam  dini  sistemindən  qıraqda  qalır.  Xızırm  dirilik 
suyu  içib ölməzliyə qovuşduğunu və deməli, əbədi yaşadığmı qəbul  edənlər 
onun  hələ  Həzrət  Adəm  zamanmda  həyatda  olduğunu,  Nuh  tufanmdan 
sonıa  Adəm  peyğəmbərin  о  vaxtadək  qorunan  cəsədinin  dəfnində  iştirak 
etdiyini,  Məhəmməd  peyğəmbər  və  hətta  Həzrət  ƏIi  ib   görüşdüyünü 
deyiıbr.  Azərbaycaııda  səyahətdə  olarkən  Xızır-zində  pirini  ziyarət  edən 
Ö.Çəbbi  buradakı  türbədə  yatan  Xızır  adında  kimsənin  bədəninin  hələ  öz 
təzəliyini qoruduğunu yazırdı.
Təsəvvüf  qaynaqlanna  görə  Musa  peyğəmbərin  iiahi  sirləri  və 
gerçəklərin  iç  iiziinü  anlamasma  səbəb  Xızır  olmuşdur.  Bu  ilahi  varlıq 
kimiıı  qarşısına  çıxarsa  onun  gözündən  varlığm  sirr  pərdəsini  qaldırar  -  
deyilir.  Xızır,  həmin  qaynaqlara  əsasən,  şəkildən-şəklə  düşə  bilir,  bir  göz 
qırpımında  uzaq-uzaq  məsafələr  aşır.  O,  havada  dolaşır,  suda  batmadan 
yeriyir,  təbiətdəki  varhqları  öz  əmrinə  tabe  ebyə  bilir.  Onda  öbnbri  belə 
diriltmək  qüdrəti  var.  Xalqın  etiqadmda  bir  kult  səviyyəsinə  yüksəbn  bu 
cisimsiz,  gözəgörünməz  varlıq  ıstədiyi  zaman  görünməz  ola  bilir.  Lakin 
özünü tamtmayınca da kimsə onu tanımır.
Türk  folklorunda  Xızırla  bağlı  inanışlarm  böyük  qismi  yazılı  Şərq 
qaynaqları  ilə  uyğunluq  təşkil  edir.  Türk  xalq  inanışlarında  peyğətnbər 
olaraq  qəbul  edibn  Xızır darda  qalanlarm  dadına yetişən  mübarək  üzlü bir 
varhqdır  [115,  s.462-463].  Dövlətşah  «Təzkirə»sinə  göro  isə  monqol 
ordulanna  Xızır  yol  göstərmişdir.  Teymur  ordusunun  önündə  gedorok  onu 
döyüşdən-döyüşə haylayan və qurd kimi yalnız başçmın gözünə görünən do 
Xızırdır [161, s.233]. Anadolu tiirklərinin  inamına görə, Xızırm guya İlyasla 
görtişdüyü  gündə  kainat  yenidən  təzələnir,  yeııi  bir  həyat  və  bərokət 
qazamhr.  Xızıra  Qədir  gecasi  rast  gəlinə  biləcəyinə  dair  inanış  da 
mövcuddur  [115,  s.464].  Xızır  su  stixiyası  ilə  əlaqəli  bir  obrazdır. 
Noqaylarm  ənənəvi  demonoloji  tosovvürlərini  əks  etdirən  bəzi  bilgibrə 
göıə,  svı  əyəsinin  adı  İlyasdır.  Xızırın  öliimsüz  tosəvviir  edilməsinin 
əsasmda  dayanan  motivlərdən  biri  də  elə  onun  əbədiyyoti  və  ölməzliyi 
rəmzləndirən su ib  bağlılığı olmalıdır.
Xızır inanışı Türküstan təsəvvüfıində də əhəmiyyətli yer tutur. İslam- 
türk etiqadlanna görə hər beş yüz ildən bir onun  cistni,  bədəni  başdan-başa 
təzələnir.  Xızır  yaşıl  geyimlidir,  boz  at  minər,  tez-tez  səma  məclishrinə
qoşular,  vəcd  halına  gəbr.  Burada  onun  övliyahq  yönü,  əlbəttə,  daha 
güclüdür  [157,  s.86-87].  Əhməd  Yəsəvinin müridbrindən  Süleymaıı  Ataya 
hikmətlər  (dini  və  həkimanə  şeirlər)  söylənıək  bacanğım  da  Xızır  bəxş 
etmişdir.  Buna  görə  Süleyman  Bakirqani  «Xızır-İlyas  atam  var»  deyir. 
Özbək  «Xannamə»sinə  görə  isə  Çingiz  xanm  da  adım  о  vermişdir  [146, 
s.99].  Hətta  Xaqaniyə,  Nizamiyə  yol  göstərən,  Xətayinin  əlindən  tııtan, 
Füzuliyə  ilham  və  təxəllüs  verən  də  Xızır  övliyadır  [97,  s.71j.  XV  əsr 
Osmanlı Türkiyəsinə aid məlumatda nəql oluııur ki, yol boyu эп azı bir dəfə 
Xızırın  yardımını  görməyən  heç  olmazsa  bircə  adama  da  rast  gəlmək 
mümkün deyil [157, s.104].
Xızınn  gələcəyin  aşıqlan  olan  aşiqbrin  yuxusuna  girib  (bir  inisiasiya 
şəkli  kimi)  onlara  buta  verməsi,  eşq  badəsi  içirməsi  motivi  türk  xalq 
yaradıcıhğında 
geniş 
yayılmışdır. 
Xızır 
türk 
xalqlannın 
dastan 
qəhrəmanlannın  hamisidir;  xeyir-duasıyla  onlan  muradlanna  yetirir.  Qaym 
ağacından  enon  və  giicbri  tükənən  igidlərə  yardım  göstərən  ilahi  mənşəli 
qocalar  da  Шгк  Xızır  anlayışmın  эп  özünəməxsus  prototipi  sayılır.  Xalq 
yaradıcılığı  öməkləriııdə  Xızır  çox  zaman  boz  atlı  təsvir  edilir.  «Dədə 
Qorqud» qəhrəmanlarmdan Buğac xan yaralanıb yıxıldığı  an  yanmda hazır 
olan boz atlı Xızır «üç qatla yarasın əliyb sığa»yıb:  «Sana bu yaradan ölüm 
yoxdur.  Dağ  çiçəyi  anan  südiylə  yarana  mərlıəmdir» -   deyir  və  qeyb  olur. 
Bebcə,  inanca  göro  o,  xəstəbrə  şəfa  verərdi.  «Manas»  dastanma  görə 
Manas  doğulduğu  gündən  Xızır  onun  üçün  dualar  edir.  «Şah  İsmayıl  və 
Gülzar»  dastanmda  atası  Şah  İsmayılm  gözünə  mil  çəkmək  istəyəııdə, 
«Tahir  və  Zöhrə»  dastanmm  qahrəmant  Tahir  zindana  salmanda  özünü 
yetirib  onlan  dardan  qurtaran  уепэ  Xızırdır.  «Saltuqnamə»yə  görə  Sarı 
Saltuqu  alovdan  xilas  eləyan  də  Xızırdır.  Türkmən  «Goroğlu»sunda  ısə 
Xızır  (Xıdır)  əleyhissəlam  «ııəfəs  oğlumuz»  dediyi  qəhrəman  Rövşənin 
«yenidən  qurulması»nda  özil  iştirak  edir,  ona  «Goroğlu»  admı  özü  verir. 
«Aldar  və  Zöhra»  başqırd  xalq  dastanmda  isə  o,  başdan-ayağa  yaraqlı- 
yasaqlı  bahadır  kimi  təsvir  olunmuşdur.  Xızır  bir  sıra  nağıllarda  bəzən 
dərviş  adı  ilə  də  anılmaqdadır.  Xalq  şairbrinin  röyalarına  girən  xəyali 
varlıqlar arasında Saçlı Dərviş deyibn bir qadm var; o, əslində övliyadır. Bu 
qadınla bağlı rovayət edilənbrin sonunda onun Xızır olduğu söybnilir [128, 
s.179]  ki, bu  motiv də öz  kökbri  ilə  bolluq-bərəkət  hamisi  olaıı  Ulu  (Yer) 
Ana  mifoloji  obrazma  bağlamr.  Yer  ruhunun  şərəfinə  keçiribn 
mərasimbrdə  şamanın  qadm  geyimi  geyməsi,  ümıımiyyətb,  şamanm 
bolluq,  artım  ideyası  ilə  bağlılığı  və  b.  kimi  faktlar  bu  motivin 
simvolikasına aydmlıq gətirə bilər.

Xızırm  adı  «Kıdır»  şəkliyb  bir  sıra  ensıklopedik  sözlüklərdə  ərəb 
məıışəli  olaraq,  Həzrət  Musa  zamamnda  yaşadığı  və  ilahi  bilgilərə  sahib 
şsxs  kimi  göstərilir.  Araşdırmalar  ısə  Xızır  kultunun,  пэ  qədər  Şərq-islam 
təfəkkiirü  izləri  ib   zəngin  olsa  da,  əslində  türk  təfəkkürü  məhsıılu  olduğu 
həqiqətini  sübuta  yetirmişdir.  Bir  əfsanəyə  görə  Xızır  Quranı  öz  ustadmm 
qəbrində öyrənir ki, bu əfsanə özlüyi'ındə yenə onu ölülər səltənətinə, əcdadlar 
alomino  bağlayır.  Qazax  sehirli  nağıllannda  qardaşlannm  xəyanəti  iizündən 
quyu dibinə düşən (əslində isə quyıı  vasitosilo yeraltı  dünyaya adlayan)  nağıl 
qohrəmam  burada  ixtiyar  bir  qoca  görür.  Həmin  qoca  quş  olub  qəhrəmam 
işıqlı diinya iizünə çıxanr ki, bu qoca da уепэ  Xızır İlyas idi. Xızmn  sevdiyi 
ağ ıəng  isə  öliilər  diinyasım rəmzləndirir.  Bollııq-bərəkət,  artım rəmzi  olan 
Xızır bir sıra onənolordo hətta kor təsovviir olunıır.  Lakin o,  göıməz olduğu 
qədər görünməzdir də.  Dünyadakı bütün sirlərin bilicisi olan bu varlığm kor 
təsəvvür  olunması  onu  yeraltı  dünyası  ilə,  əcdad  ruhlannın  olduğu  о  biri 
alənıb do bağlayır.
Beblikb,  tiirk  tannçılığında  peyğəmbərlik  anlayışı  olmadığı  üçün 
Xızır -  Xıdırm da peyğəmbər statııslu olduğunu düşünmək əslində tannçılıq 
göıüşbri  ib   bir  ziddiyyət  yaradır.  Bu  mənada  qoruyucu  (haıni)  nıh  olan 
Xızır  türk  etnik-mədoni  ənənəsində  «övliya»,  «ərən»  anlayışı  ilo  ifadə 
olunan  mifoloji  varlıqlarm  ölçübrinə  daha  uyğun  golir.  Ölüb-dirilmə 
ideyası ib  bağlıhğı iso Xızır obrazının tanrıçılıq görüşbri  işığında araşdmla 
bilməsini  mümkün  edir.  Mohz  bu  ideyaya  bağlılığına  əsasən  araşdırıcılar 
Xızırın  dünyanı  dolaşaraq  darda  qalanlann  dadına  yetməyindən  başlamış 
yerdo  qalan  bütün  funksiyalannm  Yaradan  əbədi  Tannnın  öz  varlığından 
qaynaqlandığı qonaətindodirlor.
Mərasim  mozmuıılu  Xıdır  Nəbi,  Xıdırəlbz  inancı  da  уепэ 
Xızır//Xıdır  obrazı  çevrəsindo  təşəkktil  tapmış  və  türk  xalqlarında  baharm 
gəlişiylə birbaşa bağlılıqda olan bir inancdır. «Kos-Kosa» (Kosa gəlin) kimi 
morasim  qaynaqlı  oyunlar  Xızırın  adma  bağlı  Xıdır  Nobi  günlorində 
oynanmışdır.  «Kos-Kosa»  mərasimi  və  bu  mərasimdoki  Kosa  obrazı  da 
tobiətin  yeııibnməsi  və  ölüb  dirilım  mifologemi  çevrəsində  təşəkkül 
tapmışdır.  Məlumdur  ki,  erotık  rnozmuıılu  mərasim-ayin  vo  inanışlar adət- 
oııonolorm təqvimb bağlı dövrəsiyb əlaqəbnir.  Bu baxımdan tobiotin  bahar 
çağındakı  oyanışını  rəmzbrıdirən  «Kos-kosa»  və  ya  «Kosa  oyuıııı» 
xaraktcrikdir.  Novruz  bayrarnı  günbrindo  bahann  gəlişi  münasıboti  ib  
oynanan,  qışm  ölümünü  və  yazın  gəlişini  gülməli  biçimdə  canlandıran  bu 
oyuıı mifoloji simvolikasmm zonginliyı ib  seçilir.
Başlanğıcdakı arxaik ritual xarakterini son dövrbrə qədər açıq-aydm 
qorumuş  oyun  zaman-zaman  xalq  teatn  kimi  səciyyobııdirilmiş,  həmçinin 
yazm  gəlişinə  lıəsr  olunmuş  törən  (mərasim)  sayılmışdır.  Kosa  oyununıın 
mərasimb bağlı  cəhətbrinə toxunularaq bu xalq mərasimbrində  hələ oyıın 
və  əybncəbriıı  mərasimin  özünə  çox  bağlı  olub  ondan  ayrı,  müstəqil  bir 
şəkildə  yaşamadığı  haqda  da  fikirbr  söybnmişdir.  Bir  qəııaəto  görə  iso, 
yazla qışm təbii  hadiso olaraq  canlandınldığı  «Kosa-Kosa»da homin  hadisə 
ayin-oyun kimi  icra olunubdur. Bu mənada «Kosa-Kosa» mifoloji  görüşbr, 
baxışlar dünyasmda boya-başa çatmışdır.
Tədqiqatçılar  haqlı  olaraq  Kosanm  geyimində,  qurşağa  və  boyuna 
düzdüyü  zmqırovlarda,  başa  geydiyi  şiş  papaqda  və  s.  qam-şaman 
geyiminin  rəmzbrini  görmüşbr.  Azərbaycanda  çoxlu  variantlan  qeydə 
alınan  bu  xalq  oyunu  Anadoluda  da  yayılrmşdır.  Vanda  «Kosa  oyımu» 
deyilən  bu  oyırn  hər  il  20  fevral  tarixində  oynanılardı.  Başlıca  qaynağım 
təbiotin  tam  olaraq  bilinməyən  yönbrini  rəmzbndirən  rituallardan  alan  bu 
oyunun iştirakçılan qurd, tülkü, çaqqal kimi heyvan qiyafətinə bürünərlərdi. 
Bu isə təbiət başlanğıcını  işarələyirdi. İnanışa görə, Kosa birinci  dəfə kimin 
evinə  girsəymiş,  homin  il  о  evin  içinə,  hoyət-bacasma  xeyir-borokət 
gəlirmiş.  Ona  görə  do  evbrə  gəbn  Kosa  oyunçulanna  ev  sahibbri 
çörokdon, yağdan-undan,  puldan-paradan hədiyyə ebrdi.  Beloco,  oyunçular 
kəndin  bütün  evbrini  bir-bir gəzərdilər.  Bütün  kənd  camaatı  buna  sevinər, 
deyər-gülərdi.  Buradakı  funksiyasmdan  göründüyü  kimi,  Kosa  ibtidai  çağ 
mərasimbrindəki sehrkar, ofsunçu və ya din xadiminin gördüyli işi görärdü.
Kosanın  birinci  gəldiyi  evə  xeyir-bərokat  gotirmosi  oslində  onun 
bolluq,  artım,  məhsuldarlıqla  bağlı  mifoloji  təsəwürbrdən  goldiyiııi  gös- 
tərir.  Artım ideyasıyla, qadın başlanğıcıyla bağhlıgı baxımından  Anadoluda 
Kosa oyununun bozi  yörələrdə qadmlar arasıııda oynanması  faktı da diqqəti 
çəkir.  Bu  oyunda  Kosa  obrazmı  kişi  qılığma  girmiş  bir  qadm  canlandınr. 
Bolluq  moqsədilə  oynanılan  həmən  oyunda  Kosanın  ətrafında  8-10  qadın 
dolanarlar  ki,  guya  bunlar  da  Kosanm  arvadlarıdır.  Mifoloji  yozumda  bu, 
Kosanm cinsi  gücünün  artıqlığına işarədir.  Bütövlükdə  həyatın  dövroviliyi, 
ölümsüzlük  və  ya  ölüb-dirilmə,  ebcə  do  artım  ideyası  ətrafmda  bırbşon 
obrazlarda  isə  seksuallıq  nəzərə 
9
афап  keyfiyyətlərdəndir.  Bundaıı  başqa 
həmin qadınlarm oxuduqlan türküdə:  «Kosa,  Kosa, kor Kosa», -  deyilir ki, 
fikrimizcə,  Kosanın  korluğu  ib   (bununla  bağh  başqa  hər  hansı  qeydo  rast 
gəlinmosə  beb)  burada  mifoloji  obrazın  arxaik  simvolikasına  baglı  tosov- 
vürbr də reliktiv şəkildə qorunmuşdur.

Yaşayışın  əbədi  dövrəviliyinin  ifadəçisi  olan  (minarələr,  qəbirüstii 
daşlar  və  b.k.)  fallik  simvollar  bugünəcən  də  mədəniyyotlərdə  təmsil 
olunmaqdadır [279, s.74]. Kosa oyununun fallik səciyyəli  rəqslərlə  bağlılığı 
bu  baxımdan  ayrıca  diqqəti  cəlb  edir.  Azərbaycanda  uzun  müddət  el 
avasında  Kosa  rolunu  oynayan  şəxsin  «Kosa-kosa»  oyunu  zamanı  lülə 
siimüyə parça dolayıb, onu fallos halıtıa salmağı və eləcə də canlı ənənənin 
özündən  qeydə  alınan  digər  bu  kimi  faktlar  oyunun  fallik  məzmunlu 
oldıığunu  göstorir.  Bu  isə  oyunun  artım,  bərəkət,  bolluq  ideyasmdan 
gəldiyinə  işaıədir.  Təsadüfi  deyil  ki,  təbiətlə  yaşanılan  çağın  qalığı  olan 
ritual  qaynaqlı,  mərasim xarakterli  oyunlarda  fallos  hadisəsinə  rast  gəlinir. 
Fallosla,  fallik  hərəkət  və  eləcə  də  rəqslərlə  torpağın  verimli  olmasımn 
tənıin  ediləcəyino  inamlırdı.  Ən  son  çağlaracan  oynanan  ritual  qaynaqlı 
maskalı  oyunlarda da ən çox rast gəlinən elementlər  içərisində fallos  rəmzi 
başlıca  yer  tutur.  Fallosun  artım  məqsədi  daşımasının  universal  xarakterli 
olması arxeoloji, tarixi və etnoqrafık araşdırmalarla da təsdiqlənmişdir.
«Kosa-kosa»  oyununda  Kosaran  fallik  rəqslərini,  pantomim 
həıokotlorlə  müşayiot olunan  şən,  oynaq  və  güliiş doğuran  «əməllərini»  isə 
tipoloji hadisə olduğu halda, yanlış olaraq birbaşa Dionisin fallik rəqsləriylə 
bağlamlmışdır.  Azərbaycan  xalq  teatn  tarixinə  dair  araşdırmalarda  artım 
ideyası  ilə  bağlılıqda  bu  fallik  mərasim  tamaşası  ilə  əlaqoli  qiymətli 
etnoqrafik  detala rast  gəlinir;  xalq  arasında yaşamaqda  olan  əqidəyə  görə, 
guya uşağı  olmayan bir kəs Kosa rolunda çıxış etsəymiş, onun oğlu olarmış 
[13,  s.33].  Bu  etiqad  mifoloji  simvolikasma  görə  Umaya  tapınanm  oğlu 
olacağı  kimi  əski  iııamla  funksionai eyniyyət təşkil  edir.  Kosanı  oynayanın 
bəxtiııin  açılacağı  inamı  da  artım  ideyasmdan  gələn  eyni  bir kökə  bağlıdır. 
Cliilməli  sözlər deyə-deyə  meydanı  dolaşan  Kosanın  ulaqdan  düşüb  zarafat 
eləməsinin,  toy  çalınmasınm,  seyirçilərin  gülüb  uğunmasmın  belə  artım 
ideyası  ilə  əlaqələııdirilmosi  fikri də diqqəti  çəkir.  Gerçəkdə buradakı  gülüş 
ritual  məııa  daşıyır51.  Taxdığı  üzlükdə  təbiət  ruhuna  inamın  izlori  yaşadığı
51  Ölüb-clirilmə  motivinə,  gülüş  aktına  və  s.  az  qala  ritual  qayııaqlı  bütün  oyunlarda  rast 
golinir.  G ülilşb  bağlı  görkomli  folklorşünas  V.Y.Proppun  «rmrasimi  gülüş  masnbsini  həll 
clmək  iiçüıı  bizdəki  komiklik  anlayışını  bütiinlükb  кэпага  qoymaq  lazımdır.  Biz  elə 
gülmüriik,  песэ  ki  bir  vaxtlar  gülilrdübr.  Ona  görə  do  chtimal  ki,  komikliyin  vn  gülüşün 
ümumi  folsoti  tərifiııi  vermək  mümktln  deyil...»  [340,  s. 179]  fıkrini  xatırlamaq  bu  mənada 
yerinə  dttşür.  Azərbaycan  foiklor'iünaslığında  giililşün  gcnezisi 
vd
  poctikası  ılə  bağlı 
M.Kazımoğlunıın  araşdırması  bu  baxımdan  diqqəti  çnkir  [53].  Ümııməıı  arxaikada  vo 
ənəııədə  hər  yeni  həyat  nişanı  gülüş  motivıyb  mdşayiət  olunubdur.  Mnsobn,  xakaslarda 
diişünürdiibr ki, qadıtı güldüyü zarnan «qut» udmaqdan da ham ib qala bib r [375,  s. 1621.
kimi, bundan başqa Kosanm kürkü tərsinə geyməsinin də ritual semantikası 
baxımından öz izahı var. Eləcə də çirkin və eybəcər olması, şikəstliyi heç də 
sadəcə  ətrafdakılarda  gülüş  doğurmaq  üçün  uydurulan  zahiri  qüsur  deyil, 
onu sakral dünyaya, xtonik zonaya bağlayan detal kimi yozula bibr.  Belinə 
zınqırovlu  кэтэг  bağlaması,  üstəlik  boynuııdan  zınqırov  asması  mifoloji 
aspektdə ritual mahiyyətli oyun kimi onlarrn fallik məzmun daşıdığına işarə 
olaraq qavranılır.
Ölüb-dirilmə  motivi,  demək  olar  ki,  çox  vaxt  məntiqi  ardıcıllıqdan 
uzaq  hadisələr  düzümündən  ibarət,  üstəlik  də  qəlibləşmiş  hazır  mətıı 
parçaları  olmayan  ritual  qaynaqlı  bütün  oyunlarda var.  Elliklə  oynanaıı  və 
ənəııənin yönəltdiyi,  əski  bayramlardan qalma həmin  oyunlar bütün  kütləvi 
oyunlar kimi  dirilik,  bolluq və bərəkəti rəmzləndirir.  Simvolik olaraq  Kosa 
adı  ilə  bağlanan  çox  sayda oyunlar köhnə  ilin  qovulması,  təza  iiin  golişıylə 
əlaqələndirilir.  Qədimdən  ilk  bahar  günündə  -   yazm  gecə  ilo  gündüzün 
bərabərləşdiyi gündə  şənlik kimi  keçirilən  bu mərasim-rituallar da Kosanm 
adma  bağlanırdı.  Köhnə  ilin  gedib  təzə  ilin  gəlməsini  rəmzləndirəıı  bu 
oyunlarda  yaşlı  Kosanın  həm  də  təkgözlü  təsəvvür  olunması  is о  onun 
mifoloji varhq kimi xtonik sfera ilə əlaqəsindən də хэЬэг verir.
«Kosa»  və  ya  «Kosa  gəlin»  oyunlannda  on  çox  da  qafiyəli  sözlər 
söylənməsi  diqqəti  çokir ki,  bu  da  eyni  zamanda  ritmlə,  dövrəvilik  idcyası 
ilə  bağhdır.  Güney  Azərbaycanda  Kosa  ritualma  «Ağ  kosa  -   Qara  kosa» 
deyilir  vo  bu  ənənənin  Həzrət  İbrahimə  qədər  uzandığı  söyləııir.  Kosanın 
artım,  bərəkət  ideyası  ilə  əlaqəsi  Həmədanda  iera  olunan  oyıın  zamanı 
«Kosa  goldi»  sözləriııə  «Xoş  goldi»  deyiləndən  sonra  yeııə  iki  adamm  bir 
ağızdan:  «Nə  gətirdi?»  sualına  «Bərəkət»  cavabı  verilməsindo  do  oksini 
tapıbdır  [107, s.l7].  İranın Fars bölgəsində köçabo qaşqaylar quraqlıq vaxtı 
yağış  yağmağmı  istədikləri  vaxt  Kosa  gəlin  adı  verdiklori  birinə  keçədən 
yapıncı geyindirib, yun saqqallı, üzünü unla bulaşdırar, başına da iki buynuz 
taxardılar.  Нэг  çadırdan  ona  уеуэсэк  verməliydilər.  Çadır  sahibləri  onun 
başmdan  su  tökərdilər.  Qaşqay  əşirətləriııdə:  «Kosa  gəlinənı,  qızıl 
buynuzam,  yağış  gətirdim,  şimi  istərəm»  -   deyən  Kosa  gəlinlo  göybrdən 
yağış buludları gələcəyina inanılmışdır.
Quzey İraqdakı Kosa oyunu isə eyni zamanda bir ölüb-dirilmə oyunu 
olmağı  ilə  diqqəti  daha  çox  çəkir.  Bu  oyunun  qaydasmca,  öləıı  adamın 
üstüno  su  tökərək  onu  dirildərlər.  Sonra  da  qadıııla  kişi  rəqs  eləyər,  cinsi 
əlaqəyo  girməyin  tərzini  çıxararlar  [107,  s. 18-19].  Buradala  ölüb-dirilmə

aktı  və  cinsi  əlaqənin  təqlidi  elementləri  Kosa  obrazmın  da  ölüb-dirilmə, 
artım,  ölümsüzlük  ideyasım  öz  otrafında  birləşdirən  əski  bir  kompleksdən 
gəldiyini göstərir.
Kosa  çıxdığı  zaman  soyuqlann  ara  verəcəyinə  inamlardı.  Vanda 
oynanılan  Kosa  oyunu  da  bərəkət,  artım  ideyasvnı  açıqca  qoruyub 
saxlamışdır.  Buradakı  inanışa  görə,  Kosa  birinci  kimin  evinə  girərmişso, 
homin evdə bolluq olarmış [yenə orada, s.20-21]. Beləliklə, Kosa oyunu  ilin 
təhvil  olması  və  yeni  gəlon  ilin  qarşılanmasmı  rəmzləndirmişdir.  Kosa 
°yunu  növiindən  bir  oyıın  Türkiyodo  Qırşəhirdə  -   Çiçəklidağ  bölgəsində 
«Kosa  gəzdirmo»  adlanır  ki,  bu  oyunda  da  Kosanm  ölüb,  sonra  yenidən 
dirilməsi motivi qorunmuşdur.
Yüklə 7,79 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   15
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin