AZƏrbaycan miLLİ elmlər akademiyasi folklor institutuYüklə 0,77 Mb.
səhifə17/17
tarix04.05.2017
ölçüsü0,77 Mb.
#16567
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

BİBLİOQRAFİYAAzərbaycan dilində 1. Abbaslı İ. Əfsanə və rəvayətlərin janr özünəməxsusluğu //Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər, XI kitab. Bakı: Səda, 2002, s.3-18

 2. Abbaslı İ. Midiya-aran mədəniyyətinin folklor qaynaq­la­rı. Mənqəbə-dastan yaradıcılığı və onların məzmun çalarları // Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər, XV kitab. Bakı: Səda, 2004, s. 55-67

 3. Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. III cild. Bakı: Şərq-Qərb, 2006, 672 s.

 4. Azərbaycan xalq əfsanələri. Bakı: Yazıçı, 1985, 285 s.

 5. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı antologiyası. Bakı: Çaşıoğlu, 2004, 240 s.

 6. Balayev M.A. Müqəddəslərə pərəstiş – keçmişin zərərli qalığıdır. Bakı: Azərnəşr, 1971, 51 s.

 7. Bayat F. İslami anlayış içində mənkıbə // Azərbaycan şi­fa­hi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər, XXXII. Bakı: Nurlan, 2010, s. 3-17

 8. Bayat F. İslamın milliləşməsində türk xalq sufizminin rolu // Elmi araşdırmalar, № 1-2. Bakı: Səda, 2000, s. 51-60

 9. Bayat F. Oğuz dastanında müdrik qoca // Gənc ədəbiy­yatşünasların respublika konfransı. Bakı: Elm, 1994, s. 28-31

 10. Bayat F. Türk mədəniyyətində seyidlik // “Dədə Qor­qud” elmi ədəbi toplu, №4. Bakı: Nurlan, 2013, s. 97-106

 11. Bayat F. Folklor dərsləri. Bakı: Elm və təhsil, 2012, 424 s.

 12. Bayat F. Xoca Əhməd Yəsəvi və xalq sufizminin bəzi problemləri. Bakı: Ağrıdağ, 1997, 102 s.

 13. Bayat F. Oğuz epik ənənəsi və Oğuz Kağan dastanı. Bakı: Sabah, 1993, 194 s.

 14. Bayat F. Övliya mankabələri. Türk dərvişlərinin kəramətləri. Bakı: Elm və təhsil, 2013, 212 s.

 15. Bayat F. Türk təkkə (təsəvvüf) ədəbiyyatı. Bakı: Elm və təhsil, 2011, 440 s.

 16. Əfəndiyev P. Azərbaycan folklorşünaslığının problem­lə­ri. II hissə. Azərb. Dövlət Pedaqoji Un-ti. Bakı: Elm və təhsil, 2004, 400 s.

 17. Əfəndiyev P. Azərbaycan folklorşünaslığının problem­ləri. III hissə. Azərb. Dövlət Pedaqoji Un-ti. Bakı: Elm və təhsil, 2005, 460 s.

 18. Əfəndiyev P. Azərbaycan folklorşünaslığının problem­ləri. IV hissə. Azərb. Dövlət Pedaqoji Un-ti. Bakı: Elm və təhsil, 2011, 336 s.

 19. Əfəndiyev P. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı. Bakı: Maarif, 1981, 404 s.

 20. Əliyev R. Əfsanə mətnlərində mifoloji görüşlər // Elmi axtarışlar, XV cild. Bakı: Səda, 2005, s. 189-203

 21. Freud S. Totem və tabu. Bakı: Qanun, 2012, 202 s.

 22. Həsənli A. Dünya, mənə ilişmə. Bakı: Adiloğlu, 2007, 135 s.

 23. Qafarlı R. Mif və nağıl (Epik ənənədə janrlararası əlaqə). Bakı: ADPU nəşri, 1999, 448 s.

 24. Qurbanov N. Azərbaycan əfsanələrinin mifoloji-kos­mo­qonik mahiyyətinə dair // “Dədə Qorqud” toplusu, №2. Bakı: Nurlan, 2006, s.68-87

 25. Masallı folklor örnəkləri. 1-ci kitab. Bakı: Elm və təhsil, 2013, 418 s.

 26. Məmmədli Q.M. Tüfеyli оcаqlаrı. Bakı: Azərnəşr, 1963, 74 s.

 27. Molla Kərbəlayi Nüsrət Qızılağaclı. Qızılağac kəndi. Dünən və bu gün. Bakı: Adiloğlu, 2003, 242 s.

 28. Musayeva A. Battal Qazi dastanının Bakı əlyazması // Orta əsrlər əlyazmaları və Azərbaycan mədəniyyəti tarixi prob­lemləri VI elmi-nəzəri konfransın materialları. Bakı: 1998.

 29. Nemət M. Azərbaycanda pirlər. Bakı: Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, 1992, 104 s.

 30. Paşayev S. Azərbaycan əfsanə və rəvayətlərinin ədəbi abidələrimizlə müqayisəli təhlili. Bakı: Elm, 2007, 310 s.

 31. Paşayev S. Azərbaycan xalq əfsanələri. Bakı: Yazıçı, 1985, 285 s.

 32. Paşayev S. Nizami və xalq əfsanələri. Bakı: Gənclik, 1983, 128 s.

 33. Pirsultanlı S. Əsatirlər, əfsanələr, rəvayətlər (S.P. Pirsultanlı və digər müəlliflər). Bakı: Şərq-Qərb, 2005, 304 s.

 34. Pirsultanlı S.P. Azərbaycan türklərinin xalq əfsanələri. Bakı: Azərnəşr, 2009, 427 s.

 35. Səmimi T. Ağbaba ziyarətgahları. Bakı: Nurlan, 2008, 102 s.

 36. Təhmasib M.H. Azərbaycan xalq dastanları (orta əsrlər). Bakı: Elm, 1972, 400 s.

 37. Tsuzmer A.M., Petrişina L.A. İnsan, anatomiya, fizio­logiya, gigiyena. Bakı: Maarif, 1989, 240 s.

 38. Vəliyev V. Azərbaycan folkloru. Bakı: Maarif, 1985, 414 s.


Türk dilində


 1. Artun E. Anonim türk halk edebiyatı nesri. İstanbul: Kitabevi, 2006, 503 s.

 2. Ay A. Efsane-menkıbe üzerine bir karşılaştırma denemesi // Milli eğitim dergisi. Sayı 142, 1999, s.27-39

 3. Bayat A.H. Türk dünyasında, özəlliklə Anadolu tıbbi folklorunda akıl hastalıklarının tedavi yolları və kaynakları // Türk halk hekimligi sempozyumu bildirileri. Ankara: 1989

 4. Bayat F. Korkut Ata. Mitolojiden gerçekliğe Dede Korkut. Ankara: KaraM, 2003, 89 s.

 5. Bayat F. Anadolu halk sufizminin oluşmasında şaman­lığın rolü // Uluslararası Anadolu İnançları Kongresi Bildirileri. Ürgüp /Nevşehir, 2000

 6. Bayat F. Ana hatlarıyla türk şamanlığı. İstanbul: Ötü­ken, 2006, 304 s.

 7. Bayat F. Mitolojiye giriş. Çorum: KaraM, 2005, 150 s.

 8. Bayat F. Oğuz destan dünyası. Oğuznamelerin tarihi, mitolojik kökenleri ve teşekkülü. İstanbul: Ötüken, 2006, 348 s.

 9. Bayat F. Türk mitolojik sistemi. Ontolojik ve episte­mo­lo­jik bağlamda türk mitolojisi. Cilt 1. İstanbul: Ötüken, 2007, 380 s.

 10. Bayat F. Türk mitolojik sistemi. Kutsal Dişi – Mitolo­jik Ana. Umay paradigmasında ilkel mitolojik kategoriler – iye­ler ve demonoloji. Cilt 2. İstanbul: Ötüken, 2007, 368 s.

 11. Bayat F. Türk şaman metinleri. Efsaneler ve memorat­lar. 2. Baskı. Ankara: 3ok, 2005, 307 s.

 12. Bilmen Ö.N. Büyük İslam ilmihali. Ankara: Diyanet vakfı yayınları, 1996, 554 s.

 13. Boratav P.N. 100 soruda türk folkloru. İstanbul: Gerçek yayınevi, 1999, 323 s.

 14. Boratav P.N. 100 Soruda türk halk edebiyatı. İstanbul: Gercek yayınevi, 1969, 279 s.

 15. Çobanoğlu Ö. Türk halk kültüründe memoratlar ve halk inançları. Ankara: Akçağ, 2003, 288 s.

 16. Eraydın S. Tasavvuf ve Tarikatlar. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyyat fakültesi vakfı yayınları, 1994, 518 s.

 17. Gökyay O.Ş. Dedem Korkutun kitabı. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi, 1973, 671 s.

 18. Gölpınarlı A. Menakıb-ı Hacı Bektaş Veli vilayet­na­me­si. 1958, 297 s.

 19. http://web.firat.edu.tr/ilahiyat/DergiYazilari/092_2004/07RamazanIsik.pdf 004)

 20. İnan A. Müslüman türklerde şamanizm kalıntısı // İlahiyat fakültesi dergisi. c. IV. Ankara: 1952, s.19-27

 21. İnan A. Kitab-ı Dede Korkut hakkında makaleler ve in­ce­lemeler. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1968, 191 s.

 22. İnan A. Tarihte ve bugün şamanizm. Materyaller ve Araştırmalar. 2 baskı. Ankara: TTK Yayınları, 1954, 233 s.

 23. Işık R. Türklerde ağaçla ilgili inanışlar ve bunlara bağlı kültler // İlahiyat fakültesi dergisi, 2004, s.89-106

 24. Köksel B. Gazi Antep yöresi halk inanışlarında şama­nist etkiler // Uluslar­arası Anadolu inançları kongresi bildirileri. Nevşehir: 2000, 212-223 s.

 25. Kutadgu Bilik / hazırlayan R.Arat. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 1983, 654 s.

 26. Mahir İ. Tasavvuf, mahiyeti, büyükleri ve tarikatler. İstanbul: Düzdağ Kitabevi yayınları, 2000, 390 s.

 27. Ocak A.Y. Kültür tarihi kaynağı olarak menâkıbnâ­meler. Ankara: Türk tarih kurumu yayınları, 1992, 130 s.

 28. Ocak A.Y. Türk sufiliğine bakışlar. 10 Baskı. İstanbul: İletişim yayınları, 2008, 220 s.

 29. Oğuz O. və b. Türk halk edebiyatı el kitabı. Ankara: Grafiker, 2006, 410 s.

 30. Oymak İ. Malatya ve çevresinde ziyaret ve ziyaret yerleri. Malatya: 2002, 162 s.

 31. Ögel B. Türk mitolojisi. Cilt 1. Ankara: Türk tarih kurumu basımevi, 2003, 644 s.

 32. Ögel B. Türk mitolojisi. Cilt 2. Ankara: Türk tarih kurumu basımevi, 1995, 610 s.

 33. Özdoğan R. Amasya’da adak yerleri ile ilgili halk anlatıları. Yüksek Lisans Tezi: 2006, 240 s.

 34. Öztelli C. İslamdan sonra ilk halk ədəbiyyatı ve Anadolu’da meydana gelen eserler // Uluslararası folklor ve halk edebiyatı semineri bildiriləri. Ekim 1975. Ankara: 1976

 35. Öztürk İ. Sabır kahramanı Eyyub peygamber (a.s.). 6 Baskı. Şanlıurfa: Elif matbaası, 2007, 302 s.

 36. Radloff V.V. Proben. T. V. St. Petersburq: 1893, 670 s.

 37. Sakaoğlu S. Efsane araştırmaları. Konya: Selçuk Üni­ver­sitesi yayınları, 1992, 220 s.

 38. Şar S. Halk hekimliginin dünü və bügünü // Türk halk hekimligi sempozyumu bildirileri. Kültür Bakanlığı Milli Folk­lor Araştırma Dairesi Yayınları 110. Ankara: Ankara Üniver­si­te­si Basımevi, 1989, s. 221-229

 39. Tanyu H. Türkiyede adak ve adak yerleri. Ankara: Elips kitap yayınları, 2007, 321 s.

 40. Uzunçarşılı İ.H. Osmanlı devletinin ilmiye teşkilâtı. Ankara: Diyanet İşleri Yayınları, 1984, 163 s.


Digər türk dillərində


 1. Mаmbеtаliеv S. Sufizm jаnа аnunq Qırqızstаndаqı аqımdаrı. Frunzе: Ğılım, 1972, 87 s.

 2. Şаripоv Е., Bаzоrоv Е. Muкаddаs jоylаr tuğrisidа хакiкаt. Tоşкеnt: Fan, 1977, 217 s.


Rus dilində


 1. Алекперов А. Исследования по археологии и этно­графии Азербайджана. Баку: Изд-во АН Азерб. ССР, 1960, 250 с.

 2. Аникин В.П. Круглов Ю.Г. Русское народное поэ­ти­ческое творчество. Учебник для пед. ин-тов. Ленинград: Просвещение, 1987, 478 с.

 3. Аннапесов M., Сапаров С. Подлинное лицо ишана. Правда о святых местах // Tуркменская искрa, 9 января 1982

 4. Ахмеджанов В., Казымзаде А., Юулдашев Н. Культ святых и «святые места» в Исламе. Tашкент: Фан, 1959, 195 с.

 5. Басилов В. Культ святых в Исламе. Mосква: Наука, 1970, 143 c.

 6. Бернштам А.Н. Изображение быка в находках Ноин-Улинских курганов // Проблемы истории докапита­лис­тических обществ. № 10. Ленинград: 1935, с. 127-129

 7. Гарбузова В.С. Сказание о Мелике Данышменде // Исторически-филологическое исследование АН СССР. Институт востоковедения. Москва: ИВЛ, 1959, 189 с.

 8. Гусейнов А.Н. О некоторых памятниках могилах и районе Самух и Халдана // Материалы по истории Азер­бай­джана. Труды музея истории Азербайджана. Т.1. Бaку: 1956, с. 44-55

 9. Дуженбин Ж. Культ святых и «святых мест» в религии Ислама. Алма-Ата: Наука, 1958, 188 с.

 10. Изимбетов T. Курс лекции по основам научного атеизма. Нукус: Наука, 1979, 177 с.

 11. Казымзаде А., Юлдашев Н. Культ святых и «свя­тые места» в Исламе. Ташкент: Фан, 1959, 114 с.

 12. Климович Л.И. Обряды, праздники и культ святых в исламе. Грозный: Чечено-ингуш. кн. изд-во, 1958, 63 с.

 13. Криничная Н.A. Персонажи преданий: становле­ние и эволюция образа. Ленинград: Наука, 1988, 192 с.

 14. Лaташ Л.П. Нeйрoфизиoлогия сна и снoвeдeнии // Клиничeскaя нейрoфизиoлoгия // Лeнингрaд: Наука, 1972, с. 157- 168

 15. Mакатов И. Культ cвятых – пережиток прошлого. Махачкала: Дагкнигоиздат, 1962, 212 с.

 16. Mакатов И. Религиозные группы Амая и Кунта Хаджи. Mахачкала: Наука, 1965, 47 с.

 17. Мелетинский Е.М. Mиф и сказка // Фoльклор и Эт­нoграфия. Избранные статьи. Воспоминания. Мoсквa: Нау­ка, 1970, с. 284-296

 18. Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. Мoсквa: Наука, 1976, 407 с.

 19. Mещанинов И.И. Пиры Азербайджана // ИГАИМК. Т. IX. Вып. 4. Ленинград: Известия, 1931, с.138-151

 20. Mустафинов М.M. Зикризм и его социальная сущность. Грозный: Наука, 1971, 61 с.

 21. Прoпп В.Я. Русскoe нaрoднoe пoэтичeскoe твoр­чeствo. Мoсквa: Наука, 1955, 345 с.

 22. Сухарева О. Ислам в Узбекистане. Ташкент: Фан, 1960, 197 c.

 23. Фатуллаоглы А. Простые секреты святых гробниц // Наука и религия. №5. Москва: Наука, 1980, с. 249-356

 24. Элиаде М. Священное и мирское // М.Элиаде. Миф о вечном возвращении (сборник). Москва: Ладомир, 2000, с. 249-356

 25. Ямпольский З.И. Пиры Азербайджана // Вопросы истории религии и атеизма. Т. VIII. Мocква: 1960, с. 229-236

 26. Ямпольский З.И. О первобытных корнях культа святых в исламе // Музей Археoлoгии и Этнoграфии. Т. V. Баку: 1962, с. 56-61


Fransız dilində


 1. Melikof İ. La Gest de Melik Danişmend. Etude critique du danişmendname. Paris: 1960, 340 p.

Söyləyicilər haqqında məlumat


 1. Arif Fərzəliyev. Doğum tarixi 1956. Təhsili ali. Masallı rayonu Xırmandalı kəndi.

 2. Aygül Səmədova. Doğum tarixi 1972. Təhsili orta. Masallı rayonu Rüdəkənar kəndi.

 3. Dilbər Nağıyeva. Doğum tarixi 1954. Təhsili orta. Masallı rayonu Bədəlan kəndi

 4. Elxan Kazımov. Doğum tarixi 1981. Təhsili orta. Masallı rayonu Ərkivan qəsəbəsi

 5. Ələddin Nəzərov. Doğum tarixi 1957. Təhsili ali. Masallı rayonu Ərkivan qəsəbəsi

 6. Hacı Nüsrət Nəsrullayev. Doğum tarixi 1947. Təhsili ali. Masallı rayonu Qızılağac kəndi

 7. Hacı Yadulla Şahmarov. Doğum tarixi 1931. Təhsili yoxdur. Masallı rayonu Sığdaş kəndi

 8. Hörmət Quliyev. Doğum tarixi 1990. Təhsili orta. Masallı rayonu Sığdaş kəndi

 9. İbrahim Sadıqov. Doğum tarixi 1950. Təhsili ali. Masallı rayonu Seybətin kəndi

 10. Qumru Əhmədov. Doğum tarixi 1958. Təhsili ali. Masallı rayonu Mahmudavar kəndi

 11. Mədinə Həsənova. Doğum tarixi 1941. Təhsili 7 illik. Masallı rayonu Xırmandalı kəndi

 12. Mərziyyə Məmmədova. Doğum tarixi 1951. Təhsili orta. Masallı rayonu Səmidxan kəndi

 13. Mir Qabil Tağıyev. Doğum tarixi 1974. Təhsili orta. Masallı rayonu

 14. Mir Rafiq Bədirov. Doğum tarixi 1965. Təhsili ali. Masallı rayonu Şıxlar kəndi

 15. Mir Yaqub Abdullayev. Doğum tarixi 1961. Təhsili orta. Masallı rayonu Banbaşı kəndi

 16. Mirbacı Əliyeva. Doğum tarixi 1954. Təhsili orta. Masallı rayonu Qəriblər kəndi

 17. Mircənnət Rəfiyeva. Doğum tarixi 1963. Təhsili orta. Masallı rayonu

 18. Musarza Mirzəyev. Doğum tarixi 1958. Təhsili ali. Masallı rayonu Mahmudavar kəndi

 19. Nəriman Qafarov. Doğum tarixi 1939. Təhsili ali. Masallı rayonu Hişkədərə kəndi

 20. Rahilə Qasımova. Doğum tarixi 1937. Təhsili 7 illik. Masallı rayonu Yeyənkənd kəndi

 21. Rəsmiyyə Əliyeva. Doğum tarixi 1968. Təhsili orta. Lənkəran rayonu Mamusta kəndi

 22. Rəxşəndə Məmmədova. Doğum tarixi 1936. Təhsili 7 illik. Masallı rayonu Şərəfə kəndi

 23. Reyhan (Gülcahan) Ələkbərova. Doğum tarixi 1928. Təhsili yoxdur. Masallı rayonu

 24. Şabikə Bəşirova. 75 yaşında. Təhsili yoxdur. Masallı rayonu Dadva kəndi

 25. Şirvan Əbilov. Doğum tarixi 1932. Təhsili ali. Masallı rayonu Mahmudavar kəndi

 26. Şüküfə Behbudova. Doğum tarixi 1956. Təhsil orta. Masallı rayonu Çaxırlı kəndi


SUMMARY
One of the important problems of the modern folklore science is to investigate the belief folklore taking the main part in formation of our national personality. The belief folklore is not only the Islamic idea, it is also connected with the outlook shamanism before Islam. That is why though in the belief context the holy and sacred places were formed before Islam most of them are from the period of Shamanism beliefs and they protect their existences with Islam in synthesis form.

As the folklore peculiarity of the South region was not investigated the investigation about the holy and sacred places has not been studied. Though the density of population, superior of the religious beliefs and folklore texts were rich in the region of Masalli, the sacred places were out of the investigation. The religious legends, rumors, mythological texts, sacred legends, generosities of the sayyids have not been the investigateon subject of the folklore-study and other suitable science branches.

In the monographic book beginning from the connection of the holy and sacred places with the cult “fathers” the characters of the genres of the legends, the sacred rumors creating near them have been cleared up, the root of the generosity motifs has been investigated. In the South region the role of the sayyids that have been accepted as the sacred people has been proved on the base of the collected materials. Here it is also mentioned that in Turkic Islam world the generosity motifs of the sacred people of the great sect have been taken part in the sacred legends, in general it is also noted that the generosity motifs are the mobile.

So the monographic book is of great importance according to learn the perspectives of investigating the basis, function, semantics of the holy and sacred places which are the richness of our spiritual world, to study their formation and development dynamics, the historical-cultural peculiarities, the geographical areal in details.РЕЗЮМЕ

Одной из важнейших проблем в современном фоль-клоре является исследование поверий, которые формируют самопознание. Поверье в Исламе не был простым понятием, оно связано и с доисламским мировосприятием шаманов. С этой точки зрения, в контексте поверье, святые места покло-нения появились после Исламской религии, большая часть из них существовала во времена шаманских поверий и син-тезируясь в Ислам сохранили себя.

Из-за плотного населения вера в религиозные поверья высоки, несмотря на богатые фольклорные тексты, в Масал-линском районе исследования святых мест не был осущес-твлен. С этим самым религиозные легенды, предание, мифо-логические тексты, менкабэ, чудотворство сейидов не был исследован ни в фольклористике, ни в какой-либо другой близким к фольклору науке.

В данной монографии исследуются источники мотивов чудотворства, раскрываются жанровые особенности менка­бэ, также рассматриваются места паломничества связанные с культом отцов и легенды связанные с ними.

Также имеет место то, как в Южном регионе на основе собранных материалов доказано существование чудотвор-ства вели и занявшие место потомки имамов, сейиды и их роль в обществе.

В монографии отмечен тот факт, что в мире тюркского Ислама, как большой общины, привольность мотивов чудо­творства имеет место в менкабах.Таким образом, исследование святых мест, поверий, которые являются нашим духовным богатством, их основы, функции, семантика, становление и развитие динамики, ис­то­рико-культурные особенности, географический ареал, перс­­пективы их всестороннего раскрытия и глубокого изу­чения особо значимо.
 1. İmamzadə türbəsi (Hişgədərə kəndi)
İmamzadə türbəsinin Pirin iç görünüşü

iç görünüşü. 1. Əli ayağı ziyarətgahı (Rüdəkənar kəndi)
Əli ayağı ziyarətgahında niyyət üçün bağlanan bez, tük,

əski parçası və s.


3. Lal Seyidin (Mir Əziz Ağa) türbəsi. (Rüdəkənar kəndi)


Türbənin iç görünüşü.


4. Seyid Sadiq Ağa ziyarətgahı Ziyarətgahın iç görünüşü

(Ərkivan qəsəbəsi)


5. Hacı Mir Heydər Ağanın ocağı Hacı Mir Heydər Ağanın qəbri

(Banbaşı kəndi) (Banbaşı kəndi)

6. Pirzova piri. (II Şıxlar kəndi) Pirin iç görünüşü7. Seyyid Mir Əlican Ağa və Hacı Mir Ziyarətgahın iç görünüşü

Rəsul Ağa ziyarətgahı(I Şıxlar kəndi)9. Ağa Mir Həsən Ağa qəbir 10. Mir Cəfər Ağanın qəbri

ziyarətgahı (Qızılağac kəndi)


11. Üç qəbir ziyarətgahı (Cəlilabad)

12. Mürsəl ocağı. (Sığdaş kəndi)Nuridə Zabit qızı.

Funksional-semantik baxımdan ocaqlar və pirlər.

“Elm və təhsil“ nəşriyyatı, 2016.

Nəşriyyat direktoru:

Prof. Nadir Məmmədli

Kompüterdə yığdı:Ləman Qafarova
Korrektor:

Şakir Albalıyev
Kompüter tərtibçisi və

texniki redaktoru:Aygün Balayeva

Kağız formatı: 60/84 1/32

Mətbəə kağızı: №1

Həcmi: 168 səh.

Tirajı: 500

Kitab АМЕА Folklor İnstitutunun

Kompüter mərkəzində yığılıb səhifələnmiş,

“Elm və təhsil” nəşriyyatında hazır diapozitivlərdənOfset üsulu ilə nəşr edilmişdir.Yüklə 0,77 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin