Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 19. 06. 2009-cu il tarixliYüklə 0,51 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə4/5
tarix22.04.2017
ölçüsü0,51 Mb.
#15246
1   2   3   4   5

Ən sadə yol

Ən qısa yol

Çap üçün deyil

1

Tapåırıq


Tapåırıq

Turistlərin mehmanxanaya çatmaları üçün ən sadə və ən qısa 

yolları tap.

2

34

Şəklə uyğun sxemi müəyyən et. 

Məktəbdən evə həmişə gedib-gəldiyin yol bağlı olarsa, onda hansı 

digər  qısa  və  sadə  yollarla  məktəbə  gedə  bilərsən?  Bu  barədə 

valideynlərinlə də məsləhətləş. 

16. ƏN SADƏ VƏ ƏN QISA YOL

KİT

ABXANA


KİT

ABXANA


Bir obyektdən digərinə aparan ən sadə yol həmişə ən qısa yol 

olmur. 


41

40

MehmanxanaKörpü 

Körpü


Kənd

Göl


a)

b)

c)Anarın yaşadığı evdən quyuya neçə yolla getmək olar? 

Onlardan ən qısa yol hansıdır?

Anar

Bəkir


Dilarə

Cəmilə


Mehmanxana, kənd, körpü və gölü nöqtələr, onlar arasındakı yol-

ları isə xətlərlə göstərsək, aşağıdakı sxem alınar. 

Turistlər göldən mehmanxanaya getmək istəyirlər. 

Onlar bir neçə yolla gedə bilərlər:

1. Körpülərdən keçməklə;

2. Kəndin kənarından keçən asfalt yolla;

3. Çay və təpələri aşmaqla.

Yaddaå


Yaddaå

Ən sadə yol

Ən qısa yol

Çap üçün deyil

42

1. Hadisələr və hərəkətlər ardıcıllığı pozularsa, nə baş verər?

2. Hansı alqoritm deyil?

A) Tortun bişirilmə qaydası 

B) Televizoru işlətmək haqqında təlimat

C) Məsələnin həlli

D) Dərs cədvəli

6. Doğru fikirləri yalan, yalan fikirləri isə doğru et.

A) 8+17=25

B) 

lər


C) Balina quruda yaşayır.

D) Kağızı qayçı ilə yapışdırırlar.

Bütün cümlə

 iki sözdən ibarətdir.7.  Sxemə bax. Canavar və keçinin əlamətlərini söylə. 

Canlı


Heyvan

Quş


Balıq

Ev

VəhşiSuda yaşayır

Quruda yaşayır

Yırtıcı

Otyeyən


 3. İxtiyari alqoritmin düzgünlüyünü necə bilmək olar?

 4. Aşağıdakı obyektlərdən hansını icraçı adlandırmaq olmaz?

5. Hər hansı fikrin doğru və ya yalan olmasını necə müəyyən etmək olar?

SUAL VƏ TAPŞIRIQLAR

    A)         

B)          

C)                

D) 


Çap üçün deyil

4

İNFORMASİYA 

TEXNOLOGİYALARI

VƏTƏN


Çap üçün deyil

44

İnsanlar öz işlərini yüngülləşdirmək üçün müx-

təlif  maşınlar  yaratmışlar.  Kompüter  də  bu  ma-

şınlardan biridir. Kompüterdə hesablamalar apar-

maq, mətn yığmaq, şəkil çəkmək, musiqiyə qulaq 

asmaq olur. 

Kompüter vasitəsilə yeni biliklər və dünyada  baş verən hadisələr 

haqqında  xəbərlər əldə etmək olur.  

Kompüterlərdən məktəblərdə, xəstəxanalarda, banklarda, aero-

portlarda, mağazalarda və başqa yerlərdə istifadə olunur.  

17. KOMPÜTER VƏ ONUN HİSSƏLƏRİ

Kompüterin 4 əsas hissəsi (qurğusu) var: sistem bloku, moni-tor, klaviatura və siçan

Kompüterə əlavə qurğular da qoşula bilər: printer, səsucaldan-lar, kamera, skaner və s.

 

Monitor və printerin oxşar və fərqli vəzifələrini söylə.Yalan mülahizələri doğruya çevir.

– Klaviatura səs informasiyası  ilə işləyir.

– Kompüterə mətn informasiyası printer vasitəsilə daxil edilir.

– S


istem bloku kompüterin əsas qurğularından biridir.  

– Səsucaldanlar səs informasiyasını kompüterə daxil etmək üçün 

qurğudur.

45

YaddaåYaddaå

Kompüter

Sistem bloku 

Monitor

Klaviatura 

Siçan

Siçan qur-

ğusu vasitə-

silə kompü-

terə müxtəlif 

komandalar 

verilir.


Printer 

vasitəsilə kom-

püterdəki 

informasiyalar 

kağıza çap 

edilir.


Klaviaturanın 

köməyi ilə kom-

püterə mətn in-

formasiyası və 

komandalar daxil 

edilir.


Monitor kompü-

terdə görülən iş-

lərin nəticələrini 

ekranda gös-

tərir.

Səsucaldan-

ların köməyi  

ilə musiqiyə, 

danışığa qulaq 

asmaq olur.Sistem blokunda 

informasiyanın işlən-

məsi və saxlanması 

baş verir.  

1

Tapåırıq


Tapåırıq

Kompüteri ilk dəfə harada görmüsən? 

2

3

57 + 29Çap üçün deyil

44

İnsanlar öz işlərini yüngülləşdirmək üçün müx-

təlif  maşınlar  yaratmışlar.  Kompüter  də  bu  ma-

şınlardan biridir. Kompüterdə hesablamalar apar-

maq, mətn yığmaq, şəkil çəkmək, musiqiyə qulaq 

asmaq olur. 

Kompüter vasitəsilə yeni biliklər və dünyada  baş verən hadisələr 

haqqında  xəbərlər əldə etmək olur.  

Kompüterlərdən məktəblərdə, xəstəxanalarda, banklarda, aero-

portlarda, mağazalarda və başqa yerlərdə istifadə olunur.  

17. KOMPÜTER VƏ ONUN HİSSƏLƏRİ

Kompüterin 4 əsas hissəsi (qurğusu) var: sistem bloku, moni-tor, klaviatura və siçan

Kompüterə əlavə qurğular da qoşula bilər: printer, səsucaldan-lar, kamera, skaner və s.

 

Monitor və printerin oxşar və fərqli vəzifələrini söylə.Yalan mülahizələri doğruya çevir.

– Klaviatura səs informasiyası  ilə işləyir.

– Kompüterə mətn informasiyası printer vasitəsilə daxil edilir.

– S


istem bloku kompüterin əsas qurğularından biridir.  

– Səsucaldanlar səs informasiyasını kompüterə daxil etmək üçün 

qurğudur.

45

YaddaåYaddaå

Kompüter

Sistem bloku 

Monitor

Klaviatura 

Siçan

Siçan qur-

ğusu vasitə-

silə kompü-

terə müxtəlif 

komandalar 

verilir.


Printer 

vasitəsilə kom-

püterdəki 

informasiyalar 

kağıza çap 

edilir.


Klaviaturanın 

köməyi ilə kom-

püterə mətn in-

formasiyası və 

komandalar daxil 

edilir.


Monitor kompü-

terdə görülən iş-

lərin nəticələrini 

ekranda gös-

tərir.

Səsucaldan-

ların köməyi  

ilə musiqiyə, 

danışığa qulaq 

asmaq olur.Sistem blokunda 

informasiyanın işlən-

məsi və saxlanması 

baş verir.  

1

Tapåırıq


Tapåırıq

Kompüteri ilk dəfə harada görmüsən? 

2

3

57 + 29Çap üçün deyil

47

46

1-ci qayda: 

Müəllimin icazəsi olmadan sinfə daxil olma!

2-ci qayda: 

Sinfə tələsmədən və heç nəyə əl vurmadan daxil ol!3-cü qayda: 

Elektrik naqillərinə və avadanlıqlarına toxunma!7-ci qayda: 

Kompüterdə işləyərkən kimsə sinfə daxil olarsa, ayağa qalxma!4-cü qayda: 

Klaviatura üzərinə 

əşya qoyma! 

5-ci qayda: 

Yaş əllə kompüterdə 

işləmə!

6-cı qayda: 

Düzgün oturuş qaydalarına 

əməl et!

18. KOMPÜTER SİNFİNDƏ 

      DAVRANIŞ QAYDALARI

Çap üçün deyil


47

46

1-ci qayda: 

Müəllimin icazəsi olmadan sinfə daxil olma!

2-ci qayda: 

Sinfə tələsmədən və heç nəyə əl vurmadan daxil ol!3-cü qayda: 

Elektrik naqillərinə və avadanlıqlarına toxunma!7-ci qayda: 

Kompüterdə işləyərkən kimsə sinfə daxil olarsa, ayağa qalxma!4-cü qayda: 

Klaviatura üzərinə 

əşya qoyma! 

5-ci qayda: 

Yaş əllə kompüterdə 

işləmə!

6-cı qayda: 

Düzgün oturuş qaydalarına 

əməl et!

18. KOMPÜTER SİNFİNDƏ 

      DAVRANIŞ QAYDALARI

Çap üçün deyil


49

Məlumat  və  komandaları  kompüterə  daxil 

etmək üçün başlıca qurğu klaviaturadır. 

Kompüterdə  yaxşı  işləmək  üçün  ən  vacib 

şərtlərdən  biri  klaviaturada  düzgün  işləməyi 

bacarmaqdır. Klaviaturanın üzərində yerləşən 

düymələr klaviş adlanır. 

48

TabCaps Lock

Сtrl


Shift

Alt


Сtrl

Alt
(

– 

+1

2

34

5

67

8

90

=\

Shift


BackSp

Q

WE

R

TY

U

IO

P

[]

{

}A

S

DF

G

HJ

K

L

<

>

?/

+

– 0

1

47

.

23

5

68

9

NumLock

Home


End

PgDn


Del

Delete


End

Page


Down

Page


Up

Home


Insert

Ins


F1

F2

F3F4

F5

F6F7

F8

F9F10

F11


F12

Esc


Backspace  (“bəkspeys”)  klavişi  kursorun 

solundakı, Delete (“delit”) klavişi isə sağın-

dakı simvolu silir.

Kompüterə  komandaları  klaviaturadan 

vermək üçün Enter (“entə”) klavişindən 

istifadə  olunur.  Mətnlə  işləyərkən  bu 

klavişi basanda kursor yeni sətrə keçir. 

Shift (“şift”)   klavişi baş (böyük) 

hərfləri yazmaq üçündür. Esc (“iskeyp”)  klavişindən əməliyyatı ləğv et-

mək üçün istifadə edilir.

 

Klaviaturaya daha harada rast gəlmək olar?Klavişləri yuxarıdan aşağıya yum-

şaq şəkildə basmaq lazımdır. 

Klaviaturada iş zamanı barmaqlar yarımbükü-

lü olmalıdır, sanki ovcunuzda balaca top, yaxud 

alma tutmusunuz.

19. KLAVİATURABoşluq  klavişi  klaviaturada  ən  uzun  klavişdir.  Mətndə  sözlər 

arasında  boşluq  (ara)  qoymaq  üçün  bu  klavişdən  istifadə 

olunur.

?

YaddaåYaddaå

Klaviatura

Klaviş 

Xidməti klavişlər

Klaviaturada hər bir hərf və rəqəmin uyğun klavişi var. Bu klaviş-

lərdən başqa, klaviaturada xidməti klavişlər də olur. 

Çap üçün deyil


49

Məlumat  və  komandaları  kompüterə  daxil 

etmək üçün başlıca qurğu klaviaturadır. 

Kompüterdə  yaxşı  işləmək  üçün  ən  vacib 

şərtlərdən  biri  klaviaturada  düzgün  işləməyi 

bacarmaqdır. Klaviaturanın üzərində yerləşən 

düymələr klaviş adlanır. 

48

TabCaps Lock

Сtrl


Shift

Alt


Сtrl

Alt
(

– 

+1

2

34

5

67

8

90

=\

Shift


BackSp

Q

WE

R

TY

U

IO

P

[]

{

}A

S

DF

G

HJ

K

L

<

>

?/

+

– 0

1

47

.

23

5

68

9

NumLock

Home


End

PgDn


Del

Delete


End

Page


Down

Page


Up

Home


Insert

Ins


F1

F2

F3F4

F5

F6F7

F8

F9F10

F11


F12

Esc


Backspace  (“bəkspeys”)  klavişi  kursorun 

solundakı, Delete (“delit”) klavişi isə sağın-

dakı simvolu silir.

Kompüterə  komandaları  klaviaturadan 

vermək üçün Enter (“entə”) klavişindən 

istifadə  olunur.  Mətnlə  işləyərkən  bu 

klavişi basanda kursor yeni sətrə keçir. 

Shift (“şift”)   klavişi baş (böyük) 

hərfləri yazmaq üçündür. Esc (“iskeyp”)  klavişindən əməliyyatı ləğv et-

mək üçün istifadə edilir.

 

Klaviaturaya daha harada rast gəlmək olar?Klavişləri yuxarıdan aşağıya yum-

şaq şəkildə basmaq lazımdır. 

Klaviaturada iş zamanı barmaqlar yarımbükü-

lü olmalıdır, sanki ovcunuzda balaca top, yaxud 

alma tutmusunuz.

19. KLAVİATURABoşluq  klavişi  klaviaturada  ən  uzun  klavişdir.  Mətndə  sözlər 

arasında  boşluq  (ara)  qoymaq  üçün  bu  klavişdən  istifadə 

olunur.

?

YaddaåYaddaå

Klaviatura

Klaviş 

Xidməti klavişlər

Klaviaturada hər bir hərf və rəqəmin uyğun klavişi var. Bu klaviş-

lərdən başqa, klaviaturada xidməti klavişlər də olur. 

Çap üçün deyil


Siçanla işləyərkən ekranda gördü-

yünüz  kiçik  ox  siçanın  göstəricisi 

adlanır. O, siçanın bütün hərəkətlə-

rini ekranda əks etdirir. 

Siçanın  düyməsinin  basılmasına 

çıqqıltı deyilir. Adətən, çıqqıltı dedik-

Sağ əlin 

şəhadət barmağı

Sadə  siçan  qurğusunun  ən 

azı iki düyməsi olur: 

sol və sağ 

Üzərində sağ əlin şəhadət 

barmağının yerləşdiyi sol 

düymə əsas düymə he-

sab olunur. 

Göstərici, adətən, 

ox işarəsi şəklində 

olur. 

Siçanı masanın üzərində hərəkət etdirməklə (gəzdirməklə) ek-randa obyektləri göstərmək olar. 

Obyekti  seçdirmək  üçün  siçanın  göstəricisini  obyekt  üzərinə 

gətirib sol düyməni bir dəfə basmaq lazımdır.

də sol düymənin basılması nəzərdə tutulur. Sağ düymənin basıl-

ması isə sağ çıqqıltı adlandırılır. Sol düymənin iki dəfə fasiləsiz 

basılmasına qoşa çıqqıltı deyilir.

Adi siçan və kompüter siçanını müqayisə et. Vərəqdə 

oxşar və fərqli əlamətlərini dairələrin uyğun hissələrində yaz.

onların


50

51

Sol düymə

Sağ 


düymə

Təkərcik


20. SİÇAN QURĞUSU 

      VƏ ONUNLA İŞ VƏRDİŞLƏRİ

Kompüterə mətn klaviatura vasitəsilə da-

xil  edilir.  Mətndə  hərflərin,  sözlərin,  yaxud 

sətirlərin  yerlərini  dəyişdirmək  üçün 

 

qurğusundan istifadə etmək əlverişli olur. Si-çandan istifadə etməklə qrafikanın və şəkil-

lərin də yerlərini dəyişdirmək olar. siçan

Yaddaå


Yaddaå

Siçan

Göstərici 

Çıqqıltı

Obyektin şeçdirilməsi

Sağ çıqqıltı 

Qoşa çıqqıltı 

Yadda saxla

Yadda saxla

Tapåırıq


Tapåırıq

Oxşar əlamətlər

Fərqli əlamətlər

Çap üçün deyil


Siçanla işləyərkən ekranda gördü-

yünüz  kiçik  ox  siçanın  göstəricisi 

adlanır. O, siçanın bütün hərəkətlə-

rini ekranda əks etdirir. 

Siçanın  düyməsinin  basılmasına 

çıqqıltı deyilir. Adətən, çıqqıltı dedik-

Sağ əlin 

şəhadət barmağı

Sadə  siçan  qurğusunun  ən 

azı iki düyməsi olur: 

sol və sağ 

Üzərində sağ əlin şəhadət 

barmağının yerləşdiyi sol 

düymə əsas düymə he-

sab olunur. 

Göstərici, adətən, 

ox işarəsi şəklində 

olur. 

Siçanı masanın üzərində hərəkət etdirməklə (gəzdirməklə) ek-randa obyektləri göstərmək olar. 

Obyekti  seçdirmək  üçün  siçanın  göstəricisini  obyekt  üzərinə 

gətirib sol düyməni bir dəfə basmaq lazımdır.

də sol düymənin basılması nəzərdə tutulur. Sağ düymənin basıl-

ması isə sağ çıqqıltı adlandırılır. Sol düymənin iki dəfə fasiləsiz 

basılmasına qoşa çıqqıltı deyilir.

Adi siçan və kompüter siçanını müqayisə et. Vərəqdə 

oxşar və fərqli əlamətlərini dairələrin uyğun hissələrində yaz.

onların


50

51

Sol düymə

Sağ 


düymə

Təkərcik


20. SİÇAN QURĞUSU 

      VƏ ONUNLA İŞ VƏRDİŞLƏRİ

Kompüterə mətn klaviatura vasitəsilə da-

xil  edilir.  Mətndə  hərflərin,  sözlərin,  yaxud 

sətirlərin  yerlərini  dəyişdirmək  üçün 

 

qurğusundan istifadə etmək əlverişli olur. Si-çandan istifadə etməklə qrafikanın və şəkil-

lərin də yerlərini dəyişdirmək olar. siçan

Yaddaå


Yaddaå

Siçan

Göstərici 

Çıqqıltı

Obyektin şeçdirilməsi

Sağ çıqqıltı 

Qoşa çıqqıltı 

Yadda saxla

Yadda saxla

Tapåırıq


Tapåırıq

Oxşar əlamətlər

Fərqli əlamətlər

Çap üçün deyil


Kompüterin əsas proqramı əməliyyat sistemidir. Kompüter işə 

salınarkən monitorun ekranında iş masası açılır. Burada kompü-

terdə işləmək üçün lazım olan obyektlər yerləşdirilir. 

Bu obyektlər sənədlər, qovluqlar, müxtəlif proqramlar ola bilər.  

Proqram pəncərəsinin elementləri

 

Başlıq zolağıMenyu zolağı

İş  masasında  hər  bir  obyektin 

qrafik  nişanı 

olur. Bu nişana simgə deyilir. 

öz 

Pəncərəni böyütmək və ya kiçiltmək düyməsiPəncərəni yığmaq düyməsi

Kompüterin hər hansı məsələni həll etməsi üçün ona uyğun ko-

mandalar  verilməlidir.  Komandalar  yığınına  proqram  deyilir.  Biz 

kompüterdə proqramlarla işləyirik. 

21. İŞ MASASI 

      VƏ PROQRAM PƏNCƏRƏSİ

Proqram başladıldıqdan sonra ekrana düzbucaqlı formalı şəkil 

çıxır. Belə düzbucaqlıya pəncərə deyilir. Müxtəlif proqramların pən-

cərələri bir-birinə bənzəyir.

Ofisdə çalışan əməkdaşların 

da,  adətən, iş masası olur. 

My Documents

Infomatika_2-ci sinif

Resycle Bin

My Computer

Info_ko


2

2

Obyektin 

simgəsi

Qovluq


İş masası

My Documents

Resycle Bin

My Computer

Info_ko

2

2

53

52Yaddaå

Yaddaå


Proqram

İş masası

Simgə

Pəncərə

Başlıq zolağı

Menyu

Menyulara daha harada rast gəlmək olar?

?

Tapåırıq


Tapåırıq

Adi iş masası ilə kompüterdə iş masasını müqayisə et. Vərəqdə onların 

oxşar və fərqli əlamətlərini dairələrin uyğun hissələrində yaz.

Pəncərəni qapatmaq düyməsiOxşar əlamətlər

Fərqli əlamətlər

My Documents

Infomatika_2-ci sinif

Resycle Bin

My Computer

Info_ko 2-ci sinif2

2

Çap üçün deyil

Kompüterin əsas proqramı əməliyyat sistemidir. Kompüter işə 

salınarkən monitorun ekranında iş masası açılır. Burada kompü-

terdə işləmək üçün lazım olan obyektlər yerləşdirilir. 

Bu obyektlər sənədlər, qovluqlar, müxtəlif proqramlar ola bilər.  

Proqram pəncərəsinin elementləri

 

Başlıq zolağıMenyu zolağı

İş  masasında  hər  bir  obyektin 

qrafik  nişanı 

olur. Bu nişana simgə deyilir. 

öz 

Pəncərəni böyütmək və ya kiçiltmək düyməsiPəncərəni yığmaq düyməsi

Kompüterin hər hansı məsələni həll etməsi üçün ona uyğun ko-

mandalar  verilməlidir.  Komandalar  yığınına  proqram  deyilir.  Biz 

kompüterdə proqramlarla işləyirik. 

21. İŞ MASASI 

      VƏ PROQRAM PƏNCƏRƏSİ

Proqram başladıldıqdan sonra ekrana düzbucaqlı formalı şəkil 

çıxır. Belə düzbucaqlıya pəncərə deyilir. Müxtəlif proqramların pən-

cərələri bir-birinə bənzəyir.

Ofisdə çalışan əməkdaşların 

da,  adətən, iş masası olur. 

My Documents

Infomatika_2-ci sinif

Resycle Bin

My Computer

Info_ko


2

2

Obyektin 

simgəsi

Qovluq


İş masası

My Documents

Resycle Bin

My Computer

Info_ko

2

2

53

52Yaddaå

Yaddaå


Proqram

İş masası

Simgə

Yüklə 0,51 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin