AZƏrbaycan respublikasi məDƏNİYYƏt və turizm naziRLİYİYüklə 3.32 Kb.
PDF просмотр
səhifə14/23
tarix23.12.2016
ölçüsü3.32 Kb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   23

928.
 
Nehrəmli, H.N. "Lehimlənmiş  bədən" gündəliyindən 
[Mətn]: fraqmentlər, pyes /Hacı Novruz Nehrəmli.- B.: 
Gənclik, 1999.- 292 s., portr.; 21 sm.- Müq. q., 500 nüs.- ISBN 
5-8020-1471-7 (cildli).- [1999-67435] 
929.
 
Nəbiyev, B. Xalq- mənəviyyatın güzgüsüdür [Mətn] 
/Bəkir Nəbiyev, Yaşar Qarayev; baş red. T.H.Kərimli.- B.: 
Elm, 1999.- 29,(2) s.; 20 sm.- (Kitabi-Dədə Qorqud- 1300).- 
Müq. q., 1000 nüs.- ISBN 5-8066-1041-1- [1999-67727] 
930.
 
Nəvai,  Ə. Mühakəmətül-lüğateyn-  İki dilin mübahisəsi 
[Mətn]: Cağatay türkcəsindən tərcümə  /Əlişir Nəvai; tərc. və 
ön sözün müəl. Kamil Vəli Nərimanoğlu; red. Ş.Əhmədova.- 
B.: Yurd, 1999.- 64 s., portr.; 20 sm.- Mətn kiril 
qrafikasındadır.- Müq. q., 500 nüs.- [1999-67808] 
931.
 
Salam, alnından ay doğan adam [Mətn] /topl. və  tərt. 
Şirin Adil; naşir B.Axundov.- B.: Təhsil, 1999.- 214 s., portr., 
fotoşək.; 20 sm.- Müq.q., 300 nüs.- [1999-67517] 
932.
 
Saraclı, M. Xalq yazıçısı Hüseyn İbrahimovun 
yaradıcılığı [Mətn] /Mətanət Saraclı; elmi red. Q.Namazov.- 
B.: Yazıçı, 1999.- 132 s., fotoşək.; 21 sm.- Mətn kiril 
qrafikasındadır.- Müq. q., 500 nüs. (cildli).- [1999-67128]  
933.
 
Saraclı, M. Hüseyn Arif poeziyasında həyat-insan 
problemləri [Mətn] /Mətanət Saraclı.-  B.: Ay Tac, 1999.- 66 
s.- [BDU kitabxanası] 
934.
 
Sultanlı,  Ə.A. "Kitabi-Dədə Qorqud" və  qədim Yunan 
dastanları [Mətn] /Əli Sultanlı; red. Ş.Alışanlı, T.Kərimli.- 
Təkrar nəşr.- B.: Elm, 1999.- 84 s.; 20 sm.- (Kitabi-Dədə 

 144
Qorqud - 1300).- Müq. q., 1000 nüs.- ISBN 5-8066-1042-X- 
[1999-67732]  
935.
 
Şükürov, A.M.  Dədə Qorqud mifologiyası [Mətn] 
/Ağayar  Şükürov; elmi red. İ.Əliyev; rəy. K.V.Nərimanoğlu, 
F.Bayat.- B.: Elm, 1999.- 100 s., portr.; 20 sm.- Mətn kiril 
qrafikasındadır.- Müq. q., 500 nüs.- ISBN 5-8066-1041-1-
[1999-67236] 
936.
 
Şükürov, A.M. Mifologiya [Mətn]: 8 kitabda /Ağayar 
Şükürov; elmi red. V.Həbiboğlu; rəy. T.Novruzov, 
İ.Məmmədov, A.Əhədov.- B.: Qartal, 1999.- Kitab VII: Yunan 
mifologiyası.- 179 s., portr., cədv.; 20 sm.- Bibl.: s. 172-177.- 
Mətn kiril qrafikasındadır.- Müq. q., 1000 nüs.- ISBN 5-8066-
0679-1- [1999-67021]  
937.
 
Şükürova, E.S.  Məhəmmədhüseyn  Şəhriyar [Mətn]: 
həyatı, mühiti, yaradıcılığı: monoqrafiya /Esmira Şükürova; 
elmi red. və ön söz T.Əhmədov.- B.: Maarif, 1999.- 224 s.+ 8 
v. ill., portr.; 20 sm.- Müq. q., 1500 nüs.(cildli).- [1999-68020] 
938.
 
Tapdıq, İ. Əziz bir insanı xatırlayıram [Mətn]: Mir Cəlal 
haqqında xatirələr /İlyas Tapdıq; red. N.Hacızadə.- B.: Şur, 
1999.- 32 s., fotoşək., portr.; 14 sm.- Mətn kiril 
qrafikasındadır.- Müq. q., 500 nüs.- [1999-68215] 
939.
 
Ulutürk, X.R.  Rəfiq Zəka Xəndan haqqında [Mətn]  
/Xəlil Rza Ulutürk; topl. və tərt. ed. F.Ulutürk.- B.: Mütərcim, 
1999.- 138 s., fotoşək.; 20 sm.- Müq. q., 1000 nüs.- [1999-
67112] 
940.
 
Ulutürk, X.R. Ustadı  Bəxtiyar Vahabzadə haqqında 
/Xəlil Rza Ulutürk; red. A.Bağırov; rəssam Z.Əliyev.- B.: 
Azərbaycan, 1999.- 128 s., fotoşək.; 20 sm
.- 
Müq. q., 500 nüs.- 
[1999-67429] 
941.
 
Vəliyev,  İ.Ö.  Ədəbiyyatda insan konsepsiyası [Mətn]: 
tarixi təşəkkülü və inkişaf mərhələləri /İsmayıl Vəliyev; elmi 
red. Y.Qarayev.- B.: Günəş, 1999.- 360 s.; 20 sm.- Bibl.: 
Azərb., türk, rus və başqa dillərdədir: s. 349-357.- Müq. q., 500 
nüs.- ISBN 5-8960-0038-3 (cildli).- [1999-67543]  

 145
942.
 
Vəliyev,  Ş.Q. Füyuzat ədəbi məktəbi [Mətn] /Şamil 
Vəliyev; elmi məsl. və ön sözün müəl. K.Tahirzadə; elmi red. 
Ə.Saraclı;  АЕА, Nizami adına  Ədəbiyyat institutu.- B.: Elm, 
1999.- 444 s., portr.; 20 sm.- Bibl.: s. 427-441.-Mətn kiril 
qrafikasındadır.- Müq. q., nüs. yox.- [1999-67991] 
943.
 
Yağmur, Z.İ.  İnsan və  ədəbiyyat [Mətn] /Zümrüd 
Yağmur; red. İ.Öməroğlu.- B.: Günəş, 1999.- 100 s., portr.; 18 
sm.- Müq. q., 500 nüs.- ISBN 5-8960-0035-0- [1999-67311] 
944.
 
Yusifli, V.Ə. Bu nə sehrdir belə [Mətn]: Elçin haqqında 
əlli altı söz /Vaqif Yusifli, C.Yusifli; red. İ.Qasımzadə.- B.: 
Elm, 1999.- 260 s., portr.; 20 sm.- Mətn kiril qrafikasındadır.- 
Müq. q., 1000 nüs.- ISBN 5-8066-1081-0- [1999-68210 
945.
 
Yusifli, V.Ə. Yollar hayana aparır [Mətn]: ədəbi-tənqidi 
məqalələr /Vaqif Yusifli; red. M.Çəmənli.- B.: Gənclik, 1999.- 
140 s., portr.; 20 sm.- Mətn kiril qrafikasındadır.- Müq. q., 500 
nüs.- ISBN 5-8020-1454-7- [1999-67294] 
946.
 
Zeynalov,  Ə.M. Fransız  ədəbiyyatında  Şərq [Mətn]: 
Volter və Hüqonun yaradıcılığı üzrə  /Əsgər Zeynalov; elmi 
red. T.Əhmədov.- Təkmilləşdirilmiş nəşr.- B.: Oğuz eli, 1999.- 
164 s.; 20 sm.- Bibl.: Azərb., rus və fransız dillərindədir: s. 
157-163.- Mətn kiril qrafikasındadır.- Q. yox, nüs. yox.- ISBN 
5-8066-0742-9- [1999-68801] 
947.
 
Məmmədzadə, B.M. Seyid Əzim  Şirvani anadili 
poeziyasında vəzn [Mətn] /Bəxtiyar Məmmədzadə; elmi red. 
V.M.Məmmədəliyev.- B., 1999.- 44 s., cədv.; 19 sm.- Dil və 
Ədəbiyyat jurnalına  əlavə  №2.- Bibl.: s. 42-43.- Mətn kiril 
qrafikasındadır.- Müq. q., 500 nüs.- [1999-67525]  
948.
 
Абдуллабекова, 
Г.Г. 
Темы 
и 
инспирации 
Азербайджана  в  Польской  литературе 19 века  [Текст] 
/Гюляр  Абдуллабекова;  науч.  ред.  Б.Набиев;  АНА,  Ин-т 
литературы им. Низами.- Б.: Озан, 1999.- 159, [1] с.; 21 см.- 
Библиогр. : с. 155-160.- Ц. дог., 300 экз. (в пер).- [1999- Ар-
13626]  

 146
949.
 
Ариф  Гаджиев.  Страницы  жизни  (по  письмам 
друзей) [Текст].-  Б.:  Мутарджим, 1999.- 60 с.; 20 см.-  Ц. 
дог., 200 экз.- [1999-1-678114] 
950.
 
Велиханова 
Ф.А. 
Русскоязычная 
проза 
Азербайджана 
[Текст] /Фарида 
Велиханова; 
ред. 
М.Алышанова; АНА, Ин-т литературы им. Низами.- 176 с.: 
20  см.-  Ц.  дог., 250 экз.- ISBN 5-8066-1089-6- [1999-1-
678195] 
951.
 
Гаджиева,  К.Э.  Речевой  этикет  русских  и 
азербайджанцев:  опыт  словаря - справочника  [Текст] 
/К.Гаджиева; ред. А.Самедов.- Б.: Мутарджим, 1999.- 68 с.; 
20 см.- Ц. дог., 300 экз.- [1999-1-678117] 
952.
 
Гамидов,  О.М.  Современная  азербайджанская  проза 
[Текст]:  проблемно-  концептуальный  подход  /Октай 
Гамидов.- Б.: Анкор, 1999.- 196 с.; 20 см.- Ц. дог., 500 экз.- 
[1999-1-681105]  
953.
 
Гамидов, О.М. Типология художественности [Текст] 
/Октай Гамидов.- Б., 1999.- 175 с.; 20 см.- Ц. дог., 500 экз.- 
[1999-1-680169]   
954.
 
Гасанов,  С.Г.  Проза  Е.И.Замятина:  Проблематика  и 
особенности  поэтики  [Текст]:  метод.  пособие  для 
студентов  филологических  факультетов  и  магистрантов-
филологов  /Сейфел  Гасанов;  ред.  А.Самедов;  Научно-
метод.  центр  по  проблемам  образования;  АПИРЯ  и  Л  им. 
М.Ф.Ахундова.-  Б.:  Мутарджим, 1999.- 56 с.; 20 см.-  Ц. 
дог., 200 экз.- [1999-1-678084] 
955.
 
Герайзаде,  Э.И.  История  зарождения  и  развития 
Байронианы  в  Азербайджане  [Текст] /Эллада  Герайзаде.- 
Б.: Элм, 1999.- 128 с.; 20 см.- Прилож.: с. 106-121.- Ц. дог., 
200 экз.- ISBN 5-8066-1207-4- [1999-1-685718]   
956.
 
Гулузаде, 
Я.М.  Художественный  перевод  и 
литературные  связи  [Текст] /Яшар  Гулузаде.-  Б.: 
Мутарджим, 1999.- 148 с.; 20 см.- Ц. дог., 500 экз.- [1999-1-
676189] 

 147
957.
 
Гусейнов,  Г.М.  От  «Белого  облака  Чингисхана»  до 
«Заблуждения 
цивилизации» [Текст]: 
Фрагменты 
творчества  современных  тюркских  писателей  /Гафар 
Гусейнов;  ред.  Ф.А.Велиханова.-  Б.:  Язычы, 1999.- 292 с.; 
21  см.-  Ц.  дог., 1000 экз.- ISBN 5-560-00456-7- [1999-2-
758998]   
958.
 
Дамирбейли, 
В.  Американский  разведчик  в 
Азербайджане [Текст] /Вугар Дамирбейли.- Б.: Озан, 1999.- 
188  с.; 20 см.-  В  вып  дан.  автор:  Вугар  Асланов 
(Дамирбейли).- Ц. дог., 500 экз.- [1999-1-677049] 
959.
 
История  русской  литературы  ХIХ  века  [Текст]: 
первая  половина:  учеб.  пособие  для  гуманитарных  вузов 
/Н.Г.Набиев  [и  др.],  ред.  О.Самедов;  АПИРЯиЛ  им. 
М.Ф.Ахундова.-  Б.:  Мутарджим, 1999.- 240 с.; 20 см.-  Ц. 
дог., 300 экз.- [1999-1-678484] 
960.
 
Керимова  Э.Г.  Внутренний  мир  М.Н.Сабира  
[Текст]: философский очерк /Э.Керимова.- Б.: Мутарджим, 
1999.- 110 с.; 20 см.- Ц. дог., 600 экз.- [1999-1-678116]  
961.
 
Мамедов,  Н.Т.  Драматургия  Самеда  Вургуна  на 
русском 
языке 
[Текст] /Низами 
Мамедов; 
ред. 
А.Г.Александров.-  Б.:  Сада, 1999.- 134 с.; 21 см.-  Ц.  дог., 
500 экз.- ISBN 5-86874-146-3- [1999-1-678025] 
962.
 
Нариманоглу,  К.В.  Поэтика  «Китаби - Деде 
Коркуда» [Текст]:  монография  /Камиль  Нариманоглу.-  Б.: 
Маариф, 1999.- 248 с.; 24 см.- (Китаби  Деде  Коркуд- 
1300).- Ц. нет, тир. нет.- [1999-2-763381]   
963.
 
Тагиев  А. Зейналабдин Мамедкеримов - любимый и 
талантливый  сын  Азербайджана  и  Дагестана  [Текст] 
/Айдын Тагиев; ред. Т.Велиханлы.- Б.: Мутарджим, 1999.- 
80 с.; 20 см.- Ц. дог., 2000 экз.- [1999-1-678024] 
 
 
 
 

 148
82.821 Folklor 
 
964.
 
Aşıq Xanmusa. Qayıt, ömür, qayıt, bir də yaşayaq 
[Mətn]:  şeirlər /Aşıq Xanmusa.- B.: Şirvannəşr, 1999.- 49 s.; 
20 sm.- Mətn kiril qrafikasındadır.- Müq. q., 310 nüs.- [1999-
67263] 
965.
 
Aşıq Xaspolad Coşqun. Qəlbimdə nisgilli hekayətim var 
[Mətn] /Aşıq Xaspolad Coşqun.- B., 1999.- 288 s.- [BDU 
kitabxanası] 
966.
 
Aşıq  Şərbət.  Şərbətin sazı,  Şamaxının yazı [Mətn]: 
şeirlər /Aşıq  Şərbət Fətiyev; red. və naşir Hacı  Ağəddin 
Mansurzadə.- Sumqayıt, 1999.- 44 s., portr.; 17 sm.- Mətn kiril 
qrafikasındadır.- Müq. q., 500 nüs.- [1999-67338] 
967.
 
Azərbaycan folkloru antologiyası [Mətn] /tərt. 
Q.Paşayev,  Ə.Bəndəroğlu; red. Y.Qarayev; AEA, Nizami ad. 
Ədəbiyyat institutu.- B., 1999.- Kitab II: İraq-Türkmən cildi.- 
468 s.; 20 sm.- Lüğət: s. 425-457.- Qaynaqlar: s. 458-460.- 
Müq. q., 1000 nüs. (cildli).- [1999-67274]   
968.
 
Azərbaycan  şifahi xalq  ədəbiyyatına dair tədqiqlər 
[Mətn] /elmi red. İ.Abbaslı; AEA, Nizami ad. Ədəbiyyat 
institutu, Folklor Elmi-mədəni mərkəzi.- B.: Səda, 1999.- Kitab 
VIII: Dastan.- 188 s.; 20 sm.- Müq. q., 500 nüs.- ISBN 5-8687-
4138-2 (cildli).- [1999-67758] 
969.
 
Elduası, E. Könlüm qəriblik çəkir [Mətn]: bayatılar 
/Eldar Elduası; red. M.Teymur; rəssam T.Məlik.- B.: Azərnəşr, 
1999.- 160 s., portr.; 17 sm.- Mətn kiril qrafikasındadır.- Q. 
yox, nüs. yox.- [1999-67932] 
970.
 
Ələsgər,  İ. Haqq aşığı  Ələsgər [Mətn]: monoqrafiya 
/İslam Ələsgər; elmi red. B.Nəbiyev.- B.: Maarif, 1999.- 264 s.: 
şək.; 20 sm.- Müq. q., 1500 nüs.- [1999-70334] 
971.
 
Xəlil, N. Bayatı dünyam [Mətn] /Nəriman Xəlil; red. 
Ə.Ağayev; naşir T.Vəlixanlı.- B.: Mütərcim, 1999.- 296 s., 
portr.; 20 sm.- Mətn kiril qrafikasındadır.- Q. yox, nüs. yox.- 
[1999-67981] 

 149
972.
 
İman, S.S. Hikmətdən süzülən incilər [Mətn] /Sədi Sani 
İman, R.S.İman; red. V.Quliyev; rəy.  Ə.Əlizadə, Z.Xəlil.- B.: 
Şuşa, 1999.- 288 s., portr.; 21 sm.- Müq.q., 1200 nüs. (cildli).- 
[1999-67973] 
973.
 
Kitabi Dədə-Qorqud [Mətn]:  əla lisani-taifeyi-oğuzan 
/tərt. ed., çapa hazır., ön sözün və lüğətin müəl. S.Əlizadə; 
"Kitabi-Dədə Qorqud" dastanının 1300 illiyi üzrə Dövlət 
komissiyası.- B.: Yeni Nəşrlər Evi, 1999.- 704 s.; 24 sm.- 
(Kitabi-Dədə Qorqud - 1300).- Qeydlər: s. 390-393.- Mətn 
Azərb. və ərəb dillərindədir.- Müq. q., 1000 nüs. (super cildli).- 
[1999-68227]  
974.
 
Koroğlu [Mətn]: Abbas Rəcəbli nəşri /tərt., ön söz və 
şərhlərin müəl. Elnarə Tofiq qızı; red. Məhərrəm Qasımlı.- B.: 
Elm, 1999.- 82 s.: ill.; 20 sm.- Müq. q., 300 nüs.- ISBN 5-
8066-1098-5- [1999-67594] 
975.
 
Qəmgin, İ. Qəm dəryası [Mətn]: bayatılar /İlyas Qəmgin; 
red. T.Kərimli.- B.: Elm, 1999.- 164 s., portr.; 20 sm.- Müq. q., 
500 nüs.- ISBN 5-8066-1107-8- [1999-69443] 
976.
 
Rəhimov Ağarəhim yaradıcılığında deyimlər və 
duyumlar [Mətn] /tərt. N.Məmmədov, M.Fərzəlibəyov, 
S.Rəhimova; elmi red. T.Hüseynov.- B.: Çaşıoğlu, 1999.- 110 
s.; 14 sm.- Mətn kiril qrafikasındadır.- Müq. q., 1000 nüs.- 
[1999-68064] 
977.
 
Sadaxlı, M. Qoşmalar, müxəmməslər, dastanlar [Mətn]  
/Aşıq Məhəmməd Sadaxlı.; red. Z.Mustafayev, A.Sultanov.- 
B.: Günəş, 1999.- 208 s., portr.; 20 sm.- Mətn kiril 
qrafikasındadır.- Müq. q., 300 nüs.- ISBN 5-8960-0037-5-
[1999-67620] 
978.
 
Sazın  Ədalət dünyası [Mətn] /tərt. E.Məhəmmədoğlu.- 
B.: Azərnəşr, 1999.- 443 s., fotoşək.; 21 sm.- Mətn kiril 
qrafikasındadır.- Q. yox, nüs. yox.- [1999-67928] 
979.
 
Sazlı-sözlü Göyçə [Mətn] /topl., tərt. ed. və ön sözün 
müəl.  İslam  Ələsgər; red. Dilsuz; rəssam T.Məlik.- B.: 

 150
Azərnəşr, 1999.- 288 s., portr.; 20 sm.- Mətn kiril 
qrafikasındadır.- Q. yox, nüs. yox.- [1999-67925] 
980.
 
Səma, M.  Qəlb hönkürtüsü [Mətn]: bayatılar /Məleykə 
Səma.- B.: Hərbi Nəşriyyat, 1999.- 96 s., fotoşək.: ill.; 17 sm.- 
Mətn latın və kiril qrafikasındadır.- Müq. q., 1000 nüs.- [1999-
68096]  
981.
 
Şirvanın 350 şairi [Mətn]: 3 kitabda /topl. və  tərt. ed. 
Ə.Cəfərzadə, S.Qəniyev, M.İsmayılova; elmi red. 
Ə.Cəfərzadə.- B.: Ünsiyyət, 1999.- Kitab I.- 224 s., fotoşək., 
cədv.: ill.; 20 sm.- Əlavələr: s. 173-209.- Mətn kiril 
qrafikasındadır.- Q. yox, nüs. yox.- [1999-67946] 
982.
 
Tükənməz sözün, Ağababa [Mətn]: miflər,  əfsanələr, 
nağıllar, bayatılar  /topl., tərt. ed., ön sözün və şərhlərin müəl. 
T.Səmimi.- B.: Ozan, 1999.- 108 s., portr.; 20 sm.- Bibl.: 
s.101.- Mətn kiril qrafikasındadır.- Müq. q., 600 nüs.- [1999-
67562]  
983.
 
Ашуг  Алескер.  Вдвоем  с  Алескером  отправились  в 
сад  [Текст]:  избранная  лирика  /Ашуг  Алескер;  сост. 
Эльчин;  пер.  К.Симонов;  общество  «Книга»  Азерб.  Респ.- 
Б., 1999.- 131 с.:  илл.; 20 см.-  Ц.  дог., 500 экз.- [1999-Р-
4819] 
984.
 
Набиев Б. Сокровищница этнических и эстетических 
ценностей («Книга  моего  деда  Коркута») [Текст] /Бекир 
Набиев,  Яшар  Караев;  ред.  Н.Хатунцев.-  Б.,Элм,1999.- 32 
с.; 20 см.- Ц. дог., 1000 экз.- [1999-1-678023] 
 
821.51.0 Azərbaycan ədəbiyyatı 
 
985.
 
Abbasqızı, A-T. Nə yaxşı ki, dəniz varmış [Mətn]: şeirlər 
və publisistika /Azadə-Taleh Abbasqızı; ön sözün müəl. və red. 
K.Aslan.- B.: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 1999.- 176 s., (14) 
v. fotoşək.,  portr.; 20 sm.- Q. yox, nüs. yox.- [1999-69548]  
986.
 
Pirsultanlı, S.P. İlahi bir səs [Mətn]: şeirlər /Sədnik Paşa 
Pirsultanlı; red. Ə.Əlioğlu; rəssam L.Rüstəmov.- Gəncə: 

 151
Adiloğlu, 1999.- 110 s., portr.: ill.; 16 sm.- Q. yox, nüs. yox.- 
[1999-69638]  
987.
 
Abbasov, A.N.  Xəyanət [Mətn]: povest və hekayələr 
/Akif Abbasov; red. və naşir T.Vəlixanlı.- B.: Mütərcim, 1999.- 
104 s., portr.: ill.; 20 sm.- Mətn kiril qarafikasındadır.- Müq. q., 
400 nüs.- [1999-66828] 
988.
 
Abbasov, A.N. Qaş düzəltdiyi yerdə... [Mətn]: hekayələr, 
lətifələr /Akif Abbasov; red. və naşir T.Vəlixanlı.- B.: 
Mütərcim, 1999.- 84 s.: ill.; 20 sm.- Mətn kiril qrafikasındadır.- 
Müq. q., 400 nüs.- [1999-67249]  
989.
 
Abbasov, M.  Vətən borcu [Mətn]: publisistik məqalələr 
/Məhərrəm Abbasov; rəssam S.Rafiq.- B.: Şirvannəşr, 1999.- 
62 s., portr.; 20 sm.- Mətn kiril qrafikasındadır.- Müq. q., 500 
nüs.- [1999-66996]  
990.
 
Abbasov, R.İ.  Məhəbbət və  ləyaqət [Mətn]:  şeirlər, 
qəzəllər, ithaflar /Rəşid Abbasov; red. Z.Ə.Xasiyev.-  B.: 
Çaşıoğlu, 1999.- 190 s., portr.; 20 sm.- Mətn kiril 
qrafikasındadır.- Müq. q., 1000 nüs.- [1999-67764]  
991.
 
Abbasov,  Ş.K.  Həqiqətim [Mətn] /Şahin Abbasov; red. 
S.Xəyal.- B.: Ozan, 1999.- 28 s., portr.; 18 sm.- Mətn kiril 
qrafikasındadır.- Müq. q., 500 nüs.- [1999-67553] 
992.
 
Abbasova, F.A.  İkilikdə [Mətn]:  şeirlər, qəzəllər, 
bayatılar /Fatma Abbasova; red. R.İ.Abbasov.- B.: Çaşıoğlu, 
1999.- 120 s., portr.: ill.; 20 sm.- Mətn kiril qrafikasındadır.- 
Müq.q., 500 nüs.- [1999-67762]  
993.
 
Abdullaoğlu, F.F.  Mən Fətulla Fəcriyəm... [Mətn]: 
şeirlər toplusu /Fətulla Fəcri Abdullaoğlu; red. Nisaxanım 
Mirzə.-  B.: Azərbaycan "Bilik" Maarifçilik Cəmiyyəti, 1999.- 
103 s., portr.; 20 sm.- Mətn kiril qrafikasındadır.- Müq. q., 300 
nüs.- [1999-73850]   
994.
 
Abdullazadə, A.Ə. Ulu Qorqud [Mətn]: poema /Arif 
Abdullazadə; rəssam  İ.Əsədoğlu; Azərb. Resp. "Kitab" 
cəmiyyəti.- B., 1999.- 94 s., portr.: ill.; 8x11 sm.- Müq. q., 500 
nüs. (super cilddə).- [1999-69701]    

 152
995.
 
Abiyeva, K.A. Yağış yağır bu şəhərə [Mətn]:  şeirlər 
/Kəmalə Abiyeva; red. Z.Şahsevənli.- B.: Gənclik, 1999.- 64 s., 
portr.; 17 sm.- Mətn kiril qrafikasındadır.- Müq. q., 600 nüs.- 
[1999-67296]  
996.
 
Abuzərli, N.  Xırdalanmaq qorxusu [Mətn]:  şeirlər və 
poemalar /Nafilə Abuzərli.- B.: Şirvannəşr, 1999.- 82 s., portr.; 
18 sm.- Müq. q., 310 nüs.- [1999-69961]    
997.
 
Ağamirzadə, M. 
Şeirlər [Mətn] /Miribrahim 
Ağamirzadə; red. V.Quliyev; əski  əlifbadan transliterasiya 
edən, çapa hazır. və ön sözün müəl.  Ə.Məmmədbağıroğlu; 
AEA, M.Füzuli ad. Əlyazmalar institutu.- B.: Şuşa, 1999.- 56 
s.; 17 sm.- Mətn kiril qrafikasındadır.- Müq. q., 500 nüs.- 
[1999-67352]  
998.
 
Ağayev,  Ə.Ə. Ceyran nənəm [Mətn]: hekayələr /Əjdər 
Ağayev; red. A.Abbasov; naşir T.Vəlixanlı.- B.: Mütərcim, 
1999.- 64 s., portr.; 21 sm.- Mətn kiril qrafikasındadır.- Müq.q., 
500 nüs.- [1999-67994]   
999.
 
Ağbaba, A. Durnalar işığa uçur [Mətn]:  şeirlər və 
poemalar /Avtandil Ağbaba; red. İ.Türkay; rəssam 
R.Güllücəli.- Sumqayıt, 1999.- 100 s., portr.; 20 sm.- Müq.q., 
700 nüs.-  [1999-67255]  
1000.Axundov,  Ə. Qaradağlının qan yaddaşı [Mətn]: poema 
/Əmir Axundov; red. Sarvan Ağayev.- B.: Şuşa, 1999.- 96 s., 
port.; 20 sm.- Mətn kiril qrafikasındadır.- Müq.q., 500 nüs.- 
[1999-67817]  
1001.Amal, A.Ə. Göydən Allah baxır [Mətn]:  şeirlər, poema 
/Akif Amal; red. və naşir Hacı  Ağəddin Mansurzadə.- 
Sumqayıt, 1999.- 148 s., portr.; 17 sm.- Mətn kiril 
qrafikasındadır.- Q.yox., nüs. yox.-
 
[1999-68019]      
1002.Anar. Dədə Qorqud [Mətn] /Anar; rəssam İ.Məmmədov; 
ön söz H.Araslı.- B.: Yurd, 1999.- 85 s.: ill.; 24 sm.- Mətn kiril 
qrafikasındadır.- Müq.q., 2000 nüs.- [1999-70169] 
1003.Aran, S. Xaosdan sabitliyə [Mətn]: məqalələr, intervülər, 
şərhlər /Səyyad Aran; red. S.Nəzərli, N.Rəhimqızı.- B.: 

 153
Azərbaycan Ensiklopediyası NPT, 1999.- 404 s., fotoşək.; 20 
sm.- Müq.q., 500 nüs. (cildli).- [1999-70426]  
1004.Araz-4 [Mətn]: almanax /red. H.İbrahimov; rəssam 
A.Ələkbərov.- B.: Yurd, 1999.- 192 s.; 21 sm.- Müq.q., 500 
nüs.- [1999-67621]  
1005.Arazlı, A.  Məktəb dünyası [Mətn]: bədii, publisistik və 
metodik məqalələr toplusu /Abbas Arazlı.- B.: Çaşıoğlu, 1999.-
96 s., portr., fotoşək., cədvəl; 20 sm.- Mətn Azərb. və rus 
dilindədir.- Müq.q., 500 nüs.- [1999-68026] 
1006.Arazlı, A.  Şəhidlik nədir? [Mətn]:  şeirlər, nəğmələr, 
təmsillər, bayatılar /Abbas Arazlı.- B.: Çaşıoğlu, 1999.- 74 s., 
portr.; 20 sm.- Mətn kiril qrafikasındadır.- Müq.q., 500 nüs.- 
[1999-67756]  
1007.Arif, H. Xatırla məni... [Mətn]: şeirlər /Hüseyn Arif; topl. 
Z.Hüseynzadə.- B.: Yazıçı, 1999.- 399 s., portr., fotoşək.; 20 
sm.- Mətn kiril qrafikasındadır.- Müq.q., 1000 nüs. (cildli).- 
[1999-67299]  
1008.Arzulu, H.F. Sevgi nağılı [Mətn] /Həmid Arzulu.- B.: 
Gənclik, 1999.- 264 s., portr.; 21 sm.- Mətn kiril 
qrafikasındadır.- Müq.q., 500 nüs.- ISBN 5-8020-1422-9- 
[1999-67912]  
1009.Aslan, Q. Bir insan ömrü [Mətn]: 
şeirlər  
Qurban Aslan.- B.: Asiman, 1999.- 84 s., portr.; 20 sm.- Mətn 
kiril qrafikasındadır.- Müq.q., 500 nüs.- [1999-63546]  
1010.Aslan, V. Oğuz elinə salam [Mətn]: şeirlər /Vaqif Aslan; 
red. R.Orsər; naşir T.Vəlixanlı.- B.:  Mütərcim, 1999.- 148 s., 
portr.; 17 sm.- Mətn kiril qrafikasındadır.- Müq.q., 1000 nüs.- 
[1999-67126]  
1011.Azəri, N. Azərbaycan toylarında tamada şeirləri [Mətn] 
/Nəqafil Azəri; red. F.Ramazanoğlu; ön sözün müəl. 
V.Quliyev.- B.: Əbilov, Zeynalov və  oğulları, 1999.- 32 s., 
portr.; 20 sm.- Mətn kiril qrafikasındadır.- Müq.q., 500 nüs. 
[1999-67608]  

 154
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   23


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə