AZƏrbaycan respublikasi məDƏNİYYƏt və turizm naziRLİYİYüklə 3.32 Kb.
PDF просмотр
səhifə1/23
tarix23.12.2016
ölçüsü3.32 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

AZƏRBAYCAN  RESPUBLIKASI 
MƏDƏNİYYƏT VƏ TURİZM  NAZİRLİYİ 
 
M.F.AXUNDOV adına 
AZƏRBAYCAN  MİLLİ KİTABXANASI 
 
 
 
 
BİRİLLİK  AZƏRBAYCAN 
KİTABİYYATI 
 
1999 
 
                                 
BAKI - 2010 

AZƏRBAYCAN  RESPUBLIKASI 
MƏDƏNİYYƏT VƏ TURİZM NAZİRLİYİ 
 
M.F.AXUNDOV adına 
AZƏRBAYCAN  MİLLİ  KİTABXANASI 
 
 
 
 
 
 
 
BİRİLLİK  AZƏRBAYCAN 
KİTABİYYATI 
 
1999 
 
 
 
 
 
BAKI - 2010 

 
Baş redaktor : 
K.M.Tahirov 
 
Tərtibçilər: 
L.Talıbova, N.Rzaquliyeva            
 
Redaktor:            
Z.Qulamova, L.Bağırova  
 
 
 
 
 
 
 
 
Birillik Azərbaycan Kitabiyyatı - 1999 /baş 
redaktor K.Tahirov; tərt. L.Talıbova, N.Rzaquliyeva; 
M.F.Axundov ad. Azərbaycan Milli Kitabxanası.- B., 
2010.-  256 s. 
 
 
 
 
 
 
 
© M.F.Axundov ad. Milli Kitabxana, 2010 
 

 
3
MÜQƏDDİMƏ 
 
      Milli bibliоqrafiya vəsaitləri ölкə ərazisində dərc 
оlunan ədəbiyyatın rеtrоspекtiv bibliоqrafiyasının tərtibində 
və  кitab nəşri statistiкasının aparılmasında mühüm 
əhəmiyyət  кəsb  еdir. Tarixi-xrоnоlоji və  nəşriyyat tarixi 
baxımından özündə çоx qiymətli məlumatları əкs еtdirən bu 
vəsaitlər ayrı-ayrı  еlm sahələri üzrə    еlmi tədqiqatların və 
araşdırmaların aparılmasında əvəzsiz rоl оynayırlar.  
Digər tərəfdən müasir dövrdə  оxucuların rəngarəng 
sоrğularının ödənilməsində milli bibliоqrafiya vəsaitlərinin 
əhəmiyyəti çоx böyüкdür. Məhz ölкə ərazisində dərc оlunan 
bütün çap məhsullarını  tоplu  şəкildə özündə  əкs  еtdirən 
milli bibliоqrafiya vəsaitləri  оxucuların, mütəxəssislərin, 
alimlərin, ziyalıların və  nəhayət  кitabxanaçıların daha çоx 
müraciət еtdiкləri məlumat nəşrlərindəndir. 
Əsası 1925-ci ildə qoyulmuş Azərbaycan Dövlət 
Kitab Palatası öz fəaliyyəti dövründə bir sıra digər 
funksiyaları yerinə yetirməklə yanaşı, ölkənin bütün çap 
məhsulunun rəsmi biblioqrafik uçotunu apararaq toplanan 
informasiyanı bir sıra retrospektiv və dövlət cari uçot-qeyd 
biblioqrafik vəsaitləri vasitəsilə tələbatçılara çatdırırdı. 
1960-cı ildən nəşr edilən «Birillik Azərbaycan 
Kitabiyyatı» il ərzində dilindən, mövzusundan, janrından 
asılı olmayaraq respublikada nəşr edilmiş bütün kitablar 
barəsində tam biblioqrafik məlumat verir. «Birillik 
Azərbaycan Kitabiyyatı»nda olan yardımçı göstəricilər və 
statistik məlumatlar respublikada nəşr edilən kitab 
məhsulunun tərkibi barədə müxtəlif aspektli informasiya 
əldə etməyə imkan yaradırdı. Uzun illər  ərzində 
kitabxanaçılar, biblioqraflar və ən müxtəlif tələbatçı qrupları 
tərəfindən geniş istifadə edilirdi. Həmin vəsaitə  nəinki 
respublikamızda, həm də onun hüdudlarından kənarda 
böyük tələbat var idi. 
 

 
4
 Lakin vəsaitlər üçün materialların toplanması davam 
etsə  də, müxtəlif təşkilati və maliyyə  çətinlikləri üzündən 
1986-cı ildən etibarən həmin vəsaitin nəşri dayanmışdır. 
Belə bir vəziyyət respublikamızın kitabxanaçılarını,  
informasiya mütəxəssislərini, ziyalıları  və  həm də geniş 
tələbatçı kütlələrini ciddi narahat edirdi. 
1980-cı illərin sоnlarından Azərbaycan Dövlət Kitab 
Palatasının fəaliyyəti xеyli məhdudlaşdığından və 1999-cu 
ildə Milli Məclis tərəfindən qəbul  еdilən «Kitabxana işi 
haqqında» Azərbaycan Rеspubliкasının Qanunu ilə ölkə 
ərazisində  dərc  оlunan çap məhsullarının dövlət uçоtunu 
aparmaq və arxiv fоndunu yaratmaq Milli Kitabxanaya 
həvalə  оlunduğundan bu  iş dayandırılmışdı. Lakin «Milli 
Kitabxana» statusu hələlik hеç bir kitabxanaya 
vеrilmədiyindən bir nеçə il bu vacib  iş aparılmırdı.  
2004-cü ildə M.F.Axundоv adına Dövlət 
Kitabxanasına «Milli Kitabxana» statusu vеrildikdən sоnra 
milli bibliоqrafiya vəsaitlərinin nəşri işi yеnidən gündəmə 
gəldi və  həmin ilin iyununda 1990-cı ilə aid ilk buraxılış 
uzun fasilədən sоnra işıq üzü gördü - оxuculara təqdim 
оlundu. Bir qədər sоnra isə 1991-ci ilə aid iкinci buraxılış 
çap оlundu.  
Kitabiyyatın bu buraxılışında 1999-ci ildə 
Azərbaycan Respublikasının  ərazisində  nəşr edilmiş 2595 
kitab və kitabça barəsində biblioqrafik informasiya öz əksini 
tapmışdır. Bu buraxılış üçün matеrialların tоplanmasında 
Milli Kitabxananın mütəxəssisləri ilə yanaşı,  еlmi 
kitabxanaların, bir sıra nəşriyyatların və univеrsitеtlərin 
kitabxanalarının mütəxəssisləri də  iştirak  еtmişlər. 
Biblioqrafik təsvirlər QOST 7.1-2003 «Bibliоqrafik yazı. 
Bibliоqrafik təsvir. Ümumi tələbat və  tərtibat qaydaları» 
əsasında tərtib edilmişdir. Toplanmış material elm və 
fəaliyyət sahələri üzrə dövlət biblioqrafiyası orqanlarında 
istifadə edilən təsnifat əsasında qruplaşdırılmışdır. 

 
5
Bölmələr daxilində  əvvəlcə Azərbaycan, sоnra isə 
rus dilində оlan matеriallar ayrıca vеrilmişdir. Hər bir bölmə 
və yarımbölmə daxilində  əlifba prinsipi gözlənilmişdir. 
Vəsaitin sоnunda 
оxucuların 
оndan istifadəsini 
asanlaşdırmaq məqsədilə köməkçi aparat – Azərbaycan və 
rus dillərində müəlliflərin  əlifba göstəricisi və  vəsaitdə 
sərlövhə üzrə  təsvir оlunmuş əsərlərin  sərlövhəsinin  əlifba 
göstəricisi vеrilmişdir.  
«Birillik Azərbaycan Kitabiyyatı»nın 1999-ci il 
buraxılışı M.F.Axundоv adına Azərbaycan  Milli 
Kitabxanasının təcrübəli mütəxəssisləri tərəfindən çapa 
hazırlanmışdır. Bu buraxılışın çapa hazırlanması işində Milli 
Еlmlər Akadеmiyasının Mərkəzi  Еlmi Kitabxanasının, 
BDU-nun Еlmi Kitabxanasının, İqtisad Univеrsitеtinin, Tibb 
Univеrsitеtinin Elmi Kitabxanalarının və bir sıra 
univеrsitеtlərin kitabxanalarının mütəxəssisləri də yaxından 
iştirak  еtmişlər. Fürsətdən istifadə  еdərək bu vəsaitin 
hazırlanmasında bizə yaxından kömək  еdən bütün 
kitabxanalara və  nəşriyyatlara, mütəxəssislərə  dərin 
minnətdarlığımı çatdırıram. 
Tərtibçilər bu buraxılış haqqında öz dəyərli 
məsləhətlərini göndərən mütəxəssislərə 
əvvəlcədən 
minnətdarlığını bildirir və  təklifləri M.F.Axundоv adına 
Azərbaycan Milli Kitabxanasına (ünvan: AZ-1000, Baкı ş., 
Xaqani küç. 29; e-mail: anl@aznet.org. göndərmələrini 
xahiş еdir. 
 
      
          Baş redaktor 
 
 

 
6
0 Ümumi şöbə 
00 Elm və mədəniyyətin ümumi məsələləri 
001 Elm. Elmşünaslıq 
 
1.
 
Aspirant, gənc tədqiqatçı, magistrant və tələbələrin elmi-
texniki konfransının məruzə materialları [Mətn] /red. 
Z.A.İskəndərzadə; Azərb. Resp. TN, AzTU.- B., 1999.- 328, 
[2] s., cədv.:  şək.; 20 sm.- Mətn Azərb. və rus dillərindədir 
(kiril).- Müq. q., 150 nüs.- [1999-83769] 
2.
 
Azərbaycan ETPEİ-də 1998-ci ildə aparılmış elmi-
tədqiqat işlərinin yekunlarına həsr olunmuş elmi konfransın 
tezisləri: (14-16 aprel 1999-cu il) [Mətn]: pedaqoji 
tədqiqatların nəticələri /tərt.ed. 
Ə.M.Abbasov; red. 
Y.Ş.Kərimov; Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Pedaqoji Elmlər 
İnstitutu.- B., 1999.- 77 s.- 20 sm.- Mətn kiril qrafikasında 
Azərb. və rus dillərindədir.- Müq.q., nüs. yox.- [1999-67410] 
3.
 
Əliyev,  Ə. Elmin Eyfel qülləsi [Mətn] /Əsgər Əliyev; red. 
C.Yusifli.- B.: Ağrıdağ, 1999.- 148 s.; 20 sm.- Bibl. Azərb., 
rus, fransız və alman dillərindədir: s. 142-147.- Mətn kiril 
qrafikasındadır.- Müq.q., nüs.yox.- [1999-68147] 
4.
 
Nurlu ömür [Mətn] /AEA, akad. H.Ə.Əliyev ad. Coğrafiya 
in-tu.- B., 1999.- 306 s., portr.; 20 sm.- Mətn kiril 
qrafikasındadır.- Müq.q., 200 nüs.- [1999-70427] 
5.
 
Rəxşanlı, R. Akademik Murtuza Nağıyev [Mətn] /Rəsul 
Rəxşanlı; elmi red. B.Dadaşov; red. R.Əşirqızı.- B.: Qorqud, 
1999.- 40 s., portr., fotoşək.; 20 sm.- Mətn kiril 
qrafikasındadır.- Müq. q., 500 nüs.- [1999-67755] 
6.
 
Vəliyev, M.İ.  Alim və elm təşkilatçısı [Mətn] /Muxtar 
Vəliyev;  Abdullayev M.İ.; red. S.İ.Mehdiyeva; AEA, 
H.M.Abdullayev ad. Fizika institutu.- B.: Elm, 1999.- 120 s., 
fotoşək.; 20 sm.- Mətn kiril qrafikasındadır.- Müq.q., 300 nüs.- 
ISBN  5-8066-1108-6- [1999-68201] 
 
 

 
7
002 Mətbuat. Sənədləşdirmə. Elmi-texniki informasiya 
 
7.
 
Nazimqızı, K. Çingiz ömrü [Mətn] /Könül Nazimqızı; red. 
Q.İlqar, A.Şahverdiyev.- B.: Səda, 1999.- 208 s., portr., 
fotoşək.; 20 sm.- Mətn kiril qrafikasındadır.- Müq.q., nüs. yox.- 
ISBN 5-8687- 4152-8- [1999-68701] 
8.
 
Partiyaların mətbuat xidməti  və Pablik Rileyşn [Mətn] 
/tərt.- müəl. A.Əliyev; "İnam" Plüralizm mərkəzi.- B.: 
Azərbaycan, 1999.- 28 s.; 20 sm.- (Cəmiyyət və siyasət 
seriyasından- XXII).- Əlavələr: s. 16-27.- Müq.q., nüs. yox.- 
[1999-72933] 
9.
 
Quliyev, V.M.  İsa Sultan Şahtaxtinskinin qəribə  həyatı 
[Mətn] /Vilayət Quliyev.- B.: Ozan, 1999.- 83 s., portr., 
fotoşək.; 20 sm.- Mətn kiril qrafikasındadır.- Müq.q., 500 nüs.- 
[1999-70278] 
10.
 
Алиев,  А.  Верность  правде  и  жизни  [Текст] /Ариф 
Алиев.- Б.: Атилия, 1999.- 154 с.; 20 см.- 500 экз.- [1999-1-
678473] 
 
004 İnformasiya texnologiyaları. Kompyuter 
texnologiyaları. Hesablаma texnikası 
 
11.
 
"Avtomatlaşdırılmış informasiya və 
idarəetmə 
sistemləri" fənnindən laboratoriya dərsləri üçün [Mətn]: 
metodik göstəriş /tərt. ed. R.S.Balayev, L.A.Qardaşova; red. 
N.İ.Həsənov; Təhsil problemləri üzrə elmi-metodik mərkəz; 
ADNA.- B.: ADNA, 1999.- 40 s., cədvəl; 20 sm.- Bibl. rus və 
ing. dillərində (kiril): s. 39.- Mətn Azərb., rus və ing. 
dillərindədir.- Müq.q., 100 nüs.- [1999-67244] 
12.
 
Kərimov, S.Q.  İnformasiya sistemləri və verilənlər 
bazaları [Mətn] /S.Q.Kərimov.- B.: Elm, 1999.- 300 s.- 
[ADNA kitabxanası] 

 
8
13.
 
Kərimov, S.Q.
 
Windows sisteminin əsasları [Mətn]  
/S.Q.Kərimov.-  B.: ADNA, 1999.- 179 s.- [ADNA 
kitabxanası] 
14.
 
Алиев  Р. Soft Computinu. Нечеткие  множества  и 
системы  [Текст]:  в 3-х  частях:  учебное  пособие  для  студ. 
вузов,  обучающихся  по  спец.: «Автоматизированные 
системы  обработки  информатики и управления  /Р.Алиев - 
Изд. 2-е.- Б.: АГНА, 1999.- Часть 1.- 325 с.; 20 см. – Б. ц., б. 
тир.- [1999-1-679360] 
 
006 Standartlaşdırma və standartlar 
 
15.
 
Məmmədov, N.R. Standartlaşdırmanın  əsasları [Mətn]: 
dərs vəsaiti /Nəriman Məmmədov; rəy. S.H.Babayev, 
E.M.Əfəndiyev.- B.: Çaşıoğlu, 1999.- 204 s.: ill.; 20 sm.- Bibl.: 
s. 201.- Mətn kiril qrafikasındadır.- Müq.q., 500 nüs.- [1999-
68024] 
 
008 Mədəni inkişaf. Mədəniyyət. Proqres 
 
16.
 
Azərbaycan çoxəsrli qarşılıqlı çoxşaxəli mədəni 
əlaqələrdə [Mətn]: dördüncü Bakı beynəlxalq simpoziumunun 
məruzələrinin məcmuəsi (4-6 iyun, 1998-ci il) /red. hey. 
İ.Babayev [və b.]; məcmuənin tərt. R.Rəcəbov, 
Azərbaycanşünasların müstəqil birliyi; "Yunokal Xəzər LTD" 
(ABŞ).- B.: Nasir, 1999.- 310 s.: ill.; 26 sm.- Çıxışlar Azərb., 
ing. və rus dillərindədir (latın, kiril).- Müq.q., 500 nüs.- [1999-
67862] 
17.
 
Əliyev,  Ə.H  Mədəniyyət və din [Mətn] /Əlipaşa  Əliyev; 
elmi red. Ə.Məmmədov.- B.: Çaşıoğlu, 1999.- 76 s.; 20 sm.- 
Mətn kiril qrafikasındadır.- Müq.q., nüs. yox.- [1999-67768] 
18.
 
Əliyev, Q.C.  Mədəniyyətşünaslığın  əsasları [Mətn]: dərs 
vəsaiti /Qoşqar Əliyev, Ə.M.Tağıyev, M.İ.Bayramov; elmi red. 
M.Ə.Paşayev, H.M.Dayızadə; rəy. A.Mustafayev, 

 
9
M.M.Şirinov, H.İ.Heydərov.- B.: Təbib, 1999.- 202 s.; 22 sm.- 
Mətn kiril qrafikasındadır.- Müq.q., 1000 nüs.- [1999-68314] 
19.
 
Məmmədov, N.M.  Mədəniyyət, ekologiya, təhsil [Mətn] 
/Nizami Məmmədov, S.Y.Məmmədəliyeva.- B.: Səda, 1999.- 
72 s., cədvəl, fotoşək.; 21 sm.- Müq.q., 500 nüs.- ISBN 5-
8687- 4148-X- [1999-73326] 
20.
 
Paşayev, V.Ə. Mədəniyyət fəlsəfəsi [Mətn]: Kulturologiya: 
dərs vəsaiti /Vəli Paşayev; elmi red. F.Qasımzadə; rəy. 
Ə.M.Tağıyev, A.X.Mustafayev.- B.: Səda, 1999.- 174 s., portr.; 
20 sm.- Bibl. rus dilində: s. 171-172.- Mətn kiril 
qrafikasındadır.- Müq.q., 200 nüs.- ISBN 5-8687-4154-4- 
[1999-69822] 
 
01 Biblioqrafiya. Kataloqlar. Ədəbiyyat göstəriciləri 
 
21.
 
Cəmil Bahadur oğlu Quliyev [Mətn]: biblioqrafiya /tərt. 
Ç.N.Əhmədova, A.H.Orucova; AEA, Mərkəzi elmi kitabxana.- 
B.: Elm, 1999.- 90 s., portr.; 17 sm.- (Azərbaycanın elm və 
mədəniyyət xadimləri).- Əsərlərinin əlifba göstəricisi Azərb. və 
rus dil.: s. 75-82.- Müştərək müəlliflərin  əlifba göstəricisi 
Azərb. və rus dil.: s. 83-87.- Haqqında yazan müəlliflərin əlifba 
göstəricisi Azərb. və rus dil.: s. 88.- Mətn kiril qrafikasında 
Azərb. və rus dillərindədir.- Müq.q., 200 nüs.- ISBN 5-8066-
1027-6- [1999-67184] 
22.
 
Əfəndiyev,  Ə.T. Orucov qardaşlarının mətbəəsi [Mətn]: 
biblioqrafik göstərici /Əmin  Əfəndiyev, Z.Əliyeva; elmi red. 
X.Məmmədov; AEA, Milli Münasibətər institutu; Mərkəzi 
elmi kitabxana.- B.: Qartal, 1999.- 97 s. portr., fotoşək.; 20 
sm.- Mətn kiril qrafikasındadır.- Müq.q., 250 nüs.- [1999-
67585] 
23.
 
Xəlilov Vidadi Cəmil  oğlu [Mətn]: biblioqrafik göstərici 
/tərt. H.Musayev, V.Xəlilov.- B.: Nərgiz, 1999.- 136 s., portr.: 
ill.; 21 sm.- Mətn kiril qrafikasında Azərb. və rus dillərindədir.- 
Müq.q., 250 nüs.- [1999-68843] 

 10
24.
 
İzzət Əhməd oğlu Nəbiyev [Mətn]: biblioqrafiya /tərt. ed. 
İ.M.Abdullayev, S.İ.Yusifov; red. R.T.Hümmətov; ADNA.- 
B.: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999.- 88 s., portr.; 17 
sm.- (Azərbaycanın elm və  mədəniyyət xadimləri).- Müştərək 
müəlliflərin  əlifba göstəricisi Azərb. və rus dil.: s. 64.- Mətn 
kiril qrafikasında Azərb. və rus dillərindədir.- Müq.q., 300 
nüs.- [1999-67313] 
25.
 
"Kitabi-Dədə Qorqud" dastanının Bakı Dövlət 
Universitetində  tədqiqi [Mətn]: biblioqrafik göstərici /tərt. 
Ş.T.Quliyeva, S.A.Sadıqova; elmi red. Z.H.Əliyev; rəy. 
N.Q.Cəfərov, N.İ.İsmayılov; M.Ə.Rəsulzadə adına BDU.- B.: 
Bakı Universiteti, 1999.- 73 s.; 20 sm.- "Kitabi-Dədə 
Qorqud"un 1300 illik yubileyinə həsr olunur.- Əlavələr: s. 70-
71.- Mətn kiril qrafikasındadır.- Müq.q., 500 nüs.- [1999-
67377] 
26.
 
“Kitabi-Dədə Qorqud"un biblioqrafiyası [Mətn] /hazır. 
K.V.Nərimanoğlu, H.M.Məmmədov, F.N.Vəliyev [və b.].- B.: 
Maarif, 1999.- 56 s.; 20 sm.- (Kitabi-Dədə Qorqud -1300).- 
Mətn Azərb., türk, rus, alman, ing. və s. dillərindədir.- Müq.q., 
1000 nüs.- [1999-68444] 
27.
 
M.Ə.Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universiteti 
nəşriyyatının nəşrləri: biblioqrafik göstərici [Mətn]: 1987-
1997-ci illər /tərt.  Ş.T.Quliyeva; elmi red. İ.N.İsmayılov; rəy. 
Z.H.Əliyev; M.Ə.Rəsulzadə adına BDU.- B.: Bakı Universiteti, 
1999.- 116 s.; 20 sm.- Göstərici: s. 85.- Mətn kiril 
qrafikasındadır.- Müq.q., 500 nüs.- [1999-67032] 
28.
 
Məmmədağa Sultanov [Mətn]: biblioqrafiya /tərt. 
L.İ.Əliyeva; red. və oçerklərin tərt. M.M.Adilov; AEA, 
Məhəmməd Füzuli adına  Əlyazmalar institutu.- B.: Örnək, 
1999.- 67 s., portr., fotoşək.; 16 sm.- Mətn kiril 
qrafikasındadır.- Müq.q., nüs. yox.- [1999-69513] 
29.
 
Грановская Л.М. Русская эмиграция о русском языке: 
Аннотированный  библиографический  указатель (1918-

 11
1996): [Текст].- 2-е изд., доп. /Лидия Грановская.- Б.,1999.- 
148 с.; 20 см. - [1999-1-678019] 
 
02 Kitabxana işi. Kitabşünaslıq 
 
30.
 
Ənsərli, M.M. ABŞ Konqres Kitabxanası [Mətn]: 200 illik 
inkişaf yolu /Mirzə  Ənsərli, A.Rüstəmli; red. A.Məmmədova; 
ön söz Ə.Məmmədov.- B.: Ağrıdağ, 1999.- 62 s.; 20 sm.- Bibl. 
rus və ingilis dillərində: s. 58-59.- Mətn kiril qrafikasındadır.- 
Müq.q., 100 nüs.- [1999-66845] 
31.
 
Rüstəmov, 
Ə.M. Kitabxana proseslərinin 
mexanikləşdirilməsi və avtomatlaşdırılmasının texniki 
vasitələri [Mətn]: dərs vəsaiti /Ə.M.Rüstəmov, 
N.X.Dünyamalıyev.- B., 1999.- 138 s.- [BDU kitabxanası] 
32.
 
Sadıqova, S.A. Köçərli adına Respublika Dövlət Uşaq 
Kitabxanasının metodiki və biblioqrafik materialları [Mətn]: 
(1965-1995-ci illər) /Solmaz Sadıqova; red. K.Aslan; rəy. 
F.Qasımova.- B.: Elnur, 1999.- 152 s., portr.; 21 sm.- Mətn 
kiril qrafikasındadır.- Müq. q., 500 nüs.- [1999-70369] 
 
030 Ümumi tipli məlumat nəşrləri 
 
33.
 
Azərbaycan: Kim kimdir- 1999 [Mətn]: ensiklopedik 
sorğu kitabı /baş red. İ.Baharov; red. İ.Soltanlı (Azərb. dili), 
Ə.Əfəndiyev (ing. dili), Z.Eyyubova (rus dili).- II nəşr.- B.: 
Consulting & Business, 1999.- 324 s.; fotoşək., port., xəritə.- 
Təşkilatların  əlifba göstəricisi: s. 308-315.- Adların  əlifba 
göstəricisi: s. 315-322.- Predmet göstəricisi: s. 323-324.- Mətn 
Azərb., rus və ing. dillərindədir.- Müq.q., nüs. yox.- [1999-
68882] 
34.
 
Azərbaycanda Kim kimdir- 99 [Mətn]: ensiklopedik 
məlumat kitabı /tərt. müəl. T.Əhmədov, T.Cahangir; baş red. 
İ.Vəliyev.- B.: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999.- 544 

 12
s., port.; 23 sm.- Kitab kiril qrafikasındadır.- Müq.q., 2000 
nüs.- ISBN 5896-0025-3-X (cildli).- [1999-66954] 
35.
 
Buzovnalı, R. Ensiklopediya [Mətn]: Dünya naşirləri, 
jurnalistləri, poliqrafçıları... /Rəhimağa  İmaməliyev; red. 
V.İmaməliyeva.- B.: Boz oğuz, 1999.- 508 s., portr.; 20 sm.- 
Mətn kiril qrafikasındadır.- Müq.q., 300 nüs. (cildli).- [1999-
68345] 
36.
 
Dünya dövlətləri [Mətn]: ensiklopedik-soraq kitabı /tərt.-
müəl.  İ.Vəliyev, K.Muxtarov; Azərbaycan Ensiklopediyası 
nəşriyyat-poliqrafiya birliyi; AEA, Milli Münasibətlər 
institutu.- B.: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999.- 216 s.; 
21 sm.- Mətn kiril qrafikasındadır.- Müq.q., 1000 nüs.- ISBN 
5896-0025-99 (cildli).- [1999-68141] 
37.
 
Masallı: Təşkilatların,  şəhər,  qəsəbə  və  kənd 
abonentlərinin telefon-məlumat kitabı /burax. məsul 
N.Bağırov; tərt. Z.Əmənov, R.Novruzov, K.Qədirov, 
R.Şükürova; "AzTELEKOM" İstehsalat birliyi.- B.: Şuşa, 
1999. - 472 s.; 20 sm.- Mətn kiril qrafikasındadır.- Müq.q., 
1000 nüs.- [1999- 67307] 
38.
 
Nağıyeva, C.M. Yusif Vəzir Çəmənzəminli arxivinin 
təsviri [Mətn] /Cənnət Nağıyeva; red. C.V.Qəhrəmanov, 
M.M.Adilov; AEA, Məhəmməd Füzuli adına  Əlyazmalar 
institutu.- B.: Örnək, 1999.- 202 s., portr.; 20 sm.- Mətn kiril 
qrafikasındadır. - Müq.q., nüs.yox.- [1999-68652] 
39.
 
Türk xalqlarının tanınmış adamları [Mətn]: ensiklopedik 
məlumat kitabı: sözlük /tərt. ed. Ə.Tahirzadə,  Ə.Şamil.- B.: 
Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999.- 76 s., 20 sm.- 
Müq.q., 100 nüs.- ISBN 5896-0025-48.- [1999-67333] 
 
069 Muzeylər 
 
40.
 
Heydər Əliyev və muzeylərimiz /müəl. tərt. A.Bayramov; 
red. N.Hacızadə.- B.: Şur, 1999.- 91 s.; fotoşək.;18 sm.- Mətn 
kiril qrafikasındadır.- Q.yox., 500 nüs.- [1999-67403] 

 13
 
070 Mətbuat. Jurnalistika 
 
41.
 
Çidarlanmamış  mətbuat  [Mətn] /red. Hedli Böril; tərc. 
V.Aslanov.- B.: 1999.- 96 s.; fotoşək.: ill.; 20 sm.- Q. yox., 
nüs. yox.- [1999-66703] 
42.
 
Demokratik dövlətlərin televiziya və radio sistemi [Mətn] 
/kitabın red. və layihənin direktoru N.Yaqublu; rəy. 
Z.Məmmədli; məsl. Qrek L.Diker; "Məhəmməd  Əmin 
Rəsulzadə" Fondunun nəşri.- B.: Ozan, 1999.- 241 s.; 20 sm.- 
Bibl. ing., türk və rus dillərindədir: s. 237-239.- Q. yox., 1000 
nüs.- [1999-70336] 
43.
 
Mətbuat və demokratiya [Mətn]: məqalələr toplusu 
/burax. məsul R.Mehdiyev; tərt. ed. və red. Ə.Həsənov.- B.: 
Azərbaycan Un-ti, 1999.- 110 s.; 20 sm.- Mətn kiril 
qrafikasındadır.- Müq.q., 600 nüs.- [1999-67007] 
44.
 
Sənsiz səninlə [Mətn]: Elmira Əhmədova haqqında /tərt. 
red. Z.Əhmədli.- B.: Günəş, 1999.- 88 s., portr.; 20 sm.- Mətn 
kiril qrafikasındadır.- Müq.q., 300 nüs.- ISBN 5-8960-0028-6- 
[1999-66953] 
45.
 
3 may Ümumdünya mətbuat azadlığı günü [Mətn] /"Yeni 
Nəsil" Azərbaycan jurnalistlər birliyi; BMT-nin Azərbaycan 
nümayəndəliyi.- B., 1999.- 16 s.; 30 sm.- Mətn kiril 
qrafikasındadır.- Q.yox., nüs.yox.- [1999-67111] 
 
 
087.5 Uşaqlar üçün idrak ədəbiyyatı 
 
46.
 
Agayeva, G.  İnsan dünyanın  ən böyük möcüzəsi [Mətn] 
/Gülnarə  Ağayeva; red. E.Şıxlinski, A.Babayev; rəssam 
N.Bənnayeva; Sponsor Ekson Azərbaycan  əməliyyat  şirkəti 
MMM, Ekson Mobilin törəmə  şirkəti.- B.: Ayna Mətbu evi, 
1999.- 80 s.: ill.; 26 sm.- (Ayna Uşaq Ensiklopediyası).- Müq. 
q., 5000 nüs. (cildli).- [1999-69185] 

 14
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə