AZƏrbaycan respublikasi məDƏNİYYƏt və turizm naziRLİYİYüklə 3.32 Kb.
PDF просмотр
səhifə9/23
tarix23.12.2016
ölçüsü3.32 Kb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   23

573.
 
Рзаев 
А.К. 
Перенос 
носителей 
заряда 
в 
халькогенидных  стеклообразных  полупроводниках  систем 
Se –AS, Ce-Te c примесью галогенов [Текст] /Айдын Рзаев; 
Ин-т  физики  им.  акад.  Г.М.Абдуллаева.-  Б.:  Чашыоглу, 
1999.- 116 с.; 18 см.- Ц. дог., 500 экз.- [1999-1-675639] 
574.
 
Саттар, 
Р.М. 
Неустановившееся   
движение 
реологически сложных  жидкостей  в  трубах [Текст] /Ракиз 
Саттар.-  Б.:  Елм, 1999.- 412 с.; 21 см.-  Ц.  дог., 500 экз.-  
ISBN 5-8066-0445-0- [1999-2-759173]   
 
54 Kimya. Kristalloqrafiya. Mineralogiya 
 
575.
 
Abbas, S. Fiziki və kolloid kimya [Mətn]: dərslik /Sabir 
Abbas.- B., 1999.- 390 s.- [BDU kitabxanası] 
576.
 
Əkbərov, O.H. Kimyadan testlər [Mətn] /Oqtay 
Əkbərov; rəy. A.B.Ağayev, T.H.Xanlarov.- B.: Kür, 1999.- 
112 s.; 20 sm.- Mətn kiril qrafikasındadır.- Müq. q., nüs. yox.- 
[1999-68467]    
577.
 
Əliyeva, E.Ç. Üzvi reaksiyaların mexanizminin tədrisi 
metodikası [Mətn]: ali məktəblər üçün tədris vəsaiti /Elmira 

 90
Əliyeva; elmi red. A.M.Məhərrəmov.- B.: Maarif, 1999.- 260 
s.: ill.; 20 sm.- Bibl. Azərb. və rus dilində: s. 229.- Müq. q., 
500 nüs. (cildli).- [1999-67121]    
578.
 
Güləhmədov, L. Üzvi kimyadan reaksiya mexanizmi  
[Mətn]: dərslik /L.Güləhmədov, T. Vəkilov.- B., 1999.- 175 s.- 
[BDU kitabxanası] 
579.
 
Həmidzadə, H.Ə. Ümumi və qeyri-üzvi kimya kursu 
[Mətn]: metodik göstəriş /H.Ə.Həmidzadə.- B.: Elm, 1999.- 
191 s.- [ADNA kitabxanası] 
580.
 
Qarayev, S.F. Üzvi kimya suallar və cavablarda [Mətn]: 
dərs vəsaiti /Siyavuş Qarayev; red. A.Q.Həbibova; rəy. 
M.Ə.Rüstəmov, G.M.Talıbov; ADNA.- B.: Neft Akademiyası, 
1999.- 240 s.; 20 sm.- Müq. q., 1000 nüs. (cildli).- [1999-
67434] 
581.
 
Nəsibov, İ.O. Kimyəvi rabitənin təbiəti [Mətn]: bakalavr 
ixtisası üçün vəsait /İsmayıl Nəsibov, T.İ.Sultanov, 
S.Ə.Quliyeva; red. R.Y.Əliyev; N.Tusi adına ADPU.- B.: 
ADPU, 1999.- 46 s., cədv.; 20 sm.- Mətn kiril qrafikasındadır.- 
Müq. q., 300 nüs.- [1999-67369]     
582.
 
Фейзиев, 
И.Г. 
Комбинированные 
методы 
обессоливания  и  умягчения  воды  [Текст] /Ильгар 
Фейзиев.-  Б.:  Элм, 1999.- 191 с.; 21 см.-  Ц.  дог., 500 экз.- 
ISBN 5-8066-1121-3- [1999-2-759499]   
 
55 Geologiya. Geologiya və geofizika elmləri 
 
583.
 
Babayev, Ə.X. Nizami Gəncəvinin əsərlərində geologiya 
məsələləri [Mətn] /Əliheydər Babayev; red. A.Əlizadə; rəy. 
Ə.Məmmədov.- B.: Nafta-Press, 1999.- 140 s., portr., cədv.; 20 
sm.-  İzahlar: s. 114-119.- Bibl.: s. 120.- Mətn kiril 
qrafikasındadır.- Müq. q., 500 nüs.- [1999-83170]    
584.
 
Böyük ipək yolu və Azərbaycan nefti [Mətn]:  gənc alim 
və  tələbələrin elmi-tədqiqat işləri /Bİ  Pİ Amoko şirkəti.- B., 

 91
1999.- 129 s.- Mətn Azərbaycan və rus dillərindədir.- [ADNA 
kitabxanası] 
585.
 
Dəniz. Neft. İnsanlar [Mətn] /red. A.A.Canayeva; 
Azərbaycan Dövlət Neft şirkəti; Dənizdə neft və qazçıxarma 
istehsalat birliyi.- B.: Azərbaycan, 1999.- 71 s., port., fotoşək.; 
30 sm.- Dəniz neft sənayesinin 50 illiyinə  həsr olunur.- Mətn 
kiril qrafikasındadır.- Q. yox, nüs. yox.- [1999-66799]   
586.
 
Əliyev, F.Ş. Yeraltı suların rejimi və balansı [Mətn]: 
dərslik /tərt. ed. Firdovsi Əliyev; red. B.Ə.Hacıyev, 
R.M.Əliyeva; rəy. H.Y.İsrafilov, S.M.Kazımov; Təhsil 
problemləri üzrə Respublika elmi-metodik mərkəzi; ADNA.- 
B.: Çaşıoğlu, 1999.- 130 s., cədv.: ill.; 20 sm.- Bibl. Azərb. və 
rus dillərində: s. 126-127.- Q. yox, nüs. yox.- [1999-67765] 
587.
 
Hacıyev, V. Tufanlardan keçən ömür [Mətn] /Vahid 
Hacıyev; məsl. M.Bağırov; A.Xasıyev; red. Ə.Süleymanov; ön 
söz Q.Məmmədov.- B.: Ağrıdağ, 1999.- 112 s., portr., fotoşək.; 
20 sm.- Mətn kiril qrafikasındadır.- Müq. q., 500 nüs.- [1999-
67734]   
588.
 
Həsənov, T.A. Akademik Musa Əliyev müasirlərinin 
yaddaşında [Mətn] /T.A.Həsənov;  AEA, Geologiya institutu.-  
B., 1999.- 271 s.- Böyük insan, görkəmli geoloq-alim, 
pedaqoq, dövlət və ictimai xadim, akademik Musa Mirzə oğlu 
Əliyevin anadan olmasının 90 illiyinə  həsr edilir.- [ADNA 
kitabxanası] 
589.
 
Hidrogeologiya və mühəndis-geologiya terminləri lüğəti 
[Mətn] /tərt. ed. F.Əliyev; red. V.M.Babazadə,  İ.İ.Tağıyev; 
Təhsil problemləri üzrə Respublika elmi-metodik mərkəzi; 
Azərb. Resp. Dövlət geologiya və mineral ehtiyatlar komitəsi.- 
B.: Çaşıoğlu, 1999.- 163 s., cədv.; 20 sm.- Biblioqr.: s. 134.- 
Mətn kiril qrafikasında rus və Azərb. dillərindədir.- Müq. q., 
10000 nüs. (cildli).- [1999-68797] 
590.
 
Hidrogeoloji modelləşdirmə [Mətn]: dərs vəsaiti: 
mühazirələrin konspekti /tərt. ed. S.M.Kazımov, A.V.Səfərov; 
red.  Ə.K.Əlimov; rəy. R.İ.Əliquliyev, H.Y.Mayılov; Təhsil 

 92
problemləri üzrə Respublika elmi-metodik mərkəz, ADNA.- 
B., 1999.- 48 s., cədv., sxem: ill.; 20 sm.- Bibl.: s. 47.- Mətn 
kiril qrafikasındadır.- Müq. q., 100 nüs.- [1999-68046] 
591.
 
İngiliscə-rusca-Azərbaycanca geofiziki terminlər lüğəti 
[Mətn] /tərt. müəl. Y.H.Qənbərov; baş red. K.M.Kərimov; red. 
M.M.Zeynalov, R.X.Xayrulin; rəy.  İ.S.Həsənov; Azərb. Milli 
Geofizika komitəsi.- B.: Çaşıoğlu, 1999.- 302 s.; 21 sm.- Mətn 
ing., rus və Azərb. dillərindədir.- Müq. q., 500 nüs.- [1999-
6759]  
592.
 
Qaz istehlakı  və  təchizatının  tənzimlənməsində  zəruri 
olan qaz istehlak göstəricilərinin hesablanması metodikası 
[Mətn] /"AZƏRİQAZ" Qapalı səhmdar cəmiyyəti, Azərbaycan 
Elmi-tədqiqat və layihə qaz institutu.- B., 1999.- 45 s., cədv.; 
20 sm.- Əlavələr: s. 21-34.- Bibl.: s. 451.- Q. yox, nüs. yox.- 
[1999-79673]  
593.
 
Mahmudov, H.İ.  Təbii ehtiyatların istifadəsi və 
mühafizəsi [Mətn]: dərs vəsaiti /Hikmət Mahmudov; elmi red. 
B.Budaqov; rəy. Ş.Y.Göyçaylı, Ş.B.Xəlilova.- B.: Nafta-press
1999.- 110 s., cədv., xəritə; 20 sm.+ Qoşma sənəd xəritə: [1] v. 
(20x24 sm.).- Bibl.: s. 109.- Müq. q., 400 nüs. (cildli).- [1999-
72841]    
594.
 
Məmmədov, K.Q. Layın skeletinin dağılmaqdan 
qorunması  və qum təzahürünə qarşı mübarizə: [Mətn] /Kamil 
Məmmədov,  Ə.M.Şirinov, R.Ə.Zeynalov.- B.: AzETETİİ, 
1999.- 35 s.: ill.; 19 sm.- Bibl.: s. 29-33.- Mətn kiril 
qrafikasındadır.- Müq. q., 100 nüs.- [1999-67748]   
595.
 
Musayev,  Ə.N. Azərbaycan Respublikası  ərazisinin 
səpinti qızıllılığı [Mətn] /Əhməd Musayev; red. 
M.M.Məmmədov; Azərb. Dövlət Qızıl  şirkəti; Azərb. Dövlət 
Nəcib,  əlvan və nadir metallar elmi-tədqiqat və lahiyə 
institutu.- B., 1999.- 160 s., cədv.; 21 sm. + xəritə.- Bibl.: rus 
dilində: s. 151-154.- Mətn kiril qrafikasındadır.- Müq. q., 50 
nüs.- [1999-69756] 

 93
596.
 
Neft elminin beşiyi [Mətn] /M.K.Bağırov [və b.]; red. 
F.Abdullayev.- B.: Bilik, 1999.-150 s.; 20 sm.- Əlavələr: s. 
130-150.- Mətn kiril qrafikasındadır.- Müq. q., 500 nüs.- 
[1999-67133]    
597.
 
Rusca-Azərbaycanca-türkcə-ingiliscə neft lüğəti [Mətn] 
/tərt. müəl.:  Ş.Köçərli, H.Quliyev, N.Əhmədov, Y.Küçükəli; 
red.: K.M.Kərimov, M.Zeynalov, R.Xayrulin; rəy. 
Y.Qəmbərov; Azərb. Milli Geofizika komitəsi.- B.: Çaşıoğlu, 
1999.- 195 s.; 14 sm.- Müq. q., 500 nüs.- 1999-67605]  
598.
 
Sənaye istehsal sahələrində su ehtiyatlarının istifadəsi 
və rekuperasiyasına aid [Mətn]: metodik vəsait /tərt. ed.: 
F.F.Muğanlinski, S.Ə.Rzayeva, F.M.Şahverdiyeva; red. 
A.İ.Nağıyev; rəy.: T.İ.Nağıyeva,  İ.N.Hacıyev; Təhsil 
problemləri üzrə Respublika elmi-metodik mərkəz; ADNA.- 
B., 1999.- 36 s.: ill.; 20 sm.- Bibl.: s. 35.- Mətn kiril 
qrafikasındadır.- Müq. q., 100 nüs.- [1999-68045]   
599.
 
Бабаев,  А.А.  Минеральные  воды  Кельбаджарского 
наложенной  мульды  (Малый  Кавказ) [Текст] /Алекпер 
Бабаев,  И.Ибрагимова;  ред.Ф.М.Гаджиев.-  Б.:  Чашыоглу, 
1999.- 177 с.; 21 см.- Ц. дог., 500 экз.- [1999-1-678164] 
600.
 
Бабаев,  Н.И.  Бороносные  формации  Азербайджана 
[Текст] /Нариман  Бабаев;  ред.  А.А.Алиев.-  Б.:  Нафта-
Пресс, 1999.- 276 с.; 28 см.-  Ц.  дог., 200 экз.- [1999-3-
98231] 
601.
 
Велиев 
Х.А. 
Геоморфология 
и 
динамика 
азербайджанских  берегов  Каспия  [Текст] /Хостан  Велиев, 
Гасан  Гулиев;  ред.  А.Аликперов.-  Б.:  Маариф, 1999.- 224 
с.; 20 см.- Ц. дог., 300 экз.- [1999-1-678179] 
602.
 
Вопросы 
разработки 
физико-химических 
и 
нефтегазоносных  пластов  [Текст]:  труды  института 
проблем  глубинных  нефтегазовых  месторождений    /АНА; 
ред. кол. М.Т.Аббасов [и др.].- Б.: Нафта-Пресс, 1999.- 178 
с.; 23 см.- Ц. дог., 100 экз.- [1999-2-762255] 

 94
603.
 
Гаджиев,  В.Ф.  Полеогеоморфология  областной 
мезокостнозойского  вулканизма  Нахичевани  и  Талыша 
[Текст]:  монография  /В.Ф.Гаджиев;  ред.  М.А.Мусибов; 
АНА, Ин-т географии им. акад. Г.А.Алиева.- Б., 1999.- 194 
с.; 21 см.- Ц. дог., 500 экз.- [1999-2-760837] 
604.
 
Гусейнов,  Н.Ш.  Облакообразование  и  прогноз 
низких  облаков  на  Апшеронском  полуострове  [Текст]: 
монография  /Н.Гусейнов.-  Б.:  Ширваннешр, 1999.- 142 с.; 
20 см.- Ц. дог., 100 экз.- [1999-1-679496] 
605.
 
Кульчицкий, 
Л.И. 
Микродеологическое 
исследование  трещинообразования  в  водонасыщенных 
глинистых  грунтах  при  их  уплотнении  [Текст] /Леонид 
Кульчицкий,  Ф.Г.Габибов,  А.В.Павлов;  Госстрой  Азерб. 
Респ., Аз.НИИ строительства и архитектуры.- Б., 1999.- 40 
с.; 20 см.- Ц.дог., 250 экз.- [1999-1-680490] 
606.
 
Мамедов 
М.Н. 
Петрология 
и 
геохимия 
позднемеловых  и  эоценовых  магматических  формаций 
Малого  Кавказа  и  Талыша  [Текст] /Муса  Мамедов;  ред 
С.А.Махмудов.-  Б.:  Нафта-Пресс, 1999.- 400 с.,  табл.,:ил.; 
20 см.- Ц. дог., 300 экз.- [1999-1-676989] 
607.
 
Тезисы  докладов  выездной  научно-технической 
конференции  «Применение  компюьтерной  графики  и 
информатики 
в 
нефтяном 
машиностроении, 
организованной  кафедрой  «Инженерная  графика»  Азерб. 
Гос.  Нефтяной  Академии,  совместно  с  Азербайджанским 
институтом технического машиностроения (19 марта 1999) 
[Текст] /АГНА;  Азерб.  ин-т  техн.  машиностроения.-  Б.: 
Чашыоглу, 1999.- 56 с.; 20 см.-  Ц.  дог., 300 экз.- [1999-1-
678330] 
608.
 
Халилов,  Г.А.  Морфоструктура  восточной  части 
Малого Кавказа [Текст]: анализ рельефа: вопросы теории и 
практики  /Гусейн  Халилов;  ред.  Н.Ш.Ширинов.-  Б.:  ИПО 
Азерб.  Энциклопедия, 1999.- 278 с.; 20 см.- Б.ц., 500 экз.- 
ISBN 5-89600-271-8- [1999-1-677607] 

 95
 
57 Biologiya elmləri 
 
609.
 
Ağayev, B.İ. Biologiyadan suallar və cavablar: (sınaq 
testləri ilə) [Mətn]: abituriyentlər üçün metodik vəsait /Bəhlul 
Ağayev, T.Həsənov; rəy. V.B.Abdıyev, Y.K.Əhmədov, 
A.Z.Namazov, K.X.Əzizbəyova; N.Tusi adına ADPU.- B., 
1999.- 216 s., cədv.; 20 sm.- Bibl.: s.: 213.- Mətn kiril 
qrafikasındadır.- Müq. q., 6200 nüs.- [1999-67227]  
610.
 
Ağayev, B.İ. Zoocoğrafiya [Mətn]: zoologiyanın əsasları 
ilə /Bəhlul Ağayev; elmi red. A.Namazov; rəy. Z.Dadaşova; 
Z.Vəliyeva.- B.: ADPU, 1999.- 350 s.: ill.; 19 sm.- Bibl.: 
Azərb. və rus dillərində: s. 347.- Mətn kiril qrafikasındadır.- 
Müq. q., 200 nüs.- [1999-69173]  
611.
 
Azərbaycan fizioloqlar cəmiyyətinin ikinci qurultayının 
materialları: 23-24 fevral 1999-cu il [Mətn] /red. hey. 
Ş.K.Tağıyev, T.M.Ağayev, R.Y.Qasımov.- B., 1999.- 194 s.; 
20 sm.- Mətn Azərb. və rus dillərindədir.- Müq. q., 500 nüs.- 
[1999-67427] 
612.
 
Azərbaycanda fiziologiya elminin inkişaf tarixi - XX 
əsr [Mətn]: elmi-tədqiqat işlərinin külliyyatı /məsul red. 
T.M.Ağayev; red. hey. Ş.K.Tağıyev [və b.]; AEA, A.İ.Qarayev 
adına Fiziologiya institutu.- B.: Elm, 1999.- Cild XVIII.- 286 
s., port.; 21 sm.- Müq. q., 500 nüs. (cildli).- [1999-67428]   
613.
 
Bitki fiziologiyası terminlərinin izahlı lüğəti [Mətn] 
/elmi red. C.Əliyev; tərt. ed. Ə.Mərdanov, N.Mərdanova, 
Ə.Səmədova; AEA, Botanika institutu.- B.: Elm, 1999.- 240 s.; 
20 sm.- Mövzu göstəricisi: s. 217-234.- Bibl.: s. 235-237.- 
Mətn kiril qrafikasındadır.- Müq. q., 500 nüs.- ISBN 5-8066-
1134-5- [1999-68140]    
614.
 
Əmirova, F.C. Sitologiya [Mətn] /F.C.Əmirova, 
M.B.Hüseynov; elmi red. N.A.Qasımov; rəy. R.Ə.Quliyev, 
M.Ş.Babayev.- B.: R.N.Novruz-94, 1999.- 160 s., cədv.: ill.; 22 

 96
sm.- Bibl.: Azərb. və rus dillərində: s. 159.- Müq. q., 400 nüs.- 
[1999-68425]   
615.
 
Hacıyev, V.C. Azərbaycan florası [Mətn]: Bitkiçiliyin 
istifadəsi və qorunması /Vahid Hacıyev.- B.: Elm, 1999.- 424 
s.- [AEA kitabxanası]   
616.
 
Hüseynov, M. Mikrobların axtarışında [Mətn] /Mirsaleh 
Hüseynov, Cahid Daşdəmirov; red. İ.Sadıq; rəssam T.Məlik.- 
B.: Azərnəşr, 1999.- 96 s.: ill.; 20 sm.- Mətn kiril 
qrafikasındadır.- Müq. q., 500 nüs.- [1999-67130]  
617.
 
Məmmədov, T.S. Qın meyvəli seratoniya - bəzək 
bağçılığında istifadə üçün perspektivli bitkidir [Mətn] 
/T.S.Məmmədov, Z.H.Abbasov; red. D.Q.Həsənova.- B.: 
AzETETİİ, 1999.- 7 (1) s.; 20 sm.- Müq. q., 100 nüs.- [1999-
67705] 
618.
 
Skelet əzələlərinin stimulyasiyası metodları və qurğuları 
[Mətn] /Azərb. Elmi-tədqiqat elmi-texniki informasiya 
institutu.- B., 1999.- 4 s.; 21 sm.- Mətn kiril qrafikasındadır.- 
Müq. q., 100 nüs.- [1999-67706] 
 
59 Mikrobiologiya 
 
619.
 
Məhərrəmov, A. Hüceyrə biofizikası [Mətn]: ikinci 
respublika elmi konfransının  əsərləri /A.Məhərrəmov.-  B., 
1999.- 95 s.- [BDU kitabxanası] 
620.
 
Abbasov, H.S. Onurğasızlar zoologiyası [Mətn] 
/H.S.Abbasov.- B.: Təhsil, 1999.- 445 s.- [BDU kitabxanası] 
 
6 Tətbiqi elmlər. Tibb elmləri. Texnika 
 
61 Tibb elmləri. Sağlamlığın qorunması 
 
621.
 
Allerqologiya, immunologiya və immunoreabilitasiya 
üzrə Azərbaycanın I Milli Konqresinin materialları [Mətn]: 26-

 97
27 mart 1999-cu il.- B., 1999.- 298 s.: ill., cədv.; 20 sm.- Mətn 
Azərb. və rus dillərindədir.- Müq. q., 300 nüs.- [1999-66973] 
622.
 
Azərbaycan farmakologiyasının korifeyi [Mətn] /tərt. 
ed. A.Əliyeva; red. Ə.Hacızadə, G.Mehdiyeva.- B.: Gənclik, 
1999.- 80 s., portr., fotoşək.; 21 sm.- Mətn kiril 
qrafikasındadır.- Müq. q., 300 nüs.- ISBN 5-8020-1465-2-
[1999-70370] 
623.
 
 Azərbaycanda ali əczaçılıq  təhsilinin 60 illiyinə  həsr 
edilmiş yubiley-konfransın materialları [Mətn] /red. Hafiz 
Əliyev [və b.].- B.: Təbib, 1999.- 240 s., cədv.; 21 sm.- Mətn 
Azərb., ing. və rus dillərindədir.- Müq. q., 500 nüs.- ISBN 5-
8035-0132-9-[1999-67186]  
624.
 
Cəfərov, Ç.M. Professor Nurəddin Rza-70 [Mətn] 
/Çərkəz Cəfərov; red. H.Sadıqova, E.Məmmədova; rəssam 
S.Şatikov.- B.: Günəş, 1999.- 136 s., portr., (36) fotoşək.; 20 
sm.- Müq. q., 1000 nüs.- ISBN 5-8960-0032-4 (cildli).- [1999-
67276]    
625.
 
Əliyev, Q.H. Narkomaniya və narkotizmlə mübarizə 
problemləri [Mətn] /Qabil Əliyev; elmi red. F.M.Cavadova; 
Azərb. Elmi-tədqiqat məhkəmə ekspertizası kriminalistika və 
kriminologiya problemləri institutu.- B., 1999.- 122 s.; 20 sm.- 
Bibl.: s. 113-120.- Mətn kiril qrafikasındadır.- Müq. q., 500 
nüs.- [1999-70701]  
626.
 
Əlizadə,  İ.Q. Ürək-damar xəstəliklərinin diaqnostika və 
müalicəsinə dair suallar [Mətn] /İlqar  Əlizadə, N.T.Qarayeva; 
naşir T. Əlixanlı.- B.: Mütərcim, 1999.- 220 s., cədv.; 20 sm.-  
Mətn rus, Azərb. və ing. dillərindədir.- Müq. q., 500 nüs.- 
[1999-67846]   
627.
 
Hacıyev, D.V. Tibbi biologiyadan seminar məşğələləri 
[Mətn] /D.V.Hacıyev, Y.X.Hidayətov; elmi red. M.Salmanov.- 
B.: Təbib, 2001.- Cild. II.- 280 s.; 19 sm.- Q. yox.,  100 nüs. 
628.
 
Hacıyeva, H.M. Uşaq anatomiya və fiziologiyası [Mətn]: 
pedaqoji fakültələr üçün dərs vəsaiti /Həqiqət Hacıyeva, Gilas 
Qurbanova; elmi red. Ş.M.Hacıyev; rəy. T.M.Ağayev, 

 98
R.Ə.Babayev.- B., 1999.- 169 s.: ill.; 20 sm.- Bibl.: s. 164-
165.- Müq. q., 500 nüs.- [1999-67486]   
629.
 
Həsənov, E.H. Narkotizm: meyllər və aradan qaldırılma 
tədbirləri [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının materialları 
əsasında /Eldar Həsənov; "Antinarkotizm" beynəlxalq elmi-
analitik mərkəz.- B.: Azərnəşr, 1999.- 244 s.; 21 sm.- Bibl. rus 
dilində: s. 235-240.- Mətn kiril qrafikasındadır.- Müq. q., 1000 
nüs.- ISBN 5-5520-1554 (cildli).- [1999-68663]  
630.
 
Hüseynov, B.Ə. Qanın ultrabənövşəyi 
şüalarla 
ekstrakorporal  şüalandırılmasının praktiki təbabətdə rolu 
[Mətn] /Bəhruz Hüseynov, M.B.Əhmədov; rəy. R.Ş.Rüstəmov, 
M.F.Əfəndiyev.- B.: Təbib, 1999.- 216 s., portr., cədv.; 21 sm.- 
Bibl.: rus və ing. dillərində: s. 203-213.- Mətn kiril 
qrafikasındadır.- Müq. q., 500 nüs. (cildli).- [1999-68539] 
631.
 
İbadlı, O.V. Müalicə bitkiləri. Zəfəran [Mətn] /Oruc 
İbadlı; red. Ə.Cəfərova.- B.: Çıraq, 1999.- 16 s.; 20 sm.- Müq. 
q., 500 nüs.- [1999-74741] 
632.
 
Qarayev, Z.İ. Diş-çənə anomaliyalarının yayılmasında 
və strukturunda inbridinqin roluna dair tibbi-genetik 
məsləhətlər [Mətn]: metodik tövsiyə /res. Y.Ə.Yusubov, 
Ş.İ.Mahalov, F.A.Sultanova; N.Nərimanov adına ATU.- B.: 
Təbib, 1999.- 11 s., cədv.; 20 sm.- Müq. q., 500 nüs.- [1999-
66833]   
633.
 
Qarayev, Z.İ. Dişsiz çənələrin protezlənməsi [Mətn]: 
dərs vəsaiti /Zöhrab Qarayev; rəy. Ç.A.Paşayev, 
O.S.Seyidbəyov, M.İ.İsmayılov.- B.: Təbib, 1999.- 128 s.: ill.; 
20 sm.- Sərb. q., 1000 nüs. (cildli).- [1999-68070]  
634.
 
Qeysər kəsiyi ilə  çıxarılan yenidəndoğulanlarda 
adaptasiyanın klinik-metabolik xüsusiyyətləri və onun 
pozulmalarının korreksiyası [Mətn]: metodik tövsiyə /tərt. 
müəl. H.Dünyamalıyev, S.Ş.Həsənov; res. 
N.M.Şəmsəddinskaya; N.Nərimanov adına ATU.- B., 1999.- 
11 s., cədv.; 20 sm.- Mətn kiril qrafikasındadır.- Müq. q., 100 
nüs.- [1999-67751]  

 99
635.
 
Mehdiyev, T.V. Endemik ur və yod problemi [Mətn] 
/Tofiq Mehdiyev; elmi red. M.Ə.Ələkbərov.- B.: Təbib, 1999.- 
216 s., portr.: ill., cədv., sxem; 21 sm.- Bibl.: Azərb., rus və 
ing. dillərində: s. 206-211.- Mətn kiril qrafikasındadır.- Müq. 
q., 500 nüs. (cildli).- [1999-68371]     
636.
 
Məlikov, M.Z.  Bəzi xəstəliklərin sensor-eponimik 
əlamətləri [Mətn]: ambulatoriya həkimləri üçün vəsait /Malik 
Məlikov, F.A.Qazızadə; rəy. N.Əliyev, R.Məmmədhəsənov, 
Ş.Quliyev.- B.: Çıraq, 1999.- 84 s.; 20 sm.- Mətn kiril 
qrafikasındadır.- Müq. q., 1000 nüs.- [1999-71707] 
637.
 
Məmmədov, M.N. Farmakologiya [Mətn]: dərs vəsaiti 
/M.N. Məmmədov, M Əliyev.- B.: ADU, 1999.- 122 s.- [ATU 
kitabxanası] 
638.
 
Mövsümqızı, M.  Ağ ölüm [Mətn]: Narkotik maddələrə, 
siqaretə  və spirtli içkiyə aludəçiliyin tərgidilməsi, onların 
törətdiyi fəsadların qarşısının alınması /Məlahət Mövsümqızı; 
red. R.Səfəroğlu.- B.: Şirvannəşr, 1999.- 160 s., portr.; 20 sm.- 
Mətn kiril qrafikasındadır.- Müq. q., 300 nüs.- [1999-68576] 
639.
 
Mövsümqızı, M. Böyrək xəstəlikləri və onun təbii 
üsullarla müalicəsi [Mətn] /Məlahət Mövsümqızı; red. 
R.Səfəroğlu.- B.: Şirvannəşr, 1999.- 144 s., portr.; 20 sm.- 
Mətn kiril qrafikasındadır.- Müq. q., 300 nüs.- [1999-68571] 
640.
 
Mövsümqızı, M. Çayır:  ən güclü təbii vasitə [Mətn] 
/Məlahət Mövsümqızı; red. R.Səfəroğlu.- B.: Şirvannəşr, 
1999.- 156 s., portr.; 20 sm.- Mətn kiril qrafikasındadır.- Müq. 
q., 300 nüs. [1999-68579] 
641.
 
Mövsümqızı, M. Əməköməci [Mətn] /Məlahət 
Mövsümqızı; red. R.Səfəroğlu.- B.: Gənclik, 1999.- 140 s., 
portr.; 20 sm.- Mətn kiril qrafikasındadır.- Müq. q., 300 nüs.- 
ISBN 5-8020-1449-0- [1999-68578]  
642.
 
Mövsümqızı, M. Xərçəng [Mətn]: Xoş xassəli  şişlərin 
təbii vasitələrlə müalicə üsulları  və onların yaranmasının 
qarşısını alan təbii məlhəmlər /Məlahət Mövsümqızı; red. 

 100
R.Səfəroğlu.- B.: Şirvannəşr, 1999.- 210 s., portr.; 20 sm.- 
Mətn kiril qrafikasındadır.- Müq. q., 300 nüs.- [1999-85706] 
643.
 
Mövsümqızı, M. Qanqal min bir dərdin dərmanıdır 
[Mətn] /Məlahət Mövsümqızı; red. R.Səfəroğlu.- B.: 
Şirvannəşr, 1999.- 124 s., portr.; 20 sm.- Mətn kiril 
qrafikasındadır.- Müq. q., 300 nüs.- [1999-68573] 
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   23


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə