AZƏrbaycan respublikasi məDƏNİYYƏt və turizm naziRLİYİYüklə 3.32 Kb.
PDF просмотр
səhifə2/23
tarix23.12.2016
ölçüsü3.32 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

47.
 
Babaxanov, N.A. Yer kürəsi planetimiz olduğu kimi 
[Mətn]: /Neron Babaxanov, Ç.İsmayılov; red. İ.Qasımzadə, 
A.Babayev; Ekson Azərbaycan  əməliyyat  şirkəti MMM.- B.: 
Ayna Mətbu evi, 1999.- 96 s.: portr., xəritə, cədv., foto şək.: 
ill.; 26 sm.- (Ayna Uşaq Ensiklopediyası).- Müq.q., 5000 nüs. 
(cildli).- [1999-69187] 
48.
 
Ən... ilk... ensiklopediyası: 10 cilddə [Mətn] /baş red. hey. 
A.Məhərrəmov, B.Babayev, R.Əliyeva [və b.]; burax. məsul 
B.Babayev.- B.: Azərnəşr, 1999.- Cild II.- 174 s.; 15 sm.- Mətn 
kiril qrafikasındadır.- Müq.q., 1000 nüs. - [1999-68995] 
49.
 
Həsənli, C.P. Tarix. Keçmişdən gələcəyə [Mətn] /Cəmil 
Həsənli; red. İ.Qasımzadə; rəssam G.Xalıqova; sponsor Ekson 
Azərbaycan əməliyyat şirkəti.- B.: Ayna Mətbu evi, 1999.- 96 
s.: ill., xəritə; 25 sm.- (Ayna Uşaq Ensiklopediyası).- Müq.q., 
nüs.yox. (cildli).- [1999-66984] 
50.
 
Kərimov, Y.Ş.  İslam dəyərləri işığında [Mətn] /Yəhya 
Kərimov; rəy. Hacı Mircəfər Həsənov; elmi red. 
V.Məmmədəliyev.- B.: Naşir, 1999.- 115 s.: ill.; 20 sm.- 
(Məktəblinin  şəxsi kitabxanası).- Müq.q., 500 nüs.- [1999-
72000]  
51.
 
Musa,  Ə. Kiçikyaşlı  uşaqlar üçün əyləncəli məsələlər 
[Mətn] /Əziz Musa; red. M.Əvəz qızı.- B.: Təhsil, 1999.- 36 s., 
portr.; 16 sm.- Müq.q., 100 nüs.- [1999-67893]  
52.
 
Nəbiyev, A.M.  İlin  əziz günləri [Mətn] /Azad Nəbiyev; 
elmi red. S.Əliyeva.- B.: Maarif, 1999.- 104 s.: ill.; 20 sm.- 
Müq.q., 5000 nüs.- [1999-66912] 
53.
 
Tahirli, S.  Təbiətdə bildiklərimiz və bilmədiklərimiz 
[Mətn] /Sevda Tahirli; red. İ.Qasımzadə; rəs. N.Əliyeva; 
sponsor Ekson Azərbaycan əməliyyat şirkəti.- B.: Ayna Mətbu 
evi, 1999.- 95 s.: ill.; 25 sm.- (Ayna Uşaq Ensiklopediyası).- 
Müq.q., nüs. yox. (cildli).- [1999-66985] 
54.
 
Uşaq ensiklopediyası: 3 cilddə /baş red. İ.Ö.Vəliyev.- B.: 
Azərbaycan ensiklopediyası NPB, 1999.- Cild III: Nədir? 

 15
Kimdir?- 352 s.: ill.; 30 sm.- Müq.q., 5000 nüs.- ISBN 8960-
0220-3 (cildli).-  [1999-66955] 
 
1
 
Fəlsəfə elmləri. Psixologiya 
1/14 Fəlsəfə 
 
55.
 
Asif Ata. Mütləqə inam [Mətn] /Asif Ata.- B.: Təbib, 
1999.- 298 s., portr.; 20 sm.- Mətn kiril qrafikasındadır.- 
Müq.q., 500 nüs.- [1999-66998] 
56.
 
Asif Ata. Siyasətdən üstün [Mətn]: 39-cu Müqəddəs Kitab 
/Asif Ata; burax. məsul Ə.Atalı.- B.: Nərgiz-R, 1999.- 26 s.; 21 
sm.- Q.yox., 1000 nüs.- ISBN 5806-6092-35- [1999-67530] 
57.
 
Asif Ata. Təməl [Mətn]: 21-ci Müqəddəs Kitab /Asif Ata.- 
B.: Örnək, 1999.- 44 s.; 20 sm.-Mətn kiril qrafikasındadır.- 
Q.yox., nüs.yox.- [1999-67922] 
58.
 
Azadlıq və tərəqqi [Mətn] /tərt. müəl. C.Əhmədli; "İnam" 
Plüralizm mərkəzi.- B.: Azərbaycan, 1999.- 28 s.; 21 sm.- 
(Demokratik bülletenlər seriyasından- XXV).- Q. yox., nüs. 
yox.- [1999-74637]  
59.
 
Xəlilov, S.S.  Fəlsəfədən siyasətə [Mətn] /Səlahəddin 
Xəlilov; elmi red. K.Talıbzadə, F.Qasımzadə.- Dəqiqləşdirilmiş 
və əlavələr olunmuş ikinci nəşri.- B.: Azərbaycan Universiteti, 
1999.- 338 s.; 22 sm.- Mətn kiril qrafikasındadır.- Müq.q., 
1000 nüs.- [1999-67322] 
60.
 
İsmayılov, F.Q. XX əsr Qərb fəlsəfəsi tarixi [Mətn]: ali 
məktəblər üçün dərs vəsaiti /Fərman  İsmayılov; elmi red. 
F.F.Qasımzadə.- B.: Təhsil, 1999.- Cild I.- 416 s.; 20 sm.- 
Mətn kiril qrafikasındadır.- Müq.q., 300 nüs. (cildli).- [1999-
67402] 
61.
 
Məntiq, R. Mövcudiyyətin üç forması [Mətn] /Rasim 
Məntiq; ön söz R.Behrudi.- B., 1999.- 20 s., portr.; 20 sm.- 
Mətn kiril qrafikasındadır.- Q.yox., nüs.yox.- [1999-69505] 

 16
62.
 
Nakamoğlu, İ. Mücərrəd elm və elm [Mətn]: monoqrafiya 
/İslam Nakamoğlu; red. N.Cahangirov.- B.: Çaşıoğlu, 1999.- 
192 s.; 20 sm.- Müq.q., 500 nüs.- [1999-67037] 
63.
 
Orta  əsrlərin fəlsəfi  və sosial-siyasi fikri [Mətn]: Qərbi 
Avropa və Azərbaycan /Ə.M.Tağıyev, N.M.İsayev, 
S.M.Nuriyev [və b.]; elmi red.: V.Həbiboğlu, H.Dayızadə, 
AEA Fəlsəfə  və hüquq institutu, ADNA, Fəlsəfə kafedrası, 
ATU, Fəlsəfə  və politologiya kafedrası.- B.: Çaşıoğlu, 1999.- 
288 s.  20 sm.- Mətn kiril qrafikasındadır.- Müq.q., 300 nüs.- 
[1999-68929] 
64.
 
Paşayev, V.Ə.  Fəlsəfə [Mətn] /Vəli Paşayev; elmi red. 
C.T.Əhmədli; rəy.: H.R.İmanov, V.M.Kərimov.- B.: Səda, 
1999.- 540 s., portr.; 20 sm.- Bibl. Azərb. və rus dil.: s. 533-
537.- Mətn kiril qrafikasındadır.- Q.yox., nüs.yox.- ISBN 5-
8687-4153-6- [1999-69657]  
65.
 
Platon. Dövlət [Mətn] /çev., qeydlər və şərhlərin müəl., ön 
söz. A.Tağıyev; elmi məsl. H.İmanov; elmi red. Q.Əliyev; 
AEA, Bəhmənyar ad. Fəlsəfə  və hüquq institutu; 
M.Ə.Rəsulzadə ad. BDU, Fəlsəfə kafedrası.- B.: Təbib, 1999.- 
358 s.; 20 sm.- Mətn kiril qrafikasındadır.- 1 man., 500 nüs.- 
ISBN 5-7225-0078-X- [1999-68625] 
66.
 
Səlimov, H.  İnsan haqqında himn [Mətn] /Hüseynbala 
Səlimov, H.Hacılı; red. E.Rzayev; maliyyələşdirən OXFAM.- 
B., 1999.- 43 s., fotoşək.: ill.; 20 sm.- Bibl. Azərb., rus və ing. 
dillərində: s. 42.- Mətn kiril qrafikasındadır.- Q.yox., 300 nüs.- 
[1999-70927] 
67.
 
Şərq fəlsəfəsi (IX-XII əsrlər) [Mətn] /tərt. 
Z.C.Məmmədov; red. Ə.S.Abasov; rəy. V.M.Məmmədəliyev; 
tərc. ed.: Z.C.Məmmədov, T.B.Həsənov, Z.F.Qasımov, 
N.A.İmanov.- B.: BDU, 1999.- 303 s., portr.; 21 sm.- Q.yox., 
nüs.yox.- [1999-68316] 
68.
 
Гаджиев,  Р.С.  О  принципе  самоутверждения  [Текст] 
/Ровшан  Гаджиев.-  Б.:  Элм, 1999.- 144 с.;20  см.- 200 экз.- 
ISBN 5-8066-1158-2- [1999-1-678406] 

 17
69.
 
Гасымов  А.М.  Конфуций  и  Китайская  философия 
(личность  и  общество) [Текст] /Азер  Гасымов.-  Б.:  Элм, 
1999.- 332 с.; 20 см.- 300 экз.- ISBN 5-8066-1095-0- [1999-1-
678193] 
70.
 
Мустафа, Ф. Мир без границ. Tractatus [Текст] /Фируз 
Мустафа; ред. А.Ф.Аббасов.- Б.: Дипломат, 1999.- 93 с.; 15 
см.- 500 экз.- [1999-1-679720] 
 
159.9 Psixologiya 
 
71.
 
İzahlı psixoloji lüğət [Mətn] /M.Məhərrəmov; ixt. red. 
Ə.Ə.Əlizadə; red. B.Eyvazlı; rəssam S.Şatikov.-  İkinci nəşr.- 
B.: Azərnəşr, 1999.- 152 s.; 20 sm.- Göstərici: s. 139-146.- 
Bibl.: s. 145-149.- Mətn kiril qrafikasındadır.- Müq.q., 300 
nüs.- ISBN 5-5520-1495-2- [1999-67304] 
72.
 
Qədirov,  Ə.Ə. Yaş psixologiyası [Mətn]: pedaqoji ali 
məktəb tələbələri üçün dərs vəsaiti /Ələddin Qədirov, 
N.Ə.Xəlilov; ixt. red. M.Ə.Həmzəyev; rəy.: S.İ.Seyidov, 
K.Kərimov.- Gəncə, 1999.- 382 s.; 20 sm.- Müq.q., 500 nüs.- 
[1999-71382] 
73.
 
Mehrəli,  Ş.B. Kosmik məhəbbət: Miad-Nirvana [Mətn] 
/Şahin Mehrəli.- B., 1999.- 63 s., portr.: ill.; 22 sm.- 
Terminoloji lüğət: s. 58.- Bibl.: s. 59-61.- Mətn kiril 
qrafikasındadır.- Müq.q., 500 nüs.- [1999-67058] 
74.
 
Məmmədov, C.M.  İnsanın iradəsini necə  qırmalı, 
əqidəsindən necə döndərməli, özünə necə tabe etdirməli [Mətn] 
/Cabbar Məmmədov.- B.: Azərbaycan Universiteti, 1999.- 60 
s.; 21 sm.- Mətn kiril qrafikasındadır.- Müq.q., 500 nüs.- 
[1999-67559] 
75.
 
Yuxu yozumları  [Mətn]: ensiklopediya /tərt. ed., çevirən 
və red. Hidayət, Müzəffət Talıblı; ön sözün müəl. Ə.Bayramov; 
Azərbaycan-Amerika mədəni mərkəzi.- B.: AAMM, 1999.- 
285 s.; 21 sm.- Mətn kiril qrafikasındadır.- Müq.q., 500 nüs.- 
[1999-67155] 

 18
76.
 
Yusifli, V.Ə. Fenomen [Mətn] /Vaqif Yusifli; red.: 
M.İsmayılov, R.Rəhimli; naşir H.A.Mansurzadə; bədii tərt. 
V.Məcidov.- B.: Sumqayıt, 1999.- 432 s., portr.: ill.; 21 sm.- 
Mətn kiril qrafikasındadır.- Sərb. q., 2000 nüs.(cildli).- [1999-
68042] 
 
2 Din. Teologiya 
 
77.
 
Allahmanlı, M.Q. Din, təriqət və  aşıq [Mətn] /Mahmud 
Allahmanlı; red. P.Əfəndiyev; rəy. M.Həkimov, R.Qafarov.- 
B.: Şur, 1999.- 172 s., portr.; 20 sm.- Müq.q., 600 nüs.- [1999-
66756]  
78.
 
Əfəndi, S.M.T.  Məhəmməd peyğəmbərin (ə.s.) Merac 
səfəri /Hacı Sabir Əfəndi ibn Məhəmməd Tahir İlusivi; red. 
Hacı Səfalı Nəzərli.- B.: Göytürk,1999.- 64 s., 1portr.; 17 sm.- 
Mətn kiril qrafikasındadır.- Sərbəst q., 2000 nüs.- [1999-
67750] 
79.
 
Əhmədov,  Ə. Allahın hüccətləri [Mətn] /Əhmədağa 
Əhmədov; naşir və red. H.K.Novruz.- B.: Mədyən, 1999.- 352 
s.; 20 sm.- Mətn kiril qrafikasındadır.- Q. yox, 3000 nüs.- 
ISBN 9-646-642-357- [1999-72298] 
80.
 
Əliyev,  R.Y.  İslamda ailə  və nigah münasibətləri [Mətn] 
/Rafiq Əliyev.- B., 1999.- 235 s.- [AEA kitabxanası] 
81.
 
Ənsari, M.B. Fatimeyi-Zəhranın xütbəsi [Mətn]: Həzrət 
Fatimə  Əleyhissəlamın "Fədək" hadisəsində söylədiyi xütbə 
/Muhamməd Baqir Ənsari, Seyyid Azər Əhmədoğlu.- B.: Əhli-
Beyt, 1999.- 131 s.; 21 sm.- Mətn kiril qrafikasındadır.- Q. 
yox, nüs. yox.- [1999-67797] 
82.
 
Haqq yolunun yolçusu [Mətn] /Kitabın tərt. və son söz 
əvəzi hissələrinin müəl.  Ə.Ş.Sadıqov; red.: Ə.Abbasov, 
T.Əhmədov; rəy. M.Hacıyev.- B.: Yazıçı, 1999.- 358 s., portr., 
fotoşək.; 21 sm.- Mətn kiril qrafikasındadır.- Müq.q., 1000 nüs. 
(cildli).- [1999-66949] 

 19
83.
 
Həzrət  Əli  Əleyhissəlam  və  oğlu Məhəmməd Hənifənin 
cəngavərləri [Mətn] /naşir Q.İsabəyli; tərc. ed. M.Abuzər oğlu; 
tərt. ed. və nəşrə hazır. A.Abuzərov.- B.: Şirvannəşr, 1999.- 60 
s.: ill.; 30 sm.- Mətn kiril qrafikasındadır.- Müq.q., 500 nüs.- 
[1999-67225]  
84.
 
Həzrət  Əlinin (ə.) elm, alim haqqında hədisləri [Mətn] 
/topl. Məşhədi Arif Xanlar oğlu, Məşhədi Elmira Novruz qızı.- 
B., 1999.- 22 s.: ill.; 18 sm.- Bibl.: s. 21.- Mətn kiril 
qrafikasındadır.- Q. yox, nüs. yox.- [1999-67270] 
85.
 
Hüseyni. Cənnət və nemətləri [Mətn] /Hüseyni.- B.: Əhli-
Beyt, 1999.-154 s.; 21 sm.- Mətn kiril qrafiksındadır.- Q. yox, 
nüs. yox.- [1999-67793] 
86.
 
Xankişiyev,  Ə.M. Nurlu Mir Əli Ağa ocağı [Mətn] /Əli 
Xankişiyev; red. Mehman Kazımlı; rəy. Davud Dəmirli.- B.: 
Səda, 1999.- 144 s., portr., fotoşək.; 20 sm.- Mətn kiril 
qrafikasındadır.- Q. yox, 500 nüs.- [1999-68109]  
87.
 
İslam idman antologiyası [Mətn]: ensiklopedik 
məlumatlar /hazır. Axund Hacı Soltan Hüseynqulu oğlu; red.: 
H.A.Kamil oğlu, M.E.Nəriman oğlu.- B.: Ozan, 1999.- 697 s., 
portr.; 21 sm.- Mətn kiril qrafikasındadır.- Müq.q., 300 nüs. 
(cildli).- [1999-67205] 
88.
 
Kaşani, S.M.M.  İmam Həsən və  İmam Hüseynin 
(Əleyhissəlam) başına nələr gəldi [Mətn] /Seyyid 
Məhəmmədhəsən Musəvi Kaşani; tərc. ed.: Seyyid Zahir 
İmani, Qahir Dadaşlı, M.Əlizadə.- B.: Əhli-Beyt, 1999.- 248 s.; 
21 sm.- Mətn kiril qrafikasındadır.- Q. yox, nüs. yox.- [1999-
67790]  
89.
 
Qasımzadə, F. İki fenomen və islam: “Dədə Qorqud”da və 
Füzulidə islam ənənələri [Mətn] /Fuad Qasımzadə.- B.: İrşad, 
1999.- 148 s.- [AEA kitabxanası] 
90.
 
Quliyev, D. Hacətlər qapısı. 
Əbülfəzlil Abbas 
Əleyhissəlam [Mətn] /Dilavər Quliyev.- B.: Əhli-Beyt məktəbi, 
1999.- 167 s.: ill.; 21 sm.- Mətn kiril qrafikasındadır.- Q. yox, 
nüs. yox.- [1999-67811] 

 20
91.
 
Quliyev, S.N. Sifətə bax-xasiyyəti gör [Mətn] /Quliyev 
Seyyid Məşəd ağa Nicat.- B.: Əbilov, Zeynalov və  oğulları, 
1999.- 36 s., portr.: ill.; 17 sm.- Mətn kiril qrafikasındadır.- Q. 
yox, 1500 nüs.- [1999-72605] 
92.
 
Qumi,  Ş.A. Beytül-əhzan [Mətn]: Həzrəti-Fatimeyi-
Zəhranın həyatı  /Şeyx Abbas Qumi; red.: M.Badikubei, 
N.Qurbanov, N.Babaxanov.- B., 1999.- 189 s.; 22 sm.- Mətn 
kiril qrafikasındadır.- Q. yox, nüs. yox.- [1999-67796]  
93.
 
Qurani-Kərim: otuz cüzdən ibarətdir [Mətn] /Xəttat 
O.Taha; tərc. Beynəlxalq "Əlhuda" nəşriyyatının tərcüməçilər 
qrupu; red. T.Kərimli, H.Abıyev.- B.: Şərq-Qərb, 1999.- 616 s.; 
24 sm.- Mətnin oxunuşu, tərcüməsi və  ərəbcəsi verilmişdir.- 
Mətn Azərb. və ərəb dillərində kiril və ərəb qrafikasındadır.- Q. 
yox, 2000 nüs. (cildli).- [1999-67538] 
94.
 
Mən nə üçün... və necə namaz qılıram [Mətn] /ərəb 
dilindən çevirən Ə.Əmirəhmədov; ixt. red. R.Abasquliyev.- B.: 
Ozan, 1999.- 98 s.; 16 sm.- Mətn kiril qrafikasındadır.- Müq.q., 
1000 nüs.- [1999-67283] 
95.
 
Mikayıl oğlu, C. Lisanül-vaizin [Mətn]: Həqirül-mühəqqər 
/Axund Hacı  Cəbrail Hacı Mikail oğlu; red. Hacı Mufdi 
Salman Hacı Musa oğlu Musayev; rəssam Hacı Akif Ağayev.- 
B., 1999.- 58 s., fotoşək.; 20 sm.- Q. yox, 3000 nüs.- [1999-
71025] 
96.
 
Musəvi, M. Haqqdan gələn səs [Mətn]: /Mirəli Musəvi; 
red. S.Ağayev.- B.: Şuşa, 1999.- 96 s., port.; 17 sm.- Mətn kiril 
qrafikasındadır.- Q. yox, 500 nüs.- [1999-67589] 
97.
 
Musəvi, M.  Vəhhabilik islama qarşı [Mətn]: /Mirəli 
Musəvi; red. S.Ağayev.- B.: Şuşa, 1999.- 64 s.; 16 sm.- Mətn 
kiril qrafikasındadır.- Q. yox, 500 nüs.- [1999-67597] 
98.
 
Nuruşov, T.Ə.  Təkamülə gedən yol [Mətn] /Məşədi 
Teyyub Nuruşov; ön sözün müəl. S.Məmmədov; red. 
F.Rzabəyova.- B.: Ulu, 1999.- 116 s., portr., fotoşək.; 20 sm.- 
Mətn kiril qrafikasındadır.- Müq.q., 500 nüs.- [1999-67040] 

 21
99.
 
Oruc [Mətn] /"Birlik" Qadınlar mərkəzi.- B.,1999.- 10 s.; 
21 sm.- Mətn kiril qrafikasındadır.- Q. yox, nüs. yox.- [1999-
68100]  
100.
 
Rəhimov, A.N. Qüdrətdən doğan nur [Mətn] /Ağarəhim 
Rəhimov; red. Ə.Paşayev.- B.: Çaşıoğlu, 1999.- 380 s., portr.; 
16 sm.- Mətn kiril qrafikasındadır.- Müq.q., 5000 nüs.- [1999-
68065] 
101.
 
Rzayev, V.Z. "Yaranış" deyimlərinin açıqlamalarına dair 
[Mətn] /Vahid Rzayev, F.Rzayev.- B.: Nərgiz, 1999.- Hissə I.- 
100 s.; 20 sm.- Əlavə: s. 97.- Mətn kiril qrafikasındadır.- Q. 
yox, 500 nüs.- [1999-68973] 
102.
 
Rzayev, V.Z. ”Yaranış" haqqında söhbət [Mətn] /Vahid 
Rzayev, F.Rzayev.- B.: Nərgiz, 1999.- Hissə II.- 120 s.; 20 
sm.- Mətn kiril qrafikasındadır.- Q. yox, 700 nüs.- [1999-
68974] 
103.
 
Sübhani, U.C. Vəhhabilik məzhəbi [Mətn] /Ustad Cəfər 
Sübhani.- B., 1999.- 248 s.- [BDU kitabxanası] 
104.
 
Şahverdiyeva, M.B.  Həzrəti Cərcis peyğəmbər [Mətn] 
/Məryəm  Şahverdiyeva; red. Ə.Şahverdiyev; məsl. və ön söz 
Axund M.M.Əliyev.- B.: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 1999.- 
92 s., portr., fotoşək.; 20 sm.- Mətn kiril qrafikasındadır.- Q. 
yox, 1000 nüs.- [1999-68101] 
105.
 
Şəfa duaları [Mətn] /topl. tərt. ed. Müslüm İmaməli 
oğlu; red. R.Nərimanoğlu.-.- B.: Əhli-Beyt, 1999.- 144 s.; 21 
sm.- Mətn kiril qrafikasındadır.- Q. yox, nüs. yox.- [1999-
67789] 
106.
 
Şuller, R.H. Xoşbəxt həyatın  əsas  şərtləri [Mətn]: 
ixtisarla /Robert H. Şuller; tərc. ed. G.Mirzəzadə; red. 
M.Aranlı; rəssam V.Quliyev.- B.: Ulu, 1999.- 100 s.; 20 sm.- 
Mətn kiril qrafikasındadır.- Q. yox, 100 nüs. (cildli).- [1999-
67857] 
107.
 
Yaranış  [Mətn] /Böyük yaradan deyimlərini yazıya 
gətirdi V.Z.Rzayev.- B.: Təhsil, 1999.- 122 s.: ill.; 20 sm.- 

 22
Əlavə: s. 120.- Mətn kiril qrafikasındadır.- Müq.q., 600 nüs.- 
[1999-67269]  
108.
 
Yasin surəsinin tərcümə  və  təsfiri [Mətn] /Həzrət 
Ayətüllahül-Uzma Nasir Mərakim  Şirazinin rəhbərliyi altında 
bir qrup dini alimlər.- B.,1999.- 236 s.; 21 sm.- Mətn kiril 
qrafikasındadır.- Q. yox, nüs. yox.- [1999-67785]  
109.
 
Yaşamaq, yaşatmaq, yaratmaq [Mətn] /hazır. Axund 
Hacı Soltan Hüseynqulu oğlu; red.: H.N.Məmməd oğlu, 
H.A.Kamil oğlu; rəy.:  Şeyx Qüdrət oğlu, Kərbəlayi Mikayıl 
oğlu.- B.: Ozan, 1999.- 528 s., portr., fotoşək.; 21 sm.- Mətn 
kiril qrafikasındadır.- Müq.q., 300 nüs. (cildli).- [1999-67204] 
110.
 
Аль-Талиб, Х. Руководство по искусству управления 
[Текст] /Хишам  Аль-Талиб;  ред.  Дамир  Джафаров; 
Благотворительный фонд «АРРАХМА»; Межд. ин-т ислам. 
мысли, Центр религиозн. исследов., Нац. совет молодежн. 
организаций  Азерб.  Респ.-  Б., 1999.- 378 с.; 29 см.- 8000 
экз.- [1999-3-98378]  
111.
 
Абдалати,  Х.  Ислам.  Какой  он  есть? [Текст] 
/Хаммудох  Абдалати.-  Б.:  Азерб.  Гос.  Книжная  Палата.- 
320 с.; 19 см.- [1999-1-678172] 
112.
 
Гасанов, Э.И. Бог един! [Текст] /Эльман Гасанов.- Б.: 
Юридическая  литература, 1999.- 200 с.; 20 см.- 1000 экз.-
[1999-1-679822] 
113.
 
Гилар  бек,  Ф.  Книга  Гора  или  расшифровка  Торы 
[Текст] /Фирудин  Гилар  бек;  ред.  С.Гиларбейли.-  Б.: 
Ганун, 1999.- 80 с.; 21 см.- 99 экз. - [1999-1-679492] 
114.
 
Кулиева  В.  Роль  и  позиция  мусульманского 
духовенства  в  социально-культурной  жизни  Нахичевани, 
Эриванской  губернии  и  Зангезура  в  ХIХ-начале  ХХ  века 
[Текст] /Вафа  Кулиева;  ред.  Н.Хатунцев;  АНА,  Ин-т 
археологии  и  этнографии.-  Б.:  Элм, 1999.- 64 с.; 20 см.- 
1000 экз.- [1999-1-678462] 
 
 

 23
3 İctimai elmlər 
 
311 Statistikanın nəzəriyyəsi. Statistik metodlar 
 
115.
 
Abşeron rayonunun abituriyentlərinin 1999/2000-ci 
tədris ili üçün keçirilən qəbul imtahanlarındakı nəticələrinə dair 
statistik məlumatlar [Mətn] /TQDK.- B., 1999.- 9 s.; 21 sm.- 
“Abituriyent” jurnalının 1999-cu il 12-ci sayına əlavə.- Q.yox, 
nüs.yox.- [1999-67669] 
116.
 
Ağcabədi rayonunun abituriyentlərinin 1999/2000-ci 
tədris ili üçün keçirilən qəbul imtahanlarındakı nəticələrinə dair 
statistik məlumatlar [Mətn] /TQDK.- B., 1999.- 9 s.; 21 sm.- 
Abituriyent" jurnalının 1999-cu il 12-ci sayına  əlavə.- Q.yox, 
nüs.yox.- [1999-67633]  
117.
 
Ağdam rayonunun abituriyentlərinin 1999/2000-ci 
tədris ili üçün keçirilən qəbul imtahanlarındakı nəticələrinə dair 
statistik məlumatlar [Mətn] /TQDK.- B., 1999.- 9 s.; 21 sm.- 
“Abituriyent” jurnalının 1999-cu il 12-ci sayına əlavə.- Q.yox, 
nüs.yox.- [1999-67690]  
118.
 
Ağdaş rayonunun abituriyentlərinin 1999/2000-ci 
tədris ili üçün keçirilən qəbul imtahanlarındakı nəticələrinə dair 
statistik məlumatlar [Mətn] /TQDK.- B., 1999.- 9 s.; 21 sm.- 
"Abituriyent" jurnalının 1999-cu il 12-ci sayına əlavə.- Q.yox, 
nüs.yox.- [1999-67681] 
119.
 
Ağstafa rayonunun abituriyentlərinin 1999/2000-ci 
tədris ili üçün keçirilən qəbul imtahanlarındakı nəticələrinə dair 
statistik məlumatlar [Mətn] /TQDK.- B., 1999.- 9 s.; 21 sm.- 
“Abituriyent” jurnalının 1999-cu il 12-ci sayına əlavə.- Q.yox, 
nüs.yox.- [1999-67678]  
120.
 
Ağsu rayonunun abituriyentlərinin 1999/2000-ci tədris 
ili üçün keçirilən qəbul imtahanlarındakı  nəticələrinə dair 
statistik məlumatlar [Mətn] /TQDK.- B., 1999.- 9 s.; 21 sm.- 
"Abituriyent" jurnalının 1999-cu il 12-ci sayına əlavə.- Q. yox, 
nüs. yox.- [1999-67640]  

 24
121.
 
Astara rayonunun abituriyentlərinin 1999/2000-ci 
tədris ili üçün keçirilən qəbul imtahanlarındakı nəticələrinə dair 
statistik məlumatlar [Mətn] /TQDK.- B., 1999.- 9 s.; 21 sm.- 
“Abituriyent” jurnalının 1999-cu il 12-ci sayına əlavə.- Q.yox, 
nüs.yox.- [1999-67675]  
122.
 
Azərbaycanda qadınlar və kişilər [Mətn] /burax. məsul 
A.Məmmədov, Y.Paşa; Azərb. Resp. Dövlət statistika 
komitəsi.- İkinci nəşri.- B.: Səda, 1999.- 80 s., cədvəl; 21 sm.- 
Mətn Azərb və ing. dillərindədir.- Q.yox, nüs.yox.- [1999-
79657]  
123.
 
Azərbaycanın statistik göstəriciləri 1999 [Mətn] 
/məcmuəni hazırl. üçün məsul  şəxs  М.Qardaşxanova; Azərb. 
Resp. Dövlət statistika komitəsi.- rəsmi nəşr.- B.: Səda, 1999.- 
439 s., cədv.; 25 sm.- Mətn Azərb. və ingilis dillərindədir.- 
Müq.q., 500 nüs.- [1999-67622] 
124.
 
Bakı  şəhəri Binəqədi  rayonunun  abituriyentlərinin 
1999/2000-ci tədris ili üçün keçirilən qəbul imtahanlarındakı 
nəticələrinə dair statistik məlumatlar [Mətn] /TQDK.- B., 
1999.- 9 s.; 21 sm.- “Abituriyent” jurnalının 1999-cu il 12-ci 
sayına əlavə.-  Q.yox, nüs.yox.- [1999-67660]  
125.
 
Bakı  şəhəri  Əzizbəyov  rayonunun  abituriyentlərinin 
1999/2000-ci tədris ili üçün keçirilən qəbul imtahanlarındakı 
nəticələrinə dair statistik məlumatlar [Mətn] /TQDK.- B., 
1999.- 9 s.; 21 sm.- “Abituriyent” jurnalının 1999-cu il 12-ci 
sayına əlavə.- Q.yox, nüs.yox.- [1999-67655] 
126.
 
Bakı  şəhəri Xətai  rayonunun abituriyentlərinin 
1999/2000-ci tədris ili üçün keçirilən qəbul imtahanlarındakı 
nəticələrinə dair statistik məlumatlar [Mətn] /TQDK.- B., 
1999.- 9 s.; 21 sm.- “Abituriyent” jurnalının 1999-cu il 12-ci 
sayına əlavə.- Q.yox, nüs.yox.- [1999-67653] 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə