AZƏrbaycan respublikasi məDƏNİYYƏt və turizm naziRLİYİYüklə 3.32 Kb.
PDF просмотр
səhifə7/23
tarix23.12.2016
ölçüsü3.32 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   23

426.
 
Vergi borclarının məcburi alınması haqqında metodiki 
göstərişlər [Mətn] /N.Belova, Ş.Quliyeva.- B.: Biznesmenin 
bülleteni, 1999.- 28 s., cədv.; 20 sm.- Mətn kiril 
qrafikasındadır.- Q. yox, nüs. yox.- [1999-67897]  
427.
 
Yeni idxal-ixrac rüsumları [Mətn]: (1 mart 1999-cu 
ildən).- B., 1999.- Buraxılış 18.-.16 s.; 20 sm.- "MINIMAX" 
Consulting.- Mətn kiril qrafikasındadır.- Q. yox, nüs. yox.- 
[1999-67514] 
428.
 
Аббасов,  Д.К.  Пожизненное  лишение  свободы  как 
альтернатива  смертной  казни  [Текст] /Джамал  Аббасов; 
ред. И.М.Рагимов.- Б.: Азерб. Гос. Книжная палата, 1999.- 
104 с.; 20 см.- 2000 экз.- [1999-1-675811] 
429.
 
Абилов,  А.В.  Права  человека  в  Международном 
праве  и  конституционном  праве  стран  членов  СНГ  (на 
примере  Конституции  Азерб.  Респ.) [Текст] /Атахан 
Абилов.- Б.: Элм, 1999.- 116 с.; 20 см.- Б. ц., б. тир.- [1999-
1-678655] 

 68
430.
 
Бехбудов,  Т.Р. Из истории полиции  Азербайджана и 
ее  правоохранительной  деятельности  [Текст] /Таир 
Бехбудов.-  Б., 1999.-100 с.; 20 см.-  Б.  ц.,  б.  тир.- [1999-2-
761326] 
431.
 
Бехбудов,  Т.Р.  Полиция  в  Азербайджане  во  второй 
половине ХIХ-начале ХХ вв. [Текст] /Таир Бехбудов; ред. 
З.А.Дулаева.- Б.: НАФТА-ПРЕСС, 1999.- 101 с.; 20 см.- Б. 
ц., 300 экз.- [1999-1-678388] 
432.
 
Мусаев 
Ш.М. 
Медико-криминалистическая 
краниологическая идентификация жителей Кавказа [Текст] 
/Шакир 
Мусаев; 
Научно-практическое 
и 
учебное 
объединение 
«Судебно-медицинская 
экспертиза 
и 
патологическая  анатомия»;  МЗ  Азерб.  Респуб.-  Б.:  Элм, 
1999.- 129 с.; 20 см.-  Б.  ц., 200 экз.- ISBN 5-8066-0996-0-
[1999-1-676966] 
433.
 
Назарова,  К.  Специальный  субъект  преступления 
[Текст] /Кямаля Назарова.- Б.: Hüquq ədəbiyyatı, 1999.- 164 
с.; 20 см.- Ц. дог., 500 экз.- [1999-1-681204]  
434.
 
Садыков, 
З. 
Занятость, 
трудоустройство, 
индивидуальный  трудовой  договор  (контракт) [Текст]: 
учебно-практическое  пособие  /Зубеир  Садыков,  Алыш 
Касумов.- Б.: Бакинский университет, 1999.- 98 с.; 20 см.- 
Ц. дог., 500 экз.- [1999-1-690170] 
435.
 
Садыхов  Г.И.  Смысловой  анализ  терминов  и 
понятий 
судебной 
экспертизы 
(методические 
рекомендации) [Текст] /Гюндуз  Садыхов;  Азерб.  Ин-т 
проблем  судебной  экспертизы,  криминалистики  и 
криминологии.- Б.: Чашыоглу, 1999.- 36 с.; 20 см.- 150 экз.- 
[1999-1-679222] 
436.
 
Трудовой  Кодекс  [Текст]  вступает  в  силу  с 1 июля 
1999  г.-  Б., 1999.- 144 с.; 21 см.-  Б.  ц.,  б.  тир.- [1999-2-
758108] 
 
 

 69
35 Dövlət inzibati idarəetmə. Hərbi iş. 
 
351/354 Dövlət inzibati idarəetmə 
 
437.
 
Azərbaycan gömrüyü - milli  mənafelərin keşiyində. 
Xilas edilmiş  şedevrlər [Mətn]: foto-albom /foto Rafael 
Gülməmmədov; Caspian Communications LTD;.- B.: 
Azərbaycan, 1999.- 96 s., portr., fotoşək.: ill.; 29 sm.- Mətn 
Azərb. və ingilis dillərindədir.- Müq.q., nüs. yox.- [1999-
77742]  
438.
 
Bələdiyyələr haqqında  [Mətn]: nəzəriyyələr, təcrübələr, 
sənədlər toplusu /red. F.Ağazadə; tərc. N.Səfərov,  İ.Tahirov.- 
B.: Qanun, 1999.- 233 s.; 20 sm.- ("QANUN" jurnalının 
kitabxanası- V).- Müq.q., 1000 nüs. (cildli).- [1999-67522]  
439.
 
Əliyev, A. Laçın polisinin qəhrəmanlıq salnaməsi [Mətn] 
/Azad Əliyev, red. R.İncəyurd - B.: Şur, 1999.- 74 (2) s.: şək.; 
20 sm.- Müq.q., 1000 nüs.- [1999-67731] 
440.
 
Heydərov, K.F. Gömrük işinin təşkili [Mətn]: 4 cilddə 
/Kəmaləddin Heydərov; elmi red. C.Q.Həsənov; ixt. red. 
E.B.Mirzəyev.- B.: Azərnəşr. 1999.- Cild II: Gömrük 
orqanlarının iqtisadi fəaliyyəti.- 392 s.; 22 sm.- Əlavələr: s. 
201-391.- Mətn kiril qrafikasındadır.- Müq.q., 3000 nüs.- 
[1999-70137] 
441.
 
Tərəfsiz bələdiyyə namizədinə üç örnək [Mətn]: 
bələdiyyədə birinci olmaq istəyənlərə modernləşmə 
mərkəzindən tövsiyələr /red. Z.Məmmədli.- B.: Azərbaycan 
Modernləşdirmə  Mərkəzi, 1999.- 40 s., cədv.; 20 sm.- Mətn 
kiril qrafikasındadır.- Müq.q., 1000 nüs.- [1999-69995] 
442.
 
Гасанов,  Д.Г.  Таможенная  служба  в  системе 
государственного 
регулирования 
внемежэкономич. 
деятельности  Азербайджанской  Республики  [Текст] 
/Д.Г.Гасанов; ред. Г.Г.Макров.- Б.: Азернешр, 1999.- 132 с.; 
21 см.- ц.дог., 500 экз.- [1999-2-755590] 
 

 70
 
355/359 Hərbi iş 
 
443.
 
Bağırov, M.  Sərkərdənin taleyi [Mətn] /Musa Bağırov; 
red. T.Aydınoğlu.- B.: Hərbi, 1999.- 272 s., portr., fotoşək.; 20 
sm.- Bibl.: s. 263-270.- Mətn kiril qrafikasındadır.- Müq.q., 
1000 nüs. (cildli).- [1999-68651]   
444.
 
Əliyev, N.A. Azərbaycanda Hərbi-Dəniz qüvvələri üçün 
kadr hazırlığı (1918-1997) [Mətn]: hərbi məktəblər üçün dərs 
vəsaiti /Nurulla Əliyev; elmi red. M.N.Çobanov; rəy.: 
M.Abbasov, R.Darabadi.- B.: Səda, 1999.- 140 s.; 20 sm.- 
Bibl.: s. 133-138.- Müq. q., 350 nüs.- ISBN 5-8687-414-1- 
[1999-68789]    
445.
 
Əsgərov,  İ.B.  İbtidai hərbi təlimin metodikası [Mətn]: 
dərs vəsaiti /İsmayıl  Əsgərov, T.R.Fərzəliyev; red. 
H.O.Ocaqov; rəy.: M.A.Cahangirov, T.O.Həsənov; naşir 
Ə.Ələkbərov.- B.: Ağrıdağ, 1999.- 248 s.; 20 sm.- Bibl.: s. 
240.- Müq. q., 500 nüs.- [1999-74914] 
446.
 
Kazımov,  Ə.H.  Hərbi hissələrin yanacaqla təminatı 
[Mətn]: yanacaq və sürtgü materialları mütəxəssisləri ücün 
vəsait /Əbülfəz Kazımov; ADNA, Hərbi kafedra.- B.: Bakı 
universiteti nəşriyyatı, 1999.- 240 s., cədvəl; 20 sm.- Bibl.: s. 
236.- Mətn kiril qrafikasındadır.- Müq. q.,  500 nüs.- [1999-
68705]   
447.
 
Nəzirli,  Ş.Ə. Arxivlərin sirri açılır [Mətn] /Şəmistan 
Nəzirli; red. R.Faxralı; burax. məsul B.Süleyman; rəy. 
Ç.Məmmədov; rəssam  Ədalət Həsənov.- B.: Elm, 1999.- 414 
s., portr.: ill.; 25 sm.- Mətn kiril qrafikasındadır.- Q. yox, nüs. 
yox.- [1999-67904]  
448.
 
Tatarenko, V. General Bərşadlı [Mətn] /Viktor 
Tаtarenko; red.: E.Bağırov, L.Panina.- B.: Zaman, 1999.- 411 
s., fotoşək.; 20 sm.- Mətn Azərb. və rus dillərindədir.- Q. yox, 
nüs. yox.- [1999-67906]
 
 

 71
 
37 Təhsil. Tərbiyə. Təlim 
 
449.
 
Abdullayev, B. Didaktikanın bəzi aktual problemləri 
[Mətn]: dərs vəsaiti /B.Abdullayev, A.Əliyev, M.Nəzərov; elmi 
red.  Ə.M.Məhərrəmov; rəy.: M.Həsənov, M.İlyasov; N.Tusi 
adına ADPU.- B., 1999.- 96 s.: 20 sm.- Müq. q., 500 nüs.- 
[1999-67485] 
450.
 
Azərbaycan Müəllimlərinin XI Qurultayının 
stenoqrafik hesabatı [Mətn]: Bakı şəhəri, 25 sentyabr 1998-ci il 
/red. heyəti M.Mərdanov [və b.]; tərt. və red. Ə.Quliyev.- B.: 
Çaşıoğlu, 1999.- 293 s.; 21 sm.- Müq. q., 500 nüs.- [1999-
67234]   
451.
 
Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsində islahat 
proqramı [Mətn] /Azərb. Resp. TN.- B., 1999.- 66 s., cədv.; 21 
sm.- Müq. q., nüs. yox.- [1999-80945]  
452.
 
Baharlı, M.Ə.  Məktəbdə pedaqoji işə  rəhbərlik [Mətn] 
/Məhəmməd Baharlı; rəy.: Ə.Ş.Həşimov, N.A.Abdullayev.- B.: 
Təhsil, 1999.- 100 s., portr.; 20 sm.- Mətn kiril 
qrafikasındadır.- Müq. q., 3000 nüs.- [1999-67012] 
453.
 
Əkbərov, F.Y. Yardımlıda maarifin inkişafı [Mətn] 
/Fəzail  Əkbərov; red.: S.Kəlbixanlı, T.Vəlixanlı; naşir 
T.Vəlixanoğlu.- B.: Mütərcim, 1999.- 280 s., portr.; 22 sm.- 
Mətn kiril qrafikasındadır.- Müq. q., 500 nüs. (cildli).- [1999-
67259] 
454.
 
Əsgəroğlu, İ. Əməl meridianında görüşlər [Mətn] /İslam 
Əsgəroğlu; red. C.Zeynaloğlu.- B.: Mütərcim, 1999.- Kitab 
III.- 168 s., portr., fotoşək.; 20 sm.- Mətn kiril qrafikasındadır.- 
Müq. q., 1000 nüs.- [1999-67439]  
455.
 
Əsgəroğlu, İ. Əməl meridianında görüşlər [Mətn] /İslam 
Əsgəroğlu.- B.: Mütərcim, 1999.- Kitab IV.- 168 s., portr., 
fotoşək.; 21 sm.- Mətn kiril qrafikasındadır.- Müq.q., 1000 
nüs.- [1999-67216]  

 72
456.
 
Əzizova, L.Ə. Teatr tamaşaları  və  məktəblilərin estetik 
tərbiyəsi [Mətn]: vəsait /Lətifə  Əzizova; elmi red. Vidadi 
Xəlilov; rəy. Sabir Əmirxanov.- B.: Nərgiz, 1999.- 38 s.; 20 
sm.- Bibl.: s. 35-37.- Mətn kiril qrafikasındadır.- Müq. q., 500 
nüs.- [1999-67735] 
457.
 
Hüseynzadə, M. Tərbiyə beşikdən başlayır [Mətn] /Hacı 
Miribadulla Hüseynzadə; red. Z.Səmədoğlu.- B.: Şuşa, 1999.- 
96 s.; 21 sm.- Bibl.: s. 93.- Mətn kiril qrafikasındadır.- Müq. q., 
500 nüs.- [1999-67884]  
458.
 
Xəlilov, S. Təhsil sistemi [Mətn]: nəzəriyyə  və praktika 
/Səlahəddin Xəlilov; elmi red. Ş.Əsgərov.- B.: Azərbaycan 
Universiteti, 1999.- 172 s.; 20 sm.- Mətn kiril qrafikasındadır.- 
Müq. q., 600 nüs.- [1999-67323]  
459.
 
Xəlilov, V.  Məktəbli mədəniyyəti [Mətn]: dərs vəsaiti 
/Vidadi Xəlilov; elmi red. R.Mustafayeva; rəy. F.Rüstəmov.- 
B.: Nərgiz, 1999.- 61 s.; 20 sm.- Mətn kiril qrafikasındadır.- 
Müq. q., 3000 nüs.- [1999-68842]   
460.
 
İsmayılov, A. Gələcəyin ulduzları [Mətn] /A.İsmayılov.- 
B., 1999.- 56 s., portr., fotoşək.; 19 sm.- Mətn kiril 
qarfikasındadır.- Müq. q., 1000 nüs.- [1999-67416] 
461.
 
İsmayılov, H.İ. Zaqatala maarifi [Mətn] /Həşim 
İsmayılov; red. Ə.Ələkbərli.- B.: Ağrıdağ, 1999.- 112 s., portr., 
fotoşək.; 20 sm.- Mətn kiril qrafikasındadır.- Müq. q., 400 nüs.- 
[1999-67341]  
462.
 
Kərimov, Y.Ş. Savad təlimi dövründə  dərsin təşkili 
[Mətn] /Yəhya Kərimov; elmi red. Ə.Abbasov; rəy. 
S.Məmmədov, Q.Tağıyeva.- B.: Nasir, 1999.- 64 s.; 20 sm.- 
Mətn kiril qrafikasındadır.- Müq. q., 1000 nüs.- [1999-69728] 
463.
 
Qeybullayev, Q.R. Ali məktəblərdə  təlim və  tədrisin 
keyfiyyətinə  nəzarət sisteminin əsasları [Mətn] /Qeybulla 
Qeybullayev.- B., 1999.- 122 s., cədvəl: ill.; 21 sm.- Mətn kiril 
qrafikasındadır.- Müq. q., 250 nüs.- [1999-69856] 
464.
 
Qədirov, S.G.  Şagirdlərin tədqiqatçılıq qabiliyyətinin 
inkişaf etdirilməsi yolları [Mətn]: metodik tövsiyə /Sədrəddin 

 73
Qədirov, N.Məsimov; red. S.İmanov; Təhsil problemləri üzrə 
Respublika elmi-metodik mərkəz; ABU.- B., 1999.- 72 s.: ill., 
cədv.; 20 sm.- Bibl.: s. 70.- Mətn kiril qrafikasındadır.- Müq. 
q., 200 nüs.- [1999-67226]   
465.
 
Qəniyev, S.H.  Şamaxı  məktəbləri, maarif fədailəri 
[Mətn]: altı cilddə /Seyfəddin Qəniyev, M.İsmayılova; elmi 
red. F.Sadıqov; rəy. M.Qasımlı, M.Alıcanov.- B.: Ozan, 1999.- 
Cild I.- 268 s., portr., fotoşək.; 20sm.- Bibl.: s. 262-266.- Müq. 
q., 500 nüs.- [1999-75216]  
466.
 
Quliyeva, İ.Q. Fiziki və psixi cəhətdən zəif inkişaf etmiş 
ibtidai sinif şagirdlərinin təhsilinə kompleks köməyin təşkili 
yolları [Mətn] /İradə Quliyeva; red. A.Sultanov; rəy. 
S.M.Quliyev,  Ə.T.Baxşəliyev.- B.: ADPU, 1999.- 100 s., 
cədv.; 20 sm.- Bibl.: Azərb. və rus dillərindədir: s. 96-98.- 
Mətn kiril qrafikasındadır.- Müq. q., 500 nüs.- [1999-69168] 
467.
 
Məktəblilərin vətənpərvərlik tərbiyəsi [Mətn]: metodik 
tövsiyə /tərt. ed. Ə.Ə.Mustafayev; elmi red. F.A.Rüstəmov; 
Təhsil problemləri üzrə Respublika elmi-metodik mərkəz; 
İ.Tusi adına ADPU-nun Şamaxı filialı.- B., 1999.- 39 s.; 20 
sm.- Mətn kiril qrafikasındadır.- Müq. q., 200 nüs.- [1999-
67228]   
468.
 
Orta ümumtəhsil məktəblərinin  və  məktəbdənkənar 
müəssisələrin ekoloji dərnək, klub və digər birləşmələrinin 
nümunəvi tədris proqramları [Mətn]: tədris vəsaiti /tərt. və 
burax. məsul F.Əmirova; elmi red. Y.Ş.Mustafayev; red. 
L.K.Dadaşova; Respublika Ekoloji tərbiyə  və  təcrübəçilik 
mərkəzi; kitabın sponsoru Azərb. Beynəlxalq  əməliyyat 
şirkəti.- B., 1999.- 152 s., cədv.; 21 sm.- Q. yox, nüs. yox.- 
[1999-67179] 
469.
 
Pedaqoji tədqiqatlar [Mətn]: elmi məqalələr məcmuəsi 
/red. F.Rüstəmov; red. heyəti H.Əhmədov [və b.]; N.Tusi adına 
ADPU.- B.: ADPU, 1999.- Buraxılış I.- 178 s., portr.; 20 sm.- 
Mətn kiril qrafikasındadır.- Müq. q., 100 nüs.- [1999-68060]   

 74
470.
 
Rüstəmov, F.A. Pedaqogika kafedrasının tarixi: sələflər 
və  xələflər [Mətn] /Fərrux Rüstəmov; elmi red. H.Əhmədov; 
red. K.Quliyeva.- B.: Nasir, 1999.- 136 s., portr.; 21 sm.- Mətn 
kiril qrafikasındadır.- Müq. q., 300 nüs.- [1999-68081] 
471.
 
Sadıqov, F.B. Azərbaycan muğamları  şagirdlərin 
vətənpərvərlik tərbiyəsi məktəbidir [Mətn] /Fərahim Sadıqov, 
Qorxmaz Abdulla, Qəsirə  Məmmədova; elmi red. V.Xəlilov; 
red. H.Əsədov; rəy. R.Mustafayeva, O.Rəcəbov,  İ.Əliyev; 
Azərb. Resp. "Naxçıvan" universiteti.- B.: Ünsiyyət, 1999.- 93 
s.; 20 sm.- Bibl.: 91-92 s.- Mətn kiril qrafikasındadır.- Müq. q., 
500 nüs.- [1999-69060]   
472.
 
Sadıqov, F.B. Pedaqoji düşüncələr [Mətn]  /Fərahim 
Sadıqov; rəy. S.Quliyev, R.Mustafayeva; red. Q.Abdulla, 
Ş.Hüseynov; "Naxçıvan" universiteti.-  B.: Ünsiyyət, 1999.- 
280 s., portr.; 20 sm.- Mətn kiril qrafikasındadır.- Müq.q., 500 
nüs.- [1999-69066]   
473.
 
Səmədov, A.A. Maarifpərvər Gəncə müəllimlərinin 
ədəbi- pedaqoji fəaliyyəti (1830-1920) [Mətn] /Abbas 
Səmədov,  Əli  Əliyev; red. D.Hacıyev; rəy. B.Bağırov; 
H.Zərdabi adına Gəncə DPİ.- Gəncə, 1999.- 180 s.; 20 sm.- 
Bibl.: s. 176-179.- Müq. q., 500 nüs.- [1999-67854]   
474.
 
Təhsil hamı üçün-2000 [Mətn]: Qiymətləndirilməsi. 
Azərbaycan Milli Hesabatı. Bakı, 1999-cu il /Azərb. Resp. TN 
və BMT-nın 5 təşkilatçı agentliklərinin (YUNESKO, BMT-nin 
İnkişaf Proqramı, BMT-nin Əhali Fondu, YUNİSEF və 
Ümumdünya Bankı) birgə  fəaliyyəti; Qiymətləndirmə üzrə 
Milli koordinator İsgəndər İsgəndərov.- B., 1999.- 58 s.+ [47] 
s. cədvəl; 20 sm.- Q. yox, nüs. yox.- [1999-73106]  
475.
 
Zeynalov, Z.Ə.  İstedadlar məktəbi [Mətn]: kitab Tovuz 
rayonundakı A.S.Puşkin adına məktəbin 100 illiyinə həsr edilir. 
/Zakir Zeynalov; red. M.Əliyev; nəşrə hazır. F.Tağıyeva.- B.: 
Gənclik, 1999.- 196 s., portr., fotoşəkil; 20 sm.- Müq. q., 1000 
nüs.- ISBN 5-8020-1494-6- [1999-67437]  

 75
476.
 
Гасанова,  Г.А.  Развитие проблем профессиональной 
ориентации  в  Азербайджане  [Текст] /Гюльшан  Гасанова; 
ред.  Алиев С.- Б.: Елм, 1999.- 48 с.; 24 см.- Б.ц., 200 экз.- 
ISBN 5-8066-1029-2- [1999-2-755999] 
477.
 
Керимов Э.А. Тестовые задания по русскому языку и 
литературе  [Текст] /Э.Керимов,  Х.Тагиев.-  Б.,1999.- 25 с.; 
20 см.- Б. ц., 500 экз.- [1999-1-679217]  
478.
 
Методические  указания  по  подготовке  и  защите 
магистрской  диссертации  [Текст] /сост.  А.А.Гасанов  [и 
др.]; 
АПИ 
pусского 
языка 
и 
литературы 
им. 
М.Ф.Ахундова; Отд. магистратуры.- Б.: Мутарджим, 1999.- 
32 с.; 20 см.- Б. ц., б. тир.- [1999-1-676192]  
 
372.8 Ayrı-ayrı fənnlərin tədrisi 
 
479.
 
Abbasov,  Ə.M.  Təlim rus dilində olan məktəblərdə 
Azərbaycan dilinin öyrədilməsi məsələləri [Mətn]: metodik 
tövsiyə  /Ənvər Abbasov; elmi red. M.Həsənov; rəy. 
S.Abbasova, Ç.Əliyeva; Azərb. Elmi-tədqiqat pedaqoji elmlər 
institutu, Təhsil problemləri üzrə Respublika elmi-metodik 
mərkəzi.- B.: Təhsil, 1999.- 47 s.; 20 sm.- Q. yox, nüs. yox.- 
[1999-67892]   
480.
 
Abdullayev, S.Q. Fizikadan sual və  məsələlər 7-8 
[Mətn]: orta məktəb müəllimləri üçün metodik vəsait 
/S.Q.Abdullayev.- B.: Çaşıoğlu, 1999.- 174 s.; 20 sm.- Q. yox, 
nüs. yox.- [1999-67759]    
481.
 
Çobanov, M.N. Xarici dil dərslərində nitq fəaliyyətinin 
əsas növlərinin tədrisi [Mətn]: xarici dilləri tədris edən 
müəllimlər üçün metodik vəsait /Mədəd Çobanov, 
F.Kazımova; red. N.Xudiyev.- B.: Təhsil EİM, 1999.- Hissə 
III.- 24 s., cədvəl: 21 sm.- Mətn kiril qrafikasındadır.- Müq. q., 
310 nüs.- [1999-71329]    
482.
 
Seyidov, T.M. V-VI siniflərdə fars dili dərsləri [Mətn]: 
metodik vəsait /Tofiq Seyidov; elmi red. T.Z.Rüstəmova; 

 76
Azərb. Elmi-tədqiqat pedaqoji elmlər institutu; Təhsil 
problemləri üzrə Respublika elmi-metodik mərkəzi.- B.: 
Təhsil, 1999.- 80 s., cədvəl; 21 sm.- Mətn kiril 
qrafikasındadır.- Müq. q., 1000 nüs.- [1999-67889]   
483.
 
Tağıyev, B.M. Folklor nümunələrinin öyrədilməsi üzrə 
işin təşkili [Mətn]: ibtidai siniflərdə /Bəşir Tağıyev; elmi red. 
Q.Məşədiyev, B.Xəlilov,  İ.Kazımov; Təhsil problemləri üzrə 
Respublika elmi-metodik mərkəzi.- B.: Nərgiz, 1999.- 95 s., 
cədvəl; 21 sm.- Mətn kiril qrafikasındadır.- Müq. q., 5000 nüs.- 
[1999-68203] 
484.
 
Zak, A.Z. 6-7 yaşlı  uşaqların intellekt qabiliyyətinin 
inkişaf etdirilməsi [Mətn]: müəllimlər üçün tədris-metodik 
vəsait /A.Z.Zak; tərc. Ü.Hüseynova, N.Hacıyev, 
F.Tanrıverdiyev; məsl. A.Şərif, Z.Əliyeva.- B.: Elm və  həyat, 
1999.- 309 s.: ill.; 21 sm.- Müq. q., 500 nüs. (cildli).- [1999-
68284]   
485.
 
Zak, A.Z. 6-7 yaşlı  uşaqların intellekt qabiliyyətinin 
inkişaf etdirilməsi [Mətn]: uşaqlara müstəqil iş üçün tapşırıqlar 
/A.Z.Zak; rus dilindən tərc.  Ə.Balayev; red. S.M.Quliyev; 
məsl. A.Şərif, G.Quliyeva.- B.: Elm və həyat, 1999.- Hissə III.- 
252 s.: ill.; 29 sm.- Müq. q., 1000 nüs.- [1999-68289]   
486.
 
Zak, A.Z. 8 yaşlı uşaqların intellekt qabiliyyətinin inkişaf 
etdirilməsi [Mətn]: müəllimlər üçün tədris-metodik vəsait 
/A.Z.Zak; tərc.  Ə.Balayev, F.Tanrıverdiyev; məsl. A.Şərif, 
Z.Əliyeva.- B.: Elm və həyat, 1999.- 388 s.: ill.; 21 sm.- Müq. 
q., 500 nüs. (cildli).- [1999-68286]   
487.
 
Zak, A.Z. 8 yaşlı uşaqların intellekt qabiliyyətinin inkişaf 
etdirilməsi [Mətn]; uşaqlara müstəqil iş üçün tapşırıqlar 
/A.Z.Zak; rus dilindən tərc.  Ə.Balayev; red. S.M.Quliyev; 
məsl. A.Şərif, G.Quliyeva.- B.: Elm və həyat, 1999.- Hissə III.- 
230 s.: ill.; 29 sm.- Müq. q., 1000 nüs.- [1999-68288]   
488.
 
Zak, A.Z. 9 yaşlı uşaqların intellekt qabiliyyətinin inkişaf 
etdirilməsi [Mətn]: müəllimlər üçün tədris-metodik vəsait 
/A.Z.Zak; tərc.  Ə.Balayev; məsl. A.Şərif, Z.Əliyeva.- B.: Elm 

 77
və həyat, 1999.- 455 s.: ill.; 21 sm.- Müq. q., 500 nüs. (cildli).- 
[1999-68285]   
489.
 
Zak, A.Z. 9 yaşlı uşaqların intellekt qabiliyyətinin inkişaf 
etdirilməsi [Mətn]: uşaqlara müstəqil iş üçün tapşırıqlar 
/A.Z.Zak; rus dilindən tərc. ed. Ə.Balayev; red. S.M.Quliyev; 
məsl. A.Şərif, G.Quliyeva.- B.: Elm və həyat. 1999.- Hissə III.- 
384 s.: ill.; 29 sm.- Müq. q., 1000 nüs.- [1999-68287]   
490.
 
Zeynal, S. Orta məktəbin "Azərbaycan dili" 
dərsliklərində dilçilik məsələləri [Mətn]: Sintaksis /Sərdar 
Zeynal; elmi red. Tofiq Hacıyev; rəy. Elbrus Əzizov,  Ənvər 
Abbasov, M.Abbasov.- B.: Çaşıoğlu, 1999.- 120 s., portr.; 20 
sm.- Bibl.: s. 111.- Mətn kiril qrafikasındadır.- Q. yox, nüs. 
yox.- [1999-69167] 
 
373 Məktəbəqədər tərbiyə və təlim 
 
491.
 
Azkompleksli uşaq bağçalarında  əl  əməyi və 
quraşdırma üzrə  məşğələlərin planlaşdırılması  və keçirilməsi 
metodikası [Mətn] /hazır. Xalidə  Məmmədova; red. 
S.Məmmədov; Təhsil problemləri üzrə Respublika elmi-
metodik mərkəzi.- B.: Təhsil, 1999.- 20 s.; 21 sm.- Mətn kiril 
qrafikasındadır.- Müq. q., 1000 nüs.- [1999-67885]  
492.
 
Birinci kiçik qrupda bədən tərbiyəsi məşğələləri [Mətn] 
/hazır. Adilə Məmmədova; red. M.Ə.Nəsrullayev; burax. məsul 
R.Qəndilov; Təhsil problemləri üzrə Respublika elmi-metodik 
mərkəzi.- B.: Təhsil, 1999.- 38 s., cədvəl; 21 sm.- Müq. q., 
1000 nüs.- [1999-67886]  
493.
 
Cudit, R.S. Uşaq fəallığına istiqamətlənmiş riyazi və 
ümum elmi yaradıcı materiallar [Mətn]: 3-6 yaşlılar üçün 
/Cudit Rotşild Stolberq, Ellen R.Danielz; tərc.  İ.M.Tahirov, 
Z.Ə.Quluzadə.- B.: Maarif, 1999.- 128 s.; 30 sm.- Müq. q., 
2000 nüs.- [1999-67315]  
494.
 
Kirsten, A.H.  Təhsil və demokratiya mədəniyyəti 
[Mətn]: kiçik yaşlı uşaqlar üçün pedaqoji metodika /Kristen A. 

 78
Hansen, Roksana K. Kaufman, Stefan Sayfer; ön söz Pem 
Kaflin, Liz Loran; Azərbaycan dilinə tərc. Tehran Vəliyev.- B.: 
Maarif, 1999.- 144 s.; 21 sm.- Lüğət: s. 125-126.- Bibl.: s. 
124.- Müq. q., 2000 nüs.- [1999-67306] 
495.
 
Koqlin, A.P Uşağa istiqamətləndirilmiş proqramın təşkili 
[Mətn ]: tamamlanmış. Aprel 1994: 3-5 yaşlılar üçün /Pamela 
A.Koqlin, Kristen A. Hansen, Roksana K. Kaufman; tərc. 
T.S.İsgəndərova, X.C.Xəlilova; Proqramı  işləyib hazır. 
Corctaun Universitetinin "Uşağın inkişafı" mərkəzi, Sorosun 
məktəbəqədər layihəsi.- B.: Maarif, 1999.- 252 s.; 30 sm.- 
Müq. q., 2000 nüs.- [1999-67316] 
 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   23


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə