AZƏrbaycan respublikasi məDƏNİYYƏt və turizm naziRLİYİYüklə 3.32 Kb.
PDF просмотр
səhifə8/23
tarix23.12.2016
ölçüsü3.32 Kb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   23

373.167.1 Ümumtəhsil məktəbləri üçün 
dərsliklər və dərs vəsaitləri 
 
496.
 
Abituriyentlər üçün kimyadan  qəbul imtahanlarına 
hazırlıq testləri [Mətn] /B.M.Abbasov, M.M.Abbasov, 
C.İ.Mirzai [və b.].- B.: Bilik, 1999.- 334 s.- [AEA kitabxanası] 
497.
 
Babayev, M. Genetikadan məsələlər [Mətn]: orta 
məktəblər üçün dərslik /M.Babayev.- B.: BDU,  1999.- 154 s.- 
[BDU kitabxanası] 
498.
 
Babayev, M-B.Ə.  Triqonometriya və analizin başlanğıcı 
[Mətn]: tematik testlər /M-B.Ə.Babayev, K.M.Musayev.- B.: 
Elm, 1999.- [AEA kitabxanası] 
499.
 
Demokratiya: dövlət və  cəmiyyət [Mətn]: orta 
ümumtəhsil məktəbləri, lisey və gimnaziyalar üçün dərs vəsaiti 
/N.V.Davletşina, B.B.Kimlika, R.C.Klark, D.U.Rey.- B.: Səda, 
1999.- 280 s., cədvəl: ill.; 20 sm.- Terminlər lüğəti: s. 265-
279.- Müq. q., 5000 nüs.- ISBN 5-8687-4143-9- [1999-67285]  
500.
 
Əliyev, T.R. Tarix [Mətn]: abituriyentlər üçün testlər: 
570-Dövrlər üzrə, 150- Beş variantda /Тəvəkkül  Əliyev, rəy. 
T.H.Nəcəfov, F.İ.Babayev.- B.: Kür, 1999.- 120 s.; 20 sm.- 
Mətn kiril qrafikasındadır.- Müq. q., nüs. yox.- [1999-68474] 

 79
501.
 
Mahmudov, Y.M. Azərbaycan tarixi [Mətn]: 8-ci sinif 
üçün dərslik /Yaqub Mahmudov, S.Məmmədov, V.Piriyev; 
red. T.Vəliyev; elmi red. Y.Mahmudov; rəy.  İ.Babayev, 
Q.Əliyev.- Təkmilləşdirimiş ikinci nəşri.- B.: Təhsil, 1999.- 
200 s., portr.; 20 sm.- Müq. q., 15000 nüs.- [1999-67380] 
502.
 
Mirəhmədov,  Ə.M.  Ədəbiyyat [Mətn]: X sinif üçün 
dərslik /Əziz Mirəhmədov, Z.Əsgərli.- III nəşri.- B.: Maarif, 
1999.- 432 s.: ill.; 20 sm.- Müq. q., 20000 nüs.- [1999-67289] 
503.
 
Musayev, O.İ. English [Mətn]: VIII sinif üçün dərslik 
/Oruc Musayev; ixt. red. Е.İ.Hacıyev; rəy. H.Nağıyev, 
A.Abbasov.- Üçüncü nəşr.- B.: Təhsil, 1999.- 288 s.: şək., 
cədvəl; 20 sm.- Lüğət ing. və Azərb. dillərindədir: s. 225-282.- 
Müq. q., 4000 nüs.- [1999-67515]   
504.
 
Rudzitis, Q.Y. Kimya. Qeyri-üzvi kimya [Mətn]: 8-ci 
sinif ümumtəhsil məktəbləri üçün dərslik /Quntis Rudzitis, 
F.Q.Feldman; tərc. ed. R.Əliyev, V.İ.Salmanov.- B.: Maarif, 
1999.- 160 s., portr.: ill, sxem, cədvəl; 20 sm.- Müq. q., 30000 
nüs.- [1999-67325]  
505.
 
Ümumi fiziki coğrafiya [Mətn]: 6-cı sinif üçün dərslik 
/E.Əlizadə, M.Mirzəyev, N.Seyfullayeva [və b.]; red. 
M.A.Müseyibov.- Yenidən işlənmiş  və  təkmilləşdirilmiş 
üçüncü nəşri.- B.: Təhsil, 1999.- 184 s., portr., cədvəl: ill.; 21 
sm.- Müq. q., 60000 nüs.- [1999-67011]   
506.
 
Vəliyev, M.M. Planimetriyadan praktikum [Mətn] 
/Məhəmməd Vəliyev; elmi red. A.S.Adıgözəlov; red. 
A.K.Cəfərova; rəy.  Ə.C.Məmmədov,  İ.A. Allahverdiyev.- B.: 
Çənlibel, 1999.- 134 s.; 20 sm.- Mətn kiril qrafikasındadır.- Q. 
yox, nüs. yox.- [1999-66692] 
507.
 
Аббасов,  Р.И.  География:  образцы  тестов  для 
поступающих в вузы [Текст]: справочник /Рафик Аббасов; 
ред. А.И.Ибрагимов.- Б.: Кюр, 1999.- 158 с.; 18 см.- Б. ц., б. 
тир.- ISBN 5-86874-253-2.- [1999-1-679221] 
508.
 
Акперов  О.Г. Тесты по химии  [Текст] /О.Акперов.- 
Б.: Кюр, 1999.- 109 с.; 18 см.- Б. ц., б. тир.- [1999-1-679218] 

 80
509.
 
Бабаев,  М-Б.А.  Геометрия  [Текст]:  тематические 
тесты  /М-Б.А.Бабаев,  И.К.Махаров,  Ф.С.Садыгова.-  Б.: 
Элм, 1999.- 90 с.- [Биб-ка АНА] 
510.
 
Бабаев,  М-Б.А.  Тригонометрия  и  начала  анализа 
[Текст]:  тематические  тесты  /М-Б.А.Бабаев,  К.М.Мусаев.- 
Б.: Элм, 1999.- 79 с.- [Биб-ка АНА] 
511.
 
Гусейнов,  Ф.  Русский  язык  [Текст]:  учебник  для  Х 
класса  азерб.  школы  /Фирудин  Гусейнов,  Л.Г.Векилова, 
С.С.Мирзоев, ред. Ж.Гасанова.- Изд 2-е.- Б.: Тахсил, 1999.- 
317 с.; 19 см.- Б. ц., 6300 экз.- [1999-1-677423] 
512.
 
Джафаров,  М.М.  Русский язык [Текст]: пособие для 
азерб.  групп  неязыковых  вузов  /Микаил  Джафаров, 
Ф.Ю.Гусейнов; ред. Ф.Г.Гусейнов.- Б.: Мутарджим, 1999.- 
204 с.; 22 см.- Б. ц., 2000 экз.- [1999-2-759031] 
513.
 
Халилов,  С.Х.  Тесты  по  истории (1001 тест)  для 
абитуриентов:  История  Азербайджана,  Всеобщая  история 
[Текст] /Сабир  Халилов.-  Б.:  Ай-Улдуз, 1999.- 123 с.; 18 
см.- Б. ц., б. тир.- [1999-1-679219]
 
 
374 Məktəbdənkənar təhsil 
 
514.
 
Əliyeva, Ş.Ə. Kimyadan sinifdənxaric işlərdə şagirdlərin 
əməyə hazırlaşdırılması [Mətn] /Şəfiqə  Əliyeva; elmi red. 
R.Ə.Babayev.- B.: Çaşıoğlu, 1999.- 26 s.; 20 sm.- Müq. q., 500 
nüs.- [1999-67495] 
 
376 Xüsusi məktəblər 
 
515.
 
Riyaziyyat kataloqu [Mətn]: metodiki vəsait /tərt. ed. 
S.Y.Əsgərova; Təhsil problemləri üzrə Respublika elmi-
metodik mərkəz.- B., 1999.-28 s., cədv.; 20 sm.- Kitab kor və 
zəifgörən uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuşdur.- Mətn kiril 
qrafikasındadır.- Q. yox, nüs. yox.- [1999-68558]  
 

 81
 
377 Orta ixtisas təhsili 
 
516.
 
Ağayev,  Ə.Ə. Böyük Sabirin adına layiq [Mətn]: 
M.Ə.Sabir adına Bakı Pedaqoji texnikumunun iş  təcrübəsi 
/Əjdər Ağayev, A.Əliyev; elmi red. H.M.Əhmədov; red. 
T.Tofiq qızı; rəy. A.N.Abbasov, Ş.Ə.Hüseynov.- B.: Təhsil, 
1999.- 64 s., fotoşək.; 24 sm.- Mətn kiril qrafikasındadır.- Müq. 
q., 500 nüs.- [1999-67149] 
 
378 Ali məktəb təhsili 
 
517.
 
Ağayeva, T.H. Loqopediyanın nəzəri-praktik məsələləri 
[Mətn]: dərs vəsaiti /Tamilla Ağayeva, S.M.Əliyeva; elmi red. 
Ə.Ə.Əlizadə; N.Tusi adına ADPU.- B., 1999.- 190 s.; 20 sm.- 
Bibl.: s. 188.- Mətn kiril qrafikasındadır.- Müq. q., 300 nüs.- 
[1999-67374]   
518.
 
Əliyev, H.Q. Pedaqoji ustalığın  əsasları [Mətn]: dərs 
vəsaiti /Həmzə  Əliyev; red. F.A.Rüstəmov; rəy. S.M.Quliyev, 
F.Ə.Seyidov; N.Tusi adına ADPU.- B., 1999.- 112 s.; 20 sm.- 
Bibl.: Azərb. və rus dillərindədir: s. 110-111.- Mətn kiril 
qrafikasındadır.- Müq. q., 500 nüs.- [1999-67230] 
519.
 
Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri 
[Mətn]: Respublika ali məktəblərarası elmi konfransının 
məruzə  və bildirişlərinin tezisləri: (1-2 mart 1999-cu il) /red. 
hey. A.N.Abbasov, F.F.İbişov; naşir T.Vəlixanlı; 
M.F.Axundov adına Azərb. Pedaqoji rus dili və  ədəbiyyatı 
institutu.- B.: Mütərcim, 1999.- 100 s.; 20 sm.- Bibl.: s. 74, 76, 
78, 79, 80, 82, 84, 86.- Mətn kiril qrafikasındadır.- Müq. q., 
150 nüs.- [1999-67351] 
520.
 
Kazımov, N.M. Ali məktəb pedaqogikası [Mətn] 
/Nurəddin Kazımov; rəy. H.Əlizadə, S.Əliyeva, Ə.Ağayev.- B.: 
Nicat, 1999.- 340 s.; 20 sm.- Bibl.: Azərb. və rus dillərindədir: 

 82
s. 331-333.- Mətn kiril qrafikasındadır.- Müq. q., 1000 nüs.- 
ISBN 5-8611-0099-3 (cildli).- [1999-67131]  
521.
 
H.Zərdabi adına Gəncə Dövlət Pedaqoji İnstitutunun 
elmi  əsərlər məcmuəsi [Mətn] /baş red. Ş.T.Tağıyev; naşir 
T.H.Vəlixanlı; H.Zərdabi adına Gəncə DPİ.- B.: Mütərcim, 
1999.- 288 s.; 21 sm.- Mətn kiril qrafikasında Azərb. və rus 
dillərindədir.- Müq.q., 500 nüs.- [1999-67847]   
 
39 Etnoqrafiya. Adət-ənənələr. Folklor 
 
522.
 
Ənvərli, N. Borçalıda yurd yeri- İmirhəsən [Mətn] 
/Nəsimi Ənvərli; red. Q.Əhmədov.- B.: Zaman, 1999.- 108 s., 
portr., fotoşək.; 20 sm.- Mətn kiril qrafikasındadır.- Müq. q., 
1000 nüs.- [1999-67340]  
523.
 
Hacılı, E.H. Qaraqoyunlular [Mətn] /Elbrus Hacılı; naşir 
və red. Hacı  Ağəddin Mansurzadə.- Sumqayıt, 1999.- 290 s., 
portr., sxem; 20 sm.- Mətn kiril qrafikasındadır.- Q. yox, nüs. 
yox.- [1999-67825]   
524.
 
Həvilov, H.A. Dünya xalqlarının etnoqrafiyası [Mətn] 
/Həvil Həvilov; elmi red. Y.Mahmudlu.- B.: Altay, 1999.- 506 
s.; 20 sm.- Bibl.: s. 504.- Mətn kiril qrafikasındadır.- Müq. q., 
500 nüs. (cildli).- [1999-66913]  
525.
 
Mirzəyev, M.O. Mamusta [Mətn]: tarixi-etnoqrafik 
məlumat /Musarza Mirzəyev, M.Məmmədov.- B.: Hərbi 
nəşriyyat, 1999.- 192 s., portr., fotoşək.: ill., cədvəl; 20 sm.- 
Bibl.: Azərb. və rus dillərində s. 185-189.- Mətn kiril 
qrafikasındadır.- Müq. q., 1000 nüs. (cildli).- [1999-69132] 
 
396 Qadın məsələsi 
 
526.
 
Azərbaycan Respublikasında qadınların  vəziyyəti 
haqqında hesabat [Mətn] /tərc. T.Mustafayev, S.Abdullayeva; 
red. G.Nəcəfova [və b.].- B., 1999.- 80 s.: şək.; 20 sm-  Mətn 

 83
Azərb. və ing. dillərindədir.- Cilddə: Azərbaycan qadınları.- Q. 
yox, nüs. yox.- [1999-76026]  
 
5 Riyaziyyat və təbiət elmləri 
502/504 Təbiət 
 
527.
 
Allahyarova, T.B. Ekoloji mədəniyyət və ictimai tərəqqi 
[Mətn] /Tahirə Allahverdiyeva; elmi red. və ön sözün müəl. 
A.Şükürov; rəy.  Ə.Tağıyev, A.Gözəlov.- B.: Elm, 1999.- 136 
s.; 20 sm.- Mətn kiril qrafikasındadır.- Q. yox, nüs. yox.- ISBN 
5-8066-1040-3- [1999-67237]  
528.
 
Azərbaycan Respublikasında ekologiya [Mətn]:  əsas 
hadisələrin xronikası /tərt. N.M.Məsimov; N.Tusi adına 
ADPU.- B.: Mütərcim, 1999.- 32 s., portr.; 20 sm.- Mətn kiril 
qrafikasındadır.- Müq. q., 400 nüs.- [1999-67261] 
529.
 
Azərbaycanda ozon problemi üzrə ictimai fikrin 
formalaşmasına dair seminarın məruzələrinin tezisləri [Mətn] 
/red. A.N.Şahverdiyev.- B., 1999.- 40 s., cədv.; 20 sm.- Pulsuz, 
1000 nüs.- [1999-67365]  
530.
 
Böyük Bakı  və Sumqayıtın sahillərinin ekoloji 
monitorinqi [Mətn]: seminarın materialları /red. hey. 
S.S.Vəliyev, T.A.Kərimov, E.Q.Sultanov, A.F.Eyvazov.- B.: 
Aysar-Azərbaycan, 1999.- 168 s., cədv., xəritə; 20 sm.- Mətn 
Azərb. və rus dillərindədir.- Q. yox, nüs. yox.- [1999-67915] 
531.
 
Ekologiya və siyasət [Mətn] /tərt.-müəl. S.Məmmədov; 
"İnam" Plüralizm mərkəzi.-  B.: Azərbaycan, 1999.- 24 s.; 20 
sm.- (Demokratik bülletenlər seriyasından- XXVI).- Q. yox, 
nüs. yox.- [1999-72931] 
532.
 
Ekoloji dərnək, klub  və digər birləşmələrin nümunəvi 
tədris proqramları [Mətn]: tədris vəsaiti /elmi red. 
Y.Mustafayev; red. L.Dadaşova; Respublika ekoloji tərbiyə və 
təcrübəçilik mərkəzi.- B., 1999.- 152 s., cədvəl, not; 21 sm.- Q. 
yox, nüs. yox.- [1999-67174]   

 84
533.
 
Qasımov,  Ə.H.  Xəzər dənizi [Mətn] /Əbdül Qasımov; 
rəy. O.Q.Mironov, Y.İ.Staroboqatov, Q.N.Bujinskaya.- B.: 
Elm, 1999.- 208 s.: ill.; 20 sm.- Əsas terminlərin lüğəti: s. 197-
200.- Bibl.: rus dilində: s. 201.- Mətn kiril qrafikasındadır.- 
Müq. q.,  400 nüs.- ISBN 5-8066-1017-9- [1999-67176] 
534.
 
Muğanlinski, F.F.  Ətraf mühitin kimyası [Mətn]: dərs 
vəsaiti /Faiq Muğanlinski, A.İ.Nağıyev, T.İ.Nağıyeva; red. 
K.C.Sultanova.-  B.: ADNA, 1999.- 100 s., cədvəl: ill.; 20 sm.- 
Bibl.: rus dilində: s. 96.- Mətn kiril qrafikasındadır.- Müq. q., 
200 nüs.- [1999-67243]   
535.
 
1998-ci ildə müşahidə edilən hidrometeoroloji şəraitə, 
təhlükəli hidrometeoroloji hadisələrə  və  ətraf mühitin 
ekstremal çirklənməsinə dair xülasə [Mətn] /red. R.Mahmudov; 
Azərb. Resp. Dövlət Hidrometeorologiya komitəsi.- B., 1999.- 
36 s.: ill.; 20 sm.- Mətn kiril qrafikasındadır.- Q. yox, nüs. 
yox.- [1999-67364] 
536.
 
Mustafayev, Q. İnsanın ekologiyası [Mətn]: monoqrafiya 
/Qara Mustafayev.- B., 1999.- 189 s.- [BDU kitabxanası] 
537.
 
Neft sənayesi müəssisələrində  ətraf mühitin mühafizəsi 
və  əmək gigiyenası sahəsində  sənədlərin məcmuəsi [Mətn] 
/red. Z.R.Əmirov; Azərb. Resp. Dövlət Neft şirkəti.- B., 1999.- 
180 s., cədvəl; 20 sm.- Əlavə: s. 128-178.- Kitabda rus dilində 
mətnlər verilmişdir.- Mətn kiril qrafikasındadır.- Q. yox, 30 
nüs.- [1999-67057]  
538.
 
Novruz, Z. Bəxt aynası [Mətn]: Xəzər haqqında oçerklər 
/Zaman Novruz, N.Hacıyev; red. F.Əmirova.- B.: Şirvannəşr, 
1999.- 107 s., fotoşək.; 20 sm.- Müq. q., 2000 nüs. (cildli).- 
[1999-67292]   
539.
 
Tağızadə, T.H. Ümumi ekologiya [Mətn] /T.H.Tağızadə, 
M.T.Nağıyev; rəy. A.M.Əzizov, K.Ə.Əskərov.- B.: Elm, 
1999.- 176 s., cədvəl: ill.; 20 sm.- Ekoloji terminlərin izahı: s. 
155-172.- Bibl.: s. 154.- Mətn kiril qrafikasındadır.- Müq. q., 
300 nüs.- ISBN 5-8066-1112-4- [1999-68313] 

 85
540.
 
Салманов, 
М.А.  Экология  и  биологическая 
продуктивность 
Каспийского 
моря 
[Текст] 
/М.А.Салманов.- Б., 1999 .- 280 с.- [Биб-ка АНА] 
541.
 
Таиров,  С.И.  Природа  Земли,  земной  коры  и  их 
эволюция [Текст] /С.  И.Таиров.-  Б.: Элм, 1999.- 240 с.; 20 
см.- 500 экз.- ISBN 5-8066-1012-8.- [1999-675918] 
 
51 Riyaziyyat 
 
542.
 
Ali riyaziyyat kursunun  işçi proqramı [Mətn]: bütün 
ixtisaslar üçün /tərt. ed.: Y.Ş.Səlimov, R.H.Məmmədov, 
A.Ə.Abbasov, C.A.İsmayılov; red. C.A.İsmayılov; Təhsil 
problemləri üzrə Respublika elmi-metodik mərkəz.- B. ADNA, 
1999.- 88 s., cədv.; 20 sm.- Bibl.: Azərb. və rus. dillərində: s. 
86-87.- Mətn kiril qrafikasındadır.- Müq. q., 200 nüs.- [1999-
67245] 
543.
 
Əkbərov, M.S.  Ədədlər və fiqurlar aləmində [Mətn] 
/Maarif  Əkbərov; ixt. red. A.P.Bayramov; rəy. A.Ə.Babayev, 
M.H.Yaqubov.- B.: Təbib, 1999.- 335 s.: ill.; 21 sm.- Mətn 
kiril qrafikasındadır.- Q. yox, nüs. yox.- [1999-67109] 
544.
 
Əliyev, Ə. Ali riyaziyyat [Mətn]: ali məktəblər üçün dərs 
vəsaiti /Ə.Əliyev.- B.: Azərnəşr, 1999.- 484 s.- [AzTU 
kitabxanası] 
545.
 
Hesablama texnikasının və eksperimentin riyazi 
nəzəriyyəsinin elmi tədqiqatlarda tətbiqi [Mətn]: dərs vəsaiti 
/T.Ə.Babayev, A.R.Bünyatov, Q.C.Əfəndiyev; red. M-B.Ə. 
Babayev; Azərb. Elm və texnika komitəsi, Bakı Elmi-tədris 
mərkəzi.- B.: Elm, 1999.- 102 s., cədv.: ill.; 20 sm.- Müq. q., 
300 nüs.- ISBN 5-8066-1028-4- [1999-69547]   
546.
 
İbrahimov, F.N. Natural ədədlər üzərində  əməllərin 
mənimsənilməsinin alqoritmik əsasları [Mətn]: /Firədun 
İbrahimov; elmi red. İ.F.Əliyev; rəy. A.M.Adıgözəlov, 
F.Q.İsmayılov, R.Y.Şükürov; naşir T.H.Cəfərov.- B.: 

 86
Mütərcim, 1999.- 176 s.: şək.; 20 sm.- Bibl.: s. 171-173.- Müq. 
q., 300 nüs.- [1999-67257]  
547.
 
Məmmədov, R.H. Ali riyyaziyat kursu [Mətn]: dərslik 
/Rəşid Məmmədov.-  B.: Maarif, 1999.- 536 s.- [AzTU 
kitabxanası] 
548.
 
Mirzəyev, Q.N. Kompleks dəyişənli funksiyalar 
nəzəriyyəsi [Mətn] /Q.N.Mirzəyev, F.M.Cavadova.- B.: Elm, 
1999.- 148 s.- [ATU kitabxanası] 
549.
 
Səlimov, Y.Ş. Ali riyaziyyatdan məsələlər [Mətn] /Yaşar 
Səlimov, M.Səbzəliyev; red. C.A.İsmayılov; rəy. 
M.S.Cəbrayılov, R.H.Məmmədov; naşir T.Vəlixanlı; ADNA.- 
B.: Mütərcim, 1999.- Hissə II: Çoxdəyişənli funksiyalar, qeyri-
müəyyən inteqral, müəyyən inteqral və onun tətbiqləri, qeyri-
məxsusi inteqrallar, çoxqat və əyrixətli inteqrallar.- 224 s.; 20 
sm.- Müq. q., 500 nüs.- [1999-67479]  
550.
 
Süleymanov, N.M. Ehtimal nəzəriyyəsi kursu [Mətn]: 
dərs vəsaiti /Nadir Süleymanov; rəy.  Ə.Şəmilov, F.Rəhimov.- 
B.: Çaşıoğlu, 1999.- 362 s.; 20 sm.- Bibl.: s. 356-357.- Mətn 
kiril qrafikasındadır.- Müq. q., 500 nüs.- [1999-69114]  
551.
 
Yaqubov, M. Bir tərkibli adi differensial tənliklər 
[Mətn]: həllər və çalışmalar /Məmməd Yaqubov, 
Y.Mehrəliyev.- B.: BDU, 1999.- 162 s.- [BDU kitabxanası] 
552.
 
Азизов, 
С.А. 
Аксиопотическое 
построение 
одноперного дискретного анализа  [Текст] /Сейран Азизов; 
ред. Ахмедов Ф.С.- Б.: Чашыоглы, 1999.- 230 с.; 20 см.- Б. 
ц., 500 экз.- [1999-1-678120] 
553.
 
Вопросы 
функционального 
анализа 
и 
математической  физики  [Текст]:  материалы  научной 
конференции /ред. Ф.С.Самедов.- Б.: Чашыоглы, 1999.- 463 
с.- [Биб-ка АНА] 
554.
 
Фейзиев,  Ф.Г.  Основы  построения  и  применения 
конечно-последовательностных 
моделей 
[Текст] 
/Ф.Фейзиев;  ред.  Г.А.Рустамов.-  Б.:  Элм, 1999.- 126 с.; 20 
см.- Б. ц., 400 экз.- ISBN 5-8066-1079-1- [1999-1-677608] 

 87
 
52 Astronomiya 
 
555.
 
Babayev, R.Ə. Kartoqrafiya [Mətn]: bakalavr pilləsi 
üçün proqram toplusu /R.Ə.Babayev.- B., 1999.- 158 s.- [BDU 
kitabxanası] 
 
53 Fizika 
 
556.
 
Bədiyev, S. Fizikadan test məsələlərinin həlli metodikası 
və testlər [Mətn] /Sədrəddin Bədiyev; elmi red. Y.Şükürlü.- B.: 
Təhsil, 1999.- 140 s., cədv.: ill.; 20 sm.- Bibl.: Azərb. və rus 
dillərində: s. 138.- Q. yox, nüs. yox.- [1999-67379] 
557.
 
Böyük fizik- nurlu insan [Mətn] /red. hey. F.Maqsudov, 
N.Quliyev, B.Tağıyev; AEA.- B.: Elm, 1999.- 164 s., portr., 
fotoşək.; 20 sm.- Mətn Azərb. və rus dillərindədir.- Q. yox, 
nüs. yox.- [1999-67924]    
558.
 
Eyvazov, E.Ə. Bərk cisimlər fizikasının məsələlərlə şərhi 
[Mətn] /Edil Eyvazov, V.Y.Nəsirov, Y.M.Abbasov; rəy. 
E.Ə.Məsimov, Y.Q.Əsədov, U.S.Paşabəyova; elmi red. 
B.H.Tağıyev.- B.: Çaşıoğlu, 1999.- 209 s.: ill.; 20 sm.- Bibl .: s. 
207.- Mətn kiril qrafikasındadır.- Müq. q., 500 nüs.- [1999-
68032]  
559.
 
Həsənzadə, N.Ə.  Nəzəri mexanika [Mətn]: lüğət-
məlumat kitabı /Neman Həsənzadə,  İ.X.İbrahimov; elmi red. 
R.Y.Əmənzadə.- B.: Maarif, 1999.- 504 s.: ill.; 22 sm.- 
Əlavələr: s. 463-473.- Lüğət: s. 5-174.- Bibl.: s. 494-502.- 
Mətn Azərb. və rus dillərindədir.- Müq. q., 300 nüs. (cildli).- 
[1999-67179]     
560.
 
Qafarov,  Ş.Ə. Nüvə maqnit rezonansı [Mətn] 
/Ş.Ə.Qafarov; rəy. Y.M.Seyidov.- B.: Elm, 1999.- 196 s., 
cədv.: ill.; 20 sm.- Əlavələr: s. 180-194.-  Bibl.: rus və ing. 
dillərdə s. 176-179.- Mətn kiril qrafikasındadır.- Müq. q., 150 
nüs.- ISBN 5-8066-1034-9- [1999-69436] 

 88
561.
 
Qocayev, E.M. Magistrlər üçün fizikadan laboratoriya 
işləri [Mətn] /E.M.Qocayev, C.X.Ağayeva.- B.: Çaşıoğlu, 
1999.- Hissə I.- 126 s.- [ATU kitabxanası] 
562.
 
Qocayev, E.M.
 
Ümumi fizika kursu [Mətn]: dərslik 
/E.M.Qocayev.- B.: Bakı, 1999.- 366 s.- [AzTU kitabxanası] 
563.
 
Mehdiyev, N.M. Kvant fizikasının elementləri [Mətn]: 
dərs vəsaiti /N.M.Mehdiyev.-  B.: ADNA, 1999.-  74 s.- 
[ADNA kitabxanası] 
564.
 
Muxtarov, A.İ. Kvant mexanikası [Mətn]: ali məktəblər 
üçün dərs vəsaiti /Abdulla Muxtarov; elmi red. R.X.Muradov.- 
B.: Maarif, 1999.- 608 s., cədv., portr.; 22 sm.- Bibl. rus 
dilində: s. 601-602.- Mətn kiril qrafikasındadır.- Müq. q., 1000 
nüs. (cildli).- [1999-67172]    
565.
 
Ömərov, A.C. Çoxqat ədədi silsilələr [Mətn] /Akif 
Ömərov; rəy. V.Ə.Qasımov, A.B.Əliyev.- B.: Bakı universiteti, 
1999.- 56 s., cədv.; 21 sm.- Bibl.: Azərb. və rus dillərində: s. 
54.- Q. yox, nüs. yox.- [1999-67993] 
566.
 
 Süleymanov, C.N. Funksiya və onun limiti [Mətn]: dərs 
vəsaiti /Cəfər Süleymanov, B.Ə.Əliyev; elmi red. Q.Ə.Orucov, 
rəy. V.M.Musayev, A.X.Babayev.- B.: Çaşıoğlu, 1999.- 230 s.; 
20 sm.- Mətn kiril qrafikasındadır.- Q. yox, nüs. yox.- [1999-
68023]   
567.
 
Tahirov, V.İ. Molekulyar fizika [Mətn]: ümumi fizika 
kursu /Vladimir Tahirov; red. M.Ə.Cəfərov.- B.: Elm, 1999.- 
260 s., cədv.: ill.; 20 sm.- Müq. q., 500 nüs.- ISBN 5-8066-
1076-4- [1999-69685] 
568.
 
Бадалов,  М.Ф.  Лабораторные  работы  по  физике 
[Текст]: учебное пособие /Мустафа Бадалов; Г.С.Оруджев; 
Б.М.Миризаде;  ред.  Э.М.Гаджиев.-  Б.:  Чашыоглы, 1999.- 
226 с.; 21 см.- Ц. дог., 500 экз.- [1999-1-679939] 
569.
 
Байрамов 
Ч.Г.  Некоторые  вопросы  физики 
высокоскоростной  деформации  металлов  при  резании 
[Текст] /Черкез Байрамов.- Б.: Элм, 1999.- 167 с.; 20 см.- Ц. 
дог., 500 экз.- ISBN 5-8066-1018-7- [1999-1-679370] 

 89
570.
 
Бекташи,  Т.Г.  Основной  курс  теоретической 
механики 
[Текст]: 
учебное 
пособие 
для 
вузов 
/Т.Г.Бекташи; ред. М.И.Ильясов.- Б.: Элм, 1999.- 692 с.; 22 
см.- Б. ц., 500 экз.- ISBN 5-8066-1022-5- [1999-2-758217]   
571.
 
Гурбанов,  Р.  Пособие  к  решению  задач  по 
теоретической  механике  [Текст]:  учебное  пособие  для 
вузов  /Рамиз  Гурбанов  [и  др.];  ред.  Ф.Г.Велиев.-  Б.: 
Мутарджим, 1999.- 704 с.; 21 см.- Ц. дог., 500 экз.- [1999-2-
755586] 
572.
 
Касимов Ф.Ф. Физико-технические и схематические 
особенности 
проектирования 
кремниевых 
микроэлектронных преобразователей на основе негатронов 
[Текст] /Ф.Касимов.- Б.: Элм, 1999.- 234 с.; 20 см.- Ц. дог., 
500 экз.- ISBN 5-8066-1066-7- [1999-1-677895] 
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   23


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə