AZƏrbaycan respublikasi məDƏNİYYƏt və turizm naziRLİYİYüklə 3.32 Kb.
PDF просмотр
səhifə6/23
tarix23.12.2016
ölçüsü3.32 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

352.
 
Quliyev, F.T. Dövlət gəlirlərinin idarə edilməsi [Mətn] 
/Fərid Quliyev; elmi red. A.B.Abbasov; rəy.: A.İ.Şəkərəliyev, 
H.S.Həsənov.- B.: Səda, 1999.- 107 s., cədvəl, sxem; 21 sm.-
Bibl. Azərb. və rus dillərindədir: s. 107.- Mətn kiril 
qrafikasındadır.- Müq.q., 600 nüs.- ISBN 5-8687-4172-2- 
[1999-68076]  
353.
 
Quliyeva, N.Q. Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının 
pensiya təminatı və onun avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemi 
[Mətn] /Nigar Quliyeva; elmi red.: N.Ə.Qasımov, 
B.Ə.Hüseynov; rəy.  Ə.T.Nağıyev.- B.: Səda, 1999.- 48 s., 

 57
cədv.; 21 sm.- Müq.q., 500 nüs.- ISBN 5-8687-4162- [1999-
68145]  
354.
 
Lənkəran XXI əsrin astanasında: sosial-iqtisadi 
problemlər: elmi-praktik konfransın materialları [Mətn] /Azərb. 
Resp. TN, Lənkəran Dövlət universiteti.- Lənkəran, 1999.- 104 
s.; 20 sm.- Müq.q., 300 nüs.- [1999-68802]  
355.
 
Məmmədov, O.  İqtisadi təlimlər tarixi [Mətn] /Oqtay 
Məmmədov; elmi red.: Z.Q.Abbasov; rəy.: D.Q.İsayev, 
Ə.C.Abbasov; naşir T.Vəlixanlı.- B.: Mütərcim, 1999.- 196 s.; 
20 sm.- Mətn kiril qrafikasındadır.- Q.yox, 500 nüs.- [1999-
67177]  
356.
 
Məmmədov, Z. Dünya ölkələrinin pul-kredit sistemi və 
beynəlxalq valyuta-kredit və maliyyə qurumları [Mətn]: 
Bankirlər və  iş adamları üçün məlumat kitabı /Zahid 
Məmmədov; red. və ön söz. R.M.Rzayev; rəy.: M.Nuriyev, 
A.Kərimov.- B.: Şuşa, 1999.- 104 s., cədvəl, portr.; 20 sm.- 
Əlavələr: s. 86-103.- Mətn kiril qrafikasındadır.- Müq.q., 300 
nüs.- [1999-82062]  
357.
 
Musayev, A.F.  İqtisadiyyatda riyazi modelləşdirmə  və 
proqnozlaşdırma [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /Akif 
Musayev, A.Q.Qəhrəmanov; red. Ə.Q.Əlirzayev; rəy.: 
Ş.Ə.Səmədzadə, B.S.Musayev.- B.: Kür,1999.- 452 s., cədvəl: 
şək.; 21 sm.- Terminlər göstəricisi: s. 430-447.- Bibl.: rus 
dilində: s. 427-429.- Mətn kiril qrafikasındadır.- Müq.q., 500 
nüs.- [1999-67590]  
358.
 
Musayev, A.F. Qiymətli kağızlar bazarı [Mətn] /Akif 
Musayev, N.N.Vəliyev, A.S.Quliyev; red. T.S.Vəliyev.- B.: 
Səda, 1999.- 323 s., sxem: ill., cədvəl; 20 sm.- Qiymətli 
kağızlar üzrə  əsas terminlərin izahlı lüğəti: s. 145-180.- 
Əlavələr s. 182-296.- Bibl.: s. 181.- Mətn kiril qrafikasındadır.- 
Müq.q., 50000 man., 300 nüs.- [1999-68317]  
359.
 
Müasir mərhələdə Azərbaycanın 
sosial-iqtisadi 
inkişafının  əsas meyilləri [Mətn]: məqalələr toplusu /red. hey. 
Ş.M.Muradov, S.Q.Haqverdiyeva, T.Ə.Paşayev; AEA, 

 58
İqtisadiyyat institutu. - B.: Elm, 1999.- Buraxılış I.- 304 s., 
cədv.; 21 sm.- Kitabda Azərb., ingilis və rus dillərində mətnlər 
verilmişdir.- Mətn kiril qrafikasındadır - Müq.q., 300 nüs.- 
ISBN 5-8066-1083-7- [1999-83771]  
360.
 
Müasir mərhələdə Azərbaycanın sosial-iqtisadi 
inkişafının əsas meyilləri [Mətn]: məqalələr toplusu /red.: hey.: 
Ş.M.Muradov, S.Q.Haqverdiyeva, T.Ə.Paşayev; AEA, 
İqtisadiyyat institutu.- B.: Elm, 1999.- Buraxılış II.- 326 s., 
cədv.; 21 sm.- Kitabda Azərb. və rus dillərində  mətnlər 
verilmişdir.- Mətn kiril qrafikasındadır.- Müq.q., 300 nüs.- 
ISBN 5-8066-1083-7- [1999-83770]  
361.
 
Müasir mərhələdə Azərbaycanın sosial-iqtisadi 
inkişafının  əsas meyilləri [Mətn]: məqalələr toplusu /red. hey. 
Ş.M.Muradov, S.Q.Haqverdiyeva, T.Ə.Paşayev; AEA, 
İqtisadiyyat institutu. - B.: Elm, 1999.- Buraxılış III.- 320 s., 
cədv.; 21 sm.- Kitabda Azərb., rus və ingilis dillərində mətnlər 
verilmişdir.- Mətn kiril qrafikasındadır.- Müq.q., 300 nüs.- 
ISBN 5-8066-1083-7- [1999-83772]  
362.
 
Müzəffərli, N.  İqtisadi etüdlər [Mətn] /Nazim 
Müzəffərli.- B.: Şuşa, 1999.- 238 s., portr.; 20 sm.- Mətn kiril 
qrafikasındadır.- Müq.q., 1200 nüs.- [1999-67874]  
363.
 
Nuriyev, B.R. Bazar iqtisadiyyatı və Azərbaycan [Mətn] 
/Barat Nuriyeva.- B.: Elm, 1999.- 256 s.: ill., sxem; 24 sm.- 
Müq.q., 500 nüs.- ISBN 5-8066-1104-3 (cildli).- [1999-68103]  
364.
 
Nuriyeva, Z.N. Azərbaycan sənayesində milli 
burjuaziya: (XIX əsrin sonu-XX əsrin  əvvəlləri) [Mətn]: dərs 
vəsaiti /Zoya Nuriyeva; elmi red. T.T.Vəliyev; rəy.: A.Cəlilov, 
F.İsmayılov; naşir Y.Mahmudlu.- B.: Altay, 1999.- 108 s.; 22 
sm.- Bibl. Azərb., rus dillərindədir: s. 94-105.- Mətn kiril 
qrafikasındadır.- Müq.q., 500 nüs.- [1999-68249]  
365.
 
Sancaq, E.R. Azərbaycan iqtisadiyyatı: keçid 
iqtisadiyyatı  və inflyasiyanın tənzimlənməsi [Mətn] /Ercan 
Sancak; rəy.:  İnkilap Alibeyov, Eyyup Zengin, Ömer Faruk 

 59
Ünal; red. İnkilap Alibeyov.- B., 1999.- 104 s., cədvəl; 20 sm.- 
Bibl.: s. 99-10.- Müq.q., 2500 nüs.- [1999-71233] 
366.
 
Süleymanov, N.M.  İqtisadi tarix [Mətn]: dərs vəsaiti 
/Nizami Süleymanov; red. Ə.K.Dilbazov; rəy. H.F.Cəfərov, 
İ.A.Kərimov, V.S.Həsənov; ADİİ.- B.: Elm, 1999.- 355 s., 
cədv.; 21 sm.- Bibl.: Azərb. və rus dillərindədir: s. 348-350.- 
Mətn kiril qrafikasındadır.- Müq.q., 1200 nüs.- ISBN 5-8066-
1072-1 (cildli).- [1999-68870] 
367.
 
Şəkərəliyev, A.Ş. Dünya iqtisadiyyatı  və beynəlxalq 
iqtisadi münasibətlər [Mətn] /Arif Şəkərəliyev; elmi red. 
M.A.Əhmədov; rəy.: F.A.Nəsrullayev, H.M.Vəliyev; ADİİ.- 
B., 1999.- 256 s., cədvəl; 20 sm.- Mətn kiril qrafikasındadır.- 
Müq.q., 150 nüs.- [1999-70381]  
368.
 
"Vergi və auditor sistemləri" fənninin proqramı [Mətn] 
/tərt. ed.: Z.H.Rzayev, Q.S.Süleymanov; Təhsil problemləri 
üzrə Respublika elmi metodik mərkəz; ADNA.- B.,1999.- 8 s.; 
21 sm.- Mətn kiril qrafikasındadır.- Q.yox,100 nüs.- [1999-
67239]  
369.
 
Vəliyev, T.S.  İqtisad elminin nəzəri  əsaslarının tarixi 
təkamülü [Mətn]: monoqrafiya /Teymur Vəliyev; elmi red. 
R.Nəbiyev.- B.: Elm, 1999.- 283 s., portr.; 21 sm.- Mətn kiril 
qrafikasındadır.- Müq.q., nüs. yox.- ISBN 5-8066-1086-1- 
(cildli).- [1999-68312]  
370.
 
Zeynallı, Y.Q. Azərbaycanda turizm sistemi fəaliyyətinin 
və idarəolunmasının iqtisadi-coğrafi problemləri [Mətn] /Yusif 
Zeynallı; red. B.T.Nəzirova; AEA akad. Q.A.Əliyeva adına 
Coğrafiya institutu.- B.: Tuna, 1999.- 107 s., portr., cədvəl; 20 
sm.- Müq.q., 2000 nüs.- [1999-69442]  
371.
 
Алиев,  Р.А.  Принятие  решений  и  управление  в 
условиях  неопределенности  [Текст]:  учеб.  пособие  /Рафиг 
Алиев,  С.М.Джафаров,  Л.А.Гардашова,  Л.М.Зейналова; 
ред.Ф.М.Агеев.-  Б.:  АГНА, 1999.- 150 с.; 20 см.- 200 экз.- 
[1999-1-681986] 

 60
372.
 
Багиров,  Д.А.  Налоговый  аудит  [Текст] /Дамет 
Багиров; ред. З.Э.Салимзаде.- Б., 1999.- 428 с.; 29 см.- 500 
экз.- [1999-752509] 
373.
 
Джабраилов  Ш.А.  Рыночные  структуры управления 
промышленным  комплексом  [Текст] /Шакир  Джабраилов, 
Тельман  Бабаев;  ред.  Р.Б.Эйвазов.-  Б.:  Чашыоглу, 1999.- 
153 с.; 21 см.- 500 экз. - [1999-1-678332] 
374.
 
Кулиев,  Т.  Регулируемая  рыночная  экономика 
[Текст] /Тофик Кулиев.- Б.: ААКЦ, 1999.- 387 с.; 20 см.- Ц. 
дог., 500 экз.- [1999-1-680347] 
375.
 
Нагиев,  А.  Введение  в  современную  экономику 
[Текст]:  учебное  пособие  /Али  Нагиев,  Шаргия  Аббасова; 
БГУ  им.  М.Э.Расулзаде.-  Б.:  Азернешр, 1999.- 103 с.; 20 
см.- Ц. дог., 500 экз.- [1999-1-681374] 
376.
 
Рагимов  И.Э.  Социальное  партнерство  [Текст] 
/Ильгар  Рагимов.-  Б.:  Сада, 1999.- 56 с.; 20 см.- ISBN 5-
86874-155-2.- [1999-1-677154] 
377.
 
Садыгов  Ш.М.  Макроэкономическое  управление  и 
магистральные 
модели 
[Текст] /Ш.Садыгов; 
ред.Т.Керимли.- Б.: Элм, 1999.- 268 с.; 20 см.- ISBN 5-8066-
1039-Х - [1999-1-688154] 
 
331 Əmək. Əmək haqqında elm. Əməyin iqtisadiyyatı 
 
378.
 
Əməyin mühafizəsi [Mətn]: Müəssisə  rəhbərləri və 
mütəxəssislər ücün sorğu-cavab toplusu /M.V.Ağayev, 
N.Ə.Qasımov, E.H.Məmmədov, Q.H.Qasımov; elmi red. 
C.B.Quliyev; rəy. R.A.Abdullayev, L.İ.Veçxayzer.- B.: Səda, 
1999.- 94 s.: ill.; 20 sm.- Mətn kiril qrafikasındadır.- Müq.q., 
nüs. yox.- [1999-67947] 
379.
 
Əməyin mühafizəsi problemləri [Mətn]: Respublika 
elmi-praktiki konfransın materialları /red. hey.: Ə.Т.Nağıyev, 
İ.E.Rəhimov, R.M.Axundov [və b.]; elmi red. 
E.H.Məmmədov; Azərb. Resp. Əmək və  əhalinin sosial 

 61
müdafiəsi nazirliyi.- B., 1999.- 98 s.; 21 sm.- Müq.q., 500 nüs.- 
[1999-67349]  
 
334 Sahibkarlıq 
 
380.
 
Büdcədən maliyyələşən idarə, müəssisə və təşkilatlarda 
mühasibat uçotunun hesablar planı  və onun tətbiqinə dair 
təlimat [Mətn] /tərt.: S.Y.Müslümov, S.N.İsmayılov.- B.: Ulu, 
1999.- 298 s., cədv.; 30 sm.- Mətn kiril qrafikasındadır.- 
Müq.q., 3000 nüs. (cildli).- [1999-80371] 
381.
 
Quliyev, R.A. Sahibkarlıq [Mətn]: dərslik /R.A.Quliyev.- 
B.: Çaşıoğlu, 1999.- 134 s.- [AzTU kitabxanası] 
382.
 
Namazov,  İ.Ə. Sahibkarlığın  əlifbası [Mətn]:  İşgüzar 
şəxslərin stolüstü kitabı  /İ.Ə.Namazov; red. F.Ə.Namazov; 
rəy.: F.Z.Mehdizadə [və b.];.- B.: Yeni nəsil, 1999.- 168 s., 
cədvəl; 20 sm.- Bibl.: 152 s.- Mətn kiril qrafikasındadır.- 
Müq.q., 120 nüs.- [1999-67888] 
 
34 Hüquq. Hüquqşünaslıq 
 
383.
 
Allahverdiyev, S. Azərbaycan Respublikasının mülki 
hüququ [Mətn] /Sabir Allahverdiyev.- B.: Elm, 1999.- 692 s.- 
[BBU kitabxanası] 
384.
 
Amerika Birləşmiş  Ştatlarının Konstitusiyası [Mətn].- 
B., 1999.- 24 s.; 20 sm.- Q.yox, nüs. yox.- [1999-66701] 
385.
 
Amerika qanunları necə yaradılır [Mətn] /ön söz 
N.Cinqriç; təshih etmiş  və müasirləşdirmişdir E.F.Uillet; 
ingiliscədən tərc. ed. V.Aslanov; Birləşmiş  Ştatlar 
Nümayəndələr palatası. Qanun təshihi şurası.- [Yersiz], 1999.- 
74 s.; 21 sm.- Əlavə: s. 70-74.- Q.yox, nüs. yox.- [1999-66702] 
386.
 
Azərbaycan Respublikası Qanunvericiliyinin Gender 
ekspertizası [Mətn].- B.: Bakı, 1999.- 175 s.- [AEA 
kitabxanası] 

 62
387.
 
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya  Məhkəməsi 
[Mətn]: sənədlər toplusu /burax. məsul E.M.Əfəndiyev.- B.: 
Hüquq ədəbiyyatı, 1999.- 268 s., portr.; 20 sm.- Əlavə: s. 166-
170.- Mətn kiril qrafikasındadır.- Müq.q., 5000 nüs. (cildli).- 
[1999-67438] 
388.
 
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası [Mətn] 
/naşir Ş.Xuduoğlu.- B.: Qanun, 1999.- 60 s.; 20 sm.- Mətn kiril 
qrafikasındadır.- Q.yox, nüs. yox.- [1999-67837] 
389.
 
"Azərbaycanda maliyyə  nəzarəti  və audit" [Mətn]: 
Beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları.- B., 1999.- 
190 s.; 20 sm.- Mətn kiril qrafikasında Azərbaycan və rus 
dillərindədir.- Q.yox, nüs. yox.- [1999-67814]  
390.
 
Bütün sahələr üçün ümumi olan qulluqçu vəzifələrinin 
vahid tarif-ixtisas sorğu kitabçası [Mətn].- B., 1999.- 72 s., 
cədv.; 21 sm.- ("Consulting & Busines" jurnalına əlavə).- Mətn 
kiril qrafikasındadır.- Q.yox, nüs. yox.- [1999-67864] 
391.
 
Daxili  İşlər orqanlarının  inzibati fəaliyyəti fənni üzrə 
məsələlər toplusu [Mətn] /tərt. A.A.Mirzəyev, B.G.Abışov, 
M.N.Mövsümov.- B., 1999.- 68 s.- [AEA kitabxanası] 
392.
 
Demokratik seçkilərin əks-sədası [Mətn] /tərt., ön sözün 
müəl. və burax. məsul S.İsmayılov.- B.: Göytürk, 1999.- 352 s., 
portr.; 20 sm.- Mətn kiril qrafikasındadır.- Sərb.q., 500 nüs. 
cildli).- [1999-67535]   
393.
 
Dəmirli, M.Ə. Azərbaycan hüquq tarixi [Mətn]: Cinayət 
hüququ (qədim zamanlardan 1920-ci ilədək) /Mehman Dəmirli, 
Ə.R.Ələsgərli; ön söz H.S.Qurbanov.- B.: Azərnəşr, 1999.- 204 
s.; 20 sm.- Predmet göstəricisi: s. 191-195.- Bibl.: Azərb., rus 
və ing. dillərində: s. 196-203.- Müq.q., 500 nüs.- ISBN 5-5520-
1756-9 (cildli).- [1999-66361]  
394.
 
Dəmirli, M.Ə. Azərbaycan hüquq tarixi [Mətn]: qısa 
icmal və metodik tövsiyələr: dərs vəsaiti /Mehman Dəmirli.- 
B.: Azərnəşr, 1999.- 104 s.; 20 sm.- Bibl.: s. 98-102.- Mətn 
kiril qrafikasındadır.- Müq.q., 1000 nüs.- ISBN 5-5520-2637-
9- Q. yox, nüs. yox.- [1999-69883]  

 63
395.
 
Ələkbərov,  Ə.Ə.  İstehlakçıları aldatma cinayətinin 
tövsifi problemləri [Mətn] /Əsgər  Ələkbərov; elmi red. 
R.Ə.Şəmsizadə.- B.: Hüquq ədəbiyyatı, 1999.- 132 s., portr.; 
20 sm.- Bibl.: s. 123-130.- Q.yox, 1000 nüs. (cildli).- [1999-
72922]   
396.
 
Əməkçi miqrantların hüquqları [Mətn] /tərc. 
T.Vəliyev; "İnam" Plüralizm mərkəzi.- B.: Azərbaycan, 1999.- 
28 s.; 20 sm.- (İnsan hüquqları seriyasından-V).- Q. yox, nüs. 
yox.- [1999-72936]  
 
397.
 
Hacıyev, R.Q.  İstintaqı peşəkarlar aparır [Mətn] /Rafiq 
Hacıyev; red. V.Bəhmənli.- B.: Azərbaycan Ensiklopediyası 
NPB, 1999.- 392 s., portr., ill.; 20 sm.- Mətn kiril 
qrafikasındadır.- Müq.q., 1000 nüs.- ISBN 5-8960-0267-X 
(cildli).- [1999-67329]   
398.
 
Haqları necə qorumalı [Mətn]: Nə etməli, nə bilməli 
haqqında yaddaş kitabı /hazır. Ç.Qənizadə, N.Mehdi, 
Ə.Əhməd, V.Mahmudlu; Demokratiya və insan haqları 
komitəsi; Azərbaycanı Modernləşdirmə  mərkəzi.- B., 1999.- 
176 s.; 20 sm.- Əlavələr: s. 167-172.- Mətn kiril 
qrafikasındadır.- Q. yox, nüs. yox.- [1999-67815]  
399.
 
Həsənov, H.B. Azərbaycanda seçkilər və müşahidəçilərin 
seçkilərdə  iştirakı [Mətn] /Hafiz Həsənov, Mirəli Hüseynov; 
red. və ön sözün müəl. E.İsmayılov; məsl. Q.Əliyev; "Vətəndaş 
Cəmiyyəti Uğrunda" Müstəqil məsləhət və yardım mərkəzi.- 
B., 1999.- 118 s.; 20 sm.- Mətn kiril qrafikasındadır.- Q. yox, 
6900 nüs.- [1999-67978]  
400.
 
Həsənov, H.B.  Bələdiyyə idarəetməsi [Mətn] /Hafiz 
Həsənov, Mirəli Hüseynov; red. E.İsmayılov; məsl. F.Rzayev; 
"Vətəndaş  Cəmiyyəti Uğrunda" Müstəqil məsləhət və yardım 
mərkəzi.- B.: "TS", 1999.- 60 s.; 20 sm.- Mətn kiril 
qrafikasındadır.- Q. yox, nüs. yox.- [1999-67979] 
401.
 
Hökumətin fəaliyyətinə parlament  nəzarəti [Mətn] 
/tərt.-müəl. Q.Əliyev; "İnam" Plüralizm mərkəzi.- B.: 

 64
Azərbaycan, 1999.- 24 s.; 20 sm.- Q. yox, nüs. yox.- [1999-
72917]  
402.
 
İctimai müdafiənin təşkili [Mətn] /tərt.-müəl. 
S.Qocamanlı, S.Məmmədov; "İnam" Plüralizm mərkəzi.- B.: 
Azərbaycan, 1999.- 16 s.; 20 sm.- (İnsan hüquqları 
seriyasından-IX).- Q. yox, nüs. yox.- [1999-72922]  
403.
 
İnsan hüquqları [Mətn]: Bəşəriyyətin başlıca ideyası 
/tərt. müəl. H.Hacızadə; "İnam" Plüralizm mərkəzi.- B.: 
Azərbaycan,  1999.- 44 s.; 20 sm.- (İnsan hüquqları 
seriyasından- II).- Q. yox, nüs. yox.- [1999-72935]  
404.
 
İnsan hüquqları  və qaçqınlar [Mətn] /tərc. T.Vəliyev 
"İnam" Plüralizm mərkəzi.- B.: Azərbaycan, 1999.- 32 s.; 20 
sm.- (İnsan hüquqları seriyasından- IV).- Q. yox, nüs. yox.- 
[1999-72937]   
405.
 
İnsan hüquqlarına dair mexanizm [Mətn] /tərc. 
T.Vəliyev; "İnam" Plüralizm mərkəzi.- B.: Azərbaycan, 1999.- 
36 s.; 20 sm.- (İnsan hüquqları seriyasından-I).- Q. yox, nüs. 
yox.- [1999-72934]    
406.
 
Korrupsiya: ağacı içindən yeyən qurd [Mətn]: məqalələr 
və  çıxışlar toplusu /tərt. və ön söz S.Bağırov; Sahibkarlığa və 
bazar iqtisadiyyatının inkişafına yardım fondu.- B., 1999.- 108 
s.; 20 sm.- Pulsuz, 600 nüs.- [1999-69479]  
407.
 
Kriminalistika [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /müəl. 
kol.:  İ.S.Abbasova, Y.S.Abdullayev, O.S.Babayev; red. 
K.Q.Sarıcalinskaya; rəy. R.Ə.Əliyev.- B.: Hüquq ədəbiyyatı, 
1999.- 716 s.: ill., cədvəl; 22 sm.- Bibl.: Azərb. və rus 
dillərində: s. 704-706.- Mətn kiril qrafikasındadır.- Sərb. q., 
1000 nüs. (cildli).- [1999-69010]  
408.
 
Qəfərov, M.S.  İbtidai istintaqda müstəntiq tərəfindən 
müttəhimin hüquqları  və qanuni mənafeyinin təmin edilməsi 
[Mətn] /Midhəd Qəfərov; elmi red. C.H.Mövsümov; rəy.: 
M.Ə.Cəfərquliyev, V.C.Hüseynov; M.Ə.Rəsulzadə ad. BDU.- 
B.: Elm, 1999.- 200 s.; 21 sm.- Bibl. Azərb. və rus dillərində: s. 

 65
191-196.- Mətn kiril qrafikasındadır.- Müq.q., 500 nüs.- ISBN 
5-8066-1193-0 (cildli).- [1999-69832]  
409.
 
Quliyev, A. Hüquq elminin iftixarı- Məsumə  Məlikova 
[Mətn] /A.Quliyev.- B.: Qanun, 1999.- 60 s.- [BDU 
kitabxanası] 
410.
 
Levin, L.  İnsan hüquqları [Mətn]: suallar və cavablar 
/Lia Levin; məsl. R.Abutalıbov; red. S.Cabbarova; UNESCO.- 
Üçüncü nəşr.- B.: Azərnəşr, 1999.- 144 s.: ill.; 21 sm.- 
Qeydlər: s. 130-144.- Müq.q., nüs. yox.- [1999-67412]  
411.
 
Məhbusların hüquqları [Mətn] /tərt. müəl. N.Əliyev; 
"İnam" Plüralizm mərkəzi.- B.: Azərbaycan, 1999.- 36 s.; 20 
sm.- (İnsan hüquqları seriyasından-VI).- Q. yox, nüs. yox.- 
[1999-72940]   
412.
 
Məmmədov, F.M. Azyaşlı və yetkinlik yaşına çatmayan 
qızlara qarşı törədilən serial seksual cinayətlərin açılmasında 
cinayətkarın kriminalistik portretinin (profilinin) qurulması 
[Mətn]: metodik göstəriş /F.M.Məmmədov; elmi red. 
K.N.Səlimov; rəy. C.H.Mövsümov, R.X.Şəmiyev; 
M.Ə.Rəsulzadə adına BDU.- B.: Bakı Universiteti, 1999.- 100 
s., cədvəl; 21 sm.- Bibl.: s. 94-98.- Mətn kiril qrafikasındadır.- 
Müq. q., 1000 nüs.- [1999-67599]   
413.
 
Mülki hüquq [Mətn]: dərslik /tərc. ed. İ.M.Tahirov; red.: 
Y.Ə.Mehdiyev,  İ.Q.Əsgərov; burax. məsul  Ş.Xuduoğlu.- B.: 
Qanun, 1999.- 500 s.; 20 sm.- Mətn kiril qrafikasındadır.- Müq. 
q., 1000 nüs. (cildli).- [1999-67616] 
414.
 
1949-cu il 12 avqust tarixli Cenevrə konvensiyaları  və 
onlara  əlavə protokollar /Azərb. Resp. Milli Məclisi
Beynəlxalq Qızıl Xaç komitəsi.- B., 1999.- 391 s.; 20 sm.- Q. 
yox, nüs. yox.- [1999-67532]   
415.
 
Mustafayev, Q. Ekoloji hüquq [Mətn]: metodiki vəsait 
/Qara Mustafayev.- B.: Futuroloq, 1999.- 73 s.- [BDU 
kitabxanası] 
416.
 
Novitski, 
İ.B. Roma hüququ [Mətn]: dərslik 
/İ.B.Novitski; məsul red. İ.А.İsmayılov; rəy.  İ.M.Rəhimov, 

 66
S.H.Daşdəmirov; çapa hazır.  İ.A.İsmayılov, M.P.Əsgərova; 
"Qumanitarnoe znanie" assosiasiyası "TEİS"; M.V.Lomonosov 
adına MDU; İctimai elmlər mərkəzi.- B.: Qanun, 1999.- 224 s.; 
20 sm.- Müq. q., 1000 nüs.- Q.yox, nüs. yox.- [1999-74479] 
417.
 
Pikte, J. Beynəlxalq humanitar hüququn inkişafı  və 
prinsipləri [Mətn]: 1982-ci ilin iyulunda Beynəlxalq  İnsan 
hüquqları institutu tərəfindən təşkil edilən informasiya 
sessiyası  çərçivəsində Strasburq universitetində oxunmuş kurs 
/Jan Pikte; ingilis mətni ilə tutuşdurmaqla rus dilindən tərc. ed. 
H.M.Zərbəliyev; elmi məsl. A.Ə.Rəcəbli; elmi red. 
Ə.Z.Abdullayev; Beynəlxalq Qızıl Xaç komitəsi.- B.: Siyasət, 
1999.- 129 s.; 20 sm.- Bibl.: ing. dilində: s. 125-128.- Mətn 
kiril qrafikasındadır.- Q. yox, 1000 nüs.- ISBN 5-7225-0129-8- 
[1999-67528]   
418.
 
Piriyev,  Ə. Kriminologiya  [Mətn] /Ə.Piriyev,  
S.İsmixanov.-  B.: Biznes Un-ti, 1999.- 315 s.- [BBU 
kitabxanası] 
419.
 
Rəcəbli, H.M. Avropa Şurası [Mətn] /Hadı  Rəcəbli, 
V.İbayev; elmi red. R.Məmmədov.- B.: Elm, 1999.- 118 s.; 20 
sm.- (Beynəlxalq təşkilatlar).-  Əlavələr: s. 73-113.- Bibl.: s. 
114-115.- Mətn kiril qrafikasındadır.- Q. yox, nüs. yox.- ISBN 
5-8066-0985-5- [1999-66830]  
420.
 
Səməndərov, F.Y. Cinayət hüququ [Mətn]: ümumi hissə: 
ali məktəblər üçün dərslik /Firudin Səməndərov; elmi red. 
E.H.Həsənova.- B.: Bakı universiteti, 1999.- 736 s., sxemlər, 
cədvəl; 21 sm.- Mətn kiril qrafikasındadır.- Q. yox, 1100 nüs. 
(cildli).- [1999-68324]   
421.
 
Şahmar, E. Daxili işlər orqanları generalları [Mətn]: 
sənədli-publisistik oçerklər toplusu /Elbrus Şahmar; ədəbi red. 
Q.Qaranlı.- B.: Səda, 1999.- 504 s., portr., fotoşək.; 21 sm.- 
Müq. q., 1300 nüs. (cildli).- [1999-67440]   
422.
 
Təbəə, yoxsa vətəndaş? Yaxud hər günümüzün 
konstitusiyası [Mətn] /müəl. H.Hacızadə,  İ.Bayramov, 
A.Bayramov; FAR-Centre Siyasi və iqtisadi araşdırmalar 

 67
mərkəzi.- B., 1999.- 267 s.; 22 sm.- Mülki hüquqi sənədlərin 
nümunələri: s. 233-266.- Mətn kiril qrafikasındadır.- Pulsuz, 
300 nüs.- [1999-67385]   
423.
 
Uşaq hüquqları [Mətn] /tərc. T.Vəliyev; "İnam" 
Plüralizm mərkəzi.- B.: Azərbaycan, 1999.- 44 s.; 20 sm.- 
(İnsan hüquqları seriyasından VII).- Q. yox, nüs. yox.- [1999-
72923]  
424.
 
İnsan hüquqlarının qorunması  və  təşviqi ilə  məşğul 
olan milli təsisatlar [Mətn] /tərc. T.Vəliyev; "İnam" Plüralizm 
mərkəzi.- B.: Azərbaycan, 1999.- 24 s.; 20 sm.- (İnsan 
hüquqları seriyasından  III).- Q. yox, nüs. yox.- [1999-72925] 
425.
 
Uşaq hüquqları konvensiyası [Mətn]: Konvensiyanın 
qeyri-rəsmi şərhlər və məlumat materialı ilə birlikdə tam mətni 
/BMT-nin İnsan hüquqları mərkəzi.- B., 1999.- 18 s.+ əlavə 4 
v.; 30 sm.- Mətn kiril qrafikasındadır.- Q. yox, nüs. yox.- 
[1999-66368]   
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə