Азярбайъан милли елмляр академийасы м. Фцзули адына ялйазмалар институтуYüklə 3,95 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə25/45
tarix05.05.2017
ölçüsü3,95 Mb.
#16789
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   45

İşin elmi nəticəsi.  Xarici dilin rolu müasir dövrdə danılmazdır. Bu xüsusiy-

yətlər müasir dövrdə yalnız ünsiyyətdə yox, həm də qrammatikada göstərilmişdir. İşin elmi yeniliyi. Tədqiqat zamanı ingilis dilinin dünyəviləşməsini şərtləndi-

rən başlıca amillərin tapılması, dilin ümumi lingivistik imkanlarının daha geniş şə-

kildə öyrənilməsi işin elmi yeniliyi kimi hesab oluna bilər. 

İşin tətbiqi əhəmiyyəti. İngilis dilinin beynəlxalq dil olduğunu və daha geniş 

yayıldığını, dilin kommunikativ ünsiyyət vasitəsi olduğunu nəzərə alaraq, bu dildən 

istifadə imkanlarının daha geniş şəkildə öyrənilməsi, işin tətbiqi əhəmiyyətlidir. 

 

Ədəbiyyat 

 

1.

 Oruc Musayev “İngilis dilinin qrammatikası”. 

2.

 Bayramov H.A. Azərbaycan dilinin fraezologiyasının əsasları. Bakı, 1978. 

3.

 Cahangirov F.F. İngilis dilindən leksik çalışmalar toplusu. Bakı, Nurlan, 2003. 

4.

 Hacıyev E.İ. Müasir İngilis və Azərbaycan dillərində köməkçi nitq hissələrinin 

funksional-semantik xüsusiyyətləri. Bakı, Mütarcim, 2006. 

5.

 

Hacıyeva  Ə.H.  İngilis və Azərbaycan dillərində somatik frazeologizmlərin sturuktur-semantik xüsusiyyətləri. Bakı, Nurlan, 2004. 

 

D.Ibrahimova The role of foreign language as the method of  

communication at present day 

Summary   

 

Observations show that the role of English language in modern time is undeniable. The role of English language not only in oral speech but also in 

grammar. The observations of English language find out so many problems. 

 At the   some time  during  the  inverstigation the   main   foktors  aboyt the 

termed  globalisation and  general lingvistic possibilities of the   lüngoge    were  

widely studied/  

 


 

Filologiya  məsələləri – №7, 2013

 

 224

Д. Ибрагимова 

Роль иностранных языков как способ общения 

в современный период 

Резюме 

 

Согласно исследованиям роль английского языка в современный период 

неизбежна. Роль английского языка показана не только в устной речи, но и в 

грамматике. Во время исследования английского языка были выявлены проб-

лемы. В тоже время, во время исследования были широко изучены основные 

факторы, обусловленные глобализацией языка и общие лингвистические воз-

можности языка. 

 

Rəyçi:  B/ m Fəridə  Məmmədova   

 

Filologiya  məsələləri – №7, 2013

 

 225

İRADƏ  MƏHƏRRƏMOVA 

BDU 


 

ЛЕКСИК ВАЩИДЛЯРИН ДИСТРИБУТИВ ИМКАНЛАРЫ 

 

Ачар  сюзляр:  сюз,  мятн,  дистрибусийа,  тякрар,  лексик  тякрар,  дистант  вя  контакт 

тякрар  


Key words: word, text, distribution, repletion, lexical repetition, distant and 

contact repetition  Ключевые  слова::  слово,  текст,  дистрибуция,  повтор,  лексический  повтор, 

дистантный и контактный повтор 

 

Бядии ясярин ясас мейарларындан бири онун композисийасыдыр. Елми ядябий-йатда бу анлайыш мятнин формал ялагясинин сюз материалынын йерляшмяси вя мцтя-

насиблийини тяйин едян ганунауйьунлаглар комплекси йахуд синтези кими изащла-

ныр (1, 10). Нязм  вя  няср  ясярляринин  композисийалары  арасындакы  фяргляр  ясярин 

щиссяляря бюлцнмясинин дахили ясаслары зямининдядир. Бядиi ясяр йалныз информаси-

йа дашымыр, о, сюз материалынын хцсуси тяшкилиня эюря охужуйа естетик тясир эюстя-

рир. Мятндя бу вя йа диэяр елементин цзя чыхарылмасы мятнин дилиндя ялавя дцзц-

лцшя сябяб олур. Цмумиййятля, сюзляр мятнин мцхтялиф щиссяляриндя фяргли струк-

турларда бирляшир.  

Дил ващидляри вя васитяляри дил системиндя мцяййян функсийалары йериня йети-

рир. Функсийа цнсцрцн вя йа елементин систем дахилиндя мцяййян цсул вя форма-

да мювcуд олмасы вя бу системя мцяййян шякилдя хидмят эюстярмякля тяйин олу-

нур.  Яэяр  бир  там  кими  cцмлянин  функсийасы  онун  коммуникатив  тяйинаты  иля 

баьлыдырса,  ону  елементляринин,  тяркиб  щиссяляринин  функсийалары  коммуникатив 

ващиди  гурмагдыр.  Ъцмлянин  тяркиб  щиссяляринин,  цнсцрляринин  комбинатор  им-

канлары  cцмлянин  гурулушунда  реаллашыр. Cцмля  ясас  коммуникатив  ващиддир. 

Бу коммуникативлик шярти cцмляйя хас олан предикативликдян иряли эялир. Cцмля 

елементляринин комбинатор имканлары бу елементлярин щансы нитг щиссяси олмасы 

вя бу нитг щиссясинин щансы лексик-семантик вя грамматик йарымгрупуна  мях-

сус олмасы иля ялагядардыр. 

Сюзцн щансы сюздян сонра ишлянмяси вя йа ишляня билмямяси тядгигатчыларын 

диггятини жялб едян мясялялярдян биридир. Щяр бир дилин лексик фондуна кифайят гя-

дяр чох сайда сюз дахил олур. Бязи диллярдя терминляр дя нязяря алынмагла сюзля-

рин цмуми сайы о гядяр чохдур ки, дил дашыйыжылары бу сюзлярин мяналарыны щеч дя 

щямишя билмирляр. Дилдян истифадя олунаркян мящдуд мигдарда сюз ишлядилир. Бу 

жящят  ясасында  дилдя  данышмаг  цчцн  тяляб  олунан  минимал  сайда  сюзля  баьлы 

арашдырмалар апарылмыш вя сюзлярин тезлик лцьятляри тяртиб едилмишдир. Бунунла йа-

нашы, сюзлярин дистрибутив имканларында да фярглярин мювжудлуьу ашкара чыхмыш-

дыр.   Бу фяргляр няср ясярляриндя юзцнц бир шякилдя, нязм ясярляриндя ися башга 

шякилдя эюстярир. Нязмя дахили тяшкилолма хасдыр. Тематик композисийа пробле-

ми иля баьлы тема, мотив, сцъет кими бир-бири иля гаршылыглы ялагяли анлайышларын ня-

зярдян кечирилмяси мягсядяуйьундур.  

«Бу йерлярин ващимяли ахшамлары олур. Еля ки эцняш батды, бир дя эюрцрсян ах-шам ири вя йорьун гуш кими йеря гонур. Онун бюйцк ганадлары алтында нящайятсиз 

чюлляр эюрцнмяз олур. Вя бцндан сонра горхунж сцкут башлайыр. 

 

Filologiya  məsələləri – №7, 2013

 

 226

Гаранлыг бир сцкут. 

Щарадаса бир чаггал еля бил ки, бу сцкутдан дарыхыр вя улайыр. Сонра чюл ваь-

лары онун сясиня сяс верирляр. Гярибядир, яслиндя чаггалнан чюл ваьлары дост дейилдир. 

Эюрцнцр онларын бир-бирини щарайламасы горхудан, йа дарыхмагдандыр. Анжаг боз 

тцлкц ня дарыхыр, ня дя горхур. Гаранлыг онун ялиня эюйдян дцшцр» (2, 44).  

Мятн  фрагментиндя  мцхтялиф  сюзлярдян  истифадя  олунмушдур.  Бурада  еля 

сюзляр вардыр ки, онлар  бир дяфя, еля сюзляр дя вардыр ки,  онлар ики вя даща артыг 

сайда ишлянмишдир. Мясялян, эцняш сюзц мятн парчасында бир, ахшам, чаггал, ваь 

сюзляри ися ики дяфя истифадя едилмишдир. Мятндяки ваь сюзцнцн ятрафыны нязярдян 

кечирсяк,  бу  сюздян  яввял  «чюл»  сюзцнцн  ишлянмясини  эюрцрцк. «Чюл  ваьлары» 

гушларын мцяййян жинсинин нювцнц билдирир. Бу бахымдан «чюл» нювц тяйин едян 

сюз функсийасыны йериня йетирир.  Чюл ваьлары ики сюздян ямяля эялся дя, онларын ар-

дыжыл ишлянмяси бир обйектин номинасийасына хидмят едир. Мятн сюзлярин бир-бири 

структур-семантик ялагяси фювгцндя формалашыр. Ялагялянмя синтактик, структур 

вя  семантик  васитялярин  кюмяйи  иля  эедир.  Тамамланмыш,  даща  дягиг  дейилярся 

формалашмыш, бир сюзцн щцдудларыны ашараг ики, еляжя дя даща артыг сюзцн ялагя-

лянмясиндян доьан информасийаны юзцндя бирляшдирян мятн ващидиндя илкин яла-

гя синтактик цсулла йараныр. Бунун дилдя ян кичик ифадя формалары сюз бирляшмяля-

ридир.  Сюз  бирляшмяляриндя  информасийа  мцяййян  истигамятдя  формалашыр.  Сюз 

бирляшмясиндя предикасийа тамамланмаса юзцнц даща эцжлц эюстярир вя квази-

передикативлик сявиййясиня йахынлашыр. Беляликля, предикативлик тяляб олунан сявий-

йяйя галхмыр. Бунунла беля, информасийа щяжми бир сюзцн вя йа ики мцхтялиф сю-

зцн  щцдудларыны  ашыр.  Лакин  сюзляр  арасында  илкин  ялагя  йаранмадан  бу  инфор-

масийалар ялащиддя - автоном шякилдядир. 

Йухарыда верилмиш нцмунядя мцяллифин истифадя етдийи «ахшам … йеря го-

нур» ифадяси семантик метафорлашдырма, бянзятмядир. «Гонмаг» фели чохмяна-

лыдыр. Бу феилин ясас мянасы ону гуш исми иля баьлайыр. Гонмаг гушлара хас олан 

хцсусиййятдир. Мцяллиф бу жящяти няглетмя заманы нязяря алмыш, она эюря дя гуш 

вя  гонмаг  феилляри  арасына  башга  сюзляр  дя  дахил  етмишдир:  ахшам  ири  вя  йорьун 

гуш кими йеря гонур.  

Яэяр «ири вя йорьун гуш» ифадясини гонмагдан яввял ишлятмяк олурса, щя-

мин  ятрафда  «ири  вя  йорьун  ат»  ифадясини  ишлятмяк  мцмкцн  дейилдир.  Бу  щалда 

анашылмаз мяна алыныр. Айдындыр ки, «гонмаг» ата хас хцсусиййят дейилдир. Ейни 

гайдада  мятндя  ишлянмиш  «уламаг»  фели  цчцн  дя  мцяййян  ятрафы  сечмяк  олар. 

Мцяллиф «чаггал улайыр» ифадясини йаратмышдыр. «Уламаг» чаггала, жанавара хас 

хцсусиййятдир. Лакин бядии ясярдя бу феил башга ятрафда да гейдя алына биляр. Мя-

сялян, «Заур еля щясрят, еля щясрят дуйду ки, аз гала улайажагды». «Инсан аьрынын 

тясириндян  улайырды».  Бу  типли  жцмляляр  сюзцн  мцмкцн  дистрибутив  имканларыны 

эенишляндирир.  Наьылларда,  мифлярдя,  рявайятлярдя    ганадлы  атлар  тясвир  олунур. 

Шцбщясиз ки, ганады олдуьундан бу атлар учур. Демяли онлар гонмаг фяалиййяти-

ни йериня йетиря билярляр. Тяййарянин дя ганадлары вардыр. Лакин тяййаря иля баьлы, 

бир гайда олараг, «йеря енмяк», «йеря отурмаг» щярякяти эюстярилир. Сюзцн дис-

трибутив имканлары мятндя вериляжяк фикрин ачылмасы цчцн истифадя олунур.   

Лирик  ясярин  лингвистик  тящлили  заманы  композисийа,  еляжя дя  сюзялярин  йер-

ляшмя имканлары фяргли шякилдядир. 

«Гожа дцнйа чохун йола салыбды, 

Кючян кючцб, кючмяйянляр кючяжяк.  

Filologiya  məsələləri – №7, 2013

 

 227

Гафил, ичмя бу эцн яжял шярбятин, 

Ичян ичиб. Ичмяйянляр ичяжяк. 

Нежолду вар цчцн ганлар тюкянляр. 

Язиз жанын ал гумаша бцкянляр. 

Унутмасын шярми-хята якянляр, 

Бичян бичиб, бичмяйянляр бичяжяк»(3, 70). 

Ашыг Алыйа аид олан бу шеир нцмунясиндя ейни сюзлярин йахын дистрибуутив 

ятрафда  тякрарланмасы  ашкар  щисс  олунур.  Мятн  дилчилийиндя  сюзлярин  беля  йахын 

ятрафда  тякрарланмасы  лексик  тякрар  щадисяси  адландырылыр.  Жцмлядян  бюйцк 

мятндя  лексик  тякрарлары  йерляшмя  йериня  эюря  дюрд  група  айырмаг  олур: 1) 

аннафора – тякрар олунан сюзцн ардыжыл эялян жцмлялярин яввялиндя ишлянмяси; 2) 

епифора - тякрар  олунан  сюзцн  ардыжыл  эялян  жцмлялярин  сонунда  ишлянмяси; 3) 

анадиплосис - тякрар олунан сюзцн биринжи жцмлянин сонунда, икинжи жцмлянин ися 

яввялиндя ишлянмяси; 4) симплока- - ардыжыл эялян жцмлялярин ейни сюзля башланма-

сы, башга ейни бир сюзля битмяси. 

Мятнйаратма васитяси кими бу жцр тякрарын ясас функсийасы тякрарланан сю-

зцн верилмиш контекстдя ифадя етдийи мянаны эцжляндирмяк, мянтиги вурьуну щя-

мин  сюзцн  цзяриня  жямлямяк,  емосионал  чалары  артырмагла  йанашы,  тякрарланан 

сюзцн бцтцн мятндяки ролуну диггят мяркязиня чякмяк, онун ятрафында жямля-

шян информасийаларын топлусуна диггяти йюнялтмякдян ибарятдир.  

«Тякрар мятн дахилиндя даиряни жызмаьа башлайыр, щямин елемент юзцняга-

йыдышы  тяляб едир,  гапанма  ачыг  олмагла  йанашы,  юзцнямяхсус  интонасийа  ахыны 

иля дя фярглянир, даща доьрусу, мятнин щяр ики уж нюгтясиндя йцксялян интонасийа 

ахыны мцшаийятчи мювгедя дурур.»(4, 148).  

Поетик  цслубун  юзцнямяхсуслуьу  тякрарын  шер  мятнляриндя  конструктив 

цсул кими чыхыш етмясини мцяййянляшдирир. Бядии образ поетик йарадыжылыг просе-

синдя емосионал-експрессивлийя малик олмалыдыр. Бу жящят бядии образ цчцн важиб 

шяртлярдяндир. Тякрар беля бир шяртин эерчякляшдирилмясиндя явязсиз васитядир. Де-

мяли, тякрар поетик ясярдя дил материалынын тяшкилинин апарыжы цсулларындан биридир.   

Дилин референсиал васитяляри арасындакы фярг семантик там ад груплары иля ре-

дуксийа олунмуш ад груплары арасында гаршыдурма иля юзцнц эюстярир. Мясялян 

шяхс ады явязликля гаршы-гаршыйа гойулур.  Референсиал сечмяни тянзимляйян ясас 

принсип инсанын когнитив системинин гурулушу иля, илк нювбядя ишчи вя гысамцддят-

ли йаддаш механизмляри иля шяртлянир. Яэяр референт щям данышанын, щям дя респи-

йентин оператив йаддашында йцксяк фяаллыьа маликдирся, онда редусийа олунмуш 

референсиал  васитядян  истифадя  едилир.  Референтин  активляшмя  дяряжясини  бир-бирин-

дян асылы олмайан амилляр ясасында мцяййянляшдирмяк мцмкцндцр. Бу амилляр 

ики група бюлцнцр: 1) контекстля ялагяли амилляр; 2) референтин хассяляри иля баьлы 

олан амилляр.  

"Мятн  еля  бир  чохлугдур  ки,  онун  елементляри  (компонентляри)  мцяййян 

шякилдя  гаршылыглы  ялагядядирляр.  Мятнин  компонентляри  кими  айры-айры  биткин 

жцмляляр юзцнц эюстярир. Ейни заманда мятнин тяркибиндя онун айры-айры тяркиб 

щиссяляринин, компонентляринин биткинлийи нисби характер дашыйыр. Бурадан беля чы-

хыр ки, ейни жцмля моделиня мятн тяркибиндя вя тяркибдян кянарда мцхтялиф жцр 

йанашмаг лазымдыр. …мятн даща йцксяк тяшкил олунмуш синтактик ващид олмаг 

етибариля юз тяркибиндя олан жцмлянин семантик вя ассосиатив структуруну истяди-

йи шякилдя дяйишдирмя эцжцня маликдир (4, 224).   

Filologiya  məsələləri – №7, 2013

 

 228

Щяр бир конкрет ифадя коммуникасийанын  цмуми планы иля мцяййян мц-

насибятдя  олур.  Яэяр  диалоъи  мятнлярдя  нитгдя  информасийанын  мцбадилясиндя 

гаршылыглыг варса вя бу, коммуникантларын данышыг стратеэийалары иля баьлыдырса, 

онлар коммуникатив акт просесиндя юз нитгляриндя дягигляшдирмя апара билирляр-

ся, диэяр мятн формаларында ялагяляр башга васитялрля йериня йетирилмялидир. Сюзля-

рин дистрибутив имканлары бу жцр ялагялярин гурулмасына хидмят едир. Мцяллиф ей-

ни вя фяргли сюзлярдян истифадя етмякля фикрини образлы шякилдя верир. Сонлуг йени 

тякрарларын дахил едилмясиня имкан верир. Лакин мятнин сонундакы йени тякрар-

лар  ишляндикляри  контексти  тамамламаьа  хидмят  эюстярир,  онларын  ирялийя,  йяни 

мятнин  яввялиня  доьру  чыхышы  олмур.  Беля  чыхыш  йалныз  еквивалент  сюзлярин,  сино-

ним тякрарларын кюмяйи иля йарадылыр. Йалныз жцмля формасында тамамланмадан 

сонра мятн илк важиб фазасыны алыр. Мятн сюздян башлайараг эенишлянир. Мятндя 

сюзляр мяна ялагяляри иля бир-бириня баьлана-баьлана артыр. Синтактик ялагя цсул-

лары компонентлярин структур-семантик ялагясини ящатя едир. Бу ися мятн дахилин-

дя  ону,  йяни  мятни  йарадан  мцхтялиф  ялагяляр  комплексини  юзцндя  бирляшдирир. 

Беля ялагялярдян бири дя тякрарлардыр. Тякрарларын мцхтялиф формалары вардыр. Бу 

формалар щаггында цмуми мялумат вермяздян яввял, мятнля баьлы бязи мясяля-

ляри ачыгламаг лазым эялир.  

Дил юзц систем щалында мцяййян хятти характердя олдуьу цчцн сюзлярин ни-

тг  просесиндяки  сырасы  да  лингвистик  вя  текстоложи  ящямиййят  дашыйыр.  Доьрудур, 

еля дилляр вардыр ки, сюз сырасы бу дилляр цчцн ящямиййят дашымыр. Жцмлядя сюзля-

рин сырасы ики мцхтялиф истигамятли функсийа дашыйыр: 1) сюз сырасы сюз бирляшмяляри-

нин  вя  жцмлянин  компонентляри  арасында  ялагя  йарадан  васитядир; 2) сюз  сырасы 

жцмлялярарасы, щабеля жцмля иля контекст, конситуасийа иля ялагя йарадан, щямчи-

нин жцмляйя онун нитг, синтактик композисийа функсийасыны йериня йетирмяйя им-

кан верян васитялярдян биридир. Беляликля, жцмлядя вя мятндя сюз сырасы да сюзля-

рин  ялагялянмясинин  мцяййян  цслудур.  Бу  ялагялянмя  жцмля  сявиййясиндя  се-

мантиканын мцяййянляшдирилмясиндя мцяййян рол ойнайыр.    

Мятн  цнсцрляри,  елементляри  бир-бири  иля  мцяййян  мцнасибятдя  олур.  Дил-

чиликдя мятнин жцмля вя ондан бюйцк елементляр арасындакы ялагя коэезийа ад-

ланыдырылыр.  Мятн  ялагляри  системиндя  кощеренсийа  вя  коэезийа  хцсуси  йер  тутур. 

Бунлар фяргли анлайышлардыр. «Кощерентлийи коэезийа иля ейниляшдирмяк олмаз. Ко-

щерентлик  мятнин  хцсусиййятидир,  коэезийа  ися  мятнин  жцмлядян  кичик  олмайан 

ващидиня  хас  хцсусиййятдир.» (5, 73).  Кощерентлик  мятнин  лексик-семантик, 

грамматик  (щяр  шейдян  яввял  синтактик)  вя  цслуби  аидлийи,  еляжя  дя  ону  тяшкил 

едян  жцмлялярин  гаршылыглы  асылылыьындан  ибарят  тамлыгдыр.  Кощерентлик  коэезийа-

нын лексик-семантик, синтактик вя цслуби нювляринин гаршылыглы тясиринин нятижясидир 

(6, 50).   

Жцмлянин ясас компонентляри цчцн категориал мящдудиййят щадисянин тя-

биятиндян  доьур.  Реал  эерчякликдя  (вя  йа  бядии  ядябиййатда  адландырылан  гон-

дарма эерчякликдя) мцхтялиф субйект нювляриня юзляриня мяхсус щяйат вя ялагя-

ляр, функсийа вя яламятляр хасдыр. Инсан мякан вя заман дахилиндя мювжуддур. 

Инсан тябиятдя вя жямиййятдя йашайыр, мцхтялиф физики вя психи щалларда олур, со-

сиал вя психоложи мцнасибятлярдя иштирак едир вя с. Предметлярдя реал эерчякликдя 

мювжуддур,  мцхтялиф  хассяляр  маликдир,  физики  вязиййятляри  дяйишир,  предметляря 

дцшцнмяк хас дейил, онларын йердяйишмяси, фяалиййяти инсан ифадясиндян асылыдыр. 

Гейд едилян жящятляр щяр бир мятн дахилиндя сюзлярин ишлянмя йерлярини вя ишлянмя  

Filologiya  məsələləri – №7, 2013

 

 229

имканларыны тяйин едир. Бу ися сюзлярин дистрибусийасы иля баьлы бир проблем кими 

мейдана чыхыр. Сюзлярин бир-бириня йанашмасы, бир-бири иля йахын вя узаг ятрафда 

ишлянмяси тясадцфи сяжиййя дашымайыб мятн йарадыжылыьынын цмуми мащииййяти иля 

баьлıдыдыр.   

Ядябиййат  

1.

 Черемисина Н.В. О гармонии композиции художественного целого // Язык 

и композиция художественного текста.  Москва, 1983 

2.

 

 Баьыров Б. Айналы эюлцн пайызы. Бакы, Йазычы, 1985 3.

 

Ашыг Алы. Бакы,  Йазычы, 1982 4.

 

Абдуллайев Я. Актуал цзвлянмя вя мятн. – Бакы: Хязяр Университети няшри, Бакы, 1998. 

5.

 Решетова  Н.Н.  Средства  выражения  лексико-семантической  когезии  в 

романе Г.Свифта «Wanerland». Москва, 1997 

6.

 

Аспекты общей и частной лингвистической теории текста. М.:Наука, 1982  

İ.Məhərrəmova 

Distributive opportunities of lexical units 

Summary        

 

The questions location and distributive allocation of words in the text are studied in the article. Reasons of repetition of similar lexical units in syntactic 

and text level, functions of repetition are studied. Role of contribution of 

limitation issues of distributive opportunities of words in text in creation of 

relations between common context and units of text is revealed. 

 

И.Магерромова Дистрибутивные возможности лексических единиц 

Резюме 


 

В  статье  исследуются  вопросы  размещение  и  дистрибутивного  расп-

ределения слов внутри текста. Рассматриваются причины повтора одинаковых 

лексических  единиц  в  синтаксическом  и  текстовом  уровне.  Выявляется  роль 

вопроса  ограничения  дистрибутивной  возможности  слов  в  создании  связи 

между общим текстом и единицами текста.  

 

Rəyçi:        Şəlalə Abdullayeva                 filologiya  elmləri namizədi 

 


 

Filologiya  məsələləri – №7, 2013

 

 230

GÜLÜMSƏR ABBASOVA 

BDU 


nigar40@mail.ru 

 

МОРФОЛОЪИ СИСТЕМДЯ КАТЕГОРИЙА МЯСЯЛЯСИ 

 

Ачар сюзляр: Категорийа, цмуми категорийа, хцсуси категорийа, щал категорийа-

сы, кямиййят категорийасы questions of category in morphological system. Key words: Category, general category, special category, case category, catego-

ry of quantity. Ключевые  слова:  Категория,  общая  категория,  особая  категория,  категория      

падежа, категория числа 

 

Дилин морфолоъи системиндя мязмун вя ифадя планы олан ейнижинсли икитяряфли ващидляр  вардыр.  Бу  ващидлярин  топлусу  грамматик  категорийа  ямяля  эятирир. 

Грамматик категорийа йекжинс грамматик мяналарын мяжмусу кими эютцрцлцр. 

Мясялян, айры-айры щалларын (исмин щалларынын) мяналарынын мяжмуйу цмуми щал 

категорийасы шяклиндя бирляшмиш олур. Айры-айры заман категорийаларынын мяна-

лары цмуми заман грамматик категорийасы ямяля эятирмиш олур (1, 57).  

Щяр  бир  грамматик  категорийанын  ейнижинсли  мяналары  вардыр.  Мцхтялиф 

грамматик категорийаларда беля мяналар топлуларынын сайы бир-бириндян фяргля-

нир. Мясялян, кямиййят категорийасынын ики (тяк вя жям), щал категорийасынын алты 

ейнижинсли мяна топлусу вардыр. Икитяряфли ващидин мязмун планы онун семанти-

касы, ифадя планы щямин семантиканын йарадан грамматик эюстярижи вя форма иля 

сяжиййялянир.  

Дилдя мцяййян грамматик мяна вя онун формал ифадя васитяси арасындакы 

уйьунлуг варса вя бу щалда ян азы ики елемент арасында гаршылашдырма мцмкцн-

дцрся,  онда  грамматик  категорийанын  мювжудлуьундан  данышмаг  мцмкцн-

дцр. Сюздяйишдирижи вя йа формайарадыжы категорийалар грамматик шякилчи гябул 

етмиш сюзлярин гаршылашдырылмасы ясасында мцяййянляшдирилир. Яэяр дилдя мцяййян 

мянанын  ифадяси  цчцн  грамматик  цсул  йохдурса,  демяли  щямин  дилдя  мцвафиг 

грамматик категорийа  да йохдур.  Мясялян, Азярбайжан  дилиндя жинс мянасыны 

йаратмаг  цчцн  хцсуси  грамматик  васитяляр  йохдур.  Беля  васитялярин  олмамасы 

Азярбайжан  дилиндя  жинс  категорийасынын  йохлуьуну  тясдиг  едир.  Анжаг 

мянсубиййят  категорийасыны  йаратмаг  цчцн  кифайят  гядяр  грамматик  васитяляр 

вардыр. Азярбайжан дилиндя мянсубиййят категорийасы ян зянэин грамматик ка-

тегорийалардан бири сайылыр. Мянсубиййят категорийасы сащиб шяхсля мянсуб яшйа 

арасындакы мцнасибяти ифадя едир. Щал категорийасынын да грамматик ифадя васи-

тяляри вардыр.  

Грамматик  категорийайа  мцнасибятдя  дилчиляр  ейни  бир  мювгейя  эялмя-

мишляр. Бу мясяляйя аид ядябиййатда фяргли, мцбащися доьуран фикир вя мцлащи-

зяляр чохдур. О.Ахманова грамматик категорийадан бящс едяркян онун цму-

миййятля лингвистик ващидлярин вя йа онун мцяййян синфинин ян цмуми хассяси ол-

дуьуну сюйляйир (2, 191).  

Лингвистик ядябиййатда грамматик категорийаларын морфолоъи вя синтактик 

сявиййядя тяйин едилмяси эениш йайылмышдыр. Мцяййян категорийанын мащиййятини 

конкрет шякилдя изащ етмяк чятинлик йаратдыгда, йахуд беля тяриф вермяк мцм-


 

Filologiya  məsələləri – №7, 2013

 

 231

кцн олмадыгда категорийанын цмуми шякилдя синтактик ясасда тяйининя цстцнлцк 

верилир.  Мясялян,  щал  категорийасынын  шярщи  заманы  дилчиляр  чох  заман  бу  мюв-

гедя  дурурлар.  Кямиййят,  шяхс,  мянсубиййят  категорийалары  морфосемантик 

сявиййядя тяйин олунур. Онлардан бязиляринин юзцмлц  жящятляринин ачылмасы за-

маны синтаксися мцражият едилир.  

Й.Сейидов  эюстярир  ки,  грамматик  категорийа  грамматик  мяналарын 

грамматик формалар васитясиля ифадяси демякдир. Лакин грамматик формалар о 

заман  категорийа  сявиййясиня  галхыр  ки,  щямин  формалар  бир  тяряфли  олмасын, 

мцяййян систем ясасында дяйишмя парадигмамасы йаратсын вя гаршы-гаршыйа ду-

ран тяряфляря малик олсун (3, 148). Исмин кямиййят категорийасында тяк вя жям 

гаршы-гаршыйа  дурур.  Лакин  щал  категорийасында  гаршы-гаршыйа  дурмаг  формал 

сяжиййя дашыйыр. Йяни адлыг щал щяр щансы башга бир щала гаршы дурмур. Щятта йер-

лик вя чыхышлыг щалларда гаршыдурма ифадясини тапмыр Тяк вя жям бир-бирини мцяй-

йян сявиййядя тамамлайырса, тяк вя жям антоним мцнасибятин мцяййян форма-

сына уйьун эялирся, айры-айры щалларын бир-бири иля гаршылашдырылмасы юзцнц доьрулт-

мур. «Ола  билмяз  ки,  исмин  биржя  щалы  олсун.  Шякилчисиз  исим  она  эюря  щал  кими 

реаллашыр  вя  щеч  бир  формал  яламят  гябул  етмядян  системя  гошулур  ки,  Азяр-

байжан диллиндя формалашмыш диэяр щаллар вар» (3, 148).   

Грамматик категорийада тяряфлярин олмасынын важиб шярт кими гябул едил-

мяси шцбщя доьурмур. Бир тяряфли олан дил васитяляри грамматик категорийа йара-

да билмяз. Лакин тяряфляри икидян артыг олан грамматик категорийаларда тяряфляри 

жцт-жцт  бир-бириня  гаршы  гоймаг  мцмкцн  дейилдир.  Ики  тяряфли  грамматик  ка-

тегорийларда ися бу гисмян мцмкцндцр. Мясялян, кямиййят категорийасы, инкар 

категорийасы, жинс категорийасы вя с.   

Грамматик категорийайа дилчиликдя верилмиш тярифляр дягиг дейилдир. Бу ан-

лайышынын  тяйининя  дилчиляр  мцхтялиф  аспектлярдян  йанашыр  вя  сон  нятижядя  йекдил 

бир  гярара  эялмирляр.  Нятижядя  дилчилик  лцьятляриндя  грамматик  категорийанын 

фяргли изащлары мцшащидя олунур.  

Грамматик категорийанын цмуми вя хцсуси олмагла ики нювя бюлцнмяси-

ня мцнасибятдя дя фяргли фикирляр аз дейилдир. Азярбайжан дилчилийиндя Й.Сейидов 

бу  мясяляйя  диггят  йетирмиш,  она  айдынлыг  эятирмяйя  чалышмышдыр.  Онун  фикриня 

эюря  цмуми  грамматик-морфолоъи  категорийа  дейяндя  нязярдя  тутулур  ки,  щя-

мин категорийа бир нитг щиссяси даирясиндя гапаныб галмыр, бир нечя нитг щиссяси-

ня аид олур. Алим бу фикрини сцбут етмяк цчцн рус дилиня мцражият едир вя бу дил-

дя исмин, сифятин, сай вя явязлийин юзцнямяхсус щалланма гайдасынын олдуьуну 

ясас  эютцряряк,  щал  категорийасынын  рус  дилиндя  цмуми  грамматик  категорийа 

сяжиййяси дашыдыьыны сюйляйир (3, 150-151). 

Гейд етмяк лазымдыр ки, грамматик категорийалары цмуми вя хцсуси нюв-

ляря бюлмяк там гябул едилмиш гайда дейилдир. Грамматик категорийалары араш-

дырмыш  дилчилярин  щеч  дя  щамысы  беля  бюлэц  апармамышлар.  Мясялян,  Л.Блумфилд 

беля щесаб едир ки, йа бцтцн лексикону, йа да бу вя йа диэяр формал синфи галыгсыз 

олараг  тягрибян  бярабяр  щиссяляря  бюлян  ири  формал  синифляр  категорийа  адланыр     

(4, 299). 

Дилдя  категорийанын  фялсяфи  категорийа  кими  айырмаг  мцмкцн  дейилдир. 

Дилдя категорийалар формал яламятляр ясасында мцяййянляшир. Бунунла беля, дил-

дя гябул едилян грамматик категорийаларын еляляри вардыр ки, онларын юзцндя ики 

бярабяр щиссяйя бюлgц мцмкцн дейилдир. Кямиййят категорийасында тяк вя жям  

Filologiya  məsələləri – №7, 2013

 

 232

бир-бириня гаршы гойулур. Бязян сюзцн жцмля дяхалиндя вя йа мцяййян синтактик 

ятрафда щансы мянада олмасыны айдынлашдырмаг чятиндир. Столун цстцндя эцл вар. 

Бу жцмля столун цзяриндя бир вя йа даща артыг эцлцн олмасы барядя щеч бир мя-

лuмат  вермир.  Ейни  шякилдя, «Мян  эцл  эюрцрям.  О,  эцл  сатыр.  Баь-баьча  жцл 

ачыб»  жцмляляриндя  «эцл»  сюзц  кямиййят  категорийасы  бахымындан  тякдядир. 

Шцбщясиз эцл сатан шяхс йалныз битр эцл сатмыр. Баьча вя баьда эцл ачыбса, бу бир 

эцл  дейилдир.  Демяли,  синтактик  конструксийа  дахилиндя  бязи  щалларда  кямиййят 

категорийасынын  грамматик  эюстярижиси  юзцнц  йер  ала  билмир. «Мян  эцлляр  алы-

рам; о, эцлляр сатыр» синтактик конструксийалары да нагисдир. Бурада «эцл» сюзц-

ня  шякилчинин  артырылмасы  йериня  дцшмцр.  Азярбайжан  дилиндя  жинс  категорийасы 

йохдур. Лакин алынма сюзцн тяркибиндя Азярбайжан дилиня кечмиш жинс эюстярижи-

ляри гейдя алыныр. Катиб –катибя, ряфиг- ряфигя, мцяллим – мцяллимя вя с. Сюзлярдя 

жинс  эюстярижиси  вардыр.  Дилин  лцьят  тяркибиндя  еля  сюзляр  вардыр  ки,  онлар  жинси 

айырмаьа  хидмят  едир.  Мясялян,  буьа,  гоч,  хоруз  вя  с.  Эюрцндйц  кими  дилдя 

категорийаны ифадя едян васитялярдя фяргляр олдуьу кими, бир дилдя олан граммик 

категорийанын башга бир дилдя йохлуьу да мцшащидя олунур.  

Бир сыра алимлярин ясярляриндя цмуми вя хцсуси категорийалара айырма нитг 

щиссясиня  аидлик  мейарына  дейил,  башга  критерийайа  ясасланыр.  Мясялян, 

В.Б.Касевич  йазыр: «Бязян  цмуми  вя  хцсуси  категорийалары  фяргляндирирляр. 

Цмуми категорийа верилмиш гаршылашдырманын бцтцн цзвлярини, хцсуси категори-

йа  онун  цзвляриндян  щяр  бирини  ящатя  едир.  Мясялян,  щал  категорийасы  цмуми, 

йийялик щал ися хцсуси категорийадыр. Хцсуси грамматик категорийанын мязмун 

планыны грамемма кими тяйин едирляр.» (5, 69).  

Грамматик категорийалары морфолоъи, синтактик вя лексик-грамматик нюв-

ляря  бюлмяк  даща  эениш  йайылмышдыр.  Бу  мясялядя  дя  фикир  мцхтялифлийи  вардыр. 

Т.И.Вендина грамматик категорийалары морфолоъи вя синтактик нювляря бюлмяйин 

флектив  дилляр  цчцн  сяжиййяви  олдуьуну,  агглцтинатив  диллярдя  ися  бу  ики  нюв  ар-

асында сярщядин итдийини гейд едир (6, 221). 

Азярбайжан дилчилийиндя грамматик категорийалары цмуми вя хцсуси кате-

горийалара бюлмяк даща эениш йайылмышдыр. Беля бюлэцлярдя зиддиййятли вя фяргли 

жящятляря  Й.Сейидов  мцнасибят  билдирмиш,  грамматик  категорийалар  щаггында 

дилчиляримизин  фикирляринин  гыса  хцласясини  вермишдир.  Онун  фикриня  эюря  «щал  вя 

мянсубиййят категорийаларыны щеч бир вяжщля цмуми грамматик категорийа ще-

саб етмяк олмаз. Бу категорийаларын щяр икиси йалныз исмя мяхсусдур.» (3, 153). 

Нязяря  алсаг  ки,  Й.Сейидов  рус  дилиндя  мцхтялиф  нитг  щиссяляринин  щалланмасыны 

ясас эютцряряк щалы рус дили цчцн цмуми категорийа сайыр. Диля аид категорийа-

нын бир дил цчцн цмуми, башга бир дил цчцн хцсуси грамматик категорийа олма-

сыны  иддиа  етмяк,  зяннимизжя,  дцзэцн  дейилдир.  Грамматик  категорийаларын 

цмуми вя хцсуси нювляри ятрафында елми мцбащисяляр давам етдирилир. Бу мясяля 

щялялик  там  щяллини  тапмамышдыр.  Фикримизъя  бу  мцбащисялярин  ясасында  бюлэц 

мейарыны мцхтялиф шякилдя сечмяк зиддиййяти дурур.   

Грамматик категорийаларла баьлы мцбащисяляр йалныз фяргли грамматик ка-

тегорийалар цзря эетмир. Бязян ейни бир грамматик категорийанын юзцня аид ел-

ми мцбащисяляр диггяти жялб едир.  Азярбайжан дилиндя щал категорийасына мцх-

тялиф  тярифляр  верилмишдир. «Щал  сюз  бирляшмяляриндя  вя  ъцмлядя  исимлярин  башга 

сюзлярля  ялагясини  эюстярян  грамматик  категорийадыр.  Щал  шякилчиляри  гошулдуг-


 

Filologiya  məsələləri – №7, 2013

 

 233

лары сюзляри ъцмлянин башга цзвляри иля баьлайыр, башга сюзля, онлар арасында син-

тактик ялагя йарадыр.» (7, 48). 

М.Щцсейнзадя  щал  категорийасына  тяриф  вермир,  бу  категорийаны  изащ  ет-

мяйя чалышыр вя беля бир нятиъяйя эялир ки, «Исимлярин щалланмасы формажа морфоло-

ъи, вязифяжя синтактик  тяляблярдян иряли эялир. Даща доьрусу щалланма граммати-

канын щям морфолоъи бящсиня, щям дя синтактик бящсиня аид бир мясялядир. Мор-

фолоэийа  бящсиндя  исмин  йалныз  щал  шякилчиляриндян  данышмаг  мцмкцндцр.»         

(8, 53). 

Й.Сейидов  щал  категорийасында  бящс  едяркян  грамматик  парадигманын 

тярифини вя йа изащыны вермир. Мцяллифин щал категорийасы щаггында фикирляри онун 

бу  категорийаны  синтактик  ясасда  тяйин  етмяси  гянаятиня  эялмяйя  имкан  верир    

(3, 225). 

Í.Ìÿììÿäîâà ýþðÿ ùàë êàòåãîðèéàñû âàñèòÿñè èëÿ èñèìëÿð úöìëÿäÿ ìöõòÿëèô 

ñþçëÿðëÿ ÿëàãÿëÿíèð âÿ áó ÿëàãÿ íÿòèúÿñèíäÿ áèð ÷îõ ìÿíàëàð ÿìÿëÿ ýÿëèð. «…Èñìèí 

ùàë êàòåãîðèéàñû âàñèòÿñè èëÿ úöìëÿäÿ âÿ éà ñþç áèðëÿøìÿëÿðèíäÿ àäëàðûí áàøãà ñþçëÿ-

ðëÿ îëàí áó âÿ éà áàøãà ìöíàñèáÿòè èôàäÿ îëóíóð, áàøãà ñþçëÿ äåñÿê ùàë êàòåãîðèéàñû 

àäëàðûí àäëàðà âÿ éà àäëàðûí ôåëÿ îëàí

  мцхтялиф  мцнасибятлярини  ифадя  едир.» (9, 

200-201). 

Азярбайжан дилчиляринин бир групунун щал категорийасына даир изащ вя тя-

рифляриндян  эюрцнцр  ки,  бу  категорийаны  морфолоjи  мцстявидя  ясасландырмаьа 

мейил  зяифдир  вя  демяк  олар  ки,  йохдур.  Охшар  úÿùÿò  рус  дилчилийиндя  дя  юзцнц 

эюстярир. Мясялян, В.Б.Касевич щял категорийасыны изащ едяркян йазыр: «Щал ка-

тегорийасынын  там  шярщи  морфолоэийанын  щцдудларындан  кянара  чыхмаьы  тяляб 

едир. Ясас щалларын башлыъа ôóíêñèéàñû úöìëÿäÿ сюзляр арасындакы мцнасибяти ифадя 

етмякдир. Буна бахмайараг, щал формалары адларын парадигмасыны йаратдыьына 

эюря морфолоэийайа аид категорийадыр.» (5, 84). 

Гейд олунан ъящят, йяни тярифя синтактик ясасда йанашма юзцнц ясасян щал 

категорийасынын изащында эюстярир.  

Ìöàñèð Àçÿðáàéúàí äèëèíäÿ èñìèí ùàëëàðû àëòûäûð. Áó ìÿñÿëÿéÿ ìöíàñèáÿòäÿ 

òàðèõÿí ìöõòÿëèô ôèêèðëÿð îëìóøäóð. Äèëèìèçäÿ ùàëëàðûí ñàéûíûí áåø, àëòû, éåääè, äîã-

ãóç îëìàñû ýþñòÿðèëìèøäèð. Ì.Ùöñåéíçàäÿ âÿ É.Ñåéèäîâ Àçÿðáàéúàí äèëèíäÿ èñìèí 

ùàëëàðûíûí ìöõòÿëèô ñàéäà âåðèëìÿñèíè ãåéä åòìèø, áóíóíëà áàüëû ìÿíáÿëÿðÿ èñòèíàä 

åòìèøëÿð. Òÿùëèë ýþñòÿðèð êè, Àçÿðáàéúàí äèëèíèí ùàë ñèñòåìè ìöÿééÿí ôîðìàëàøìà âÿ 

äÿãèãëÿøäèðìÿ äþâðöíö êå÷ìèøäèð. Ùàçûðäà Àçÿðáàéúàí äèëèíäÿ àëòû ùàëûí îëìàñû 

ôèêðè òàì ãÿáóë îëóíìóøäóð. Ùÿìèí ùàëëàð áóíëàðäûð: àäëûã, éèéÿëèê, éþíëöê, òÿñèðëèê, 

éåðëèê, ÷ûõûøëûã. Ùÿð áèð ùàëûí þç ãðàììàòèê ýþñòÿðèúèñè âÿ ñóàëëàðû âàðäûð. 

Адлыг щалын грамматик эюстяриъиси, йахуд грамматик ифадя планы йохдур. 

Она эюря дя сюз адлыг щалда юзцнцн лцьят формасында олур. Й.Сейидов лцьят ва-

щиди  олан  сюзц  щямин  сюзцн  адлыг  щалдакы  формасындан  фяргляндиряряк  йазыр: 

«Адлыг щалдакы исимляр лцьят тяркибиндя олан вя йа мцяййян сийащыда яксини та-

пан исимлярин грамматик ейни дейил». Мцяллиф бу фикрини инкишаф етдиряряк, бу гя-

наятя  эялир  ки, «йийялик,  йюнлцк,  тясирлик,  йерлик  вя  чыхышлыг  щаллардакы  исим 

(китабын, китаба, китабы, китабда, китабдан формалары) айрыъа эютцрцлмцш исимдян 

(китаб) сюзцндян ня гядяр фярглянирся, адлыг щалдакы исим дя (китаб формасы) ай-

рылыгда  эютцрцлмцш  китаб  сюзцндян  о  гядяр  фярглянир.» (3, 232). Беляликля, 

Й.Сейидова эюря китаб формасы, китаб сюзцндян фярглянир вя «адлыг щал шякилчисиз 

щалдыр, лакин формасыз щал дейил.  


 

Filologiya  məsələləri – №7, 2013

 

 234

Щал категорийасы щаггында данышаркян бязи мцяллифляр адлыг щалы чыхыш щалы, 

ясас щал, илкин щал вя с. адландырырлар. Адлыг щалын диэяр щалларын йаранмасы цчцн 

ясас олмасы да гейд олунур. Беля чыхыр ки, бцтцн диэяр щалларын йаранмасы цчцн 

адлыг  щалдан  истифадя  едилир.  Яслиндя  ися  бу  доьру  дейилдир.  Бцтцн  щалларын 

шякилчиляри адлыг щалда олан сюзя дейил, цмумиййятля сюзя ялавя олунур. Йяни бир 

щал ясасында диэяри формалашмыр. Щаллар бир-бири иля оппозисийа тяшкил едир. Адлыг 

щал сыфыр шякилчили олдуьундан ясас тясири баьышлайыр. Адлыг щал категорийайа диэяр 

щалларын йарадылмасы мягсяди иля дахил едилмир. Бу щал категорийанын ейни эцълц 

бир ващиддир. Яэяр категорийанын мцхтялиф, фяргли ващидлярини йаратмаг цчцн ил-

кин  форма  тяляб  олунсайды,  башга  категорийаларда  да  охшар  елемент,  йяни 

шякилчисиз вариант иштирак етмяли иди. Кямиййят категорийасында тяклийи билдирмяк 

цчцн шякилчисиз вариант вардыр. Мясялян, эцл - эцлляр, ев - евляр, гапы - гапылар. Ла-

кин хябярлик категорийасында беля шякилчисиз вариант йохдур. Мясялян, щякимям, щякимсян, щякимдир, щякимик, щякимсиниз, щякимдирляр. Категорийа дилдя ейни ясас 

цзря  йаранан  вя  истифадя  олунан  бцтцн  формалары  ящатя  етмялидир.  Кате-

горийадан кянарда галан формалар олмамалыдыр. Яэяр адлыг щалдакы сюзляр щал 

категорийасындан чыхарыларса, онда бцтцн формалары ящатя етмяк тяляби позулур. 

Щ.Гулийев  «гейри-мцяййян  йийялик  щал»  вя  «мцяййян  йийялик  щал»  ан-

лайышларынын ейни бир щалын ики формасыны эюстярдийини, лакин анлашылмазлыг йарада-

раг ики йийялик щалын мювъудлуьу гянаятиня эялмяйя имкан йаратдыьыны йазыр: О, 

беля  щесаб  едир  ки, «йийялик  щалын  шякилчисиз  формасы»  вя  «йийялик  щалын  шякилчили 

формасы»  терминлярини  ишлятмяйя  мягсядяуйьун  сайыр.  Мцяллиф  бу  формаларын 

щансы щалларда ишлянмясини айдынлашдырмаьа чалышыр. Щ.Гулийев шякилчисиз форма-

нын ишлянмянин биринъи щалыны намялум яшйанын адынын биринъи дяфя чякилмяси иля, 

икинъи щалыны ися ейниъинсли яшйаларын адыны билдирмякля баьлайыр (7, 54).  

Йийялик  щалын  мяна  нювляриня  мцнасибятдя  Й.Сейидов  ики  úÿùÿòÿ  диггят 

йетирмяйи  âàúèá  сайыр:  а)садаланан  мяналар  билаваситя  йийялик  щалын  грамматик 

хцсусиййятляри иля дейил, щямин щалда олан сюзлярин лцьяви мянасы иля ялагядардыр; 

б)бу мяналар йийялик щалдакы исимля ондан сонра ишлянян вя онунла бирликдя сюз 

бирляшмяси ямяля эятирян сюзцн ялагясиндян иряли эялир» (3, 247).  

 

Ядябиййат  

1.

 Адилов  М.И.,Вердийева  З.Н.  Аьайева  Ф.М.  Изащлы  дилчилик  терминляри.  Бакы, 

Маариф, 1989.   

2  Ахманова  О.С.  Словарь  лингвистических  терминов.  Москва,  Советская 

энциклопедия, 1966. 

3. Сейидов Й. Азярбайжан дилинин грамматикасы. Бакы, БДУ няшри, 2002.   

4. Блумфилд Л. Язык. М, Прогресс 1968 

5. Касевич В.Б. Элементы общей лингвистики. Ленинград, Наука,1977 

6. Вендина Т.И. Введение в языкознание. М., Высшая школа, 2001 

7. Гулийев Щ.К. Исмин щаллары//Мцасир Азярбайжан дили, ЫЫ ж. Бакы, Елм, 1980 

8. Щцсейнзадя М. Мцасир Азÿðáàéúàн дили, Бакы, Маариф, 1973 

9. Мяммядов Н. Àçÿðáàéúàí äèë÷èëèéèíèí нязяри ясаслары. Бакы, Маариф, 1971 


Yüklə 3,95 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   45
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin