Biomedicīna” Pašnovērtējuma ziņojums RĪGA, 2009 Satura rādītājs


Absolventu aptaujas un to analīzeYüklə 1,78 Mb.
səhifə10/33
tarix05.05.2017
ölçüsü1,78 Mb.
#16753
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   33

7.5. Absolventu aptaujas un to analīze

Studiju programmas noslēgumā notiek absolventu aptaujas. Aptaujas rezultāti atspoguļoti studiju programmas pašnovērtējumos. 2007./2008. akadēmiskā gada pilna laika studiju absolventu aptaujā piedalījās 6 cilvēki. Aptauja parādīja, ka visi absolventi studiju programmu vērtē pozitīvi. Studiju laikā iegūtas zināšanas un prasmes pozitīvi vērtē vairāk kā 80% aptaujāto. Visi aptaujātie absolventi uzskata, ka arī turpmāk jāsagatavo speciālisti biomedicīnas jomā. Vairāki absolventi izsaka vēlmes turpināt studijas un strādāt.

Analizējot datus par maģistrantūras absolventu darba vietām, redzams, ka galvenās darba vietas ir zinātniskās institūcijas, izglītības iestādes, medicīnas iestādes un veterinārmedicīnas iestādes. Maģistru darba vietas pa gadiem mainās, atkarībā no pieprasījuma, lai arī galvenās tomēr paliek zinātniskās institūcijas.

Maģistrantūras absolventi novērtē arī studiju procesu kopumā un sniedz rekomendācijas tā pilnveidošanai.


7.6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā

Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā pārsvarā realizējas studentu aptauju veidā. Studenti ietekmē studiju procesu arī tieši ar programmu vadītāju starpniecību, risinot problēmas starp pasniedzējiem un studentiem, studiju priekšmetu gaitu un citas.


8. Augstākās izglītības programmā nodarbinātā akadēmiskā personāla novērtējums

8.1. Akadēmiskā personāla skaits

Sakarā ar studiju programmā notikušajām izmaiņām, ir izmaiņas arī tajā iesaistītā akadēmiskā personāla sastāvā (8.1. tab. un 2. pielikums).

Studiju programmā nodarbinātā akadēmiskā personāla struktūras izmaiņas pārskata periodā parādītas 8.1. tabulā. Situācijas analīze liecina, ka ir vērojamas būtiskas izmaiņas programmā iesaistītā personāla struktūrā. Vairāki jaunie kolēģi ir iesaistījušies programmu realizācijā.

2006./2007. akadēmiskajā gadā studiju programmā „Biomedicīna” pamatdarbā strādāja 40 Rīgas Stradiņa universitātes ievēlēts docētāji. 65 % no akadēmiskā personāla bija ar doktora vai habilitētā doktora grādu, kas nozīmēja mācībspēku nopietnu akadēmisko kvalifikāciju. Rīgas Stradiņa universitātes pamatdarbā bija 72.5 % no maģistra programmas akadēmiskā personāla.

2007./2008. akadēmiskajā gadā Studiju programmas realizācijā bija iesaistīti 40 docētāji, no kuriem pamatdarbā bija 72.5 % no maģistra programmas akadēmiskā personāla. No tiem 62.5% bija ar doktora vai habilitēta doktora grādu.

Akadēmiskā personāla struktūras izmaiņu analīze pārskata periodā liecina, ka gados jaunākie mācībspēki aizstāj vecākos. Pārskata periodā vērojams īpaši liels profesora un docenta amata vietu skaita pieaugums.


8.1. tabula.

Programmā iesaistītā personāla skaita struktūras izmaiņas


Amats

2006./2007. akad.g.

2007./2008. akad.g.

2008./2009. akad.g.

Profesors

10

13

7

Asociētais profesors

1

2

3

Docents

6

5

5

Lektors

6

6

3

Asistents

1

3

1

Vadošais pētnieks

5

4

3

Pieaicināts

10

6

5

Viesdocētājs

1

1

1

Kopā

40

40

28

Studiju programmā „Biomedicīna” 2008./2009. akad. gadā kopumā ir iesaistīti 28 docētāji, t.sk.: 7 ir profesori, 3 asociētie profesori, 5 docenti, 3 lektori, 1 asistents, 3 vadošie pētnieki. Programmas realizācijā piedalās 5 pieaicinātie docētāji un 1 viesprofesors (skat. 2. pielikumu), ar kuriem ir izveidojusies ilggadēja sadarbība. Viņi ir pārsvarā iesaistīti specifisko mācību priekšmetu realizācijā un vadīšanā, kas veicina programmas īstenošanas kvalitātes uzlabošanu un sadarbību starp augstskolām.

RSU pamatdarbā ir 78.6 % no maģistra programmas akadēmiskā personāla. Viesdocētāji sastāda 21.4 % no kopējā programmā iesaistītā personāla skaita.

8.2. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstība

Akadēmiskā personāla kvalifikācija atbilst studiju programmas īstenošanas noteikumiem un Augstskolu likuma prasībām. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstību apliecina dzīves un darba gājumu apraksts, personāla kvalifikācijas celšana, metodiskās un zinātniskās izstrādnes. Vairākiem studiju programmā iesaistītajiem docētājiem ir darba pieredze dažādos starptautiskos projektos.

Akadēmiskā personāla atlase balstās uz studentu iesaistīšanu zinātniskajā darbā, ieskaitot grantus un starptautiskos projektus. Līdz ar to mācībspēkiem piemīt nepieciešamā sagatavotība atbilstoša līmeņa akadēmiska rakstura darbam.

Studiju programmas akadēmiskais personāls ir stabils un kvalitatīvs, pastāvīgi ceļ savu kvalifikāciju, piedalās konferencēs, kongresos, semināros Latvijā un ārzemēs, veic pētniecisko un metodisko darbu. Būtiska nozīme ir akadēmiskā personāla tālākizglītībai. Vairāki docētāji ir apguvuši profesionālās pilnveides programmu „Augstskolu didaktika” (RPIVA) un ieguvuši sertifikātu. RSU vadība atbalsta akadēmiskā personāla kvalifikācijas celšanu un pilnveidošanos.

Personāls tiek nodrošināts ar mācību literatūru un datoriem, katra docētāja pienākums ir regulāri aktualizēt studiju programmas, izstrādāt metodiskos un/vai izdales materiālus. Atsevišķiem studiju kursu docētājiem ir cieša saikne ar darba devējiem, kas ļauj iegūt informāciju par jaunāko un aktuālāko dotajā kursā. Prof. M. Pilmane piedalījās un lasīja lekciju kursus arī ERASMUS mācībspēku mobilitātes programmā.

Akadēmiskais personāls veic regulāru zinātnisko darbību medicīnas un dabas zinību jomās. Zinātniskās jomas, kurās akadēmiskais personāls veic zinātnisko darbību: • šūnu bioloģija un fizioloģija;

 • histoloģija un embrioloģija;

 • cilmes šūnu bioloģija;

 • molekulārā bioloģija;

 • molekulārā ģenētika;

 • brīvo radikāļu bioķīmija;

 • medicīniskā biomehānika;

 • mikrobioloģija, virusoloģija un imunoloģija;

 • un citas biomedicīnas nozares.

Studiju programmās iesaistītie docētāji zinātnisko projektu, promocijas darbu izstrādes un kvalifikācijas celšanas ietvaros ir strādājuši pasaules vadošajās laboratorijās un universitātēs:

Zviedrijā:
 • Upsalas universitātē;

 • Umeo universitātē;

 • Lundas universitātē;

 • Karolinskas institūtā.

Italijā:

 • Padujas universitātē;

 • Bari universitātē.

Vācijā:

 • Max-Plank Institūtā.

Japānā:

 • RIKEN Genomu zinātniskajā centrā.

ASV:

 • Dienvidu Karolīnas medicīniskā universitātē;
 • Floridas starptautiskā universitātē.

Tādējādi:

 1. iegūtās zināšanas savā speciālitātē var tikt veiksmīgi izmantotas dažādu biomedicīnas jomas priekšmetu apmācībā, lai informētu maģistrantus par pēdējām modernām tendencēm atbilstošā biomedicīnas nozarē un apakšnozarē;

 2. nodibinātie kontakti var tikt veiksmīgi izmantoti studiju programmas pilnveidošanā.

Informācija par programmā iesaistītajiem docētājiem ir atspoguļota dzīves un darba gājumā (CV) (2. pielikums).

Yüklə 1,78 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   33
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə