Biomedicīna” Pašnovērtējuma ziņojums RĪGA, 2009 Satura rādītājs


Augstākās izglītības programmas organizācijaYüklə 1,78 Mb.
səhifə3/33
tarix05.05.2017
ölçüsü1,78 Mb.
#16753
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33

2. Augstākās izglītības programmas organizācija

Studiju sistēma Rīgas Stradiņa universitātē ir veidota atbilstoši Izglītības likumam un Augstskolu likumam. Studiju sistēmu Rīgas Stradiņa universitātē veido un iekšēji reglamentē studentu un Rīgas Stradiņa universitātes attiecības reglamentējošie dokumenti, studiju norisi un organizāciju reglamentējošie dokumenti: • Rīgas Stradiņa universitātes Satversme (13.06.2002. gada likums „Par Rīgas Stradiņa universitātes Satversmi” ar grozījumiem 30.04.2009. gadā (stājas spēkā 03.06.2009));

 • Rīgas Stradiņa universitātes nolikums par studiju un pārbaudījumu kārtību;

 • Rīgas Stradiņa universitātes iekšējās kārtības noteikumi;

 • Studiju programmas saturs (skat. 3. nodaļu);

 • Studiju priekšmetu apraksts (3. pielikumu);

 • Studiju plāns (skat. 7. pielikumu);

 • u. c. nolikumi un instrukcijas.

Svarīgākie dokumenti, kas nosaka studenta un Rīgas Stradiņa universitātes attiecības ir imatrikulācijas dokumenti, līgums ar studējošo par izglītības iegūšanu, iekšējās kārtības noteikumi.

Rīgas Stradiņa universitātes darbību reglamentējošie dokumenti ir pieejami pie Rīgas Stradiņa universitātes administrācijas un Rīgas Stradiņa universitātes mājas lapā internetā – www.rsu.lv.

Imatrikulētajiem studentiem Rīgas Stradiņa universitāte izsniedz studenta apliecību, no imatrikulācijas brīža studentam ir visas Rīgas Stradiņa universitātes studējošā tiesības, ko paredz Izglītības likums, Augstskolu likums, Rīgas Stradiņa universitātes nolikums un citi saistošie dokumenti.

Akadēmiskā studiju programma „Biomedicīna” tika akreditēta 2007. gadā un izveidota divgadīga studiju shēma ar A, B, C priekšmetu daļām: • teorētisko atziņu izpētes obligātie kursi (A-priekšmeti);

 • teorētisko atziņu aprobācija (B-priekšmeti);

 • brīvas izvēles kursi (C-priekšmeti);

 • maģistra darbs.

A-priekšmeti - pamatpriekšmeti, kuri nodrošina nepieciešamo teorētiskās zināšanu apguvi atsevišķās biomedicīnas disciplīnās. Pamatpriekšmetu esošais kopums veido obligātos kursus biomedicīnas teorētisko atziņu izpētei, no kuriem katru nodrošina atsevišķa fakultāte, katedra vai institūts.

B-priekšmeti - uz specialitāti orientētie kursi veido teorētisko zinātņu aprobāciju zinātņu nozares vai apakšnozares izvēlētās jomas aktuālo problēmu aspektā, nodrošinot pamatpriekšmetu dziļāku apguvi, veidojot izpratni par atsevišķām zinātnes jomām, to savstarpējo saistību medicīnisko problēmu risināšanā. Teorētisko priekšmetu pasniegšanu nodrošina atsevišķas struktūrvienības vai institūti.

C-priekšmeti - brīvas izvēles priekšmeti veido studiju programmas izvēles kursu bloku.

Maģistra darbs - maģistra darba izstrāde ir obligāta visiem maģistrantiem maģistra grāda iegūšanai. Maģistra darba izstrādes mērķis ir sniegt maģistrantiem iespēju praktiski pierādīt studiju laikā apgūtās zināšanas un pētījuma iemaņas izvēlētajā sfērā. Maģistra darbam jāparāda, ka maģistrants ir kompetents izvēlētajā biomedicīnas sfērā, spēj plānot un veikt pētījumu. Maģistra darbā maģistrants parāda savas iemaņas plānot un vadīt pētījumu, veikt datu savākšanu un apstrādi, analizēt pētījuma rezultātus, spēj orientēties un interpretēt zinātniskās literatūras datus. Lai maģistrants varētu apstiprināt maģistra darba tēmu un tiktu pielaists pie darba izstrādāšanas, ir jābūt pabeigtiem pirmā studiju gada priekšmetiem un apmeklētam semināram par maģistra darba izstrādāšanu. Pirms darba uzsākšanas kā obligāta prasība ir detalizēta zinātniskā pētījuma protokola izstrādāšana un aizstāvēšana.

Pētījuma tēma un pētījuma protokola aizstāvēšana notiek seminārā, kur piedalās maģistranti un akadēmiskā personāla komisija. Maģistra darba tēma un tās vadītājs tiek apstiprināts, balstoties uz akadēmiskā personāla komisijas kopēju lēmumu.

Akadēmiskā maģistrantūras studiju programma „Biomedicīna” un katra atsevišķā studiju priekšmeta apjoms ir izteikts kredītpunktos un kontaktstundās. Pilna laika studijās programma „Biomedicīna” tiek organizēta 4 semestros (2 akadēmiskie gadi). Studiju gadā ir 2 sesijas. Pilna laika studiju plāns ir dots 7. pielikumā.

Studiju process ir organizēts pēc moduļu principa, sekmējot aktīvu maģistrantu patstāvīgo darbu. Studiju programmā kontaktnodarbības nepārsniedz 50% no kredītpunktiem. Viens kredītpunkts atbilst 40 stundu apjomam, no kurām 30% līdz 50 % students apgūst kursa pasniedzēja vadībā, bet pārējais laiks paredzēts teorētisko zināšanu padziļinātai apguvei patstāvīgā darbā ar literatūru un darbam laboratorijās.

Studiju kursu apmeklējums, zināšanu apguve un pārbaudījumu nokārtošana ir galvenais nosacījums studiju programmas gaitā.

Studiju programmas struktūra kopš tās licensēšanas un uzsākšanas 2005. gadā līdz šim brīdim ir būtiski mainījusies. Šīs izmaiņas saskaņotas ar 2006. gada 3. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 821 „Augstskolu, koledžu un augstāko izglītības programmu akreditācijas kārtību” nav uzskatāmas par būtiskām. Izmaiņas noteica vairāki faktori: 1. Laikā no studiju programmas akreditācijas 2007. gadā līdz 2009. gadam tika pieņemti vairāki izglītību reglamentējoši dokumenti, atbilstoši kuriem programma tika mainīta un pārstrukturēta;

 2. Ir veiktas izmaiņas Augstskolu likumā, kas reglamentē studiju procesa īstenošanu.

Jāatzīmē, ka ir izdarītas izmaiņas, kas attiecas uz programmas organizāciju, struktūru un realizāciju.

Laikā no studiju programmas akreditācijas 2007. gadā līdz 2009. gadam ir notikusi studiju priekšmetu restrukturizācija ar atsevišķu kursu kredītpunktu sadalījumu vai atsevišķu priekšmetu iekļaušanu citu priekšmetu ietvaros (skat. 2.1. tab.).


2.1. tabula.

Studiju priekšmetu A, B, C daļu sadalījums un to izmaiņas studiju programmā „Biomedicīna”


Studiju daļa

2006./07.

akad.g.

2007./08.

akad.g.

2008./09.

akad.g.

2009./2010.

akad.g.

KP

%

KP

%

KP

%

KP

%

A

40

50

40

50

40

50

40

50

B

16

20

16

20

16

20

16

20

C

4

5

4

5

4

5

4

5

Maģistra darbs

20

25

20

25

20

25

20

25

Kopā

80

100

80

100

80

100

80

100

Studiju programmas kopējais apjoms ir 80 kredītpunkti, no kuriem 40 obligātie kredītpunkti (50% no kopējā apjoma) nodrošina zinātņu nozares vai apakšnozares teorētisko atziņu apguvi. 20 kredītpunkti (25% no kopējā apjoma) maģistra darba sagatavošanai un aizstāvēšanai.

Izmaiņas studiju programmā ir aprakstītas ikgadējos pašnovērtējuma ziņojumos.

Studiju programmas kvalitāti nodrošinošie mehānismi tiek realizēti sekojoši: • Studiju programmas iekšējo kvalitāti nodrošina programmas caurskates un analīzes Rīgas Stradiņa universitātes Anatomijas un antropoloģijas institūta Morfoloģijas katedras un Biomedicīnas maģistrantūras sēdēs, Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas fakultātes Dekanātā, Dekānu padomes sēdēs, tiek izstrādāti un apstiprināti studiju programmas ikgadējie pašnovērtējuma ziņojumi. Ar Dekānu padomi tiek saskaņotas izmaiņas studiju programmā.

 • Izmantojot studentu un absolventu anonīmas aptaujas anketas, tiek nodrošināta studējošo līdzdalība studiju programmas pilnveidošanā. Tiek organizētas aptaujas gan par studiju programmu kopumā, gan par atsevišķiem studiju kursiem un to docētājiem. Atgriezeniskās saites rezultātā studentiem ir iespēja izteikt savas domas un vēlmes par studiju programmu, tās struktūru un organizāciju.

 • Studentus uzklausa un palīdz rast problēmu risinājumu gan studiju programmas „Biomedicīna” vadītāja, gan Rīgas Stradiņa universitātes Anatomijas un antropoloģijas institūta Morfoloģijas katedras vadītāja, gan Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas fakultātes Dekāns. Studiju priekšmetu docētāji uzklausa un strādā ar studentiem arī konsultāciju laikā.

 • Programmas iekšējo kvalitāti nodrošina gan studiju programmas vadītājai, gan Morfoloģijas katedras vadītājai, gan docētājiem, gan Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas fakultātes Dekānam apspriežoties par studiju programmas realizāciju un organizāciju, par studentu sekmēm, studiju kursu un programmu pilnveidošanu.
Yüklə 1,78 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə