Cü il tarixində əlavə olunub. Şüa diaqnostikasının ümumi sualları


) USM zamanı qaraciyər payları arasında hansı struktur əsas anatomik oriyentir rolunu oynayır?Yüklə 302.99 Kb.
səhifə7/18
tarix13.02.2017
ölçüsü302.99 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   18

355) USM zamanı qaraciyər payları arasında hansı struktur əsas anatomik oriyentir rolunu oynayır?

A) Qapı venasının əsas kötüyü

B) Sol və sağ öd axarlarının birləşməsi

C) Qaraciyər qapısı

D) Öd kisəsi

E) Diafraqmanın ayaqcıqları

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Узи в гастроентерологии. Савелло В.Е. 2010. 136c. «Практическое руководство по ультразвуковой диагностике» под ред.Митькова. Видар-М. М.2003. 698c.
356) Hansı öd kisəsi və öd axarı xəstəliklərində KT müayinəsi informativ deyil ?

A) “Çini” öd kisəsi hallarında

B) Öd kisəsinin diskineziysının aşkarlanmasında

C) Mexaniki sarılıq hallarında

D) Öd kisəsinin xərçəngində

E) Xroniki xolesistitdə

Ədəbiyyat: Джон Г. Стрэнг, Викрэм Догра. Секреты компьютерной томографии. Грудная клетка, живот, таз. Пер. с анг. М. 2009. c. 378
357) Xroniki pankreatit zamanı KT əlamətləri hansıdır?

1. mədəaltı vəzinin diffuzlu böyüməsi

2. mədəaltı vəzi parenximinin atrofiyası

3. mədəaltı əsas axarın genişlənməs

4. peripankreatik toxumanın ödemi

5. assit

A) 1,2


B) 1, 3

C) 1, 5


D) 2, 3

E) 3,5


Ədəbiyyat: Джон Г. Стрэнг, Викрэм Догра. Секреты компьютерной томографии. Грудная клетка, живот, таз. Пер. с анг. М. 2009. c. 383
358) Mədəaltı vəzinin adenokarsinomasının ən çox rast gələn lokalizasiyası hansıdır?

A) Quyruq

B) Düzgün cavab yoxdur

C) Başı


D) Diffuzlu zədələnmə

E) Cisim


Ədəbiyyat: Джон Г. Стрэнг, Викрэм Догра. Секреты компьютерной томографии. Грудная клетка, живот, таз. Пер. с анг. М. 2009. c. 384
359) Periampulyar xərçəng terminə nə aid deyil?

A) Mədənin piloroantral xərçəngi

B) Ümumi öd axacağın distal hissəsinin xərçəngi

C) Mədəaltı vəzi başının xərçəngi

D) 12 barmaq bağırsaq xərçəngi

E) Fater məməciyinin xərçəngi

Ədəbiyyat: Джон Г. Стрэнг, Викрэм Догра. Секреты компьютерной томографии. Грудная клетка, живот, таз. Пер. с анг. М. 2009. c. 392
360) Dalaq limfoması zamanı KT əlamətləri hansılardır?

A) Böyük ölçülü solid törəmə

B) Hamısı düzgündür

C) 1 – 10 sm ölçülü çoxsaylı törəmələr

D) 5 mm kiçik ölçülü milliar düyünlər

E) Törəməsiz dalağın ölçülərinin artması

Ədəbiyyat: Джон Г. Стрэнг, Викрэм Догра. Секреты компьютерной томографии. Грудная клетка, живот, таз. Пер. с анг. М. 2009. с. 398
361) Aşağıdakı simptomlardan hansı portal hipertenziya əlaməti deyil?

A) Öd kisəsinin hidropsu

B) Qapı venasının qara ciyərdən kənar hissəsinin 14 mm-dən artıq dilyatasiyası

C) Splenomeqaliya və portokaval anastomozlar

D) Dalaq venasının 10 mm-ə qədər genişlənməsi

E) Porto-kaval anastomozlar

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Узи в гастроентерологии. Савелло В.Е. 2010. 136c. «Практическое руководство по ультразвуковой диагностике» под ред.Митькова. Видар-М. М.2003. 698c.
362) Qaraciyərin polikistozu hansı digər üzvlərin polikistozu ilə müşayiət oluna bilər?

A) Ağ ciyərlərin

B) Yumurtalıqların

C) Böyrəklərin və mədəaltı vəzin

D) Dalağın

E) Mədəaltı və adrenal vəzlərin

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Узи в гастроентерологии. Савелло В.Е. 2010. 136c. «Практическое руководство по ультразвуковой диагностике» под ред.Митькова. Видар-М. М.2003. 698c.
363) USM zamanı mədəaltı vəzinin vizualizasiyasında oriyentir rolunu hansı strukturlar oynayır?

A) A.mesenterica inferior et superior, a.gastrica, v.lienalis v.portae,

B) A.mesenterica superior,v.lienalis, a.lienalis a. qastrica sinistra, a.hepatica propriae a.renalis.

C) A.mesenterica superior, , a.renalis sin, v.lienalis

D) A.mesenterica superior, v.lienalis, , a.lienalis, a.hepatica propriae

E) A.mesenterica superior, v.mesenterica superior, v.lienalis, abdominal aorta, v.portae, v.cava inferior

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Узи в гастроентерологии. Савелло В.Е. 2010. 136c. «Практическое руководство по ультразвуковой диагностике» под ред.Митькова. Видар-М. М.2003. 698c.
364) USM zamanı qaraciyərin qapı venasının əsas kötüyünün ölçüsü hansıdır?

A) 17-21mm

B) 7-8 mm

C) 5-8 mm

D) 15-20 mm

E) 9-14 mm

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Узи в гастроентерологии. Савелло В.Е. 2010. 136c. «Практическое руководство по ультразвуковой диагностике» под ред.Митькова. Видар-М. М.2003. 698c.
365) “Frigiya kolpakı” termini öd kisəsinin hansı halına aiddir?

A) Mirizi sindromunda öd kisəsində yaranan deformasiyaya aid olur

B) Öd kisəsi dibinin əyilərək cisminə söykənməsinə patognomonikdir

C) “Hartman” cibi tipli divertikulun əksidir

D) Od kisəsinin fizioloji anatomik əyriliyini şərhidir

E) Öd kisəsinin dibinin lokal genişlənməsinə aiddir

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Узи в гастроентерологии. Савелло В.Е. 2010. 136c. «Практическое руководство по ультразвуковой диагностике» под ред.Митькова. Видар-М. М.2003. 698c.
366) 15 yaşa qədər olan yaş qrupunda normal mədəaltı vəzin exogenliyi nə cür olur?

A) Dalaq parenximasından yüksək exogenlik

B) Dalaq parenximasından nisbətən aşağı exogenlik

C) Qaraciyər parenximasından yüksək exogenlik

D) Qaraciyər parenximasından aşağı exogenlik

E) Qaraciyər parenximasının exogenliyi ilə eyni

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Узи в гастроентерологии. Савелло В.Е. 2010. 136c. «Практическое руководство по ультразвуковой диагностике» под ред.Митькова. Видар-М. М.2003. 698c.
367) USM-də kəskin pankreatit qörüntüsü necə xarakterizə olunur?

A) Mədəaltı vəzinin deformasiyası, konturlarının nahamarlaşması və düyünlər

B) Konturlarının hamarlaşması və ölçülərin kəskin kiçilməsi

C) Mədəaltı vəzin strukturunda çoxsaylı kiçik ölçülü kalsinatlar

D) Mədəaltı vəzin strukturunda dəyişikliklər təyin edilmir

E) Mədəaltı vəzi ölçülərinin böyüməsi və parenximin exogenliyində diffuz azalma


Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Узи в гастроентерологии. Савелло В.Е. 2010. 136c. «Практическое руководство по ультразвуковой диагностике» под ред.Митькова. Видар-М. М.2003. 698c.
368) Qaraciyərin kapillyar hemangiomasının USM-də hansı patologiya ilə differensiasiya etmək lazımdır?

A) Qaraciyərin hepatomaları ilə

B) Qaraciyərin ocaqlı piy infiltrasiyası ilə

C) Sadalanan qaraciyərin ocaqlı patoloji dəyişikliklərin hamısı ilə differensasiya etməlidir

D) Qaraciyərin adenomaları ilə

E) Qaraciyərin solitar metastazları ilə

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Узи в гастроентерологии. Савелло В.Е. 2010. 136c. «Практическое руководство по ультразвуковой диагностике» под ред.Митькова. Видар-М. М.2003. 698c.
369) USM-də portal hipertenziyanın başlanğıc mərhələsinin simptomokompleksi hansıdır?

A) Qaraciyər həcmi azalır, dalaq həcmi artır, qapı venası normal diametrdə olur

B) Qaraciyər həcmi normal, dalaq həcmi artır, qapı venası daralır

C) Qaraciyərin və dalağın həcminin azalması və exogenliklərinin artması

D) Qapı venasının dilyatasiyası, qaraciyər və dalağın ölçülərinin böyüməsi aşkarlanır

E) İlk fazada dəyişiklik USM- də xarakterik dəyişikliklər müşahidə edilmir

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Узи в гастроентерологии. Савелло В.Е. 2010. 136c. «Практическое руководство по ультразвуковой диагностике» под ред.Митькова. Видар-М. М.2003. 698c.
370) USM -də öd kisəsinin konturları və divarının qalınlığının normal halında, öd kisə divarının daxili qatında çoxsaylı nöqtəvari hiperexogen strukturların aşkarlanması hansı halın səbəbinə yaranır?

A) Xroniki xolesistiti zamanı

B) Kəskin xolesistiti zamanı

C) Öd kisəsinin xolesterozunu səbəbinə

D) Öd kisəsinin xərçəngi hallarında

E) Öd daşı xəstəliyində yaranır

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Узи в гастроентерологии. Савелло В.Е. 2010. 136c. «Практическое руководство по ультразвуковой диагностике» под ред.Митькова. Видар-М. М.2003. 698c.
371) Hansı xəstəlikdə qaraciyər arxitektonikası USM-də pozulmur?

A) Qaraciyər sirrozu zamanı

B) Piyli hepatoza patognomonikdir

C) Qaraciyər xərçəngində pozulmur

D) Hemoxromatoza xasdır

E) Qaraciyər metastazları üçün xasdır

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Узи в гастроентерологии. Савелло В.Е. 2010. 136c. «Практическое руководство по ультразвуковой диагностике» под ред.Митькова. Видар-М. М.2003. 698c.
372) USM-də öd kisəsinin hidropsu aşağıdakılardan hansı hal ilə xarakterizə olunur?

A) Öd kisəsinin uzunluğunun 10 sm-dən çox artması

B) Öd kisəsinin uzunluğunun 3 sm-dən çox artması və onun divarlarının nazikləşməsi

C) Öd kisəsinin və qaraciyər daxili öd yollarının eyni zamanda genişlənməsi

D) Öd kisəsinin uzunluğunun 5 sm-dən çox artması

E) Öd kisəsinin uzunluğunun 7 sm-dən çox artması

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Узи в гастроентерологии. Савелло В.Е. 2010. 136c. «Практическое руководство по ультразвуковой диагностике» под ред.Митькова. Видар-М. М.2003. 698c.
373) Hansı qaraciyərin şişi üçün mərkəzi “çapıqsimptomu xarakterik deyil?

A) Hepatik fokal düyünlü hiperplaziyasına

B) Hepatik hemangioendoteliomaya

C) Böyük həcmli hepatik hemangiomuna

D) Fibrolamelyar hepatosellyular karsinomaya

E) Skirroz hepatosellular karsinomaya

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Д. Странг, Секреты компьютерной томографии, 2009
374) Qaraciyərin kistoz tipli metastazları hansı tumorlar üçün xarakterikdir?

A) Abdominal kistoz mezenximal tumora

B) Ovarial adenokarsinoma və pankreatik kistoz tumorlarına

C) Hockin tipli limfomaya

D) Kistoz angiosarkomalar və adrenal kistoz tumorlara

E) Kolon xərçəngi və seminomaya

Ədəbiyyat: В. Догра: Секреты ультразвуковой диагностики 2005
375) Kəskin hepatit zamanı USM-də qaraciyər hansı əlamət və xüsusiyyətlər ilə vizualizasiya olunur?

A) Exogenliyi azalır, hepatomeqaliya hesabına kənarları dəyirmi olur

B) Exogenliyi artmış, ölçüləri normal qalır

C) Qaraciyərin ölçülərinin azalması izlənilir

D) Hepatomeqaliya və portal hipertenziya izlənilir

E) Portal hipertenziya nəzərə çarpır

Ədəbiyyat: Узи в гастроентерологии. Савелло В.Е. 2010. 136c. «Практическое руководство по ультразвуковой диагностике» под ред.Митькова. Видар-М. М.2003. 698c.
376) Küt abdominal travma nəticəsində qaraciyərin zədələnməsinin əsas USM əlamətlərinə aşağıdakılardan hansı aid deyil?

A) Qaraciyər daxili hipoexoqen sahə və qarın boşluğunda sərbəst maye

B) Qaraciyər parenximasında kələ-kötür konturlu hipo və anexogen törəmə

C) Qaraciyər konturlarının (kapsulasının) lokal diskonfiqurasiyası

D) Qarın boşluğunda sərbəst qaz mövcudluğu

E) Qarın boşluğunda sərbəst mayenin proqressiv artması

Ədəbiyyat: Узи в гастроентерологии. Савелло В.Е. 2010. 136c. «Практическое руководство по ультразвуковой диагностике» под ред.Митькова. Видар-М. М.2003. 698c.
377) Aşağıdakılardan hansı müddəa fibrolamellar QHK ( qaraciyər hüceyrəli karsinoma) üçün doğru deyil?

A) Qaraciyərin nadir rast gəlinən və normal qaraciyər toxumasından inkişaf edən birincili bədxassəli şişdir

B) Yalnız qaraciyərin sirrozu fonunda yaranan patologiyadır

C) USM-də yüksək heterogen, daxilində kalsinatlar və fibroz ola bilər

D) Böyük ölçülü, kapsulası olmayan, hipervaskulyar şişdir

E) Strukturunda geniş birləşdirici toxuma təbəqələri hesabına formalaşmış “ulduzşəkilli çapıq” ola bilər

Ədəbiyyat: Direct Diagnosis in Radiology, Gastrointestinal İmaging, H.J.Brambs 2010; Pocket Radiologist, Abdominal, Federle, Fishman, Jeffrey, Anne, 2003
378) Aşağıdakılardan hansı müddəa biliar hamartroma (fon Meyenburq kompleksi) üçün yanlışdır?

A) Düyünlərin öd yolları ilə əlaqəsi olmur

B) KT-da kontrastdan sonra qaraciyər toxumasından aydın seçilən aşağı sıxlıqlı kiçik düyünlər

C) Düyünlərin orta ölçüləri 3-4 sm-dir və öd yolları ilə əlaqəsi mövcuddur

D) Düyünlər adətən subkapsulyar nahiyədə olur

E) USM-də exogenliyi hipo və hiperexogenlik arasında variasiya edən kiçik düyünlü ocaqlar

Ədəbiyyat: Direct Diagnosis in Radiology, Gastrointestinal İmaging, H.J.Brambs, 2010
379) Bilioma termini hansı patomorfoloji halı əks etdirir?

A) Ödün tərkibində qranulyomatoz yığıntıların yaranmasını

B) Biliar axarlarda kistoz genişlənmələrin yaranmasını

C) Biliar sistemin bədxassəli tumoru

D) Abdominal boşluğda, ekstrahepatik, məhdudlaşmış öd yığıntılarını

E) Biliar sistemin xoşxassəli tumoru

Ədəbiyyat: Textbook of Diagnostic Ultrasonography, Sandra L. Hagen – Ansert, 2005
380) Dalaq parenximində kalsifikasiyaların yaranması hansı xəstəliyə xarakterik deyil?

A) Dalaq infarktının xroniki perioduna

B) Histoplazmoz mikotik infeksiyası

C) Sarkoidoza

D) Pneumocystis carini infeksiyası

E) Vərəm infeksiyası fəsadına

Ədəbiyyat: Textbook of Diagnostic Ultrasonography, Sandra L. Hagen – Ansert, 2005
381) USM zamanı dalaq parenximasının diffuz bərkiməsi hansı xəstəliklərdə müəyyən edilir?

A) Sarkoidozda

B) Hemolitik anemiyada

C) Kəskin toksikoinfeksiyada

D) Kandidozda

E) Hemoxromatozlarda

Ədəbiyyat: Textbook of Diagnostic Ultrasonography, Sandra L. Hagen – Ansert, 2005
382) Qaraciyərin peliozu (peliosis hepatis) termini hansı patoloji morfostruktur dəyişiklikləri əks etdirir?

A) Xroniki infeksiyaların nəticəsində hepatik parenximinin diffuz fibroz - kistoz transformasiyanı

B) Qaraciyər sinusoidlərinin dilatasiyası və daxillərində qan yığıntıların mövcudluğunu

C) Qaraciyər sinusoidlərində fibrotik toxumaların patoloji inkişafı olduğunu

D) Qaraciyər parenximında çoxsaylı qranulyasion toxumaların inkişafını

E) Qaraciyər parenximın bərkiməsi və ağır metalların yüksək konsentrasiyasını

Ədəbiyyat: Textbook of Diagnostic Ultrasonography, Sandra L. Hagen – Ansert, 2005
383) Qaraciyər parenximinin diffuz bərkiməsi hansı patologiyada aşkarlanmır?

A) Postximioterapevtik hepatitdə

B) Amiodaron mənşəlili toksikozda

C) Birincili və ikincili hemoxromatozda

D) Vilson (Konovalov) xəstəliyində

E) Glikogen konsentrasiyası xəstəliyində

Ədəbiyyat: Diagnostic Imaging, Ultrasound, Ahuija 2007
384) Aşağıda qeyd olunmuş hansı patologiya aşkarlanan hallarda, von Hippel Lindau xəstəliyi differensial sıraya daxil olmalıdır?

A) Pankreasın mikrokistoz (seroz) adenomaları

B) Böyrəklərin hipernefroması

C) Pankreasın insulinoması

D) Pankreasın psevdokistası

E) Pankreasın adenokarsinomu

Ədəbiyyat: Diagnostic Imaging, Ultrasound, Ahuija 2007
385) Portal venanın trombozu zamanı ümumi qaraciyər arteriyasında qan axınının sürəti necə dəyişir?

A) Nəfəsalmada artır

B) Sürətlənir

C) Nəfəsalmada azalır

D) Sabit qalır

E) Azalır

Ədəbiyyat: Introduction to Vascular Ultrasonography; W.Zwiebel, J.Pellerito, 2006
Bölmə 19. Süd vəzi, səthi üzvlərin və limfatik damarların xəstəliklərinin şüa diaqnostikası
386) KT zamanı limfa düyünlərin kalsifikasiyası hansı xəstəliklərdə rast gəlinir?
A) TBC və göbələk xəstəliyi

B) MTS


C) Hamısı düzgündür

D) Sarkoidoz

E) Silikoz

Ədəbiyyat: Джон Г. Стрэнг, Викрэм Догра. Секреты компьютерной томографии. Грудная клетка, живот, таз. Пер. с анг. М. 2009. c. 187


387) Süd vəzinin hansı nahiyəsində dərialtı piy toxuması olmur?

A) Yuxarı daxili kvadrant

B) Yuxarı xarici kvadrant

C) Areola sahəsində

D) Aşağı xarici kvadrant

E) Aşağı daxili kvadrant

Ədəbiyyat: Textbook of Diagnostic Ultrasonography, Sandra L. Hagen – Ansert, 2005
388) Süd vəzisinin xərçəngönü dəyişikliklərinə aşağıdakılardan hansı aiddir?

A) Mastitin diffuz forması

B) Mastitin düyünlü forması

C) Fibroz-kistoz mastopatiyanın düyünlü tipi

D) Abses və xroniki qalaktoreya

E) Diffuz fibroz-kistoz mastopatiya

Ədəbiyyat: Textbook of Diagnostic Ultrasonography, Sandra L. Hagen – Ansert, 2005
389) Süd vəzilərinin həqiqi hipertrofiyasında böyümə hansı toxumanın hesabına yaranır?

A) Birləşdirici və piyli toxumaların hipertrofiyası səbəbinə

B) Piyli toxumanın hipertrofiyası hesabına

C) Bütün toxumaların eyni halda bərabər artması ilə əlaqəlidir

D) Vəz toxuması hipertrofiyası səbəbinə

E) Birləşdirici toxuma artmasının nəticəsidir

Ədəbiyyat: Textbook of Diagnostic Ultrasonography, Sandra L. Hagen – Ansert, 2005
390) Süd vəzinin xoşxassəli törəmələrində exoqrafik kölgə necə olur?

A) Asimmetrik akustik yan kölgə yaranır

B) Simmetrik akustik yan kölgələr aşkarlanır

C) Asimmetrik dorsal akustik yan kölgə olur

D) Heterogen törəmədə kalsifikasiyalara xas olan exosiqnal nəzərə çarpır

E) Kistoz , heterogen törəməyə xas olan exosiqnal izlənilir

Ədəbiyyat: Textbook of Diagnostic Ultrasonography, Sandra L. Hagen – Ansert, 2005
391) Normada periferik limfatik damarlar USM-də necə vizualizə olunur?

A) Yalnız kontrast yeridiləndən sonra (limfografiya zamanı) bilinir

B) Hiperexogen görüntülüdür

C) Anexogen, güclənmiş sərhədlər kimi izlənilir

D) Anexogen görüntülüdür

E) Exoqrafik üsulla vizualizə olunmur

Ədəbiyyat: Diagnostic Imaging, Ultrasound, Ahuija 2007
392) Süd vəzilərinin yuxarı-xarici kvadrantının xərçəngində birinci olaraq hansı limfa düyünləri zədələnir?

A) Körpücük altı sahəsinin vəzləri qrupu

B) Körpücük üstü vəzlər qrupu

C) Ön və mərkəzi qoltuqaltı qrupların vəzləri

D) Həmin tərəfin boyun limfatik vəzlərini

E) Ön mediastinal limfatik vəzlər

Ədəbiyyat: Textbook of Diagnostic Ultrasonography, Sandra L. Hagen – Ansert, 2005
393) Süd vəzilərinin yuxarı-daxili kvadrantının xərçəngində birinci olaraq hansı limfa düyünləri zədələnir?

A) Aşağı karotid limfa düyünləri

B) Əks tərəfdə qoltuqaltı limfa düyünləri

C) Həmin tərəfdə ön və mərkəzi qoltuqaltı vəzlər qrupları

D) Örta və arxa qoltuqaltı vəzlər qrupları

E) Ön divararalığı qrupun vəzləri

Ədəbiyyat: Textbook of Diagnostic Ultrasonography, Sandra L. Hagen – Ansert, 2005
394) Süd vəzilərinin fizioloji asimmetrik hiperplaziyası hansı dövrə xarakterikdir?

A) İlkin pubertat dövr (7-8 yaş)

B) III pubertat dövr (10-11 yaş)

C) Prepubertat dövr (6-7 yaş)

D) IV pubertat dövr (12-13 yaş)

E) II pubertat dövr (8-9 yaş)

Ədəbiyyat: Textbook of Diagnostic Ultrasonography, Sandra L. Hagen – Ansert, 2005
395) Süd vəzinin xərçənginin ən əsas lokalizasiyası harada olur?

A) Areola ətrafında

B) Yuxarı-xarici kvadrant

C) Yuxarı-daxili kvadrantı

D) Aşağı-daxili kvadrantda

E) Aşağı-xarici kvadrantı

Ədəbiyyat: Diagnostic Imaging, Ultrasound, Ahuija 2007
396) Diffuz fibroz - kistoz mastopatiyalar üçün hansı USM simptomların yaranması xarakterik deyil?

A) Çoxsaylı intraduktal kistaların yaranması

B) Kuper bağlarında hiperexogen qalınlaşma

C) Döş vəzisi stromal elementlərin arasında hiperexogen fokal əlavə nöqtələrin olmağı

D) Döş vəzisi stromada hipoexogen sahələrin və sərhədsiz xaotik strukturların mövcudluğu

E) Fibroz-birləşdirici toxumaların qalınlaşması və konturlaşması

Ədəbiyyat: Diagnostic Imaging, Ultrasound, Ahuija 2007
397) Mammar USM zamanı döş vəzisinin görüntüsü hansı faktordan asılı deyil?

A) Vəzinin ölcüləri

B) Pasientin yaşı faktoru

C) Mammar vəzisin forma və lokalizasiyasından

D) Hormonal status

E) Menstrual tsiklin fazası

Ədəbiyyat: Diagnostic Imaging, Ultrasound, Ahuija 2007

Bölmə 20. Ürək-damar xəstəliklərinin şüa diaqnostikası
398) Normada aşağı ətraf arteriyalarında hansı tip axın izlənir?

A) Magistral tipli axın

B) Bifazalı axın

C) Kollateral tipli

D) Magistral və kollateral tipli

E) Monofazalı axın

Ədəbiyyat: Introduction to Vascular Ultrasonography; W.Zwiebel, J.Pellerito, 2006
399) Normada doppler US müayinəsi zamanı qaraciyərin portal venasında qan axınının istiqaməti necə olur?

A) Hepatopedal – hepatofugal

B) Hepatofugal

C) Ümumi qaraciyər arteriyasının qan axınının əksi istiqamətdə olur

D) Qaraciyər venalarının qan axınının istiqaməti ilə eyni olur

E) Hepatopedal

Ədəbiyyat: Introduction to Vascular Ultrasonography; W.Zwiebel, J.Pellerito, 2006
400) Normada Doppler müayinəsi zamanı qaraciyər venalarında qan axınının istiqaməti və xarakteri necə olur?

A) Müxtəlif istiqamətli və turbulent axın

B) Müxtəlif istiqamətli və laminar axın

C) Bir istiqamətli və laminar

D) Heç biri doğru deyil

E) Bir istiqamətli və turbulent axın

Ədəbiyyat: İntroduction to Vascular Ultrasonography; W.Zwiebel, J.Pellerito, 2006
401) Qeyrispesifik aortoarteriit (Takayasu xəstəliyi) zamanı adətən hansı damarlar zədələnir?+

A) Aşağı ətraf arteriyaları

B) Aorta qövsü və onun magistral şaxələri

C) Yuxarı ətraf arteriyaları

D) Abdominal arteriyalar

E) Serebral arteriyalar

Ədəbiyyat: Direct Diagnosis in Radiology, Vascular Imaging, Karl-Juergen Wolf, 2011
402) Mədəaltı vəzin v.mezenterica superior və a.mezenterica superior-un arxa hissəsində qalan hissə necə adlanır?

A) Cismi


B) Qarmağabənzər çıxıntı

C) Pankreasın quyruqlu hissəsi

D) Baş hissəsi və cismi

E) Pankreasın boyun hissəsi

Ədəbiyyat: Узи в гастроентерологии. Савелло В.Е. 2010. 136c. «Практическое руководство по ультразвуковой диагностике» под ред.Митькова. Видар-М. М.2003. 698c.
403) KT zamanı döş qəfəsinin aksial proyeksiyasının hansı səviyyəsində tək venanın qövsü yerləşir?

A) Th 2


B) Th 3 – Th 4

C) Th 8


D) Th 9 – Th 10

E) Th 5 – Th 6

Ədəbiyyat: Джон Г. Стрэнг, Викрэм Догра. Секреты компьютерной томографии. Грудная клетка, живот, таз. Пер. с анг. М. 2009. c. 205
404) Tək vena anomaliyaları növlərinin KT əlamətləri hansıdır?

A) Tək venanın onurga yanı hissəsinin genişlənməsi

B) Hamısı düzgündür

C) Tək vena qövsunun genişlənməsi

D) Tək venanın retrokrural hissəsinin genişlənməsi

E) Aşağı boş venanın aşkarlanmaması

Ədəbiyyat: Джон Г. Стрэнг, Викрэм Догра. Секреты компьютерной томографии. Грудная клетка, живот, таз. Пер. с анг. М. 2009. c. 212


Каталог: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   18


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə