Damar cerrahiSİnde acil durumlarYüklə 4,8 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə23/31
tarix28.04.2017
ölçüsü4,8 Kb.
#16320
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   31

Travmada profilaksi
Travma merkezlerinde, acil hasta bakımı ve venöz
tromboemboli profilaksisinde 50 yıldır ilerlemeler ol-
masına rağmen hala yoğun bakım ünitelerinde derin
ven trombozu ve pulmoner emboliye bağlı morbidite
ve mortaliteler yüksektir. İyi merkezlerde bile pulmoner
emboli politravmatize hastalarda  % 6 oranında mor-
taliteye sebep olmaktadır. Ayrıca geç takiplerde ortaya
çıkan posttrombotik sendromlar henüz önemsenme-
mektedir.  Travma nedeni ile uzun süre immobilizasyon
venöz tromboz riskini arttırır.  Travma sonrası koagu-
lasyon aktivitesi ve fibrinoliz dengeleri değişmektedir.
Birçok  araştırma  yüksek  riskli VTE  gruplarına  uzun
süre yatak istirahatinde kalmış,  pelvis ve alt ekstremite
kırıkları olanları,  spinal kord yaralanmaları, majör ve-
nöz yaralanmalar,  santral venöz kataterler ve fazla kan
transfüzyonları yapılanları ilave etmiştir. Birden fazla
fizyopatolojik faktör ortaya çıktığı için politravmatize
hastalarda uygulanmakta olan rutin profilaksinin ye-
tersizliği doğal kabul edilmektedir. En çok kullanılan
intermittan pnömatik kompresyon (IPK) ve düşük mo-
lekül ağırlıklı heparinlerin  (DMAH) etkileri sınırlıdır
(Resim 7). Bu nedenle yatak başında Doppler ultraso-
nografi görüntüleme ile profilaktik vena cava filtreleri
de profilaksinin bir parçası olarak günümüzde kulla-
nılmaktadır.  Herşeye  rağmen  bir  çok  yönden  venöz
tromboemboli  koruması  yapılan  travma  hasta  gru-
bunda halen ileri araştırmalara ihtiyaç vardır.   Travma
sonrası, ameliyat risk faktörlerini de ekleyerek her ki-
şiye ayrı profilaksi uygulamak en doğru yöntem ola-
caktır. 
Travmada  venöz  tromboemboli  ile  yapılan  çalış-
malar arasında en geniş seri bizim kendi serimizden
sonra  349  vaka  ile  Geerts  ve  arkadaşlarının  serisidir.
(63-68)
Kontrast  venografi  ile  birinci  ve  üçüncü  haa
içinde yapılan  tetkiklerde  travma skorları 9  ve  üzeri
olanlarda  derin  ven    trombozu      %  57.6    oranında
tesbit edilmiştir ve  bunların  % 18.1’i proksimal  derin
bilmektedir.
(61)
Günümüzde uzun dönem proflaksi git-
tikçe yerleşmeye başlamıştır. Özellikle ortopedik has-
talarda  erken  mobilize  edilmelerine  rağmen  hastalar
hastaneden  de  erken  çıkarıldıkları  için  ortalama    %
25’inde iki aya kadar pulmoner emboli gelişebilmek-
tedir  ve  bu  yüzden  yüksek  riskli  ortopedi  grubunda
proflaksi  uzun  dönem  yani  1  ay  yapılmalıdır.    ENO-
XACAN  II  çalışmasında  abdominal  kanser  cerrahisi
sonrası 6–10 gün ve 25–31 gün 40 mg/gün enoksaparin
kullanan hasta grupları karşılaştırıldığında; uzun dö-
nem  kullanan  grupta  VTE  insidansı  %60  oranında
azalmıştır  ve  bu  yarar  3  aylık  takip  döneminde  de
sürmüştür. Uzatılmış profilaksi, kanama insidansında
artışa sebep olmamıştır.
(61) 
Gastrointestinal kanser ame-
liyatları sonrası VTE proflaksisi 1 ay devam etmelidir.
Epidural katater ve antikoagulan 
tedavi
Epidural kataterlerin venöz tromboemboli proflak-
sisinde yeri olduğu gibi, proflaksi yapılanlarda epidural
katater  takılması  da  sorunludur.  Çünkü  epidural  ka-
namalara  ve  paraplejilere  sebeb  olabilir.  Bu  nedenle
epidural katater takıldıktan 6–8 saat sonra düşük mo-
lekül ağırlıklı heparinlere başlanmalı ve düşük molekül
ağırlıklı heparin yapılmadan önce epidural kataterler
çıkarılmalıdır.
Profilakside heparin kullanamadığımız hastalarda
profilaksi nasıl uygulanmalı?
1) Çok yüksek riskli grupta; Ör: akut DVT varlığında
geçici veya kalıcı filtre uygulanır
2) Akut DVT olmayan, yüksek riskli grupta IPC ve /
veya doppler US ile kontrol, DVT tespit edilir ise
filtre,
3) Epidural kateter + IPC kullanabiliriz.
Proflakside gelecek
En son yapılan çalışmalarda düşük molekül ağırlıklı
heparinler  gibi  pentasakkaritler  de  araştırılmaktadır.
Pentasakkaritlerin etkinlikleri ve süreleri düşük mole-
kül ağırlıklı heparinlere nazaran daha fazla olup henüz
dozları tam yerleşmediği için rutin uygulamada yerleri
yoktur. Belki ileride haada tek doz ile tedavi ve prof-
laksi yapılabilecektir.
Direk trombin inhibitörleri veya oral faktör Xa oral
inhibitörleri  laboratuar  takibi  gerekmeden  tedavi  ve
147
Akut Venöz Aciller

ven trombozudur (Tablo-10). Son çalışmalarda kontrast
venografinin yerini dupleks ultrasonografi almıştır. Ve-
nöz  Doppler  ultrasonografi  non-invazif  kolay  tekrar
edilebilir,  hasta yatağında yapılabilir olmasına rağmen,
yapana bağılımlı olması tek dezavantajıdır. Ayrıca iliak
venlerde ve baldır venlerinde hassasiyeti azalır. Semp-
tomatik hastalarda  % 90’ ın üzerinde tanı güvenirliği
olan Doppler ultrosonografi asemptomatik hastalarda
% 79’lara düşmektedir 
(69)
(Şekil-10). 
Travmada DVT risk faktörleri
İlk  araştırıcılar ekstremite kırıkları, uzun yatak  is-
tiharahatları    ve  ilerlemiş  yaşı    derin  ven  trombozu
oranını   artıran risk faktörleri olarak kabul  etmişlerdir.
Son yıllarda yüksek risk grubu tablosuna yenileri ek-
lenmiştir.  Her  yaş  için  risk  artışı  1.05,  kan  transfuz-
yonlarında 1.74, cerrahide 2.30, femur ve tibia kırıkla-
rında 4.82 ve  spinal kord yaralanmalarında 8.59 olarak
gösterilerek    derin  ven  trombozunun  yüksek  riskli
grubu ortaya çıkmıştır.
(70) 
Hastaneye yatış süresi yedi
148
Prof. Dr. Mehmet Kurtoğlu
Resim-7: Yoğun bakımda VTE profilaksisinde,
intermittan pnömatik kompresyon cihazı uygulaması 
günü geçtiği zaman ve travma şiddet skoru (Trauma
Injury Severity Score (TRISS) 85  veya  daha az  oldu-
ğunda,  Injury  Severity  Score  (ISS)  9’dan  fazla  oldu-
ğunda,    pelvis    kırıkları,    majör  venöz  yaralanmalar,
femoral kataterler  ve 10 üniteden fazla kan transfüz-
yonları ile uzamış  parsiyel tromboplastin zamanı,  de-
rin  ven  trombozu    riskini  arttırıcı    faktörler    olarak
kabul  edilmiştir.
(71-74) 
Santral  venöz  kataterler  de  üst
ekstremite venöz tromboz ve pulmoner emboli riskini
artırır.  Buna karşın pediatrik travma grubunda venöz
tromboemboli riski çok azdır.  Literatürdeki çalışma-
larda çocuklarda spinal kord yaralanmalarında derin
ven trombozu ve pulmoner emboli komplikasyonlarına
rastlanmaktadır. Ayrıca ven yaralanması olmayan pe-
netran  yaralanmalarda  künt  yaralanmalara  nazaran
daha az venöz tromboemboli riski vardır. Tüm bu ça-
lışmalar  değerlendirildiğinde  travmada  VTE  riski
%20’nin altında olan grup ancak tüm travma olguları-
nın  %8’ini  oluşturmaktadır.  Bu  nedenle  genel  olarak
politravmatize  hastaların  tümü  yüksek  riskli  olarak
kabul edilmelidir.
(78)
Travmalı  hastalarda  derin  ven  trombozu  riskinin
açıkça  belirlenmesi  üzerine  rutin  proflaksi  uygulan-
maya  başlanmıştır.  Profilaksi  uygulamalarının  etkin-
likleri hakkında değişik yayınlar olmasına rağmen, ve-
nöz tromboembolizm oranını düşürdüğü kesindir. En
çok uygulanan proflaksi yöntemi farmakolojik olanıdır.
Düşük  molekül  ağırlıklı  heparinler,  pnömotik  kom-
presyon aletleri ve filtreler profilaktik yöntem olarak
uygulanır. Her birinin kendine göre sınırlamaları vardır.
Genel cerrahi hastalarında orta düzeyde risk için pro-
filaksi  yeterli  olmasına  rağmen  travma  hastalarında
Şekil 10: Travmada VTE profilaksisi

149
Akut Venöz Aciller
YÜZ, TORAKS
KAFA
OMURGA
ALT EKST.
VEYA BATIN
26/63
11/16
8/21
30/43
YÜZ, TORAKS
% 41
%69
%38
%70
VEYA BATIN
20/51
6/12
20/26
KAFA
%39
%50
%77
%68
19/26
OMURGA
%73
%66
ALT EKST.
Tablo-10:
Politravmatize
hastada DVT
sıklığı
Tablo 11. Genel
cerrahide VTE
proflaksisi
kılavuzu

etkinliği daha  az olduğu için  majör travma hastaları
yüksek riskli ortopedik hastalar gibi kabul edilmelidir.
Diğer    bir  proflaksi    yöntemi  olan    intermittan  pnö-
matik      kompresyon    aletleri    kanama  riski    yüksek
hastalarda  yalnız başına veya  farmakolojik  profilak-
siye  ilave olarak  uygulanmaktadır.  Teorik olarak me-
kanik profilaksi (IPK) stazı  önleyip, venöz  velositeyi
arttırırken, fibrinolitik akvitiyeyi   azaltıp, venöz dila-
tasyon  sonucu  oluşacak  endotel  harabiyetini    azaltır
(Tablo 11).
9. Sivrikoz E, Kurtoglu M, Yanar H, Aksoy M. An algorithm
for  outpatient  deep  venous  thrombosis  management  and
severe  post-thrombotic  syndrome  at  mid-term  follow  up.
European Venous Forum 8th Annual Meeting 29 June – 1
July 2007, Istanbul, Turkey.
10. Collins R. Scrimgeour A. Yusuf S. Peto R. Reduction in fatal
pulmonary embolism and venous thrombosis by periope-
rative  administration  of  subcutaneous  heparin.  Overview
of  result  of  randomized  trials  in  general,  orthopedic  and
urologic surgery. N. Engl J Med 1989: 42: 282-4.
11. Kakkar VV. Howe CT. Nicolaides AN. Renney JTG. Clarke
MB. Deep vein thrombosis of the leg. Is there a high risk
group. Am J. Surg 1970: 120: 527-30. 
12. Sue-Ling HM. Johnston D. McMahon MJ. Philips PR. Davien
JA.  Preoperative  identification  of  patients  at  high  risk  of
deep venous thrombosis aer elective major abdominal sur-
gery. Lancet 1986: 1: 1176.
13. Scur  JH.  Coleridge-Smith  PD.  Hasty  JH.  Deep  venous
thrombosis: a continuing problem. Br. Med J 1988: 297: 28.
14. Arcelus JI. Caprini JA. Prevention aer hospital discharge.
In: Goldhaber SZ. Etidor. Prevention of venous thrombo-
embolism. New York: Marcel dekker. 1993: 497-518.
15. Anderson  F. Wheeler  HB. Venous  thromboembolism  risk
factors and prophylaxis. Clin Chest Med 1995: 2: 235-51.
16. e Urokinase Pulmonary Embolism Trial: A national coo-
perative study. Circulation 47 (suppl): 1-108,1973.
17. Report  on  Confidental  Enquiries  into  maternal  deaths  in
the United Kingdom. 1988/90. London: HMSO. 1994.
18. Zoller B. Dahlback B. Linkage between inhrited resistance
to activited protein C and factor V gene mutation in venous
thrombosis. Lancet 1994: 343: 153-168.
19. Robert A. Escwege V. Hameg H. Droet L. Aillaud MF. Anti-
coagulant response to Agkistrodon contortrix venom (ACV
test): A new global test to screen for defects in the anticoa-
gulant protein C pathway. romb Haemost 1996: 75 (4):
562-526.
20. Lechner K. Lupus anticoagulants and thrombosis. In: Vers-
traete M. Vemylen J. Lijnen R. Editors. rombosis and Hae-
mostasis. Leuven. Belgium: Leuven University Press. 1987:
525.
21. Lensing AW, Prandoni P, Brances D, et al.: Detection of deep
venous thrombosis by real time B mode ultrasonography.
N Engl J Med 320:342-345,1989.
22. Comerota AJ, Katz ML, Hashemi HA: Venous duplex ima-
ging for diagnosis of acute deep venous thrombosis. Hae-
mostatsis 23 suppl 1:61-71,1993.
23. Stein PD, Terran ML, Hales CA, et al: Clinical, laboratory
roentgenographic, and electrocardiographic findings in pa-
tients with acute pulmonary embolism and no pre-existing
cardiac or pulmonary embolism. Chest 100:598-603,1991.
24. Topson BF, Carrol BA, Davidson BL, et al: e diagnostic
approach to acute venous thromboembolism: Clinical prac-
tice guideline. American oracic Society AMJ Respir Crit
Care Med 160:1043-1066,1999.
25. Remi-Jarden M, Remi J, Artout D, et al: Spiral CT of pul-
Prof. Dr. Mehmet Kurtoğlu
150
KAYNAKLAR
1. Gloviczki  P,  Mozes  G.  Development  and Anatomy  of  the
Venous System. In: Handbook of Venous Disorders Guide-
lines of the American Venous Forum. 3ed. Ed.: Gloviczki P.
12-24. Oxford University Press, USA, 2009.
2. Caggiati A. Fascial relationships of the long saphenous vein,
Circulation. 1999. 100 (25): 2547-2549.
3. Caggiati A, Bergan JJ. e saphenous vein: Derivation of its
name and its relevant anatomy, Journal of Vascular Surgery.
2002. 35(1): 172-175.).
4. Caggiati A, Bergan JJ, Gloviczki P, Jantet G, Wendell-Smith
CP,  Partsch  H.  International  Interdisciplinary  Consensus
Committee  on Venous Anatomical  Terminology.  Nomen-
clature of the veins of the lower limbs: An international in-
terdisciplinary  consensus  statement,  Journal  of  Vascular
Surgery. 2002. 36(2):416-422.
5. Mozes  G,  Gloviczki  P. Venous  Embryology  and Anatomy.
In:  e Vein  Book.  Ed:  Bergan  JJ.  1sted.  15-25. Academic
Pres, 2006.
6. Dallen JE, Alpert JS. Natural History of pulmonary embo-
lism. Prog Cardiovasc Dis 17:259-270, 1975.
7. Bergqvist D. Incidence of pulmonary embolism: Is it decli-
ning? Sem in Vasc Surg 13:167-170,2000
8. Lee AY, Levine MN. Venous thromboembolism and cancer:
risks and outcomes. Circulation. 2003 Jun 17;107(23 Suppl
1):I17-21

Akut Venöz Aciller
151
monary embolism:Diagnostic approach, Interpretive pitfalls
and current indications. Eur radio 18:1376-1390,1998.
26. Arseven O. Venöz Tromboembolizm. “Travma” Ed: Ertekin
C, Taviloglu K, Güloglu R, Kurtoğlu M. 1323-1339, Istanbul
Medikal Yayıncılık 2005.
27. Hyers TM, Agnelli G, Hull RD, et al: Antithrombotic therapy
for  venous  thromboembolic  disease.  Chest  114:561S-
578S,1998.
28. Cruickshang MK, Levine MN, Hirsh J, et al: A standart no-
mogram for the management of heprain therapy. Arch In-
tern Med 151:333-337,1991.
29. Hull RD, Rascob GE, Rosenbloom D, et al: Optimal thera-
patic level of heparin therpay in patients with venous throm-
bosis. Arch Intern Med 152:1589-1595,1992.
30. Fareed J, Jeske W, Hopensted D, et al: Low molecular wieght
heparins. Pharmacological profile and product differentia-
tion. Am J Cardiol 82:3L-10L,1998.
31. Hirsh J, Warkentin TE, Raschke R, et al: Heparin and low
molecular weight heparin: Mechanisms of action, pharma-
cokinetics, dose considerations, monitoring, efficacy and sa-
fety. Chest 114:489S-510S,1998.
32. Leizorovichz A, Simonnau G, Decousus H, et al: Comparison
of efficacy and safety of low molecular wight heparin and
unfracitoned  heparin  in  inital  treament  of  deep  venous
thrombosis: Meta-analysis. BMJ 390:299-304,1994.
33. Lensing AWA, Prins MH, Davidson  BL, et al: Treatment of
deep venous thrombosis of deep venous thrombosis with
low molecular weight heparins. Arch Intern Med 155:601-
607,1995.
34. Siragusa S, Cosme B, Piovella F, et al: Low molecular weight
heparins and unfracitoned heparin in the treatment of pa-
tients  with  acute  venous  thromboembolism:  Results  of  a
meta-analysis. Am J Med 100:269-277,1996.
35. Koopman MM, Prandoni P, Piovella F, et al: Treatment of
venous thromobsis with unfractioned heparin adminisitered
in  hospital  as  compared  with  substaneous  low  molecular
wieght  heparin  administered  at  home.  N  Engl  J  Med
334:682-687,1996.
36. Levine M, Gent M, Hirsh J, et al: A comparison of low mo-
lecular wight heparin administered at home with unfrac-
tioned heparin administered in hospital for proximal deep
vein thrombosis. N Engl J Med 334:677-681,1996.
37. Kurtoğlu M., Güloğlu R., Kurtoğlu M., Necefli A..: Ambula-
tory treatment of proximal DVT with low molecular weight
heparin (Enoxiparine). Eurosurgery 2000 20-24 June 2000,
İstanbul. 
38. Ufer M. Comparative efficacy and safety of the novel oral
anticoagulants  dabigatran,  rivaroxaban  and  apixaban  in
preclinical and clinical development. romb Haemost. 2010
Mar;103(3):572-85. Epub 2010 Feb 2.
39. e COLOMBUS investigators: Low molecular weight he-
parin  in  the  treatment  of  patients  with  venous  thrombo-
embolism. N Engl J Med 337:657-662.,1997.
40. Simoneau G, Sors H, Charbonier E, et al: A comparison of
low  molecular  weight  heparin  with  unfractioned  heparin
for  acute  pulmonary  embolism.  N  Engl  J  Med  337:663-
669,1997.
41. Camerota AJ et al.: Catheter directed thrombolysis for tre-
atment of acute iliofemoral DVT. Phlebology 15:149–155,
2001.
42. Clive Kearon, Kahn S, Agnelli G et al. Antithrombotic e-
rapy for Venous romboembolic Disease American College
of Chest Physicians Evidence Based Clinical Practice Gui-
delines (8th Edition) CHEST-June 200.
43. Kurtoglu M, Sivrikoz E. Vena Kava Filtre Uygulamaları. Or-
topedi ve Travmatoloji’de Venöz Tromboemboli. Ed. Altıntaş,
F. Logos Yayıncılık 2006.
44. Decousus H, Leizorovicz A, Parent F, et al. A clinical trial of
vena caval filters in the prevention of pulmonary embolism
in patients with proximal deep-vein thrombosis. N Engl J
Med.  1998;338:409-415.
45. Streiff  MB. Vana  Caval  Filters: A  Comprehensive  Review.
Blood. 2000;95:3669-3677
46. Valentine RJ, WG. Anatomic Exposures in Vascular Surgery,
2e. 2003. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. 577.
47. Kashyap VS, Ahn SS, Machleder HI. oracic outlet neuro-
vascular compression: Approaches to anatomic decompres-
sion  and  their  limitations,  Sem Vasc  Surg.  1998.  11:  116-
122.
48. McCarthy MJ, VK, London NJM. Experience of supraclavi-
cular exploration and decompression for treatment of tho-
racic outlet syndromes, Ann Vasc Surg. 1999 13: 268-274.
49. Green, RM, Rosen R. e management of axillo-subclavian
venous  thrombosis  in  the  setting  of  thoracic  outlet
syndrome. In: Handbook of Venous Disorders Guidelines
of the American Venous Forum. 3ed. Ed.: Gloviczki P. 12-
24. Oxford University Press, USA, 2009.
50. Angle, N. Diagnosis of Primary Axillo-Subclavian Venous
rombosis In: e Vein Book. Ed: Bergan JJ. 1sted. 485-91.
Academic Pres, 2006.
51. Lutter  KS,  Kerr  TM,  Roedersheimer  LR  et  al.  Superficial
romboflebilitis  diagnosed  by  duplex  scanning  Surgery
1991; 110:42-6.
52. Lohr JM, McDevitt DT, Lutter KS et al. Operative Manage-
ment of greater saphenous vein thromboflebitis involving
the saphenofemoral junction. Am J Surg 1992; 164:269-75.
53. Hingorani A, Ascher E. Superficial Venous rombophlebi-
tis.  In:Handbook  of  Venous  Disorders  Guidelines  of  the
American Venous Forum. 3ed. Ed.: Gloviczki P. 314-18. Ox-
ford University Press, USA, 2009.
54. Ferrari E, Chevalier T, Chapelier A, Baudouy M. Travel as
risk factor for thromboembolic disease. A case control study.
Chest 1999; 115: 440-44.
55. Samama MM. An epidemiological study of risk factors for
deep vein thrombosis in medical out patients. Arch Int Med
2000; 160; 3415-20.
56. Kraajenhagen RA, Harvekamp D, Koopman MM, Prandoni
P, Piovella F, Buller HR. Travel and risk of venous thrombo-
sis. Lancet 2000; 356: 1492-93.

Engl J Med 335:701-707,1996.
66. Becker D, Philbrick J, Selby B: Inferior vena cava filters: In-
dications, safety, effectiveness. Arch Intern Med 152:1985-
1994, 1992.
67. Spain D, Richardson J, Polk H, et al: Venous thromboembo-
lism in the high risk trauma patient: do risks justify aggreisve
screening and prophylaxis. J. Trauma 42: 463-469,1997.
68. Geerts WH, Code KI,  Jay RM, et al: A prospective study of
venous  thromboembolism  aer  major  trauma.  N  Engl  J
Med 331:1601-1606,1994.
69. Sumner D, Mattos M: Diagnosis of deep vein thrombosis
with  real  time  color  and  duplex  scanning  in  Bernstein  E
(ed):  vascular  Diagnosis  (ed  4).  Saint  Lois,  MO,
Mosby,1993,pp 785-800.
70. Knudson  MM,  Collins  JA,  Goodman  Sb,  et  al:  rombo-
embolism following multiple trauma. J Trauma 32:2-11,1992.
71. Ruiz A, Hill S, Berry R: Heparin, deep venous thrombosis,
and trauma patients. Am J Surg 162:159-162,1991.
72. Hill  S,  Berry  R,  Ruiz  A:  Deep  venous  thrombosis  in  the
trauma patients. Am Surg 60: 405-408,1994.
73. Sue L, Davis J, Parks S: Iliofemoral venous injuries: An indi-
cation of caval filter placement. J Trauma 39:693-695,1995.
74. Knudson M, Morabito D, Paiement G, et al: Use of low mo-
lecular wieght heparin in preventing thromboembolism in
trauma patients. J Trauma 41: 446-449,1996.
57. Belcaro G, Geroulakis G, Nicolaides AN, Myers KA, Winford
M. Venous thromboembolism from air travel. e LONFLIT
study. Angiology 2001; 52: 369-74. 
58. Kurtoğlu M, Büyükkurt D, Dural C, Kurtoğlu M, Güloğlu
R: Politravmatize yoğun bakım hastalarında düşük molekül
ağırlıklı  heparin  (DMAH)  ile  venöz  tromboembolizm
(VTE).  Ulusal  Cerrahi  Dergisi,  Temmuz  2001  Volüm  17,
Sayı 4, Sayfa 233-242.  
59. Bern M, Lokich JJ, Wallach SR, et al: Very low doses of war-
farin can prevent thrombosis in central venous catheters: a
randomized  prospective  trial.  Ann  Intern  Med  112:423-
428,1990.
60. Monreal M, Alastrue A, Rull M, et al: Upper extremity deep
venous thromobosis in cancer patients with venous access
devices: Prophylaxis with a low molecular weight heparin
(fragmin) romb Haemost 75:251-253,1996.
61. Bergquist D et al. Duration of prophylaxis againts venous
tromboembolism with enoxaparin aer surgery for cancer.
N Engl J Med 2002; 346 (13): 975-80.
62. Ufer M. Comparative efficacy and safety of the novel oral
anticoagulants  dabigatran,  rivaroxaban  and  apixaban  in
preclinical and clinical development. romb Haemost. 2010
Mar;103(3):572-85. Epub 2010 Feb 2.
63. Kurtoğlu M., Alimoğlu O, Ertekin C, Güloğlu R, Taviloğlu
K.: Yoğun bakım ünitesinde takibi gereken ciddi yanıkların
değerlendirilmesi.    Ulusal  Travma  Dergisi  ,  2003  Ocak;
9(1):34-6.
64. Sipahi  F:  Pelvik  tümör  hastalarında  venöz  tromboemboli
profilaksisi, Uzmanlık Tezi, 2000.
65. Geerts W, Jay R, Code K, et al: A comparison of low dose
heparin with low molecular weight heparin as prophylaxis
against  venous  thromboembolism  aer  major  trauma.  N
152
Prof. Dr. Mehmet Kurtoğlu

Prof. Dr. Bülent Acunaş, Doç. Dr. Koray Güven
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Radyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Travmatik ve Travmatik Olmayan Acil
Damar Hastalıklarında Görüntüleme
ve Girişimsel Radyoloji
Travmatik vasküler acil patolojiler
Travma 45 yaşından genç kişilerde en önemli ölüm
nedenidir  ve  tüm  ölümlerin  yaklaşık  %10’unu  oluş-
turmaktadır. Santral sinir sistemi, kalp ve büyük damar
yaralanmaları kaza yerindeki ölümlerden sorumlu iken
visseral kanamalar ilk 4 saatteki ölümlerin başta sayı-
lacak nedenidir. Bu yüzden erken tanı, hemodinamik
stabilizasyon ve gerekirse arteryel embolizasyon hayat
kurtarıcı olacaktır.
Kataloq: files -> publications
publications -> Амеа akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu «Qurunun hidrologiyası, su ehtiyatları» şöbəsinin aparıcı elmi işçisi
publications -> What are diseases of the aorta? Aortic aneurysm
publications -> Tremor and Parkinson’s
publications -> What is a tremor?
publications -> Xəzər Universitetininin professor və müəllim heyətinin 2011 – 2014-cü illərdə çap olunmuş elmi və digər əsərlərinin siyahısı
publications -> Отечественные лекарственные средства в терапии кандидозов полости рта
publications -> Consideration of proposals in 2007 call for topics, as requested by the sc (Remaining: Boeremia foveata (syn. Phoma foveata, Phoma exigua var foveata)) Background

Yüklə 4,8 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   31
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə