##Fakültənin adı: Pedaqogika və psixologiya


3. Serebral iflicli uşaqların davranışına nə



Yüklə 1,27 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə11/11
tarix05.05.2017
ölçüsü1,27 Mb.
#16939
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

2

3. Serebral iflicli uşaqların davranışına nə

 xarakterikdir?  

A) yüksək yorğunluq 

 

B) h


ə

rd

ən yorğunluq his



si  

C) tam f


ə

alliyy


ə

tsizlik  

D) isteriklik  

E) infantilizmlik  



24

. Dizartiya hansı kateqoriyalı uşaqlarda daha çox müşahidə

 edilir?  

A) 


Ə

qli c


ə

h

ə



td

ən geri qalan uşaqlarda

 


 

55 


B) Karlarda;  

C) Kar - kor - lallarda;  

D) Korlarda;  

E) 


Serebral iflicli uşaqlarda;

 

 



25

. Uşaq serebral iflicinin əsas simptomları hansılardır?

 

1-h


ə

r

ə



k

ət funksiyasının lə

ngliyi 

2-

nitqin pozulması



 

3-

davranış pozulması



 

4-

koordinasiyanın pozulması



 

5-

emosional sferanın pozulması



 

6-diqq


ətin pozulması

 

A) 1,4 



B) 2,5 

C) 1,3,6 

D) 2,3,5,6 

E) 3,5,6 



26

. Serebral iflicli uşaqlarda hə

m psixi,h

ə

m d

ə

 nitq f

ə

aliyy

əti üçün vacib baş 

beynin 

hansı hissə

l

ə

ridir? 

1-

ə



mg

ə



2-

alın


 

3-

alın



-motor 

4-gicgah 

5-

ə

mg



ə

k-gicgah 

6-

ə

ns



ə

 

7-



ə

ns

ə



-motor 

A) 3,7 


B) 1,2,6 

C) 3,4,6,7 

D) 2,3,5,7 

E) 3,5 


27

. USİ

-

li uşaqların artikulyar aparatının mə

cburi 

ə

z

ə

l

ə

 h

ə

r

ə

k

ə

tl

ərinin olmasını 

hansı

 t



ədqiqatçılar göstərmişlə

r? 

1-Qusman 

2-Litvak 

3-M.Y.Breytman 

4-

Çuqunova


 

5-E.M.Mostyukova 

6-Apolitova 

A) 2,5 


B) 1,4 

C) 1,3,6 

D) 2,4,5 

E) 1,3,5,6 



28

. Serebral iflicli uşaqlarda hansı disleksiyalara rast gə

lm

ə

k olar? 

1-fonematik 

2-aqramatik 

3-qnostik 

4-psevdooptik 

5-mnestik 

6-semantik 

7-fonetik 

8-optik 


 

56 


A) 2,4,6,8 

B) 2,3,5,7 

C) 1,4,6,8 

D) 1,2,5,6,8 

E) 1,3,6,7,8 

 

29



. Uyğunluğu göstə

r: 

l-

Sensor pozulmaları olan uşaqlar



 

ll-


Ağır nitq pozulmaları olan uşaqlar

 

lll-Dayaq h



ə

r

ə



k

ət pozulmaları olan uşaqlar

 

1-

ümumi və



 

xüsusi hə

r

ə

k



ə

t sah


ə

l

ərinin pozğunluğu



 

2-kar v


ə

 z

əif eşidən uşaqlar



 

3-

artikulyar motorikanın pozğunluğu olan uşaqlar



 

A) l-2; ll-3;  lll-1 

B) l-1; ll-3;  lll-2 

C) l-3; ll-1;  lll-2 

D) l-2; ll-1;  lll-3 

E) l-3; ll-2;  lll-1 

 

30

.Loqopediyanın 4 elmi metodlarını müvafiq uyğunluqla düzün!

 

l- Birinci qrup-t

əşkilati metodlar

 

ll- 



İkinci qrup

-emprik metodlar 

lll- 

Üçüncü qrup



-riyazi-statistik 

lV- 


İnterpretasion metodlar

 

1-



Müqayisə

li 


2-

Müşahidə


 

3- 


Elektron hesablama maşınından istifadə

 etm


ə

kl

ə



 m

əlumatlara düzəliş vermə

4- 


Öyrə

nil


ə

n hadis


ə

l

ər arasında ə



laq

ə

nin n



ə

z

əri araşdılrılması üsulları



 

5- Longityudinal 

6-Ekspriment 

7-Komplekslik 

8-

Toplanmış məlumatların kə



miyy

ə

t v



ə

 keyfiyy


ə

tinin analizi 

9-

Müayinə


 

zamanı texniki vasi

t

ə

l



ə

rd

ən geniş istifadə



 etm

ə



A) l 

 1,5,7;  ll 



 2,6;  lll- 3,8;  lV -4,9 

B) l 



 2,3,4;  ll 



 1,2; lll- 2,9;  lV -1,3 

C) l 



 2,3,5,6;  ll 



 1,3,5,6; lll- 4,5,6,7;  lV -1,2,3,4 

D) l 



 1,3,5,6;  ll 



 1,3,5,8; lll- 1,4,7,8,9;   lV -2,5,6,7 

E) l 



 2,4,6,8,9;  ll 



 1,4,6,8; lll- 2,4,5,8,9;  lV -4,5,6,7,9 



31

. Periferik nitq aparatının şöbə

l

ə

rin

ə

 

uyğun gə

lir: 

l- T


ə

n

əffüs



 

ll- S


ə

lll- Artikulyasiya 



1- 

Döş qəfəsi

 

2- 


Qırtlaq

 

3-  Dodaqlar 



4-  Bronxlar 

5- 


Səs telləri

 

6- 



Sərt damaq

 

A) l -1,4 



ll 

 2,5 



lll -3,6 

B) l -1,4 

ll 



 2,5 



lll -3,6 

 C) l -3,6 

ll 



 2,4 



lll -1,5 

D) l -1,3 

ll 



 2,6 



lll -4,5 

 

57 


E) l -2,3 

ll 


 1,5 


lll -4,6 

 

##num=15// level= 1// sumtest=10// name=. Dizontogenez v



ə

 

psixi inkişaf//

 

T1-7 

T2-1 

T3-1 

T4-1 

 

1. Solluluq (solaxay) v

ə

 ya sol asimmetriya n

ə

 dem

ə

kdir?  

A) cüt orqanların birgə

 f

ə

aliyy



ə

tnd


ə

 sol hiss

ənin sağ hissə

 

üzə



rind

ə

 



üstünlüyü 

 

B) cüt orqanların birgə



 f

ə

aliyy



ə

tind


ə

 sol hiss

ə

nin qism


ən sağ hissə

 

üzə



rind

ə

 



üstünlüyü 

 

C) sol 



ə

l v


ə

 ayaq il


ə

 f

ə



aliyy

ə

ti  



D) h

ə

m sol h



ə

m d


ə

 

sağ ə



lin f

ə

aliyy



ə

ti  


E) sağ ə

lin f


ə

aliyy


ə

ti il


ə

 birg


ə

 

sağ ayağın fə



aliyy

ə

ti  



2. Hansı yarımkürənin sağ və

 ya sol vacib v

ə

 

əsasdır? 

 

A) 


ancaq sağ

 

yarımkürə



nin  

B) ancaq sol yarımkürə

nin  

C) qism


ə

n sol v


ə

 

tam sağ yarımkürə



nin  

D) qism


ən sağ və

 

tam sol yarımkürə



nin  

E) 


iki yarımkürə

nin  


3. Beyinin asimmetriy

ası haqqında nə

z

ə

riyy

ə

 

hansı ə

srd

ə

 

yaranıb? 

 

A) XX 


ə

srd


ə

  

B) XIX 



ə

srd


ə

  

C) XVIII 



ə

srd


ə

  

D) XVII 



ə

srd


ə

  

E) XIV 



ə

srd


ə

  

4. Funksional asimmetriya dedikd



ə

 n

ə

 n

ə

z

ə

rd

ə

 tutulur?  

A) 


beyin travması və

 anomaliyalar 

B) insanın funksional sisteminin pozulması 

 

C) ins



anın solaxaylığı və

 

solaxaylığı 



 

D) psixi funksonal sistemin patologiyası 

 

E) solaxaylıq 



 

5

. Solaxaylıqda beynin hansı yarımkürəsi dominantdır?

 

A) beynin sağ yarımkürə

si 

B) beynin sol yarımkürə



si 

C) beynin sol v

ə

 

sağ yarımkürə



si 

D) beynin gicgah,

ə

ns

ə



 hiss

ə

l



ə

ri 


E) beynin sağ yarımkürə

sinin 


ə

mg

ə



k hiss

ə

si 



6

. Serebral iflicli uşaqlar anomal uşaqlar təsnifatının hansı kateqoriyasına daxil 

olur?  

A) 


ə

qli geri olan   

B) dayaq - h

ə

r



ə

k

ət aparatı pozulması olan  



 

C) davranış pozulması olan 

 

D) psixi inkişaf lə



ngim

ə

si olan  



E) nitqin pozulması olan 

 

7



. Hansı nitq qüsurlarında nitqin temporitmik pozulması olur? 

 

A)  alaliya, disfoniya, bradilaliya 

B) taxilaliya, bradilaliya, alaliya  

C) difoniya, bradilaliya, k

ə

k

ə



l

ə

m



ə

  

D) k



ə

k

ə



l

ə

m



ə

, bradilaliya, taxilaliya  

E) disartriya, disfoniya, disleksiya  

8

. Uşaq serebral iflicinin simptomları:

 


 

58 


1-h

ə

r



ə

k

ət funksiyalarının bütövlükdə



 l

ə

ngliyi 



2-

davranış pozulmaları

 

3-psixi pozulmalar 



4-h

ə

r



ə

k

ət funksiyalarının də



qiqliyi 

5-h


ə

r

ə



k

ət koordinasiyasının pozulması

 

6-

emosional yorğunluq



 

A) 3,5 


B) 1,3,6 

C) 2,4,6 

D) 1,5,6 

E) 1,4 


9

. Serebral iflicli uşaqlarda hansı disleksiyalara rast gə

lm

ə

k olar? 

1-fonematik 

2-aqramatik 

3-qnostik 

4-psevdooptik 

5-mnestik 

6-semantik 

7-fonetik 

8-optik 

A) 1,2,5,6,8 

B) 2,3,5,7 

C) 1,4,6,8 

D) 2,4,6,8 

E) 1,3,6,7,8 



10

. Uyğunluğu göstə

r: 

l- M.Y.Breytman 

ll- Litvak 

lll-N.Qusman 

1- 

USİ


-

li uşaqların nitq pozulmalarını psevdobulbar paraliclə

 

ə

laq



ə

l

əndirmişdir



 

2- 


USİ

-

li uşaqların nitq pozulmalarını artikulyar aparatda qıcolmanın baş vermə



si il

ə

 



ə

laq


ə

l

əndirmişdir



 

3-Serebral iflic 

zamanı fonasiyanın pozulmasının birbaşa beynin sinir toxumalarının 

artikulyasiya aparatının inervasiyası ilə

 

ə

laq



ə

l

əndirmişdir



 

A) l-2; ll-1;  lll-3 

B) l-3; ll-2;  lll-1 

C) l-1; ll-3;  lll-2 

D) l-2; ll-3;  lll-1 

E) l-1; ll-2;  lll-3 



 

Yüklə 1,27 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin