##Fakültənin adı: Pedaqogika və psixologiyaYüklə 1,27 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/11
tarix05.05.2017
ölçüsü1,27 Mb.
#16939
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

##Fakültənin adı: Pedaqogika və

 psixologiya  

##İxtisas:  Psixologiyası

 

##Fənnin adı: Məhdud imkanlı uşaqların psixologiyası 

 

##Bölmə: Az

ə

rbaycan  ##Qrup :, 405 - 406  

##Müəllimin adı, soyadı və

 

atasının adı: Aslanova Səbin

ə

 Ramiz qızı 

 

##Kafedra müdiri: adı, soyadı və 

atasının adı: prof. Ramiz Əliyev 

 

##M ü n d ə r i c a t  

##1. Xüsusi psixologiyanın predmeti,   və

zif

ə

lə

ri v


ə

 

əsas metodları  

## 2.   


Psixi inkişafın ümumi və

 

spesifik qanunauyğunluğu 

## 3.  Uşağın psixi inkişafında “norma “və

 

“anomaliya “ anlayışı.  

## 4. “Norma” və

 

“anomaliya” problemlərinin psixoloji aspektl

ə

ri.  ## 5. Dizontoqenez v

ə

 psixi inkişaf 

 

## 6.   Uşağın  inkişafında pozulma növləri ( t

əsnifatları) müxtə

lif n

ə

zə

riy


ə

l

ərd

ə

 ## 7. İntellektual inkişafın pozulma sə

b

əbl

ə

ri və

 oliqofreniy

anın təsnifatı

 

##8. Əqli cəh

ə

tdən geri qalan uşaqların psixoloji xarakteristikası( (motorika, diqqə

t, 


maraqlar, qavrayış ,hafizə

,  t


ə

f

əkkür ,nitq, şəxsiyy

ətin xüsusiyyə

tl

ə

ri,oyun fə

aliyy


ə

ti, 


motivasiya-t

əlabat sferası) 

 

##9. Psixi inkişaf ləngim

ə

si və

 Lebedinskinin t

əsnifatı

 

## 10.     PİL uşaqların  psixoloji xarakteristikası  

## 11. Nitq   pozulmalarına malik olan uşaqların psixoloji xüsusiyyə

tl

ə

ri.  ## 12.   Eşitmə

 

funksiyası pozulmuş uşaqların psixoloji xüsusiyyətl

ə

ri.  ## 13. Görmə

 

funksiyası  pozulmuş 

uşaqların psixoloji xüsusiyyə

tl

ə

ri.  ## 14. USİ

-

li uşaqlar və 

onların psixoloji xüsusiyyə

tl

ə

ri. ## 15. Dizontogenez v

ə

 psixi inkişaf

 

##book_id=015//book_name=Məhdud imkanlı uşaqların psixologiyası // 

 

##fk=126// ks=04 //fn= 015//sumalltest= 0//   

##num=1// level= 1// sumtest=23

// name=Xüsusi psixologiyanın predmeti və

zif

ə

l

ə

ri 

v

ə

 

metodları.

 

T1-18 


T2-2 

T3-2 


T4-1 

1

. Xüsusi psixologiya hansı elmin sahə

sidir?  

A)  Sosial 

psixologiya.  

B) 


Ümumi 

psixologiya.  

C) Koqnitiv psixologiya.  

D) Yaş və

 pedaqoji psixologiya.  

E) Eksperimental psixologiya.  2

. Xüsusi psixologiya nəyi öyrə

nir?  

A) 


İnklüziv tə

hsil komponentl

ə

rini. 


B) Problemli uşaqların tibbi müayinə

sini.  


C) Psixi v

ə

 fiziki qüsurları olan uşaqların psixi fə

aliyy


ə

tl

ərinin qanunauyğunluqlarını 

D) Eksperimental 

psixologiyanın nə

z

əriyy

ə

lə

rini.  


E) Pedaqogikanın prinsiplə

rini.  


3

. Oliqofrenopsixologiya hansı uşaqların psixoloji xüsusiyyə

tl

ərini öyrə

nir?  

A) 


Nitqi qüsurlu uşaqların

  

B) Kar və

 z

əifeşidənl

ə

rin.  C) Kor v

ə

 zəifgörə

nl

ərin.  

D) 


Ə. c. g. q. uşaqların

 Nit


qi qüsurlu uşaqların. 

 

E) Serebral iflicli uşaqların.  

 

9. Nitq psixologiyası hansı uşaqların psixoloji xüsusiyyətl

ərini öyrə

nir?  

A) 


Serebral iflicli uşaqların

.  


B) Kor v

ə

 zəifgörə

nl

ərin.  

C) Ə. c. g. q. uşaqların. 

 

D) Kar v


ə

 z

əifeşidənl

ə

rin.  E) 

Nitqi qüsurlu uşaqların

 

Serebral iflicli uşaqların 

4. Dayaq - h

ə

r

ə

k

ət aparatının pozulması olan şə

xsl

ərin psixologiyası hansı 

uşaqların

 

psixoloji xüsusiyyətl

ərini öyrə

nir?  

A) Serebral iflicli uşaqların. 

 

B) Kor v


ə

 z

əifgörənl

ə

rin.  C) Ə. c. g. q. uşaqların. 

 

D) Kar və

 z

əifeşidənl

ə

rin.  E) Nitqi qüsurlu uşaqların. 

 

5. Mürə

kk

əb qüsurlu uşaqların psixologiyası hansı uşaqların psixoloji 

xüsusiyyə

tl

ə

rini 

öyrə

nir?  

A). 


Ə. c. g. q. uşaqların

  

B) Kar - korların 

C) Kor və

 z

əifgörənl

ə

rin.  D) Nitqi qüsurlu uşaqların. 

 

E) Kar və

 z

əifeşidənl

ə

rin.  6

. Xüsusi psixologiyanın və

zif

əsi hansıdır? 

 

A) 


Ümümtə

hsil m


ə

kt

əb şagirdlərinin psixoloji xüsusiyyətl

ərinin öyrə

nilm

ə

si.  B) Normal uşaqların psixi inkişaflarının diaqnostikası. 

 

C) Nitqi qüsurlu uşaqların nitq patologiyasının etiologiyasını.  

D) 


Dezadaptasiyanın psixoloji korreksiyası

 

Ümümtəhsil m

ə

ktəb şagirdlə

rinin psixoloji 

xüsusiyyə

tl

ərinin öyrənilm

ə

si.  E) Ümumtə

hsil m


ə

kt

əbl

ə

rdə

 t

əlim - t

əhsilin metodlarının psixoloji əsaslanması. 

 

7

. Ali pasixi funksiyanın inkişafsızlığı kifayə

t etm

ə

y

ən inkişafın hansı formasına 

aiddir?  

A) 


Total inkişafsızlıq. 

 

B) Ləng inkişaf. 

 

C) Ali psixi funksiyaların parsial inkişafsızlığı.  

D) Z


ə

d

əl

ənmiş inkişaf. 

 

E) Asinxron inkişaf.  

8. Oliqofrenl

ə

rd

ə

 

şə

rti refleksl

ərin yaranması hansı psixi proses zamanı birüzə

 

verilir?  

A) Nitq.  

B) T

ə

fəkkür. 

 

C) Diqqə

t.  


D) 

Qavrayış


  

E) Duyğular. 

 

9. Oliqofrenl

ə

rd

ə

 

baş beyin damarlarının psixi poseslərin hansının daha çox

 

pozulmasına gətirib çıxarır?  

A) Diqq


ə

tin.  


B) Hafiz

ə

nin.  C) T

ə

fəkkürün. 

 

D) Nitqin.  E) Emosiyal

arın. 


 

10. Oliqofrenl

ə

r

ə

 m

ə

qs

ə

d

əyönlü şə

kild

ə

 m

ə

tni 

ə

zb

ə

rl

ə

m

ə

k n

əyi nikişaf etdirir? 

 

A) Nitqi.  

B) Emosiyaları. 

 

C) Hafizə

ni.  


 

D) Tə

f

əkkürü.  

E) Diqq


ə

ti.  


11. Qiym

ə

tl

ə

ndirm

ə

 n

ə

dir?  

A) 


Uşağın ailə

sin


ə

 verdiyi qiym

ə

t n


ə

z

əd

ə

 tutulur B) Qiym

ə

tlə

ndirm


ə

 

uşaq dərs

ə

 cavab vererkən aldığı qiymə

t n


ə

z

ərd

ə

 tutulur.  C) Qiym

ə

tlə

ndim


ə

 dedikd


ə

 

uşaq haqqında informasiyanin sistemli şəkild

ə

 toplanmasi prosesi  

n

əz

ə

rdə

 tutulur 

Uşağın ailə

sin


ə

 verdiyi qiym

ə

t n


ə

z

əd

ə

 tutulur.  D) Qim

ə

tlə

ndirm


ə

 

insanın özünə verdiyi d

ə

yə

rdir.  


E) Qiym

ə

tlə

ndirm


ə

 dedikd


ə

 

uşağın öz yoldaşlarının yanındakı hörməti n

ə

zə

rd

ə tutulur. 

12

. Psixi funksiyaların akselerativ inkişafı hansı inkişafa aiddi? 

 

A) Fiziki 

inkişafa. 

 

B) Psixi inkişafa.  

C) Əqli inkişafa. 

 

D) Asinxron inkişafa. 

 

E) Ümumi inkişafa.  

13

. Yardımçı mə

kt

ə

bd

ə

 

şagirdlərin psixologiyasının öyrə

nilm

əsi ücün hansı 

metodlardan istifad

ə

 olunur.  

A) Eksperemental - 

psixoloji mütodlardan. 

 

B) Pedaqoji metodlardan.  C) Əyani metodlardan. 

 

D) Korreksiya metodlarından.  

E) Tibbi metodlardan.  14

. “Ən yaxın inkişaf zonası” nə

dir?  

A) 


Uşağın psixi fə

aliyy


ə

tinin v


ə

ziyy


ə

tidir. .  

B) Hal - 

hazirda nümayiş edilən psixi inkişafın sə

viyy

ə

sidir.  C) Uşağın əqli inkişafının və

ziyy


ə

tidir.  


D) 

Uşağın böyüklərin kömə

yi il

ə

 üzə

 

çıxarılan potensiall imkanlarıdır  

E

) Uşağın psixi funksiyalarının vəziyy

ə

tidir.  15. Eksperementl

ərin yaranması nə

 il

ə

 

bağlıdır? 

 

A) Psixi anomaliyanın oyrə

nilm

ə

si ilə

.  


B) Qüsurun strukturunun oyrə

nilm


ə

si il


ə

.  


C) Qüsurun etiologiyasının öyrə

nilm


ə

si il


ə

.  


D) Qüsurun patogenezinin öyrə

nilm


ə

si il


ə

.  


E) Qüsurun mexanizminin öyrə

nilm


ə

si il


ə

.  


16

. Oliqofrenopsixologiyanın ə

sas problemi n

ə

d

ə

n ibar

ə

tdir?  

A) 


Xüsusi müə

ssis


ənin proqramının tə

rtibi. .  

B) 

Yardımçı məkt

ə

b kontingentinin komplektləşdirilmə

si 


C) Qüsurun ilkin sə

b

əbini araşdırmaq.  

D) İ


drak f

ə

aliyyətini inkişaf etdirmə

k.  


E) F

ərdi yanşmanın xüsusiyyətini araşdırmaq. 

 

17

. Yardımçı mə

kt

ə

bin 

əsas prinsipi hansıdır? 

 

A) 


Ardıcıllıq

 

B) Sistemli yanşma.  

C) Humanistlik 

D) İnkişaf prinsipi. 

 

E) Fə

rdilik prinsipi.  18

. Yardımşı mə

kt

ə

bd

ə

 

əsas şagi

rd kontingentinin t

ə

rtibinin 

ə

sas prinsipi h

ə

d

ə

n 

ibar

ə

tdir?  

A) Sistemlik.  

B) Humanistlik.  

C) Əyanilik. 

 


 

D) Fə

rdilik  


E) Ardıcıllıq. 

 

19. Xüsusi psixologiyanın tədqiqat metodları hansılardır?

 

1-

müşahidə 

2-test 


3-

müayinə


 

4-anket 


5-

söhbə


6-

uşaq fəaliyy

ə

tinin  nə

tic


ə

l

ərinin t

ə

hlili 7-profilaktika 

8-pedaqoji metodlar 

9-sosiometriya 

10-riyazi metod 

A) 1,2,3,4,5,6,9,10 

B) 1,4,5,6,7,10 

C) 1,2,3,6,7,8,10 

D) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

E) 1,3,5,6,7,9,10 

20

. Xüsusi psixologiya nəyi öyrə

nir? 

1-

Psixi qüsurları olan uşaqların psixi fəaliyy

ə

tlərinin qanunauyğunluqlarını

 

2-Problemli uşaqların tibbi müayinə

sini 


3-

Fiziki qüsurları olan uşaqların psixi fə

aliyy

ə

tlərinin qanunauyğunluqlarını

 

4-İnkluziv tə

hsil komponentl

ə

rini 


5-

Eksperimental psixologiyanın nə

z

ə

riyyə

l

ərini  

6-Pedaqog

ikanın prinsiplə

rini 


A) 1,5 

B) 1,3 


C) 2,3,5 

D) 1,4,5,6 

E) 2,3,5,6 

21

. Xüsusi psixologiyanın strukturuna daxildir:

 

1-Tiflopsixologiya 

2-Koqnetiv psixologiya 

3-Surdopsixologiya 

4-Oliqofrenopsixologiya 

5-Sosial psixologiya 

6-

PİL uşaqların psixologiyası 

7-Dayaq h

ə

r

ək

ət aparatının pozulması olan uşaqların psixologiyası

 

8-

Yaş psixologiyası 

A) 2,3,4,5,8 

B) 1,2,3,5,7,8 

C) 1,2,5,6,7 

D) 1,3,4,6,7  

E) 2,4,5,6,7,8 22

. Hansı qavrayışın zəif inkişafı nə

tic

ə

sind

ə

 oliqofrenl

ə

rd

ə

 

ə

traf al

əm haqqında

 

tə

s

əvvür zə

if olur? 

1-fo


nematik qavramın

 

2-görmə

 

qavrayışının 

3-nitqin 

4-

eşitmə


 

qavrayışının

 

5-

xırda motorikanın 

6-

fonetik qavramanın 

 

A) 2,6 B) 1,2 

C) 2,5,6 

D) 2,4 

E) 1,2,4 23

. Uyğunluğu göstə

rin: 

l-tiflopsixologiya aiddir 

ll-surdopsixologiya aiddir 

1-

korların psixoloji xüsusiyyətl

ə

ri 2-

karların psixoloji xüsusiyyə

tl

ə

ri 3-

sonradan krlaşanların psixologiyası

 

4-z


əifgörə

nl

ərin psixologiyası 

5-z


əifeşidə

nl

ərin psixologiyası 

6-

sonradan korlaşanların psixoloji xüsusiyyətl

ə

ri A) l-1,4,6;  ll-2,3,5 

B) l-1,3,5;  ll-2,4,6 

C) l-2,4,5; ll-1,3,6 

D) l-2,4,5;  ll-1,3,6 

E) l-3,4,5;  ll-1,2,6 

 

##num=2// level= 1// sumtest=20// name=Psixi inkişafın ümumi və

 spesifik 

qanunauyğunluğu

 

T1-15 

T2-2 

T3-2 

T4-1 

 

1. Psixologiyada müxtəlif tipli pozulmalar zamanı psixi inkişafın 

qanunauyğunluqlarına

 ilk də

f

ə

 ha

nsı alim müraciə

t edib? 

A) Zankov 

B) Rubinşteyn

 

C) Vlesova D) Leontyev 

E) 


L.S.Vıqotski 

 

2. Hansı alim tə

r

ə

find

ə

n ilk d

ə

f

ə

 sensetiv m

ə

rh

ə

l

ə

l

ə

r v

ə

 

sensetiv yaş anlayışları 

t

ə

dbiq 

olunmuşdur?

 

A) Freyd 

B) Montessori 

C) Viqotski 

D) Luriya 

E) Mastyukova 3. Oliqofrenl

ə

rd

ə

 irad

ənin inkişafındakı pozulma hansı formada özünü göstə

rir?  

A) İradə


nin z

ə

iflə

m

əsind

ə

.  B) H

əssaslığında. 

 

C) F


ə

aliyy


ətinin güclə

nm

əsind

ə

.  D) H

ə

rə

k

ətl

ərin qurulmasında. 

 

E) Motivlərin formalaşmasında. 

 

4. Oliqofrenlə

rd

ə

 

özünüqiymə

tl

ə

ndirm

ə

nin xarakterik c

ə

h

əti hansıdır? 

 

A) D


əyişkə

nliyi..  

B) Z

ə

ifliyi.  C) F

ərdi yüksə

lm

ə

.  D) Qeyri - sabitliyi  

 

E) Psixoloji tə

hlili.  


5

. Mürə

kk

ə

bl

əşdirmə

 

hansı müayinə

 

metodu zamanı istifadə

 olunur?  

A) 


“Klipes”.

 

B) “Süjetli əlav

ə

lər”. 

 

C) “Koos metodu”.  

D) “Qarışıq nümunə

l

ər”. 


 

E) 


“Segen lövhəsi”

  

6. Psixoloji xüsusiyyə

tl

ə

Yüklə 1,27 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə