##Fakültənin adı: Pedaqogika və psixologiyaYüklə 1,27 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə4/11
tarix05.05.2017
ölçüsü1,27 Mb.
#16939
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

 funksional blokdan ibar

ə

tdir?  

A) iki blokdan  

B) üç

 blokdan  C) dörd blokdan 

 

D) beş blokdan  

E) yeddi blokdan  4. Beyin sistemi f

ə

aliyy

ə

tinin v

ə

 

pozulmasının ümumi prinsiplərini kim müə

yy

əedib?  

A) A. A. Leontyev 

B) R. E. Levina  

C) L. İ. Belyakova 

 

D) L. S. Vıqotski  

E) A. R. Luriya  5. Beyin strukturunda Broka m

ə

rk

ə

zi n

ə

yi t

ə

min edir?  

A) nitqin motor t

əşkilini; 

 

B) nitqin sensor təşkilini; 

 

C) eşitmənin motor t

əşkilini; 

 

D) görmə


nin motor t

əşkilini; 

 

E) görmə


nin sensor t

əşkilini; 

 

6. Beyin strukturunda olan Vernike m

ə

rk

ə

zi n

ə

yi t

ə

min edir?  

A) 


eşitmə

nin motor t

əşkilini

 

B) nitqin motor təşkilini; 

 

C) nitqin mə

nims


ə

nilm


ə

sini;  


D) eşitmə

nin sensor t

əşkilini; 

 

E) eşitmənin m

ə

nimsə

nilm


ə

sini; 


7

. A.R.Luriyanın nə

z

ə

riyy

ə

si ali psixi funksional sistem

ə

 

görə

 n

ə

l

ə

r

ə

 

bölünür?

 

A) qruplara 

B) bloklara  

C) kateqoriyalara 

D) hiss

ə

lə

r

ə 

E) bölmə


l

ə

rə

 

8. "Psixika, şüur, fikir beynin funksiyasıdır" sözləri hansı alimə

 aiddir?  

A) 


L. S. Vıqotski

 

B) Q. İ. Polyanov  

C) 


S. L. Rubenşteyn

  

D) P. P. Blonski  E) A. N. Leontyev  

9. Kompensasiya n

ə

 dem

ə

kdir?  

A) pozulan fuksiyaların başqa fuksiyalarla ə

v

ə

z edilmə

si  


B) pozulan fuksiyaların aradan qaldırılması 

 

C) qüsurlu uşaqların sosial mühitə 

uyğunlaşması 

 


 

18 


D) şə

xsiyy


ə

tin h


ə

r

ək

ətli inkişafı 

 

E) faydalı həyatda f

əal iştirak 

 

10. Beyinin bir

inci blokunun qüsuru və

 ya z

ə

d

ə

l

ə

nm

əsi zamanı hansı pozulma 

v

ə

ziyy

ə

ti 

yaranır? 

 

A) h


ə

r

ək

ət sferasının patologiyası yaranır

 

B) informasiyanın beyinə 

daxil olması pozulur 

 

C) daxil olan informasiyanın təhlili v

ə

 mühafizə

si z


ə

ifl


ə

yir  


D) 

beyin qabığı tonusunu

n z

ə

iflə

m

əsi  

E) idrakın zə

ifl

ə

məsi, pozulması yaranır 

 

11. Luriyanın beyin funksional sistemində

 ll blok n

ə

yi t

ə

min edir? 

1- 


daxil olan informasiyanın tə

nziml


ə

nm

əsini 

2- 


daxil olan informasiyanın qə

bulunu 


3- 

daxil olan informasiyanın nə

zar

ə

tini 4-

beyin çe


vikliyini 

5-

beyin requlyasiyasını 

6- 


daxil olan informasiyanın tə

hlilini 


7- 

daxil olan informasiyanın mühafizə

sini 

8- 


proqramlaşdırmanı

 

9- orqanizmin zə

d

əl

ənmiş hissə

sinin b

ərpasını


 

A) 1,5,7 

B) 1,2,3,5 

C) 3,5,6,7 

D) 2,6,7 

E) 3,4,6,8,9 12

. Ağır bir funksional sistem olaraq şüurlu formalı fə

aliyy

ə

t nec

ə

 

işlə

yir? 

1-

beyinin üç funksional blokunun işlənm

ə

si ilə

 

2- beyinin iki funksional blokunun işlə

nm

əsi il

ə

 3- 

beyinin bir funksional blokunun işlə

nm

ə

si ilə

 

a-blokların birlikdə

 

işləm

ə

si ilə

 

b-fəralı işlə

m

əsi il

ə

 c-t

əmiz,qüsursuz bir blokun işlə

m

ə

si ilə

 

d-psixoloji fenomenin qarşılıqlı işlə

m

əsi il

ə

 e-

psixi funksiyaların proqramlaşdırılması ilə

 

A) 1-b,c B) 1-a 

C) 2-d,e 

D) 3-c 

E) 2-a,e 13

.  A.R.Luriyanın beyin funksional sistemində

 birinci  bloku n

ə

yi t

ə

min edir? 

1-

psixi funksiyaların tənziml

ə

nmə

sini 


2- 

tonus requlyasiyasını

 

3-

psixi funksiyaların proqramlaşdırılmasını 

4-

beyin çevikliyini 

5- 


daxil olan informasiyanın tə

hlilini 


6- 

daxil olan informasiyanın mühafizə

sini 

A)  3,5,6 B) 1,5 

C) 1,2,6 

D) 2,3,5,6 

E) 2,4 


14. Be

yinin üçüncü blokunun fə

aliyy

ətinin pozulması nə

 il

ə

 n

ə

tic

ə

l

ə

nir? 

1-

beyin qabığının zəd

ə

lə

nm

əsi il

ə

  

19 


2-h

ə

rə

k

ət sferasının patologiyası ilə 

3- 


daxil olan informasiyanın qəbulunun pozulması ilə

 

4-motivasiyaya nə

zar


ə

tsizlikl


ə

 

5-ümumi psixi tonusun zə

d

əl

ə

nmə

si il


ə

 

6-şüurun pozulması ilə

 

7-informasiyanın tə

hlili il


ə

 

8-informasiyanın analizinin pozulması ilə

  

A) 3,6 B) 2,5,6 

C) 1,3,4,7 

D) 2,4 

E) 3,5,8  

15. Beyin z

ə

d

ə

l

ə

nm

ə

sind

ə

 

müxtəlif formalı pozulmaların analizini və

 

qarşısını 

alma 

imkanlarını nə

 

yaradır,kimin tə

r

ə

find

ə

n qeyd edilib? 

1-

dizontogenetiuk inkişaf halları 

2-

psixi funksiyaların ümumi prinsipləri 

3-ali sinir sisteminin f

ə

aliyy


ə

ti 


4-

ontogenetik inkişaf formaları

 

5-

periferik sistemin pozulması 

a-

L.S.Vıqotski 

b-

Rubinşteyn 

c-A.R.Luriya 

d-Qerbinova 

e-Qavrilu

şkina

 

A) 2-a B) 1-d 

C) 2-c 


D) 3-a 

E) 5-b 


 

##num=6// level= 1// sumtest=21

// name=Uşağın inkişafında pozulma növlə

ri 

(t

əsnifatları) müxtə

lif n

ə

z

ə

riyy

ə

l

ə

rd

əT1-12 

T2-3 

T3-4 

T4-2 

1

. İntensiv boşboğazlıq Kaşenkonun hansı qrupuna aiddir?

 

A) l qrupa 

B) heç biri

n

ə 

C) lI qrupa 

D) h

ə

r ikisinə

 

E) lV qrupa 2

. Üzvü pozulmalardan ibarəə

laq

əli inkişaf qüsurlu uşaqlar kimin təsnifatıdır?

 

A) 


V.A.Lapşın

 

B) O.N.Usanovanın 

 

C) Kaşenkonun 

D) L.S.Vıqotskinin

 

E) B.P.Puzanovun 3

. Müasir dövrdə

 

uşaqlarda yüksə

k d

ə

r

ə

c

əli inkişaf

 

pozulmalarının yaranmasının 

ə

sass s

ə

b

ə

bi: 

A) insanın sosial mühitdə

 qeyri-

sabit yaşamasıdır 

 

20 


B) m

ə

rkə

zi sinir sisteminin x

ə

st

əlikl

ə

ri C) ekonomik ünsiyyə

D) ağır infeksion xəst

ə

liklə

E) hə

yati d


ə

y

ərl

ə4. M

ə

kt

ə

b

ə

q

ə

d

ər uşaqlıq dövrü hansı yaş hə

dl

ə

ri aras

ındadır? 

 

A) 2 - 5 

yaş 

 

B) 1 - 3 yaş 

 

C) 1 - 5 yaş 

 

D) 2 - 8 yaş 

 

E) 3 - 7 yaş 

 

5. Uşaqlığın dövrəşdirilmə

l

əri neçə

 yer

ə

 

bölünür? 

 

A) 


6 (altı)

  

B) 4(dörd)  

C) 3 (üç) 

 

D) 5 (beş)  

E) 2  (iki)  6

. Nitqi mühitin tə

siri v

ə

 

ə

h

ə

miyy

əti hansı yaş arasında daha da

 k

ə

skin f

ə

rql

ə

nir?  

A) 10 - 


18 yaş arası

 

B) 5 - 10 yaş arası 

 

C) 1, 5  

15 yaş arası  

D) 1 - 


18 yaş arası 

 

E) 1 - 10 yaş arası 

 

7. Uşaqlıq dövrləşdirmə

l

ərini şərti olaraq neçə

 hiss

ə

y

ə

 

bölmə

k olar?  

A) on hiss

ə

y

ə  

B) dörd hissə

y

ə

  C) altı hissə

y

ə  

D) s


ə

kkiz hiss

ə

y

ə  

E) iki hiss

ə

y

ə  

8

. Hansı alim ilkin affektiv requlyasiyanın sə

viyy

ə

l

ərini araşdırıb? 

 

A) K. S. Lebedinskaya  

B) A. V. Semenoviç 

 

C) Q. Q. Kravtsov  D) M. Ş. Vrono 

 

E) M. M. Semaqo  9

. Neçə

 

yaşlı ə

qli c

ə

h

ə

td

ən geri qalmış uşaqlar tə

lim - t

ə

rbiy

ə

 i

şinin ikinci 

m

ə

rh

ə

l

ə

sin

ə

 aiddir?  

A) 6 - 15 

yaşınacan 

 

B) 8 - 16 yaşınacan 

 

C) 6 - 14 yaşınacan 

 

D) 7 - 14 yaşınacan 

 

E) 8 - 17 yaşınacan 

 

10. Tə

lim - t

ə

rbiy

ə

 

işinin üçüncü mə

rh

ə

l

ə

sin

ə

 

neçə

 

yaşlı əqli geri uşaqlar aiddir? 

 

A) 16 - 


18 yaş 

 

B) 14 - 18 yaş 

 

C) 11 - 16 yaş 

 

D) 11 - 15 yaş 

 

E) 12 - 15 yaş 

 

11. Nitq funksiyasının inkişafına necə

 

kritik dövr ayırd edilir? 

 

A) 


iki kritik dövr

 

B) dörd kritik dövr  

C) beş kritik dövr 

 

D) 


üç kritik dövr 

 


 

21 


E) yeddi kritik dövr. 

 

12. Bətndaxili inkişaf dövrü necə

 

adlanır

?  

A) postnatal  

B) prenatal  

C) preprinatal  

D) natal  

E) prienatal.  13.-

Uşaqlarda dairəvi dövrlə

r adlanana m

ə

rh

ə

l

ə

l

ə

r kim t

ə

r

ə

find

ən seçilmişdi və

 

onların

 

sayı: 

1-A.R.Luriya 

2-

Kaşenko


 

3-

L.S.Vıqotski 

4-

Uşanova 

5-V.Pavlov 

6-D.B.Elkonin 

a-

dörd 

b-

beş 

c-

üç 

d-bir 


e-iki 

f-

altı 

A) 3-c 


B) 4-a 

C) 1-c 


D) 6-e 

E) 3-b 


14

. Uşaqların dövrləşmə

l

əri şərti olaraq hansılardır?

 

1-

çox şaxəli 

2-bir simptomlu 

3-monosimptomatik 

4-polisimptomatik 

5-diffuz 

6-dair


ə

vi 


A) 1,2 

B) 3,4 


C) 2,5,6 

D) 1,3,4 

E) 3,5 

15

. L.S.Vıqotskinin “Uşaql

arda dair

əvi inkişaf dövrləri” adlanan mə

rh

ə

l

ə

l

əri ardıcıl

 

göstər: 

1-

ilkin yaşlara keçid 

2-m


ə

kt

əb yaşına keçid 

3-cinsi yetkinliy

ə

 

keçid 

4-

uşaqlıq dövrünə 

keçid


 

5-m


ə

kt

əb

ə

qə

d

ər yaşa keçid 

A) 5,1,4,3,2 

B) 1,5,4,2,3 

C) 4,1,5,2,3 

D) 1,2,5,3,4 

E) 5,4,1,3,2 16. V

ıqotskinin “Uşaqda dairəvi inkişaf dövrləri” adlanan mə

rh

ə

l

ə

l

ə

ri qeyd 

olunub,onlar 

hansılardı?

 

 

22 


1-

anadan olan böhran dövrü

 

2-

körpəlik dövrü 

3-

üç yaşın böhranı 

4-m


ə

kt

əb

ə

qəədr uşaqlıq dövrü

 

5-14 yaşın keçid böhranı

 

6-11-12 və

 ya 11-


13 yaş böhranı

 

7-mə

kt

əb yaşa keçid 

A) 4,3,2,1 

B) 1,2,3,5,6,7 

C) 1,3,5,7  

D) 2,4,5,7,6 

E) 3,4,5,6 17

. V.P.Kaşenko bütün problemli uşaqları hansı qruplara bölüb?

 

1-

xarakter qüsurlu uşaqlar,emosional şərtl

ənmiş


 

2- 


xarakter qüsurlu uşaqlar,özünüqiymə

tl

əndirm

ə

 ilə

 

şərtl

ənmiş


 

3- xarakter 

qüsurlu uşaqlar,motivasiya ilə

 

şərtl

ənmiş


 

4- 


xarakter qüsurlu uşaqlar,əsaslı aktiv anlarla şə

rtl


ənmiş

 

A) 3,4 B) 1,2,3 

C) 1,3 


D) 2,3,4 

E) 1,4 


18

. Nitq pozulmalarının yaranmasında hansı amillər böyük rol oynayır?

 

1-ekzogen 

2-endogen 

3-

şərt 

4-f


ə

rdi 


5-postnatal 

a-

üzvi 

b-prenatal 

c-funksional 

d-

mürəkk

əe-sad

ə

 A) 1-a,d 

B) 1-a 


C) 3-b 

D) 4-d,c 

E) 2-a,c 

19

. Sinir sisteminin patologiyasında aparıcı rolu nə

 

oynayır?

 

1-asfiksiya 

2-

vaxtından əvv

əl doğuş


 

3-b


ətndaxili inkişaf

 

4-intoksikasiya 5-

doğuş travması

 

6-prenatal patologiya 7-postnatal patologiya 

A) 6,7 


B) 2,3,4 

C) 2,3 


D) 4,5,7 

E) 1,5 


20. T

ədqiqatçılarla tə

qdim olan t

əsnifatları uyğunlaşdırın:

 

 

23 


l- O.N.Usanova 

ll- 


V.A.Lapşin, B.P.Puzanov

 

lll- V.P.Kaşenko

 

lV- Bir sıra tədqiqatçılar

 

1-üzvü pozulmalarla ə

laq


əli inkişaf qüsurlu uşaqlar

 

2-sensor pozulmaları olan uşaqlar

 

3-insanlara qarşı şiddə

tli simpatiya v

ə

 antipatiya 4-

psixopatik davranış formalı uşaqlar

 

5-

disharmonik inkişafı olan uşaqlar 

A) l-5;  ll-3;  lll-1,2;  lV- 4 

B) l-3;  ll-5;  lll-2,4;  lV- 1 

C) l-4;  ll-1,2;  lll-3;  lV- 5 

D) l-1;  ll-2,5;  lll-3;  lV- 4 

E) l-2;  ll-4,5;  lll-1;  lV- 4 21

. Uyğunluğu göstə

rin: 

l-Endogen 

ll-Ekzogen 

lll-Somotogen postnatal patologiya 

1-hamil

əliyin ümumi toksikozu 

2-

keçirdiyi infeksiyalar 

3-asfiksiya 

4-

beyin iltihabları prosesinin n

ə

ticə

si 


A) l-1,2;  ll-3;  lll-4  

B) l-3,4;  ll-1;  lll-2 

C) l-1,4;  ll-2;  lll-3 

D) l-3;  ll-4,2;  lll-1 

E) l-1,3;  ll-2;  lll-4 

 


Yüklə 1,27 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin