##Fakültənin adı: Pedaqogika və psixologiyaYüklə 1,27 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə6/11
tarix05.05.2017
ölçüsü1,27 Mb.
#16939
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

28

. Oliqofreniyanın də

r

ə

c

ə

l

ərini xüsusiyyə

tl

ə

ri il

ə

 

uyğunlaşdırın:

 

l-idiotiya 

ll-imbesiilik 

lll-debillik 

1-nevroloji somatik pozulmalar 

2-

özünə xidm

ətin formalaşması

 

3-korreksion nitq qabiliyyəti inkişafı yüngül proseslə

əsasında yerləşdirilir 

4-qism


ə

əqli h

ə

rə

k

ət imkanlarına malikdirləA) l-1,2;  ll-4;  lll-3 

B) l-1,4;  ll-3;  lll-2 

C) l-2,3;  ll-4;  lll-1 

D) l-1,3;  ll-2;  lll-4 

E) l-4;  ll-2,3;  lll-1 29

. Sindromlara xarakterik olan xüsusiyyə

tl

ərin uyğunluğunu göstə

rin: 

l-Daun sindromu 

ll-Klaynfeltr sindromu 

lll-


Şereşvski

-Terner sindromu 

1-xromosom d

əstinin artıq olmasıdır,47 XY xromosom aşkarlanır

 

2-1X xromosomun ə

lav


ə

 olm


aması kişi cinsindən özünü göstə

r

ə3-

1 xromosomun olmaması qadın cinsindən özünü göstərir 

A) l-2;  ll-3;  lll-1 

B) l-1;  ll-2;  lll-3 

C) l-3;  ll-1;  lll-2 

D) l-1;  ll-3;  lll-2 

E) l-3;  ll-2;  lll-1 30

. Uyğunluğu göstə

r: 

l-Klayn-felter sindromu 

ll-

Şereşe


vski-Terner  sindromu 

lll- Daun sindromu 

1-

mikrosefaliya müşahidə olunur 

2-

onlarda yaşlarına uyğun olmayan solğun və 

yaşından yaşlı görünüş

 

3-

qadına bənz

ə

r cizgilərmüşayə

t olunur 

4-bu anomaliya h

ə

r iki cinsdə

 

özünü göstərir 

A) l-1;  ll-3;  lll-2,4 

B) l-2;  ll-1;  lll-3,4 

C) l-4;  ll-3;  lll-1,2 

D) l-3;  ll-1;  lll-2,4 

E) l-3;  ll-2;  lll-1,4  31

. Əqli geridə

 

qalan uşaqların tə

lim-t

ə

rbiy

ə

 prosesinin m

ə

rh

ə

l

ə

l

ə

rinin m

ə

qs

ə

dl

ə

ri 

il

ə

 

uyğunlaşdır: 

l-T


ə

lim-t


ə

rbiy


ə

 prosesinin birinci m

ə

rh

əl

ə

si ll- T

ə

lim-tə

rbiy


ə

 prosesinin ikinci m

ə

rh

əl

ə

si lll- T

ə

lim-tə

rbiy


ə

 

prosesinin üçüncü mərh

ə

lə

si 


1-sosial adaptasiya 

2-

şəxsi gigiyenanın və 

özünə


 xidm

ə

t vərdişlərinin möhkə

ml

ənm

ə

si 3-t

ə

sərüfat işlərinin öyrə

nilm


ə

si 


4-m

əişət oriyentasiyası

 

5-idrak fə

aliyy


ə

tinin t


ə

hsil


ə

 

hazırlığı 

6-m


əişət işlərinin öyrə

dilm


ə

si 


7-sanitar-gigiyenik v

ərdişlərinin formalaşması

 

A) l-5,7;  ll-2,3,6; lll-1,4  

29 


B) l-3,5;  ll-1,4,7; lll-2,6 

C) l-1,3,6; ll-4,5;  lll-2,7 

D) l-5,6,7;  ll-3,4;  lll-1,2 

E) l-4,5;  ll-1,2,6; lll-3,7 32

. Oliqofreniyanın formaları arasında düzgün uyğunluğu müə

yy

ə

n edin: 

I- idiotiya 

II- imbesil 

III-debillik 

1-

əqli geriliyin orta ağırlıqda formasıdır 

2- 


ə

qli geriliyin 

ən ağır formasıdır

 

3-əqli geriliyin yüngül formasıdır

 

A) I-2; II-1; III-3; B) I-3; II-1; III-2; 

C) I-1; II-3; III-2; 

D) I-2; II-3; III-1; 

E) I-3; II-2; III-1; 33

. Əqli cə

h

ə

td

ən geri qalan uşaqların tə

lim-t

ə

rbiy

ə

 

işinin mə

rh

ə

l

ə

l

əri arasındakı

 

uyğunluğu tapın: 

I m


ə

rh

əl

ə

 II m

ə

rhə

l

ə 

III m


ə

rh

əl

ə

 1-8-

16 yaşa qə

d

ə2-4-

8 yaşa qə

d

ə3-16-

18 yaşa qə

d

əA) I-3; II-2; III-1; 

B) I-1; II-3; III-2; 

C) I-2; II-1; III-3;  

D) I-1; II-2; III-3; 

E) I-2; II-3; III-1; 

 

##num=8// level= 1// sumtest=29// name=Əqli cə

h

ə

td

ən geri qalan uşaqların 

psixoloji xarakteristikası 

(motorika,diqq

ət,maraqlar,qavrayış,hafizə

,t

ə

f

əkkür,nitq,şə

xsiyy

əxüsusiyyə

tl

ə

ri,oyun-f

ə

aliyy

ə

t,motivasiya-t

ə

l

əbat sferası)

 

T1-19 

T2-3 

T3-3 

T4-4 

 

1. İntellektual inkişafdan geri qalma nə

dir? 

A) 


ə

qli v


ə

 

psixi inkişafsızlıqdır 

ə

qli və

 

psixi inkişafın bətndaxili v

ə

 sonrakı mə

rh

əl

ə

də

 

pozulmasıdır 

B) idrak f

ə

aliyy


ətinin qabarıq və

 ya dav


amlı pozulmasıdır

 

C) MSS-nin qabarıq və

 

davamlı pozulmasıdır 

D) MSS-nin b

ətndaxili , doğuş və

 

doğuşdan sonra uşağın ilkin yaşam ilində 

üzvi 


zad

ə

lə

nm

əsi n

ə

ticə

sind


ə

  

E) ə

qli v


ə

 

psixi inkişafın qabarıq və 

davamlı pozulmasıdır

 

2

. Hansı qavrayışın zəif inkişafı nə

tic

ə

sind

ə

 oliqofrenl

ə

rd

ə

 

ə

traf al

əm haqqında

 

tə

s

əvvürlə

r  z

ə

if olur: 

A) 


xırda motorikanın

 

B) nitqin C) ümumi motorikanın

 


 

30 


D) 

görmə


 v

ə

 eşitmə

 

qavrayışının  

E) fonematik qavramanın

 

3. Oliqofrenl

ə

rd

ə

 m

ə

qs

ədyönlü şə

kild

ə

 m

ə

tni 

ə

zb

ə

rl

ə

m

ə

k n

əyi inkişaf etdiri

r? 

A) nitqi 

B) emosiyaları

 

C) diqqə

tli  


D) hafiz

ə

ni E) t

ə

fəkürü

 

4. Oliqofrenlə

rd

ə

 

şə

rti refleksl

ərin  yaranması hansı psixi proses zamanı biruzə

 

verilir? 

A) nitq 


B) diqq

əC) 

qavrayış 

 

D) hafiz


ə

 

E) tə

f

əkkür 

5. Oliqofrenl

ə

rd

ə

 

özünüqiymə

tl

ə

ndirm

ə

nin xarakterik c

ə

h

əti hansıdır?

 

A) Z


ə

ifliyi 


B) D

əyişkə


nliyi 

C) Güclülüyü

 

D) Qeyri-sabitliyi  E) Aktivliyi 

6. Nitq f

ə

aliyy

ətinin proqramlaşdırılmasının pozulması hansı uşaqların nitqinin

 

xarakteristikasına aiddir? 

A) oliqofren 

B) davranış pozulması olan

 

C) psixi inkişafı ləngim

ə

si olan D) dayaq h

ə

rə

k

ət aparatının pozulması olan 

E) kor uşaqlar

 

7

. Əqli cə

h

ə

td

ə

n gerid

ə

 

qalan uşaqlarda sistemli nitq pozulmasının strukturunda 

aparıcı

 

qüsur hansıdır? 

A) 


leksik qüsur

 

B) semantik qüsur

  

C) fonematik qüsur 

D) sintaktik qüsur

 

E) 


fonetik qüsur

 

8. Oliqofrenlə

rd

ə

 t

ə

f

əkkür prosesinin fəallaşdırılması ücün hansı amil vacibdir? 

 

A). 


Yadda saxlama zamanı özünü yoxlamaq bacarığını formalaşdırmaq. 

  

B) Əks etirilmiş məlumatı, etdirilməmişdə

n f


ə

rql


ə

ndirm


ə

k.  


C) 

Yadda saxlama bacarığını inkişaf etdirmə

k.  

D) 


Materialı ümumiləşdirmə

 

bacarığınıformalaşdırmaq.  

E) Diqq


əti inkişaf etdirmə

k.  


9. Psixi 

ə

m

əliyyatın intellektual fə

aliyy

ə

t kimi m

ə

nims

ə

nilm

əsi hansı prosesin

 

pozulması səb

ə

bidir?  

A) 


İradi yaddaşın. 

 

B) Də

rketm


ə

 prosesinin.  

C) T

ə

fəkkür

 prosesinin.  

D) Nitq prosesinin.  

E) Qavrama prosesinin.  10. Oliqofrenl

ə

rd

ə

 

abstraktlaşma ə

m

əliyyatının inkişaf etmə

m

əsi hansı psixi 

prosesin 

pozulma xüsisusiyyə

tini bildirir?  

A) Nitq prosesinin. 

B) D

ə

rketmə

 prosesinin.   

31 


C) 

Yaddaşın. 

 

D) T


ə

f

əkkür prosesinin.  

E) Qavrama prosesinin.  11. T

ə

f

əkkürün pozulması zamanı oliqofrenlə

rd

ə

 

hansı ə

m

əliyyatın pozulması 

daha da 

güclüdür? 

 

A) F


ə

rql


ə

ndirm


ə

 

əm

əliyyatının. 

 

B) Abstraktlaşma əm

əliyyatının. 

 

C) Sintez ə

m

əlyyatının.  

D) T


ə

hlil 


ə

m

əliyy

ətının. 


 

E) 


Ümumliləşdir

m

ə 

ə

məliyyatının. 

 

12. Əşyaların sə

mtini v

ə

 manipulyativ h

ə

r

ə

k

ə

tl

ə

rin f

əallığını hası yaş dövründə

 

inkişaf

 etirmək mümkündür? 

 

A) M


ə

kt

əb  

dövründə


.  

B) M


ə

kt

əb

ə

qə

d

ər dövründə.  

C) Erk


ə

dövründə.  

D) Körpəlik dövründə

.  

E) Yeniyetmə

 

dövründə.  

13. M

ə

naca ya

dda saxlamanı inkişaf etdirmək ücün nə

 vacibdir?  

A) 


Psixikanı inkişaf etdirmə

k. 


B) 

Klassifikasıya priyomlarını öyrə

tm

ə

k.  C) Əqli fə

aliyy


ə

ti f


əallaşdırmaq. 

 

D) Motorikanı möhəml

ə

tmə

k.  


E) Nitqi z

ə

nginləşdirmə

k.  


14

. Əqli cə

h

ə

td

ən geri qalan şagirdlə

rin f

ə

aliyy

ə

ti n

ə

d

ə

n ibar

ə

tdir?  

A) T


ə

lim f


ə

aliyy


ə

tind


ə

n.  


B) Oyun f

ə

aliyyə

tind


ə

n.  


C) Ünsiyyə

t f


ə

aliyy


ə

tind


ə

n.  


D) T

ə

dris fə

aliyy


ə

tind


ə

n.  


E) 

Ə

mə

k f


ə

aliyy


ə

tind


ə

n.  


15

. Şə

rti refleksl

ər hansı psixi prosesdə

 

birüzə

 verilir?  

A) T


ə

f

əkkürdə  

B) Şə


xsiyy

ətin pozülmasında. 

 

C) Emosional - iradi sferanın inkişafında. 

 

D) Qavrayışda 

 

E) Nitqin inkişafında.  

16

. Şizofrenik demensiyanın əsas simptomu hansıdır? 

 

A) 


Ürəkkeçmə

l

ər.  

B) T


ə

f

əkkürün ləngliyi.  

C) Qıcolma tutmaları. 

 

D) D


ə

rinin sistemli z

ə

d

əl

ə

nmə

si.  


E) 

Qıcolmalar

.  

17. Oxu, yazma v

ə

 sayma prosesinin k

ə

skin l

ə

ngim

əsi hansı demensiyaya 

m

ə

xsusdur?  

A) Epileptik demensiyaya.  

B) Essefaliotrigeminal angiomotoz.  

C) Şizofrenik demensiya. 

 

D) Tuberoz skleroz.  E) Üzvü demensiya. 

 

18. “Autizm” nə

dir?  

A) 


Görmə

nin pozulmas

ı. 

 

B) Motorikanın pozulması.  

C) Eşitmənin pozulması. 

 


 

32 


D) 

Uşağın reallıqdan ayrılması

  

E) Psixikanın pozulması 

19

. Autizmli uşaqlara məxsus olan nitq qüsuru? 

 

A) K


ə

k

əl

ə

mə

.   


B) Mutizm.  

C) Taxilaliya.  

D) Bradilaliya.  

20

. Əqli cə

h

ə

td

ən geri qalan uşaqların hə

r

ə

k

ə

tl

ə

ri nec

ə

 olur? 

1-

koordinasiyaları zəif 

2-koordinasiya h

ə

ddind


ən artıq lə

ng  


3- koordinasiya impulsiv 

4-h


ə

r

ək

ə

tlər yöndə

msiz 


5-h

ə

rə

k

ətl

ər yöndə


msiz 

6-

xırda motorika aktiv 

A) 3,4,5,6 

B) 2,3,4,5 

C) 2,4,5,6 

D) 1,3,4,5 

E) 1,2,3,1  21

. Oliqofreniyanın

 

ə

r

ə

c

ə

l

ərini seçin:

 

1-neyrodinamik pozulma 

2-debillik 

3-reaktiv pozulmalar 

4-imbesillik 

5-idiotiya 

6-epilepsiya 

A) 3,4,5 

B) 1,3,5 

C) 1,3,6 

D) 2,4,5 

E) 3,5,6 22

. Cinsi xromosomların anomaliyalarını seçin:

 

1-Klayn Felter sindromu 

2-Karne de Lanqe 

3-

Şereşevski-Ternerin sindromu 

4-

cinsi xromosomların polisomiyası 

5-Qidrosefaliya 

6-Mikrosefaliya 

A) 4,5,3 

B) 1,2,5 

C) 2,3,6 

D) 1,3,4 4,5,3 

E) 2,4,6 23

. Hansı alimin oliqofren uşaqların pedaqoji təsnifatı daha mə

qbul hesab olunur? 

1-

Seçenovun 

2-

L.S.Vıqotski 

3-Vlasova,M.Pevanerin 

4-

Pevznerinğ 

5-

A.R.Luriyanın 

A) 2 


B) 4 

C) 3 


 

33 


D) 1 

E) 5 


24

. İkincili siqnal sisteminin periferik hissə

sinin fizioloji mexanizml

ərini seçin:

 

1-

baş beyin mexanizmləri 

2-Broka,Vernike mexanizml

ə

ri 


3-Artikulyasiya mexanizml

ə

ri 4-s

ə

s mexanizmlə

ri 


5-dayaq h

ə

rə

k

əti mexanizml

ə

ri 6-n

ə

fə

s mexanizml

ə

ri 


A) 4,6,3 

B) 5,1,2 

C) 2,4,5 

D) 1,5,2 

E) 6,1,2 

25. Oliqofrenl

ə

rd

ə

 t

ə

f

əkkürün xüsusiyyə

tl

əri hansı mə

rh

ə

l

ə

 

üzrə

 

aparılır:

 

1-

abstraktlaşdırma 

2-

ümumiləşdirmə 

3-

müqaisəetm

ə

 4-t

ə

snifləşdirmə

 

5-də

rketm


ə

 

6-qruplaşdır

ma 


A) 3,5 

B) 1,4 


C) 1,2,5 

D) 2,3,6 

E) 2,5 


Yüklə 1,27 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin