##Fakültənin adı: Pedaqogika və psixologiya


 Disharmonik infantilizm nYüklə 1,27 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə8/11
tarix05.05.2017
ölçüsü1,27 Mb.
#16939
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

6. Disharmonik infantilizm n

ə

 dem

ə

kdir?  

A) tempc


ə

 b

ərab

ə

r lə

ngiy


ən inkifaş 

 

B) tempcə

 qeyri - b

ə

rab


ə

r l


ə

ngiy


ən inkifaş

 

C) total inkişafsızlıq  

D) ali psixi funksiyaların parsial inkişafsızlığı 

 

E) asinxron  7

. İnfantilizm nə

 dem

ə

kdir?  

A) 


fiziki quruluşda və

 

davranışda artıq yüksəinkişaf tempi; 

 

B) davranışda inkişafdan geri qalma;  

C) 


fiziki quruluşda və

 

davranışda inkişafdan geri qalmaq deməkdir 

D) orqanların sinirlə

rl

ə

 tə

min edilm

ə

si;  


E) orqanların sinirlə

rl

ə t

ə

min edilməsinin pozulması. 

 

8. Pilin ə

sas 

ə

lam

ə

tl

ə

ri n

ə

 il

ə

 izah olunmur?  

A) Neyro - dinamik pozulmalar 

B) D

ə

rk etmənin pozulması 

 

C) Nitq inkişafsızlığı  

D) İdrak proseslərinin pozulması 

 

E)

 Alın və alın diensefal sistemlərinin gec yetişməsi

  

9. Retordasiya nə

dir? 

1-

psixi inkişafın müvəqq

əti dayanması

 

2- 


psixi inkişaf haqqında bir bölmə

dir 


3-x

ə

stəlik zamanı psixi proseslərin sağlığıdı

 

4- psixi inkişafın daimi dayanmasıdır

 

5-hə

r

ək

ət inkişaf pozğunluğu

 

A) 2,3 


B) 1,2,5 

C) 1,4 


D) 2,3,4 

 

40 


E) 1,3,5 

10

. Pozulmuş inkişafın müasir tipologiyasını kim tərtib etmişdir?

 

1-

S.L.Rubinşteyn 

2-M.M.Semaqo 

3-Q.Polyakol 

4-

L.S.Vıqotski 

5-A.R.Luriya 

6-N.X.Semaqo 

7-A.N.Leontyev 

8-L.A.Belyakova 

A) 6 


B) 1,5,7 

C) 2,3 


D) 2,6 

E) 1,7,8 11

. Aşağıdakılardan hansı hormanik infantilizmə

 aiddir:  

1 - 


psixifiziki inkişafdan geri qalma 

 

2 - İşgüzarlığın aşağı

 

olması  

3 - Oynamaqdan yorulmamaq  

4 - 

Müstə


qil olmamaq  

5 - Emosional labillik  

6 - Qayda qanuna riay

ə

t etmə

k  


A) 1, 2, 5, 4 

B) 1, 2, 3, 4, 6   

C) 3, 4, 5, 6, 2  

D) 1, 5, 6, 2  

E) 2, 4, 6, 3  

12. Somotogen m

ənşəli PİL uşaq hansı geriliklə

 

xüsusiyyə

tl

ə

nir? 

1-epilepsiya 

2-asteniya 

3-allergik hallarda 

4-

uşaq nevrozları 

5-

şizofrenik xəst

ə

liklə

rd

ə 

A) 4,5 


B) 1,2,3 

C) 2,3,4 

D) 3,4,5 

E) 1,5 


13. Psixofiziki v

ə

 psixi infantilizmi birinci olaraq XlX 

ə

srd

ə

 

hansı alimləöyrə

nibl

ə

r? 

1-Lasseq 

2-Bleyler 

3-

Qureviç 

4-Loren 


5-Qilyarovski 

6-

Vıqotski  

A) 1,5 


B) 2,5 

C) 1,3,6 

D) 3,4,5 

E) 1,4 


14

. Psixi inkişaf lə

ngim

ə

sin

ə

 n

ə

 g

ətirib çıxara bilə

r? 

 

41 


1-endogen amill

ə2-natal patologiyalar 

3-ekzogen amill

ə4-ürə

k x


ə

st

əlikl

ə

ri 5-somotogen postnatal patalogiyalar 

A) 4,5 


B) 1,4,5 

C) 2,3,4,5 

D) 1,2,3,5  

E) 2,4,5 15. Somotogen m

ənşəli PİL üçün xarakterikdir:

 

1-

ünsiyyət problemi 

2-

inamsızlıq 

3-

ətraf mühitin travmatik təsiri 

4-

sinir psixi sferanın pozulması 

5-

şəxsiyy

ə

tlər arası münasibə

tl

ərin pozulması 

A) 1,3,5 

B) 1,2,5 

C) 2,4,5 

D) 3,5 

E) 2,4 


16

. Uyğunluğu göstə

r: 

l-Konstitusion m

ənşə

li 


ll-Somotogen m

ənşə


li 

lll-Psixogen m

ənşə

li 


lV-Serebroastenik m

ənşə


li 

1-

İnamsızlıq 

2-

yüngül təsir

ə

 düşmə

 

3-fiziki cə

h

ətd

ən inkişafsızlıq

 

4-

motorikanın çatışmazlığı 

5-

duyğu ilə 

bağlı qorxu

 

6-c


ə

miyy


ə

t

ə adaptasiya problemi 

7-

emosional çılğınlıq 

A) l-5,6;  ll-1,3,7;  lll-4;  lV-1,2 

B) l-1,2;  ll-3,4,6;  lll-5,7;  lV-7 

C) l-3;  ll-1, 5;  lll-4,6,7;  lV-2 

D) l-2,7;  ll-1,3,5;  lll-6;  lV-4 

E) l-1,7;  ll-3,4,6;  lll-2;  lV-7 17. Terminl

ə

rl

ə

 

açıqlamaların uyğunluğunu müə

yy

ə

n edin: 

l-

İnfantilizm 

ll- Harmonik infantilizm 

lll- Disharmonik infantilizm 

1-templ


ə

 b

ərab

ə

r lə

ngiy


ən inkişaf

 

2-fiziki quruluşda inkişafdan geri qalmaq demə

kdir 


3-tempc

ə

 qeyri-bə

rab


ə

r l


ə

ngiy


ən inkişaf

 

4-davranışda inkişafdan geri qalma demə

kdir 


A) l-2,4;  ll-1;  lll-4 

B) l-1,2;  ll-3;  lll-4 

C) l-3,4;  ll-1;  lll-2 

D) l-2,3;  ll-4;  lll-1 

E) l-1,4;  ll-3;  lll-2 

 


 

42 


##num=11// level= 1// sumtest=25

// name=. Nitq pozğunluqlarına malik olan 

uşaqların psixoloji xüsusiyyə

tl

ə

ri. 

T1-14 

T2-4 

T3-4 

T4-3 

 

1. Nitqin 

başa düşülmə

sind

ə

 

baş beyinin hansı payının böyük rolu var? 

 

A) 


alın

;  


B) qicgah;  

C) 


ə

ns

ə;  

D) 


ə

mg

ək  

E) mozcecokun.  2

. Nitq aparatı üzvlərinin sinir toxumaları ilə

 t

ə

min edilm

ə

si nec

ə

 

adlanır? 

 

A) akomodasiya; 

B) innevvasiya;  

C) adoptasiya;  

D) refordasiya;  

E) monipulyasiya.  3. Motor alaliya v

ə

 

motor afaziya beyinin hansı hissə

sinin z

ə

d

ə

l

ə

nm

ə

si 

n

ə

tic

ə

sind

ə

 

yaranır?  

A) Broka m

ə

rk

əzinin  

B) talamusun  

C) Vernike m

ə

rkə

zinin  


D) Runo talamusun  

E) sol beynin 

ə

ns

ə hiss

ə

sinin  4. Mutizm n

ə

dir?  

A) nitq nevrozu; 

B) sosial - 

adaptasiyanın pozulması; 

 

C) fiziki quruluşda və 

davranışda geri qalma; 

 

D) 


nitqi ünsiyyətin pozulması əsasında psixi travma; 

  

E) emosional və

ziyy


ətin bir növü. 

 

5. Hansı alimin təsnifatına görə

 

baş beyinin zə

d

ə

l

ə

nm

ə

sind

ə

 

pozulmalar üzvü 

m

ə

rk

ə

zi v

ə

 

üzvü pereferik qrupa aid edib? 

 

A) L. S. Viqotski 

B) A. R. Luriya  

C) M. X. Xvatsev  

D) A. A. Rubenşteyn 

 

E) V. A. Seliverstov 6

. Üz sinirlərini hansı ə

z

ə

l

ə

l

ə

r inervasiya edirl

ə

r?  

A) dodaq v

ə

 yanaq 


ə

z

əl

ə

lə

ri  


B) qanadab

ə

nzə

r v


ə

 yanaq 


ə

z

əl

ə

lə

ri  


C) çə

n

ə dil v

ə

 yanaq ə

z

əl

ə

lə

ri  


D) dodaq v

ə

 dilaltı ə

z

əl

ə

lə

ri  


E) yanaq v

ə

 dilaltı ə

z

əl

ə

lə

ri  


7. Lal - 

karlıq nə

dir?  

A) Asfiksiya. 

B) Loqofobiya;  

C) Hiperkinez;  

D) Apraksiya;  

E) Surdomutizm;  8

. İlk də

f

ə

 

nitq pozgunluqlarının sə

b

ə

bl

ərinin kim ayırmışdır? 

 

 

43 


A) Hippokrat  

B) Xvatsev  

C) A. R. Luriya  

D) L. S. Vıqodski 

 

E) F. A. Rau  9

. Nitq pozgunluqları kim tə

r

ə

find

ə

n ir

əli sürülüb? 

 

A) Levina  

B) A. V. Zaporojes  

C) A. Kussmaul  

D) M. E. Xvatsev  

E) O. V. Pravdina  10. Nitqin tempinin patoloji l

ə

ngliyi nec

ə

 

adlanır? 

 

A) Afaziya 

B) Dislaliya  

C) Bradilaliya  

D) Alaliya  

E) Taxilaliya  11

. Loqopediya hansı elm sahə

sidir?  

A) kor v


ə

 z

əif görən insanlarla m

əşğul olan elm sahə

sidir  

B) 


əqli inkişafın qüsurları ilə

 m

əşğul olan elm sahəsidir  

C) ilkin autizml

ə

 m

əşğul olan elm sahəsidir  

D) 


nitq qüsurları ilə

 m

əşğul olan elm sahəsidir  

E) z


əif görə

n insanlarla m

əşğul olan elm sahə

sidir 


12. 

“Nitqi inkişaf etdirən yarımkürə

 

aparıcı ə

lin 

ə

ks t

ə

r

ə

find

ə

 yerl

əşir” sözlə

ri 

hansı alimə

 aiddir?  

A) Broka  

B) Vernikey

ə

  

C) Vıqotskiyə  

D) Bern


ə

  

E) Venerə

  

13. Pereferik nitq aparatının fə

aliyy

ə

tini t

ə

nizml

ə

y

ə

n v

ə

 

baş beyin qabığını 

ə

z

ə

l

ə

l

ə

rl

ə

 

bağlayan sinirlər nec

ə

 

adlanır? 

 

A) ara;  

B) orta - ara;  

C) m


ə

rk

əzqaçan;  

D) m


ə

rk

əzd

ənqaçan; 

 

E) m


ə

rk

əzi 

 ara 14

. Uşaqlarda hə

r

ə

k

ət funksiyasının bütövlüklə

 l

ə

ngliyi, d

ə

qiqlik v

ə

 

koordinasiyanın

 

pozulması hansı qüsurun simptomlarıdır?  

A) 


atoniyanın

  

B) dizartriyanın  

C) debilliyin  

D) aqrafiyanın 

 

E) uşaq serebral iflicinin

  

15. Dil vahidlərinin seçilmə

si v

ə

 

onların birləşdirilmə

si 

nitqin kodlaşdırma prosesi 

baş

 

beynin hansı hissəsinin iştirakı olmadan mümkün deyil? 

1-arxa-


alın sahə

 

2-gicgah sahə

 

3-ön

-

alın sahə 

4-

əmg

ə

k sahə

 

5-tə

p

ə-

ə

nsə

 sah


ə

 

6-yan-ə

mg

ək sah

ə

  

44 


A) 1,4 

B) 3,5 


C) 2,3,5 

D) 3,4,6 

E) 1,2 

16. M

ə

rk

əzi nitq aparatı baş beyində

 yerl

əşir və

 

beynin hansı hissə

l

ə

rinin t

ə

rkibin

ə

 

daxil edilir? 

1-

qabıq mərk

ə

zi 2-

aparıcı yollar

 

3-

qabıqaltı düyünlə4-h


ə

r

əki sinirl

ə5-

qabıqaltı mə

rk

ə6-

müvafiq sinir nüvə

l

ə

ri A) 1,3,4,5 

B) 2,4,5 

C) 4,5 

D) 1,2,3,6 E) 4,5,6 

17

. Afaziyanı yaradan sə

b

ə

bl

ə

r h

ansılardır?

 

1- sinir sisteminin z

ə

ifl


ə

m

əsi 

2- 


baş beyində

 

qan dövranının pozulması 

3- 


baş beynin infeksion xə

st

əlikl

ə

ri 4- 

baş beynin zə

d

ə

lə

nm

əsi 

5- 


beyin şişlə

ri 


6- s

ə

s tə

l

əffüzünün pozulması 

A) 2,4,5 

B) 1,2,6 

C) 3,4,6 

D) 2,4,6 

E) 1,3,6 18

. Afaziyanın növ

l

ərini seçin:

 

1- dinamik 

2- funksional 

3- sensor  

4- fonetik 

5- motor 

6- aqrammatik 

A) 1,4,6 

B) 1,2,6 

C) 2,4,5 

D) 1,3,5 

E) 3,4,6 19

. Artikulyasiya aparatının üzvləri hansılardır?

 

1-dil 


2-burun 

3-dodaq 


4-

çə

nə

 

5-göz

 

6-damaq A) 1,3,4,6 

B) 1,2,4,5 

C) 2,4,5,6 


 

45 


D) 3,4,5,6 

E) 2,3,4,6 20

. Serebral iflicli uşaqlarda hansı disleksiyalara rast gə

lm

ə

k olar? 

1-fonematik 

2-aqramatik 

3-qnostik 

4-psevdooptik 

5-mnestik 

6-semantik 

7-fonetik 

8-optik 

A) 1,4,6,8 

B) 2,3,5,7 

C) 1,2,5,6,8 

D) 2,4,6,8 

E) 1,3,6,7,8 21.Sensor alaliya z

amanı uşaqlarda nəyin formalaşmaması müşahidə

 olunur? 

1-s


əs obrazının

 

2-oyun fə

aliyy


ə

tinin  


3-

artikulyar aparatının hə

r

ə

kə

tinin 


4-t

ə

fəkkürün  formalaşmasını

 

5-əşya arasındakı ə

laq


ə

l

ərin yaradılmasını 

A) 1,5 


B) 1,2 

C) 2,3 


D) 1,4 

E) 2,5 


22

. Nitq orqanlarının

 h

ə

r

ə

k

ə

tini t

ə

min ed

ə

n m

ə

rk

ə

zi hiss

ə

 harada yerl

əşir?

 

1-

bir yarımkürənin qabıq hissəsind

ə

 2-

iki yarımkürə

d

ə

 3-

sol yarımkürə

d

ə

 4-

gicgah payında

 

5-

qabıq hissəsind

ə

 6-

ön mə


rk

əzi qırışda

 

7-

aşağı mərk

əz qırışda

 

8-

bir yarımkürənin 

ə

mgək payında

 

A) 1,7 B) 2,5,7 

C) 6,7 


D) 3,4,5,6 

E) 3,5,6 23

. Şifahi nitq pozuntularını müə

yy

ə

n ed

ə

n tipl

ə

r v

ə

 

onların xüsusiyyə

tl

ə

ri: 

I- Nitqin fonasyon t

ərtibatının pozulması

 

II- Struktur  semantik(daxili) pozulması

 

1- disfoniya 2- afoniya 

3- polumorf pozuntu 

4-s

ə

s pozuntusu 5-bradilaliya 

6- dizartriya 

7- afaziya 

8- 


baş beyinin pozuntusu nə

tic


ə

sind


ə

 nitqin tam v

ə

 ya qism


ə

n itm


ə

si 


 

46 


A) 3,4, 7,8;  II- 1,3,7,8 

B) 1,7,8,3 ; II- 1,2,4,6,8 

C) 2,3,4,5,6;  II- 3,4,6,7,8 

D) I- 1,2,4, 5,6; II- 7,8  

E) 3,4,5,6; II 

 2,5,6,7,8 Yüklə 1,27 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin