##Fakültənin adı: Pedaqogika və psixologiyaYüklə 1,27 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə2/11
tarix05.05.2017
ölçüsü1,27 Mb.
#16939
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

rin

ə

 

görə

 

problemli uşaqların birinci qrupu hansıdır? 

(Luriyaya 

görə

)  

A) Serebroastenik hallı uşaqlar. 

 

B) Şizofreniyali uşaqlar.  

C) Epilepsiyalı uşaqlar. 

 

D) Sifilisli uşaqlar.  

E) Oliqofrenl

ə

r.  


7. Oliqofrenl

ə

rd

ə

 

tibbi müayinənin işinin başlıça və

zif

əsi hansıdır? 

 

A) Psixi v

ə

 

fiziki davamsızlığını aşkar etmək.  

B) Uşağın kollektivə

 

adaptasiyası.  

C) T


ə

lim prosesn

ə

 

oliqofren ücün fərdi iş planı tutmaq.   

D) Uşağın fərdi imkanlsrını oyrə

nm

ə

k.  E) Psixi f

ə

aliyyətinin xüsusiyyə

tl

ərini araşırmaq.  

8. D

ə

rketm

ənin psixoloji pozulması uşağın hansı xüsusiyyə

ti il

ə

 

birüzə

 verilir?  

A) 


Nitqin xüsusiyyə

ti il


ə

 

B) Tə

f

əkkürün xüsusiyyəti il

ə

.  C) Diqq

ətin xüsusiyyə

ti il

ə

.  D) 

Şə

xsiyyətinin pozulma xüsusiyyə

ti il


ə

.   


E) Emosional xüsisiyyə

tl

ə.  

9. Oliqofrenl

ə

rd

ə

 t

ə

lim - t

ə

rbiy

ə

 

işi nə

yin 

əsasında qurulmalıdır? 

 

A) 


İradə

nin 


əsasında. 

 

B) Duyğu və 

qavrayışın əsasında. 

 

C) Diqq


ə

tin 


əsasında. 

 

D) Emosiyaların əsasında.  

E) Hafiz


ənin özünə

m

əxsus psixoloji xass

ə

lə

ri 


əsasında. 

 

10. Zə

d

ə

l

ənmiş inkişaf nə

dir?  

A) L


əng inkişaf.

 

B) Total inkişafsızlıq. 

 

C) Psixi inkişafın strukturunun dəyişmə

si (z


ə

d

ə n

ə

ticə

sind


ə

) .   


D) 

Ali psixi funksiyaların inkişafsızlığı. 

 

E) 


Dinamikanın pozulması. 

 

11. Oliqofrenlə

rd

ə

 rabit

ə

li nitqin korreksiya m

ə

rh

ə

l

əsi hansıdır? 

 

A) 


Süjetli şə

kill


ər üzrə

 

qısa danışıq.  

B) 


Şə

kill


ə

əsasında mürəkk

əb cümlə


l

ə

ri qurmaq.  C) 

Mürə


kk

ə

b mə

tn qurmaq.  

D) 

Verilmiş mövzu üzrə 

müstə


qil n

ə

qletmə

.  


E) 

Şerlə


rin 

ə

zbə

rl

ənm

ə

si.  12. Oliqofrenl

ə

rd

ə

 ikinci siqnal siste

minin pozulması hansı prosesi 

mürə

kk

ə

bl

əşdirir? 

 

A) D


ə

rketm


ə

 prosesini. 

B) 

Ümumiləşdirmə prosesini.   

C) T


ə

f

əkkür prosesini.  

D) Nitq prosesini.  

E) Qavrama prosesini.  


 13. Emosional - iradi sferanın və

 

şə

xsiyy

ə

tinin komponentl

ərinin inkişafsızlığı 

hansı

 patologiyanın müə

yy

ə

nedici 

ə

lam

ə

tidir?  

A) 


Psixi inkişafın lə

gim


ə

sinin.  


B) 

Oliqofreniyanın. 

 

C) Autizmin.  D) 

Şizofreniyanın. 

 

E) Sifilisin.  14

. Hansı qüsur zamanı beyin yarımkürə

l

ərinin qabıq strukturlarının diffüz 

z

ə

d

ə

l

ə

nm

ə

si qeyd edilir?  

A) Epilepsiya 

zamanı

 

B) PİL zamanı. 

 

C) Serebral iflic zamanı. 

 

D) Autizm zamanı. 

 

E) Oliqofreniya.  15. Harmonik infantilizm n

ə

dir?  

A) Psixi l

ə

ngim


ə

  

B) Tempcə

 qeyri - b

ə

rab


ə

r l


ə

ngiy


ən inkişaf. 

 

C) Sensomotor lə

ngim


ə

.  


D) Tempc

ə

 bə

rab


ə

r l


ə

ngiy


ən inkişaf. 

 

E) Somatogen lə

ngim


ə

.  


16

.Psixi inkişafın ümumi və

 

spesifik qanunauyğunluqlarına nə

 aiddir? 

1-psixi prosesl

ərin inkişaf ardıcıllığı

 

2-psixi funksiyaların inkişafında sensitiv mə

rh

əl

ə

lərin olması

 

3-psixikanın iknikaş mə

rh

əl

ə

lərinin müə

yy

ən ardıcıllığı 

4-ali psixi funk

siyaların  formalaşmasında nitqin rolu

 

5-psixi inkişafda təlimin aparıcı rolu

 

6-psixi inkişafda fə

aliyy


ə

tin rolu 

A) 1,2,3,4,5,6 

B) 1,3,4,6 

C) 2,3,4,6 

D) 2,4,5,6 

E) 1,2,3,4,5 

17

. Bütün pozulmalar nə

 il

ə

 

şə

rtl

ə

nir v

ə

 n

ə

d

ən asılıdır?

 

1-ilkin pozulma il

ə

 

2-pozulmanın xarakterlə

rind


ən asılıdır

 

3-pozulmanın yaranma vaxtından

 

4-ikincili qüsurdan

 

5-nitqin inkişafından

 

A) 1,2,4 B) 1,2,3 

C) 2,3,4,5 

D) 1,3,5 

E) 1,3,4,5 18

. Oliqofren uşaqların psixoloji müayinəsi zamanı qüsurun korreksiya və

 

kompensasiya yollarından vacibi hansıdır? 

1-

qavrama funksiyalarının yoxlanması 

2-

davranış xüsusiyyətl

ərinin yoxlanması

 

3-

görmə 

yaddaşının xüsusiyyə

tl

ərinin yoxlanması 

4-

nitqin xüsusiyyətl

ərinin öyrə

nilm

ə

si 5-

taktil yaddaşın xüsusiyyə

tl

ə

rinin həcminin öyrə

nilm


ə

si 


A) 1,2,3 

B) 1,2,4,5  

C) 3,5 D) 2,3,4,5 

E) 2,4,5 19. Sensitiv m

ə

rh

ə

l

ə

l

ərin özünü bildirmə

sinin h

əm başlanğıcı hə

m d

ə

 

müddə

ti n

ə

 

il

ə

 

müəyy

ə

n edilir? 

1-

yaşla 

2-

müəyy

ən funksiyalarının anatomik

-

fizioloji yetişməsi il

ə

 3-

nitqin inkişaf sə

viyy

ə

si ilə

 

4-sinir strukturlarının fizioloji yetişmə

si il


ə

 

5-reaktivlik ilə

  

A) 1,2 B) 1,2,3 

C) 2,3,5 

D) 2,4 

E) 1,3 


20. Oliqofrenl

ə

rd

ə

 psixi prosesl

ərin yoxlanması üçün metodikaların uyğunluğunu 

göstə

r: 

l-

anlayışların inkişaf səviyy

əsinin yoxlanması

 

ll-diqq


ə

tin v


ə

 

öz fəaliyy

ətinin requlyasiyasının yoxlanılması

 

lll-t


ə

f

əkkür prosesinin yoxlanması 

lV-


şə

xsiyy


ə

tl

ər arası əlaq

ə

lkərin yoxlanması

 

1-sə

rb

əst assosiasiyalar 

2-proqressiv matrisalar 

3-

anlayışların müqayisəsi 

4-Rozensveyqin frestrasion testl

ə

ri 


5-

əşyaların klassifikasiyası

 

A) l-5;  ll-2;  lll-1,3;  lV-4 B) l-2,3;  ll-4;  lll-5;  lV-1 

C) l-2;  ll-3,4;  lll-1;  lV-5 

D) l-4;  ll-3;  lll-1,2;  lV-5 

E) l-3;  ll-5;  lll-2;  lV-1,3 

 

##num=3// level= 1// sumtest=25

// name=Uşağın psixi inkişafında “norma” və

 

“anomaliya” anlayışı.

 

T1-16 

T2-4 

T3-5 

T4- 

1. Ano

rmal uşaq anlayışı nə

dir? 

A) 


Daun sindromlu uşaqlar

 

B) Fiziki və

 

psixi qüsurlar nətic

ə

sində

 

ümumi inkişafın pozulması olan uşaqlar  

C) Ağır nitq pozulmaları olan uşaqlar

 

D) Sensor pozulmalar olan uşaqlar 

E) Davranış pozulmaları olan uşaqlar

 

2

. Anomal uşağı

n t

ə

limind

ə

 

yaranan çə

tinlikl

əri araşdırmaq üçün nə

 

lazımdır?

 

A) normal inkişafın qanunauyğunluqlarını bilmə

k  

B) anomal uşağın inkişaf xüsusiyyətl

ə

rini  C) sinir sisteminin xüsusiyyə

tl

ərini öyrənm

əD) normal uşağın psixikasını bilmə

E) xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşağın temperament xüsusiyyətl

ərini öyrə

nm

ə3

. Defektologiyanın obyekti nə

dir? 

A) kar 


uşaqlar

 


 

B) qüsurlu 

uşaqlar


 

C) kor uşaqlar

 

D) oliqofrenlə

E) aktiv uşaqlar 

4

. Anomal uşaqların əsas kateqoriyalarına aid deyil:

 

A) Şə


rti 

ə

laqə

l

ərin yaranma s

ürə


ti 

B) İlkin autizmli uşaqlar

 

C) Görmə


 

qüsurlu uşaqlar

 

D) Dayaq hə

r

ək

ət aparatı pozulmuş uşaqlar

 

E) Psixomotor hə

yacanlanma 5

. “Böyüyən uşağın hər inkişaf dövrü hə

m pill

ə

lidir,h

ə

m d

ə

 o biri pill

ə

y

ə

 

keçiddir” 

sözlə

ri kim

ə

 m

ə

xsusdur? 

A) Lisinaya 

B) Vıqotsk

iy

ə 

C) Luriyaya 

D) Qavriluşkinaya

 

E) Rubinşteynə

 

6. Defektologiyada “korreksiya” termini haradan götürülüb və

 m

ənası nə

dir?  

A) Yunan 

–latın sösüdür və

 

uyğunlaşdırmaq mənasını verir.  .  

B) Yunan sözü olan

   

“korrectio” –dan götürülüb mənası bərpa etm

ə

k demə

kdir.  


C) Romalılardan götürülüb, yeniləşdirmə

k m


ənasını verir. 

 

D) “korrectio”—tarazlamaq m

ənasını verən ingilis sözündən götürülmüşdür. 

 

E) 


) Latıncadan götürülmüş və

 m

ənası düzəliş etmək, aradan qaldırmaqdır.  

7

. Anomal inkişafın mürə

kk

ə

b struktur teo

riyasını işlə

y

ə

n alim: 

A) Pavlov 

B) P.B.Blonski 

C) 


L.S. Vıqotski

 

D) Lebedinski E) V.Stern 

8. 

Anormal uşağın tə

lim v

ə

 

inkişaf kateqorygiyası nə

dir?  

Fiziki qüsurların aradan qaldırılması. 

B) 


Bilik, bacarıq və

 v

ərdişlərin ümumtəhsil f

ə

nlə

rinin t


ə

drisi prosesind

ə

 m

əqs

ə

dəyönlü 

şə

kildə

 

ötürülməsi v

ə

 mə

nims


ə

dilm


ə

si prosesi  

C) T

əhsil müəssis

ə

lə

rind


ən bilik, bacarıq və

 v

ədişlərin aşılanması  

D) Anormal uşağın mə

kt

ə

bdə

 v

ə ail

ə

də

 t

əlim 

tə

rbiy


ə

 edilm


ə

si yolu il

ə

 

inkişaf etdirilm

ə

si.  E) Xüsusi təhsil müə

ssis


ə

l

ərind

ə

 tə

lim 


t

ərbiy

ə

 prosesidir.  9

. Anomal inkişafın pedaqoci təzahürlə

ri n

ə

d

ən asılır? 

 

A) ilkin defektin d

ə

r

əc

ə

sində

n  


B) pozulmuş funksiyanın ə

m

əl

ə

 gə

lm

əsind

ə

n  C) psixi prosesl

ə

rdə

n  


D) psixi inkişafın lə

ngim


ə

sind


ə

n  


E) psixi inkişafın pozulmasından 

 

10. Uşaqlığın dövrəşdirmə

l

əri hansı növlə

r

ə

 

ayrılır? 

 

A) 


körpəlik dövrü

 

B) mə

kt

əb

ə

qə

d

ər yaş dövrü  

C) kiçikyaşlı mə

kt

əbli dövrü  

D) erk


ən yaş dövrü 

 

E) monosimptomatik və

 polisimptomatik  11

. "Psixika, şüur, fikir beynin funksiyasıdır" sözləri hansı alimə

 aiddir?  

A) 


L. S. Vıqotski

 

B) Q. İ. Polyanov  

 

10 


C) 

S. L. Rubenşteyn

  

D) P. P. Blonski  E) A. N. Leontyev  

12

. Ekzogen faktorlar hansılrdandır? 

 

A) hamil


ə

 

dövründə 

virus infeksiyaların keçirilmə

si  

B) doğuş zamanı infeksiya  

C) ananın hamiləlik dövründə

 qidala

nma pozğunluğu  

D) ananın psixi və

ziyy

ə

ti  E) 

doğuş zamanı patologiya və

 somatogen postnatal patologiya  

13

. Doğuş zamanı prefologiya nə

 dem

ə

kdir?  

A) baş beynin travma alması və

 

oksigen çatışmamazlığı  

B) doğuş zamanı qazanılan infeksiya 

 

C) sürətli doğuş n

ə

ticə

sind


ə

 travma  

D) gecikmiş doğuş nə

tic


ə

sind


ə

 travma  

E) doğuş zamanı oksigen çatışmazlığı 

 

14. Anomal uşaqların neçə

 

kateqoriyası var? 

 

A) 


altı

 

kateqoriyası  

B) s


əkkiz kateqoriyası 

 

C) doqquz kateqoriyası 

 

D) beş kateqoriyası  

E) dörd kateqoriyası 

 

15

. Anomal uşaqlarla tə

rbiy

əvi iş hansı halları nə

z

ə

r

ə

 

alaraq aparılır? 

 

A) f


ə

rdi v


ə

 

yaş xüsusiyyətl

ə

rini;  B) nitqin inkişafını; 

 

C) ə

qli v


ə

 

nitqi inkişafını;  

D) v


ərdişlə

rini;  


E) psixo 

 motor inkişafını 

 

16. Qüsurlu uşaqda anomal inkişafın mürə

kk

ə

b struktur n

ə

z

ə

riyy

ə

sini kim 

işlətmişdir? 

 

A) A. R. Luriya 

B) 

L. Ş. Vıqotski  

C) Rubinşteyn 

 

D) L. A. Leontyev  E) T. A. Vlasova  

17. Fiziki v

ə

 

psixi qüsurlar nə

tic

ə

sind

ə

 

ümumi inkişafın pozulması olan uşaqlar 

nec

ə

 

adlanırlar? 

1-

fiziki pozulmaları olan uşaqlar 

2-

sensor pozulmaları olan uşaqlar 

3-

xüsisi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar 

4-

nitq pozulmaları olan uşaqlar 

5-

sağlamlıq imkanları məhdud olan şəxsl

ə6-

anomal uşaq

 

7-ilkin autism 8-

oliqofren uşaqlar

 

A) 4,5,8 B) 1,3,7 

C) 2,4,6,8 

D) 3,5,6 

E) 1,2,5,7 18

. V.A.Lapşın və

 

B.P.Puzanov pozulmalarının təsnifatında hansılar “anomal” 

uşağın

 

kriteriyasına uyğundur? 

1- 


Sensor pozulmaları olan uşaqlar

 


 

11 


2- 

Daun sindromlu uşaqlar

 

3- 


İntelektual pozulmaları olan uşaqlar

 

4- Oliqofren uşaqlar

 

5- Disharmonik inkişafı olan uşaqlar

 

A) 1,3,4,5 B) 2,4 

C) 1,4,5 

D) 3,5 

E) 1,3,5 Yüklə 1,27 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin