##Fakültənin adı: Pedaqogika və psixologiya


. Kor uşaqların erkən yaş dövrünün aparıcı fəYüklə 1,27 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə10/11
tarix05.05.2017
ölçüsü1,27 Mb.
#16939
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

9

. Kor uşaqların erkən yaş dövrünün aparıcı fə

aliyy

ət növü: 

 

A) Əşyalarla sə

mti v

ə

 manipulyativ hə

r

ək

ə

tli fə

aliyy


ə

t  


B) T

ə

lim və

 t

ərbiy

ə

  C) Şə

xsiyy


ətin intensiv inkişafı 

 

D) Tədqiqatçılıq 

 

E) Psixi funksiyaların , ümumi motorikanın , nitqin və 

bütövlükdə

 

şə

xsiyyə

tin intensiv 

inkişaf 

 

10. Orta də

r

ə

c

əli kor uşaqlar nə

l

ə

r

ə

 yiy

ə

l

ə

n

ə

 bil

ə

r?  

A) 


Ə

m

ək v

ə

 müstəqil yaşamaq vərdişlə

rin


ə

 yiy


ə

l

ən

ə

 bilə

rl

ər.  

B) 


Xüsusi tə

lim - t


ə

rbiy


ə

 

almaqla ünsiyyət v

ə

 özünə

xidm


ə

t v


ərdişlə

rin


ə

 yiy


ə

l

ən

ə

 bilə

rl

ər.  

C) Özünə


xidm

ə

t və

 sanitar 

gigiyenik vərdişlə

r

ə yiy

ə

lə

n

ə bil

ə

rlə

r.  


D) Sad

ə

 hesab, oxu və

 

yazı vərdişlərin

ə

 yiyə

l

ən

ə

 bilə

rl

ər.  

E) Oxu v


ə

 

yazı vərdişlərin

ə

 yiyə

l

ən

ə

 bilə

rl

ər.  

11. 

Çox ağır də

r

ə

c

əli kor uşaqlar üçün xarakterikdir: 

 

A) 


Ətrafdakıların daimi yardımı 

 

B) Ailə

d

ə t

ə

lim - tə

rbiy


ə

 almaq  


C) Xüsusi müə

ssis


ə

l

ərd

ə

 tə

lim 


t

ərbiy

ə

 almaq  D) 

Ünsiyyət, özünə

xidm

ə

t və

 sanitar 

gigiyenik vərdişlərin  olması 

 

E) Sadə

 hesab, oxu v

ə

 

yazı vərdişlərin

ə

 yiyə

l

ən

ə

 bilə

rl

ər.  

12

. Görmə

 

qüsurlu uşaqlara aiddir: 

 

1-Korlar, sonradan kor olanlar v

ə

 z

əif görənl

ə

r.  2- Korlar v

ə

 zəif görə

nl

ər.  

3-Korlar, anadan g

ə

lm

ə v

ə

 qazanllma korluq  4-Brayl 

əlfbasından istifadə

 ed

ə

n və

 

adı nəkt

əəlifbasını oxuyan qörmə

 

qüsurlular  

5-

Ətrtaf al

əmi görmə

 il

ə

 qavraya bilmə

y

ənl

ə

r və

 

ətraf al

əmin konturlarını görə

nl

ə

r.  A) 3 

B) 1  


C) 2 

D) 4  


E) 5 

13. Normada diqq

ə

tin xass

ə

l

ə

rin

ə

 

uyğun olan diqqət formalarını düzgün yerləşdir

 

1-

davamlı 

 

51 


2-h

ə

cm 3-paylanma 

4- 


davamsız

 

a-genişlik xassə

si 


b-

davamlılıq xassə

si 

A) a-1,3; b-2,4 B) a-1,4; b-2,3 

C) a-1,2; b-3,4 

D) a-2,3; b-1,4   

E) a-3,4; b-1,2 14. Analizato

run duyğu yaratması üçün onun hissə

l

ərinin ardıcıllığ ılə

 

göstə

rin: 

1-

Beyin qabığı şöbəsi 

2-

Periferik şöbə yaxud reseptor 

3-Oturucu sinir lifl

ə

ri 


A) 2,3,1 

B) 1,2,3 

C) 2,1,3 

D) 3,2,1 

E) 1,3,2 

15

. Davranış pozulmuş kor uşaqlarda afeektiv şok özünü necə

 

göstə

r

ə

 bil

ə

r? 

1-q


ə

z

əblik kimi 

2-qorxu kimi 

3-

ə

zginlik kimi 4-

coşqun sevinc kimi

 

5-

süstlük kimi 

6-laqeydlik kimi 

7-iti h

ə

rə

k

ətlilikl

ə

 A) 3,4,6 

B) 1,2,4 

C) 2,3,4 

D) 3,5,6 

E) 2,4,5 

16

. Kor uşaqlarda psixi prosesləri inkişaf etdirən hansı analizatorlardır?

 

1-d


ə

ri 


2-taktil 

3-kinestetik 

4-sensor 

5-iy bilm

ə

 

6-eşitmə

 

7-qnostik A) 1,3,4,5,6 

B) 1,3,4,5 

C) 2,4,5,6 

D) 1,2,3,5,6  

E) 3,4,5,6 

 

##num=14// level= 1// sumtest=31// name=. USİ

-

li uşaqlar və

 

onların psixoloji 

xarakteristikası.

 

T1-24 

T2-2 

T3-2 

T4-3 

 

52 


 

1. Dayaq - h

ə

r

ə

k

ət aparatı pozulmasının ən geniş yayılmış forması hansıdır? 

 

A) uşaq serebral iflicidir 

 

B) psixi inkişaf ləngim

ə

sidir  C) dizartriyadır 

 

D) davranış pozulmalarıdır  

E) h


ə

r

əki pozulmalardır  

2

. Baş beyin qabığının hə

r

ə

k

ə

t m

ə

rk

ə

zl

ə

rinin v

ə

 h

ə

r

ə

k

ət ötürücü yolların 

pozulması

 necə

 

adlanır? 

 

A) epilepsiya 

B) dizartriya  

C) anomal inkişaf 

 

D) oliqofreniya  E) 

uşaq serebral iflici

  

3

. Uşaqlarda hə

r

ə

k

ət funksiyasının bütövlüklə

 l

ə

ngliyi, d

ə

qiqlik v

ə

 

koordinasiyanın

 

pozulması hansı qüsurun simptomlarıdır?  

A) atoni


yanın

  

B) dizartriyanın  

C) debilliyin  

D) aqrafiyanın 

 

E) uşaq serebral iflicinin

  

4. Serebral iflicli uşaqların nitq pozğunluğunu nitq aparatında qıcolmanın baş 

verm

ə

si il

ə

 

əlaq

ə

l

ə

ndir

ə

n alim kimdir?  

A) 


İppalitova

 

B) N. Qusman  C) M. Y. Breytman  

D) L. B. Litvak  

E) E. M. Mastyukova  

5. Dayaq - h

ə

r

ə

k

ət aparatı pozulmasının ən geniş yayılmış forması hansıdır? 

 

A) 


davranış pozulmalarıdır

 

B) psixi inkişaf ləngim

ə

sidir  C) dizartriyadır 

 

D) uşaq serebral iflicidir 

 

E) hə

r

əki pozulmalardır  

6. 

USİ –li uşaqların sosial adaptasiyası nə

dir?  

A) 


USİ 

li uşaqların cəmiyy

ə

tə

 

öyrəşdirilməsidir. 

B) İctimai mühitə

 

uyğunlaşmadır.  

C) 


USİ 

li uşaqların fərdi v

ə

 qruplarla davranışının ictimai norma və

 d

əy

ə

rlə

r sistemin

ə

 

uyğun laşdırılmasıdır

  

D) USİ 


li uşaqların nitq, davranış qüsurlarının aradan qaldırılmasıdır. 

 

E) USİ 


li uşaqlara valideynlərin qayğısıdır. 

 

7. 

Anomal uşaqların sosial reabilitasiyası nə

dir?  

A) Tibbi 

pedaqoji tə

sir yolu il

ə

 ictimai hə

yata v


ə

 

əm

ə

yə

 

uyğunlaşdırılmadır  

B) Tibbi - pedaqoji t

ə

sirdir.  C) D

ə

rman və

 

xüsusi təhsil yolu il

ə

 qüsurların tam və

 ya qism


ən aradan qaldırılmasıdır. 

 

D) Xə

st

əlik n

ə

ticə

sind


ə

 

pozulmuş funksiyaların bərpasıdır.  

E) Normal mühitə

 

uyğunlaşdırılmadır.  

8

. Hansı uşaqlarda hə

r

ə

k

ə

tin m

ə

kan v

ə

 

zaman üzrə

 t

əşkilinin çə

tinli

yi müşahidə

 

olunur?  

A) dislaliya  

B) dizartriyalı 

 

C) uşaq serebral iflicli 

 


 

53 


D) taxilaliyalı 

 

E) disleksiyalı  

9

. Serebral iflicli uşaqlar üçün əqli iş qabiliyyə

ti n

ə

 v

ə

ziyy

ə

td

ə

dir?  

A) 


əqli iş qabiliyyətinin yüksək olması

 

B) əqli iş qabiliyyə

tinin qism

əaşağı olması  

C) 


əqli iş qabiliyyətinin aşağı olması 

 

D) əqli iş qabiliyyə

tinin t


əm olmaması 

 

 E) 

əqli iş qabiliyyə

tinin zaman - zaman z

ə

iflə

m

əsi  

10

. Pereferik nitq aparatının fə

aliyy

ə

tini t

ə

nizml

ə

y

ə

n v

ə

 

baş beyin qabığını 

ə

z

ə

l

ə

l

ə

rl

ə

 

bağlayan sinirlər nec

ə

 

adlanır? 

 

A)ara;  


B) orta - ara;  

C) m


ə

rk

əzqaçan;  

D) m


ə

rk

əzd

ənqaçan;


  

E) m


ə

rk

əzi - ara.  

11

. Serebral iflicli uşaqlar anomal uşaqlar təsnifatının hansı kateqoriyasına daxil 

olur?  

A) 


ə

qli geri olan   

B) dayaq - h

ə

rə

k

ət aparatı pozulması olan   

C) davra


nış pozulması olan 

 

D) psixi inkişaf ləngim

ə

si olan  E) nitqin pozulması olan

 

12. Uşaq serebral iflicində

 h

ə

r

ə

k

ət apatarında nəyi müşahidə

 etm

ə

k olar?  

A) 


ə

z

əl

ə

 tonusunun kəskin disproksiyasını 

 

B) tonusun yüksək s

ə

viyyə

d

ə 

iş vərdişlə

rini  

C) t


ə

n

əffüslə ar

tikulemanın sinxron işini 

 

D) t


ə

n

əffüs və t

ə

ləffüzün birgə

 

sinxron işini  

E) diafraqmal t

ə

n

əffüsdə 

ə

zə

l

əl

ərin sinxron işini 

 

13

. Serebral iflicli uşaqlarda nitq çatışmamazlıqlarının də

r

ə

c

ə

 v

ə

 

xüsusiyyə

tl

ə

ri 

birinci 

növbə

d

ə

 n

ə

d

ən asılıdır? 

 

A) 


psixi inkişaf

 

pozulmasından  

B) h


ə

r

ək

ət çatışmamazlıqdan 

 

C) davranış pozulmasından  

D) 


baş beyinin zə

d

əl

ə

nmə

si n


ə

tic


ə

sind


ə

 

ağırlaşma və 

lokallaşmadan

  

E) hissiyyat pozulmasından  

14

. Serebral iflicli uşaqların 72% 

- d

ə

 

nitq qüsurunun müşahidə

 

olunması faktını 

hansı

 alim göstə

rib?  

A) N. O. Fabrikant  

B) Divora  

C) Ermakova  

D) Lalaeva  

E) Şmernizkaya 

 

15

. Serebral iflicli uşaqların nitq pozulmalarını psevdobulbar paraliclə

 

ilk növbə

d

ə

 

hansı

 tədqiqatçı ə

laq

ə

l

əndirmişdir? 

 

A) N. Qusman  

B) Anderson  

C) M. Y. Breytman  

D) L. B. Litvak  

E) E. M. Mastyukova  16

. Serebral iflicli uşaqların nitq və

 h

ə

r

ə

k

ə

t mexanizmind

ə

 patogen amill

ə

rin 

rolunu 

hansı tədqiqatçılar göstərmişdilə

r?  

A) N. Qusman  

54 


B) O. V. Pravdina  

C) L. B. Litvak  

D) Semyonova v

ə

 Mastyukova  E) M. Y. Breytman  

17

. Serebral iflicli uşaqların davranışına nə

 xarakterikdir?  

A) isteriklik  

B) h

ə

rdən yorğunluq hissi 

 

C) tam fə

alliyy


ə

tsizlik  

D) 

yüksək yorğunluq  

E) infantilizmlik  18

. Baş beyin qabığının hə

r

ə

k

ə

t m

ə

rk

ə

zl

ə

rinin v

ə

 h

ə

r

ə

k

ət ötürücü yolların 

pozulması

 necə

 

adlanır? 

 

A) dizartriya  

B) 

uşaq serebral iflici  

C) anomal inkişaf 

 

D) oliqofreniya  E) epilepsiya  

19

. Serebral iflicli uşaqlarda nitq çatışmamazlıqlarının də

r

ə

c

ə

 v

ə

 

xüsusiyyə

tl

ə

ri 

birinci 

növbə

d

ə

 n

ə

d

ən asılıdır? 

 

A) davranış pozulmasından

 

B) h


ə

r

ək

ət çatışmamazlıqdan 

 

C) 


baş beyinin zə

d

əl

ə

nmə

si n


ə

tic


ə

sind


ə

 

ağırlaşma və 

lokallaşmadan

  

D) psixi inkişaf pozulmasından  

E) hissiyyat pozulmasından 

 

20

. Serebral iflicli uşaqlarda hə

m psixi, h

ə

m d

ə

 nitq f

ə

aliyy

əti üçün çox vacib 

ə

h

ə

miyy

ə

tli 

baş beyinin hissə

l

ə

ri 

hansılardır? 

 

A) 


alın, gicgah, ə

ns

ə 

paylarıdır

 

B) alın – motor, 

ə

nsə

 

paylarıdır  

C) 


ə

mg

ə gicgah, ə

ns

ə 

paylarıdır 

 

D) 


ə

mg

ək, 

ə

nsə

 

paylarıdır  

E) 


alın –

 motor, 


ə

mg

ə gicgah paylarıdır 

 

21. Hansı uşaqlarda hə

r

ə

k

ə

tin m

ə

kan v

ə

 

zaman üzrə

 t

əşkilinin çə

tinli

yi müşahidə

 

olunur?  

A) uşaq serebral iflicli 

 

B) dizartriyalı  

C) dislaliyalı 

 

D) taxilaliyalı  

E) disleksiyalı 

 

22

. Serebral iflicli uşaqlar üçün əqli iş qabiliyyə

ti n

ə

 v

ə

ziyy

ə

td

ə

dir?  

A) 


əqli iş qabiliyyə

tinin qism

ən aşağı olması

 

B) əqli iş qabiliyyə

tin


in aşağı olması 

 

C) əqli iş qabiliyyətinin yüksək olması 

 

D) əqli iş qabiliyyə

tinin t


əm olmaması 

 

E) əqli iş qabiliyyə

tinin zaman - zaman z

ə

ifl


ə

m

əsi  


Yüklə 1,27 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin