##Fakültənin adı: Pedaqogika və psixologiya


##num=7// level= 1// sumtest=33Yüklə 1,27 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə5/11
tarix05.05.2017
ölçüsü1,27 Mb.
#16939
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

##num=7// level= 1// sumtest=33

// name=İntellektual inkişafın pozulma sə

b

ə

bl

ə

ri 

v

ə

 

oliqofreniyanın təsnifatı.

 

T1-20 

T2-4 

T3-3 

T4-6 

 

1. Pozulmaların xarakterindən aslı olaraq qüsurlar nə

 d

ə

r

ə

c

ə

d

ə

 

aradan qaldırılır? 

 

A) qism


ə

n korreksiya edilir 

B) b

əzi qüsurlar tamamilə 

aradan qaldırılır bə

zil

ə

ri qismə

n, b


ə

zil


ə

ri is


ə

 kompensasiya 

edilir  

C) tamamil

ə

 korreksiya edilir  D) kompensasiya v

ə

 qismə

n korreksiya edilir  

E) kompensasiya edilir  

2. Kompensasiya n

ə

 dem

ə

kdir?  

A) 


qüsurlu uşaqların sosial mühitə

 

uyğunlaşması  

B) pozulan funksiyaların aradan qaldırılması 

 

C) 


pozulan funksiyaların başqa funksiyalarla ə

v

əz edilm

ə

si D) şə

xsiyy


ə

tin h


ə

rt

ər

ə

fli inkişafı 

 

E) faydalı həyatda f

əal iştirak 

 

3. Anamnez m

əlumatının yaranması prosesi nə

yi n

ə

z

ə

r

ə

 

alır? 

 

A) x


ə

st

ənin h

əyatı və


 x

ə

stəliyi haqqında mə

lumatlar  

B) qaş xə

st

əliyin 

ə

lamə

tl

əri  

C) qanda v

ə

 

əz

ə

lə

l

ərd

ə

 oksigen çatışmamazlığı 

 


 

24 


D) hafiz

ə

nin pozulmaları 

 

E) baş beyin qabığının zəd

ə

lə

nm

əsi n

ə

ticə

sind


ə

 m

əqs

ədyönlü hə

r

ə

kə

tl

ərin pozulması  

4

. Oliqofreniya anlayışının açıqlanması:

 

A) psixogen x

ə

st

əlik 

B) intellektual pozğunluq

 

C) emosional və

ziyy


ə

D) sosial-psixloji patogen faktor E) psixi f

ə

aliyyətin mürə

kk

əb formalarının çatışmazlığı psixogen x

ə

stə

lik 


5

. Nitqsiz formalı oliqofrenlik karlıqdan nə

 il

ə

 f

ə

rql

ə

nir: 

A) 


ümumi nitq inkişafsızlığı ilə

 

B) idrak fə

aliyy


ətinin pozulması fonunda fonetik

-

fonematik eşitmənin çatışmazlığı ilə  

C) baş beyində

 nitq m

ə

rkə

zl

ərinin z

ə

də

l

ənm

ə

si ilə

 

D) nitqin tə

l

əffüz, lüğət v

ə

 qrammatik quruluşunun inkişafsızlığı ilə

 

E) eşitmənin pozulması ilə 

bağlı olannitqin inkişafsızlığı ilə

 

6

. İntellektual inkişafdan geri qalma nə

dir? 

A) MSS-nin b

ətndaxili, doğuş və

 

doğuşdan sonra uşağın ilkin yaşam ilində 

üzvi 


z

ə

də

l

ənm

ə

si nə

tic


ə

sind


ə

 

əqli v

ə

 psixi inkişafsızlıqdır

 

B) idrak fə

aliyy


ətinin qabarıq və

 

davamlı pozulmasıdır 

C) 


ə

qli v


ə

 

psixi inkişafın qabarıq və 

davamlı pozulmasıdır

 

D) MSS-


nin qabarıq və

 

davamlı pozulmasıdır 

E) 


ə

qli v


ə

 

psixi inkişafın bətndaxili v

ə

 sonrakı mə

rh

əl

ə

lə

rd

ə 

pozulmasıdır

 

7. 

Oliqofreniyanın hansı də

r

ə

c

əsi zamanı uşaqlar qisməə

qli h

ə

r

ə

k

ət imkanlarına

 

malikdirlə

r?  

A)Sifilis.  

B) 

İdiotiya.  

C) Debillik.  

D) 

İmbesillik.  

E) Hidrosefaliya.  8. 

Hidrosefaliyanın ne

vroloji 

ə

lam

ə

tl

əri hansılardı? 

 

A) Astenik hallar. 

B) Stereotip h

ə

rə

k

ətl

ə

r.  C) 

Qıcolmalar, çəpgözlük, iflic. 

 

D) Emosiya pozulmalar.  E) D

əri hissiyatının azalması. 

 

9. Debillik d

ə

r

ə

c

ə

sin

ə

 aid olan x

ə

st

əlik hansıdır? 

 

A) Sifilis. 

B) Hemolitik x

ə

stə

lik.  


C) Toksiplazmoz.  

D) Finelketonuriya x

ə

st

əlik.  

E) 


Şerşevski 

- Terner sindromu.  10

. İdiotiya, imbesillik və

 

debillik hansı qüsurun sə

viyy

ə

l

ə

ridir?  

A) Oliqofreniya.  

B) Demensiya.  

C) Psixi inkişafın lə

ngim

ə

si.  D) Serebral iflic.  

E) İlkin uşaq autizmi. 

 

11

. Əzə

l

ə

l

ərin hipertonusu, vegetativ sistemin pozulması oliqofreniyanın hansı

 

sə

viyy

ə

sin

ə

 m

ə

xsusdur?  

A) Hidrosefaliya.  

B) İmbesillik. 

 

C) Debillik.  D) 

İdiotiya.

 Hidrosefaliya.  


 

25 


E) Mikrosefaliya.  

1

2. Oliqofreniyanın ən yüngül də

r

ə

c

əsi hansıdır? 

 

A) Debillik.  

B) Hidrosefaliya.  

C) İdiotiya. 

 

D) Mikrosefaliya.  E) İmbesillik. 

 

13. Oliqofrenlik terminini elmə

 kim g

ə

tirib?  

A) Rus t


ə

dqiqat


çıları L. Vıqotski, M. Pevzner 

 

B) Rus tədqiqatçıları T. Vlasova, M. Pevzner 

 

C) Alman psixiatrı E. Krepe

len.  


D) Rus t

ədqiqatçıları L. Vıqotski, M. Pevzner və

 

İ. Seçenov.  

E) Rus t


ədqiqatçısı L. Vıqotski 

 

14. Ə. c. g. q. uşaqlar oliqofrenlik zamanı necə

 t

ə

snif olunurlar?  

A) imbesillik v

ə

 debillik  B) Kritinizm, idiotluq, imbesillik v

ə

 debillik  C) Oliqofrenlik, daunluq, idiotluq  

D) Oliqofrenlik, daunluq, idiotluq, imbesillik v

ə

 debillik  E) 

İdiotluq, imbesillik və

 debillik  

15

. Hansı alimin oliqofren uşaqların pedaqoji təsnifatı defektologiyada qə

bul edil - 

mişdir? 

 

A) Rus t


ədqiqatçıları M. Pevznerin 

 

B) Rus tədqiqatçıları T. Vlasova, M. Pevznerin 

 

C) Rus tədqiqatçısı İ. Seçenovun 

 

D) Rus tədqiqatçısı L. Vıqotskinin 

 

E) P. Pavlovun.  16. Pevzn

ə

r

ə

 

görə

 

neyrodinamik forma oliqofrenlik hansı cə

h

ə

tl

ə

ri il

ə

 xarakterik - 

dir?  

A) 


Qabıqaltı törə

m

əl

ərin mühafizə

 

olunması, likvor mübadiləsinin pozulmaması ilə 

xarakterikdir.  

B) Nitqin pozulması və

 

şəxsiyy

ətin bütövlükdə

 

inkişafdan qalması ilə xarakterikdir.  

C) Böyük yarımkürə

l

ər qabığının nisbi zəd

ə

lə

nm

əsi, oyanma il

ə

 lə

ngim


ə

 

arasindakı nisb

ətin pozulması ilə

 xarakterikdir.  

D) İd


rak f

ə

aliyyətinin inkişafsızlığı ilə

 birg


ə

 emosional 

 iradi v nitq sahə

l

ərd

ə

 nisbi pozulmalarla xarakterikdir.  

E) Oyanma il

ə

 l

əngim

ə

 arasindakı nisbətin pozulması ilə

 xarakterikdir.  17. Pevzn

ə

r

ə

 

görə

 

nitqsiz forma oliqofrenliyin hansı cə

h

ə

tl

ə

ri var?  

A) idrak f

ə

aliyy


ətinin mürə

kk

əb formada pozulması ilə 

yanaşı, baş beyin sol yarım kürə

 

qabiğında yerləşən nitq m

ə

rkə

zl

ərinin d

ə

 daha ağır zə

d

əl

ə

nmə

si.  


B) T

ə

fəkkürün ə

tal


ə

tliliyi v

ə

 

ağır hər

ə

kə

tliliyi il

ə

 nitq sahə

l

ərd

ə

 nisbi pozulmalarla xarakterikdir  

C) B


öyük yarımkürə

l

ər qabığında nitq mərk

ə

zlə

rinin nisbi z

ə

d

əl

ə

nmə

si, oyunma il

ə

 

lə

ngim


ə

 

arasindakı nisbətin pozulması ilə xarakterikdir.  

D) İdrak fə

aliyy

ətinin inkişafsızlığı ilə birg

ə

 emosional  iradi v


ə

 nitq sah

ə

l

ərd

ə

 nisbi pozulmaıarla xarakterikdir. 

 

E) İdrak fə

aliyy


ətinin inkişafsızlığı ilə

 birg


ə

 

nitqin pozulması.  

18. Pevzn

ə

r

ə

 

görə

 

oliqofrenliyin diffuz formasının hansı cə

h

ə

tl

ə

ri var?  

A) 


Uşaqlarda hissiyatın kobud ozulmaması, nitqdə

, motorikada emosional 

iradi sahə

d

ə 

s

əthi pozulmalar.  

B) Böyük yarımkürə

l

ər qabığında nitq mərk

ə

zlə

rinin nisbi z

ə

d

əl

ə

nmə

si, oyunma il

ə

 

lə

ngim


ə

 

arasindakı nisbətin pozulması ilə xarakterikdir  

 

26 


C) 

Qabıqaltı törə

m

ə

lərin mühafizə

 

olunması, likvor mübadiləsinin pozulmaması ilə 

xarakterikdir  

D) İdrak fə

aliyy


ətinin inkişafsızlığı ilə

 birg


ə

 

nitqin pozulması.  

E) T


ə

f

əkkürün ətal

ə

tliliyi və

 

ağır hər

ə

kə

tliliyi il

ə

 nitq sahə

l

ərd

ə

 nisbi pozulmalarla xarakterikdir  

19

. İmbesilliyin hansı xüsusiyyə

tl

əri vardır? 

 

A) Onlarda nitq

ə

, sad


ə

 hesab v


ə

 

əm

ə

k vərdişlə

rin


ə

 yiy


ə

l

ənm

ək imkanları var. 

 

B) Bel


ə

 

uşaqlar nitqin və 

intellektin inkişaf etməsi imkanları vardır. 

 

C) İmbesil uşaqlarda emosional - iradi sah

ə, nitq, motorika çatışmazlığı var. 

 

D) Nitq motorika və

 

davranış pozulmaları var.  

E) İdrak fə

aliyy

ə

tində

 

davamlı və 

kobud olmayan çatışmamazlıqlarla fə

rql

ə

nir.  20

. Oliqfrenliyin nitqsiz formasının ə

sas simptomu n

ə

dir?  

A) 


Ağir eşitmə

 n

ətic

ə

sində

 s

əs - h

ə

rf təhlilinin aparılmaması

.  


B) Yerişin və

 

nitq motorikasının pozulması  

C) Lal v


ə

 

karlığın olması  

D) Fonetik 

 

fonematik eşitmənin pozulma

sı nə


tic

ə

sində

 

nitqin inkişafdan qalması və 

dilin dodaqların apraksiyası. 

 

E) T


ə

l

əffüzün pozulması  

21

. Oliqofreniya hansı ağırlıq də

r

ə

c

ə

l

ə

rl

ə

 t

ə

snifl

ə

ndirilir? 

1-

çox ağır  dər

ə

cə

li 


ə

qli gerilik 

2-idiotiya 

3-imbesillik 

4-epilepsiya 

5-hiperkinezl

ə6-debillik A) 2,3,5 

B) 1,2,3 

C) 2,4,5,6 

D) 2,3,6 

E) 1,4,5,6 

22

. Əqli geridə

 qalan kontingentin t

ə

lim-t

ə

rbiy

ə

si prosesind

ə

 birinci m

ə

rh

ə

l

ə

nin 

ə

sas m

ə

qs

ə

di: 

1-sanitar gigiyenik v

ərdişlərin formalaşması

 

2-sosial mühitə

 

uyğunlaşma 

3-idrak f

ə

aliyy


ə

tinin t


ə

hsil


ə

 

hazırlığı 

4-sad


ə

 saya v


ərdişlə

ndirm


ə

 

5-sadə

 savada v

ərdişlə

ndirm


ə

 

6-nitq inkişafı

 

7-emosional iradi sferanın inkişafı

 

A) 2,4 B) 1,3 

C) 2,3,4 

D) 2,3,4,6,7  

E) 3,5,6,7 23

. Əqli geridə

 qalan kontingentin t

ə

lim-t

ə

rbiy

ə

si prosesind

ə

 ikinci m

ə

rh

ə

l

ə

nin 

ə

sas m

ə

qs

ə

dl

ə

ri: 

1-

şəxsi gigiyena v

ərdişlərinin möhkə

ml

ə

nmə

si 


2- sanitar gigiyenik v

ərdişlərin formalaşması

 

3-h


ə

r

ək

ət inkişafı

 

4- idrak fə

aliyy


ətinin inkişafı

 

5-nitqin  inkişafı

 

6-tə

s

ərrüfat işinin öyrənilm

ə

si  

27 


7-

özünə


 xidm

ə

t vərdişlərinin möhkə

ml

ənm

ə

si 8-

davranışın formalaşması

 

9-m


əişət işinin öyrə

dilm


ə

si 


A) 1,3,5,6,7,8 

B) 1,3,4,8 

C) 2,4,5,6,7 

D) 3,5,6,7 

E) 1,6,7,9 

24. Oliqofrenliyi yaradan s

ə

b

ə

bl

ər hansılardır?

 

1-endogen 

2-irsi, genetik 

3-rezus amil 

4-ekzogen 

5-mss-nin z

ə

d

əl

ə

nmə

l

əri 

A) 1,5 


B) 2,3 

C) 1,4 


D) 3,4 

E) 2,5 


25. H

ansı uşaqları intellektual inkişafdan geri qalanlar kateqoriyasına aid edirlə

r? 

1-

oliqofren uşaqları 

2-

əqli c

ə

hə

td

ən inkişafdan geri qalan uşaqları 

3-

şizofreniyalı uşaqları 

4-

psixi inkişafı ləngiy

ə

nlə

ri 


5-

demensiyalı uşaqları

 

A) 2,5 


B) 1,3 

C) 3,5 


D) 4,5 

E) 2,4 


26. Oliqofrenopsixlogiya n

əyi öyrə

nir? 

1-

oliqofren uşaqların psixikasını 

2-

oliqofren uşaqların idrak fəaliyy

ə

tini 3-

inkişaf qanunauyğunluqları və

 mexanizml

ə

rini 4-

oliqofren uşaqların nitq xüsusiyyə

tl

ə

rini 5-

oliqofren uşağın tə

lim-t

ə

rbiyə

 

xüsusiyyətl

ə

rini A) 4,5 

B) 1,5 


C) 2,4 

D) 1,3 


E) 2,5 

27

.İmbesil uşaqlarda idiot uşaqlardan fərqli olaraq hansı imkanlar olur?

 

1-nitq


ə

 yiy


ə

l

ənm

ə

 2-emosional iradi sah

ənin inkişafı

 

3-sanitar-gigiyenik vərdişlə

rin


ə

 yiy


ə

l

ənm

ə

 4-

şə

xsiyyə

t keyfiyy

ə

tl

ərinin inkişafı dinamikası 

5-

əm

ə

k vərdişlə

rin


ə

 yiy


ə

l

ənm

ək imkanları

 

6-

özünəxidm

ə

t vərdişlə

rin


ə

 yiy


ə

l

ənm

ə

 A) 2,3,5 

B) 1,2,4,6 

C) 1,3,5,6  

D) 2,3,4,6  

28 


E) 1,4,6 

Yüklə 1,27 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin