##Fakültənin adı: Pedaqogika və psixologiyaYüklə 1,27 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə7/11
tarix05.05.2017
ölçüsü1,27 Mb.
#16939
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

26. 

Xüsusi müə

ssis

ə

l

ə

rd

ə

  fiziki t

ə

rbiy

ə

nin 

ə

sas v

ə

zif

ə

l

ə

rini v

ə

 onlara aid 

m

ə

qs

ə

dl

ə

rin 

arasında uyğunluğu müə

yy

ə

n edin: 

l-

sağlamlıq 

ll-maarifl

ə

ndirm


ə

 

lll-tə

rbiy


ə

vi 


lV-korreksion 

1-k


ənaraçıxmaların kompressiyası

 

2-şə

xsiuyy


ə

t keyfiyy

ə

tl

ərinin t

ə

rbiyə

si 


3-fiziki t

ə

rbiyə

 sah


ə

sind


ə

 

dünya görüşünün inkişafına şəraitin yaradılması 

4-

uşağın orqanizminin ümumi inkişafı və 

möhkə


ml

ə

ndirilmə

si 


A) l-2;  ll-4;  lll-1;  lV-3 

B) l-3;  ll-1;  lll-4;  lV-2 

C) l-1;  ll-2;  lll-3;  lV-4 

D) l-4;  ll-3;  lll-2;  lV-1 

E) l-1;  ll-4;  lll-3;  lV-2 

27. Oliqofrenl

ə

rd

ə

 hafiz

ənin,qavrayışın,iradə

nin v

ə

 

onların tə

s

əvvürləri arasında

 

uyğunluğu müəyy

ə

n edin: 

l-hafiz


ə

 

ll-qavrayış

 

lll-iradə

 

1-görmə

 v

ə 

eşitmə


 

qavranılması

 

2-ifad


ə

nin z


ə

ifl


ə

m

əsi 

3-m


ə

qs

ədyönlü şəkild

ə

 mə

tni 


ə

zb

ərl

ə

mə

A) l-3;  ll-1;  lll-2 B) l-2;  ll-3;  lll-1 

C) l-1;  ll-3;  lll-2  

34 


D) l-3;  ll-2;  lll-1 

E) l-1;  ll-2;  lll-3 28. M

əkani qavrayışın mə

nims

ə

nilm

ə

sind

ə

 olan m

ə

rh

ə

l

ə

l

ə

rl

ə

 

şə

rtl

ə

n

ə

nl

ə

rin 

uyğunluğunu göstə

rin: 

l-m


ə

rh

əl

ə

 ll-m

ə

rhə

l

ə 

lll-m


ə

rh

əl

ə

 1-

əşyavi hə

r

ə

kə

tl

ərin m

ə

nimsə

nilm


ə

si il


ə

 

şərtl

ə

nir 2-

nitqin inkişafı ilə

 

şə

rtlə

nir 


3-h

ə

rə

k

ət imkanlarının yaranması ilə 

A) l-3;  ll-2;  lll-1 

B) l-2;  ll-3;  lll-1 

C) l-1;  ll-2;  lll-3 

D) l-1;  ll-3;  lll-2 

E) l-3;  ll-1;  lll-2 

 

29. X

ə

st

ə

likl

ə

rl

ə

 

simptomları uyğunlaşdırın:

 

l-Daun sindromu 

ll-Kretinizm 

lll-Fenilketonuriya 

1-v

ə

tə

r refleksl

ərin yüksə

lm

əsi 

2-hipotireoz 

3-21-xromosom 

A) l-3;  ll-2;  lll-1 

B) l-2;  ll-1;  lll-3 

C) l-3;  ll-1;  lll-2 

D) l-1;  ll-3;  lll-2 

E) l-2;  ll-3;  lll-1 

 

##num=9// level= 1// sumtest=22

// name=Psixi inkişaf  lə

ngim

ə

si v

ə

 lebidinskinin 

t

əsnifatı

 

T1-8 

T2-6 

T3-6 

T4-2 

 

1

. Şə

xsiyy

ətin düzgün tə

rbiy

ə

 

şəraitinin müvə

ff

ə

qiyy

ə

tsizliyind

ə

n ir

ə

li g

ə

l

ən PİL:

 

A) somatogen m

ənşə

li 


B) psixogen m

ənşə


li 

C) total inkişafsızlı

D) konstitusiaon mənşə

li 


E) psixi inkişafsızlıq

 

2. Pilin ə

sas 

ə

lam

ə

tl

ə

ri n

ə

 il

ə

 izah olunmur?  

A) 


Nitq inkişafsızlığı

 

B) Də

rk etm


ənin pozulması 

 

C) Alın və

 

alın diensefal sistemlərinin gec yetişməsi  

D) İdrak proseslərinin pozulması 

 

E) Neyro - dinamik pozulmalar  3. T

ə

lim - t

ə

rbiy

ə

 prosesind

ə

 

ə

qli c

ə

h

ə

td

ə

n gerid

ə

 qalan kontingentin ikinci 

m

ə

rh

ə

l

ə

sinin 

ə

sas m

ə

qs

ə

dl

ə

ri?  

A) sanitar - gigiyenik v

ərdişlərin formalaşması və

 h

ər

ə

kət inkişafı

 

B) davranışın formalaşması  

 

35 


C) nitq v

ə

 idrak fə

aliyy


ətinin inkişafı 

 

D) sosial adaptasiya və

 m

əişət oriyentasiya  

E) 


şəxsi gigiyenanın və

 

özünəxidm

ə

t vərdişlərinin möhkə

ml

ənm

ə

si, tə

s

ərüfat və m

əişə


işinin öyrə

dilm

ə

si  4. N

ə

 d

ə

r

ə

c

ə

d

ə

 

qüsurlar aradan qaldırılır? 

 

A) qism


ə

n korreksiya edilir 

B) kompensasiya edilir  

C) b


əzi qü

surlar tamamil

ə

 

aradan qaldırılır bəzil

ə

ri qismə

n, b


ə

zil


ə

ri is


ə

 kompensasiya 

edilir  

D) kompensasiya v

ə

 qism


ə

n korreksiya edilir  

E) tamamil

ə

 korreksiya edilir  5

. Psixi inkişafın müvə

qq

ə

ti v

ə

 

ya daimi dayanması presesi necə

 

adlanır? 

 

A) asfiksiya 

B) adaptasiya  

C) retordasiya  

D) serebrostenik iflic  

E) mutasiya  6. T

ə

lim - t

ə

rbiy

ə

 

işinin ikinci mə

rh

ə

l

ə

sin

ə

 

neçə

 

yaşlı əqli geri uşaqlar aiddir? 

 

A) 8 - 


16 yaşınacan 

 

B) 6 - 15 yaşınacan 

 

C) 8 - 17 yaşınacan 

 

D) 6 - 14 yaşınacan 

 

E) 7 - 14 yaşınacan 

 

7. İnfantilizm n

ə

 dem

ə

kdir? 

A) 


davranışda inkişafdan geri qalma

 

B) fiziki quruluşda və

 

davranışda inkişafdan geri qalma 

C) fiziki quruluşda və

 

davranışda artıq yüksək inkişaf tempi 

D) orqanların sinirlə

rl

ə

 tə

min edilm

ə

si 


E) orqanların sinirlə

rl

ə t

əmin olunmasının pozulması

 

8

. Psixi inkişafın müvə

qq

ə

ti v

ə

 

ya daimi dayanması psosesi necə

 

adlanır?

 

A) retordasiya 

B) adaptasiya 

C) asfiksiya 

D) serebrostenik iflic 

E) mutasiya 9.Konstitusion m

ənşəli Pil üçün xarakterikdir:

 

1-

emosional motivasiyalı davranış 

2-

yüksəə

hval ruhiyyə

 

3-özünə

qapanma 


4-

ünsiyyə


td

ən qaçma


 

5-

inamsızlıq 

6-

yüngül təsir

ə

 düşmə

 

A) 1,3,5 B) 2,4,5 

C) 3,4,5 

D) 1,2,5 

E) 2,4,5 10

. Bu qruplardan hansılarda Pil olan uşaqlarda oyun üstünlük təşkil edir?

 

1-konstitusion 

2-psixogen 

3-

psixi inkişaf ləngim

ə

si(harmonik infantilizm) 4-

total inkişafsızlıq

 


 

36 


5-serebroastenik 

6-patogen 

A) 1,2,3 

B) 2,3,4,6 

C) 4,5,6 

D) 1,3 


E) 3,4,5,6 

11. Somotogen m

ənşə

li Pil-

in yaranmasının ə

sas s

ə

b

ə

bl

ə

ri: 

1-asteniya 

2-psixomotor h

ə

yacanlanma 3-

inamsızlıq

 

4-

uşaq nevrozları 

5-

sosiallaşma 

A) 3,4 


B) 1,3,5 

C) 2,4,5 

D) 1,4 

E) 3,5 


12

. Aşağıdakılardan hansı hormanik infantilizmə

 aiddir:  

1 - 


psixifiziki inkişafdan geri qalma 

 

2 - İşgüzarlığın aşağı olması 

 

3 - Oynamaqdan yorulmamaq  4 - 

Müstə


qil olmamaq  

5 - Emosional labillik  

6 - Qayda qanuna riay

ə

t etmə

k  


A) 1, 2, 3, 4, 6  

B) 1, 2, 5, 4  

C) 3, 4, 5, 6, 2  

D) 1, 5, 6, 2  

E) 2, 4, 6, 3  

13

. Hansı xə

st

ə

likl

ər zamanı psixi inkişaf lə

ngim

ə

si 2-ci simptom kimi ortaya 

çıxır?

 

1-epilepsiya 

2-daun sindromu 

3-

şizofreniya 

4-hidrosefaliya 

5-somatik x

ə

stə

likl


ə

A) 1,2,5 B) 1,2,3 

C) 2,4,5 

D) 1,3,5 

E) 2,3,4 14

. PİL

-

ə

 g

ətirib çıxaran endogen sə

b

ə

bl

ər hansılardır?

 

1-

doğuş patologiyası 

2-hamil


əliyin ümumi toksikozu

 

3-infeksiyalar 4-nevropatiya 

5-postnatal patologiya 

A) 2,3,5 

B) 1,2,5 

C) 1,3,5 

D) 2,3,4  

37 


E) 1,2,3 

15

. Pİ

L-

ə

 g

ətirib çıxaran ekzogen sə

b

ə

l

ər hansılardır?

 

1-

doğuş patologiyası 

2-somategen patologiya 

3-nevropatiya 

4-m


ə

nfi rezus amil 

5-postnatal patologiya 

A) 2,3,5 

B) 1,2,3 

C) 1,3,5 

D) 2,4,5 

E) 3,4,5 16

. PİL

-i Az

ə

rbaycanda kiml

ə

r t

ədqiq etmişdir?

 

1- 


A.Əşrə

fova 


2- 

S.Qasımov

 

3- Y.K


ə

rimov 


4- A.Rzayeva 

5- 


S.Rüstə

mova 


A) 1,3,5 

B) 1,2,3 

C) 1,4,5 

D) 2,4,5 

E) 2,3,4 

17

. PİL

-in 

ə

sas v

ə

 

müə

yy

ə

nedici 

ə

lam

ə

tl

əri hansılardır?

 

1-

beynin alın payının gec yetişməsi 

2-psixi v

ə

 psixofiziki infantilizm 3-

müxtə


lif genezli serebrastenik hallar 

4-d


ə

rketm


ə

 f

əaliyy

ətinin pozulması

 

5-

beyinin differensial sisteminin gec yetişməsi 

A) 1,4 


B) 1,3 

C) 2,4 


D) 2,5 

E) 1,5 


18

. PİL termini ilə

 

yanaşı daha hansı terminlə

r var? 

1- 


İntellektual inkişafı lə

ngiy


ə

n v


ə

 

davranış pozulmaları olan uşaqlar 

2- T


ə

limd


ə

 

çətinlikl

əri olan uşaqlar

 

3- Sosial-mə

d

əni deprivasiyaya m

ə

ruz qalanlar 4- 

Davranışda çətinliyi olan uşaqlar

 

5- 


Əqli inkişafı lə

ngiy


ən uşaqlar

 

A) 2,3,4 B) 1,2,5 

C) 1,3,5 

D) 1,2,4 

E) 2,3,5 19

. PİL

-in kliniki tipl

əri hansılardır?

 

1-serebral 

2-psixi dav

amsızlıq


 

3-konstitusiya m

ənşə

li 


4-psixogen m

ənşə


li 

5-somatagen m

ənşə

li 


A) 1,2,5 

 

38 


B) 3,4,5 

C) 1,3,4 

D) 2,3,5 

E) 1,2,3 20

. Aşağıdakılardan hansı harmonik infantilizmə

 aiddir: 

1-

psixofiziki inkişafdan geri qalma 

2-

işgüzarlığın aşağı olması 

3-oynamaqdan yorulmamaq 

4-

müstə


qil olmamaq 

5-emosional labillik 

A) 1,2,3,4 

B) 1,2,4,5 

C) 2,3,4,5 

D) 1,3,4,5 

E) 1,2,3,5 

21

. Kiçik yaşlı PİL

-

li uşaqların hansı ümumi psixo

-

pedaqoji xüsusiyyə

tl

ə

ri var? 

1-idrak f

ə

aliyy


ətinin pozulması

 

2-emosiya və

 irad


ənin yetişmə

m

əsi 

3-

lüğət azl

ığı


 

4-q


ə

tiyy


ə

tsizlik 


5-oyun f

ə

aliyyətinin tam pozulmaması

 

A) 1,2,5 B) 2,3,5 

C) 2,3,4 

D) 1,3,4 

E) 1,2,3 22

. Uyğunluğu göstə

rin: 

l- Kifay


ə

t etm


ə

y

ən inkişaf 

ll- 


Asinxron inkişaf

 

lll- Hə

d

əl

ənmiş inkişaf

 

1-

psixi funksiyaların total və 

porsial pozulmasından ibarə

tdir 

2-z


ə

d

ə n

ə

ticə

sind


ə

 

beynin inkişafında üzvü əsaslar pozulursa 

3-

genetoxroniyanın pozulması asinxron inkişafa gətirib çıxarır 

A) l-1; ll-3;  lll-2 

B) l-2; ll-1;  lll-3 

C) l-3; ll-2;  lll-1 

D) l-1; ll-2;  lll-3 

E) l-2; ll-3;  lll-1 

 

##num=10// level= 1// sumtest=17

// name=. PİL uşaqaların psixoloji 

xarakteristikası.

 

T1-8 

T2-4 

T3-3 

T4-2 

 

1. İxtiyarı psixi fəallıq neçə s

ə

viyy

ə

d

ə

n ibar

ə

tdir?  

A) 7 s


ə

viyy


ə

d

ən  

B) 5 s


ə

viyy


ə

d

ən  

C) 3 s


ə

viyy


ə

d

ən  

D) 2 s


ə

viyy


ə

d

ən  

E) 4 s


ə

viyy


ə

d

ən  

 

39 


2

. İlkin affektiv requlyasiyasının sə

viyy

ə

l

əri hansı alim tə

r

ə

find

ən araşdırılıb? 

 

A) 


M. Ş. Vrono

 

B) M. M. Semaqo  C) A. V. Semenoviç 

 

D) Q. Q. Kravtsov  E) K. S. Lebedinskaya  

3

. Psixi inkişafın lə

ngim

ə

sinin t

əsnifatı neçə

 hiss

ə

y

ə

 

bölünür? 

 

A) bir hiss

ə

y

ə  

B) iki hiss

ə

y

ə  

C) üç hissə

y

ə

  D) beş hissə

y

ə  

E) dörd


 hiss

ə

yə

  

4. Pozulmuş inkişafının qruplarından birini deyin 

 

A) 


ali psixi funksiyaların parsial inkişafsızlığı

 

B) ləng inkişaf 

 

C) total inkişafsızlıq  

D) asinxron  

E) psixi inkişafın lə

ngim


ə

si  


5. Harmonik infantilizm n

ə

 dem

ə

kdir?  

A) psixogen m

ənşəli psixi inkişafın lə

ngim


ə

si 


B) tempc

ə

 qeyri - bə

rab


ə

r l


ə

ngiy


ən inkişaf 

 

C) konstidusional mənşə

 

psixi inkişafın ləngim

ə

si  D) somatogen m

ənşəli psixi inkişafın lə

ngim

ə

si  E) tempc

ə

 bə

rab


ə

r l


ə

ngiy


ən inkişaf 

 

  Yüklə 1,27 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin