##Fakültənin adı: Pedaqogika və psixologiya


.  Normada psixi inkişafa aiddirYüklə 1,27 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə3/11
tarix05.05.2017
ölçüsü1,27 Mb.
#16939
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

19

.  Normada psixi inkişafa aiddir:

 

1-qeyri-iradi psixi prosesl

ərin iradi olması

 

2-iradi diqqə

3-fiziki inkişaf

 

4-düşünülmüş qavrama

 

5-mə

ntiqi hafiz

ə

 

6-nitq pozulmaları

 

A) 1,2,4,6 B) 1,3,6 

C) 1,2,4,5 

D) 1,3,5 

E) 1,2,6 20

. Artikulyasiya aparatının anatomik xüsusiyyə

tl

ə

ri 

əsasında yaranan nitq 

qüsurları

 

hansı 2-

cili qüsuru ə

m

ə

l

ə

 g

ə

tirir? 

1-

görmə 

2-diqq


ə

3-oxu 4-

yazı


 

5-motorika 

A) 1,3 

B) 3,4 


C) 1,3,4,5 

D) 1,2,3,4 

E) 1,5 

21. H

ər uşağın tə

krarolunmaz anadang

ə

lm

ə

 sinir s

isteminin xüsusiyyə

tl

ə

ri var v

ə

 

bunlar 

hansılardır?

 

1-

gücü 

2-sinir prosesl

ə

rinin h


ə

r

ək

ə

tliyi 3-

şə

rti ə

laq


ə

l

ərin 

ə

mə

l

ə g

ə

lmə

 

sürəti 

4-dinamikliyi 

5-

möhkə


mliyi 

A) 1,2,3,4,5 

B) 1,3,4,5 

C) 2,4,5 

D) 2,3,4,5 

E) 1,3,5 22

. Kar uşaqların psixi inkişafı hansı metodl

arla t

ə

dqiq olunur? 

1-

xüsusi psixologiya və 

pedaqoqikanın tə

dqiqat istifad

ə

 edirlə

2-müşahidə

 

3-uşaq fə

aliyy


ə

tinin n


ə

tic


ə

l

ərinin t

ə

hlili 4-

ümumi psixoloji metodlarla

 

5-

müayinə 

6-test,anket  

12 


7-profilaktika 

8-sosiometriya 

9-riyazi metodlar 

A) 1,3,4,6,9 

B) 1,2,3,5,8,9 

C) 3,6,7,9 

D) 2,3,5,6,8,9  

E) 1,2,3,4,5,7 23

. İradi psixi proseslər hansılardır?

 

1-

duyğu 

2-qavrama 

3-

düşünülmüş qavrama 

4-iradi diqq

ə5-psixi proseslə

6-mə

ntiqi hafiz

ə

 

7-yuxu 8-

qısa müddə

tli hafiz

ə

 A) 2,4,7 

B) 1,3,5,6 

C) 2,5,6,7,8 

D) 1,3,8,9 

E) 3,4,6 

24

. Kriteriyalara görə

 

uyğunluq gözlənilmişdir:

 

1-sensor pozulmalar 

2-

fiziki inkişafın çatışmazlığı 

3-

ilkin autizmli uşaqlar 

4-

psixi inkişafın çatışmazlığı 

5-dayaq-h

ə

r

ək

ət aparatı pozulmuş uşaqlar

 

6-motor pozulmalar 7-senso-motor pozulmalar 

A) 4,5 


B) 2,4 

C) 2,5,6 

D) 1,3,5 

E) 3,5 


25. Erk

ən yaşda eşitmə

y

ən uşağın ll

-

li qüsurları:

 

1-

Şifahi nitqin inkişafdan qalması 

2-

Görmənin z

ə

iflə

m

əsi 

3-

Oxuda qrammatik formaların inkişafsızlığı 

4-

Öz fikrini ifadə ed

ə

 bilmə

m

əsi 

A) 1,4 


B) 1,2,3 

C) 2,4 


D) 1,3,4 

E) 1,3 


 

##num=4// level= 1// sumtest= 21

// name= “Norma” “anomaliya” problemlə

rinin 

psixoloji aspekti 

T1-14 

T2-3 

T3-2 

T4-2 

 

13 


 

1. Uşağın mühitə

 

tam adekvat uyğunlaşması üçün korreksiya zamanı hansı 

üsuldan istifadə

 edirl

ə

r?  

A) simptomatik 

B) monosensor 

C) sensor 

D) polisensor 

E) polisimptomatik 2. Anomal inkişafın əsasını təşkil edə

n dig

ər psixi funksiyaların inkişafdan 

qalmasına nə

 s

ə

b

ə

b olur?   

A) 


böhran dövrlə

ri 


B) yaş dövrü

 

C) üçüncü dər

ə

cə

li pozulmalar 

D) qüsura yanaşma üsulları

 

E) ikinci də

r

əc

ə

li pozulmalar 3. 

Bu günki gündə

 

işlə

ninl

ən dövrləşmə

 kimin t

ə

r

ə

find

ə

n t

əşkil edilib?

 

A) Blonski 

B) L.S.Vıqotski

 

C) Rubinşteyn 

D) D.B.Elkonin 

E) A.R.Luriya 

4

. Cütləşmiş pozulmalar necə

 

adlanır?

 

A) sensor 

B) bisensor  

C) polisensor 

D) bipolyar 

E) monopolyar 5. 

Anormal uşağı

n t

ə

lim v

ə

 

inkişaf kateqorygiyası nə

dir?  

A) 


Xüsusi təhsil müə

ssis


ə

l

ərind

ə

 tə

lim 


t

ərbiy

ə

 prosesidir.  B) Fiziki qüsurların aradan qaldırılması. 

 

C) Təhsil müə

ssis


ə

l

ərind

ən bilik, bacarıq və

 v

ədişlərin aşılanması  

D) Anormal uşağın mə

kt

ə

bdə

 v

ə ail

ə

də

 t

əlim 

tə

rbiy


ə

 edilm


ə

si yolu il

ə

 

inkişaf etdirilm

ə

si.  E) 

Bilik, bacarıq və

 v

ərdişlərin ümumtəhsil f

ə

nlə

rinin t


ə

drisi prosesind

ə

 m

əqs

ə

dəyönlü 

şə

kildə

 

ötürülməsi v

ə

 mə

nims


ə

dilm


ə

si prosesi  6

. İxtiyari psixi fəallıq neçə

 s

ə

viyy

ə

d

ə

n ibar

ə

tdir?  

A) 2 s


ə

viyy


ə

d

ən  

B) 5 s


ə

viyy


ə

d

ən  

C) 7 s


ə

viyy


ə

d

ən  

D) 3 s


ə

viyy


ə

d

ən  

E) 4 s


ə

viyy


ə

d

ən  

7

. Anomal inkişafın pedaqoji təzahürlə

ri n

ə

d

ən asılır? 

 

A) ilkin defektin d

ə

r

əc

ə

sində

n  


B) pozulmuş funksiyanın ə

m

əl

ə

 gə

lm

əsind

ə

n  C) psixi prosesl

ə

rdə

n  


D) psixi inkişafın lə

ngim


ə

sind


ə

n  


E) 

psixi inkişafın pozulmasından

 

8

. "Psixika, şüur, fikir beynin funksiyasıdır" sözləri hansı alimə

 aiddir?  

A) 


Q. İ. Polyanov

 

B) S. L. Rubenşteyn 

 

C) L. S. Vıqotski  

D) P. P. Blonski   

14 


E) A. N. Leontyev  

9

. Ekzogen faktorlar hansılrdandır? 

 

A) 


doğuş zamanı

 infeksiya  

 

B) 


doğuş zamanı patologiya və

 somatogen postnatal patologiya 

 

C) ananın hamiləlik dövründə 

qidalanma pozğunluğu 

 

D) ananın psixi vəziyy

ə

ti  E) hamil

ə

 dövründə

 

virus infeksiyaların keçirilməsi  

10

. Doğuş zamanı prefologiya nə

 dem

ə

kdir?  

A) baş beynin travma alması və

 

oksigen çatışmamazlığı  

B) doğuş zamanı qazanılan infeksiya 

 

C) sürətli doğuş nətic

ə

sində

 travma  

D) gecikmiş doğuş nə

tic


ə

sind


ə

 travma  

E) doğuş zamanı oksigen çatışmazlığı

 

11. Qüsurlu uşaqda anomal inkişafın mürə

kk

ə

b struktur n

ə

z

ə

riyy

ə

sini kim 

işlətmişdir? 

 

A) T. A. Vlasova 

B) A. R. Luriya  

C) Rubinşteyn 

 

D) L. A. Leontyev  E) 

L. Ş. Vıqotski 

 

12

. Hansı növlə

r

ə

 

uşaqliğın dövrəşdirmə

l

əri ayrılır? 

 

A) monosimptomatik v

ə

 polisimptomatik  B) erk

ən yaş dövrü 

 

C) körpəlik dövrü  

D) m


ə

kt

əb

ə

qə

d

ər yaş dövrü  

E) kiçikyaşlı mə

kt

əbli dövrü  

13

. Filogenez anlayışı nə

 

demıkdir? 

 

A) 


psixi inkişaf tempinin pozulması

  

B) bütün orqanik formaların dünyada həyatın mövcud olduğu müddə

ərzind

əki inkişaf 

prosesi  

C) psixi inkişafın nə

z

ə

riyyə

si  


D) psixi fu

nksiyanın pozulması 

 

E) psixi inkişafın ləngim

ə

sinin də

r

əc

ə

si  14

. Korresiya anlayışı nə

 dem

ə

kdir?  

A t


ə

lim - t


ə

rbiy


ə

 

sisteminin düzgün təşkili 

B) asud


ə

 

recimini düzgün təşkili  

C) t


ə

limin 


ə

m

əkl

ə

 birləşdirilməsi prinsipinin inkişaf etmə

si  


D) 

xüsusi pedaqogikada uşaqların psixofiziki defektlərini aradan qaldırılmasına yönəlmiş 

pedaqoji s

ə

viyyə

 sistemi  

E) orqanizmin inkişaf etmə

y

ən v

ə

 ya pozulan funksiyalarının yenidə

n qurmaq v

ə

 

başqa funksiyalarda 

ə

və

z etm


ə

k sistemi 15. H

ər pozulma inkişafın gedişini kökün

d

ə

n d

əyişir,bu dəyişikliklə

r n

ə

d

ən asılı 

olub,n


ə

y

ə g

ə

tirə

c

ək? 

1-

uşağın yaşından 

2-

uşağın boyundan 

3-

psixi funksiyasından 

4-

uyğun yaşda inkişaf etməsi s

ə

viyyə

sind


ə

5-ümumi sə

viyy


ə

sind


ə

6-uşağın adaptasiyasından

 

7-fiziki və

 

psixi funksiyasından 

a-

inkişaf ed

ə

rə

b-uyğunlaşaraq

 


 

15 


c-anomal ed

ə

rə

d-differensiallaşaraq

 

e-ağırlaşaraq

 

A) 1,3,4-c B) 1,4,5,7-a,e 

C) 3,5,8-b 

D) 1,5,6,8-b,d 

E) 3,6,-d 16

. Anomal inkişafın strukturuna hansı və

ziyy

ə

tl

ə

r t

əsir göstə

rir? 

1-sosial amill

ə2-tə

lim 


3-

bölgü


 

4-t


ə

rbiy


ə

 

5-istirahə

6-korreksiya 7-m

ə

rkə

zl

əşmə 

A) 4,5,6 

B) 1,3,5,7 

C) 3,6,7 

D) 2,4,5,7 

E) 1,2,4,6 

  

17. Kar v

ə

 z

əif eşidən uşaqlarda şifahi nitqin inkişafdan qalması nə

y

ə

 g

ə

tirib 

çıxarır?

 

1-

ümumi zəifliy

ə

 2-

oxuda qrammatik formaların mə

nims

ə

nilmə

sin


ə

 

3-mə

tnin m


ənasının anlanılmamasına

 

4-diqqətin yayılmasına

 

5-fikirlə

rin ifad


ə

 ed


ə

 bilm


ə

m

əsin

ə

 6-

fiziki uyğunsuzluğa 

 

A) 2,3 


B) 1,3,7 

C) 2,4,5,6 

D) 3,5,6,7 

E) 2,3,6 18. Elkonin t

ə

r

ə

find

ə

n t

əqdim olunan yaş dövrləşməsinin ardıcıllığını göstə

rin: 

1-

körpəlik dövrü 

2-

anadan doğulduğu zamanın böhranı 

3-erk


ən uşaqlıq dövrü

 

4-bir yaşın böhanı

 

5-mə

kt

əb

ə

qə

d

ər uşaqlıq dövrü 

6-

üç yaşın böhranı 

7-

yeddi yaşın böhranı 

8-11-


12 yaşın böhranı

 

9-kiçik yaşlı mə

kt

əbli dövrü 

10-


böyük yaşlı mə

kt

əbli dövrü 

11-yeniyetm

ə

 

yaş dövrü 

A) 2,1,4,3,6,5,7,9,8,11,10 

B) 1,2,4,3,5,7,6,8,10,9,11 

C) 3,4,2,5,1,8,11,9,10,7,6 

D) 3,2,5,1,4,7,6,9,11,10,8 

E) 1,3,5,2,4,7,6,8,10,9,11  

16 


19

. Anomal uşaqlarla tə

rbiy

əvi iş hansı halları nə

z

ə

r

ə

 

alaraq aparılır?

 

1-

nitqin inkişafını 

2-f


ərdi xüsusiyyə

tl

əri 

3-

əqli v

ə

 nitqi inkişafı

 

4-yaş xüsusiyyə

tl

ərini 

5-v


ərdişlə

rini 


6-

əqli inkişafını

 

7-psixo-


motor inkişafını

 

A) 2,4,5,6,7 B) 1,2,3,7 

C) 2,4  


D) 1,7 

E) 3,4,7 20. Aliml

ə

rin t

ədqiqatlarının əsaslarına görə

 

uyğunluğu müə

yy

ə

n edin: 

l-Blonski 

ll-Elkonin 

lll-


Ştern

 

1-sümükləşmə

y

ə 

əsaslanıb

 

2 - 


uşaqların nitqinin inkişaf də

r

əc

ə

sinə

 

əsaslanıb 

3-

uşağın yaşının dövrləşməsin

ə

 əsaslanıb

 

A)I-2,II-1, III-3  B)I- 2, II-3, III- 1 

C)I-1, II-2, III-3 

D)I-3II-1,III-2 

E) l-1; ll-3; lll-2 21

. d,b,Elkoninin dövrləşmə

sin

ə

 

ə

sas

ən yaşlarla dövrləri uyğunlaşdırın:

 

l-  0-


1 yaş

 

ll-  1-3 yaş

 

lll-  3-7 yaş

 

lV-  7-11 yaş

 

V-  11-15 yaş

 

Vl- 15-17 yaş

 

1-körpəlik dövrü

 

2-mə

kt

əb

ə

qə

d

ər dövr 

3-erk


ən uşaqlıq dövrü

 

4-böyük yaşlı mə

kt

əbli dövrü 

5-

kiçik yaşlı məkt

əbli dövrü

 

6-yeniyetmə

 

yaş dövrü 

A) l-1; ll-3; lll-2;  lV-5; V-6; Vl-4 

B) l-2; ll-4; lll-5;  lV-6; V-1; Vl-3 

C) l-3; ll-4; lll-1;  lV-6; V-5; Vl-2 

D) l-6; ll-4; lll-2;  lV-1; V-3; Vl-5 

E) l-4; ll-3; lll-1;  lV-6; V-2; Vl-5 

 

##num=5// level= 1// sumtest=15// name=Dizontogenez v

ə

 

psixi inkişaf.

 

T1-10 

T2-2 

T3-2 

T4-1 

 

 1. Dizontogenez neçə

nci 

ə

srl

ə

rd

ə

 meydana g

əlmişdir? 

 

A) XIX 


əsrin axırıları

 


 

17 


B) XX 

ə

sr 70 - ci illə

r  


C) XIX 

ə

srin ə

vv

əll

ə

ri  D) XVI 

ə

srin 50 - ci illə

ri  


E) XVII 

ə

srin 50 - ci illlə

ri  


 

2. Beyin z

ə

d

ə

l

ə

nm

ə

l

əri zamanı müxtəlif formalı pozulmaların analizini və

 

qarşısını

 

alma 

imkanlarını nə

 

yaradır? 

 

A) 


dizontogenetik inkişaf halları

 

B) Ali sinir sisteminin fə

aliyy


ə

ti  


C) ontogenetik inkişaf formaları 

 

D) Luriyanın ali psixi funksiyalarının ümumi prinsiplə

ri  


3. Beyin sisteminin quruluşu və

 psixi f

ə

aliyy

əti neçə


Yüklə 1,27 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə