##Fakültənin adı: Pedaqogika və psixologiyaYüklə 1,27 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə9/11
tarix05.05.2017
ölçüsü1,27 Mb.
#16939
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

24

. Uyğunluğu göstə

r: 

l-

Sensor pozulmaları olan uşaqlar 

ll-


Ağır nitq pozulmaları olan uşaqlar

 

lll-Dayaq hə

r

ək

ət pozulmaları olan uşaqlar

 

1-

ümumi və 

xüsusi hə

r

ə

kə

t sah


ə

l

ərinin pozğunluğu 

2-kar v


ə

 z

əif eşidən uşaqlar 

3-

artikulyar motorikanın pozğunluğu olan uşaqlar 

A) l-2; ll-3;  lll-1 

B) l-1; ll-3;  lll-2 

C) l-3; ll-1;  lll-2 

D) l-2; ll-1;  lll-3 

E) l-3; ll-2;  lll-1 25. Uyğunluğu göstə

r: 

l-sensor nitq m

ə

rk

əzl

ə

ri ll-motor nitq m

ə

rkə

zl

əri 

1-

sol yuxarı hissə 

2-

sol yarımkürə 

3-

gicgah qırışının arxa hissəsi 

4-

ikinci alın qırışının arxa hiss

ə

si 5-

üçüncülü qırışın arxa hissə

si 

A) l-1,3;  ll-2,4,5 B) l-2,4;  ll-1,3,5 

C) l-3,4,5;  ll-1,2 

D) l-4,5;  ll-1,2,3 

E) 1,4,5;  ll-2,3 

 

##num=12// level= 1// sumtest=14

// name=. Eşitmə

 

funksiyası pozulmuş uşaqların 

psixoloji xüsusiyyə

tl

ə

ri. 

T1-8 

T2-3 

T3-2 

T4-1 

 

1. Beyin strukturunda olan Vernike m

ə

rk

ə

zinin m

ə

qs

ə

di?  

A) nitqin m

ə

nims


ə

nilm


ə

sini;  


B) eşitmə

nin m


ə

nims


ə

nilm


ə

sini;  


C) eşitmə

nin motor t

əşkilini; 

 

D) nitqin motor təşkilini; 

 

E) eşitmənin sensor t

əşkilini; 

 

2. "Nitqi idar

ə

 ed

ən yarımkürə, aparıcı ə

lin 

ə

ks t

ə

r

ə

find

ə

 yerl

əşir" sözləri hansı 

alim

ə

 aiddir?  

A) Bern  

B) Vernike  

C) Vıqotski 

 

D) Broka E) Vener  

3. Surdomutizm n

ə

dir?  

 

47 


A) 

Lallıq


  

B) E


şitmə

 v

ə 

nitqin funksional pozulması 

 

C) Karlıq  

D) Korluq  

E) Öz özünə qapanma  

4. Eşitmə

 

qüsuru zamanı ikincli qüsur hansıdır? 

 

A) 


Psixi inkişafın lə

ngim


ə

si 


B) 

Görmə


 

qüsuru 


 

C) Dayaq - h

ə

r

ək

ət aparatı qüsurları 

 

D) Əqli cəh

ə

tdə

n geri qalma  

E) 

Nitqi qüsur  

5. Z

əif eşidən uşaqlar harada təhsil almalıdır? 

 

A) Xüsusi mə

kt

ə

bdə

  

B) Yardımçı məkt

ə

bdə

  

C) Tə

hsi


l almırlar 

 

D) Ümumtəhsil m

ə

ktəbin xüsusi sinfində

  

E) Ümumtəhsil m

ə

ktəbin ümumi sinfində

 

6. Kar uşaqlarda nitq inkişafı hansı komponentden başlanır?  

A) Rab


əitli nitq üzə

rind


ə

  

B) Cümlə


 

üzə


rind

ə

 iş 

 

C) Söz üzə

rind


ə

 

iş  

D) Yazılı nitq üzə

rind

ə

 iş 

 

E) Morfoloji inkişafdan 

 

7. Eşitmə

 

analizatorunun pozulması olan uşaqlarda sözlərin eşitmə

 il

ə

 

qavranılmaması, söz sonluqlarının aydın eşidilmə

m

əsi, sözlər arasında ə

laq

ə

l

ə

rin 

d

ə

rk edilm

ə

m

ə

si n

ə

y

ə

 g

ətirib çıxarır?

 

A) 


düzgün, sə

lis olmayan t

ə

l

əffüzün olmasına 

B) leksik c

ə

h

ətd

ən düzgün qurulmuş nitqin olmasına

 

C) lüğət ehtiyatının az olmasına 

D) leksik-qrammatik c

ə

h

ətd

ən düzgün qurulmuş nitqin olmamasına

  

E) ritminə

 v

ə 

intonasiyasına görə

 

söz və


 ifad

ə

lə

ri f


ə

rql


ə

ndir


ə

 bilm


ə

m

əsin

ə

 8. Z

əif eşidən uşağın nitqinin fonet

ik t

ə

r

ə

find

ə

 

hansı qüsurlar müşahidə

 olunur? 

A) oxşar və

 

yaxın sə


sl

ə

rin tə

l

əffüzündə s

ə

hvlə

r

ə yol verirl

əB) söz sonluqlarının aydın eşidilmə

m

əsi 

C) oxşar və

 

yaxın sə


sl

ərin qüsursuz tə

l

əffüzü


 

D) s


əsi ucalıq və

 tempin


ə

 

görə f

ə

rqlə

ndirm


ə

yi bacarmamaq 

E) cüm

l

əl

əri qurmaqda çətinlik çə

km

ə 

9

. Eşitmə

 

qüsurlu uşaqların nitqində

 

olan pozğunluqları seçin:

 

1-

lüğət ehtiyatının az olması 

2- 


qrammatik formaların də

rk edilm


ə

m

əsi 

3- rinolaliya 

4- 

cümlə


 qura bilm

ə

mə

si 


5- 

qramatik formaların də

rk edilm

ə

si A) 1,2,4 

B) 1,2,3 

C) 3,5,6 

D) 2,3,5 

E) 1,3,4 

10

. Loqoped eşitmə

 

qüsurlu uşağın müayinə

sind

ə

 

uşağın şəkilli kitaba baxması, 

oyuncaqlar il

ə

 

oynaması ilə 

uşaqda nəyi müə

yy

ə

n etmə

k olar? 


1- 

uşaqların səs siqnallarını dodaqdan başa düşmə

sini 


 

48 


2- 

uşağın ə


traf-al

əm haqqında bili

kl

ə

rini 3- 

uşağın səs siqnallarını müə

yy

ə

n hə

r

ək

ə

tlə

rd

ən başa düşməsini 

4- 


uşaqda söz ehtiyatının az və

 

ya çox olması 

A) 1,2 


B) 2,3 

C) 2,4 


D) 1,4 

E) 1,3 


11

. Əgər eşitmə

 m

ə

kt

əb yaşı dövründə

 

pozulubsa onda uşağın nitqində

 n

ə

l

əmüşahidə

 oluna bil

ə

r? 

1- 


düzgün qurulmuş nitqdə

 cingiltili s

ə

sl

ərin karlaşması 

2- 


vurğusu aydın olmayan hecaların tə

l

əffüzü 

3- 


vurğusu aydın olan hecaların tə

l

əffüzü 

4- s


ə

lis olmayan artikulyasiya 

5- 

uşağın nitqinin ümumiyyətl

ə

 olmaması

 

A) 1,2,5 B) 2,3,5 

C) 1,2,4 

D) 3,4,5 

E) 1,3,4 

 

12. Z

əif eşidən uşaqların hə

m oxusunda h

ə

m d

ə

 

yazısında nə

l

ər özünü göstə

rir? 

1- nitqin leksik t

ə

r

əfinin pozulmaları 

2- s


ə

lis olmayan nitq, z

əngin lüğət ehtiyatı

 

3- nitqin qrammatik tə

r

əfinin pzulması 

4- fonetik t

ərkibib pozulması

 

5- qrammatik formaların də

rk edilm


ə

si 


A) 1,3,5 

B) 1,3,4 

C) 2,3,4 

D) 2,4,5 

E) 1,2,5 

13

. Eşitmə

 

qüsurlu uşaqların nitq qüsurları bilavasitə

 n

ə

d

ən asılıdır?

 

1- 


eşitmənin pozulma vaxtı

 

2- uşağın psixofiziki və

ziyy


ə

tind


ə

3- nitqin qıcolma sə

viyy


ə

sind


ə

4- korreksion-tə

rbiy


əvi işin təşki

lind


ə

A) 1,2 B) 2,3 

C) 1,4 


D) 3,4 

E) 1,3 


14

. Uşağın eşitmə

 

funksiyasının normal inkişaf prosesinin mə

rh

ə

l

ə

l

ə

rini v

ə

 onlara 

aid uyğunluğu seçin:

 

1- 


doğulduqdan sonra ilk saatlarda

 

2- 3 ayında

 

3-10-11 ayında

 

I- səsi ucalığına və

 tembrin


ə

 

görə f

ə

rqlə

ndirm


ə

 b

acarığı formalaşır 

II- ritmin

ə

 v

ə 

intonasiyasına görə

 

söz və


 ifad

ə

lə

ri f


ə

rql


ə

ndir


ək bacarığı formalaşır

 

III- hər hansı bir sadə

 s

əs

ə

 reaksiya verir A) 1-I; 2-II; 3-III; 

 


 

49 


B) 1-II; 2-III; 3-I; 

C) 1-III; 2-II; 3-I; 

D) 1-I; 2-III; 3-II; 

E) 1-III; 2-I; 3-II; 

 

##num=13// level= 1// sumtest=16

// name=. Görmə

 

funksiyası pozulmuş uşaqların 

psixoloji xüsusiyyə

tl

ə

ri. 

T1-12 

T2-2 

T3-2 

T4-1 

 

1. Anatomik  fizioloji c

ə

h

ə

td

ən görmə

 

analizatoru hansı hissə

l

ə

rd

ə

n ibar

ə

tdir ?  

A) Xarici, orta v

ə

 daxili 


B) M

ə

rkəzi , ötürücü yo

llar v


ə

 pereferik hiss

ə

.  


C) Göz alması, buynuz qişisi, göz bə

b

əyi v

ə

 bullur torlu qişa. 

 

D) Gözmə 

hüceyrə


l

ə

rdən, kolbacıq və

 

çubuqcuqlardan ibarətdir.  

E) Görmə


 

siniri, 4 qabıqaltı sinir törə

m

ə

ləri, baş beynin ə

ns

ə 

payında yerləşən görmə

 

m

ərk

ə

zi  2. Görmə

 

qüsurlarını yaradan sə

b

ə

bl

ər hansılardır? 

 

A) 1. Anadang

ə

lm

ə:irsi 

genetik və

 

embrional inkişaf mərh

ə

lə

sind


ə

 

dölə t

əsir göstə

r

əm

ə

nfi amillər; 2. Qazanılma: doğuşdan sonra inkişafın müə

yy

ən m

ə

rhə

l

əsind

ə

 alınmış 

k

əll

ə

 - beyin xə

sar


ə

tl

əri, şişlər, viruslu 

 ihfeksiyalı xə

st

əlikl

ə

rin fəsadları. 

 

B) İrsi –genetik, k

ə

llə

 - beyin x

ə

sar


ə

tl

əri, şişlər, viruslu 

 ihfeksiyalı xə

st

əlikl

ə

rin f

əsadları. 

 

C) Hamil


əlik dövründə, doğuş və

 

doğuşdan sonra inkişafın müəyy

ə

n mə

rh

əl

ə

sində

 

alın mış kə


ll

ə

 - beyin xə

sar


ə

tl

əri.  

D) Ananın hamiləlik zamanı keçirdiyi somatik, infeksiyalı xə

st

ə

liklər, doğuşdan sonrakı 

uşağın kə

ll

ə

 - beyin xə

sar


ə

tl

əri, uşaq xəst

ə

liklə

ri.  


E) Hamil

əlik dövründə

 

ananın keçirdiyi somatik, infeksiyalı xəst

ə

liklər, doğuşdan sonrakı 

uşağın kə

ll

ə

 - beyin xə

sar


ə

tl

əri, uşaq xəst

ə

liklə

ri 


3. Korluğun hansı də

r

ə

c

ə

l

ə

ri var?  

A) Korlar v

ə

 sonradan kor olanlar B) Tam, praktik korlar , z

əif görə


nl

ə

r  C) Tam korlar, görmə

 

qalığı olanlar, sonradan kor olanlar və z

əif görə


nl

ə

r,  D) 

Tam( total) , praktik korlar (görmə

 q

alığı olanlar)   

E) Görmə


 

qalığı olanlar, sonradan kor olan uşaqlar. 

 

4. Görmə

 n

ə

dir?  

A) Predmetl

ə

rin keyfiyyə

t v


ə

 k

əmiyy

ətini müə

yy

ə

nləşdirmə

y

ə 

kömə


k ed

ən orqandır. 

 

B) Gerçə


kliyin d

ərk olunmasıdır 

 

C) Görmə


 analizatoru vasit

ə

si ilə

 

ətrafdakıları görməkdir.  

D) Müxtə


lif 

ə

lamə

t, keyfiyy

ət, ölçü, hə

cm v


ə

 r

əngini qavramaqdır.  

E) 


Ə

traf al


əmi görmə

 analizatoru vasit

ə

si il


ə

 

qavramadır.  

5

. Qazanılma görmə

 

qüsurları hansi sə

b

ə

bl

ə

rd

ən baş verir? 

 

A) Doğuş zamanı və

 

doğuşdan sonra uşağın aldığı fiziki xəsar

ə

tlə

r, asfiksiya, beyin

ə

 

qansızmalar, eləc

ə

 də

 

ilk yaşam ilində 

yoluxsucu neyroinfeksiyalı və

 viruslu x

ə

stə

likl


ə

r  


B) Doğuş və

 

doğuşdan sonra uşaq orqanizminin inkişafına təsir göstər

ə

n fiziki x

ə

sarə

tl

ər, müxtəlif m

ənşə


li x

ə

stə

likl


ə

r.  


C) Doğuş zamanı kə

ll

ə - beyin x

ə

sarə

tl

əri v

ə

 mexaniki tə

sirl


ə

r.  


D) Beyin

ə

 qan sızmalar, asfiksiya və

 z

əh

ə

rlə

nm

əl

ə

r.  E) Doğuş xə

sar


ə

tl

əri v

ə

 ilk yaşam ilində

 

keçirilən viruslu x

ə

stə

likl


ə

r v


ə

 fiziki x

ə

sar


ə

tl

ər.  

6

. Görmə

 analizatoru nec

ə

 

bir üzvdür? 

 

 

50 


A) Sad

ə

 bir üzvdür.

 

B) Ən mürəkk

ə

b və

 

şaxəli üzvdür.  

C) 


Quruluşuna görə

 

görmə analizatoru 

ə

n kamil və

 

mürəkk

əb üzvdür.

 

D) Dig


ə

r analizatorlarla 

ə

laq


ə

li f


ə

aliyy


ət göstə

r

ən kamil üzvdür.  

E) Əlahiddə

 f

ə

aliyyət göstə

r

ən üzvdür.  

7

.Kor uşaqların sosial adaptasiyası necə

 h

əyata keçirilir?

 

A) 


Xüsusi tə

dris vasit

ə

 v

ə 

üsulları  ilə

 

B) 


İctimai də

y

ər v

ə

 normaları xüsusi təhsil müə

ssis


ə

l

ərind

ə

 uşaqlara fə

rdi v


ə

 qruplarda 

m

ə

nimsə

dilm


ə

si yolu il

ə

 h

əyata keçirilir. 

C)Ail


ə

d

ə valideyn,m

ə

ktə

bd

ə 

müəllimin şəxsi nümunə

si yolu il

ə

 D)C

əzalandırma və

 r

əğbə


tl

ə

ndirmə

 yolu il


ə

 

E)İctimai yerlər

ə

 aparılmaq yolu ilə

 

8. Böyükyaşlı kor uşaqların 

m

ə

kt

əbli dövrünün (15 17 yaş) aparıcı fə

aliyy

ət növü: 

 

A) Oxu v


ə

 t

əlim  

B) Oxu v


ə

 t

əlim, özünüqiymətl

ə

ndirmənin formalaşması, insanlara tənqidi yanaşma və

 

sə

rb

əstliy

ə

 meyllilik  C) Psixi funksiyaların , ümumi motorikanın , nitqin və

 

bütövlükdə 

şə

xsiyyə

tin intensiv 

inkişafı 

 

D) Əşyalarla səmti v

ə

 manipulyativ hə

r

ək

ə

tli fə

aliyy


ə

t  


E) Oxu v

ə

 tə

liml


ə

 b

ərab

ər, peşə


 

yönümü və

 

peşə


y

ə

 yiyə

l

ənm

ə

  Yüklə 1,27 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin