Heftruz л &1 's s L b e h r u z h ə q q I TÜrk deyiMLƏRİ


  Mir  Cəlal,  Firidun  Hüseynov.  XX  əsr  Azərbaycan  ədəbiyyatı,  BakıYüklə 17.08 Mb.
Pdf просмотр
səhifə43/43
tarix31.01.2017
ölçüsü17.08 Mb.
1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   43

206.  Mir  Cəlal,  Firidun  Hüseynov.  XX  əsr  Azərbaycan  ədəbiyyatı,  Bakı, 
Maarif,  1982.
207.  Mirqati  N.  Talanmış günəş,  Tehran,  „Əndişcyi-nou“,  1998.
208. 
Mirseyid A. Güzgüdəki adanı, Bakı, Azərbaycan Tərcümə  Mərkəzi,  1994.
209. 
Nəğməli  dastanlar, Təbriz,  1989.
210. 
Miyaııah O.  Nağıldı  hələ,  Bakı,  Dünya,  1997.
211. 
„Molla  Nəsrəddin",  1929, №22.
212. 
Mölısüııi  Ə.  Çay axır,  Tehran,  1998.
213.  Möhsüni  Ə.  Dinlə məni,  Tehran,  „Dünya",  1990.
214.  Möhsüni  H. Ədəb daııılalan, Təbriz,  1985.
215. 
Muğanlı E. Həyat yollarında, Tehran,  1990.
216.  Muradi A.  Ana çinar, Zəncan,,Ehsan",  1990.
217. 
Mütəllimov T. Əbdürrəhimbey Haqverdiyevin poetikası,  Bakı, Yazıçı,  1988.
218.  Müzəffər Səid,  Yaratmaq yaşamaqdır, Bakı, „Dünya",  1990.
219. 
Nabdil  O.  İşıq, Tobrİ
2
t  „Rəfət",  1978.
220.  Nağıllar,  əfsanələr, Təbriz,  1997.
221.  Naleyi-vətən,  Beyrəqi-ədalət, №1,  1917.
222. 
Nəbati  S.Ə.  Divan, Təbriz,  1990.
223.  Nəbati  S.Ə.  Divan, Təbriz,  „Firdovsi", 2000.
224.  Nəccaroğlu Əli Ətaiyə,  Təbriz,  1989.
225.  Nəsimi İ.  Seçilmiş əsərləri, Bakı, Maarif,  1985.
529

•M r w jth q ti
4ürf(rfeyim£m
226. 
„Nəvide-Azərbaycan", №348,  2004.
227.  Niknamlalə Ə., Zövqi F.  Təbriz dor qüzərqahi-tarix, Təbriz,  1995.
228.  Oğuz dastanları.
229. 
Oğuznamə,  Bakı, Yazıçı,  1987.
230. 
XIX əsr Azərbaycan aşıq yaradıcılığı, Bakı,  1990.
231. 
On şairdən yüz qəzəl.
232. 
Ordubadi M.S. Qanlı illər,  Kün,  1992.
233.  Ordubadi M.S. Qanlı sənələr,  Təbriz,  1993  .
234.  Ordubadi M.  S.  Qılmc v ə  qələm,  Bakı, Azəməşr,  1983.
235.  Urmulu A.  Gözüyaşlı küçələr, Təbriz,  1990.
236.  Ögel B. Türk mitolojisi,  Ankara,  1998.
237.  Öztelli C. Koroğlu, Dadaloğlu, Quloğlu,  İstanbul,  „Özgür“,  1984.
238.  Paşayev Q.  İraq türkmən fokloru, Bakı,  Yazıçı,  1992
239.  Paşayev S.  Azərbaycan  xalq əfsanələri, Bakı,  1985.
240.  Paşayev  S.  XIX əsr Azərbaycan aşıq yaradıcılığı, Bakı,  1990.
241. 
Payeqozar N.  Tarımın telləri, Təbriz,  1990.
242. 
Pərizad M.  Atalar sözünün inkişafı, Təbriz,  2001.
243. 
Pərviz Y.  Azərbaycan şifahi ədəbiyyatına bir baxış, Təbriz,  1998.
244.  Pişəvəri S.C.  Qızıl səhifələr,  1  çap, Təbriz,  „Elmiyyə" yayın evi,  1946.
245. 
Pişəvəri S.C. Qızıl səhifələr, II çap, Təbriz,  „Elmiyyə" yaym evi,  1946.
246.  Pişəvəri  S.C.  Qızıl  səh ifələr,!  1 çap,  Bonn.
247.  Pişəvəri haqqında nəzərlər (çap olunmamışdır-B.H).
248.  Pişəvəri  S.C.  Seçilmiş  əsərləri,  Bakı,  „Azərbaycan11  mznaməsinin 
nəşri yyasi,  1965.
249.  Pişəvəri sizinlə danışır (hazırlayan:  „21  Azər“),  Vankover,  2001.
250.  Raci külliyyatı, Təbriz, „Firdovsi1' yaym evi,  1985.
251.  Rahvar Yuva dağı, Təbriz,  „Əmidi“,  1991.
252.  Rəhimli İ.  Azərbaycan teatrı,  Bakı,  2002.
253.  Rəhimov  S.  Seçilmiş  əsərləri,  on  cilddə,  VI  cild,  Bakı,  Azərbaycan 
Dövlət Nəşriyyatı,  1976.
254.  Rəhman  S.  Hekayələr, Bakı,  Azəməşr,  1984.
255.  Rəməzaniye Givi  Vəcinin  qəzəlləri, Təbriz,  „Mehran“,  1992.
256.  Rəsulzadə M.Ə. Azərbaycan Cümhuriyyəti,  Bakı,  Elm,  1990.
257. 
Rəsulzadə M.Ə. Əsərləri, I cild, Bakı, Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı.  1992.
258.  Resulzadə  M.Ə.  İran  türkleri,  İstanbul,  Türk  Dünyası  Araşdırmaları 
Vəqfı,  1993.
259.  Rəfrəf İ.  Ana dil, Təbriz.
260.  Rövşən R.  Göy üzü daş saxlamaz, Bakı, Yazıçı,  1987.
261.  Ruham F.  Qara çadırlar,  Stokholm, „Arəş“,  1992.
262.  Rüstəmxaxılı  S.  Ömür kitabı, Bakı,„Gənclik",  1989.
263.  Rüstəm S.  Mənim günəşim, Bakı, Yazıçı,  1980.
264.  Rüstəm S.  Ürək döyüntüləri,  Bakı,  Gənclik,  1984.
530
‘Beftruz  yhqqi
nvrkjieyimbri
265.  Rza X. Məndən başlanır Vətən, Bakı, Yazıçı,  1988.
266.  Rza R. Quş yuvası, Bakı, 1990.
267.  Sabir M.Ə. Hophopnamə, I c., Bakı, Elm,  1962.
268.  Sabir M.Ə. Hophopnamə, Ərdəbi;, „Şeyx Səfiəddin" yaym evi, 2002.
269.  Sadıqzadə Q. Mənim nakam qardaşım, Bakı, Çaşıoğlu, 2002.
270.  Söhrab T. Səttarxan haqqında dastan, Bakı, ADF nəşriyyatı,  1999.
271.  Salam. Şerlər, Bakı, „Qanun“, 2001.
272.  Saleh. Atalar sözü və  məsəllər, İsveç,  1991.
273.  Salis S. Mənim arzum, Təbriz, „Əxtər“, 2004.
274.  Saraçlı Ə. Borçalı harayı, Bakı, E m,  1993.
275.  Sarıvəlli O.  Seçilmiş əsərləri, 2 cilidə,  c.2,  Bakı,  Azərbaycan  Dövlət 
Nəşriyyatı,  1986.
276.  Seyid Cəfər Pişəvəri haqqında xatirələr (çap olunmamışdır).
277.  Seyyid Nəqəvi H. Könül dərdi, Tehran, „Behcət", 1982.
278.  Seyidov  M.  Azərbaycan  xalquun  soy-kökünü  düşünərkən,  Bakı, 
Yazıçı,  1989.
279. 
Seyidov  M.  Azərbaycan  mifik  təfəkkürünün  qaynaqları.  Bakı, 
Gənclik,  1984.
280. 
Səfərli  Ə.,  Yusifov  X.  Qədim  v.)  orta  əsrlər  Azərbaycan  ədəbiyyatı, 
Bakı,  Maarif,  1982.
281.  Səbalıi G. Ötən günlərim, Tehran,  1993.
282.  Səlıahi G. Şerimiz zamanla addımlayır, „Dünya",  1981.
283.  Buz çiçəyi (Azərbaycan şer antologiyası), Təbriz, “Oxtər", 2004.
284.  Səhənd B. Q. Sazımın sözü, Təbriz, „Şəms" nəşriyyatı,  1955.
285.  Səhər, №7,  1983, Bakı.
286.  Səhər R. Yaşıl mahnı, Tehran,  1990.
287.  Səhhət A. Köç, Təbriz, 1979.
288.  Səmədoğlu Y. Qətl günü, Bakı, Yazıçı,  1987.
289.  Sərraf Təbrizi (hazırlayan: Sirus Qəməri), Təbriz,  1982.
290.  Sö/, sorağında, Təbriz, 1999.
291.  Sönməz К. M. Aman dağlar, Təbriz, Ərk, 1997.
292.  Sönməz К. M. Həsrət çələngi, Təbriz, „Şəms", 2002.
293.  Sönməz K.M. İsaıun son şamı, Təbriz, 1979.
294.  Şücaət. Sən ağlama, mən ağlaram, Bakı, Azəməşr, 1994.
295.  Süleymanlı M. Köç, Bakı,
296.  Süleymanlı M. Üç roman, Bakı, „Azərbaycan", 2004.
297.  Süleymanov  M.  Eşitdiklərim,  oxuduqlarını,  gördüklərim,  Bakı, 
Azəməşr, 1986.
298.  Şaiq A. Hekayələr, Bakı, Gənclik,  1981.
299.  Şami M. Təbiətin qoynunda,  Urniyə, „Rudəki" nəşriyyatı, 1990.
300.  Şəbüstəri M. Təzə tapılan şerləri, Təbriz, Nəşriyyate „Behruz",  1978.
301.  Şəbüstəri M. Şerlər, Təbriz.
531

‘Behruz  fö q q i
'RrkjUyimCm
302. 
„Şəfəq", №1
303. 
Şəlırək.  Baharım gəl,  Təbriz,  ,Dünya",  1993.
304. 
Şəlırək.  Eşq hədisi,  Təbriz,  „Ərk",  1985.
305. 
Şəlırivərin  12-si,  1325,  Azərbaycan  Demokrat  Firqəsinin  birinci 
ildönümü münasibəti ilə Mərkəzi təbliğat şöbəsinin nəşriyyəsi.
306. 
Şəlıriyar M.H.  Türki-divanı, Tehran,  1991.
307. 
Şəlıriyar M.H.  Yalan dünya, Bakı,  Yazıçı,  1984.
308. 
Şəınlər və hekayələr,  „Ana dili“, №2, B om ,  1986.
309. 
„Ş&mse-Təbriz",  Təbriz, №11.
310. 
Şıxlı İ.  Məni itirməyin,  Gənclik,  1984.
311. 
Tağıyev R.  Xatirələrdə yaşayanlar,  Bakı,  j\zəməşr,  1985.
312. 
Tahir S. Fədai generalı, Bakı, „Azərbaycan'1 rııznaməsinm nəşriyyəsi,  1987.
313.  Təbrizi  Q.  Seçilm iş  əsərləri,  Bakı,  Azərbaycan  Universiteti 
N əşriyyatı,  1958.
314.  Təbrizli  Ə.  Dil və ədəbiyyat,  Tehran,  „Atrqpat“,  1981.
315.  Təbrizli  Ə.  Ədəbiyyat  və milliyyət, Tehran,  ,Atropat“,  1981.
316. 
Təbrizi  S.  Külliyate-divan, Təbriz.
317. 
Təbrizli  S.  Seçilmiş beytlər, Təbriz,  „Əxtər“,  2002.
318. 
Təıbiyət M.  Daneşməndani-Azərbaycan, Bakı, Azəməşr,  1987.
319. 
Tərlan H.  Alovlu şerlər,  Təbriz  „Nou- pa“,  1979
320. 
Tərlan H.  Dumalar gələndə, Tehran,  „Mina",  1998.
321. 
Tərlan H.  Şer məcmuəsi,  Tehran,  1998.
322. 
„Tərəqqi", №115,  1909,  17 may.
323. 
„Tribun",  İsveç,  1999, №5.
324.  Tudə Ə. Günəşli baharın yarpaqları,  B akı,.
325. 
Tudə Ə.  Təbriz yolu,  Bakı,  Azəməşr,  1996.
326.  Turabi  Ə.H.  Eynalı, el dağı, Təbriz,  „Məhde- azadı",  1993.
327.  Türkcə sözlük,  Ankara, Türk dil qurumu,  1998.
328.  Vahabzadə B.  Payız düşüncələri,  Bakı, Yazıçı,  1981.
329.  Vaqif M.P.  Əsərləri,  Bakı,  Azəməşr,  1960.
330.  Vali G.  Qaraltılar mahnısı,  Köln,  1993.
331.  „Varlıq",  sayı  94-95,  1994-95.
332.  Vəl'ayi Z.  Folklor gəncinəsi, №4, Təbnz,  „Tahirzadə",  1995.
333.  Vəiiyev K.  Elin yaddaşı, dilin yaddaşı, Bakı,  Gənclik,  1986.
334. 
„Vətən  yolunda", 
№ 1
19-122.
335.  Vəzirov N.  Əsərləri, Bakı, Elm,  1977.
336.  Vildorant.  Mədəniyyət tarixi, Tehran,  1986.
337.  Vurğun S.  Seçilmiş əsərləri, III cilddə,  Bakı, Azəməşr,  1986,
338.  Yalqız.  Ciqan-viqan, Təbriz,  1997.
339.  Yaşar. Eynalıya salam, Bakı, Nurlan,  2005.
340.  Yeni dövrün bəzəmələri,  lətifələri,  Bakı, Yazıçı,  1993.
341.  YuHifli M. El sözləri, Təbriz,  1998.
532
‘Behruz  №qqi
342.
  Yusifli V. Karvanbaşı yolun hayanadır? Bakı, 1998.
343.  Zelıtabi M. Bağban Eloğlu, Təbriz,, „Mühəqqiq",  1997.
344.  Zehtabi M. Əliağa Vahiddən xatirələrim, Təbriz, Əxtər, 2001.
345.  Zehtabi  M.  İran  türkcəsinin  sərfi,  Bağdad,  Mütərəqqi  İranlı  türk 
rövşənfikirlər nəşriyyəsi,  1976.
346.  Zehtabi M. tran türklərinin əski tarixi. I cild, Təbriz,  1999.
347.  Zehtabi M. Müasir ədəbi Azəri dili, Təbriz, „Eldar",  1991.
348.  Zehtabi M.  Şahin zəncirdə, Təbriz, Əxtər, 1999.
349.  Sönməz K.M. Şeh muncuğu, Təbriz.
350.  ,Dünya" dərgisi, №4.
351.  Gülgün M. Dumalar qayıdanda, Bakı,  1983.
352.  Şəhriyar matəmində, Təbriz.
353.  SalıirH. Kövşən, Təbriz.
354.  Kərküklü B. Yuvası/, quş. Qum,  1997
533


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   43


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə