İstemli hareketler yavaşlarYüklə 445 b.
tarix10.04.2017
ölçüsü445 b.
#13814

İstemli hareketler yavaşlar

 • İstemli hareketler yavaşlar

 • İstemsiz

  • hareketler
  • duruş şekilleri
 • Bunların birarada olduğu durumlar ortaya çıkarStriatumİstemli hareketler yavaşlar, istemsiz hareketler ya da postürler

 • Striatumİstemli hareketler yavaşlar, istemsiz hareketler ya da postürler

 • Subtalamik çekirdekbüyük amplitüdlü istemsiz uzuv hareketleri

 • Globus pallidushareketler yavaşlar, anormal duruş şekilleri, kasları gevşetememe görülür. Hareketin başlatılması gecikmez

 • Substansiya nigra retikülataanormal göz küresi hareketleri, ancak hareketin başlatılması gecikmez

 • Substansiya nigra kompaktaParkinson hastalığı: istirahat tremoru, harakat yavaşlığı, rijidite, postüral kararsızlıkTremorlar

 • Tremorlar

 • Kore

 • Atetoz

 • Hemiballismus

 • Distoni

 • Miyoklonus

 • Tikler

 • Stereotipilerİstem dışı, rastgele ve vücudun farklı kısımlarında ani spazmodik, hızlı, kısa süreli, düzensiz kas sıçramalarıdır

 • İstem dışı, rastgele ve vücudun farklı kısımlarında ani spazmodik, hızlı, kısa süreli, düzensiz kas sıçramalarıdır

 • Bazen uzuvlarda zorlu hareketler olabilir

 • Dilde ve yüzde görülebilir

 • El sıkma eylemi aralıklı kesintiye uğrar

 • Yürüme danseder gibi düzensiz, dengesizdir

 • Konuşma tonu ve temposu patlayıcı olabilirİstemsiz, bir uzuvdan diğerine hızla yayılan, vücudun rastgele her yerinde, kısa süreli ve düzensiz kas kasılmalarıdır, tonus normal/ azalmıştır

 • İstemsiz, bir uzuvdan diğerine hızla yayılan, vücudun rastgele her yerinde, kısa süreli ve düzensiz kas kasılmalarıdır, tonus normal/ azalmıştır

 • İstemli hareket sürdürülemez, aralıklı kesintiye uğrar

  • Dil dışarıda tutulamaz, el sıkma, sabit bakış sürdürülemez
 • Hastalar aynaya bakarken bile hareketlerini farketmezler, sadece beceriksizlikten yakınırlar

 • Uykuda kaybolur

 • Sydenham koresinde daha hızlı

 • Huntington hastalığı erken evresinde daha yavaş

 • Tardif diskinezide daha tekrarlayıcı ve stereotipiktir

 • Sıklıkla distoni / parkinsonizmle birlikte görülebilir

  • Distoniyle birlikte ise koreoatetoz adını alır
  • Ballismus
 • Büyük amplitüdlü, hızlı, düzensiz, proksimal hareketlerin baskın olduğu koredir

 • Sıklıkla jeneralize, ancak fokal, segmental ya da bir beden yarısında olabilirDirekt yol korteksten gelen uyarılar doğrultusunda motor programı aktive eder

 • Direkt yol korteksten gelen uyarılar doğrultusunda motor programı aktive eder

 • İndirekt yolharekete odaklanır ve uygun hareketleri seçer

 • Bu kurallar döngünün her seviyesinde geçerlidir

 • Bir yol üzerinde herhangi bir seviyedeki aksama benzer hareket bozukluğuna yol açar

Kalıtsal nörodejeneratif

 • Kalıtsal nörodejeneratif

  • Otozomal dominant
   • Fahr hastalığı
   • Huntington hastalığı
   • Huntington benzeri hast.1,2,4
   • Nöroferritinopati
   • Paroksismal KKA, PDKA
   • Selim kalıtsal
   • Spinoserebellar ataksiler: 1,2,3,17, DRPLD


Striatal, pallidal, dentat, talamik, kapsüler ve

   • Striatal, pallidal, dentat, talamik, kapsüler ve
   • subkortikal kalsifikasyon
   • 1/3 asemptomatik
   • Semptomatiklerin yarısında hareket bozukluğu
   • Herediter veya sporadik
   • Normallerin %1’inde de olan, MSS enfeksiyonları
   • sonrası, bazı genetik ve metabolik durumlarda
   • kalsifikasyon


Kognitif Yıkım

 • Kognitif Yıkım

  • Subkortikal demans
  • Epilepsi
 • Psikiyatrik belirtiler

  • İrritabilite ve agresyon
  • Apati, depresyon
  • Anksiyete, panik bozukluk
  • Psikozaile ilişkileri bozulur
 • Hareket bozuklukları

  • Kore, miyoklonus, distoni
  • Serebellar ataksi
  • Parkinsonizm (Westphal)
  • Disfaji, boğulma tehlikesi, kilo kaybı, dizartri
  • Sakkadik göz küresi hareket- lerini başlatma güçlüğü
OD geçişli, 4p16.3 loküsünde CAG tekrarı

 • OD geçişli, 4p16.3 loküsünde CAG tekrarı

 • Prevalans 5/100 bin

 • Hastalık başlangıcı: 30-50 yaşları, CAG tekrar sayısı arttıkça erken yaşta başlar

 • Serebral kortekste ve striatumda atrofi

 • GABA ve sentezini yapan GAD

 • Kore, psikoz, demans, epilepsi, serebellar ataksi, parkinsonizm (Westphal variantı)

 • Aminoff, Greenberg, Simon. Clin Neurol,1996

%1 olgu orta yaşta başlayan kore, demans, kişilik değişiklikleri, rijidite, dizartri, miyoklonus, ataksi, epilepsi ve aile yüklülüğü gösterdiği halde HH geni (-)

 • %1 olgu orta yaşta başlayan kore, demans, kişilik değişiklikleri, rijidite, dizartri, miyoklonus, ataksi, epilepsi ve aile yüklülüğü gösterdiği halde HH geni (-)

 • HH benzeri 1 (HHB-1): OD, 20. kromozomda 192 bazdan oluşan prion protein geni eklenme mutasyonu

 • HH benzeri 2 (HHB-2): kore, distoni / parkinsonizm ön planda, 16. kr. junktofilin-3 geni CAG / CTG tekrar

 • HH benzeri 3 (HHB-3): OR, gen kusuru 4. kromozomda

 • HH benzeri 4 (HHB-4): OD, lokusu ?

Sıklıkla ilk 10 yılda başlar

   • Sıklıkla ilk 10 yılda başlar
   • Gelişim basamakları gecikebilir, dizartri olabilir
   • Kognisyon ve davranış korunur
   • İlerleyici değil
   • Ergenlik ve erken erişkin çağda kaybolabilir
   • Bazı durumlarda HH, miyoklonik distoni, primer distoni ve miyoklonuslu hastalar yanlışlıkla bu tanıyı alabilirler
   • Genetik olarak heterojen: OD
   • bazı ailelerde kr. 14’teki TITF-1 geninde mutasyon Kleiner-Fisman 2003
Japonya’da sık; Haw River Amerikan siyah ailesi

   • Japonya’da sık; Haw River Amerikan siyah ailesi
   • Kore, ataksi, miyoklonus, nöbetler, distoni,
   • parkinsonizm, psikoz ve demans
   • Başlangıç 3. onyıl, sağkalım 20 yıl
   • 12. kr.’da atrofin 1’i kodlayan gende kararsız artmış
   • “CAG” trinükleotid tekrarı
   • Tipik intranükleer nöronal inklüzyonlar ubikütin ve
   • atrofin-1 histokimya boyanması gösterirler


Orobukkal koreiform ve distonik hareket bozukluğu, nöbetler, demans ve davranış değişiklikleri, nadiren miyopati, aksonal nöropati, periferik yaymada dikensi akantositler

 • Orobukkal koreiform ve distonik hareket bozukluğu, nöbetler, demans ve davranış değişiklikleri, nadiren miyopati, aksonal nöropati, periferik yaymada dikensi akantositler

 • OR, 9q21 yerleşimli ChAc geni mutasyonu(VPS13A)korein proteini

 • Başlangıç 4. onyılda, CPK kardiyomiyopati, hepatosplenomegali

 • McLeod sendromu

 • X-K geni mutasyonu, X’e bağlı resesif, 6. onyılda başlar

 • Aksonal nöropati, uzuvlarda ve ağızda kore, geç demans

 • Bazen kardiyomiyopati/hemolitik anemiOtoimmün

 • Otoimmün

  • Sydenham, PANDAS
  • Enfeksiyon sonrası kore
  • SLE
  • Antifosfolipid antikor s.
  • Gebelik koresi
  • Henoch-Schönlein
  • Behçet hastalığı
  • Poliarteritis nodoza
  • Multipl skleroz
 • Neoplazi

  • Bazal gang. tutulumu
  • Paraneoplastik, lenfoma, metastaz
 • Vasküler: AVM, SVH

 • Çeşitli: Kalp cerrahisi, elektrik çarpm., serebral felç

ARA’te %10-30 sıklıkta; Kızlarda 2 kat daha sık

 • ARA’te %10-30 sıklıkta; Kızlarda 2 kat daha sık

 • 5-15 yaşlarında görülür; jeneralize / hemikore

 • İrritabilite ve OKB gibi kişilik değişiklikleri

 • Romatizmal ateş-kore arası 2-9 ay

 • Kore 4-6 hafta sürer

 • %20 olguda tekrarlar, gebelik, doğum kontrol hapı ile geç tekrarlama

 • Sedimentasyon, CRP, bazen ASO

 • Antistreptokinaz, antinöronal, anti bazal gangliyon antikorlar

 • Romatik B hücresi allojeni D8 / 17 (+)

 • Gilroy. Basic Neurology, 2000

 • Kendiliğinden düzelebilir, ancak kore özürlülük yaratacak şiddette ise tedavi edilir

 • Antikonvulsan ilaçlar: sodyum valproat

 • Dopamin antagonistleri: haloperidol, pimozid,... Potansiyel yan etki tardif diskinezi olabilir

 • Gerekirse kortikosteroidler, ya da IV IgG veya plazmaferez

 • İkincil koruyucu tedavi

 • 21 günde bir benzatin penisilin G, i.m. (penisilin alerjisi varsa eritromisin)

  • Artrit veya kore geçirmişse 18 yaşına kadar
  • Romatizmal valvulopati gelişmişse ya da sağlıkçı, öğretmen gibi kalabalıkla temas içinde yaşıyor ve tekrar enfeksiyon -bilhassa endokardit- geliştirme olasılığı varsa ömür boyu


% 40 vasküler (akut başlar, fokal bulgu verir)

  • % 40 vasküler (akut başlar, fokal bulgu verir)
  • % 20 Borelliozis, hiperglisemi, hipoksi, hiponatremi,
  • nöroakantositoz, Sydenham, SLE
  • % 14 ilaçla tetiklenen
  • % 10 HIV ilişkili
  • % 10 Huntington hastalığı (aile öyküsü)
  • % 6 bilinmeyen


Tam kan sayımı polisitemia rubra vera

 • Tam kan sayımı polisitemia rubra vera

 • Periferik kan yayması

 • Kreatin fosfokinaz

 • Eritrosit sedimentasyon hızıvaskülit

 • Hiperkoagulasyon eğilimi

  • aPTT, lupus antikoagulanı
  • Antinükleer antikor
  • Antikardiolipin antikorlarAntifosfolipid sendromu, SLE
 • Kan biyokimyasınon-ketotik hiperozmolar hiperglisemi

 • Tiroid fonksiyon testleritirotoksikoz

 • Serum kalsiyum, parathormonhipokalsemi,..

 • Bakır, seruloplazmin ve 24 st’lik idrarda bakırWilson hastalığı

 • ASO, CRP, anti-DNAaz B titreleriSydenham koresi, 10%(-)

 • Soy ağacıDNA analiziHuntington, SCA1,2,17 ve DRPLA,...

 • Gebelik testi, HIV, 24 st’lik idrar-BOS/organik amino asitler

 • EEG, BT, MRGSydenham koresi

 • Sydenham koresi

 • Gebelik koresi

 • Kalıtsal

 • Huntington hastalığı

 • Selim kalıtsal kore

 • Wilson hastalığı

 • Paroksismal koreoatetoz

 • Ailevi kore-akantositoz

 • Serebral felç (perinatal anoksi, kanama, kernikterus,.)

 • İlaçlara bağlı (Li, DFH, doğ. k.hapı, L-dopa vs, nöroleptikl)

 • Subtalamik nük. Lezyonl.A grubu streptokoklara karşı gelişen antikorlar beyin korteksi,bazal gangliyonlar & serebellum dokusuyla çapraz reaksiyon yapar

 • A grubu streptokoklara karşı gelişen antikorlar beyin korteksi,bazal gangliyonlar & serebellum dokusuyla çapraz reaksiyon yapar

 • Kızlarda x2 fazla/ARA’te%10-30 sıklıkta

 • Romatizmal ateş-kore arası 2-9 ay

 • Kore 4-6 hafta sürer%20 olguda tekrarlar

 • Sedimentasyon, CRP, bazen ASO

 • Antistreptokinaz, antinöronal antikorlar

 • Romatik B hücresi allojeni D8/17 (+) Gilroy. Basic Neurology, 2000Ani, hızlı, seğirme benzeri

 • Ani, hızlı, seğirme benzeri

 • kas kasılmalarıdır

 • Spontan olabilir

 • Duysal uyarı ya da

 • hareketle başlatılabilir

 • EMG: 50-100 msn süren çakmaFizyolojik

 • Fizyolojik

 • Noktürnal

 • Hıçkırık

 • Esansiyel miyoklonus

 • Epileptik miyoklonus

 • Semptomatik miyoklonus

 • Dejeneratif hastalıklar

 • Dentatorubrotalamik atrofi

 • Lafora cismi gibi depo hastl

 • Wilson hastalığı

 • Huntington hastalığı

 • Alzheimer hastalığıParkinson hastalığından sonra en sık görülen hareket bozukluğudur

 • Parkinson hastalığından sonra en sık görülen hareket bozukluğudur

 • İstemsiz gelişen sürekli kas kasılmaları etkiledikleri vücut bölgesini döndürür, tekrarlayıcı hareketlere / anormal duruş şekline yol açar

 • Agonist ve antagonist kaslar aynı anda kasılırYavaş veya hızlıdır ancak hareketi oluşturunca sürekli hal alır

 • Yavaş veya hızlıdır ancak hareketi oluşturunca sürekli hal alır

 • Yönü sabittir ya da bir duruş biçimine yol açar

 • Bir ya da çok vücut bölgesini etkiler

 • İstemli hareket, stres & yorgunlukla artar

 • Dinlenme & uykuda azalır

 • Dokunma veya proprioseptif hilelerle azalırPET çalışmaları

 • PET çalışmaları

 • *DYT1 taşıyıcılarında

 • lentiform nükleus

 • serebellum

 • suplemanter motor kortekste

 • artmış metabolik

Miyoritmi

 • Miyoritmi

 • Atetoz

 • Torsiyon spazmı

 • Distonik tremor

 • Miyoklonik distoniBaşlangıç yaşına göre

 • Başlangıç yaşına göre

 • - Çocukluk: 0-12 yaş

 • - Gençlik : 13-20 yaş

 • - Erişkin : 20 < yaş

 • Etyolojiye göre

 • - Primer

 • - Distoni “artı”

 • - Sekonder (semptomatik)

 • - Heredodejeneratif hastalıklar

Vücut dağılımına göre

 • Vücut dağılımına göre

 • - Fokal

 • - Segmental

   • *Kraniyal *Aksiyal
 • *Brakiyal *Krural

 • - Mültifokal

 • - Jeneralize

 • - HemidistoniPrimer jeneralize Primer fokal

 • Primer jeneralize Primer fokal

 • “Zirve” yaşları 12.58.2 45

 • Başlangıç %95 bir kol/bacak Üst taraf

 • Seyir Jeneralize (%50-90) Fokal/segmental

 • Progresyon Hızlı Yavaş

 • Spontan remisyon Seyrek Sık

 • Kalıtım şekli OD OD

 • Penetrans %30-40 ~%25

 • Gen Mutasyonu DYT1 DYT2, DYT4 (9q34,GAG delesyonu) DYT6 (8p21q22) DYT7(18p)Spazmodik tortikollis

 • Spazmodik tortikollis

 • Anterokollis

 • Retrokollis

 • Laterokollis

 • Blefarospazm

 • Oromandibüler distoni

 • Meige sendromu

 • Larenjeal distoni

Etiyolojik faktör öyküsü :

 • Etiyolojik faktör öyküsü :

 • travma (kafa/periferik), ansefalit, toksine maruz kalma, doğumda anoksi

 • Nörolojik anormallik bulgusu: demans, nöbetler, ataksi, parezi, spastisite, amiyotrofi, göz bulgusu, parkinsonizm

 • İstirahatte başlama

 • Konuşma bozukluğunun erken başlaması

 • Hemidistoni / Erişkinde bacak distonisi

 • Anormal beyin görüntülemesi/Lab. bulgusu

 • Yalancı güçsüzlük vs. gibi psikojen etyolojiMetabolik Bozukluklar

 • Metabolik Bozukluklar

 • Wilson hastalığı

 • Aminoasidüriler

 • Metakromatik lökodis.

 • Seroid lipofüsinozis

 • Jüvenil distonik lipidoz

 • Gangliyosidozlar

 • Lesch-Nyhan sendr.

 • Leigh hastalığı

 • Mitokondriyel hastl.

 • Ailevi bazal gang.kal.Perinatal beyin hasarı: Atetoid beyin felci, geç başlay.distoni, pakigiyri

 • Perinatal beyin hasarı: Atetoid beyin felci, geç başlay.distoni, pakigiyri

 • Ansefalit,enfeksiyonl. postenf: Reye sendr, SSPE, arı sokması, HIV, Creutzfeldt-Jacob,

 • Kafa travması

 • Talamotomi

 • Pr.antifosfolipid send.

 • Fokal beyin dam.hasarı

 • AVM

Asetofenazin

 • Asetofenazin

 • Amoksapin

 • Klorpromazin

 • Flufenazin

 • Haloperidol

 • Loxapin

 • Mezoridazin

 • Metaklopramid

 • Molindon

 • Perfenazin

OD geçişli, 14q, GTP-CH1 geni

 • OD geçişli, 14q, GTP-CH1 geni

 • En sık 4-8 yaşında (kız/erkek: 2-3/1)

 • Distoni alt ekstremiteden başlar erişkin çağda parkinsonizm gelişir

 • Diurnal variyasyon: sabah semptomsuz

 • DA nöronları sağlam,sentezi bozuktur

 • L-dopa yarar sağlar/uyku yarar sağlar

 • OR, 11p15, Tirozin hidroksilaz (TH) geni

 • Ayak distonisi, 40 yaş >parkinsonizm

 • L-dopa ihtiyacı giderek diskinezi gelişirTİROZİN

 • TİROZİN

 • Tirozin hidroksilaz (11p15),OR

 • kofaktörü BH4 LEVODOPA

 • BH4 (tetrahidrobiyopterin) biyosentezinde

 • 1. basamağı katalize eden GTPCH1 “guanozin trifosfat siklohidrolaz 1” geninde heterozigot mutasyonlar (14q) OD

 • 2. basamağı katalize eden 6-piruvoyl-tetrahidropterin sentaz eksikliği • Tirozin hidroksilaz

 • Triptofan hidroksilaz &

 • Fenilalanin hidroksilaz’ın kofaktörü olan tetrahidrobiopterin kusurunu belirlemek üzere yapılır

 • DYD olan hastalarda anlamlı derecede yüksek fenilalanin/tirozin oranı vardırPrimer DT : semptomatik

 • Primer DT : semptomatik

 • Sekonder DT: altta yatan nedene yönelik

 • Medikal tedavide deneme-yanılma yöntemi uygulanır

 • Tedavi seçiminde yaş, anatomik dağılım, DT şiddeti belirleyicidir

 • Cerrahi tedavi son seçenektirAntidopaminerjik ilaçlar: Yan etki tardif diskinezi

 • Antidopaminerjik ilaçlar: Yan etki tardif diskinezi

 • Antikolinerjikler Jeneralize DT ilk 5 yıl/diğer DT

 • biperiden 40mg/gün,triheksifenidil 80-120 mg/gün

 • i.v.akut yarar varsa oral ted’den yarar görecektir

 • Benzodiazepinler

 • Baklofen: 40-180 mg/gün ,seçilmiş olgularda i.t.

 • Lidokain/Meksiletin

 • Antikonvülsanlar

 • Botulinum A toksiniAtipik nöroleptikler: klozapin, ketiapin

 • Atipik nöroleptikler: klozapin, ketiapin

 • Dopamin depletörleri: tetrabenazin,

 • rezerpin

 • Nöroleptikler : haloperidol, pimozid vb.Ablasyon ameliyatları:

 • Ablasyon ameliyatları:

 • Talamotomi: VİM nükleusuna/DYT1 mutasyonu varsa iyi sonuçlar

 • Pallidotomi: Gpi, PV kısmına, bilateral. Yararlı etki 3. ay başlar, zamanla artar

 • Periferik cerrahi:

 • BFS, tortikollis, spazmodik disfonideYüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin